ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ
ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠭᠡᠷ

ᠪᠦᠮᠪᠥᠷᠴᠡᠭ ᠲᠡᠬᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠭᠣᠯᠭᠠᠨ ᠠᠪᠣᠭᠰᠠᠨ

ᠬᠦᠬᠡ ᠲᠡᠭ᠍ᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠭᠣᠯᠪᠣᠷᠢ

ᠪᠦᠳᠥᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠯᠢ ᠪᠠᠨ ᠮᠠᠨᠠᠵᠣ ᠪᠣᠰᠣᠭᠰᠠᠨ

ᠬᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠲᠣᠭᠣᠢ ᠵᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ

ᠲᠡᠭ᠍ᠷᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠤ ᠠᠳᠠᠯᠢᠬᠠᠨ ᠢᠪᠡᠬᠡᠯ ᠲᠡᠶ

ᠪᠣᠷᠣᠭᠵᠢᠭᠣᠨ ᠭᠣᠸ᠎ᠠ ᠦᠵᠡᠯᠳᠡ

ᠲᠡᠣᠬᠡ ᠰᠣᠳᠣᠷ ᠲᠤ ᠡᠡᠰᠢᠬᠥᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ

ᠴᠣᠯ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ ᠰᠡᠳᠬᠢᠬᠥᠢ

ᠲᠡᠬᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠨ ᠦᠬᠡᠯᠥᠨ ᠨᠠᠷᠠ ᠲᠣᠨᠣᠷᠠᠭᠣᠯᠣᠭᠰᠠᠨ

ᠭᠠᠯᠪᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠳᠣᠷᠠᠬᠢ ᠭᠠᠯᠪᠠ

ᠲᠡᠷᠬᠡᠳᠡ ᠪᠠᠨ ᠡᠷᠳᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠯᠥᠭ ᠲᠠᠪᠬᠢᠭᠣᠯᠣᠭᠰᠠᠨ

ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠠᠰᠣᠨ ᠵᠢᠷᠣᠭ

ᠪᠠᠭᠣᠴᠠ ᠰᠠᠭᠣᠷᠢ ᠪᠠᠨ ᠵᠠᠢ ᠲᠠᠯᠪᠢᠭᠰᠠᠨ

ᠲᠡᠯᠠᠬᠡᠢ ᠲᠡᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠨᠡᠬᠥᠳᠡᠯ ᠤᠬᠠᠭ᠎ᠠ

ᠪᠠᠶᠠᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠰᠥᠷᠥᠭ ᠶᠢᠡᠷ ᠠᠮᠢᠯᠠᠭᠣᠯᠣᠭᠰᠠᠨ

ᠠᠨᠳᠠᠭᠠᠢ ᠬᠠᠳᠠᠭᠣ ᠠᠭᠣᠳᠠᠮ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ

ᠡᠮᠪᠥᠷᠢᠬᠥ ᠪᠦᠮᠪᠥᠷᠴᠡᠭ ᠲᠤ ᠵᠠᠳᠠᠯᠣᠯᠳᠠ ᠬᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ

ᠠᠯᠢ ᠡᠷᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯᠳᠠ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠡᠨ

ᠡᠷᠬᠢᠬᠥ ᠣᠯᠠᠷᠢᠯ ᠳᠤ ᠣᠷᠮ᠎ᠠ ᠨᠢᠳᠥᠯᠠᠬᠥᠯᠥᠭᠰᠡᠨ

ᠣᠶᠠᠨ ᠬᠠᠳᠠᠨ ᠰᠠᠬᠢᠭᠣᠰᠣ ᠪᠣᠳᠣᠯ

ᠠᠷᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠭᠠᠯ ᠶᠢᠡᠷ ᠲᠣᠭᠣᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠲᠣᠯᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ

ᠠᠷᠢᠭᠣᠨ ᠪᠣᠮᠪᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠬᠣᠢ ᠰᠠᠳᠬᠢᠯ

ᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭ ᠰᠦᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠠᠮᠢᠳᠣᠷᠠᠯ ᠶᠢᠠᠨ ᠲᠣᠰᠣᠯᠠᠭᠰᠠᠨ

ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠳᠣᠨ ᠢᠰᠠᠬᠡᠢ ᠲᠡᠯᠠᠬᠡᠢ

ᠰᠠᠷᠠᠭᠣᠯ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠪᠠᠬᠠᠷᠬᠠᠵᠣ ᠪᠠᠭᠣᠭᠰᠠᠨ

ᠲᠡᠭ᠍ᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠬᠣᠨ

ᠰᠠᠷᠠᠨ ᠬᠡᠷᠡᠯ ᠶᠢᠡᠷ ᠨᠥᠮᠥᠷᠬᠡ ᠬᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ

ᠲᠠᠬᠢᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠴᠠᠨ ᠦᠷᠣᠬᠡᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠶ‍ᠢᠭ᠄ ᠬᠢᠩᠭ᠋ᠠᠨ ᠠᠢ᠌ᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠣᠷᠴᠢᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠣᠨ ᠭᠠᠷᠣᠨ ᠲᠣᠮᠳᠠᠳᠣ ᠬᠣᠰᠢᠭᠣᠨ ᠤ ᠬᠦᠠᠳᠡᠯᠡᠨ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠣᠯᠢ

ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠮ᠂ᠡᠷᠬᠢᠮ
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠬ᠂ᠪᠦᠬᠡᠮᠠᠨᠳᠤᠯ᠎ᠠ
ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ 《 ᠦᠨᠢᠷ ᠴᠡᠴᠡᠭ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 9561
ᠴᠠᠭ᠄ 2009 ᠤᠨ ᠤ 04 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 15
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ
ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ