ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ
ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭᠤᠷᠢ

ᠮᠠᠠᠳᠣᠵᠣ ᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠦᠷᠥᠨ ᠤ ᠲᠥᠰᠢᠭ᠌ ᠨᠢᠬᠡ ᠣᠨᠠᠵᠣ

ᠮᠠᠨᠠᠵᠣ ᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠰᠳᠡᠨ ᠬᠡᠨᠡᠳᠳᠡ ᠢᠪ ᠲᠠᠷᠣᠵᠣ

ᠮᠠᠰᠢᠳᠠ ᠬᠡᠯᠮᠡᠭ᠍ᠳᠡᠨ ᠠᠪᠣᠯᠴᠠᠨ ᠲᠠᠮᠠᠴᠠᠪᠠᠴᠣ ᠬᠦᠴᠥᠨ ᠮᠡᠬᠥᠰᠳᠡᠵᠦ

ᠮᠠᠨᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠳᠠᠩ ᠳᠤ ᠪᠠᠯᠠᠷᠠᠵᠣ ᠬᠣᠴᠣᠷᠣᠭᠰᠠᠨ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠬᠣᠳᠠ


ᠨᠣᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠭᠣᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠷᠬ᠎ᠠ ᠰᠣᠷᠪᠢ ᠶᠢ ᠲᠠᠮᠳᠠᠷᠬᠢᠯᠠᠨ

ᠨᠣᠴᠣᠭᠰᠠᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠤᠨ ᠠᠬᠣᠢ ᠰᠢᠯᠳᠠᠭᠠᠨ ᠢ ᠰᠣᠨᠢᠭᠣᠴᠢᠯᠠᠨ

ᠨᠣᠶᠠᠨ ᠵᠠᠩᠵᠣᠨ ᠤ ᠵᠢᠭᠣᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠵᠦᠭ᠌ ᠢ ᠪᠠᠷᠠᠯᠠᠩᠬᠠᠨ

ᠨᠢᠬᠥᠯᠲᠦ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠣᠴᠠᠭᠠᠢ᠌ᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠣᠷᠣᠮ ᠢ ᠬᠠᠢ᠌ᠩᠬᠠᠨ


ᠬᠣᠵᠢᠮ ᠤᠨ ᠬᠦᠮᠥᠰ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠲᠠᠮᠵᠢᠨ ᠣᠨᠢᠰᠣᠭᠠᠴᠢᠯᠠᠨ

ᠬᠣᠪᠣᠷ ᠲᠡᠣᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠣᠯᠠ ᠮᠦᠷ ᠶᠢᠡᠷ ᠰᠢᠲᠦᠬᠡᠠᠴᠢᠯᠡᠨ

ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠲᠣᠢ᠌ᠯ ᠶᠢᠡᠷ ᠡᠷᠬᠢᠵᠣ ᠣᠷᠴᠢᠬᠤ ᠬᠣᠷᠸ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ

ᠬᠣᠷᠣᠵᠣ ᠬᠣᠠᠵᠢᠭᠰᠠᠨ ᠡᠴᠣᠰ ᠳ᠋ᠥᠨᠭ᠌ ᠢ ᠢᠯᠭᠠᠳᠠᠭ ᠪᠣᠶᠣ᠃


ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠶ‍ᠢᠭ᠄ ᠵᠠᠬᠥᠨ ᠦᠵᠥᠮᠣᠴᠢᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠣᠨ ᠤ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠬᠣᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠣᠯᠣᠰ ᠲᠥᠷᠤ ᠬᠠᠣᠯᠢ ᠴᠠᠭᠠᠵᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠷᠢᠶ᠎ᠠ

ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠢ᠊·ᠡᠷᠳᠡᠮᠳᠤ
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠬ·ᠪᠦᠬᠡᠮᠠᠨᠳᠤᠯ᠎ᠠ
ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ 《 ᠦᠨᠢᠷ ᠴᠡᠴᠡᠭ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 9536
ᠴᠠᠭ᠄ 2009 ᠤᠨ ᠤ 04 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 18
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ
ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ