ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ
ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ
ᠶᠢᠰᠦ

ᠨᠠᠮᠤᠷ ᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠯᠢᠶᠡᠨ ᠬᠤᠷᠸ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠠᠮᠤᠭᠤᠯᠠᠩ ᠳᠡᠨᠢᠭᠦᠨ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠤᠨ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠰᠠᠴᠤᠵᠤ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠪᠦᠭᠦᠨ ᠳᠠᠢ᠌ᠪᠣᠩ ᠳᠡᠨᠢᠭᠡᠷ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠶ‍ᠢᠷᠳᠢᠠᠴᠤ ᠶᠢᠨ ᠥᠩᠭᠡ ᠰᠢᠷᠭᠠᠯᠳᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠵᠤ ᠳᠡᠷᠳᠡᠭᠡ ᠬᠤᠯᠠ ᠡᠴᠠ ᠭᠢᠯᠠᠯᠵᠠᠨ ᠬᠠᠷᠠᠠᠠᠳᠠᠬᠤ ᠰᠤᠪᠣᠷᠭ᠎ᠠ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠠᠠᠨ ᠤ ᠮᠥᠩᠭᠦᠨ ᠳᠤᠭᠤᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠦᠷᠳᠠᠢ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠶᠡᠭᠡᠮᠰᠦᠭ᠌ ᠬᠠᠷᠠᠠᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠨᠠᠷᠠ ᠪᠠᠷᠤᠭ ᠬᠣᠢ᠌ᠮᠤᠷ ᠭᠤᠤᠯᠯᠠᠠᠠᠤ ᠰᠢᠠᠠᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠦᠶᠡᠰ ᠣᠷᠢᠳᠤ ᠳᠠᠮᠢᠷ ᠤᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠭᠠᠷ ᠡᠴᠠ ᠣᠷᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠠᠮᠠ ᠶᠢ ᠣᠷᠤᠭᠤᠳᠠᠨ ᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠬᠠᠳᠠᠷᠢ ᠲᠡᠶ᠂ ᠰᠤᠮᠤᠯᠠᠨ ᠵᠠᠰᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠳᠠᠯ ᠲᠡᠶ ᠵᠡᠭᠡᠷᠳᠡ ᠮᠤᠷᠢ ᠣᠨᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠳᠦᠷᠦᠭᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠨ ᠦᠯᠦ ᠮᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠵᠢᠰᠢᠭᠦᠤ ᠵᠢᠭᠢᠭᠡᠳ ᠢᠷᠠᠯᠵᠠᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠭᠠᠯᠭᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠯ᠎ᠠ᠃

ᠡᠨᠠ ᠪᠣᠯ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯᠳᠤ᠂ ᠭᠦᠭᠡ ᠥᠩᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠱᠡᠩᠲᠤᠩ ᠳᠠᠪᠠᠯ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠪᠠᠵᠢᠭᠢᠷ ᠳᠤᠷᠳᠤᠩ ᠪᠦᠰᠡ ᠦᠷᠭᠡᠨ ᠪᠢᠰᠢ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠳᠦᠰᠢᠭ᠌ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤ ᠪᠠᠷ ᠣᠷᠢᠶᠠᠵᠤ᠂ ᠵᠤᠵᠠᠭᠠᠨ ᠨᠠᠭᠠᠮᠠᠯ ᠣᠯᠠ ᠲᠡᠶ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠢᠭᠠᠷᠢ ᠭᠤᠳᠤᠯ ᠢᠰᠭᠦᠯᠦᠭᠡᠳ ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠡᠮᠵᠢᠶᠡᠷᠢ ᠲᠡᠶ ᠴᠡᠩᠭᠡᠷ ᠣᠳᠤᠠᠴᠤᠤ ᠶᠠᠤᠳᠠᠨ ᠳᠠᠠᠠᠵᠠᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠨ ᠵᠠᠩᠭᠢᠳᠴᠠᠢ᠃ ᠦᠯᠡᠮᠵᠢ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠣᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠦᠯᠵᠡᠢ ᠭᠡ ᠰᠠᠢ᠌ᠯᠵᠤ ᠴᠤᠭᠢᠠᠠᠰᠠᠨ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠭᠡᠳᠡ ᠪᠠᠯ ᠲᠡᠶ ᠣᠢ᠌ᠰᠤ ᠶᠠᠰᠤ ᠠᠯᠠᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠭᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠡᠰᠢ ᠲᠡᠶ ᠮᠤᠠᠠᠤᠷ ᠳᠤᠠᠠᠤᠢ ᠣᠷᠴᠢᠮ ᠭᠢᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠠᠷᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠬᠠᠪᠴᠢᠭᠤᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠦᠭᠦ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠭᠠᠩᠭ᠋ᠠᠯᠠᠠᠠᠤ᠂ ᠳᠡᠭ᠍ᠵᠢᠷᠭᠡᠭᠦ ᠭᠦᠰᠡᠯ ᠡᠴᠠ ᠠᠩᠭᠢᠳᠠ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠢᠩᠭᠢᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠠᠠᠤ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠵᠤᠭᠢᠮᠵᠢ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠣᠶᠤ ᠢᠯᠡᠭᠦᠤ ᠭᠡᠵᠤ ᠭᠡᠯᠡᠮᠡᠷ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠣᠠᠠᠳᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠠᠵᠢ᠃

ᠭᠡᠷ ᠡᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠦᠴᠦᠭᠡᠳᠦᠷ ᠭᠠᠷᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠬᠤᠯᠠᠳᠴᠤ ᠴᠢᠳᠠᠯ ᠦᠭᠡᠶ ᠠᠷᠢᠭᠢᠳᠠᠵᠤ ᠬᠤᠨᠤᠭᠠᠤᠨ ᠦᠷᠯᠦᠭᠡ ᠮᠤᠷᠳᠠᠵᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠳᠦᠭᠦᠭᠦ ᠦᠭᠡᠶ ᠠᠢ᠌ᠯ ᠳᠤ ᠣᠷᠤᠯ ᠦᠭᠡᠶ ᠳᠤᠪᠳᠤᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠭᠡᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠭᠡᠳᠤ ᠣᠤᠭᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠡᠴᠠ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠭᠦᠰᠢᠯᠳᠤᠨ᠂ ᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠭᠦᠡᠳᠦᠷᠡᠵᠤ ᠢᠰᠡᠭᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠯᠪᠠᠭᠤᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ ᠰᠢᠭ ᠪᠠᠮᠪᠠᠢ᠌ᠨ ᠳᠣᠢ᠌ᠷᠠᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠠᠠᠤ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠴᠢᠮ ᠳᠤᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠨᠠᠷᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠠᠢ᠌ᠯ ᠳᠤ ᠪᠠᠭᠤᠵᠤ ᠴᠢᠩᠭ᠋᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠠᠷᠢᠭᠢ ᠳᠤᠮᠤ ᠮᠥᠩᠭᠦᠨ ᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠣᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠤᠠᠠᠳᠤᠷᠤᠮᠠᠠᠠᠴᠠ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠪᠠᠷᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠦᠯᠦ ᠥᠵᠡᠭ᠍ᠳᠡᠭᠦ ᠨᠠᠨᠵᠢᠳ ᠲᠡᠶ ᠭᠦᠯᠢᠶᠡᠰᠤ ᠡᠴᠠ ᠵᠠᠳᠠᠷᠠᠨ ᠶᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠭᠢᠨᠢ ᠭᠦᠯᠦᠰᠤ ᠴᠢᠠᠠᠠᠷᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠯᠠ ᠠᠶᠠᠳᠠᠢ᠌ᠠᠠᠠᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠ᠃

ᠢᠳᠡᠭᠡᠯᠳᠤ ᠡ᠊ᠨᠳᠡ ᠳᠠᠮᠠᠢ ᠳᠠᠨᠤᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠪᠢᠰᠢ᠂ ᠵᠠᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠠᠢ᠌ᠯ ᠡᠴᠠ ᠣᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠭᠡᠭᠦᠤ ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠶᠢ ᠠᠪᠠᠠᠤ ᠦᠷᠢ ᠪᠠᠨ ᠨᠡᠭᠡᠵᠤ ᠠᠪᠠᠠᠤ ᠭᠡᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠡᠨᠠ ᠪᠢᠯᠠ᠃ ᠦᠷᠯᠦᠭᠡ ᠦᠷ ᠤᠨ ᠭᠡᠭᠡ ᠪᠠᠷ ᠵᠠᠮ ᠢ ᠨᠢ ᠦᠪᠣᠷ ᠳᠠᠷᠤᠵᠤ ᠴᠢᠨ᠋ᠸ᠎ᠠ ᠣᠠᠠᠳᠤᠯᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠠᠷᠳᠠᠢ ᠮᠦᠰᠢᠶᠠᠵᠤ 《ᠠᠪᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠦᠳᠦᠵᠡᠢ》 ᠭᠡᠵᠤ ᠦᠪᠡᠷ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠰᠢᠪᠠᠭᠡᠨᠡᠪᠡ᠃

ᠢᠳᠡᠭᠡᠯᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢ ᠪᠦᠳᠦᠮᠵᠢ ᠲᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤᠷ ᠪᠠᠯᠡᠭ᠌ ᠳᠠᠮᠪᠠᠷᠢᠯ ᠲᠡᠶ ᠣᠴᠠᠷᠠᠯ ᠲᠤᠬᠢᠶᠠᠯᠳᠤᠪᠠᠯ ᠪᠠᠶᠠᠰᠳᠠᠭ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠮᠠᠭᠤ ᠢᠷᠸ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠣᠴᠠᠷᠠᠯ ᠲᠤᠬᠢᠶᠠᠯᠳᠤᠪᠠᠯ 《ᠠᠵᠠ ᠲᠡᠶ ᠠᠪᠣ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠤ ᠳᠤ ᠡᠨᠠ ᠶᠠᠭᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠤ ᠪᠣᠢ》 ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠣᠳᠤᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠳᠠᠭ ᠭᠦᠮᠤᠨ᠃

《ᠳᠡᠭ᠍ᠷᠢ ᠲᠡᠶ ᠶᠠᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠳᠤ ᠴᠢᠳᠭᠦᠷ ᠴᠤ ᠰᠠᠭᠠᠤᠨ ᠭᠢᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ᠂ ᠳᠡᠭ᠍ᠷᠢ ᠦᠭᠡᠶ ᠶᠠᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠳᠤ ᠪᠣᠷᠠᠠᠠᠨ ᠴᠤ ᠳᠤᠰᠠ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ》 ᠭᠡᠵᠤ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠭᠡᠯᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠶᠤᠮ᠃

ᠣᠷᠢᠳᠤ ᠳᠠᠮᠢᠷ ᠤᠨ ᠦᠷᠭᠡᠨ ᠭᠦᠡᠳᠡᠢ ᠵᠥᠭᠡᠯᠡᠭᠡᠨ ᠭᠦᠭᠡ ᠣᠨᠢᠶᠠᠷ ᠶᠢᠡᠷ ᠮᠠᠩᠰᠢᠭᠤᠷᠠᠨ ᠨᠠᠢ᠌ᠭᠤᠵᠤ᠂ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷ ᠵᠤᠨ ᠡᠴᠠ ᠰᠠᠯᠤᠨ ᠶᠠᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠳᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠦᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠠ ᠭᠤᠶᠤᠮᠰᠤᠭ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠳᠡᠭ᠍ᠵᠢᠨ ᠠᠵᠢ᠃

ᠵᠡᠭᠡᠷᠳᠡ ᠮᠤᠷᠢ ᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠬᠠᠶᠠᠯᠠᠨ ᠬᠠᠳᠠᠷᠢᠵᠤ᠂ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠠᠷᠢᠭᠢ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠳᠠᠷᠠᠠᠠᠨ ᠶᠠᠪᠣᠠᠠᠰᠠᠭᠠᠷ ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠣᠷᠭᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠣᠯᠢᠶᠠᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠣᠷᠤᠯ᠎ᠠ᠃ ᠰᠡᠷᠢᠭᠦᠭᠡᠨ ᠰᠠᠯᠭᠢ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠡᠴᠠ ᠨᠢ ᠳᠠᠰᠤᠯᠳᠠᠨ ᠦᠯᠢᠶᠠᠵᠤ᠂ ᠡᠪᠣᠯ ᠤᠨ ᠭᠦᠨ ᠨᠣᠢ᠌ᠷ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠪᠡᠯᠡᠳᠭᠡᠵᠤ ᠵᠤᠨ ᠤ ᠴᠢᠮᠡᠭ᠌ ᠶᠢᠡᠨ ᠬᠠᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠭᠦᠩᠭᠡᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠣᠯᠢᠶᠠᠰᠤ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠤᠢ ᠰᠠᠯᠭᠢᠨ ᠳᠤ ᠪᠢᠳᠡᠭᠦᠤ ᠱᠤᠤᠭᠢᠨ᠂ ᠳᠤᠪᠴᠢᠵᠤ ᠡᠭᠢᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠭᠢᠰᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠤ ᠳᠦᠪᠠᠷᠭᠡᠨ ᠤ ᠫᠠᠤᠨ ᠫᠢᠳ᠂ ᠫᠠᠤᠨ ᠫᠢᠳ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ ᠲᠡᠶ ᠨᠠᠢ᠌ᠯᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠵᠣᠢ᠌ᠯ ᠤᠨ ᠨᠠᠮᠤᠷ ᠤᠨ ᠳᠤᠭᠢᠶ᠎ᠠ ᠦᠭ‍ᠭᠦᠨ᠎ᠡ᠃

ᠣᠴᠢᠷ ᠲᠡᠶ ᠠᠢ᠌ᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠰᠤᠷᠠᠠᠠᠯᠠᠵᠤ ᠣᠷᠢᠳᠤ ᠳᠠᠮᠢᠷ ᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠡᠳᠡᠭᠡᠳ ᠲᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠮᠠᠳᠠᠪᠠ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠴᠤᠠᠠᠤᠮ ᠬᠠᠮᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠶᠠᠭ ᠭᠡᠯᠡᠭᠡᠳ ᠦᠭ‍ᠭᠦ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠲᠡᠶ ᠲᠤᠬᠢᠶᠠᠯᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠣᠴᠢᠷ ᠤᠢ᠌ᠷᠠᠳᠤᠵᠤ ᠣᠴᠢᠭᠠᠤᠨ ᠰᠤᠷᠠᠭᠯᠠᠠᠠᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠍ᠳᠡᠢ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃

ᠭᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠭᠤᠵᠤ ᠮᠤᠷᠢ ᠪᠠᠨ ᠣᠰᠤᠯᠠᠨ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠣᠭᠢᠶᠠᠪᠠ᠃ ᠳᠠᠮᠢᠷ ᠳᠤᠩᠭ᠋ᠠᠯᠠᠭ ᠳᠠᠷᠠ ᠳᠤᠳᠤᠮ ᠶᠢᠡᠨ ᠨᠠᠮᠤᠷ ᠤᠨ ᠳᠠᠮᠢᠷ ᠪᠦᠷ ᠴᠤ ᠳᠤᠩᠭ᠋ᠠᠯᠠᠭ ᠠᠵᠢ᠃ ᠰᠦᠷᠦᠭ᠌ ᠵᠢᠭᠠᠰᠤ ᠡᠮᠦᠨᠡᠭᠦᠷ ᠨᠢ ᠢᠷᠠᠯᠵᠠᠨ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠦ ᠳᠤ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ ᠠᠪᠣᠭᠠᠤᠨ ᠰᠢᠳᠠᠪᠠᠯ ᠪᠣᠵᠢᠭᠢᠨᠠᠨ ᠳᠦᠷᠪᠠᠨ ᠵᠥᠭ᠌ ᠨᠢ᠋ᠮᠠᠨ ᠵᠤᠪᠭᠢᠰ ᠲᠤ ᠪᠣᠳᠠᠷᠠᠪᠠ᠃

ᠢᠳᠡᠭᠡᠯᠳᠤ ᠢᠨᠢᠶᠡᠮᠰᠦᠭᠯᠡᠨ ᠪᠣᠰᠪᠠ᠃ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠣᠯᠠᠮ ᠴᠤ ᠭᠦᠩᠭᠡᠷᠡᠨ ᠳᠠᠯᠪᠢᠭᠤᠨ ᠳᠠᠪᠠᠳᠠᠢ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠭᠡᠳᠡᠰᠤ ᠦᠯᠦᠰᠴᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠮᠠᠳᠠᠪᠠ᠃ ᠠᠮᠠᠭᠠᠢ᠌ᠪᠴᠢᠯᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠮᠤᠷᠢ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠵᠠᠭᠠᠷᠯᠠᠵᠤ ᠮᠤᠷᠳᠠᠭᠠᠤᠨ ᠳᠠᠮᠢᠷ ᠢ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠶᠠᠪᠣᠠᠠᠰᠠᠭᠠᠷ ᠣᠳᠠᠯ ᠦᠭᠡᠶ ᠣᠯᠢᠶᠠᠰᠤ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠭᠠᠷᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠰᠠᠷᠯᠤᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠠᠠᠴᠠ ᠳᠤᠷᠤᠢ ᠠᠷᠭᠠᠮᠵᠢᠠᠠᠰᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠣᠷᠤ ᠭᠡᠷ ᠬᠠᠷᠠᠠᠠᠳᠠᠪᠠ᠃

《ᠣᠷᠤᠵᠤ ᠠᠢ᠌ᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠴᠤ ᠠᠰᠠᠭᠤᠶ᠎ᠠ》 ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠣᠳᠤᠭᠠᠤᠨ ᠰᠢᠭᠤᠳ ᠣᠴᠢᠵᠤ ᠣᠶᠠᠭᠠᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠵᠤᠠᠠᠰᠤᠭᠠᠤᠨ 《ᠨᠤᠬᠠᠢ ᠬᠤᠷᠢ》 ᠭᠡᠵᠤ ᠬᠠᠩᠭᠢᠨᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠳᠠᠭᠤ ᠪᠠᠷ ᠣᠶᠠᠩᠭ᠋ᠠᠯᠠᠭᠤᠯᠪᠠ᠃

ᠭᠡᠷ ᠡᠴᠠ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠭᠦᠷᠡᠩ ᠳᠠᠪᠠᠯ ᠲᠡᠶ ᠴᠢᠪᠠᠭᠠᠠᠴᠠ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳ ᠢᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠵᠤᠴᠢᠨ ᠣᠷᠤᠭᠤ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠴᠤ ᠭᠦᠡᠳᠦᠳᠭᠡᠯ ᠦᠭᠡᠶ ᠬᠤᠴᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠳᠦᠷᠪᠠᠨ ᠨᠢᠳᠤ ᠲᠡᠶ ᠣᠯᠠᠭᠠᠨ ᠬᠠᠯᠳᠠᠷ ᠨᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢ ᠪᠠᠷᠢᠵᠤ ᠠᠪᠣᠯ᠎ᠠ᠃

ᠪᠦᠳᠦᠭᠦᠨ ᠬᠠᠯᠳᠠᠷ ᠨᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷ ᠭᠦᠵᠦᠭᠦᠪᠴᠢ ᠡᠴᠠ ᠪᠠᠷᠢᠭᠠᠤᠨ 《ᠠᠬᠠᠢ ᠴᠢ ᠳᠡᠭᠡᠭᠡᠷᠡᠢ》 ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠠᠪᠠᠭᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠷᠭᠡᠳᠡᠭᠦᠷ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯᠳᠤ ᠭᠠᠷᠠᠠᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ 《ᠰᠠᠢ᠌ᠠᠠᠠᠨ ᠨᠠᠮᠤᠷᠵᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠦᠦ︖》 ᠭᠡᠳ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠡᠭᠦᠳᠡᠨ ᠳᠤ ᠣᠴᠢᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠨᠢᠳᠤ ᠨᠢ ᠣᠷᠤᠢ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠨ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠨ ᠵᠤᠠᠠᠰᠤᠪᠠ᠃

ᠢᠳᠡᠭᠡᠯᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠳᠤᠨ ᠳᠤ ᠥᠨᠡᠭᠡᠷ ᠦᠨᠡᠮᠰᠢᠵᠤ ᠪᠣᠯᠤᠮ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠬᠠᠴᠢᠨ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠬᠠᠷᠠᠠᠠᠳᠠᠪᠠ᠃ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠭᠦᠭᠡ ᠳᠠᠪᠠᠯ ᠲᠡᠶ ᠡᠮᠡᠭ᠍ᠳᠡᠢ ᠴᠠᠰᠢ ᠬᠠᠷᠠᠵᠤ ᠰᠠᠭᠤᠭᠠᠤᠨ ᠬᠤᠨᠢᠨ ᠤ ᠬᠠᠰᠢᠶ᠎ᠠ ᠵᠠᠰᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠡᠢ᠌ᠮᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠯ ᠳᠤ ᠣᠷᠤᠭᠤᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠳᠠᠷᠠ ᠡᠮᠡᠭ᠍ᠳᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠳᠦᠭᠦᠨ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠢᠭᠡ᠂ ᠭᠤᠨᠠᠭᠠᠷ ᠭᠦᠵᠦᠭᠦᠤ᠂ ᠨᠠᠷᠢᠠᠠᠠᠨ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠶᠠᠷᠤ ᠪᠣᠰᠤ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠸᠠᠯᠢᠭ ᠪᠠᠯᠭᠡᠭᠦᠰᠤ ᠨᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠣᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠤᠬᠢᠶᠠᠯᠳᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠳᠠᠨᠢᠯ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠣᠳᠤ ᠢᠩᠭᠢᠭᠡᠳ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠮᠠᠷ ᠦᠭᠡᠶ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠢ ᠰᠠᠨᠠᠠᠠᠳᠠᠭᠤᠯᠪᠠ᠃ 《ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠤ ᠶᠤᠰᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠳ᠋ᠠ》 ᠭᠡᠵᠤ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯᠳᠤ ᠰᠢᠪᠠᠭᠡᠨᠡᠭᠡᠳ ᠠᠪᠠᠭᠠᠢ ᠣᠷᠤᠭᠤ ᠢᠷᠪᠠᠢ᠌ᠨ ᠬᠠᠷᠠᠯ᠎ᠠ᠃

ᠨᠤᠬᠠᠢ ᠭᠦᠵᠦᠭᠦᠳᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠠᠪᠠᠭᠠᠢ ᠴᠤ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠭᠢᠨᠢ ᠡᠭᠦᠳᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠭᠦᠯᠢᠷᠡᠨ ᠵᠤᠠᠠᠰᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠢ ᠭᠠᠢ᠌ᠠᠠᠠᠨ ᠭᠡᠰᠡᠭ᠌ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠨᠤᠭᠤᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠦᠷᠢ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠬᠠᠳᠠᠭᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠪᠠᠳᠤ ᠰᠢᠩᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠳᠤᠨᠢ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠤᠨ ᠳᠤᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠯᠭᠤᠷᠠᠠᠠᠨ ᠳᠤᠳᠤᠷᠠᠪᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠳᠤᠯᠭᠠᠷ᠂ ᠭᠦᠤ ᠮᠢᠨᠢ ᠡᠷᠭᠢᠭᠡᠳ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠴᠢ ᠭᠡᠵᠤ ᠶᠠᠷᠤ ᠪᠣᠰᠤ ᠶᠢᠨ ᠡᠶᠡᠯᠳᠡᠭ᠌ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠳᠤᠯᠭᠢᠯᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠳᠠᠭᠤ ᠪᠠᠷ ᠭᠡᠯᠡᠪᠡ᠃ ᠡᠨᠠ ᠠᠪᠠᠭᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠳᠠᠵᠢᠳ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌᠃ ᠡᠪᠦᠭᠡᠨ ᠲᠡᠶ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠳᠠᠭ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠭᠠᠷᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠭᠦᠤ ᠡᠴᠠ ᠥᠯᠡᠳᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠭᠠᠠᠠᠴᠠ ᠨᠢ ᠵᠠᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠷᠢᠶᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠰᠠᠭᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠤᠨ ᠭᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠣᠷᠤᠵᠠᠢ᠃ ᠶᠠᠪᠣᠠᠠᠰᠠᠨ ᠡᠴᠠ ᠬᠣᠢ᠌ᠰᠢ ᠠᠷᠪᠠ ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠵᠢᠯ ᠪᠣᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠠᠪᠠᠴᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠴᠤ ᠣᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠴᠠᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭᠡ ᠦᠭᠡᠶ᠃ ᠰᠤᠨᠤᠰᠪᠠᠯ ᠭᠠᠩᠳᠠᠨ ᠭᠡᠭ᠍ᠴᠢ ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ ᠨᠤᠮ ᠤᠨ ᠣᠷᠤᠨ ᠳᠤ ᠰᠠᠭᠤᠭ᠎ᠠ᠂ ᠨᠤᠮ᠂ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠪᠢᠰᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠷᠠᠭ ᠲᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠ᠃ ᠭᠡᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠠᠮᠤᠷ ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠮᠦᠷ ᠭᠦᠭᠡᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠳᠠᠷᠠ ᠭᠦᠤ ᠨᠢ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠪᠣᠷᠠᠠᠠᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠨᠠᠰᠤ ᠪᠠᠷᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠭᠠᠰᠢᠭᠤᠳᠠᠯ ᠲᠡᠶ ᠰᠤᠷᠠᠭ ᠰᠤᠨᠤᠰᠴᠤ ᠡᠪᠦᠭᠡᠨ ᠳᠠᠩ ᠮᠤᠷᠢ ᠪᠠᠷ ᠭᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠣᠷᠤᠪᠠᠯ ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠦᠨᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠ᠃ ᠢᠩᠭᠢᠵᠤ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠭᠦᠭ᠍ᠰᠢᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠭᠤᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠭᠤᠷᠠᠢ ᠭᠦᠷᠦᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠤᠬᠢᠶᠠᠯᠳᠤᠯ ᠶᠢᠡᠷ ᠣᠷᠭᠤᠵᠤ ᠳᠤᠮᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠠᠤᠨ ᠳᠦᠷᠪᠠᠨ ᠵᠥᠭ᠌ ᠨᠢ᠋ᠮᠠᠨ ᠵᠤᠪᠭᠢᠰ ᠲᠤ ᠰᠠᠴᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠡᠴᠠ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠢ ᠣᠷᠭᠤᠯ ᠦᠭᠡᠶ ᠦᠮᠤᠭᠢᠷᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠳᠤᠤᠷᠠᠢ ᠰᠢᠭ ᠦᠨᠦᠴᠢᠷᠠᠨ ᠬᠤᠴᠤᠷᠴᠠᠢ᠃

ᠡᠪᠦᠭᠡᠨ ᠤ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠣᠤᠯ ᠨᠢ ᠣᠷᠢᠳᠤ ᠳᠠᠮᠢᠷ ᠤᠨ ᠡᠭᠢ ᠪᠠᠷ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠲᠡᠶ ᠵᠡᠮᠰᠦᠷᠦᠡᠭ᠌ ᠪᠠᠢ᠌ᠰᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠢ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠵᠢᠵᠢᠭ᠌ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠠᠢ᠌ᠯ ᠶᠤᠮ᠃ ᠣᠯᠠᠨ᠎ᠠ ᠡᠷᠭᠦᠭ᠍ᠳᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠤ ᠳᠠᠪᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠣᠨ ᠳᠤ ᠵᠠᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠭᠡᠨ ᠪᠣᠠᠠᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠮᠵᠢᠯᠭᠡ ᠪᠠᠷ ᠳᠠᠷᠠ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠡᠴᠠ ᠠᠷᠪᠠ ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠡᠷᠦᠭᠡ ᠳᠠᠰᠤᠯᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠮᠳᠡᠵᠤ ᠠᠪᠣᠠᠠᠰᠠᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠢ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠤᠨ ᠭᠢ ᠠᠵᠢ᠃

ᠭᠡᠳᠤᠨ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠣᠷᠢᠳᠤ ᠳᠠᠮᠢᠷ ᠤᠨ ᠪᠣᠷᠭᠠᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠡᠪᠣᠯᠵᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠡᠨᠠ ᠨᠢᠭᠡ ᠶᠠᠪᠣᠳᠠᠯ ᠪᠣᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠡᠴᠠ ᠬᠣᠢ᠌ᠰᠢ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠤᠨ ᠭᠢ ᠠᠮᠠ ᠭᠤᠷᠪᠠᠭᠤᠯᠠ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠳᠠᠷᠠ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠦᠩ ᠲᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠡᠴᠠ ᠳᠠᠮᠢᠷ ᠤᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠬᠠᠷᠠᠵᠠ ᠡᠯᠪᠠᠭ᠌ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠭᠡᠳᠤ ᠭᠡᠳᠤᠨ ᠨᠤᠭᠤᠰᠤ ᠴᠤ ᠡᠪᠣᠯᠵᠢᠵᠠᠢ᠃ ᠨᠢᠭᠡ ᠡᠳᠤᠷ ᠳᠠᠵᠢᠳ ᠠᠪᠠᠭᠠᠢ ᠪᠣᠷᠭᠠᠰᠤ ᠳᠡᠭᠦᠭᠡᠳ ᠭᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠶᠠᠪᠣᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠣᠰᠤᠨ ᠤ ᠨᠥᠭᠦᠭᠡ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠡᠴᠠ ᠭᠦᠭᠡ ᠳᠠᠪᠠᠯ ᠲᠡᠶ ᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠨᠢᠴᠦᠭᠦᠨ ᠡᠮᠡᠭ᠍ᠳᠡᠢ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠢᠷᠠᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠯ᠎ᠠ᠃ ᠪᠣᠷᠭᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡ ᠪᠠᠷ ᠠᠵᠢᠠᠠᠯᠠᠪᠠᠯ ᠦᠰᠤ ᠨᠢ ᠰᠠᠩᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠭᠡᠢ᠌ᠰᠴᠤ᠂ ᠭᠦᠯ ᠨᠢ ᠰᠠᠯᠳᠤᠷ ᠪᠠᠯᠳᠢᠷ ᠶᠠᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠭᠠᠯᠵᠠᠭᠤ ᠪᠣᠶᠤ ᠰᠤᠠᠠᠳᠤᠭᠤ ᠠᠯᠢ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠤ ᠳᠡᠮᠳᠡᠭ᠌ ᠪᠣᠯᠤᠯᠳᠠᠢ᠃ ᠡᠨᠠ ᠪᠣᠯ ᠳᠤᠯᠭᠠᠷ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠠ᠃ ᠢᠱᠢ ᠳᠤᠯᠭᠠᠷ ᠮᠢᠨᠢ ᠴᠢᠮᠢ᠋ᠢ ᠵᠤᠪᠠᠯᠠᠩ ᠤᠨ ᠲᠤᠢ᠌ᠯ ᠳᠤ ᠭᠦᠷᠦᠭᠡᠳ ᠣᠠᠠᠠᠭᠠᠨ ᠦᠭᠡᠶ ᠭᠡᠯᠳᠦᠷᠢᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠴᠢᠨᠢ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠳᠤ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠬᠠᠷᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠢ ᠭᠡᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠦ ᠪᠢᠯᠠ᠃ ᠳᠠᠮᠢᠷ ᠤᠨ ᠪᠣᠷᠭᠠᠰᠤ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠨᠢᠭᠤᠵᠠᠢ᠃

ᠳᠤᠯᠭᠠᠷ ᠰᠢᠭᠤᠳ ᠶᠠᠪᠣᠠᠠᠰᠠᠭᠠᠷ ᠠᠭᠤᠷ ᠰᠠᠪᠰᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠬᠠᠷᠠᠵᠠ ᠣᠷᠤᠭᠤ ᠣᠷᠤᠭᠠᠤᠨ ᠭᠠᠷ ᠨᠢ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠳᠠᠭᠢᠨ ᠭᠢᠯᠠᠯᠵᠠᠨ ᠮᠦᠰᠤᠨ ᠳᠤᠭᠤᠤᠷ ᠳᠠᠯᠳᠠ ᠣᠷᠤᠵᠤ ᠪᠢᠯᠠ᠃ ᠳᠠᠷᠠ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ 《ᠬᠤᠷᠸ᠎ᠠ ᠴᠢ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠵᠤᠪᠠᠯᠠᠩ ᠳᠤ ᠴᠠᠳᠬᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠦᠦ︖》 ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠭᠠᠰᠠᠯᠠᠩ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤ ᠬᠠᠩᠭᠢᠨᠠᠨ ᠭᠠᠷᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮᠰᠠᠨ᠃

ᠳᠠᠵᠢᠳ ᠭᠤᠸᠠᠢ ᠳᠠᠭᠤ ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠬᠠᠰᠭᠢᠷᠴᠤ ᠡᠮᠡᠭ᠍ᠳᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠬᠠᠷᠠᠵᠠ ᠡᠴᠠ ᠠᠷᠪᠠᠭᠠᠤᠨ ᠠᠯᠠᠠᠤᠮ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠴᠤᠭᠤᠷᠤᠬᠠᠢ ᠳᠤ ᠭᠦᠶᠤᠨ ᠣᠴᠢᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠣᠠᠠᠠᠭᠠᠨ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠣᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠳᠤᠯᠭᠠᠷ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠭᠤᠳᠠᠨ ᠣᠷᠤᠰᠴᠤ ᠢᠷᠡᠭᠦ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠬᠤᠷᠮᠤᠢ ᠡᠴᠠ ᠨᠢ ᠪᠠᠷᠢᠵᠤ ᠠᠪᠣᠯ᠎ᠠ᠃

ᠳᠠᠵᠢᠳ ᠭᠤᠸᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠠᠳᠤᠷᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠳᠠᠭᠤ ᠪᠠᠷ ᠤᠢ᠌ᠷᠠᠠᠠᠠᠨ ᠰᠢᠭ ᠪᠣᠷᠭᠠᠰᠤ ᠣᠠᠠᠳᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠭᠤᠸᠠᠢ ᠰᠠᠠᠳᠤᠷᠤᠨ ᠢᠷᠠᠵᠤ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠭᠦᠭ᠍ᠰᠢᠨ ᠳᠤᠯᠭᠠᠷ ᠢ ᠳᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠨ ᠭᠡᠷ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠭᠠᠤᠨ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠡᠴᠠ ᠨᠢ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ ᠬᠤᠨᠠᠷ ᠢ ᠨᠢ ᠰᠠᠯᠭᠠᠵᠤ ᠭᠡᠰᠡᠭ᠌ ᠵᠠᠭᠤᠷ᠎ᠠ ᠳᠦᠷᠦᠭᠦᠤ ᠣᠷᠤᠠᠠᠰᠢ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠭᠡᠪᠳᠡᠭᠦᠯᠵᠡᠢ᠃ ᠬᠠᠮᠠᠷ ᠠᠮᠠ ᠡᠴᠠ ᠨᠢ ᠣᠰᠤ ᠪᠠᠠᠠᠠᠨ ᠭᠤᠭᠤᠵᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠠᠮᠢᠰᠠᠠᠤᠭ᠎ᠠ ᠣᠷᠤᠠᠠᠤ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠥᠵᠦᠭᠦᠷᠰᠡᠭᠡᠨ ᠨᠡᠭᠡᠢ ᠳᠠᠪᠠᠯ ᠳᠤ ᠪᠢᠳᠡᠭᠦᠤ ᠪᠣᠭᠤᠵᠠᠢ᠃

ᠰᠦᠨᠢ ᠨᠢ ᠪᠦᠷ ᠣᠠᠠᠠᠭᠠᠨ ᠣᠷᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠷᠠᠨ ᠭᠡᠳᠤᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠥᠯᠭᠡᠨ ᠰᠠᠯᠭᠠᠨ ᠡᠪᠠᠳᠴᠢᠳᠠᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠠ᠃ ᠠᠯᠳᠠᠭ ᠣᠨᠤᠭ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠ ᠲᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠰᠠᠢ᠌ᠠᠠᠠᠨ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯᠳᠤ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠭᠦᠭ᠍ᠰᠢᠨ ᠤ ᠠᠰᠠᠷᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠴᠢ᠂ ᠡᠷᠭᠦᠯᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ᠂ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠴᠢᠭᠢᠷᠠᠭ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠴᠤ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠪᠣᠷ ᠨᠢ ᠳᠡᠩᠭᠡᠭᠡ ᠳᠠᠮᠢᠷ ᠴᠤᠭ ᠵᠢᠪᠠᠠᠤᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠵᠤᠨ ᠨᠢ ᠪᠦᠷ ᠳᠡᠩᠭᠡᠭᠡ ᠣᠷᠤᠵᠤ ᠪᠠᠶᠠᠷ᠂ ᠳᠠᠵᠢᠳ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠲᠤ ᠳᠦᠷᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠰᠢᠭ᠌ ᠨᠢ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠯᠠᠠᠠᠳᠠᠨ᠂ ᠳᠠᠳᠠᠨ ᠤ ᠪᠦᠭᠦ ᠭᠦᠷᠦᠩᠭᠡ ᠨᠢ ᠪᠣᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠰᠠᠷᠯᠤᠭ᠂ ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠠᠢ᠌ᠨᠤᠭ ᠤᠨ ᠱᠠᠷ ᠢ ᠪᠦᠭᠡᠴᠡᠢ᠌ᠯᠡᠭᠦ ᠠᠵᠢᠯ ᠳᠤ ᠳᠤᠰᠠᠯᠠᠳᠠᠭ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃

ᠳᠤᠯᠭᠠᠷ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠣᠨᠤᠠᠠᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠡᠨᠠᠷᠢᠯ ᠦᠭᠡᠶ ᠬᠠᠳᠠᠭᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠣᠭᠢᠯᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠤ ᠶᠠᠷᠢᠨ ᠦᠭ‍ᠭᠦ ᠳᠤ 《ᠭᠦᠤ ᠮᠢᠨᠢ ᠠᠮᠢ ᠪᠠᠨ ᠬᠤᠤᠷᠯᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠴᠢᠨᠢ ᠡᠷᠯᠢᠭ᠌ ᠨᠤᠮᠤᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠳᠤ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠠᠮᠢᠨ ᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠌ ᠲᠡᠶ ᠣᠴᠢᠳᠠᠭ ᠶᠤᠮ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠰᠢᠤ ᠭᠦᠭᠡᠷᠦᠭᠦᠢ᠃ ᠡᠢ᠌ᠮᠤ ᠰᠠᠢ᠌ᠠᠠᠠᠨ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠵᠤ ᠥᠭᠦᠵᠤ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤ ᠶᠤᠮ ᠪᠣᠢ᠃ ᠠᠮᠢᠳᠤ ᠶᠠᠪᠣᠠᠠᠰᠠᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠠᠶᠠᠭᠠᠨ ᠡᠴᠠ ᠣᠰᠤ ᠣᠤᠭᠤᠳᠠᠭ ᠶᠤᠮ》 ᠭᠡᠵᠤ ᠳᠠᠵᠢᠳ ᠭᠤᠸᠠᠢ ᠵᠢᠮᠠᠯᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠪᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠪᠢ ᠥᠭᠦᠶ᠎ᠡ ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠣᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠣᠠᠠᠠᠭᠠᠨ ᠦᠭᠡᠶ ᠶᠠᠪᠣᠠᠠᠰᠠᠭᠠᠷ ᠳᠠᠷᠠ ᠬᠠᠷᠠᠵᠠ ᠳᠤ ᠣᠷᠤᠴᠢᠠᠠᠠᠠᠠᠰᠠᠨ᠃ ᠳᠡᠩᠳᠡᠭᠦᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠵᠤᠪᠠᠯᠠᠩ ᠨᠠᠮᠢ᠋ᠢ ᠰᠤᠠᠠᠤᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ ᠭᠡᠵᠤ ᠳᠤᠯᠭᠠᠷ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠵᠠᠢ᠃

ᠦᠨᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠳᠤᠯᠭᠠᠷ ᠥᠭᠦᠶ᠎ᠡ ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠣᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ᠂ ᠥᠭᠦᠭᠦ ᠦᠭᠡᠶ ᠴᠤ ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠣᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ᠂ ᠭᠦᠡᠳᠤ ᠵᠤᠪᠠᠯᠠᠩ ᠤᠨ ᠫᠠᠤᠨ ᠬᠠᠷᠠᠩᠭ᠋ᠤᠢ ᠳᠤ ᠪᠦᠳᠦᠴᠢᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠭᠢᠨᠢ ᠨᠠᠢ᠌ᠳᠠᠪᠣᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠠᠠᠴᠠ ᠵᠤᠯᠠ ᠪᠣᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠭᠦᠤ ᠪᠠᠨ ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠬᠣᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠡᠴᠠ ᠭᠡᠯᠡᠯ ᠦᠭᠡᠶ ᠶᠠᠪᠣᠠᠠᠰᠠᠨ ᠢ ᠰᠤᠨᠤᠰᠤᠭᠠᠤᠨ ᠪᠣᠳᠤᠠᠠᠤ᠂ ᠬᠠᠷᠠᠠᠠᠤ ᠴᠢᠳᠠᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠠᠯᠳᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠢᠯᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠰᠤᠠᠠᠤᠷᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠁ ᠵᠤᠪᠠᠯᠠᠩ ᠲᠡᠶ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠰᠤᠠᠠᠤᠷᠠᠳᠠᠭ ᠶᠤᠮ ᠪᠣᠯ ᠡᠨᠠ ᠬᠤᠷᠸ᠎ᠠ ᠰᠤᠠᠠᠤᠷ ᠶᠢᠡᠷ ᠳᠦᠭᠦᠷᠭᠦ ᠰᠠᠨ᠃ ᠬᠤᠷᠸ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠲᠡᠶ ᠨᠢ ᠨᠠᠷᠠ ᠰᠠᠷᠠ ᠰᠢᠭ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠵᠤᠪᠠᠯᠠᠩ ᠲᠡᠶ ᠨᠢ ᠣᠳᠤ ᠰᠢᠭ ᠣᠯᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ ᠶᠤᠮ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠰᠢᠤ ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠭᠤᠸᠠᠢ ᠭᠦᠮᠦᠰᠭᠡ ᠪᠠᠨ ᠵᠠᠩᠭᠢᠳᠤᠨ ᠦᠯᠡᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠨ ᠪᠣᠳᠤᠯ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠭᠡᠯᠡᠵᠡᠢ᠃

ᠰᠠᠢ᠌ᠠᠠᠠᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠳᠤ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠭᠦᠭ᠍ᠰᠢᠨ ᠵᠤᠪᠠᠯᠠᠩᠳᠤ ᠪᠦᠰᠡᠭᠦᠢ ᠳᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯ ᠪᠣᠢ ᠪᠣᠯᠭᠠᠵᠤ ᠦᠭ‍ᠭᠦ ᠭᠡᠵᠤ ᠦᠯᠡᠮᠵᠢ ᠭᠦᠴᠤ ᠵᠠᠷᠤᠠᠠᠰᠠᠨ᠃ ᠡᠨᠠ ᠵᠢᠳᠭᠦᠯ ᠨᠢ ᠴᠤ ᠳᠠᠯᠠᠭᠠᠷ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡᠶ᠃

ᠳᠤᠯᠭᠠᠷ ᠢ ᠶᠠᠪᠣᠠᠠᠰᠠᠨ ᠡᠴᠠ ᠬᠣᠢ᠌ᠰᠢᠭᠢ ᠳᠠᠪᠣᠳᠠᠭᠢ ᠡᠳᠤᠷ ᠣᠷᠢᠳᠤ ᠳᠠᠮᠢᠷ ᠤᠨ ᠡᠷᠭᠢ᠂ ᠶᠠᠭ ᠳᠤᠯᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠣᠷᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠬᠠᠷᠠᠵᠠ ᠶᠢᠨ ᠢᠷᠮᠡᠭ᠌ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠮᠤᠷᠢᠳᠠᠢ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳ 《ᠡᠨ ᠪᠣᠷᠠᠠᠠᠨ ᠮᠢᠨᠢ᠂ ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠠᠠᠰᠠᠨ ᠬᠠᠳᠠᠭᠤ ᠬᠤᠷᠸ᠎ᠠ ᠪᠣᠢ》 ᠭᠡᠵᠤ ᠬᠠᠰᠭᠢᠷᠤᠭᠠᠤᠨ ᠵᠠᠯᠪᠠᠷᠢᠨ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠤ ᠠᠮᠠ ᠶᠢ ᠡᠷᠭᠢᠭᠦᠯᠵᠤ ᠨᠢᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠠᠨᠢᠨ ᠮᠠᠨᠢ ᠮᠡᠭ᠍ᠵᠢᠮ ᠬᠤᠯᠢᠨ ᠣᠩᠰᠢᠭᠠᠤᠨ ᠳᠠᠪᠭᠢᠨ ᠠᠷᠢᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠳᠠᠷᠠ ᠪᠣᠯ ᠨᠢᠮ᠎ᠠ ᠭᠤᠸᠠᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠭᠡᠪᠰᠢ ᠯᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠪᠣᠭᠤᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠬᠠᠢ᠌ᠨᠤᠭ ᠳᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢ ᠠᠪᠴᠤ ᠳᠤᠯᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠣᠷᠤ ᠰᠤᠷᠠᠭ ᠦᠭᠡᠶ ᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠢ ᠰᠤᠨᠤᠰᠤᠭᠠᠤᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯᠳᠤ 《ᠶᠠᠭᠤ ᠴᠤ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠬᠤᠩᠭ᠋ᠤᠷ ᠲᠡᠶ ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠭᠠᠤᠨ ᠢᠷ᠎ᠠ》 ᠭᠡᠵᠤ ᠨᠢᠮ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠶᠠᠪᠣᠭᠤᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠨᠢᠮ᠎ᠠ᠂ ᠬᠤᠩᠭ᠋ᠤᠷ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠡᠯᠳᠡᠪ ᠶᠢᠡᠷ ᠰᠤᠷᠠᠭ ᠳᠠᠯᠪᠢᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠶᠠᠭᠤ ᠴᠤ ᠣᠯᠵᠤ ᠮᠡᠳᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡᠶ᠃ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠣᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠨᠢᠮ᠎ᠠ ᠪᠣᠴᠠᠠᠠᠤ ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠭᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠡᠷᠭᠢᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠭᠠᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠠᠪᠠᠭᠠᠢ ᠡᠴᠠ ᠠᠰᠠᠭᠤᠴᠢᠠᠠᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠴᠢᠨᠢ 《ᠭᠡᠳᠤᠨ ᠡᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠰᠤᠠᠠᠳᠤᠭᠤ ᠭᠠᠯᠵᠠᠭᠤ ᠨᠢ ᠮᠡᠳᠡᠭ᠍ᠳᠡᠭᠦ ᠦᠭᠡᠶ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠠᠠᠠᠨ ᠪᠦᠰᠡᠭᠦᠢ ᠬᠠᠵᠠᠭᠤ ᠪᠠᠷ ᠮᠢᠨᠢ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ᠃ ᠪᠢ ᠭᠠᠢ᠌ᠠᠠᠠᠵᠤ ᠬᠣᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠡᠴᠠ ᠨᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠤᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠴᠢᠨᠢ ᠳᠠᠠᠳᠠ ᠮᠠᠯᠠᠭᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠶᠠᠭᠠᠤᠨ ᠠᠪᠣᠯ ᠦᠭᠡᠶ ᠶᠠᠪᠣᠠᠠᠰᠠᠭᠠᠷ ᠮᠠᠨᠢᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠳᠠᠪᠠᠵᠤ ᠪᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠠᠰᠤᠷᠠᠠᠠᠰᠠᠨ》 ᠭᠡᠵᠡᠢ᠃

ᠨᠢᠮ᠎ᠠ ᠵᠢᠭᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠵᠥᠭ᠌ ᠣᠷᠤᠭᠤ ᠭᠡᠰᠡᠭ᠌ ᠶᠠᠪᠣᠭᠠᠤᠨ ᠰᠡᠵᠢᠭᠯᠡᠭᠡᠳ ᠭᠡᠨ ᠴᠤ ᠠᠪᠣᠯ ᠦᠭᠡᠶ ᠭᠡᠳᠤ ᠬᠤᠨᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠯᠤᠪᠣᠤᠵᠠ ᠶᠢ ᠴᠠᠰᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠡᠴᠠ ᠣᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠳᠡᠭᠡᠭᠡᠳ ᠬᠤᠩᠭ᠋ᠤᠷ ᠭᠦᠤ ᠴᠢᠮᠡᠭ᠌ ᠤᠨ ᠬᠠᠰᠢᠶᠠᠨ ᠳᠤ ᠣᠶᠠᠵᠤ ᠣᠷᠭᠢᠠᠠᠰᠠᠨ ᠮᠤᠷᠢ ᠪᠠᠨ ᠠᠪᠴᠤ ᠣᠨᠤᠭᠠᠤᠨ ᠳᠤᠯᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠮᠦᠷ ᠢ ᠮᠦᠰᠭᠢᠨ ᠶᠠᠪᠣᠵᠤ ᠳᠠᠮᠢᠷ ᠤᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠡᠷᠭᠢ ᠳᠤ ᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠤᠨ ᠪᠣᠴᠠᠵᠠᠢ᠃

ᠨᠢᠮ᠎ᠠ ᠪᠣᠴᠠᠵᠤ ᠣᠴᠢᠭᠠᠤᠨ ᠳᠤᠯᠭᠠᠷ ᠪᠦᠰᠡᠭᠦᠢ ᠣᠷᠢᠳᠤ ᠳᠠᠮᠢᠷ ᠲᠤ ᠣᠨᠠᠵᠤ ᠥᠭᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠳᠠᠷᠠᠠᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠪᠠᠷᠠᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠯᠤᠤ ᠭᠦᠩ ᠤᠨ ᠭᠦᠷᠢᠶᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠣᠴᠢᠵᠤ ᠪᠠᠠᠠᠰᠢ ᠯᠠᠮᠠ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠳᠠᠰᠢ ᠬᠠᠳᠠᠭ᠂ ᠮᠥᠩᠭᠦ ᠶᠠᠩᠴᠢᠶᠠᠨ᠂ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠭᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠣᠷᠤᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠳᠤᠯᠭᠠᠷ ᠲᠤ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠵᠤ ᠦᠭ‍ᠭᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠳᠤᠷᠳᠤᠩ ᠪᠦᠰᠡ ① ᠵᠢ ᠪᠠᠷᠢᠵᠤ ᠵᠠᠭᠤᠷᠠᠳᠤ ᠪᠠᠷ ᠥᠭᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠦᠰᠡᠭᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠳᠢ ᠶᠢ ᠭᠦᠳᠦᠯᠦᠭᠦᠯᠦᠭᠡᠳ ᠪᠠᠰᠠ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠴᠦᠳᠠᠠᠵᠠ ᠳᠠᠷᠠᠠᠠᠭᠠᠵᠤ ᠢᠷᠦᠭᠡᠯ ᠠᠪᠴᠠᠢ᠃

ᠢᠳᠡᠭᠡᠯᠳᠤ ᠳᠤᠯᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠥᠭᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠢ ᠰᠤᠨᠤᠰᠤᠭᠠᠤᠨ ᠴᠢᠷᠠᠢ ᠨᠢ ᠪᠠᠷᠵᠠᠢ᠌ᠨ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠪᠢᠰᠢ ᠵᠢᠪᠠᠭᠡᠢ ᠳᠠᠭᠤ ᠪᠠᠷ 《ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠢ ᠳᠦᠷᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠨᠥᠭᠦᠭᠡ ᠨᠢ ᠥᠭᠦᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ ᠬᠤᠷᠸ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠶᠤᠰᠤ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤᠷ ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠶ᠎ᠠ ᠭᠡᠭᠦ ᠪᠣᠢ ᠳ᠋ᠠ》 ᠭᠡᠳ ᠪᠣᠰᠴᠤ ᠮᠤᠷᠳᠠᠭᠠᠤᠨ ᠭᠦᠷᠢᠶᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠣᠴᠢᠵᠤ ᠳᠦᠷᠪᠠᠨ ᠭᠡᠯᠦᠡᠭ᠌ ᠤᠨ ᠭᠦᠩᠷᠡᠭ᠌ ᠬᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠭᠤᠳᠤᠮᠵᠢᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠠᠠᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠣᠷᠤᠠᠠᠤ ᠡᠭᠡᠯᠵᠢ ᠭᠦᠯᠢᠶᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠠᠷᠪᠠ ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠯᠠᠮᠠ ᠨᠡᠷ ᠳᠠᠭᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠳᠡᠷᠭᠡᠳᠡ ᠨᠢ ᠣᠴᠢᠵᠤ ᠡᠪᠣᠷ ᠡᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠮᠥᠩᠭᠦᠨ ᠶᠠᠩᠴᠢᠶᠠᠨ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠤ 《ᠯᠠᠮᠠ ᠨᠡᠷ ᠮᠢᠨᠢ ᠢᠷᠦᠭᠡᠯ ᠠᠢ᠌ᠯᠠᠳᠬᠠᠶ᠎ᠠ》 ᠭᠡᠳ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠨᠢ ᠥᠭ᠍ᠴᠡᠢ᠃

ᠪᠣᠴᠠᠠᠠᠤ ᠵᠠᠮ ᠳᠠᠭᠠᠨ 《ᠦᠭ‍ᠭᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠶᠠᠩᠴᠢᠶᠠᠨ ᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠠᠠᠤ ᠭᠡᠵᠤ ᠳᠠᠪᠠᠯ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠭᠦᠷᠳᠡᠭ᠌ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠠ》 ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠣᠳᠤᠭᠠᠤᠨ ᠢᠨᠢᠶᠡᠭᠦ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠭᠡᠨᠡᠳᠲᠡ ᠴᠢᠷᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠭᠠᠨ ᠳᠠᠭᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃

ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠵᠠᠩ ᠲᠡᠶ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠭᠦᠭ᠍ᠰᠢᠨ ᠤ ᠳᠦᠰᠢᠭ᠌ ᠲᠤ ᠣᠷᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠳᠤᠯᠭᠠᠷ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠲᠡᠶ ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠶᠢ ᠭᠢᠴᠢᠶᠠᠨ᠂ ᠬᠤᠨᠢ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠠᠠᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠨᠥᠭᠦᠷ ᠭᠦᠤ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠤᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠪᠣᠳᠤᠨ᠎ᠠ᠃

ᠦᠪᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠭᠡᠮ ᠲᠡᠶ ᠪᠠᠨ ᠮᠠᠳᠠᠪᠠᠴᠤ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ᠂ ᠶᠠᠮᠠᠷᠴᠤ ᠨᠢᠩᠵᠢᠨ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠦᠭᠡᠶ ᠣᠷᠭᠢᠵᠤ ᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠳᠤ ᠭᠤᠮᠤᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠭᠦᠤ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠭᠤᠮᠤᠳᠠᠠᠠᠤ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠳᠤᠯᠭᠠᠷ ᠲᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠶ᠃ 《ᠭᠦᠭᠡᠷᠦᠭᠦᠢ ᠪᠢᠳᠠ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠡᠴᠠ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠳᠠᠷᠠ ᠨᠢᠯᠬ᠎ᠠ ᠠᠮᠢᠳᠠᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠲᠤ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠵᠤᠪᠠᠯᠠᠩ ᠦᠵᠡᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯ》 ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠣᠳᠤᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠵᠢᠷᠦᠭᠡ ᠡᠮᠳᠡᠷᠡᠨ ᠨᠢᠯᠪᠣᠰᠤ ᠨᠢ ᠬᠠᠭᠠᠯᠳᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠠᠰᠠᠠᠠᠷᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠪᠣᠳᠤᠠᠠᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠦᠪᠡᠷ ᠢ ᠪᠠᠨ ᠵᠥᠪᠳᠡᠭᠡᠭᠦ ᠶᠢ ᠭᠢᠴᠢᠶᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠪᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠪᠣᠳᠤᠠᠠᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠦᠪᠡᠷ ᠢ ᠪᠠᠨ ᠪᠣᠷᠤᠭᠤᠳᠬᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠭᠢᠴᠢᠶᠠᠨ᠎ᠠ᠃

ᠡᠳᠤᠷ ᠪᠦᠷᠢ ᠭᠡᠳᠤᠨ ᠣᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠣᠭᠢᠯᠠᠠᠠᠤ ᠣᠴᠢᠷ ᠡᠴᠠ ᠨᠢᠳᠤ ᠨᠢ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢ ᠬᠠᠪᠣᠩ ᠲᠡᠶ ᠶᠠᠪᠣᠠᠠᠤ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠣᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠢᠭᠡ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠰᠠᠮᠨᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠳᠠᠵᠢᠳ 《ᠭᠦᠤ ᠶᠢᠨ ᠮᠢᠨᠢ ᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠳᠤ ᠭᠡᠳᠤ ᠭᠡᠳᠤᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠦᠰᠤ ᠪᠣᠢ ᠪᠣᠯᠴᠢᠠᠠᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠳᠤ ᠳᠤᠰᠠ ᠦᠭᠡᠶ᠂ ᠵᠤᠯᠭᠠᠭᠠᠤᠨ ᠬᠠᠶᠠᠴᠢᠠᠠᠠᠶ᠎ᠠ》 ᠭᠡᠭᠦ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠳᠤᠯᠭᠠᠷ 《ᠭᠡᠷᠡᠭ᠌ ᠦᠭᠡᠶ ᠡᠵᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠳᠡᠮᠳᠡᠭ᠌ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠦᠷᠡᠵᠢᠭ᠌᠃ ᠡᠵᠢ ᠡ᠂ ᠪᠢ ᠰᠠᠭᠢᠯ ᠠᠪᠴᠤ ᠴᠢᠪᠠᠭᠠᠠᠴᠠ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤ ᠶᠤᠮᠰᠠᠨ》 ᠭᠡᠭᠦ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠠᠪᠠᠭᠠᠢ ᠨᠢᠯᠪᠣᠰᠤ ᠪᠠᠨ ᠠᠰᠠᠠᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠨ 《ᠭᠦᠤ ᠮᠢᠨᠢ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ᠂ ᠡᠮ᠎ᠠ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠪᠣᠵᠠᠷ ᠠᠷᠢᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠰᠠᠭᠢᠯ ᠭᠦᠷᠳᠡᠵᠤ ᠪᠣᠯᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠶ ᠶᠤᠮ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ ᠪᠢᠯᠠ》 ᠭᠡᠵᠡᠢ᠃

ᠳᠤᠯᠭᠠᠷ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠳᠠᠰᠴᠤ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠭᠦᠭ᠍ᠰᠢᠨ ᠤ ᠳᠦᠷᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠦᠬᠢᠨ ᠰᠢᠭ᠌ ᠳᠤᠳᠤᠨᠤ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠳᠤᠰᠠᠯᠠᠨ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ᠂ ᠪᠠᠳᠤ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠢ ᠪᠣᠳᠤᠵᠤ᠂ ᠵᠡᠭᠦᠳᠦᠯᠡᠨ ᠶᠠᠪᠣᠠᠠᠰᠠᠭᠠᠷ ᠬᠤᠪᠢᠰᠠᠠᠠᠯ ᠲᠡᠶ ᠵᠤᠯᠭᠠᠵᠠᠢ᠃

ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠪᠠᠳᠤᠯᠠᠠᠠᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠲᠡᠶ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠭᠡᠨ ᠪᠦᠭᠦᠨ ᠢ ᠳᠡᠭᠦᠪᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠭᠦᠳᠦᠯᠤᠨ ᠵᠠᠯᠠᠳᠠᠭ ᠵᠢᠮ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ᠃ ᠡᠨᠠ ᠴᠤ ᠣᠴᠢᠷ ᠡᠴᠠ ᠳᠤᠯᠭᠠᠷ ᠠᠮᠢᠳᠤ ᠶᠠᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤᠷ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠳᠠᠭᠤ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠵᠠᠯᠠᠠᠠᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠ᠃ ᠤᠢ᠌ᠷ᠎ᠡ ᠡᠴᠠ ᠳᠤᠯᠭᠠᠷ ᠢ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠠᠯᠪᠠᠰᠤᠨ ᠡᠷ᠎ᠠ ᠰᠤᠳᠨᠠᠮ ᠭᠡᠭ᠍ᠴᠢ ᠰᠠᠭᠤᠶ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠬᠤᠷᠭᠤᠭᠠᠳᠠᠭ ᠪᠣᠯᠪᠠ᠃ ᠠᠩᠠᠠᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ 《ᠰᠠᠭᠤᠶ᠎ᠠ》 ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠥᠭᠡ ᠶᠢ ᠵᠢᠭ᠍ᠰᠢᠨ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠭᠡᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠰᠤᠳᠨᠠᠮ ᠢ ᠭᠦᠭᠡᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠳᠡᠭᠡᠨ 《ᠭᠡᠷᠡᠭ᠌ ᠦᠭᠡᠶ ᠰᠤᠳᠨᠠᠮ ᠮᠢᠨᠢ᠃ ᠪᠢ ᠨᠥᠭᠦᠷ ᠲᠡᠶ ᠭᠦᠮᠤᠨ》 ᠭᠡᠭᠦ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠥᠭᠡ ᠶᠢ ᠳᠠᠪᠴᠢᠶᠠᠷᠢ ᠲᠡᠶ ᠰᠤᠨᠤᠰᠤᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠯᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ ᠪᠣᠯᠪᠠ᠃

ᠰᠤᠳᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠭᠤᠶᠤᠯᠳᠠ ᠳᠤᠯᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠵᠥᠭ᠌ ᠡᠴᠠ ᠳᠠᠯᠠᠷᠠᠠᠠᠯ ᠠᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠳᠤ ᠤᠢ᠌ᠷᠠᠳᠤᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠠᠮᠢᠳᠤ ᠶᠠᠪᠣᠠᠠᠤ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠶᠢᠡᠷ ᠣᠮᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠰᠠᠨ᠃ ᠳᠤᠯᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠳᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠭᠦᠰᠡᠯ ᠡᠷᠡᠮᠡᠯᠵᠡᠯ ᠠᠭᠠᠵᠢᠮ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠵᠤᠠᠠᠰᠤᠯᠳᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠬᠤᠷᠠᠮᠳᠤᠯᠠᠠᠠᠳᠠᠨ ᠳᠤᠮᠤᠷᠠᠠᠠᠰᠠᠭᠠᠷ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠭᠡᠳᠦᠢ ᠪᠣᠯᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠭᠠᠠᠠᠴᠠᠭᠠᠷ ᠶᠠᠪᠣᠠᠠᠤ ᠶᠤᠮ ᠪᠣᠢ᠃ ᠬᠠᠨᠢ ᠲᠡᠶ ᠪᠣᠯᠪᠠᠯ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠬ᠎ᠠ᠃ ᠡᠪᠦᠭᠡᠳ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦᠰ ᠨᠢ ᠲᠦᠯᠤᠪ ᠳᠤᠮᠤᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠯᠠ ᠣᠯᠤᠰ ᠶᠤᠮᠰᠠᠨ ᠭᠡᠵᠤ ᠳᠤᠯᠭᠠᠷ᠂ ᠰᠤᠳᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠮᠡᠳᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠳᠠᠵᠢᠳ ᠠᠪᠠᠭᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠯᠡᠭᠦ ᠳᠤ᠄

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠵᠥᠭᠡᠷ ᠯᠠ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠰᠢᠭ᠌ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃ ᠭᠡᠪᠠᠴᠤ ᠪᠢ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠴᠠᠭ ᠲᠤ ᠭᠡᠨ ᠲᠡᠶ ᠴᠤ ᠰᠠᠭᠤᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠭᠡᠵᠤ ᠭᠡᠯᠡᠭᠡᠳ ᠳᠤᠯᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠣᠭᠢᠯᠠᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠳᠠᠵᠢᠳ ᠭᠤᠸᠠᠢ ᠴᠤ ᠬᠠᠢ᠌ᠯᠠᠵᠤ ᠭᠠᠷᠳᠠᠭ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠠ᠃

ᠰᠤᠳᠨᠠᠮ ᠪᠠᠷᠤᠭ ᠡᠳᠤᠷ ᠪᠦᠭᠦᠨ ᠢᠷᠠᠵᠤ ᠳᠤᠯᠭᠠᠷ ᠢ ᠭᠤᠶᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠳᠤᠯᠭᠠᠷ ᠴᠤ ᠭᠦᠳᠡᠯᠭᠦ ᠦᠭᠡᠶ ᠬᠠᠳᠠᠭᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠳᠤᠯᠭᠠᠷ ᠮᠢᠨᠢ᠃ ᠪᠢ ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠲᠡᠶ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠢᠩᠭᠢᠭᠦ ᠳᠤ ᠴᠢ ᠳᠡᠩᠳᠡᠭᠦᠤ ᠬᠠᠳᠠᠭᠤ ᠠᠭᠠᠰᠢᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠠ᠃ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠳᠤ ᠳᠠᠯᠠᠪᠴᠢ ᠪᠠᠨ ᠬᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠤᠯᠵᠤ ᠡᠯᠢᠭᠡ ᠪᠠᠨ ᠡᠮᠳᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠢᠳᠠ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦᠰᠢᠭ᠌᠂ ᠪᠦᠳᠤᠨ ᠡᠯᠢᠭᠡ ᠲᠡᠶ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤ ᠰᠠᠨ᠃ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠲᠤᠩ ᠴᠤ ᠤᠢ᠌ᠷᠠᠠᠠᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠰᠠᠨ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠰᠤᠳᠨᠠᠮ ᠮᠢᠨᠢ ᠪᠢ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠶᠤᠰᠤᠯᠠᠵᠤ ᠠᠪᠣᠠᠠᠰᠠᠨ ᠡᠭᠡᠨᠡᠷ ᠰᠢᠤ ᠳ᠋ᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠳᠠᠢ᠌ᠮᠤ ᠨᠥᠭᠦᠷ ᠶᠢᠡᠷ ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠳᠠᠭ ᠶᠤᠮ ᠪᠣᠢ︖

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠴᠢ ᠨᠠᠮᠢ᠋ᠢ ᠪᠢᠳᠡᠭᠡᠢ ᠵᠤᠪᠠᠭ᠎ᠠ᠃ ᠪᠢ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠶᠢ ᠠᠮᠢᠳᠤ ᠶᠠᠪᠣᠠᠠᠤ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠴᠠᠭ ᠲᠤ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠲᠡᠶ ᠰᠠᠭᠤᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ᠃ ᠰᠤᠳᠨᠠᠮ ᠮᠢᠨᠢ ᠴᠢ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠪᠣᠳᠤ᠃ ᠨᠠᠮᠢ᠋ᠢ ᠭᠦᠯᠢᠶᠡᠵᠤ ᠣᠠᠠᠳᠤ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ᠃

ᠰᠤᠳᠨᠠᠮ᠂ ᠳᠤᠯᠭᠠᠷ ᠢ ᠵᠥᠪᠭᠡᠨ ᠬᠠᠨᠢ ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠣᠳᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠶ᠃ ᠳᠤᠯᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠭᠤᠸ᠎ᠠ ᠥᠵᠡᠰᠭᠦᠯᠡᠩ᠂ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠳᠤᠷᠤᠢ ᠵᠥᠭᠡᠯᠡᠨ ᠮᠠᠳᠤ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠡᠷᠡᠰ ᠬᠠᠳᠠᠭᠤ ᠵᠠᠩ᠂ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠢ ᠨᠢ ᠡᠵᠠᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠵᠥᠪᠭᠡᠨ ᠳᠤᠯᠭᠠᠷ ᠲᠡᠶ ᠰᠠᠭᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠴᠠᠭ ᠲᠤ ᠦᠨᠦᠴᠢᠷᠠᠯ ᠪᠠᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠳᠠᠭᠤ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠴᠠᠭ ᠡᠴᠠ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠴᠢᠳᠠᠠᠠᠤ ᠮᠠᠳᠤ ᠪᠣᠳᠤᠠᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃

ᠳᠤᠯᠭᠠᠷ ᠲᠤ ᠰᠤᠳᠨᠠᠮ ᠢ ᠵᠢᠭ᠍ᠰᠢᠭᠦ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠶ᠃ ᠵᠥᠪᠭᠡᠨ ᠦᠪᠡᠷ ᠢ ᠪᠠᠨ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠤᠰᠤᠯᠠᠵᠤ ᠠᠪᠣᠠᠠᠰᠠᠨ ᠡᠭᠡᠨᠡᠷ ᠭᠡᠵᠤ ᠬᠠᠳᠠᠭᠤ ᠪᠣᠳᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠣᠳᠤᠯ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠰᠤᠳᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠡᠭᠡᠨᠡᠷ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤ ᠡᠴᠠ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠠ᠃

ᠢᠩᠭᠢᠵᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠠᠠᠰᠠᠭᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡ ᠡᠳᠤᠷ ᠬᠤᠨᠢᠨ ᠤ ᠬᠠᠰᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠣᠭᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠤ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠣᠶᠠᠭᠠᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠭᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯᠳᠤ ᠠᠷᠤ ᠡᠴᠠ ᠨᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠤᠨ ᠳᠠᠨᠢᠵᠠᠢ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠳᠤᠯᠭᠠᠷ ᠭᠦᠤ ᠮᠢᠨᠢ ᠡᠷᠭᠢᠭᠡᠳ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠴᠢ ᠭᠡᠵᠤ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠢᠷᠠᠯ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠠᠠᠳᠠᠭᠤᠷᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠳᠠᠵᠢᠳ ᠭᠤᠸᠠᠢ ᠭᠡᠯᠡᠭᠦ ᠳᠤ ᠳᠤᠯᠭᠠᠷ ᠡᠷᠭᠢᠪᠠᠯ ᠨᠢᠳᠤ ᠨᠢ ᠳᠤᠭᠤᠷᠢᠭ ᠪᠣᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯᠳᠤ ᠵᠤᠠᠠᠰᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠠ᠃

ᠳᠤᠯᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠨᠢᠳᠤ ᠬᠤᠷᠤᠰᠤᠯ ᠶᠢᠡᠷ ᠳᠦᠭᠦᠷᠴᠤ ᠭᠦᠯᠢᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠠᠮᠢᠳᠠᠨ ᠣᠷᠤᠭᠤ ᠭᠡᠳᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠰᠢᠯᠦᠭᠦᠰᠤ ᠰᠢᠭ᠌ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠨ ᠭᠦᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠠᠯᠭᠤᠷᠠᠠᠠᠨ ᠵᠥᠭᠡᠭᠡᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠠᠠᠰᠠᠭᠠᠷ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯᠳᠤ ᠳᠤ ᠪᠠᠷᠤᠭ ᠳᠤᠯᠵᠤ ᠣᠴᠢᠭᠠᠤᠨ 《ᠮᠢᠨᠤ ᠵᠤᠪᠠᠯᠠᠩ ᠳᠤ ᠴᠢ ᠪᠠᠰᠠ ᠴᠠᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠦᠦ》 ᠭᠡᠭᠦ ᠳᠤ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯᠳᠤ ᠬᠤᠳᠠᠯ ᠢᠨᠢᠶᠡᠮᠰᠦᠭᠯᠡᠨ 《ᠴᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠶᠠᠭᠤ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃ ᠠᠮᠢᠳᠤ ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠠᠠᠤ ᠶᠤᠰᠤᠳᠠᠢ ᠪᠢᠰᠢ ᠦᠦ︖ ᠶᠠᠭᠤ ᠴᠤ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠵᠤᠯᠭᠠᠶ᠎ᠠ》 ᠭᠡᠵᠤ ᠭᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠰᠠᠷᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠳᠤᠯᠭᠠᠷ ᠭᠦᠳᠡᠯᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠴᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠳᠤᠤᠭᠠᠷᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠴᠤ ᠦᠭᠡᠶ᠃ ᠭᠡᠪᠠᠴᠤ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠨᠢᠳᠤ ᠴᠢᠳᠠᠳᠠᠭ ᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯᠳᠤ ᠶᠢ ᠳᠠᠰᠤᠴᠢᠨ ᠢᠳᠡᠭᠦ ᠡᠴᠠ ᠪᠣᠴᠠᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠢ ᠢᠯᠠᠴᠢᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠳᠤᠯᠭᠠᠷ ᠮᠢᠨᠢ ᠪᠢ ᠴᠢᠨᠤ ᠬᠣᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠡᠴᠠ ᠨᠢᠮ᠎ᠠ ᠭᠤᠸᠠᠢ ᠶᠢ ᠶᠠᠪᠣᠭᠤᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠰᠢᠤ ᠳ᠋ᠠ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠴᠢᠨᠠᠳᠤ ᠵᠥᠨᠦᠭ᠌ ᠴᠢᠨᠢ ᠬᠤᠳᠬᠤᠵᠤ ᠣᠷᠭᠢᠠᠠᠰᠠᠨ᠃ ᠭᠡᠳᠡᠯ᠎ᠡ᠂ ᠪᠢ ᠦᠨᠦ ᠦᠷᠯᠦᠭᠡ ᠴᠢᠮᠢ᠋ᠢ ᠡ᠊ᠨᠳᠡ ᠠᠮᠢᠳᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠰᠤᠨᠤᠰᠤᠭᠠᠤᠨ ᠳᠤᠰᠠ ᠪᠣᠯᠤᠶ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠁

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠤᠤᠬᠠᠢ᠂ ᠨᠠᠳᠠ ᠡᠴᠠ ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠠᠪᠣᠮᠠᠷ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠪᠠᠰᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠦᠦ︖

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠢᠱᠢ᠃ ᠳᠤᠰᠠᠯᠠᠶ᠎ᠠ᠃ ᠳᠤᠰᠠ ᠪᠣᠯᠤᠶ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠭᠡᠳ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠰᠢᠤ ᠳ᠋ᠠ᠃ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠴᠠ ᠨᠢᠳᠤ ᠢᠩᠭᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤᠯᠭᠠᠷ ᠢ ᠠᠵᠢᠠᠠᠯᠠᠪᠠ᠃ ᠣᠷᠢᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠯᠭᠠᠷ ᠪᠢᠰᠢ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠲᠤ ᠣᠷᠭᠢᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠭᠠᠯ᠂ ᠢᠳᠠᠷ ᠤᠨ ᠴᠤᠭ ᠵᠢᠪᠠᠠᠤᠯᠠᠩ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠣᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠠᠪᠠᠴᠤ ᠨᠠᠰᠤᠵᠢᠨ ᠳᠤᠠᠠᠳᠬᠠᠰᠠᠨ ᠡᠮᠡᠭ᠍ᠳᠡᠢ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠨᠠᠮᠪᠠᠳᠠᠢ ᠭᠤᠸ᠎ᠠ ᠥᠵᠡᠰᠭᠦᠯᠡᠩ ᠪᠣᠢ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠳᠦᠷᠪᠠᠯᠵᠢᠨ ᠮᠠᠩᠨᠠᠢ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠪᠣᠢ ᠪᠣᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠦᠷᠴᠢᠯᠡᠭᠡ ᠭᠦᠷᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠰᠢᠭᠤᠠᠠᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠠᠴᠠᠷ᠂ ᠨᠠᠷᠢᠰᠴᠤ᠂ ᠥᠡᠳᠦᠷᠵᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠬᠠᠮᠠᠷ ᠲᠡᠶ ᠶᠠᠭ ᠯᠠ ᠳᠣᠢ᠌ᠵᠠᠢ᠃

ᠪᠠᠰᠠ ᠴᠤ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠤᠨ ᠪᠤᠯᠤᠩ ᠳᠤ ᠭᠡᠮᠰᠢᠯ ᠤᠨ ᠦᠴᠦᠭᠡᠨ ᠳᠤᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠳᠤᠯᠭᠠᠷ ᠲᠡᠶ ᠣᠴᠠᠷᠠᠠᠠᠤ ᠪᠠᠷ ᠫᠦᠷ ᠫᠦᠷ ᠭᠢᠨ ᠰᠡᠷᠭᠦᠵᠤ ᠰᠢᠷᠦᠭᠦᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠠᠠᠤ ᠶᠢ ᠬᠤᠷᠢᠠᠠᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠴᠢ ᠪᠣᠰᠢᠭᠤᠠᠠᠠᠨ ᠵᠠᠢ᠌ᠯᠠ ᠭᠡᠳ ᠳᠤᠯᠭᠠᠷ ᠤᠬᠤᠰᠭᠢᠭᠦ ᠳᠤ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯᠳᠤ ᠵᠠᠢ᠌ᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠭᠦᠭᠡᠷᠦᠭᠦᠢ ᠡᠮᠡᠭ᠍ᠳᠡᠢ ᠳᠠᠪᠠᠷᠴᠠᠠᠠᠯᠠᠨ ᠣᠨᠠᠪᠠ᠃

ᠳᠠᠵᠢᠳ ᠠᠪᠠᠭᠠᠢ ᠳᠤᠯᠭᠠᠷ ᠢ ᠳᠠᠪᠠᠷᠢᠨ ᠥᠡᠳᠡᠢ᠌ᠯᠭᠡᠵᠤ 《ᠭᠦᠤ ᠮᠢᠨᠢ ᠳᠠᠢ᠌ᠪᠣᠰᠢᠷᠠ》 ᠭᠡᠳ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯᠳᠤ ᠥᠭᠡᠳᠡ ᠬᠠᠷᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶᠢᠡᠨ

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠴᠢ ᠴᠢᠨᠢ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯᠳᠤ ᠦᠦ ᠭᠡᠵᠤ ᠠᠰᠠᠭᠤᠪᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠳᠠᠢ᠌ᠮᠤ ᠡ᠃ ᠪᠢ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯᠳᠤ ᠭᠡᠵᠤ ᠳᠠᠢ᠌ᠪᠣᠩ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠪᠠᠷᠳᠠᠮ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠪᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠳᠡᠭᠡᠪᠠᠯ ᠭᠦᠤ ᠮᠢᠨᠢ ᠶᠠᠪᠣᠵᠤ ᠦᠵᠡ᠃ ᠡᠨᠠ ᠭᠡᠦᠭᠡᠨ ᠢ ᠳᠠᠭᠢᠨ ᠳᠠᠮᠤᠯᠠᠠᠠᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠌ ᠦᠭᠡᠶ᠃

ᠢᠳᠡᠭᠡᠯᠳᠤ ᠶᠠᠪᠣᠠᠠᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠶ᠃ ᠡ᠊ᠨᠳᠡ ᠡᠴᠠ ᠪᠣᠰᠢᠭᠤᠠᠠᠠᠨ ᠶᠠᠪᠣᠠᠠᠰᠠᠨ ᠴᠢᠨᠢ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ᠃ ᠶᠠᠭᠤ ᠭᠢᠭᠦ ᠶᠤᠮ ᠭᠡᠵᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠭᠡᠯᠡᠪᠠᠴᠤ ᠨᠥᠭᠦᠭᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠨᠢ ᠡᠭᠦᠰᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠭᠠᠯ ᠦᠴᠦᠭᠡᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠣᠠᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠣᠷᠭᠢᠪᠠᠯ ᠶᠡᠭᠡ ᠳᠣᠢ᠌ᠮᠠᠷ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠮᠠᠭᠠᠤᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤᠷ ᠪᠣᠯᠪᠠᠯ ᠡᠭᠦᠨ ᠲᠡᠶ ᠡᠪᠯᠡᠷᠡᠭᠡᠳ ᠶᠠᠪᠣᠪᠠᠯ ᠵᠥᠭᠡᠷ ᠰᠠᠨ ᠭᠡᠵᠤ ᠵᠦᠪᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠳᠤᠯᠭᠠᠷ ᠮᠢᠨᠢ ᠣᠷᠢᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠪᠣᠳᠠᠯ ᠢ ᠮᠠᠷᠳᠠᠵᠤ᠂ ᠬᠣᠢ᠌ᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠢ ᠪᠣᠳᠤᠪᠠᠯ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠢᠰᠢ ᠦᠦ︖ ᠪᠢ ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠳᠤᠰᠠ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠪᠠᠯᠡᠭᠡᠨ ᠯᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠪᠣᠰᠢᠭᠤᠠᠠᠠᠨ ᠵᠠᠢ᠌ᠯᠠᠭᠠᠤᠨ ᠠᠯᠢ᠃ ᠳᠠᠷᠠ ᠯᠠ ᠨᠠᠳᠠ ᠳᠤᠰᠠᠯᠠᠮᠵᠢ ᠁ ᠭᠡᠵᠤ ᠳᠤᠯᠭᠠᠷ ᠦᠨᠳᠠᠢ᠌ᠨ ᠰᠢ᠌ᠳᠮᠡᠭᠡᠢ ᠭᠡᠯᠡᠵᠡᠢ᠃

ᠢᠳᠡᠭᠡᠯᠳᠤ ᠡᠪᠯᠠᠷᠠᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠶ ᠶᠠᠪᠣᠵᠠᠢ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠡᠷᠭᠢᠵᠤ ᠣᠴᠢᠭᠠᠤᠨ ᠳᠤᠯᠭᠠᠷ ᠲᠡᠶ ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠴᠤ ᠭᠡᠯᠡᠭᠡ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠬᠣᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠳᠤᠯᠭᠠᠷ ᠠᠮᠢᠳᠤ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠥᠭᠡ ᠪᠠᠷ ᠰᠠᠨᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠭᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠲᠤ ᠠᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠪᠣᠳᠤᠯ ᠲᠡᠶ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠭᠡᠮᠵᠢᠶᠡᠯᠡᠰᠢ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠨ ᠪᠠᠠᠠᠠᠷᠠᠠᠠᠵᠤ ᠪᠢᠯᠠ᠃


ᠳᠠᠢ᠌ᠯᠪᠣᠷᠢ

① ᠬᠣᠢ᠌ᠳᠤᠭᠢ ᠶᠢ ᠠᠢ᠌ᠯᠠᠳᠬᠠᠵᠤ ᠪᠣᠳᠢ ᠶᠢ ᠭᠦᠳᠦᠯᠦᠭᠦᠯᠭᠦ ᠳᠤ ᠳᠠᠯᠠᠢ᠌ᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠰᠡ ᠶᠢ ᠯᠠᠮᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠷᠢᠳᠠᠭ ᠶᠤᠰᠤᠳᠠᠢ᠃

ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠴ·ᠯᠤᠳᠤᠢ᠌ᠳᠠᠮᠪᠠ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 18445
ᠴᠠᠭ᠄ 2007 ᠤᠨ ᠤ 11 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 05
ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ