ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ
ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠦᠯᠭᠡᠨ ᠦ ᠮᠤᠷᠢᠳ

(ᠬᠦᠷᠡᠯ ᠤᠳᠤᠨ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯᠳᠤ)


ᠣᠳᠣᠮ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠨ ᠠᠳᠣᠭᠣ ᠲᠡᠭ᠍ᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠢ︕

ᠣᠨᠠᠭᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠨ ᠮᠣᠷᠢᠳ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠣᠯ ᠤᠨ ᠬᠢ︕

ᠬᠣᠷᠸ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠬᠡᠢᠮᠤᠷᠢᠯᠢᠭ ᠲᠡᠣᠬᠡ ᠶᠢ

ᠬᠣᠯᠠ ᠡᠴᠡ ᠲᠠᠳᠠᠵᠣ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠭᠰᠠᠨ

ᠭᠠᠩ ᠢᠷ ᠰᠢᠭ᠌ ᠬᠣᠷᠳᠣ ᠲᠡᠶ

ᠭᠠᠯᠪᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠢᠳᠣ ᠰᠠᠯᠬᠢᠨ ᠮᠣᠷᠢᠳ

ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠡᠭ᠍ᠷᠢ ᠶᠢ ᠲᠡᠯᠠᠩᠬᠡᠨ

ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠣᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠢᠨᠴᠠᠭᠠᠨᠠᠮ︕


ᠠᠳᠣᠭᠣᠨ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠶᠢᠠᠷ ᠨᠣᠳᠣᠭ ᠠᠮᠠᠷᠠᠨ᠎ᠠ ᠬᠡᠳᠡᠭ

ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠠᠨᠢᠷ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠠ

ᠮᠣᠷᠢᠳ ᠤᠨ ᠲᠣᠭᠣᠷᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠰᠠᠯᠬᠢ ᠢᠰᠭᠡᠷᠦᠨ᠎ᠠ ᠬᠡᠭ᠍ᠴᠢ

ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠣᠯ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠢᠨᠢ ᠠᠮᠢᠰᠭᠣᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠠ

ᠮᠦᠩᠬᠥᠨ ᠬᠠᠵᠠᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠴᠢᠮᠡᠬᠡ ᠪᠠᠷ ᠣᠶᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠭᠣᠳᠠᠭ ᠮᠥᠷᠣᠬᠡᠳᠥᠯ

ᠮᠦᠩᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠣ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠭᠰᠠᠨ ᠴᠤ ᠣᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠶᠣᠮ ᠳ᠋‍ᠠ


ᠡᠡᠯᠮᠡᠨᠭ᠌ ᠰᠠᠷᠠᠨ ᠰᠢᠭ ᠮᠣᠷᠢᠳ ᠤᠨ ᠲᠣᠭᠣᠷᠠᠢ

ᠠᠨᠢᠷ ᠬᠣᠯᠠ ᠶᠢ ᠡᠪᠬᠡᠨ

ᠦᠥᠷ ᠬᠢᠷᠠᠭᠠᠯᠠᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠬᠠᠳᠠᠷᠢᠬᠤ ᠳᠤ

ᠡᠪᠠᠰᠣᠨ ᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠢ ᠨᠠᠢ᠌ᠭᠣᠨ ᠪᠦᠵᠢᠵᠦ

ᠦᠨᠢᠷ ᠲᠠᠩᠰᠣᠭ ᠥᠩᠬᠡ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠩᠬᠣᠯᠬᠣ ᠳᠤ

ᠣᠷᠭᠣᠭᠰᠠᠨ ᠣᠳᠣᠮ᠂ ᠲᠣᠷᠨᠢᠭᠰᠠᠨ ᠣᠭᠰᠠᠭ᠎ᠠ

ᠣᠴᠢ ᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠨ ᠴᠠᠬᠢᠯᠵᠣ

ᠡᠥᠷᠴᠢᠯᠡᠨᠭ᠌ ᠢ ᠵᠢᠷᠭᠠᠭᠠᠨ ᠠᠮᠠᠷᠠᠨᠠᠮ︕


ᠵᠤᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠵᠤᠭᠠᠯᠠᠬᠣ ᠳᠤ

ᠵᠤᠰᠡᠯᠡᠨᠭ᠌ ᠳᠤ ᠠᠳᠣᠭᠣ ᠰᠢᠩᠬᠡᠷᠡᠵᠦ

ᠡᠪᠥᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠶᠡᠴᠥᠥᠯ ᠰᠠᠳᠬᠢᠯ ᠶᠢᠡᠷ ᠵᠠᠩᠬᠢᠷᠠᠵᠣ

ᠦᠨᠦᠳᠥᠷ ᠤᠨ ᠪᠢᠳᠠ ᠨᠡᠷ ᠲᠤ

ᠦᠴᠥᠬᠡᠳᠥᠷ ᠢ ᠬᠠᠭᠣᠴᠢᠯᠠᠵᠣ

ᠦᠣᠬᠡ ᠲᠡᠣᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠠᠨ ᠬᠣᠷᠸ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠲᠡᠯᠬᠡᠵᠦ

ᠦᠪᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠲᠠᠠᠳᠠ ᠪᠣᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠣᠮ ᠰᠢᠭ ᠲᠠᠢᠳᠬᠣᠷᠠᠨ᠎ᠠ

ᠡᠠᠢ ᠬᠦᠬᠡᠷᠥᠬᠥᠢ᠂ ᠦᠢ ᠲᠥᠮᠡᠨ ᠠᠳᠣᠭᠣᠨ ᠤ ᠮᠥᠷᠣᠬᠡᠳᠥᠯ ᠴᠤ

ᠠᠮᠢᠳᠣᠷᠠᠯ ᠰᠢᠭ ᠦᠨᠡᠨ ᠰᠢᠭ᠌ ᠪᠣᠯᠣᠭᠠᠳ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ

ᠠᠮᠢᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠢ ᠡᠳ᠋ᠯᠠᠯ᠎ᠠ ᠴᠤ

ᠠᠷᠤ ᠳ᠋ᠣᠨᠢ ᠠᠳᠣᠭᠣᠨ ᠤ ᠶᠢᠷᠳᠢᠨᠴᠣ ᠬᠣᠴᠣᠷᠣᠭᠰᠠᠨ ᠶᠣᠮ ᠰᠢᠭ ᠦᠬᠡᠢ᠌ᠯᠡᠭ᠍ᠳᠡᠬᠡᠥᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠬᠣ ᠶᠣᠮ


ᠡᠵᠠᠨ ᠴᠢᠩᠬᠢᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ

ᠮᠦᠩᠬᠡ ᠲᠡᠭ᠍ᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠬᠢᠭᠣᠰᠣ ᠠᠳᠣᠭᠣ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠨ ᠶᠣᠮ

ᠲᠥᠷᠪᠡᠨ ᠵᠦᠭ᠌ ᠨᠢ᠋ᠮᠠᠨ ᠵᠤᠪᠬᠢᠰ ᠲᠤ

ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠰᠠᠷᠠᠨ ᠰᠢᠭ ᠦᠳᠡᠯᠠᠵᠦ ᠪᠠᠭᠣᠳᠠᠭ

ᠠᠶᠣᠩᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠭᠠᠯ ᠰᠢᠭ

ᠲᠠᠪᠠ ᠪᠠᠷ ᠶᠢᠠᠨ ᠰᠣᠮᠣᠳᠠᠨ ᠪᠣᠰᠬᠠᠳᠠᠭ

ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠦᠷᠯᠦᠬᠡᠨ ᠤ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠦᠬᠡᠳᠡ

ᠰᠣᠨᠢᠶᠡᠰᠬᠢᠬᠡᠥᠨ ᠲᠦᠬᠥᠯᠵᠠᠩᠬᠡᠨ ᠪᠠᠭᠣᠳᠠᠭ

ᠣᠯᠠᠭᠠᠨ ᠬᠢᠯᠢᠡᠭ ᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠠᠢ᠌ᠨ ᠳᠤ

ᠵᠠᠳᠠ ᠴᠣᠬᠢᠭᠣᠯᠵᠣ ᠶᠠᠪᠣᠭᠰᠠᠨ ᠴᠤ

ᠵᠢᠷᠥᠬᠡ ᠡᠴᠡ ᠵᠢᠷᠥᠬᠡ ᠣᠷᠣᠭᠣ ᠴᠠᠬᠢᠯᠵᠣ

ᠡᠥᠷᠴᠢᠯᠡᠨᠭ᠌ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠠᠩᠭ᠋ᠣᠢ ᠶᠢ ᠬᠡᠢ᠌ᠬᠥᠯᠥᠨ

ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠣᠯ ᠶᠢᠠᠷ ᠶᠢᠠᠨ ᠯᠠ ᠠᠮᠢᠰᠭᠣᠨ

ᠲᠡᠬᠥᠰ ᠠᠮᠤᠭᠤᠯᠠᠩ ᠨᠣᠢ᠌ᠷᠰᠣᠳᠠᠭ

ᠠᠳᠣᠭᠣ ᠬᠡᠳᠡᠭ ᠲᠡᠭ᠍ᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠢ︕

ᠣᠨᠠᠭᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠨ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠣᠯ ᠤᠨ ᠬᠢ︕


ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠶ‍ᠢᠭ᠄ ᠦᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠣᠯ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠥᠰᠣᠳᠡᠨ ᠤ ᠲᠡᠬᠡᠲᠦ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠰᠬᠠᠢ ᠮᠡᠷᠬᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠣᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠨᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠬᠡᠨ ᠤ ᠰᠠᠯᠪᠣᠷᠢ

ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠬᠡᠷᠡᠯᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠬ·ᠪᠦᠬᠡᠮᠠᠨᠳᠤᠯ᠎ᠠ
ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ 《 ᠦᠨᠢᠷ ᠴᠡᠴᠡᠭ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 8286
ᠴᠠᠭ᠄ 2009 ᠤᠨ ᠤ 05 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 15
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ
ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ