ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠭᠡ

ᠡᠨᠡ ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠢᠷᠠᠭᠤ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭ ᠪᠤᠯ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠳᠦᠷᠪᠡᠳᠡᠬᠢ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 《ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠳᠤᠭᠤ》᠂ 《ᠬᠢᠯᠦᠭᠡᠨ ᠤᠶᠠᠩᠭ᠋᠎ᠠ》 ᠢᠷᠠᠭᠤ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭ ᠤᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠤᠨ ᠳᠤᠰᠬᠠᠢ ᠪᠤᠯᠤᠩ ᠪᠠᠢᠢᠭ᠎ᠠ ᠶᠤᠮ᠃ ᠭᠡᠬᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠰᠤ ᠡᠴᠡ 《ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠳᠤᠭᠤ 》 ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠠ ᠨᠢ᠋ᠮᠠ ᠳᠤ ᠳᠤᠳᠤᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠰᠡᠬᠦᠯᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠳᠠᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠤᠳ ᠡᠴᠡ ᠨᠢ ᠰᠤᠩᠭ᠋ᠤᠵᠤ᠂ 《ᠬᠢᠯᠦᠭᠡᠨ ᠤᠶᠠᠩᠭ᠋᠎ᠠ》 ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠤᠨ ᠠᠯᠳᠠ᠂ ᠮᠦᠩᠬᠦ᠂ ᠬᠦᠷᠡᠯ ᠤᠳᠤᠨ ᠳᠤᠰᠤᠭᠰᠠᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠤᠳ ᠢ ᠱᠠᠩ ᠳᠤ ᠰᠢᠷᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠡᠪ ᠶᠢᠡᠷ ᠨᠢ ᠨᠡᠢᠳᠡᠯᠡᠪᠡ᠃ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠶᠢᠠᠷ ᠢᠷᠠᠭᠤ ᠨᠠᠢᠢᠷᠠᠭ ᠢ ᠰᠢᠷᠭᠠᠭᠠᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠢ ᠴᠤ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭ ᠶᠢᠠᠷ ᠠᠷᠠᠳ ᠳᠦᠮᠠᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠵᠢᠷᠭᠠᠭᠠᠳᠠᠭ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠢᠷᠠᠭᠤ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭ  ᠤᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠶᠢᠠᠨ ᠳᠡᠮᠦᠷ ᠭᠤᠤᠯ ᠲᠠᠢ ᠳᠡᠭᠷᠢᠯᠢᠭ᠌ ᠴᠡᠩᠬᠡᠬᠦᠨ ᠪᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠶᠢᠠᠨ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠳᠤ ᠳᠠᠭᠠᠳᠬᠠᠶ᠎ᠠ!

ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠬ·ᠪᠦᠬᠡᠮᠠᠨᠳᠤᠯ᠎ᠠ
ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ 《 ᠦᠨᠢᠷ ᠴᠡᠴᠡᠭ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 9954
ᠴᠠᠭ᠄ 2009 ᠤᠨ ᠤ 04 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 15
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ
ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ