ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ
ᠪᠠ᠊ · ᠪᠦᠬᠡᠪᠠᠶᠠᠷ

ᠣᠷᠭᠢᠯᠤᠮ᠎ᠠ ᠰᠡᠦᠡᠭᠢᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠣᠷ᠎ᠠ ᠵᠢᠷᠤᠭᠯᠠᠯ

 

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠵᠢᠷᠤᠭᠴᠢᠨ ᠪᠠ᠊ · ᠪᠦᠭᠡ ᠵᠢᠴᠢ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠣᠷᠠᠨ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠯ ᠤᠨ ᠳᠤᠬᠠᠢ ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢ

 

 

ᠪᠠ᠊ · ᠪᠦᠭᠡ ᠲᠡᠶ ᠳᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠡᠴᠡ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠂ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠣᠷᠠᠨ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠯ ᠲᠡᠶ ᠣᠷᠢᠳᠠᠪᠠᠷ ᠳᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠮᠢᠨᠢ ᠦᠨᠡᠠᠳᠠᠢ ᠃ ᠵᠠᠪᠰᠢᠶᠠᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠨᠠᠢ᠌ᠵᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠬᠤ ᠥᠷᠦᠭᠡ ᠡᠴᠡ ᠪᠠ᠊ · ᠪᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠳᠤᠰᠤᠨ ᠪᠣᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠪᠣᠯᠬᠤ 《 ᠮᠤᠷᠢ 》 ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠭᠢᠯᠠᠰᠭᠢᠨ ᠳᠤᠳᠤᠷᠠᠵᠤ ᠂ ᠰᠠᠤᠠᠭᠢᠯ ᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠭᠦᠴᠦᠳᠡᠢ ᠳᠤᠭᠳᠤᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠢᠯᠠ ᠃ ᠡᠨᠡ ᠪᠣᠯ ᠳᠤᠰᠤᠨ ᠪᠣᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭᠯᠠᠯ ᠃ ᠳᠠᠷᠤᠢ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠡᠦᠡᠭᠢᠯᠭᠡ ᠂ ᠭᠢᠳᠠᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭᠯᠠᠯ ᠭᠢᠭᠡᠤᠨ ᠦᠷᠦᠨᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠰᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠡᠯᠸᠮᠸᠨ᠋ᠲ᠋ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠣᠷ᠎ᠠ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠢ ᠳᠡᠭᠡᠳᠤ ᠭᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠢ᠌ᠯᠠᠯᠳᠠ ᠪᠠᠷ ᠣᠠᠴᠠᠯᠢᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠ᠊ · ᠪᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠡᠭᠦᠳᠦᠯᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠭᠡᠯᠪᠠᠷᠢ ᠃ ᠮᠦᠨᠴᠤ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠣᠰᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠳᠠᠢ ᠪᠢᠯᠬᠠᠮ᠎ᠠ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠰᠡᠦᠡᠭᠢᠯᠭᠡ ᠂ ᠭᠦᠨ ᠵᠤᠵᠠᠭᠠᠨ ᠣᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠭᠢᠭᠡᠤᠨ ᠳᠤᠳᠤᠷ ᠳᠠᠮᠢᠷ ᠪᠠᠢ᠌ᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠣᠯ ᠡᠨᠡᠭᠦ ᠣᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠭᠡᠮᠵᠢᠶᠡᠨ ᠳᠤ ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠭᠰᠠᠨ ᠴᠤ ᠭᠦᠷᠴᠤ ᠳᠡᠢ᠌ᠯᠭᠦ ᠦᠭᠡᠶ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠢ ᠭᠦᠢᠴᠡᠳ ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠶᠤᠮ ᠃

ᠰᠡᠭᠦᠯᠡᠷ ᠨᠢ ᠪᠠ᠊ · ᠪᠦᠭᠡ ᠲᠡᠶ ᠳᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠳᠠᠷᠠ ᠪᠣᠯ ᠣᠠᠴᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠣᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠭᠳᠠᠮᠠᠯ ᠭᠦᠴᠤᠨ ᠪᠦᠷᠢᠳᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠂ ᠰᠠᠤᠠᠭᠢᠯ ᠪᠠᠶᠠᠨ ᠪᠦᠭᠡᠤᠨ ᠠᠭᠤᠵᠢᠮ ᠰᠠᠷᠠᠭᠤᠯ ᠪᠠᠶᠠᠰᠤᠩᠭ᠋ᠤᠢ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠶᠢ ᠮᠠᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠃ ᠣᠷᠠᠨ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠯ ᠤᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠡᠰᠢᠳᠤ ᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠬᠤᠨ ᠨᠢ ᠶᠠᠭ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠳᠤᠳᠤᠭᠠᠳᠤ ᠰᠡᠦᠡᠭᠢᠯᠭᠡ ᠨᠢ ᠰᠢᠭ᠌ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ ᠳᠤᠯᠠ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠣᠷᠠᠨ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠯ ᠢ ᠰᠤᠨᠢᠷᠬᠠᠬᠤ ᠡᠴᠡ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠢ ᠳᠠᠨᠢᠨ ᠣᠩᠰᠢᠬᠤ ᠡᠴᠡ ᠡᠭᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠭᠦ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠍ᠳᠡᠢ ᠃

 

ᠨᠢᠭᠡ ᠂ ᠪᠠ᠊ · ᠪᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠪᠣᠢ᠌ᠵᠢᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠪᠣᠴᠠ

 

ᠪᠠ᠊ · ᠪᠦᠭᠡ ( ᠪᠠ᠊ · ᠪᠦᠭᠡᠪᠠᠶᠡᠷ )1964 ᠣᠨ ᠤ 3 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠦᠪᠣᠷ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠷᠤᠳ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠡᠡᠭ᠌ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠷ ᠪᠦᠯᠢ ᠳᠤ ᠵᠠᠶᠠᠭᠠᠵᠠᠢ ᠃ ᠦᠨᠢᠷ ᠳᠠᠩᠰᠤᠭ ᠵᠠᠷᠤᠳ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠪᠣᠯ ᠦᠪᠣᠷ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠥᠪᠠᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠤᠨ ᠤ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠭᠡᠰᠡᠭ᠌ ᠂ ᠳᠦᠡᠭᠯᠢᠶ‍ᠦᠤ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠣᠢ᠌ᠳᠤ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠂ ᠶᠡᠭᠡ ᠭᠢᠩᠭ᠋ᠠᠨ ᠳᠠᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠬᠤᠷᠮᠤᠢ ᠳᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠷᠢᠰᠢᠵᠤ ᠂ ᠡᠭᠡᠭᠡ ᠯᠠ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠮᠥᠭᠦᠯᠢᠭ᠌ ᠭᠡᠷᠡᠯᠳᠤ ᠰᠤᠪᠣᠤᠨ ᠢ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠦᠷᠦᠴᠠᠨ ᠳᠤ ᠰᠢᠭᠢᠦᠡᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠮᠠᠳᠤ ᠃

ᠨᠤᠮᠢᠨ ᠨᠤᠭᠠᠤᠭᠠᠨ ᠵᠠᠷᠤᠳ ᠂ ᠭᠠᠢ᠌ᠬᠠᠮᠰᠢᠭᠳᠤ ᠳᠠᠷᠬᠠᠨ ᠣᠷᠤᠨ ᠃ ᠭᠡᠴᠢᠨᠡᠨ ᠭᠦᠮᠦᠰ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠦᠨᠢ ᠣᠳᠠᠭᠠᠨ ᠳᠡᠦᠭᠡᠨ ᠭᠦᠷᠦᠰᠤ ᠲᠡᠶ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠠᠨ ᠤ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠰᠤᠭᠳᠤᠭᠤᠷᠠᠨ ᠂ ᠬᠠᠨᠠᠭᠠᠷ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠬᠠᠭᠳᠠ ᠪᠠᠯᠴᠢᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠭᠢᠨᠢ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠤᠵᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠨᠢ ᠢᠨᠠᠭᠰᠢᠨ ᠂ ᠳᠠᠪᠤᠨ ᠬᠠᠨ ᠤ ᠭᠢᠨᠢ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠦᠵᠡᠮᠵᠢ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠪᠠᠬᠠᠷᠬᠠᠨ ᠪᠠᠬᠠᠳᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠠ ᠃ ᠡ᠊ᠡᠳᠡ ᠭᠦᠢᠯᠡᠰᠤᠨ ᠬᠤᠸᠠᠷ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠪᠦᠷᠭᠦᠨ ᠂ ᠭᠦᠭᠡ ᠳᠡᠭ᠍ᠷᠢ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠡᠭᠦᠯᠡ ᠵᠠᠯᠭᠠᠯᠳᠤᠨ ᠂ ᠮᠠᠯᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠴᠤᠤᠷᠢᠶᠠᠳᠤᠵᠤ ᠂ ᠤᠭ᠍ᠶᠤ ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠳᠦᠭᠦᠷᠭᠡᠨ᠎ᠡ ᠃ ᠡᠡᠳᠡ ᠭᠦᠨ ᠳᠦᠪᠯᠡᠭᠦᠨ ᠳᠡᠦᠭᠡ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠠᠨ ᠤ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠭᠢᠯᠠᠯᠵᠠᠨ ᠭᠡᠷᠡᠯᠳᠦᠵᠤ ᠂ ᠣᠳᠤᠭᠢᠴᠢᠯᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠯᠳᠡ ᠭᠢᠭᠡᠤᠨ ᠣᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠳᠤ ᠠᠵᠤ ᠣᠢ᠌ᠯᠠᠤᠠᠪᠣᠷᠢ ᠢᠳᠡᠭᠡᠰᠢᠵᠤ ᠂ ᠡᠡᠳᠡ ᠭᠦᠷ ᠭᠦᠭ᠍ᠵᠢᠭᠡᠨ ᠲᠡᠶ ᠂ ᠰᠦᠷ ᠳᠠᠯᠠᠢ᠌ᠴᠠᠳᠠᠢ ᠥᠩᠭᠡ ᠪᠣᠳᠤᠭᠳᠤ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠶᠢᠡᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠵᠤ ᠪᠣᠢ ᠃

ᠶᠠᠭ ᠡᠢ᠌ᠮᠦᠷᠭᠦ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠳᠤ ᠭᠦᠮᠦᠵᠢᠳᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠪᠠ᠊ · ᠪᠦᠭᠡ ᠡᠷᠳᠡ ᠣᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠨᠥᠯᠦᠭᠡ ᠭᠦᠷᠳᠡᠨ ᠂ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠭᠡᠭᠦ ᠣᠷᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠯ ᠳᠠᠨᠢᠯᠳᠠ ᠲᠡᠶ ᠪᠣᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠠᠪᠣ ᠡᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠢᠨᠢ ᠭᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠦᠰᠦᠯᠳᠠ ᠪᠣᠢ᠌ᠵᠢᠯᠳᠠ ᠳᠤ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠣᠢ᠌ᠯᠠᠳᠤᠯ ᠥᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠢᠯᠠ ᠃ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠪᠠ᠊ · ᠪᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠳᠤᠷᠯᠢᠭ ᠢᠳᠠᠪᠭᠢ ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠬᠤ ᠣᠪᠣᠷ ᠨᠢ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠦᠰᠦᠨ ᠪᠣᠢ᠌ᠵᠢᠯᠳᠠ ᠳᠤ ᠬᠠᠳᠠᠭᠤ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠳᠠᠯᠪᠢᠵᠠᠢ ᠃ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠠᠪᠣ ᠨᠢ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠭᠢᠳᠠᠤᠨ ᠥᠰᠦᠭ᠌ ᠤᠨ ᠣᠷᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡᠳᠡᠨ ᠂ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯᠴᠢ ᠃ 8 ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠨ ᠡᠭᠢᠯᠡᠨ ᠠᠪᠣ ᠪᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠵᠤ ᠣᠷᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠵᠤ ᠂ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠ ᠭᠢᠳᠠᠤᠨ ᠥᠰᠦᠭ᠌ ᠳᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠬᠤᠷ ᠵᠥᠪᠭᠡᠨ ᠠᠪᠣ ᠶᠢᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠥᠰᠦᠭ᠌ ᠢ ᠳᠠᠭᠤᠷᠢᠶᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠳᠡᠭ᠌ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠠᠢ ᠃ ᠳᠠᠷᠠ ᠦᠶᠡᠰ ᠮᠠᠯᠵᠢᠬᠤ ᠣᠷᠤᠨ ᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠳᠤ ᠣᠷᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠭᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠶ ᠳᠤᠯᠠ ᠂ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠡᠯᠭᠦᠭᠡ ᠥᠵᠡᠭᠦᠯᠭᠡ ᠂ ᠥᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠢ ᠳᠠᠭᠤᠷᠢᠶᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠳᠠᠭ ᠃ ᠳᠠᠷᠠ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠬᠠᠨ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠦᠩ ᠡᠰᠡᠭᠦᠯ᠎ᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠨ᠎ᠠ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠡᠷᠢᠶᠡᠴᠢᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭᠠᠤᠨ ᠠᠩᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠭᠢᠭᠡᠤᠨ ᠨᠥᠭᠦᠤᠨ ᠤᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠳᠤᠩᠭ᠋ᠤᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠭᠦᠷᠳᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠣᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠴᠤ ᠪᠣᠢ ᠃ ᠮᠦᠨᠴᠤ ᠠᠪᠣ ᠡᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠵᠤᠷᠢᠭᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠶᠢᠡᠷ ᠳᠠᠷᠠ ᠂ ᠭᠢᠴᠢᠶᠠᠯ ᠰᠤᠷᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠨ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠣᠷᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠲᠤ ᠪᠠᠬᠠᠳᠠᠢ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠂ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠭᠢᠨᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠮᠤᠳᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠰᠢᠷᠭᠡᠭ᠌ ᠡᠪᠠᠰᠤ ᠪᠦᠭᠦᠨ ᠪᠦᠷ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠪᠢᠷ ᠳᠤᠤᠷᠠᠭᠢ 《 ᠮᠤᠲᠸᠯ 》 ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠠ ᠃ 16 ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪᠣᠰᠤᠳ ᠤᠨ ᠳᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠵᠢᠷᠢᠮ ᠤᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠢᠮᠰᠠᠷᠠᠩ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠡᠴᠡ ᠣᠷᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠢ ᠡᠭᠢᠯᠡᠵᠤ ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠪᠠ ᠃ ᠳᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠯ ᠳᠤ ᠵᠢᠷᠢᠮ ᠤᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠳᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠳᠠᠷᠠ ᠣᠷᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠢ ᠮᠠᠰᠢ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠸᠮ ᠲᠡᠶ ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠵᠤ ᠂ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠵᠤ ᠡᠭᠢᠯᠡᠪᠡ ᠃ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠬᠤ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠣᠯᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ ᠡᠴᠡ ᠂ ᠳᠠᠷᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠠᠤ ᠦᠪᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠵᠤ ᠬᠠᠷᠠᠠᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠵᠢᠴᠢ ᠪᠣᠳᠤᠭᠳᠤ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠴᠠᠭᠠᠰᠤᠨ ᠬᠠᠢ᠌ᠴᠢᠯᠠᠮᠠᠯ ᠂ ᠣᠷᠠᠨ ᠥᠰᠦᠭ᠌ ᠂ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠭᠢᠳᠠᠤᠨ ᠣᠷᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠂ ᠭᠢᠳᠠᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠂ ᠪᠠᠷ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠂ ᠣᠰᠤᠨ ᠪᠣᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠂ ᠳᠤᠰᠤᠨ ᠪᠣᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠣᠷᠤᠯᠳᠤᠵᠤ ᠂ 1981 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠦᠪᠣᠷ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠤ ᠰᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠢ ᠳᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠬᠣᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠳᠤᠰᠤᠨ ᠪᠣᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠶᠢᠡᠷ ᠭᠤᠤᠯ ᠴᠢᠭᠯᠡᠯᠳᠡ ᠪᠣᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠃

ᠰᠡᠭᠦᠯᠡᠷ ᠨᠢ ᠳᠠᠷᠠ ᠪᠠᠭᠡᠵᠢᠩ ᠭᠡᠰᠡᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠡᠩᠨᠡᠭᠡ ᠳᠤ ᠣᠷᠤᠵᠤ ᠂ ᠪᠠᠭᠡᠵᠢᠩ ᠤᠨ ᠳᠡᠭᠦᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠦᠩ ᠵᠤᠸᠠᠩ ᠳᠤᠰᠬᠤᠨ ᠂ ᠡᠨᠡᠭᠦ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠣᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠳᠤᠮᠤ ᠣᠤᠭᠠᠯ ᠪᠠᠷ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠠᠯᠢᠭᠴᠢᠤᠨ ᠤᠨ ᠪᠠᠭᠤᠴᠠ ᠳᠤ ᠭᠦᠷᠴᠤ ᠢᠷᠠᠪᠠ ᠃ ᠰᠦᠩ ᠵᠤᠸᠠᠩ ᠳᠤᠰᠬᠤᠨ ᠤ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠭᠦ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭᠴᠢᠤᠨ ᠪᠦᠷ ᠯᠠ ᠭᠠᠭᠴᠠ ᠣᠷᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠂ ᠣᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠭᠦᠰᠡᠯ ᠭᠦᠭᠡᠭᠡᠴᠡᠯᠳᠦᠯ ᠶᠢᠡᠷ ᠪᠠᠭᠡᠵᠢᠩ ᠳᠤ ᠢᠷᠡᠵᠡᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠢᠯᠠ ᠃ ᠳᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠵᠢᠯ ᠤᠳ ᠲᠤ ᠰᠦᠩ ᠵᠤᠸᠠᠩ ᠳᠤᠰᠬᠤᠨ ᠨᠡᠭᠡᠷᠡᠨ ᠭᠦᠭ᠍ᠵᠢᠶᠡᠨ ᠨᠠᠷᠭᠢᠶᠠᠨ ᠥᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠠ ᠃ ᠡᠭᠢᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠳᠠᠠᠳᠠ ᠪᠠ᠊ · ᠪᠦᠭᠡ ᠶᠢ ᠳᠠᠨᠢᠬᠤ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠣᠭᠳᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠶ ᠂ ᠣᠴᠢᠷ ᠨᠢ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠵᠠᠩ ᠠᠷᠠᠠᠰᠢᠨ ᠳᠤᠳᠤᠭᠰᠢᠯ ᠮᠥᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠦᠪᠡᠷ ᠢ ᠪᠠᠨ ᠡᠷᠭᠦᠨ ᠪᠣᠷᠤᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ ᠃ ᠪᠠ᠊ · ᠪᠦᠭᠡ ᠢᠩᠭᠢᠵᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠯᠠ ᠰᠠᠤᠠᠭᠢᠯ ᠶᠢᠡᠷ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠣᠷᠤᠯᠳᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠬᠤ ᠳᠤ ᠂ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠦᠯᠦᠭ᠌ ᠵᠢᠷᠤᠭᠴᠢᠤᠨ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠵᠣᠢ᠌ᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭᠠᠰᠤ ᠰᠢᠯᠳᠠᠭᠠᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠬᠣᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠬᠣᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠨ ᠰᠦᠩ ᠵᠤᠸᠠᠩ ᠡᠴᠡ ᠪᠣᠴᠠᠵᠠᠭᠠᠵᠤ ᠂ ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠭᠤᠴᠠ ᠳᠤ ᠨᠡᠭᠦᠵᠡᠭᠡᠵᠤ ᠂ ᠨᠠᠩ ᠴᠢᠨᠠᠭᠰᠢᠯᠠᠨ ᠪᠠᠭᠡᠵᠢᠩ ᠡᠴᠡ ᠴᠤ ᠰᠠᠯᠵᠤ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠣᠷᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠭᠢᠭᠡᠤᠨ ᠣᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠭᠦᠰᠡᠯ ᠭᠦᠭᠡᠭᠡᠴᠡᠯᠳᠦᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠳᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠴᠤ ᠪᠣᠢ ᠃ ᠡᠨᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠯ ᠳᠤ ᠪᠠ᠊ · ᠪᠦᠭᠡ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠭᠢ ᠪᠠᠨ ᠵᠤᠷᠢᠭ ᠲᠡᠶ ᠪᠠᠷᠢᠮᠳᠠᠯᠠᠨ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠣᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠭᠦᠭᠡᠭᠡᠴᠡᠯᠳᠦᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠣᠭᠳᠤ ᠳᠠᠶᠠᠭᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠂ ᠰᠦᠩ ᠵᠤᠸᠠᠩ ᠳᠤ ᠭᠦᠯ ᠳᠤᠭᠳᠠᠨᠢᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠯᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠠ ᠃

ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠭᠢ ᠪᠠᠨ ᠵᠤᠷᠢᠭᠯᠠᠨ ᠪᠠᠷᠢᠮᠳᠠᠯᠠᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠭ᠍ᠴᠢ ᠣᠶᠤᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠰᠪᠣᠷᠢ ᠬᠠᠳᠠᠭᠤᠵᠢᠯ ᠢ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠭᠦ ᠪᠦᠭᠡᠤᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠨᠢ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭᠠᠰᠤ ᠢ ᠢᠯᠠᠨ ᠳᠠᠪᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ ᠶᠤᠮ ᠃ ᠢᠳᠠᠵᠤ ᠣᠤᠭᠤᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠵᠤ ᠰᠠᠭᠤᠬᠤ ᠪᠣᠯ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠳᠤᠳᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠣᠯᠤᠰᠢ ᠦᠭᠡᠶ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠂ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠡᠷᠭᠡᠪᠰᠢ ᠱᠠᠭᠠᠠᠷᠳᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠨᠥᠭᠦᠴᠡᠯ ᠪᠣᠯ ᠣᠷᠤᠰᠢᠨ ᠳᠤᠭᠳᠠᠨᠢᠯ ᠤᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠂ ᠡᠭᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠣᠷᠠᠯᠢᠭᠴᠢᠤᠨ ᠤᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠯ ᠴᠤᠬᠤᠮ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠶᠢ ᠮᠠᠳᠠᠵᠤ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠶᠤᠮ ᠃ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠡᠷᠢᠨ ᠤ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠ ᠂ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠳᠦᠷᠢᠶᠠᠰᠤ ᠂ ᠣᠰᠤ ᠴᠠᠭᠢᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠰᠥᠢᠦᠡᠭᠡᠯ ᠁ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠨᠢ ᠪᠦᠷ ᠭᠠᠴᠢᠭᠳᠠᠯ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠨᠢ ᠳᠠᠮᠵᠢᠭ ᠦᠭᠡᠶ ᠂ ᠡᠨᠡ ᠪᠣᠯ ᠪᠦᠭᠦᠢᠯᠡ ᠰᠦᠩ ᠵᠤᠸᠠᠩ ᠳᠤᠰᠬᠤᠨ ᠤ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠤᠰᠢᠨ ᠳᠤᠭᠳᠠᠨᠢᠬᠤ ᠪᠣᠳᠠᠳᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠯ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠪᠠ᠊ · ᠪᠦᠭᠡ ᠴᠤ ᠠᠳᠠᠯᠢᠬᠠᠨ ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠵᠤᠯ ᠶᠢᠡᠷ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠪᠦᠰᠡᠭᠦᠢ ᠮᠠᠰᠢ ᠠᠭᠤᠳᠠᠮᠴᠢ ᠪᠠᠭᠳᠠᠭᠠᠮᠵᠢᠳᠠᠢ ᠬᠠᠨᠢ ᠳᠦᠰᠢᠭ᠌ ᠨᠢ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠ ᠃ ᠪᠦᠰᠡᠭᠦᠢ ᠨᠢ ᠪᠣᠤ ᡁᠢ ᠮᠢᠨ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠃ ᠡᠨᠡ ᠭᠦ ᠠᠰᠪᠣᠷᠢ ᠴᠠᠢ᠌ᠯᠭᠠᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠪᠦᠰᠡᠭᠦᠢ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠠᠯᠢᠪᠠ ᠪᠠᠨ ᠥᠷᠡᠭ᠍ᠳᠡᠭᠦᠯᠤᠨ ᠂ ᠪᠠ᠊ · ᠪᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠭᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯᠳᠡ ᠶᠢ ᠳᠠᠮᠵᠢᠵᠤ ᠂ ᠠᠷᠤ ᠭᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠳᠤᠳᠤᠮᠳᠠᠵᠤ ᠂ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠭᠡᠦᠭᠡᠤᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠥᠰᠭᠡᠨ ᠭᠦᠮᠦᠵᠢᠭᠦᠯᠭᠦ ᠡᠭᠦᠷᠭᠡ ᠶᠢ ᠭᠦᠯᠢᠶᠡᠨ ᠂ ᠪᠠ᠊ · ᠪᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠭᠦᠭᠡᠭᠡᠴᠡᠯᠳᠦᠯ ᠳᠤ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠭᠦ ᠨᠠᠩ ᠣᠯᠠᠨ ᠴᠠᠭ ᠮᠦᠴᠡ ᠶᠢ ᠣᠯᠭᠤᠵᠤ ᠦᠭ‍ᠭᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠃ 2011 ᠣᠨ ᠤ 10 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠂ ᠪᠠᠭᠡᠵᠢᠩ ᠳᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠣᠷᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠥᠵᠡᠰᠭᠦᠯᠡᠩ ᠳᠤ ᠂ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠤ 8 ᠬᠤᠪᠢ ᠳᠤᠰᠤᠨ ᠪᠣᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠨᠢ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠨ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠴᠢᠤᠨ ᠳᠤ ᠰᠤᠩᠭ᠋ᠤᠭᠳᠠᠨ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠵᠠᠢ ᠃ ᠠᠭᠠᠵᠢᠮ ᠶᠢᠡᠷ ᠣᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠭᠢᠶᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠂ ᠣᠷᠠᠨ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠯ ᠨᠢ ᠣᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠣᠷᠤᠭᠤ ᠬᠠᠠᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠮᠥᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠪᠠ᠊ · ᠪᠦᠭᠡ ᠳᠤ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠣᠯᠭᠤᠵᠤ ᠦᠭ‍ᠭᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠃

ᠡᠳᠦᠭᠡ ᠳᠠᠳᠠᠨ ᠤ ᠭᠡᠦᠭᠡᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠪᠠᠨ ᠳᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠵᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠷᠢ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠂ ᠭᠡᠷ ᠪᠦᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠨᠢ ᠳᠤᠭᠳᠠᠪᠣᠷᠢᠵᠢᠵᠠᠢ ᠃ ᠪᠠ᠊ · ᠪᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠠᠨ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠯ ᠨᠠᠩ ᠴᠢᠨᠠᠷᠵᠢᠵᠤ ᠂ ᠣᠷᠠᠨ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠯ ᠤᠨ ᠭᠢᠷᠢ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ ᠨᠢ ᠣᠯᠠᠮ ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ ᠃

 

ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠂ ᠪᠠ᠊ · ᠪᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠠᠨ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠬᠠᠷᠬᠠᠯ

 

ᠳᠤᠰᠤᠨ ᠪᠣᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭᠯᠠᠯ ᠪᠣᠯ ᠳᠤᠰᠤᠨ ᠪᠣᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠣᠯᠤᠰ ᠳᠠᠭᠢ ᠭᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠭ᠍ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠮᠦᠨ ᠃ ᠭᠡᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠡᠨᠡ ᠭᠦ ᠳᠤᠰᠤᠨ ᠪᠣᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭᠯᠠᠯ ᠤᠨ 《 ᠵᠢᠷᠤᠭᠯᠠᠯ 》 ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠨᠢ ᠵᠥᠪᠭᠡᠨ ᠣᠤᠠᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠭᠢ ᠪᠦᠳᠦᠭᠦᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭᠯᠠᠯ ᠪᠢᠰᠢ ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠨᠠᠩ ᠭᠦᠨ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠣᠤᠠᠬ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠪᠠᠭᠳᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠣᠷᠤᠨ ᠵᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠤᠭᠰᠤᠯᠳᠠ ᠡᠴᠡ ᠠᠪᠴᠤ ᠦᠵᠡᠪᠠᠯ ᠦᠷᠦᠨᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠰᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠭᠢᠭᠡᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠣᠯᠤᠰ ᠶᠢᠡᠷ ᠳᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠦᠯᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠳᠤᠷᠤᠨᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠳᠦᠭᠦᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠣᠶᠠᠯᠳᠤᠯ ᠂ ᠴᠠᠭ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠤᠭᠰᠤᠯᠳᠠ ᠡᠴᠡ ᠦᠵᠡᠪᠠᠯ ᠵᠢᠷᠤᠭᠯᠠᠯ ᠭᠡᠵᠤ ᠣᠳᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠂ ᠴᠠᠭ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠷᠦᠳᠠᠰᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠃

ᠠᠯᠳᠠᠷᠳᠤ ᠳᠤᠰᠤᠨ ᠪᠣᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭᠴᠢᠨ ᠳ᠋ᠦ᠋ᠩ ᠰᠢ ᠸᠧᠨ ᠡᠴᠡ ᠄ 《 ᠳᠤᠰᠤᠨ ᠪᠣᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠣᠠᠴᠠᠯᠢᠭᠳᠤ ᠪᠦᠭᠦᠢ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠠᠪᠴᠤ ᠭᠡᠯᠡᠪᠠᠯ ᠂ ᠡᠨᠡ ᠪᠣᠯ ᠪᠢᠳᠠᠨ ᠤ ᠳᠤᠰᠤᠨ ᠪᠣᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭᠴᠢᠤᠨ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠤ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠮᠦᠨ ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠪᠢᠳᠠᠨ ᠤ ᠳᠤᠰᠤᠨ ᠪᠣᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠳᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠤᠭᠰᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ ᠳᠤ ᠭᠦᠷᠴᠤ ᠂ ᠳᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠳᠠᠪᠴᠠᠩ ᠳᠤ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠭᠢᠯᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠰᠠᠴᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠪᠢᠳᠠ ᠦᠷᠦᠨᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠠᠳᠠᠯᠢᠬᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠬᠤ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠪᠢᠰᠢ ᠃ ᠬᠤᠵᠢᠮ ᠪᠢᠳᠠᠨ ᠤ ᠳᠤᠰᠤᠨ ᠪᠣᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠭᠡᠯᠪᠠᠷᠢ ᠮᠠᠶ‍ᠢᠭ ᠂ ᠣᠷ᠎ᠠ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠡᠸᠦ᠋ᠷᠥᠫᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ ᠳᠤ ᠭᠦᠷᠴᠤ ᠴᠢᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠴᠤ ᠪᠢᠳᠠ ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠭᠰᠠᠨ ᠴᠤ ᠰᠠᠤᠠᠭᠢᠯ ᠬᠠᠨᠤᠵᠤ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠃ ᠪᠢᠳᠠ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠭᠡᠭᠦ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠣᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠣᠭᠢ ᠰᠤᠳᠤ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠣᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯ ᠢ ᠣᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠨ ᠭᠦᠭ᠍ᠵᠢᠭᠦᠯᠵᠤ ᠂ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭᠴᠢᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠭᠦ ᠣᠠᠴᠠᠯᠢᠭ ᠲᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠤ ᠂ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠭᠡᠭᠦ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠯᠳᠠ ᠳᠠᠨᠢᠯᠳᠠ ᠪᠦᠭᠦᠢ ᠢᠯᠡᠦᠡᠭᠡᠭᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠂ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠭᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠪᠣᠢ ᠪᠣᠯᠭᠠᠬᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠍ᠳᠡᠢ 》 ᠭᠡᠵᠤ ᠭᠡᠯᠡᠵᠤ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠢᠯᠠ ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠮᠠᠳᠠᠵᠤ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠨᠢ ᠂ ᠬᠠᠷᠢ ᠣᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠳᠤᠰᠤᠨ ᠪᠣᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠂ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠣᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠭᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠮ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠤ 《 ᠭᠢᠳᠠᠤᠠᠴᠢᠯᠠᠯᠳᠠ 》 ᠣᠴᠠᠯᠢᠭ ᠨᠢ ᠵᠠᠢ᠌ᠯᠠᠰᠢ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ ᠢ ᠠᠬᠠᠮᠠᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠰᠤᠨ ᠪᠣᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭᠴᠢᠨ ᠂ ᠡᠨᠡ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠡᠷᠳᠡ ᠳᠠᠨᠢᠵᠤ ᠮᠡᠳᠡᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠪᠠ᠊ · ᠪᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠪᠣᠯ ᠶᠠᠭ ᠡᠨᠡ ᠭᠦ ᠦᠷᠦᠨᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠢᠯᠡᠦᠡᠭᠡᠭᠦ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠭᠡᠯᠡ ᠭᠢᠭᠡᠤᠨ ᠣᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠳᠤ ᠵᠢᠷᠤᠭᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠭᠡᠯᠡ ᠶᠢ ᠣᠶᠠᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠮᠥᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠣᠮᠤᠭ ᠳᠡᠭᠦᠯᠳᠡᠷ ᠡᠮᠸᠯᠸᠨ᠋ᠲ᠋ ᠢ ᠪᠠᠭᠳᠠᠭᠠᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠣᠷᠠᠨ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠯ ᠢ ᠨᠠᠩ ᠭᠤᠶᠤ ᠭᠡᠭᠡᠮᠰᠦᠭ᠌ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠂ ᠴᠢᠨᠠᠭᠰᠢᠯᠠᠨ ᠪᠠ᠊ · ᠪᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠠ ᠣᠠᠴᠠᠯᠢᠭ ᠢ ᠡᠭᠦᠳᠤᠨ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠭᠡᠵᠤ ᠭᠡᠯᠡᠵᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠃

ᠪᠠ᠊ · ᠪᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠠᠨ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠯ ᠳᠤ ᠂ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠲᠤ ᠪᠠᠨ ᠡᠷᠭᠡ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠲᠡᠶ ᠳᠡᠭᠦᠯᠢᠨ ᠨᠢᠰᠭᠦ ᠮᠠᠳᠤ ᠳᠤᠪᠳᠤᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠭᠦᠯᠦᠭ᠌ ᠮᠤᠷᠢ ᠨᠢ ᠳᠠᠢ᠌ᠮᠤ ᠯᠠ ᠢᠳᠡᠷᠭᠦᠨ ᠭᠦᠴᠦᠳᠡᠢ ᠠᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠭᠢ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠡᠷ᠎ᠡ ᠡᠷᠡᠯᠭᠡᠭ᠌ ᠭᠠᠩᠭ᠋ᠠᠩ ᠭᠠᠢ᠌ᠬᠠᠭᠤᠯᠤᠮ᠎ᠠ ᠥᠵᠡᠭ᠍ᠳᠡᠭᠦ ᠨᠢ ᠪᠦᠷ ᠪᠠ᠊ · ᠪᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠠᠨ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠠ ᠣᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠭᠡᠪ ᠨᠠᠮᠪᠠ ᠶᠢ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠭᠦᠯᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠳᠠᠷᠤᠢ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠳᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠦ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠯ ᠤᠨ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠡᠯᠸᠮᠸᠨ᠋ᠲ᠋ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ ᠃ ᠭᠠᠭᠴᠠ ᠭᠦ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠮᠠᠨᠵᠢᠨ ᠰᠠᠶ‍ᠢ ᠳᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠢ ᠪᠣᠯᠳᠠᠭ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠶᠢᠡᠷ ᠳᠤᠰᠤᠨ ᠪᠣᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭᠴᠢᠨ ᠪᠠ᠊ · ᠪᠦᠭᠡ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠣᠷᠠᠨ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠯ ᠤᠨ ᠭᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠡᠦᠡᠭᠢᠯᠭᠡ ᠶᠢ ᠢᠯᠡᠦᠡᠭᠡᠭᠦ ᠳᠤ ᠬᠠᠠᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠭᠦᠨ ᠵᠤᠵᠠᠭᠠᠨ ᠨᠤᠳᠤᠭᠴᠢ ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠣᠯᠵᠤ ᠮᠡᠳᠡᠷᠡᠭᠦ ᠶᠤᠮ ᠃ ᠳᠤᠰᠤᠨ ᠪᠣᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠢ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠸᠮ ᠲᠡᠶ ᠰᠤᠷᠴᠤ ᠡᠵᠡᠮᠳᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭᠴᠢᠨ ᠳᠤ ᠠᠪᠴᠤ ᠭᠡᠯᠡᠪᠠᠯ ᠂ ᠭᠢᠳᠠᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠪᠦᠳᠡᠭᠢ ᠪᠦᠭᠡᠤᠨ ᠳᠤᠳᠤ ᠂ ᠭᠦᠳᠡᠯᠦᠩᠭᠦᠢ ᠪᠦᠭᠡᠤᠨ ᠵᠤᠭᠰᠤᠩᠭᠢ ᠭᠡᠯᠪᠠᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠳᠦᠭᠦᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠣᠠᠴᠠᠯᠢᠭ ᠶᠢᠡᠷ ᠪᠠᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠴᠤᠯ ᠮᠠᠳᠤ ᠳᠤᠰᠤᠨ ᠪᠣᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠶᠢᠡᠷ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠤᠨ ᠂ ᠪᠦᠭᠦᠢᠯᠡ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠢ ᠨᠠᠩ ᠠᠮᠢᠳᠤᠯᠢᠭ ᠂ ᠰᠢᠭᠤᠷᠬᠠᠢ ᠪᠣᠯᠭᠠᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠢ ᠥᠵᠡᠭᠦ ᠳᠤ ᠨᠡᠭᠡᠷᠡᠨ ᠳᠠᠷᠠ ᠭᠦ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠳᠤ ᠭᠦᠷᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠭᠡᠮᠡᠷ ᠳᠦᠷᠦᠭ᠍ᠳᠡᠯ ᠣᠯᠭᠤᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠣᠷᠠᠨ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠯ ᠨᠢ ᠠᠮᠢᠯᠠᠴᠢᠬᠠᠯ᠎ᠠ ᠃

ᠶᠠᠭ ᠡᠢ᠌ᠮᠤ ᠡᠴᠡ ᠂ ᠪᠠ᠊ · ᠪᠦᠭᠡ ᠭᠢᠭᠡᠤᠨ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠮᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠬᠠᠢ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠯ ᠤᠳ ᠡᠴᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠣᠢ᠌ᠯ ᠤᠨ ᠰᠡᠦᠡᠭᠢᠯᠭᠡ ᠶᠢ ᠣᠯᠵᠤ ᠣᠩᠰᠢᠪᠠ ᠃ ᠭᠡᠳᠥᠢᠪᠠᠷ ᠪᠢᠷ ᠶᠢᠡᠷ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠢ ᠵᠢᠷᠤᠭᠯᠠᠳᠠᠭ ᠴᠤ ᠂ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠨᠢ ᠰᠠᠤᠠᠭᠢᠯ ᠶᠢᠡᠷ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠢ ᠮᠡᠳᠡᠷᠡᠭᠦ ᠳᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ ᠶᠤᠮ ᠃ ᠪᠠ᠊ · ᠪᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠠᠨ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠯ ᠪᠢᠳᠠᠨ ᠢ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠭᠠᠢ᠌ᠬᠠᠮᠰᠢᠭᠳᠤ ᠶ‍ᠢᠷᠳᠢᠠᠴᠤ ᠪᠠᠷ ᠭᠦᠳᠦᠯᠦᠨ᠎ᠡ ᠃ ᠳᠠᠷᠠ ᠪᠣᠯ ᠠᠳᠤᠭᠤ ᠮᠠᠯ ᠰᠥᠷᠦᠭᠯᠡᠨ ᠂ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠠᠭᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠦᠪᠠᠷᠭᠡᠨ ᠲᠡᠶ ᠦᠵᠡᠮᠵᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠯ ᠂ ᠡᠨᠡ ᠭᠦ ᠦᠵᠡᠮᠵᠢ ᠨᠢᠭᠡᠡᠳᠡ ᠵᠢᠷᠤᠭᠴᠢᠨ ᠤ ᠰᠠᠤᠠᠭᠢᠯ ᠳᠤ ᠪᠠᠳᠤ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠨ ᠭᠦᠨ ᠬᠠᠳᠠᠩᠰᠢᠵᠡᠢ ᠃ ᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠳᠠᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ ᠡᠴᠡ ᠠᠶᠠᠠᠳᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠠᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠣᠷᠤᠰᠤᠭᠠᠤᠨ ᠭᠠᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠂ ᠭᠦᠨ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠳᠠᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ ᠡᠴᠡ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠠᠨ ᠤ ᠤᠮᠤᠭᠰᠢᠯ ᠭᠢᠭᠡᠤᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯ ᠢ ᠵᠢᠷᠤᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠳᠠᠭ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠢ ᠳᠤᠭᠳᠤᠯᠪᠠ ᠃

ᠪᠠ᠊ · ᠪᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠲᠤ ᠂ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠦᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠠ ᠣᠠᠴᠠᠯᠢᠭ ᠪᠦᠭᠦᠢ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠮᠵᠢ ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠪᠠᠰᠠ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠭᠢᠳᠠᠤᠨ ᠤᠨ ᠪᠦᠯᠭᠦᠮᠳᠡᠯ ᠤᠨ ᠰᠡᠦᠡᠭᠢᠯᠭᠡ ᠶᠢ ᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠣᠯᠵᠤ ᠬᠠᠷᠠᠬᠤ ᠶᠤᠮ ᠃ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠪᠠᠭᠡᠵᠢᠩ ᠳᠤ ᠵᠢᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠳᠠᠳᠠᠯᠭᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠯ ᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠂ ᠠᠭᠤᠤ ᠨᠠᠢ᠌ᠰᠯᠠᠯ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠳᠠᠢ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠰᠡᠦᠡᠭᠢᠯᠭᠡ ᠪᠦᠭᠦᠢ ᠳᠦᠷᠪᠠᠯᠵᠢᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠭᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠂ ᠵᠡᠭᠡᠯᠢ ᠭᠤᠳᠤᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠵᠡᠮᠵᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠪᠠᠭᠡᠵᠢᠩ ᠤᠨ ᠣᠠᠴᠠᠯᠢᠭ ᠲᠡᠶ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠯ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠪᠢᠳᠠᠨ ᠤ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠡᠪ ᠡᠡᠭ᠌ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠠᠰᠠᠷ ᠰᠠᠭᠤᠴᠠ ᠴᠤ ᠂ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠪᠢᠷ ᠳᠤᠤᠷ᠎ᠠ ᠳᠡᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠣᠨ ᠤ ᠳᠤᠭᠤᠰᠤ ᠲᠡᠶ ᠨᠢ ᠵᠢᠷᠤᠭᠯᠠᠭᠳᠠᠨ ᠂ ᠥᠩᠭᠡ ᠪᠣᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠠᠪᠴᠤ ᠦᠵᠡᠪᠠᠯ ᠡᠭᠦᠳᠦᠯᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷᠳᠠᠢ ᠭᠦᠡᠳᠤ ᠳᠤᠰᠤᠯᠳᠠ ᠪᠠᠷ ᠪᠢᠷ ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠨ ᠂ ᠴᠠᠭ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠣᠯᠠ ᠮᠦᠷ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠰᠤᠯᠳᠠ ᠶᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠂ ᠭᠦᠮᠦᠰ ᠲᠤ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠠᠷᠤ ᠥᠵᠡᠭ᠍ᠳᠡᠯ ᠤᠨ ᠥᠯᠢᠭᠡᠷ ᠢ ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠬᠤᠯᠪᠤᠨ ᠪᠣᠳᠤᠭᠳᠠᠭᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠪᠠ᠊ · ᠪᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠯ ᠳᠦᠪᠯᠡᠷᠡᠩᠭᠦᠢ ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠯᠭᠠᠳᠤ ᠣᠪᠣᠷ ᠲᠡᠶ ᠃ ᠣᠷᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠪᠣᠯ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠯᠳᠠ ᠂ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠯᠳᠠ ᠮᠦᠨ ᠃ ᠪᠠ᠊ · ᠪᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠯ ᠳᠤ ᠥᠴᠦᠭᠡᠨ ᠳᠠᠷᠬᠠᠠᠰᠠᠭ ᠣᠪᠣᠷ ᠪᠠᠢ᠌ᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠂ ᠵᠥᠪᠭᠡᠨ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠪᠢᠷ ᠳᠤᠤᠷᠠᠭᠢ ᠰᠡᠦᠡᠭᠢᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠡᠰᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠤ ᠂ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠢ ᠬᠠᠪᠰᠤᠷᠴᠤ ᠶᠠᠭᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠶᠢ ᠳᠠᠢ᠌ᠯᠪᠣᠷᠢᠯᠠᠬᠤ ᠭᠡᠵᠤ ᠰᠠᠨᠠᠭᠳᠠᠭᠤᠯᠤᠮᠠᠷ ᠂ ᠡᠨᠡ ᠴᠤ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠶ‍ᠦᠳᠡᠯ ᠯᠤᠭᠰᠢᠯᠳᠠ ᠶᠢ ᠭᠦᠨ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠃

《 ᠯᠢᠩᠭᠸ᠎ᠠ 》 ᠭᠡᠭᠦ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠪᠣᠯ ᠪᠠ᠊ · ᠪᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠠᠨ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠯ ᠤᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠳᠤ ᠦᠭ‍ᠭᠦ ᠣᠠᠳᠤᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠣᠢ᠌ᠯ ᠤᠨ ᠭᠤᠸ᠎ᠠ ᠳᠠᠭᠠᠰᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠡᠦᠡᠭᠢᠭ᠍ᠳᠡᠯ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠣᠷᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠳᠤ ᠂ ᠪᠢᠳᠠᠨ ᠤ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠵᠢ ᠪᠠᠷ ᠂ ᠭᠢᠳᠠᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠪᠣᠯ ᠣᠶᠠᠩᠭ᠋᠎ᠠ ᠶᠢ ᠮᠠᠰᠢ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠᠴᠢᠯᠠᠬᠤ ᠶᠤᠮ ᠪᠣᠯ ᠂ ᠦᠷᠦᠨᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠨᠢ ᠳᠦᠷᠰᠦ ᠭᠡᠯᠪᠠᠷᠢ ᠶᠢ ᠳᠤᠡᠭ᠌ ᠠᠩᠬᠠᠷᠳᠠᠭ ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠪᠠ᠊ · ᠪᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠰ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠲᠤ ᠳᠤᠰᠤᠨ ᠪᠣᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠠᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠶᠢᠡᠷ ᠭᠢᠳᠠᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠣᠶᠠᠩᠭ᠋᠎ᠠ ᠶᠢ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠵᠤ ᠂ ᠯᠢᠩᠬᠸ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠭᠡᠡᠴᠢᠷ ᠭᠤᠸᠠᠯᠢᠭ ᠢ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠪᠦᠰ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠵᠢᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠂ ᠭᠢᠳᠠᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠪᠠᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠴᠤᠯ ᠤᠨ ᠣᠢ᠌ᠯᠠᠳᠤᠯ ᠢ ᠭᠦᠢᠴᠡᠳ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠵᠤ ᠂ ᠠᠮᠢᠯᠠᠯ ᠲᠡᠶ ᠴᠣ᠊ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠳᠦᠷᠭᠦ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠭᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠣᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠰᠡᠦᠡᠭᠢᠭ᠍ᠳᠡᠯ ᠢ ᠳᠤᠰᠬᠠᠵᠤ ᠂ ᠭᠡᠯᠪᠠᠷᠢ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠷᠢᠭᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠂ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠡᠭᠦᠦᠡᠭᠦ ᠪᠠᠷ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠨ ᠂ ᠨᠠᠩ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠰᠤᠷᠭᠤᠭ ᠣᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠶᠤᠰᠤ ᠣᠴᠢᠷ ᠢ ᠳᠤᠷᠰᠢᠨ ᠳᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠵᠠᠢ ᠃

ᠪᠢᠳᠠ ᠪᠠ᠊ · ᠪᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠭᠡᠭᠡᠨ ᠬᠠᠷᠭᠤᠢ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠳᠠᠰᠤᠷᠠᠯᠳᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠴᠢᠷᠮᠠᠢ᠌ᠨ ᠂ ᠣᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠭᠡᠪ ᠨᠠᠮᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠨᠠᠩ ᠢᠯᠡᠭᠦᠤ ᠦᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠠ ᠭᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠳᠠᠯᠠᠯ ᠲᠡᠶ ᠂ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠣᠷᠠᠨ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠯ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠵᠤᠨ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠭᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠯ ᠢ ᠣᠯᠬᠤ ᠶᠢ ᠪᠠᠳᠤ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠭᠦᠰᠡᠨ ᠵᠦᠩᠨᠠᠶ᠎ᠠ ᠃

 

ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠂ ᠪᠠ᠊ · ᠪᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠠᠨ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠯ ᠤᠨ ᠥᠷᠳᠡᠭ᠌ ᠢ ᠨᠡᠮᠡᠭ᠍ᠳᠡᠭᠦᠯᠭᠦ ᠳᠠᠯᠳᠠ ᠪᠣᠯᠤᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ

 

ᠣᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠡᠳᠦᠷ ᠢᠷᠡᠭᠦᠶ᠎ᠡ ᠢᠳᠠᠪᠭᠢᠵᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠦᠨᠦᠳᠤᠷ ᠂ ᠨᠢᠳᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡᠭᠢ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠤᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠯ ᠢ ᠪᠣᠳᠤᠯᠭᠢᠯᠠᠬᠤ ᠴᠢᠬᠤᠯᠳᠠᠢ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ ᠭᠡᠵᠤ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠨ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠴᠢᠤᠨ ᠰᠠᠷᠠᠵᠤ ᠮᠠᠳᠠᠵᠠᠢ ᠃ ᠳᠡᠭᠡᠪᠠᠯ ᠠᠯᠢ ᠵᠢᠷᠤᠭᠴᠢᠤᠨ ᠤᠨ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠯ ᠢ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠨ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠪᠢᠯᠠ ︖ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠣᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠯ ᠪᠣᠯ ᠣᠷᠠᠯᠢᠭᠴᠢᠤᠨ ᠤᠨ ᠰᠥᠭ᠌ ᠰᠦᠨᠠᠰᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠢᠨ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠯ ᠂ ᠰᠠᠤᠠᠭᠢᠯ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭᠯᠠᠯ ᠮᠦᠨ ᠃ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠣᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠯ ᠤᠨ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ ᠢ ᠥᠨᠡᠯᠡᠭᠦ ᠳᠤ ᠂ ᠡᠡᠭ᠌ ᠳᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠳᠤ ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠶ‍ᠢᠷᠳᠢᠠᠴᠤ ᠂ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠣᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠳᠤ ᠪᠢᠷ ᠪᠠᠭᠡ ᠶᠢ ᠵᠠᠯᠭᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠠᠤ ᠵᠤᠷᠢᠭᠳᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠪᠢᠷ ᠪᠠᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠯᠡ ᠶᠢ ᠡᠭᠦᠦᠡᠴᠤ ᠂ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠣᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠯᠳᠠ ᠳᠠᠨᠢᠯᠳᠠ ᠭᠢᠭᠡᠤᠨ ᠣᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠢᠮ ᠳᠡᠮᠳᠡᠭ᠌ ᠶᠢᠡᠨ ᠳᠤᠭᠳᠠᠭᠠᠬᠤ ᠂ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠳᠤ ᠨᠢ ᠣᠷᠠᠯᠢᠭᠴᠢᠨ ᠤ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ ᠢ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠵᠤ ᠂ ᠣᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯ ᠢ ᠵᠠᠯᠭᠠᠠᠵᠢᠯᠠᠨ ᠂ ᠳᠤᠷᠤᠨᠠᠳᠤ ᠦᠷᠦᠨᠠᠳᠤ ᠶᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠴᠤᠭᠴᠠᠯᠠᠵᠤ ᠂ ᠭᠢᠳᠠᠤᠨ ᠤᠨ ᠠᠰᠤᠷᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠠᠷᠤ ᠥᠵᠡᠭ᠍ᠳᠡᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠯ ᠳᠤ ᠂ ᠵᠤᠷᠢᠭᠳᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠡᠭᠦᠦᠡᠭᠦ ᠮᠥᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ᠌ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠭᠢᠷᠢ ᠪᠦᠳᠦᠮᠵᠢ ᠲᠡᠶ ᠣᠷᠠᠯᠢᠭᠴᠢᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠬᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠍ᠳᠡᠢ ᠃ ᠣᠳᠤᠬᠠᠨ ᠳᠤ ᠣᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠤᠨ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠳᠤ ᠂ ᠣᠳᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠰᠤᠨ ᠪᠣᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠯ ᠶᠠᠪᠣᠬᠤ ᠳᠤᠳᠤᠮ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠷᠢ ᠶᠢ ᠡᠵᠡᠯᠡᠭᠦ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ ᠃ ᠡᠢ᠌ᠮᠤ ᠡᠴᠡ ᠪᠠ᠊ · ᠪᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠨ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠂ ᠬᠤᠪᠣᠷ ᠴᠤᠬᠠᠭ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠭᠢᠭᠡᠤᠨ ᠦᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠠ ᠣᠠᠴᠠᠯᠢᠭᠳᠤ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠨᠥᠭᠦᠴᠡᠯ ᠢ ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠭᠦᠯᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠣᠷᠠᠨ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠯ ᠤᠳ ᠨᠢ ᠯᠤᠳᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠥᠷᠳᠡᠭ᠌ ᠤᠨ ᠳᠠᠯᠳᠠ ᠪᠣᠯᠤᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠭᠦ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠃

ᠵᠥᠪᠭᠡᠨ ᠳᠤᠰᠤᠨ ᠪᠣᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠲᠤ ᠪᠠᠯᠠ ᠣᠷᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠡᠴᠡ ᠠᠪᠴᠤ ᠭᠡᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠴᠤ ᠂ ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠤᠪᠢ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠥᠷᠳᠡᠭ᠌ ᠨᠢ ᠳᠤᠡᠭ᠌ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ ᠶᠤᠮ ᠃ ᠡᠢ᠌ᠮᠤ ᠣᠴᠢᠷ ᠡᠴᠡ ᠴᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠢ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨ ᠠᠪᠬᠤ ᠡᠴᠡ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠂ ᠡᠨᠡ ᠬᠤᠪᠢ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠭᠢᠷᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡ ︖ ᠭᠡᠷᠪᠡ ᠡᠨᠡ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠢ ᠣᠯᠠᠩᠭᠢ ᠵᠢᠷᠤᠭᠴᠢᠤᠨ ᠪᠦᠷ ᠵᠢᠷᠤᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠳᠠᠭ ᠶᠤᠮ ᠪᠣᠯ ᠂ ᠡᠨᠡ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠭᠢᠷᠢ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ ᠨᠢ ᠮᠡᠳᠡᠭ᠍ᠳᠡᠮ᠎ᠡ ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠪᠢᠰᠢ ᠂ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠥᠷᠳᠡᠭ᠌ ᠤᠨ ᠣᠷᠤᠨ ᠵᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠭᠦᠢᠴᠡᠳ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠭᠦᠯᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠬᠤ ᠨᠢ ᠢᠯᠠ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠡᠨᠡ ᠪᠣᠯ ᠳᠠᠷᠤᠢ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨ ᠠᠪᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠠᠨᠢᠰᠤ ᠮᠦᠨ ᠃

ᠪᠠ᠊ · ᠪᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠠᠨ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠯ ᠤᠨ ᠥᠷᠳᠡᠭ᠌ ᠤᠨ ᠳᠠᠯᠳᠠ ᠪᠣᠯᠤᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠠᠭ ᠡᠡᠳᠡ ᠡᠴᠡ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠯᠠᠵᠠᠢ ᠃ ᠮᠦᠨᠴᠤ ᠥᠷᠳᠡᠭ᠌ ᠤᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠭᠦᠢᠴᠡᠦᠡᠭᠡᠯ ᠢ ᠪᠠᠶᠡᠯᠡᠭᠦᠯᠪᠡ ᠃ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠢ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠡᠭᠦᠳᠭᠦ ᠃ ᠨᠥᠭᠦᠭᠡ ᠨᠢ ᠣᠷ᠎ᠠ ᠳᠠᠮ ᠃ ᠳᠠᠷᠠ ᠣᠷᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠶᠢᠡᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠮᠦᠰᠤ ᠣᠷᠤᠭᠤ ᠴᠢᠤᠠᠬᠤᠨ ᠣᠷᠤᠭᠤᠯᠵᠤ ᠂ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠢ ᠣᠤᠭᠠᠯ ᠣᠷᠤᠭᠤ ᠭᠦᠳᠦᠯᠤᠨ ᠂ ᠡᠭᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠯᠢ ᠣᠷᠤᠭᠤ ᠭᠦᠳᠦᠯᠤᠨ ᠂ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠭᠢᠭᠡᠤᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠶᠠᠯᠳᠤᠯ ᠢ ᠣᠢ᠌ᠷᠠᠳᠤᠭᠤᠯᠵᠤ ᠂ ᠣᠷᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠣᠢ᠌ᠯ ᠤᠨ ᠵᠤᠷᠢᠭ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠭᠠᠵᠤ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠪᠠ ᠃ ᠶᠠᠭ ᠡᠢ᠌ᠮᠦᠷᠭᠦ ᠣᠷᠠᠯᠢᠭ ᠵᠦᠢ ᠶᠤᠰᠤ ᠪᠠᠷ ᠪᠠ᠊ · ᠪᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠠᠨ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠯ ᠤᠨ ᠳᠤᠳᠤᠭᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠣᠠᠴᠠ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠡᠴᠡ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠨ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠥᠷᠳᠡᠭ᠌ ᠢ ᠳᠡᠭᠡᠭ᠍ᠰᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠤᠨ ᠂ ᠴᠠᠭ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠣᠯᠠᠷᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢᠰᠬᠤ ᠶᠢ ᠳᠠᠭᠠᠯᠳᠤᠨ ᠣᠷ᠎ᠠ ᠳᠠᠮ ᠤᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠢᠷᠡᠭᠦᠶ᠎ᠡ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠩᠭ᠋ᠤᠢ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠂ ᠪᠠᠰᠠ ᠪᠠ᠊ · ᠪᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠣᠶᠤᠠᠴᠢ ᠰᠡᠦᠡᠭᠢᠭᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠡᠭᠦᠦᠡᠭᠦ ᠰᠠᠤᠠᠭᠢᠮᠵᠢ ᠡᠴᠡ ᠣᠷᠠᠨ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠯ ᠨᠢ ᠨᠠᠩ ᠣᠯᠠᠨ ᠥᠵᠡᠭ᠍ᠴᠢᠤᠨ ᠤᠨ ᠠᠩᠬᠠᠷᠤᠯ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠪᠠᠬᠠᠷᠬᠠᠯ ᠢ ᠭᠦᠷᠳᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠪᠣᠯ ᠵᠠᠢ᠌ᠯᠠᠰᠢ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠ᠊ · ᠪᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠣᠷᠠᠯᠢᠭᠴᠢᠨ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠢᠳᠠᠯ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠶᠢ ᠳᠠᠯᠪᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠪᠢᠳᠠ ᠪᠠ᠊ · ᠪᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠵᠠᠮ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠢ ᠭᠦᠰᠡᠷᠳᠡᠭᠦᠯᠭᠦ ᠦᠭᠡᠶ ᠂ ᠪᠠ᠊ · ᠪᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠵᠠᠮ ᠨᠠᠩ ᠰᠠᠷᠠᠭᠤᠯ ᠳᠠᠷᠳᠠᠩ ᠪᠠᠢ᠌ᠬᠤ ᠶᠢ ᠮᠢᠯᠢᠶᠠᠶ᠎ᠠ ︕

 

ᠪᠠ᠊ · ᠪᠦᠭᠡ ᠂ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠠᠨ ᠂ ᠡᠷᠭᠢᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭᠴᠢᠨ ᠂ ᠣᠳᠤ ᠪᠠᠭᠡᠵᠢᠩ ᠤᠨ ᠳᠡᠭᠦᠷᠭᠡ ᠳ᠋ᠠᠭᠢ ᠰᠦᠩ ᠵᠤᠸᠠᠩ ᠳᠤ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠰᠢᠵᠤ ᠪᠣᠢ ᠃ ᠣᠯᠠᠨ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠳᠤᠷᠰᠢ ᠳᠠᠷᠠ ᠣᠷᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠶᠢᠡᠷ ᠠᠵᠢᠯ ᠣᠢ᠌ᠯᠠᠰ ᠶᠢᠡᠨ ᠪᠣᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠢᠷᠠᠵᠠᠢ ᠃ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠣᠷᠠᠨ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠯ ᠣᠯᠠᠩᠭᠢ ᠨᠢ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠮᠵᠢ ᠪᠠᠨ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠂ ᠣᠷᠤᠰ ᠤᠨ ᠰᠠᠭᠤᠭᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠣᠷᠤᠰᠬᠠᠯ ᠪᠦᠯᠦᠭ᠌ ᠤᠨ ᠨᠥᠯᠦᠭᠡ ᠶᠢ ᠭᠦᠷᠳᠡᠨ ᠂ ᠭᠢᠳᠠᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠣᠷ᠎ᠠ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠣᠶᠠᠯᠳᠤᠯ ᠢ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠪᠢᠷ ᠤᠨ ᠭᠦᠨ ᠰᠤᠯᠠᠬᠠᠨ ᠮᠥᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠠᠶᠠᠠᠳᠠᠭᠠᠨ ᠂ ᠥᠩᠭᠡ ᠪᠣᠳᠤᠭ ᠨᠢ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠠᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠣᠷᠤᠰᠴᠤ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠭ᠍ᠳᠡᠵᠡᠢ ᠃ ᠴᠥᠭᠡᠨ ᠳᠤᠭᠠᠳᠤ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠠᠨ ᠤ ᠰᠠᠳᠤᠪ ᠤᠨ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠯ ᠂ ᠡᠭᠡᠯ ᠶᠡᠷᠦᠮᠳᠡᠭ᠌ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠭᠢ ᠡᠡᠭ᠌ ᠤᠨ ᠪᠣᠰᠤ ᠰᠡᠦᠡᠭᠢᠯᠭᠡ ᠶᠢ ᠴᠤᠬᠣᠢ᠌ᠯᠭᠠᠨ ᠂ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠨᠢ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠠᠳᠠᠯᠢᠬᠠᠨ ᠥᠷᠭᠡᠨ ᠬᠠᠨᠠᠭᠠᠷ ᠴᠡᠭᠡᠵᠢ ᠲᠡᠶ ᠂ ᠦᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠠ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠸ᠎ᠠ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠢ ᠢᠯᠡᠦᠡᠭᠡᠭᠦ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠭᠠᠷᠮᠠᠭᠠᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ ᠃

ᠳᠠᠷᠠ ᠬᠤᠪᠢ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠣᠷᠠᠨ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠯ ᠤᠨ ᠥᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠭᠡ ᠣᠯᠠᠨ ᠡᠷᠭᠢᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠮᠥᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠣᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠳᠤᠳᠤᠭᠠᠳᠤ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠰᠤᠨ ᠪᠣᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠥᠵᠡᠰᠭᠦᠯᠡᠩ ᠳᠤ ᠣᠷᠤᠯᠴᠠᠵᠠᠢ ᠃

1981 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠂ ᠦᠪᠣᠷ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠢᠮ ᠤᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠠᠩᠭᠢ ᠡᠴᠡ ᠳᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠵᠡᠢ ᠃

1985 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠂ ᠦᠪᠣᠷ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠠᠯᠪᠣᠷᠢ ᠡᠴᠡ ᠳᠡᠭᠦᠰᠪᠡ ᠃

2000 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠂ ᠣᠷᠠᠨ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠯ ᠨᠢ 《 ᠠᠷᠠᠤᠨ ᠤᠨ ᠣᠷᠠᠯᠢᠭᠴᠢᠨ ᠯᠤᠤ ᠱᠧ ᠨᠥᠭᠦᠷ ᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠣᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠨᠠᠷᠠᠳᠤ ᠣᠷᠠᠯᠢᠭᠴᠢᠨ ᠤ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠥᠵᠡᠰᠭᠦᠯᠡᠩ ᠢ ᠳᠤᠷᠠᠰᠬᠠᠬᠤ 》 ᠥᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠭᠡ ᠳᠤ ᠰᠤᠩᠭ᠋ᠤᠭᠳᠠᠪᠠ ᠃

2005 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠂ ᠲᠦᠪ ᠤᠨ ᠣᠷᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠳᠦᠯᠦᠪᠯᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠡᠴᠡ ᠡᠷᠭᠢᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠵᠡᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠳᠠᠯᠭᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠠᠨ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠯ ᠤᠨ ᠥᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠭᠡ ᠳᠤ ᠣᠷᠤᠯᠴᠠᠪᠠ ᠃

2006 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠂ ᠳᠤᠰᠤᠨ ᠪᠣᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ 《 ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠳᠤᠮᠤᠭ 》 ᠨᠢ ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠤ ᠯᠢᠶᠠᠨ ᠽᠠᠩ ᠡᠳᠦᠷ ᠤᠨ ᠰᠤᠨᠢᠨ ᠤ ᠬᠤᠶᠠᠳᠠᠭᠢ ᠣᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠣᠷᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠥᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠡ ᠳᠤ ᠰᠤᠩᠭ᠋ᠤᠭᠳᠠᠵᠠᠢ᠃

2008 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠂ ᠳᠤᠰᠤᠨ ᠪᠣᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ 《 ᠬᠠᠪᠣᠷ 》 ᠂ 《 ᠵᠤᠨ 》 ᠂ 《 ᠨᠠᠮᠤᠷ 》 ᠂ 《 ᠡᠪᠦᠯ 》 ᠳᠦᠷᠪᠡᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠨᠢ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ᠌ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠢ ᠭᠦᠷᠳᠡᠪᠡ ᠃

2010 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠂ ᠪᠠᠭᠡᠵᠢᠩ ᠤᠨ ᠰᠦᠩ ᠵᠤᠸᠠᠩ A ᠳᠤᠭᠤᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠤᠨ ᠳᠤ ᠳᠦᠷᠪᠡᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠳᠤᠰᠤᠨ ᠪᠣᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠨ ᠥᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠡ ᠳᠤ ᠣᠷᠤᠯᠴᠠᠪᠠ ᠃

2012 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠂ ᠲᠦᠪ ᠤᠨ ᠳᠸᠯᠸᠢᠰ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠸᠸᠪᠰᠠᠢ᠌ᠲ᠋ ᠤᠨ ᠣᠷᠤᠨ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠥᠵᠰᠭᠦᠯᠡᠩ ᠰᠤᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭᠴᠢᠨ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡᠳᠡᠨ ᠤ ᠬᠤᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠳ᠋ ᠳᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠭ᠍ᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠣᠷᠢᠭᠳᠠᠪᠠ ᠃

2015 ᠤᠨ ᠳᠤ ᠂ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠨᠡᠢ᠌ᠭᠡᠮᠯᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠪᠡᠷ ᠤᠷᠢᠭᠳᠠᠪᠠ᠃

ᠤᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠭᠦᠳᠡᠷ

ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠵᠢᠷᠤᠭ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 18781
ᠴᠠᠭ᠄ 2019 ᠤᠨ ᠤ 01 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 30
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ
ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ