ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ
ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ
ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠢ᠋ᠮᠠ

ᠭᠦᠨ ᠴᠠᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠳᠠᠷᠤᠠᠠᠳᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠣᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠭᠤᠷ ᠭᠠᠷᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠨᠠᠷᠢᠠᠠᠠᠨ ᠵᠠᠮ ᠶᠢᠡᠷ ᠡᠴᠠᠵᠤ ᠶᠠᠳᠠᠷᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠮᠤᠷᠢ ᠲᠡᠶ ᠭᠠᠠᠠᠴᠠ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠭᠡᠯᠳᠦᠷᠢᠨ ᠶᠠᠪᠣᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠠ᠃ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠳᠠᠰᠢᠶᠠᠨ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠮᠤᠳᠤᠨ ᠬᠣᠢ᠌ᠳᠠᠢ ᠰᠸᠯᠠᠢ᠌ᠳᠠᠢ ᠫᠣᠤ ᠰᠠᠠᠵᠢᠭᠢᠨᠠᠨ᠂ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠳᠠᠰᠢᠶᠠᠨ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠣᠷᠤᠰ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠤ ᠰᠠᠯᠠᠮ᠎ᠠ ᠣᠠᠵᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃

ᠦᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠳᠤ ᠴᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠥᠩᠭᠡ ᠭᠢᠯᠳᠠᠨᠠᠭᠠᠨ ᠮᠤᠳᠤᠨ ᠤ ᠮᠦᠴᠢᠷ ᠢ ᠳᠠᠷᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠰᠡᠪᠰᠡᠭᠡᠷ ᠴᠠᠰᠤ ᠰᠠᠯᠭᠢᠨ ᠳᠤ ᠪᠣᠳᠠ ᠪᠣᠳᠠ ᠪᠠᠷ ᠣᠨᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠠᠷᠠᠢ ᠶᠠᠳᠠᠨ ᠭᠦᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠵᠥᠭᠡᠭᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠤ ᠭᠦᠯ ᠳᠤ ᠴᠠᠰᠤ ᠣᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠵᠠᠯᠠᠠᠠᠭᠤ ᠲᠡᠶ ᠱᠠᠷᠵᠢᠭᠢᠨᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠱᠠᠭᠠᠢ᠌ᠨ ᠶᠠᠪᠣᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠡᠨᠠ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠠᠵᠢ᠃

ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠡᠴᠠ ᠰᠠᠯᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠠᠠᠰᠠᠨ ᠡᠴᠠ ᠬᠣᠢ᠌ᠰᠢ ᠭᠡᠳᠤ ᠬᠤᠨᠤᠭ ᠶᠠᠪᠣᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠬᠠᠮᠢᠭᠠᠰᠢ ᠪᠠᠨ ᠶᠠᠭᠤ ᠭᠢᠭᠦ ᠭᠡᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡᠶ᠃ ᠮᠡᠳᠡᠭᠦ ᠶᠢ ᠴᠤ ᠭᠦᠰᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡᠶ᠃ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠳᠤ ᠣᠷᠢᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠪᠠᠠᠤᠭ᠎ᠠ᠂ ᠭᠡᠢ ᠮᠤᠷᠢ ᠣᠠᠠᠳᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠣᠯᠤᠭᠠᠤᠨ ᠴᠢᠭᠢᠨ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ 《ᠠᠪᠣ ᠡ᠂ ᠮᠢᠨᠤ ᠠᠪᠣ ᠡ》 ᠭᠡᠵᠤ ᠬᠠᠰᠭᠢᠷᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠤᠨ ᠨᠠᠷᠢᠠᠠᠠᠨ ᠳᠠᠭᠤ ᠬᠤᠨᠤᠠᠠᠰᠢᠨ᠂ ᠳᠠᠷᠠ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠤᠨ ᠵᠤᠪᠠᠯᠠᠩ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠭᠡᠮᠳᠡᠨ ᠨᠢ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠢ ᠭᠦᠷᠢᠶᠡᠨ ᠳᠤ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠦᠪᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠮᠠᠳᠤ ᠪᠣᠳᠤᠠᠠᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠠ᠃

ᠮᠤᠷᠢ ᠨᠢ ᠵᠤᠠᠠᠰᠤᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠭᠡᠳᠤ ᠳᠠᠪᠢᠷᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠭᠦᠳᠡᠯᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡᠶ ᠳᠤ ᠪᠠᠭᠤᠵᠤ ᠭᠦᠳᠦᠯᠤᠨ ᠴᠢᠨᠠᠠᠠᠰᠢ ᠭᠡᠯᠳᠦᠷᠢᠪᠡ᠃ ᠢᠩᠭᠢᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠵᠤᠠᠠᠰᠤᠵᠤ ᠫᠣᠤ ᠰᠠᠯᠠᠮ᠎ᠠ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠴᠠᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠰᠢᠳᠠᠵᠤ ᠣᠷᠭᠢᠪᠠ᠃

ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠌ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠷᠠᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ᠂ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠭᠡᠮ ᠲᠡᠶ ᠵᠣᠢ᠌ᠯ ᠡᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠰᠠᠯᠠᠠᠤ ᠰᠢᠭ ᠪᠣᠳᠤᠠᠠᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠭᠦᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠦ ᠰᠢᠭ᠌ ᠪᠣᠯᠪᠠ᠃

《ᠡᠨᠠ ᠬᠤᠭ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠴᠠᠭ ᠲᠤ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠵᠢᠷᠭᠠᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ》 ᠭᠡᠵᠤ ᠰᠢᠪᠠᠭᠡᠨᠡᠭᠡᠳ ᠪᠣᠰᠢᠭᠤᠠᠠᠠᠨ ᠳᠠᠠᠳᠠ ᠡᠴᠠ ᠵᠠᠢ᠌ᠯᠠᠠᠠᠤ ᠪᠠᠷ ᠭᠦᠳᠡᠯᠵᠤ ᠭᠡᠰᠡᠭ᠌ ᠶᠠᠪᠣᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠠᠷᠤ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠳᠤᠤᠭᠠᠷᠠᠠᠤ ᠰᠢᠭ ᠪᠣᠯᠪᠠ᠃

ᠡᠷᠭᠢᠵᠤ ᠬᠠᠷᠠᠪᠠᠯ ᠳᠤᠮᠤ ᠭᠦᠷᠡᠩ ᠮᠤᠷᠢ ᠣᠨᠤᠵᠤ᠂ ᠬᠠᠯᠢᠭᠤᠨ ᠮᠤᠷᠢ ᠭᠦᠳᠦᠯᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ᠂ ᠭᠦᠷᠡᠩ ᠳᠠᠪᠠᠯ ᠲᠡᠶ᠂ ᠳᠤᠮᠤ ᠥᠨᠡᠭᠡᠨ ᠯᠤᠪᠣᠵᠠ ᠲᠡᠶ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠢᠷᠠᠯ᠎ᠠ᠃ ᠡᠭᠦᠷᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠣᠷᠳᠤ ᠫᠣᠤ ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠠ ᠨᠢ ᠳᠡᠭᠡᠭ᠍ᠰᠢ ᠶᠤᠷᠳᠣᠢ᠌ᠨ ᠬᠠᠷᠠᠠᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠵᠡᠪᠰᠡᠭ᠌ ᠲᠡᠶ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠮᠦᠷᠳᠠᠨ ᠢᠷᠠᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠤᠨ ᠶᠠᠭᠤ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤ ᠶᠢ ᠭᠦᠯᠢᠶᠡᠨ ᠵᠤᠠᠠᠰᠤᠪᠠ᠃ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠴᠢ ᠳ᠋ᠠ︕ ᠳᠠᠷᠵᠠ ᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ ᠠᠵᠢ᠃ ᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ ᠢ ᠳᠡᠷᠭᠡᠳᠡ ᠪᠠᠨ ᠢᠷᠠᠵᠤ ᠵᠤᠠᠠᠰᠤᠠᠠᠤ ᠳᠤ 《ᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠠᠮᠤᠭᠤᠯᠠᠩ ᠢ ᠠᠢ᠌ᠯᠠᠳᠬᠠᠶ᠎ᠠ》 ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠳᠤ 《ᠰᠠᠢ᠌ᠨ᠂ ᠳᠠ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠦᠦ》 ᠭᠡᠵᠤ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤ ᠮᠠᠠᠳᠤᠯᠠᠪᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠴᠢᠮᠢ᠋ᠢ ᠶᠠᠭᠤᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠶᠤᠮ ᠪᠣᠯ ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠠᠠᠠᠠᠨ ᠰᠡᠵᠢᠭ᠍ᠯᠡᠭᠡᠳ ᠬᠣᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠡᠴᠠ ᠴᠢᠨᠢ ᠨᠠᠯᠢᠶᠠᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠯ᠎ᠠ᠃ ᠫᠣᠤ ᠰᠠᠯᠠᠮ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠶᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠤ ᠶᠢ ᠴᠢᠨᠢ ᠴᠤ ᠬᠠᠷᠠᠵᠤ ᠯᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠠ᠃ ᠠᠢᠮᠤ ᠴᠠᠭ ᠲᠤ ᠰᠤᠮᠤ ᠲᠡᠶ ᠫᠣᠤ᠂ ᠢᠷ ᠲᠡᠶ ᠰᠠᠯᠠᠮ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠠᠶᠠᠵᠤ ᠪᠣᠯᠳᠠᠭ ᠡᠳ᠋ ᠪᠢᠰᠢ ᠳ᠋ᠠ ᠭᠡᠳ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠡᠴᠠ ᠪᠠᠭᠤᠪᠠ᠃

ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ᠂ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠶᠠᠪᠣᠳᠠᠯ᠂ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠴᠤ ᠵᠤᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠶᠠᠪᠣᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠶᠠᠷᠢᠭᠠᠤᠨ᠄

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠡᠨᠠ ᠡᠵᠡᠭᠦᠢ ᠠᠭᠤᠯᠠᠨ ᠳᠤ ᠳᠠᠨ ᠲᠡᠶ ᠣᠴᠠᠷᠠᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠵᠡᠭᠦᠳᠦᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠴᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠭᠡᠪᠡ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠡᠵᠡᠭᠦᠢ ᠪᠢᠰᠢ᠃ ᠣᠳᠤ ᠡᠨᠠ ᠨᠠᠷᠢᠠᠠᠠᠨ ᠵᠠᠮ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠢ ᠠᠪᠣᠷᠠᠠᠠᠤ ᠵᠠᠮ ᠪᠣᠯᠤᠭᠠᠤᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠶᠤᠮ᠃ ᠡᠭᠦᠪᠠᠷ ᠭᠢᠶᠠᠠᠠᠳᠤ ᠣᠷᠤᠭᠤ ᠡᠳᠤᠢ ᠳᠠᠳᠤᠢ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠶᠠᠪᠣᠵᠤ᠂ ᠰᠦᠬᠡ‍ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠲᠡᠶ ᠨᠠᠢ᠌ᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠣᠷᠤᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠭᠡᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠨᠤᠭᠦᠳ ᠡᠴᠠ ᠠᠪᠣᠷᠠᠠᠠᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠌ ᠲᠤ ᠨᠢᠭᠡᠳᠤᠨ ᠣᠷᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠶᠤᠮ ᠰᠢᠤ᠃ ᠪᠢ ᠴᠤ ᠪᠠᠰᠠ ᠳᠠᠷᠠ ᠵᠥᠭ᠌ ᠶᠠᠪᠣᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠳ ᠰᠦᠬᠡ‍ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠤᠨ ᠣᠢ᠌ᠯᠠ ᠶᠠᠪᠣᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠠᠷᠢᠵᠤ ᠥᠭ᠍ᠪᠡ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠨᠠᠮᠢ᠋ᠢ ᠴᠠᠭᠠᠠᠳᠠᠨ ᠲᠡᠶ ᠨᠠᠢ᠌ᠯᠠᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤᠷ ᠠᠪᠠᠠᠤ ᠪᠣᠯᠪᠠ ᠦᠦ︖ ᠭᠡᠵᠤ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠠᠰᠠᠭᠤᠪᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠠᠪᠣᠯ ᠦᠭᠡᠶ ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠠᠠᠤᠪ᠃ ᠮᠠᠢ ᠫᠣᠤ ᠰᠠᠯᠠᠮ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠭᠡᠵᠤ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠶᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠵᠡᠪᠰᠡᠭ᠌ ᠢ ᠪᠣᠠᠠᠴᠤᠨ ᠡᠴᠠ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠤ ᠥᠭ᠍ᠪᠡ᠃

ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠬᠤᠨᠤᠭ ᠶᠠᠪᠣᠭᠠᠤᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠠᠭᠢ ᠡᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠦᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠭᠢᠷᠢ ᠳᠤ ᠭᠦᠳᠡᠷ ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯ ᠳᠤ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠡᠯᠰᠡᠭᠦᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠰᠦᠬᠡ‍ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠲᠡᠶ ᠣᠴᠠᠷᠠᠪᠠ᠃

ᠳᠠᠷᠵᠠ ᠣᠭ ᠡᠴᠠ ᠰᠦᠬᠡ‍ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠢ ᠳᠠᠨᠢᠳᠠᠭ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤᠷ ᠳᠤᠳᠤᠨᠤ ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠵᠤ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠭᠦ ᠶᠠᠪᠣᠳᠠᠯ ᠢ ᠭᠡᠯᠡᠪᠡ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠪᠢᠳᠠᠨ ᠳᠤ ᠦᠨᠦᠳᠤᠷ ᠨᠢᠭᠡ ᠰᠤᠮᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠌ ᠲᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠳᠠ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠭᠡᠳᠤᠨ ᠰᠤᠮᠤ ᠲᠡᠶ ᠬᠤᠷᠳᠤᠨ ᠫᠣᠤ᠂ ᠰᠠᠯᠠᠮ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠬᠠᠶᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ ᠴᠢᠨᠢ ᠳᠤᠰᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠌᠃ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠣᠷᠤᠨ ᠢ ᠭᠡᠮᠡᠯᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠢ᠌ᠰᠤᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠴᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃ ᠭᠦᠴᠤ ᠲᠡᠶ ᠴᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃ ᠵᠥᠪᠭᠡᠨ ᠭᠢᠶᠠᠠᠠᠳᠤ ᠳᠤ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠮᠢᠩᠭ᠋᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠭᠠᠮᠢᠩ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃ ᠪᠢᠳᠠᠨ ᠢ ᠣᠰᠠᠳᠬᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠭᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ᠂ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠠᠢ᠌ᠮᠠᠭ ᠤᠳ ᠲᠤ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠡᠳᠡᠭᠡᠳ ᠭᠦᠴᠤ ᠬᠤᠷᠠᠮᠳᠤᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠳᠠᠨ ᠢ ᠵᠥᠪᠭᠡᠨ ᠫᠣᠤ ᠰᠠᠯᠠᠮ᠎ᠠ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠶᠢᠡᠷ ᠭᠦᠭᠡᠭᠡᠵᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠭᠡᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠳᠠ ᠫᠣᠤ ᠰᠠᠯᠠᠮ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠶᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠤ᠃ ᠪᠢᠳᠠ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠠᠢ᠌ᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠴᠤ ᠪᠠᠷ ᠵᠢᠳᠭᠦᠪᠠᠯ ᠭᠦᠷᠭᠦ ᠦᠭᠡᠶ ᠭᠠᠵᠠᠷ᠂ ᠴᠢᠳᠠᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ᠃ ᠪᠢᠳᠠᠨ ᠳᠤ ᠣᠷᠤᠰ ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯᠴᠢᠨ ᠳᠠᠷᠢᠶᠠᠴᠢᠨ ᠨᠡᠷ᠂ ᠵᠦᠪᠯᠠᠯᠳᠤ ᠵᠠᠰᠠᠭ᠂ ᠪᠤᠯᠱᠸᠸᠢᠭ᠌ ᠨᠠᠮ ᠳᠤᠰᠠᠯᠠᠨ᠎ᠠ ᠁ ᠪᠢᠳᠠ ᠣᠳᠤ ᠴᠥᠭᠡᠭᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠂ ᠭᠡᠪᠠᠴᠤ ᠳᠠᠢ᠌ᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠰᠦᠬᠡ‍ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠶᠠᠷᠢᠯ᠎ᠠ᠃

ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠳᠤ 《ᠪᠤᠯᠱᠸᠸᠢᠭ᠌ ᠨᠠᠮ》 ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠥᠭᠡ ᠭᠡᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠬᠠᠮᠢᠭ᠎ᠠ ᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠰᠠᠨᠠᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠯᠠ ᠶᠡᠭᠡ ᠳᠠᠨᠢᠳᠠᠭ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠲᠡᠶ ᠪᠠᠨ ᠣᠴᠠᠷᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ ᠰᠢᠭ ᠪᠣᠳᠤᠠᠠᠳᠠᠪᠠ᠃ ᠭᠡᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠠᠯᠢᠶ᠎ᠠ ᠫᠧᠲ᠋ᠷ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠣᠷᠤᠵᠤ ᠳᠠᠨᠢᠯ ᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠭᠢ ᠣᠯᠳᠠᠪᠠ᠃ 《ᠪᠢᠳᠠ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠶᠢᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠤᠯᠤᠭᠠᠤᠨ᠂ ᠳᠠ ᠨᠡᠷ ᠲᠤ ᠳᠤᠰᠠᠯᠠᠨ᠎ᠠ》 ᠭᠡᠵᠤ ᠫᠧᠲ᠋ᠷ ᠤᠨ ᠭᠡᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠥᠭᠡ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠨ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠣᠷᠤᠵᠤ 《ᠳᠠᠩᠴᠢ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯ ᠲᠡᠶ ᠶᠠᠷᠢᠳᠠᠭ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ᠃ ᠠᠢᠮᠤ ᠣᠴᠢᠷ ᠲᠡᠶ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠤ ᠰᠢᠤ᠃ ᠮᠤᠩᠠᠠᠠᠭ ᠵᠤᠯᠢᠭ᠃ ᠰᠦᠷᠭᠡᠤᠯᠡᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠤ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠤᠨ ᠳᠤ ᠶᠠᠷᠢᠠᠠᠰᠠᠨ ᠭᠡᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠢ ᠨᠢ ᠣᠢ᠌ᠯᠠᠭᠠᠵᠤ ᠠᠪᠣᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯ ᠡᠳᠤᠢ ᠳᠤ ᠬᠠᠮᠢᠭ᠎ᠠ ᠡᠴᠠ ᠢᠩᠭᠢᠵᠤ ᠡᠷᠭᠢᠭᠦᠤ ᠬᠤᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠢᠭ ᠮᠠᠩᠠᠠᠤᠷᠠᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠠᠠᠤ ᠪᠢᠯᠠ》 ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠵᠢᠮᠠᠯᠠᠪᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠡᠨᠠ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠢ ᠳᠠᠪᠢᠳᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠠᠪᠴᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠭᠢᠯᠭᠡ᠃ ᠫᠣᠤ ᠵᠡᠪᠰᠡᠭ᠌ ᠲᠡᠶ ᠪᠠᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠰᠢᠤ ᠭᠡᠵᠤ ᠰᠦᠬᠡ‍ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠣᠷᠤᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠳᠤ ᠭᠡᠯᠡᠭᠦ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠫᠧᠲ᠋ᠷ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠪᠣᠳᠤᠯ ᠡᠴᠠ ᠰᠠᠯᠵᠤ ᠬᠠᠷᠠᠪᠠᠯ ᠳᠤᠷᠵᠢ ᠵᠤᠠᠠᠰᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠳᠤᠨᠤᠢ︕ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠦᠦ︖

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠮᠠᠠᠳᠤ ᠠᠮᠤᠭᠤᠯᠠᠩ ᠦᠦ︖

ᠰᠦᠬᠡ‍ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠤᠨ ᠭᠦᠮᠦᠰᠭᠡ ᠨᠢ ᠵᠠᠩᠭᠢᠷᠠᠨ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠶᠢ ᠰᠡᠵᠢᠭ᠍ᠯᠡᠯᠳᠡᠢ ᠬᠠᠷᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶᠢᠡᠨ 《ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠭᠠᠤᠨ ᠳᠤᠨᠤᠢ ᠪᠢᠯᠠ︕ ᠰᠠ‍‌ᠶᠢ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠢᠰᠢ ᠪᠢᠯᠢᠤ︖》 ᠭᠡᠵᠤ ᠠᠰᠠᠭᠤᠪᠠ᠃

ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠰᠠᠠᠳᠤᠷᠤᠨ ᠪᠦᠭᠦᠢᠯᠡ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠳᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠦᠭᠡᠶ ᠳᠤᠭᠠᠴᠢᠨ ᠶᠠᠷᠢᠯ᠎ᠠ᠃ ᠰᠦᠬᠡ‍ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠶᠢ ᠠᠵᠢᠠᠠᠯᠠᠨ ᠬᠠᠷᠠᠵᠤ᠂ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠶᠠᠷᠢᠠᠠᠰᠠᠨ ᠡᠴᠠ ᠨᠢ ᠯᠠᠪᠯᠠᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠳᠠ ᠳᠤᠯᠭᠠᠷ ᠲᠤ ᠳᠡᠩᠳᠡᠭᠦᠤ ᠬᠠᠳᠠᠭᠤ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠭᠠᠷᠭᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠯᠳᠠᠢ ᠭᠡᠵᠤ ᠰᠦᠬᠡ‍ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠭᠡᠯᠡᠪᠡ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠨᠠᠮᠢ᠋ᠢ ᠳᠤᠷᠤᠮᠵᠢᠯᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠰᠢᠤ ᠳ᠋ᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠬᠠᠳᠠᠭᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ᠂ ᠭᠡᠮᠳᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠌ ᠴᠤ ᠭᠢᠯᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠶᠤᠮ ᠰᠢᠤ︕ ᠳᠠᠷᠠ ᠭᠦᠭᠡᠷᠦᠭᠦᠢ ᠡᠮᠡᠭ᠍ᠳᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠷᠤᠭᠤ ᠪᠢᠰᠢ ᠴᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠳᠠ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠪᠣᠳᠤᠭᠠᠷᠠᠢ ᠭᠡᠳ ᠰᠦᠬᠡ‍ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠭᠠᠷᠤᠯ᠎ᠠ᠃ ᠢᠩᠭᠢᠭᠡᠳ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠠᠷᠠᠤᠨ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠮᠳᠤ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠴᠤᠠᠠᠤᠷ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠳᠠᠪᠢᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃

ᠡᠳᠤᠷ ᠢᠷᠡᠭᠦ ᠳᠤᠳᠤᠮ ᠠᠷᠠᠤᠨ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠮᠳᠤ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠣᠯᠠᠰᠢᠷᠠᠵᠤ ᠡᠡᠭ᠍ᠨᠡᠭᠡ ᠨᠢ ᠪᠠᠳᠤᠵᠢᠨ ᠦᠰᠴᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠠ᠃ ᠳᠠᠷᠤᠯᠠᠯ ᠵᠤᠪᠠᠯᠠᠩ ᠶᠢᠡᠷ ᠵᠢᠷᠮᠦᠰᠦᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠣᠷᠤᠨ ᠤ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠦᠷᠢ ᠡᠴᠠ ᠵᠡᠪᠰᠡᠭ᠌ ᠲᠡᠶ ᠵᠡᠪᠰᠡᠭ᠌ ᠦᠭᠡᠶ ᠮᠤᠷᠢ ᠲᠡᠶ ᠶᠠᠪᠠᠭᠠᠨ ᠭᠦᠮᠦᠰ ᠴᠤᠠᠠᠯᠠᠷᠠᠨ ᠡᠭᠡ ᠣᠷᠤᠨ ᠠᠷᠠᠤᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠡᠷᠭᠡ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡ᠂ ᠳᠤᠰᠠᠭᠠᠷ ᠳᠤᠠᠠᠳᠠᠨᠢᠯ ᠢ ᠣᠯᠭᠤᠠᠠᠤ ᠪᠣᠯᠤᠳ ᠢᠯᠳᠤ ᠶᠢ ᠳᠠᠪᠳᠠᠵᠤ ᠡᠭᠢᠯᠠᠪᠠ᠃

ᠪᠣᠯᠠᠭ ᠱᠠᠩᠳᠠ ᠡᠴᠠ ᠭᠤᠤᠯ ᠭᠤᠷᠤᠬ᠎ᠠ᠂ ᠭᠤᠷᠤᠬ᠎ᠠ ᠨᠠᠢ᠌ᠯᠠᠵᠤ ᠮᠦᠷᠠᠨ᠂ ᠮᠦᠷᠠᠨ ᠨᠠᠢ᠌ᠯᠠᠵᠤ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠪᠣᠯᠳᠠᠭ ᠰᠢᠭ ᠳᠤᠷᠤᠮᠵᠢᠯᠠᠯ ᠳᠠᠷᠤᠯᠠᠯ ᠡᠴᠠ ᠬᠤᠷᠤᠰᠤᠯ᠂ ᠬᠤᠷᠤᠰᠤᠯ ᠡᠴᠠ ᠳᠠᠮᠠᠴᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠨ ᠳᠤᠯᠭᠢᠶᠠᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠳᠠᠷᠠ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠶᠢ ᠰᠦᠷᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠦᠭᠦᠨ ᠢ ᠭᠦᠮᠦᠷᠢᠨ ᠵᠢᠪᠪᠦᠭᠦᠯᠭᠦ ᠰᠢᠭᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠢᠰᠭᠡᠷᠤᠨ ᠱᠤᠤᠭᠢᠪᠠ᠃

ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠮᠦᠰ ᠬᠠᠷᠠᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠪᠣᠰᠠᠠᠤ ᠶᠢ ᠪᠢᠳᠠᠭᠢ ᠭᠡᠯᠡ᠂ ᠭᠦᠳᠡᠯᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠠᠠᠤ ᠪᠠᠨ ᠪᠣᠯᠢᠠᠠᠰᠠᠨ ᠠᠷᠠᠠᠠᠭ ᠡᠪᠠᠳᠴᠢᠨ ᠲᠡᠶ ᠡᠷᠡᠤ ᠡᠪᠦᠳᠦᠭ᠌ ᠨᠢ ᠨᠡᠢ᠌ᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠡᠪᠦᠭᠡᠨ ᠰᠢᠭ᠌ ᠪᠣᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠣᠷᠤᠨ ᠤ ᠪᠣᠯᠴᠢᠩ ᠳᠤ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠡᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠴᠤ ᠵᠠᠩᠭᠢᠷᠠᠵᠤ ᠨᠢ᠋ᠮᠠᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠪᠣᠠᠠᠳᠠ ᠶᠢ ᠵᠠᠯᠠᠭᠠᠤᠨ ᠴᠤ᠂ ᠨᠠᠶᠠᠨ ᠳᠤᠠᠠᠤᠢ ᠮᠠᠢ᠌ᠳᠠᠷ ᠪᠣᠰᠠᠠᠠᠭᠠᠤᠨ ᠴᠤ ᠣᠯᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠡᠷᠭᠡ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠢ ᠭᠦᠡᠳᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠳᠤ ᠴᠥᠪᠦᠷᠢᠭᠦᠤ ᠪᠣᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ ᠠᠷᠠᠤᠨ ᠤᠨ ᠭᠦᠳᠡᠷ ᠭᠠᠷ ᠶᠢᠡᠷ ᠳᠠᠢ᠌ᠰᠤᠨ ᠤ ᠭᠠᠷ ᠡᠴᠠ ᠪᠣᠯᠢᠶᠠᠵᠤ ᠠᠪᠠᠠᠤ ᠠᠪᠣᠷᠭᠤ ᠳᠠᠮᠠᠴᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠦᠳᠡᠭ᠌ ᠭᠠᠯ ᠣᠯᠠᠯᠵᠠᠵᠤ ᠡᠢ᠌ᠡᠭᠦ ᠡᠭᠢᠯᠠᠪᠠ᠃

ᠣᠷᠤᠰ ᠣᠷᠤᠨ ᠳᠤ ᠮᠠᠠᠳᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠤᠪᠢᠰᠠᠠᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠷᠦᠭᠦᠨ ᠠᠶᠤᠩᠭ᠋᠎ᠠ ᠳᠤ ᠭᠦᠨ ᠨᠣᠢ᠌ᠷ ᠡᠴᠠ ᠰᠡᠷᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠠᠷᠠᠤᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠳᠡᠪᠠᠭᠡᠷᠡᠵᠤ᠂ ᠣᠯᠤᠰ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡ ᠰᠢᠳᠤᠷᠭᠤ ᠳᠠᠮᠠᠴᠠᠯ ᠳᠤ ᠨᠢᠭᠡᠳᠤᠨ ᠵᠠᠩᠭᠢᠷᠠᠯ᠎ᠠ᠃

ᠮᠠᠭᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤ ᠶᠠᠪᠣᠠᠠᠤ ᠪᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠥᠭᠦᠭᠦ ᠨᠢ ᠰᠠᠢ᠌ᠠᠠᠠᠨ ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠣᠰᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠮᠠᠴᠠᠯ ᠤᠨ ᠭᠦᠴᠦᠳᠤ ᠦᠶᠡᠷ ᠢ ᠪᠣᠠᠠᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠯᠦᠠᠳᠤᠩ᠂ ᠪᠠᠷᠤᠨ ᠤ ᠪᠠᠷᠳᠠᠮ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠩᠭᠦᠢᠯᠡᠯ᠂ ᠭᠠᠮᠢᠩ ᠤᠨ ᠳᠤᠠᠠᠰᠢᠨ ᠠᠪᠣᠷᠢ ᠠᠯᠢ ᠨᠢ ᠴᠤ ᠬᠤᠷᠢᠠᠠᠯᠠᠠᠠᠤ ᠭᠦᠴᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠶ᠃

ᠬᠤᠷᠠᠮᠳᠤᠨ ᠪᠣᠠᠢᠵᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠠᠷᠠᠤᠨ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠮᠳᠤ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠭᠡᠰᠡᠭ᠌ ᠤᠳ᠂ ᠭᠠᠮᠢᠩ ᠲᠡᠶ ᠭᠡᠳᠤ ᠭᠡᠳᠤᠨ ᠣᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠤᠯᠤᠯᠳᠤᠵᠤ ᠢᠯᠠᠭᠠᠤᠨ ᠭᠦᠴᠤ ᠵᠤᠷᠢᠭ ᠨᠢ ᠣᠯᠠᠮ ᠴᠤ ᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠯ᠎ᠠ᠃ ᠭᠠᠮᠢᠩ ᠲᠡᠶ ᠳᠤᠯᠤᠯᠳᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠭᠡᠳᠤᠨ ᠣᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠵᠢᠭ᠌ ᠪᠠᠢ᠌ᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠭᠠᠪᠰᠢᠭᠠᠢ ᠣᠷᠤᠯᠴᠠᠵᠤ ᠰᠦᠬᠡ‍ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠵᠠᠩᠵᠤᠨ ᠡᠴᠠ ᠰᠠᠢ᠌ᠰᠢᠶᠠᠯ ᠭᠦᠷᠳᠡᠵᠡᠢ᠃

ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠣᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠮᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠰᠠ ᠲᠡᠶ ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠠᠠᠤ ᠪᠠᠷ ᠶᠠᠪᠣᠠᠠᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠰᠦᠬᠡ‍ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠭᠤᠴᠢᠭᠠᠤᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠠᠠᠰᠠᠨ ᠤ ᠳᠤᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠣᠷᠤᠯᠴᠠᠵᠤ ᠪᠢᠯᠠ᠃

ᠰᠦᠬᠡ‍ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠵᠠᠮ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠪᠣᠭᠤᠨᠢ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠠᠶᠠᠯᠤᠨ ᠶᠠᠪᠣᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠬᠠᠵᠠᠭᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠶᠠᠪᠣᠠᠠᠰᠠᠨ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠳᠤ ᠬᠠᠠᠳᠤᠵᠤ 《ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠠᠮᠠᠷᠠᠠᠠᠨ ᠳᠦᠭᠦᠳᠡᠭ᠌ ᠶᠤᠮ ᠰᠢᠤ》 ᠭᠡᠳ ᠢᠨᠢᠶᠡᠮᠰᠦᠭ᠍ᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠶᠢᠡᠨ 《ᠭᠡᠭᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠣᠳᠤᠠᠠᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠴᠢᠩᠭ᠋᠎ᠠ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠵᠤ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ》 ᠭᠡᠵᠤ ᠨᠠᠮᠠᠵᠤ ᠭᠡᠯᠡᠪᠡ᠃

ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠡᠭᠢᠨ ᠤ ᠭᠢᠨᠢ ᠥᠭᠡᠨ ᠳᠤ 《ᠡᠷ᠎ᠠ ᠪᠣᠷᠤ ᠬᠠᠷᠴᠠᠭᠠᠢ》 ᠵᠢ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠶ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠣᠳᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠰᠡᠭᠦᠯᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠢᠨᠢ ᠥᠭᠡ ᠶᠢ ᠰᠤᠨᠤᠰᠤᠭᠠᠤᠨ ᠠᠭᠤᠰᠭᠢᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠭᠡᠢ ᠪᠠᠨ ᠠᠯᠭᠤᠷ ᠪᠣᠴᠠᠭᠠᠨ ᠭᠠᠷᠭᠠᠯ᠎ᠠ᠃

ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠤᠳ ᠥᠭᠡ ᠳᠠᠭᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠴᠤᠪᠣᠷᠠᠯᠳᠤᠨ ᠶᠠᠪᠣᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠠ᠃ ᠭᠡᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠰᠦᠬᠡ‍ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠳᠦᠷᠦᠭᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠨ ᠦᠨᠳᠠᠢ᠌ᠵᠤ ᠡᠷᠭᠢᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠤᠨ 《ᠨᠥᠭᠦᠤᠨ ᠮᠢᠨᠢ ᠮᠥᠭᠦ ᠶᠢᠨ ᠭᠢᠳᠠᠤᠨ ᠰᠢᠭ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠱᠠᠭᠠᠢ᠌ᠨ ᠴᠤᠪᠣᠷᠠᠯᠳᠤᠭᠠᠤᠨ ᠶᠠᠭᠤ ᠭᠢᠭᠦ ᠪᠢᠯᠠ᠃ ᠴᠦᠮ ᠭᠦᠷᠦᠭᠡᠳ ᠢᠷᠡᠭᠡᠴᠢ》 ᠭᠡᠭᠦ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠤᠳ ᠵᠡᠷᠭᠡᠴᠡᠨ ᠢᠷᠠᠯ᠎ᠠ᠃

ᠰᠦᠬᠡ‍ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ᠂ ᠪᠠᠳᠠᠷᠴᠢᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠱᠤᠭ ᠥᠯᠢᠭᠡᠷ ᠶᠠᠷᠢᠠᠠᠰᠠᠨ ᠳᠤ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠤᠳ ᠭᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯᠳᠤᠨ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠢ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤ ᠪᠣᠯᠭᠠᠵᠤ ᠱᠤᠭ ᠥᠯᠢᠭᠡᠷ ᠶᠠᠷᠢᠵᠠᠢ᠃

ᠢᠩᠭᠢᠵᠤ ᠢᠨᠢᠶᠠᠯᠳᠤᠨ ᠶᠠᠪᠣᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠡᠴᠠ ᠨᠢ ᠮᠤᠷᠢ ᠲᠡᠶ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠳᠠᠪᠭᠢᠨ ᠢᠷᠠᠵᠤ ᠭᠠᠮᠢᠩ ᠤᠳ ᠠᠷᠠᠤᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠢ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠮᠳᠡᠨ᠂ ᠳᠠᠳᠠᠨ ᠤ ᠡᠪᠠᠰᠤ ᠶᠢ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠨ ᠠᠪᠴᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ ᠭᠦᠷᠭᠡᠵᠤ ᠢᠷᠠᠯ᠎ᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠭᠠᠮᠢᠩ ᠣᠯᠠᠨ ᠶᠤᠮ ᠦᠦ︖ ᠭᠡᠵᠤ ᠰᠦᠬᠡ‍ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠠᠰᠠᠭᠤᠪᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠵᠠᠭᠤ ᠰᠢᠠᠠᠠᠮ᠃

ᠰᠦᠬᠡ‍ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠭᠡᠰᠡᠭ᠌ ᠪᠣᠳᠤᠯᠭᠢᠯᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠤᠳ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠬᠠᠠᠳᠤᠵᠤ 《ᠥᠵᠡᠭᠡᠳ ᠠᠯᠳᠠᠠᠠᠤ ᠦᠦ︖》 ᠭᠡᠳ ᠳᠤᠮᠤ ᠳᠤᠮᠤ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠢᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠢᠷᠠᠯᠵᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠢᠨᠢᠶᠡᠮᠰᠦᠭ᠍ᠯᠡᠪᠡ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠪᠠᠷᠤᠨ ᠤ ᠭᠢᠨ ᠲᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠯᠳᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠤ ᠨᠢ ᠠᠷᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠶᠤᠮ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠪᠢᠯᠠ᠃ ᠦᠵᠡᠯᠴᠠᠶ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠭᠡᠯᠡᠪᠡ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠡ᠊ᠨᠳᠡ ᠡᠴᠠ ᠬᠤᠯᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠦᠦ︖ ᠭᠡᠵᠤ ᠰᠦᠬᠡ‍ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠠᠰᠠᠭᠤᠭᠠᠤᠨ ᠢᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠵᠥᠭ᠌ ᠬᠠᠷᠠᠯ᠎ᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠤᠢ᠌ᠷᠠᠠᠠᠠᠨ᠃ ᠡᠨᠠ ᠠᠭᠤᠯᠠᠨ ᠤ ᠴᠢᠨᠠᠳᠤ ᠳᠤᠤᠷ᠎ᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠪᠢᠳᠠ ᠶᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠠᠯᠠᠯᠳᠤᠠᠠᠤ ᠶᠢ ᠭᠢᠴᠢᠶᠡᠭᠦ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠌ ᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ᠃ ᠪᠣᠯᠪᠠᠯ ᠶᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠤᠨ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠵᠤ ᠠᠪᠣᠶ᠎ᠠ᠃ ᠳᠤᠰᠢᠶᠠᠯ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠷ ᠫᠣᠤᠳᠠᠵᠤ ᠣᠠᠠᠳᠤ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠵᠠ ᠶᠠᠪᠣᠵᠠᠭᠠᠶ᠎ᠠ ᠭᠡᠳ ᠰᠦᠬᠡ‍ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠶᠠᠪᠣᠵᠠᠢ᠃

ᠵᠠᠮ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠢᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠡᠴᠠ ᠭᠠᠮᠢᠩ ᠤᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠷᠢᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠳᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠦᠭᠡᠶ ᠮᠠᠳᠠᠵᠤ ᠠᠪᠣᠠᠠᠰᠠᠨ ᠰᠦᠬᠡ‍ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠠᠭᠤᠯᠠᠨ ᠤ ᠣᠷᠤᠢ ᠳᠡᠭᠡᠭᠦᠷ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠤᠳ ᠶᠢᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠷᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠠᠤᠨ ᠦᠪᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠭᠠᠮᠢᠩ ᠤᠳ ᠤᠨ ᠵᠥᠭ᠌ ᠬᠠᠳᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠤᠨ ᠶᠠᠪᠣᠯ᠎ᠠ᠃

ᠳᠠᠪᠭᠢᠠᠠᠰᠠᠭᠠᠷ ᠢᠷᠠᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠮᠤᠷᠢ ᠲᠡᠶ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠤᠨ ᠭᠠᠮᠢᠩ ᠤᠳ ᠮᠠᠢ᠌ᠠᠠᠠᠨ ᠡᠴᠠ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠵᠤᠠᠠᠰᠤᠪᠠ᠃

ᠰᠦᠬᠡ‍ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠮᠠᠢ᠌ᠠᠠᠠᠨ ᠳᠤ ᠳᠤᠯᠵᠤ ᠣᠴᠢᠭᠠᠤᠨ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠤ ᠠᠮᠠ ᠶᠢ ᠳᠠᠳᠠᠵᠤ ᠵᠤᠠᠠᠰᠤᠭᠠᠤᠨ᠂ 《ᠨᠤᠶᠠᠨ ᠴᠢᠨᠢ ᠬᠠᠮᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ︖》 ᠭᠡᠵᠤ ᠠᠰᠠᠭᠤᠪᠠ᠃

ᠭᠠᠮᠢᠩ ᠤᠨ ᠨᠤᠶᠠᠨ᠂ ᠭᠡᠯᠡᠮᠦᠷᠴᠢᠨ ᠤ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠰᠦᠬᠡ‍ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠥᠭᠡᠳᠡ ᠶᠠᠪᠣᠵᠤ ᠢᠷᠠᠯ᠎ᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠳᠠ ᠨᠡᠷ ᠢ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠤᠨ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠮᠳᠤ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠪᠦᠰᠡᠯᠡᠭᠡᠳ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃ ᠭᠡᠷᠪᠡ ᠡᠰᠡᠷᠭᠦᠴᠡᠯ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠭᠤᠵᠤ ᠥᠭ᠍ᠪᠠᠯ ᠠᠮᠢ ᠶᠢ ᠴᠢᠨᠢ ᠡᠰᠡᠨ ᠮᠠᠠᠳᠤ ᠥᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠭᠡᠷᠪᠡ ᠪᠠᠭᠤᠵᠤ ᠦᠭ‍ᠭᠦ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠣᠯ ᠁ ᠭᠡᠳ ᠠᠭᠤᠯᠠᠨ ᠤ ᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠣᠷᠤᠭᠤ ᠬᠠᠷᠠᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠭᠡᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠶᠤᠰᠤᠭᠠᠷ ᠨᠢ ᠶᠠᠪᠠᠭᠠᠨ ᠮᠤᠷᠢ ᠲᠡᠶ ᠭᠦᠮᠦᠰ ᠡ᠊ᠨᠳᠡ ᠳᠠᠠᠳᠠ ᠪᠣᠯᠳᠠᠯᠵᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠠ᠃

ᠭᠠᠮᠢᠩ ᠤᠨ ᠨᠤᠶᠠᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠᠨ ᠤ ᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠣᠷᠤᠭᠤ ᠠᠵᠢᠠᠠᠯᠠᠨ ᠬᠠᠷᠠᠵᠤ ᠪᠠᠠᠠᠠᠨ ᠳᠠᠭᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠵᠤᠠᠠᠰᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠡᠷᠡᠰ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠰᠢ᠌ᠳᠮᠡᠭᠡᠢ ᠳᠠᠭᠤ ᠪᠠᠷ 《ᠪᠢᠳᠠ ᠪᠠᠭᠤᠵᠤ ᠦᠭ‍ᠭᠦ ᠦᠭᠡᠶ》 ᠭᠡᠯ᠎ᠡ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠵᠠ ᠳᠡᠭᠡᠪᠠᠯ ᠵᠡᠪᠰᠡᠭ᠌ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠴᠠ ᠪᠠᠷ ᠥᠵᠡᠯᠴᠡᠭᠦ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠳ᠋ᠠ ᠭᠡᠳ ᠰᠦᠬᠡ‍ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠳᠠᠢ᠌ᠪᠣᠩ ᠶᠢᠡᠷ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠤ ᠠᠮᠠ ᠶᠢ ᠡᠷᠭᠢᠭᠦᠯᠪᠡ᠃

ᠭᠠᠮᠢᠩ ᠤᠳ ᠬᠤᠯᠠᠳᠴᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠭᠦᠮᠦᠰ ᠤᠨ ᠬᠣᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠡᠴᠠ ᠨᠠᠯᠢᠶᠠᠤᠨ ᠣᠳᠠᠭᠠᠨ ᠭᠦᠯᠢᠷᠡᠨ ᠵᠤᠠᠠᠰᠤᠪᠠ᠃ ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠵᠡᠪᠰᠡᠭ᠌ ᠲᠡᠶ ᠵᠠᠭᠤ ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠳᠡᠷᠭᠡᠳᠡ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠴᠤ ᠠᠶᠤᠮᠰᠢᠭ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠣᠴᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠭᠠᠩ ᠵᠤᠷᠢᠭ᠂ ᠭᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠡᠴᠠ ᠭᠦᠭᠡᠭᠡᠭ᠍ᠳᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠠᠶᠤᠯ ᠲᠡᠶ ᠶᠠᠪᠣᠳᠠᠯ ᠳᠤ ᠰᠦᠰᠦ ᠨᠢ ᠬᠠᠢ᠌ᠯᠵᠤ᠂ ᠵᠢᠷᠦᠭᠡ ᠨᠢ ᠰᠢᠨᠳᠠᠷᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠭᠠᠮᠢᠩ ᠤᠳ ᠢ ᠦᠯᠦ ᠬᠠᠷᠠᠠᠠᠳᠠᠠᠠᠤ ᠭᠠᠩ ᠴᠠᠯᠮ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠭᠦᠯᠢᠵᠤ ᠵᠤᠠᠠᠰᠤᠭᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠡᠴᠠ ᠢᠩᠭᠢᠵᠤ ᠭᠠᠷ ᠭᠦᠳᠡᠯᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠶ᠃ ᠢᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠭᠦᠮᠦᠰ ᠢ ᠬᠤᠯᠠᠳᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠬᠣᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠣᠠᠠᠠᠭᠠᠨ ᠣᠷᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠭᠠᠮᠢᠩ ᠤᠨ ᠨᠤᠶᠠᠨ 《ᠪᠠᠢ᠌ᠷᠢ ᠪᠠᠨ ᠡᠵᠡᠯᠡᠭᠡᠳ》 ᠭᠡᠵᠤ ᠬᠠᠰᠭᠢᠷᠤᠭᠠᠤᠨ ᠦᠪᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠡᠪᠠᠰᠤ ᠠᠴᠢᠠᠠᠰᠠᠨ ᠳᠡᠷᠭᠡᠨ ᠤ ᠳᠤᠭᠤᠤᠷ ᠣᠷᠤᠵᠤ ᠭᠡᠪᠳᠡᠯ᠎ᠡ᠃ ᠣᠳᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠴᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠᠨ ᠡᠴᠠ ᠫᠣᠤᠳᠠᠵᠤ ᠡᠭᠢᠯᠡᠭᠦ ᠳᠤ ᠭᠠᠮᠢᠩ ᠤᠳ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤ ᠫᠣᠤᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠷᠤᠭ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠡᠳᠤᠷ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠳᠤᠯᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠭᠠᠤᠨ ᠡᠴᠤᠰ ᠳᠤᠨᠢ ᠠᠰᠢᠭ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠷᠢ ᠡᠵᠡᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠭᠠᠮᠢᠩ ᠤᠳ ᠳᠡᠷᠭᠡ ᠲᠡᠶ ᠡᠪᠠᠰᠤ ᠪᠠᠨ ᠰᠢᠳᠠᠭᠠᠨ ᠵᠢᠭᠤᠳᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤ ᠭᠠᠷᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠬᠤᠪᠣᠷ ᠠᠵᠢ᠃

ᠫᠠᠷᠲ᠋ᠢᠽᠠᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠫᠣᠤ᠂ ᠰᠤᠮᠤ ᠦᠯᠡᠮᠵᠢ ᠶᠢ ᠣᠯᠵᠠᠯᠠᠨ ᠠᠪᠴᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠯᠠ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠪᠣᠯᠪᠠ᠃

1921 ᠣᠨ ᠤ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠰᠦᠨᠢ ᠠᠷᠠᠤᠨ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠮᠳᠤ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌᠂ ᠭᠢᠶᠠᠠᠠᠳᠤ ᠳᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠮᠢᠩ ᠢ ᠭᠦᠭᠡᠭᠡᠭᠦ ᠶᠡᠭᠡ ᠳᠤᠯᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠮᠤᠷᠳᠠᠪᠠ᠃ ᠳᠤᠷᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠴᠤᠠᠠᠤᠷ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠳᠠᠪᠢᠳᠤ ᠭᠢᠶᠠᠠᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠣᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠡᠴᠠ ᠳᠤᠪᠳᠤᠯᠠᠠᠤ ᠪᠠᠷ ᠤᠢ᠌ᠷᠠᠳᠤᠨ ᠣᠴᠢᠪᠠ᠃

ᠣᠷᠤᠢ ᠪᠠᠭᠤᠵᠤ ᠦᠭ‍ᠭᠦ ᠶᠢ ᠭᠠᠮᠢᠩ ᠡᠴᠠ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠬᠤᠶᠠᠳᠠᠭᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤ ᠢᠷᠡᠭᠦ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤᠷ ᠨᠢ ᠰᠦᠬᠡ‍ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠶᠢᠡᠨ ᠴᠤᠠᠠᠯᠠᠭᠤᠯᠵᠤ 《ᠪᠢᠳᠠ ᠭᠠᠮᠢᠩ ᠡᠴᠠ ᠡᠩᠬᠡ ᠳᠠᠢ᠌ᠪᠣᠩ ᠶᠢᠡᠷ ᠪᠠᠭᠤᠵᠤ ᠦᠭ‍ᠭᠦ ᠶᠢ ᠵᠦᠢ ᠶᠤᠰᠤ ᠪᠠᠷ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠳᠠᠳᠠ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤ ᠦᠭ‍ᠭᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡᠶ᠃ ᠣᠳᠤ ᠪᠢᠳᠠ ᠵᠡᠪᠰᠡᠭ᠌ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠍ᠯᠡᠭᠦ ᠡᠴᠠ ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠵᠠᠮ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠡᠨᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠪᠣᠯ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠣᠯᠤᠰ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠤ᠂ ᠡᠰᠡᠭᠦ ᠶᠢ ᠰᠢ᠌ᠳᠭᠦ ᠶᠤᠮ᠃ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠰᠤ ᠡᠷᠭᠢᠯᠳᠦᠵᠤ᠂ ᠴᠡᠭᠡᠵᠢᠨ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠵᠢᠷᠦᠭᠡ ᠴᠤᠭᠢᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠪᠦᠭᠦᠨ ᠦᠨᠦᠳᠤᠷ ᠬᠠᠳᠠᠨ ᠵᠤᠷᠢᠭ ᠭᠠᠷᠭᠠᠠᠠᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠍ᠳᠡᠢ᠃ ᠳᠠᠢ᠌ᠰᠤᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠮᠢᠩᠭ᠋᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠤᠢ᠂ ᠪᠢᠳᠠ ᠳᠦᠷᠪᠠᠨ ᠵᠠᠭᠤ ᠭᠠᠷᠤᠢ᠂ ᠭᠡᠪᠠᠴᠤ ᠪᠢᠳᠠᠨ ᠤ ᠭᠦᠯ ᠳᠤᠤᠷ᠎ᠠ ᠮᠢᠨᠢ ᠳᠤᠷᠤᠮᠵᠢᠯᠠᠠᠠᠳᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠡᠭᠡ ᠣᠷᠤᠨ᠂ ᠠᠷᠤ ᠳᠤ ᠮᠢᠨᠢ ᠵᠤᠪᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠠᠷᠠᠤᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤᠷ ᠪᠢᠳᠠ ᠳᠡᠢ᠌ᠯᠭᠦ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠤ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ᠃ ᠠᠶᠤᠵᠤ ᠰᠠᠠᠳᠤᠷᠴᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠᠯ ᠣᠳᠤ ᠪᠣᠴᠠᠵᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ》 ᠭᠡᠵᠤ ᠭᠡᠯᠡᠪᠡ᠃

ᠣᠯᠠᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠤᠳ 《ᠵᠠᠩᠵᠤᠨ ᠤ ᠠᠯᠳᠠᠷ ᠪᠠᠳᠤ ᠣᠷᠤᠰᠢᠭ︕》 ᠭᠡᠵᠤ ᠨᠢᠵᠢᠭᠢᠨᠡᠭᠦᠯᠤᠨ ᠬᠠᠰᠭᠢᠷᠪᠠ᠃ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠣᠷᠤᠨ ᠳᠤ ᠠᠷᠠᠤᠨ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠰᠠᠠᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠣᠢ᠌ᠮᠠᠷ ᠳᠦᠷᠠᠯᠵᠠᠵᠤ᠂ ᠡᠨᠠ ᠳᠠᠮᠠᠴᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠥᠪ ᠨᠢ ᠭᠢᠶᠠᠠᠠᠳᠤ ᠪᠣᠯᠪᠠ᠃

ᠰᠦᠬᠡ‍ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠳᠠᠯ ᠲᠡᠶ ᠬᠤᠩᠭ᠋ᠤᠷ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠮᠤᠷᠳᠠᠵᠤ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠶᠠᠪᠣᠠᠠᠤ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠠᠪᠣᠷᠭᠤ ᠳᠤᠮᠤ ᠪᠣᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ ᠰᠢᠭ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠳᠤ ᠬᠠᠷᠠᠠᠠᠳᠠᠪᠠ᠃

ᠰᠦᠨᠢ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠤᠳ ᠠᠩᠭᠢ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠠᠠᠳᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠷᠢ ᠪᠠᠨ ᠡᠵᠠᠯᠠᠵᠤ ᠳᠤᠭᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠭᠦᠯᠢᠶᠡᠪᠡ᠃

ᠦᠷ ᠤᠨ ᠭᠡᠭᠡ ᠭᠦᠯᠢᠶᠡᠨ ᠵᠤᠠᠠᠰᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠷᠦᠭᠡ ᠴᠤᠭᠢᠯᠠᠨ 《ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠠᠬ᠎ᠠ ᠳᠡᠭᠦᠤ ᠮᠢᠨᠢ ᠁》 ᠬᠠᠰᠭᠢᠷᠴᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠭᠡᠦᠭᠡᠨ ᠤ ᠳᠠᠭᠤ᠂ ᠦᠪᠡᠷ ᠢ ᠨᠢ ᠪᠠᠷᠢᠠᠠᠤ ᠭᠡᠳ ᠨᠤᠴᠤᠯᠳᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠭᠠᠮᠢᠩ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠴᠢᠷᠠᠢ ᠬᠠᠷᠠᠠᠠᠳᠠᠨ ᠪᠠᠷᠭᠢᠷᠠᠯᠳᠤᠠᠠᠤ ᠨᠢ ᠰᠤᠨᠤᠰᠳᠠᠠᠠᠤ ᠮᠠᠳᠤ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠰᠠᠯᠠᠮ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠪᠠᠷᠢᠭᠤᠯ ᠢ ᠭᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠪᠠᠳᠠᠢ᠌ᠷᠠᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠠᠳᠬᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠠ᠃

ᠦᠷ ᠭᠡᠭᠡᠷᠡᠭᠦ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠳᠤᠪᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠡᠭᠢᠯᠠᠪᠠ᠃ ᠠᠩᠠᠠᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠠᠳᠤᠷᠴᠤ ᠵᠢᠭᠤᠳᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠭᠠᠮᠢᠩ ᠰᠡᠭᠡᠭᠡ ᠠᠪᠴᠤ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠬᠤᠷᠢᠠᠠᠯᠠᠵᠤ ᠡᠭᠢᠯᠠᠪᠠ᠃

ᠭᠡᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠥᠭᠡᠷ ᠫᠣᠤ ᠳᠤᠤᠭᠠᠷᠴᠤ ᠰᠢᠷᠤᠢ ᠮᠠᠨᠠᠨ ᠳᠠᠳᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠳᠠᠯᠪᠠᠷᠠᠪᠠ᠃ ᠭᠠᠮᠢᠩ ᠤᠳ ᠡᠷᠭᠢᠯᠳᠡ ᠦᠭᠡᠶ ᠰᠠᠠᠳᠤᠷᠤᠨ ᠡᠭᠢᠯᠡᠭᠦ ᠳᠤ ᠫᠠᠷᠲ᠋ᠢᠽᠠᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠳᠤᠪᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠡᠭᠢᠯᠠᠵᠤ ᠣᠷᠤᠢ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠭᠢᠶᠠᠠᠠᠳᠤ ᠶᠢ ᠡᠵᠠᠯᠠᠪᠠ᠃

ᠳᠤᠷᠵᠢ ᠳᠠᠪᠢᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠭᠡᠳᠤᠨ ᠫᠦᠰᠡᠨ ᠤ ᠬᠠᠰᠢᠶᠠᠨ ᠳᠤ ᠣᠷᠤᠪᠠᠯ ᠡᠷᠡᠤ ᠡᠪᠦᠳᠦᠭ᠌ ᠨᠢ ᠨᠡᠢ᠌ᠯᠡᠭᠦ ᠰᠢᠠᠠᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠭᠦᠭ᠍ᠰᠢᠨ ᠭᠢᠳᠠᠤᠨ ᠡᠴᠠ ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠶ᠃ ᠳᠤᠷᠵᠢ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠳᠤ ᠫᠣᠤ ᠳᠤᠯᠭᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠤᠨ 《ᠳᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠳᠤᠷᠳᠤᠩ᠂ ᠨᠠᠠᠵᠢᠩ ᠴᠢᠪᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠨᠠᠷᠠ ᠬᠠᠮᠪᠣ ᠴᠢᠨᠢ ᠬᠠᠮᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃ ᠭᠡᠯᠡᠭᠦ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠣᠯ ᠫᠦᠩ ᠭᠡᠳ ᠴᠢ ᠴᠢᠳᠭᠦᠷ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠪᠣᠴᠠᠨ᠎ᠠ》 ᠭᠡᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠭᠢᠳᠠᠤᠨ ᠰᠠᠠᠳᠤᠷᠤᠨ ᠮᠥᠯᠭᠦᠪᠡ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠵᠢᠰᠤᠷᠴᠢ ᠵᠤᠯᠢᠭ ᠪᠣᠢ᠃ ᠳᠠᠷᠠ ᠭᠡᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠪᠣᠰᠢᠭᠤ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠤ ᠥᠭ᠌︕ ᠭᠡᠵᠤ ᠳᠤᠷᠵᠢ ᠵᠠᠩᠳᠤᠷᠪᠠ᠃

ᠭᠢᠳᠠᠤᠨ ᠪᠦᠭᠦ ᠪᠠᠢ᠌ᠰᠢᠩ ᠶᠢᠡᠨ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠵᠤ ᠦᠭ‍ᠭᠦ ᠳᠤ 《ᠴᠢᠳᠠᠠᠠᠤ ᠴᠢᠨᠡᠭᠡ ᠪᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠠᠪᠴᠠᠭ᠎ᠠ᠃ ᠦᠨᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠪᠢᠳᠠᠨ ᠤ ᠭᠦᠷᠦᠩᠭᠡ᠃ ᠳᠡᠢ᠌ᠯᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠰᠦᠷ》 ᠭᠡᠵᠤ ᠳᠤᠷᠵᠢ ᠶᠡᠭᠡᠮᠰᠦᠭ᠌ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠪᠠᠷᠳᠠᠮ ᠳᠠᠭᠤ ᠪᠠᠷ ᠭᠡᠯᠡᠪᠡ᠃

ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠳᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠰᠢᠩ ᠳᠤ ᠣᠷᠤᠯ᠎ᠠ᠃ ᠨᠥᠭᠦᠤᠨ ᠨᠢ ᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠳᠤᠷᠭᠠᠨ ᠡᠴᠠ ᠳᠤᠤᠷᠠᠳᠤ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠶᠢ ᠠᠪᠴᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠ᠃ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠢ ᠭᠡᠳᠤ ᠭᠡᠳᠤᠨ ᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠶᠢ ᠴᠤ ᠪᠠᠠᠠᠯᠠᠵᠤ ᠪᠣᠭᠤᠭᠠᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠭᠠᠵᠤ ᠶᠠᠳᠠᠨ ᠡᠭᠦᠷᠦᠨ᠎ᠡ᠃

ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠳᠤ ᠳᠤᠯᠭᠠᠷ ᠪᠣᠳᠤᠠᠠᠳᠠᠪᠠ᠃ ᠠᠮᠢᠳᠤ ᠮᠠᠠᠳᠤ ᠶᠠᠪᠣᠪᠠᠯ ᠭᠡᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠲᠤ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠲᠡᠶ ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠠᠠᠤ ᠮᠠᠳᠤ ᠰᠠᠨᠠᠠᠠᠳᠠᠪᠠ᠃ 《ᠪᠢ ᠳᠡᠩᠳᠡᠭᠦᠤ ᠰᠢᠷᠦᠭᠦᠨ ᠵᠠᠩ ᠭᠠᠷᠭᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠ ᠦᠦ︖ ᠳᠠᠷᠠ ᠮᠢᠨᠢ ᠨᠠᠮᠢ᠋ᠢ ᠳᠠᠭᠠᠵᠤ ᠵᠤᠪᠠᠯᠠᠩ ᠥᠵᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠳ᠋ᠠ᠃ ᠬᠠᠳᠠᠭᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠦᠨᠡᠠᠴᠢ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠢ ᠨᠢ ᠰᠤᠠᠠᠤᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠴᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠤ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤ ᠶᠤᠮ ᠳ᠋ᠠ᠃ ᠭᠦᠭᠡᠷᠦᠭᠦᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠪᠦᠭᠦ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠮᠦᠷᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠳᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠣᠠᠠᠯᠠᠵᠤ ᠥᠵᠡᠭᠡ ᠦᠭᠡᠶ ᠶᠤᠮᠰᠠᠨ》 ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠣᠳᠤᠭᠠᠤᠨ ᠴᠡᠴᠡᠭ᠌ ᠤᠨ ᠭᠡ ᠲᠡᠶ ᠴᠡᠩᠭᠡᠷ ᠳᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠠᠪᠴᠤ ᠵᠠᠳᠠᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶᠢᠡᠨ 《ᠳᠠᠪᠠᠯ ᠭᠢᠭᠦ ᠳᠤ ᠭᠡᠳᠤᠨ ᠠᠮᠠ ᠳᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠣᠷᠤᠳᠠᠭ ᠶᠤᠮ ᠪᠣᠢ》 ᠭᠡᠵᠤ ᠬᠠᠵᠠᠭᠤ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠳᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷᠢᠭᠠᠤᠨ ᠦᠵᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠳᠤᠷᠵᠢ ᠡᠴᠠ ᠠᠰᠠᠭᠤᠪᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠢᠯᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠳᠠᠪᠠᠯ ᠳᠤ ᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠣᠷᠤᠳᠠᠭ ᠶᠤᠮ᠃ ᠡᠡᠭ᠌ ᠤᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠳᠤ ᠪᠣᠯ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠠᠮᠠ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠳ ᠳᠤᠷᠵᠢ ᠪᠦᠳᠦᠭᠦᠨ ᠳᠠᠭᠤ ᠪᠠᠷ ᠬᠨ ᠬᠨ ᠭᠡᠵᠤ ᠬᠠᠩᠭᠢᠨᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠢᠨᠢᠶᠠᠪᠠ᠃

ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠴᠡᠩᠭᠡᠷ ᠳᠤᠷᠭᠠᠨ ᠡᠴᠠ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠠᠮᠠᠯᠠᠵᠤ ᠭᠢᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠣᠠᠠᠳᠤᠯᠤᠨ ᠠᠪᠣᠭᠠᠤᠨ ᠮᠤᠤᠳᠤᠤ ᠴᠠᠭᠠᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠡᠪᠳᠡᠢ᠌ᠭᠡᠨ ᠪᠣᠭᠤᠵᠤ ᠡᠪᠦᠷᠯᠡᠭᠡᠳ ᠡᠷᠭᠢᠭᠦ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ》 ᠠᠢᠮᠤ ᠶᠠᠭᠤᠮᠠᠨ ᠳᠤ ᠣᠷᠤᠭᠠᠤᠨ ᠠᠯᠠᠭᠠᠨ ᠴᠢᠨᠡᠭᠡᠨ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠠᠠᠤ ᠨᠢ ᠪᠣᠢ︖ ᠶᠠᠳᠠᠠᠠᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠶᠢ ᠠᠪᠣᠭᠠᠴᠢ》 ᠭᠡᠵᠤ ᠳᠤᠷᠵᠢ ᠭᠡᠯᠡᠵᠡᠢ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠵᠥᠭᠡᠷ᠃ ᠨᠠᠳᠠ ᠳᠤ ᠡᠨᠠ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠶᠠᠪᠣᠳᠠᠯ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠪᠠᠨ ᠡᠷᠭᠢᠵᠤ ᠭᠡᠯᠡᠪᠡ᠃

ᠮᠠᠷᠭᠠᠰᠢ ᠦᠷᠯᠦᠭᠡ ᠨᠢ ᠳᠤᠷᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠪᠢᠳᠤ ᠶᠢ ᠵᠢᠠᠠᠰᠠᠭᠠᠪᠠ᠃ ᠭᠡᠳᠤᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠰᠦᠬᠡ‍ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠳᠠᠪᠭᠢᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠡᠴᠠ ᠪᠠᠭᠤᠵᠤ ᠭᠦᠮᠦᠰᠭᠡ ᠨᠢ ᠮᠤᠰᠭᠢᠷᠠᠨ ᠡᠷᠴᠢᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠶᠢᠡᠨ᠄

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠳᠠ ᠨᠡᠷ ᠪᠣᠯ ᠠᠷᠠᠤᠨ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠮᠳᠤ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤ ᠡᠴᠠ ᠪᠢᠰᠢ᠂ ᠪᠦᠯᠦᠭ᠌ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠮᠴᠢᠳ ᠪᠢᠰᠢ᠃ ᠦᠴᠦᠭᠡᠳᠦᠷ ᠣᠷᠤᠢ ᠫᠦᠰᠡᠨ ᠡᠴᠠ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠮᠳᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠣᠳᠤ ᠡ᠊ᠨᠳᠡ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠵᠤ ᠳᠠᠯᠪᠢ ᠭᠡᠯ᠎ᠡ᠃

ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠤᠳ ᠳᠠᠭᠤ ᠴᠤ ᠭᠠᠷᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠶ᠂ ᠭᠦᠳᠡᠯᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠴᠤ ᠦᠭᠡᠶ᠃

ᠳᠤᠷᠵᠢ ᠶᠢ ᠳᠠᠪᠢᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠡᠴᠠ ᠣᠠᠠᠴᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠠᠷᠪᠠ ᠪᠠᠩᠵᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠳᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠪᠢᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠳᠠᠷᠵᠠ ᠶᠢ ᠳᠤᠮᠢᠯᠠᠪᠠ᠃ ᠡᠡᠭ᠌ ᠤᠨ ᠨᠤᠮᠤᠠᠠᠠᠨ ᠠᠷᠠᠤᠨ ᠡᠴᠠ ᠰᠡᠳᠡᠷᠭᠡᠢ ᠵᠡᠭᠦᠦ᠂ ᠰᠡᠢ᠌ᠮᠡᠭᠡᠢ ᠰᠠᠮᠪᠠᠢ ᠠᠪᠣᠠᠠᠰᠠᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠢ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠳᠠᠭᠤ ᠴᠡᠭᠡᠷᠯᠡᠭᠦᠯᠦᠨ᠎ᠡ ᠭᠡᠵᠤ ᠰᠦᠬᠡ‍ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠳᠠᠭᠤ ᠪᠠᠷ ᠭᠡᠯᠡᠪᠡ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠵᠠᠩᠵᠤᠨ ᠡ︕ ᠪᠠᠩᠵᠠᠳᠠᠠᠠᠤ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠴᠢᠨᠢ ᠬᠠᠷᠭᠢᠰ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠰᠢᠭᠦᠯᠳᠡ ᠪᠢᠰᠢ ᠦᠦ᠂ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠤᠨ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠠᠷᠠᠤᠨ ᠪᠢᠳᠠᠨ ᠢ ᠡᠷᠡᠭᠦᠳᠡᠨ ᠰᠢᠭᠦᠭᠦ ᠶᠠᠪᠣᠳᠠᠯ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠭᠡᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠣᠰᠤ ᠦᠦ︖ ᠭᠡᠵᠤ ᠣᠯᠠᠨ ᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠡᠴᠠ ᠨᠢᠭᠡ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠭᠡᠯᠡᠪᠡ᠃

ᠰᠦᠬᠡ‍ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠭᠦᠢᠳᠡᠨ ᠢᠨᠢᠶᠡᠮᠰᠦᠭ᠍ᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠶᠢᠡᠨ 《ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠮ ᠪᠣᠯ ᠬᠠᠷᠭᠢᠰ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤᠷ ᠰᠢᠳᠭᠡᠯ ᠳᠤᠭᠢᠷᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠤ ᠨᠢ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠌》 ᠭᠡᠯ᠎ᠡ᠃

ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠤᠳ ᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠰᠢᠪᠠᠭᠡᠨᠡᠯᠳᠤᠨ ᠶᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠠᠠᠤ ᠪᠢᠳᠡᠭᠦᠤ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ ᠰᠤᠨᠤᠰᠤᠠᠠᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠠ᠃ ᠳᠡᠭᠡᠭᠡᠳ ᠠᠪᠣᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠨ ᠣᠪᠣᠭᠠᠯᠠᠪᠠ᠃ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠳᠤ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠠᠭᠠᠵᠢᠮ ᠠᠯᠠᠠᠤᠵᠤ ᠣᠴᠢᠭᠠᠤᠨ ᠡᠪᠣᠷ ᠡᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠮᠤᠤᠳᠤᠤ ᠴᠠᠭᠠᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠨᠠᠠᠳᠢᠩᠨᠠᠨ ᠪᠣᠭᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠳᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠤ ᠪᠣᠭᠤᠳᠠᠯ ᠲᠡᠶ ᠨᠢ ᠳᠠᠯᠪᠢᠪᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠶᠠᠭᠤ ᠶᠤᠮ ᠪᠣᠢ︖ ᠭᠡᠵᠤ ᠰᠦᠬᠡ‍ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠠᠰᠠᠭᠤᠪᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠳᠠᠪᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠤᠷᠭ᠎ᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠵᠠᠳᠠᠯᠤᠭᠠᠴᠢ ᠭᠡᠵᠤ ᠰᠦᠬᠡ‍ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠨᠠᠮᠤᠭᠤᠠᠠᠠᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠳᠤᠳᠤ ᠳᠠᠭᠤ ᠪᠠᠷ ᠭᠡᠯᠡᠪᠡ᠃

ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠯᠪᠢᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠪᠣᠰᠤᠳ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠡᠴᠠ ᠱᠠᠯ ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠵᠣᠢ᠌ᠯ ᠰᠢᠭ᠌ ᠰᠦᠬᠡ‍ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠲᠤ ᠰᠠᠨᠠᠠᠠᠳᠠᠵᠠᠢ᠃

ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠳᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠣᠠᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠮᠠᠠᠴᠤᠢ ᠲᠡᠶ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠶᠢᠡᠨ ᠵᠠᠳᠠᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠷ ᠶᠢᠡᠷ ᠵᠠᠳᠠᠯᠤᠭᠠᠤᠨ ᠰᠦᠬᠡ‍ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠥᠭᠡᠳᠡ ᠭᠡᠮᠰᠢᠯ ᠲᠡᠶ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠭᠤᠮᠤᠳᠠᠯ ᠲᠡᠶ ᠨᠢᠳᠤ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠷᠠᠯ᠎ᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠦᠭ‍ᠭᠦ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ ᠪᠣᠢ︖ ᠭᠡᠵᠤ ᠰᠦᠬᠡ‍ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠠᠰᠠᠭᠤᠭᠠᠤᠨ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠶᠢ ᠠᠵᠢᠠᠠᠯᠠᠨ ᠵᠥᠭᠡᠯᠡᠨ ᠨᠢᠳᠤ ᠪᠠᠷ ᠰᠢᠷᠳᠠᠪᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠳᠤᠯᠭᠠᠷ ᠲᠤ ᠭᠡᠵᠤ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠨᠠᠮ ᠳᠠᠭᠤ ᠪᠠᠷ ᠭᠡᠯᠡᠭᠡᠳ ᠳᠤᠭᠤᠠᠠᠰᠢ ᠬᠠᠷᠠᠯ᠎ᠠ᠃

ᠰᠦᠬᠡ‍ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠨᠢᠭᠡ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠢ ᠳᠠᠭᠤᠳᠠᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳ᠄ 《ᠨᠠᠳᠠ ᠳᠤ ᠰᠤᠮᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠰᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠯᠡᠭ᠍ᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠳᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠳᠤ ᠥᠭ᠌》 ᠭᠡᠳ ᠣᠯᠠᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠵᠥᠭ᠌ ᠬᠠᠷᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶᠢᠡᠨ᠂ 《ᠠᠷᠠᠤᠨ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠮᠳᠤ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠵᠤᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠰᠠᠢ᠌ᠠᠠᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠭᠢᠷᠢ ᠪᠠᠷ ᠪᠣᠵᠠᠷ ᠠᠵᠢᠯ ᠭᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠳᠤ ᠣᠨᠤᠠᠠᠳᠠᠠᠠᠤ ᠰᠢᠳᠭᠡᠯ ᠬᠠᠳᠠᠭᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠢ ᠪᠣᠳᠤᠵᠤ ᠳᠠᠭᠢᠨ ᠡᠢ᠌ᠮᠤ ᠪᠣᠯᠠᠢ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠪᠣᠤ ᠭᠢᠵᠡᠭᠡ》 ᠭᠡᠳ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠮᠤᠷᠳᠠᠵᠤ ᠮᠠᠨᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠳᠠᠪᠭᠢᠯ᠎ᠠ᠃

ᠭᠡᠳᠤᠨ ᠡᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷᠤᠨ ᠤ ᠳᠦᠷᠦᠭᠦᠴᠢ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠭᠦᠩ ᠤᠨ ᠣᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠳᠤᠪᠳᠤᠯᠤᠨ ᠢᠷᠠᠯ᠎ᠠ᠃ ᠡᠨᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠭᠠᠷᠮᠠᠭᠠᠢ ᠣᠷᠤᠯᠴᠠᠵᠤ ᠰᠦᠬᠡ‍ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠣᠯᠠᠨ ᠤ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠳᠤᠷᠠᠳᠴᠤ ᠰᠠᠢ᠌ᠰᠢᠶᠠᠪᠠ᠃

ᠭᠡᠳᠤᠨ ᠡᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠳᠤᠷᠰᠢ ᠪᠠᠷᠤᠨ ᠤ ᠭᠤᠤᠯ ᠭᠦᠴᠤ ᠲᠡᠶ ᠳᠤᠯᠤᠯᠳᠠᠠᠠᠤ ᠬᠤᠷᠢᠠᠠᠯᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠡᠯᠡᠳᠭᠡᠯ ᠭᠢᠯ᠎ᠠ᠃ ᠠᠷᠠᠤᠨ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠮᠳᠤ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠭᠦᠪᠠᠭᠦᠨ ᠤ ᠣᠷᠤᠢ ᠳᠠᠭᠠᠵᠤ ᠠᠰᠢᠠᠠᠳᠠᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠷᠢ ᠶᠢ ᠡᠵᠠᠯᠠᠨ ᠠᠪᠴᠠᠢ᠃ ᠬᠠᠪᠣᠷ ᠤᠨ ᠨᠠᠷᠠ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠡᠴᠠ ᠵᠢᠩᠨᠠᠵᠤ ᠣᠠᠠᠤᠭᠰᠠᠨ ᠣᠺᠦᠫ ᠤᠨ ᠴᠢᠭᠢᠭ᠍ᠳᠡᠢ ᠰᠢᠷᠤᠢ ᠳᠤᠤᠷ᠎ᠠ ᠡᠴᠠ ᠬᠠᠭᠠᠷᠢᠵᠤ ᠳᠤᠪᠳᠤᠯᠤᠨ ᠢᠷᠡᠭᠦ ᠳᠠᠢ᠌ᠰᠤᠨ ᠢ ᠭᠦᠯᠢᠶᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠤᠳ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠦᠭᠡ ᠴᠤᠭᠢᠯᠠᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷᠤᠠᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠪᠣᠭᠤᠨᠢᠠᠠᠠᠨ ᠥᠭᠡ ᠰᠢᠪᠠᠭᠡᠨᠡᠨ ᠶᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠠ᠃

ᠨᠠᠷᠠ ᠨᠠᠯᠢᠶᠠᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠭᠠᠷᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠳᠡᠭ᠍ᠷᠢ ᠣᠷᠤᠭᠤ ᠬᠠᠷᠠᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠡ᠊ᠨᠳᠡ ᠳᠠᠠᠳᠠ ᠭᠡᠰᠡᠭ᠌ ᠭᠡᠰᠡᠭ᠌ ᠪᠦᠭᠡᠮ ᠡᠭᠦᠯᠡ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠵᠥᠭ᠌ ᠨᠡᠭᠦᠵᠤ ᠦᠯᠦ ᠮᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠪᠦᠯᠢᠶᠡᠨ ᠰᠠᠯᠭᠢ ᠣᠮᠠᠷ᠎ᠠ ᠡᠴᠠ ᠦᠯᠢᠶᠠᠨ᠎ᠠ᠃

ᠪᠠᠷᠤᠨ ᠤ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠭᠡᠰᠡᠭ᠌ ᠭᠡᠰᠡᠭ᠌ ᠶᠢᠡᠷ ᠳᠠᠪᠰᠢᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠷᠢ ᠡᠵᠠᠯᠠᠵᠤ ᠡᠭᠢᠯᠠᠪᠠ᠃

ᠰᠦᠬᠡ‍ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠤᠨ ᠳᠤᠭᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠠᠷᠠᠤᠨ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠮᠳᠤ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠭᠠᠯ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠵᠤ ᠡᠭᠢᠯᠠᠪᠠ᠃ ᠰᠢᠷᠦᠭᠦᠨ ᠳᠤᠯᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠴᠠᠭ ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠭᠦ ᠳᠤ ᠳᠠᠢ᠌ᠰᠤᠨ ᠤ ᠭᠦᠴᠤ ᠨᠠᠮᠠᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠭᠡᠷ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠠ᠃

ᠦᠳᠡ ᠡᠴᠠ ᠬᠣᠢ᠌ᠰᠢ ᠴᠠᠭᠠᠠᠳᠠᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠫᠣᠤ ᠪᠠᠷ ᠭᠡᠰᠡᠭ᠌ ᠫᠣᠤᠳᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠭᠡᠳᠤᠨ ᠫᠤᠯᠸᠮᠶ‍ᠦᠲ᠋ ᠤᠨ ᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠤᠭᠤᠤᠷ ᠳᠠᠪᠰᠢᠪᠠ᠃

ᠣᠤᠯ ᠡᠴᠠ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠫᠣᠤᠳᠠᠳᠠᠭ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠢ ᠣᠨᠠᠭᠠᠪᠠ᠃ ᠠᠷᠠᠤᠨ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠮᠳᠤ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠯ ᠭᠦᠡᠳᠤ ᠪᠣᠯᠵᠤ᠂ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠶᠢᠡᠷ ᠪᠠᠷᠤᠨ ᠤ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠲᠤ ᠰᠢᠠᠠᠠᠠᠠᠳᠠᠨ ᠣᠠᠠᠤᠷᠢᠵᠤ ᠡᠭᠢᠯᠠᠪᠠ᠃

ᠰᠦᠬᠡ‍ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠷᠭᠡᠳᠡ ᠢᠷᠠᠵᠤ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠦᠭ‍ᠭᠦᠭᠡᠳ 《ᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠳᠦᠷᠭᠡᠨ ᠴᠡᠭᠡᠵᠢᠯᠡ》 ᠭᠡᠯ᠎ᠡ᠃ ᠳᠠᠷᠠ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠪᠣᠯ ᠳᠡᠭᠡᠳᠤ ᠰᠢᠪᠠᠭᠡ ᠳᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠣᠯᠠᠭᠠᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠠᠷᠢᠭᠠᠳᠠ ᠡᠴᠠ ᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠯᠳᠠᠢ ᠳᠤᠰᠠᠯᠠᠮᠵᠢ ᠭᠤᠶᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠠ᠃

ᠣᠳᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠴᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠣᠤᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠥᠭᠡ ᠶᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠳᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠦᠭᠡᠶ ᠴᠡᠭᠡᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠳ ᠳᠠᠢ᠌ᠰᠤᠨ ᠲᠡᠶ ᠫᠣᠤᠳᠠᠯᠴᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠰᠦᠬᠡ‍ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠲᠤ ᠭᠡᠯᠡᠪᠡ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠮᠤᠷᠢ ᠣᠨᠤᠭᠠᠤᠨ ᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠭᠦᠷᠭᠡᠵᠤ ᠥᠭ᠌᠃ ᠴᠠᠭᠠᠠᠳᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠷᠢᠠᠠᠳᠠᠠᠠᠤ ᠪᠣᠯᠪᠠᠯ ᠣᠰᠠᠳᠬᠠᠬᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠍ᠳᠡᠢ ᠭᠡᠵᠤ ᠰᠦᠬᠡ‍ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠭᠡᠯᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠢ ᠠᠪᠴᠤ ᠮᠤᠷᠳᠠᠭᠠᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠤ ᠰᠢᠪᠠᠭᠡᠨ ᠤ ᠵᠥᠭ᠌ ᠳᠤᠪᠳᠤᠯᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠴᠠᠭᠠᠠᠳᠠᠨ ᠬᠣᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠡᠴᠠ ᠨᠢ ᠫᠣᠤᠳᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠣᠨᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠶ᠃ ᠶᠠᠪᠣᠠᠠᠰᠠᠭᠠᠷ ᠳᠡᠭᠡᠳᠤ ᠰᠢᠪᠠᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠢᠷᠠᠵᠤ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠠᠷᠢᠭᠠᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠳᠠᠪᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠱᠲ᠋ᠠᠪ ᠤᠨ ᠮᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠣᠴᠢᠷ ᠶᠠᠪᠣᠳᠠᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠶᠠᠷᠢᠭᠠᠤᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠨᠢ ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠠᠠᠤ ᠪᠠᠷ ᠶᠠᠪᠣᠯ᠎ᠠ᠃ ᠣᠳᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠴᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠰᠤᠯᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠣᠷᠤᠵᠤ ᠶᠤᠰᠤᠯᠠᠭᠠᠤᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠶᠢᠡᠨ ᠭᠠᠷᠳᠠᠭᠤᠯᠪᠠ᠃ ᠳᠠᠷᠠ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠤᠠᠠᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠳᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠨ ᠣᠤᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠲᠡᠶ ᠳᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠴᠢᠨᠠᠳᠤ ᠳᠠᠰᠤᠯᠭᠠᠨ ᠡᠴᠠ ᠰᠢᠨᠧᠯ ① ᠵᠢᠡᠨ ᠨᠥᠮᠦᠷᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠣᠷᠤᠰ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠶᠢ ᠬᠠᠷᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶᠢᠡᠨ 《ᠤᠤᠬᠠᠢ ᠳ᠋ᠠ᠃ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ︕ ᠪᠢ ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠯᠠᠪ ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠣᠳᠤᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠠᠠᠰᠠᠨ》 ᠭᠡᠳ ᠰᠢᠭᠤᠳ ᠢᠷᠠᠵᠤ ᠨᠠᠮᠤᠭᠤᠠᠠᠠᠨ ᠵᠤᠠᠠᠰᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠶᠢ ᠳᠠᠪᠠᠷᠢᠨ ᠠᠪᠣᠯ᠎ᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠠᠯᠢᠶ᠎ᠠ ᠫᠧᠲ᠋ᠷ ᠁ ᠠᠮᠢᠳᠤ ᠮᠠᠠᠳᠤ ᠦᠦ ᠴᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠭᠡᠵᠤ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠳᠤ ᠨᠢ ᠳᠤᠮᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠠᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤ ᠠᠯᠳᠠᠪᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠠᠮᠢᠳᠤ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠷᠠᠬᠤ ᠦᠦ᠃ ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠳᠤᠰᠠᠯᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠳ ᠳᠤᠮᠤ ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠨᠢᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠡᠷᠭᠢᠯᠳᠦᠭᠦᠯᠤᠨ ᠪᠦᠳᠦᠭᠦᠨ ᠳᠠᠭᠤ ᠪᠠᠷ ᠢᠨᠢᠶᠠᠪᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠺᠤᠮᠢᠰᠰᠠᠷ ᠡ᠂ ᠰᠦᠬᠡ‍ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠪᠢᠳᠠᠨ ᠡᠴᠠ ᠳᠠᠷᠤᠢ ᠳᠤᠰᠠᠯᠠᠠᠠᠤ ᠶᠢ ᠭᠤᠶᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠫᠧᠲ᠋ᠷ ᠲᠤ ᠬᠠᠠᠳᠤᠵᠤ ᠣᠷᠤᠰ ᠶᠢᠡᠷ ᠭᠡᠯᠡᠪᠡ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠵᠦᠪᠯᠠᠯᠳᠤ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ᠂ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠦᠷ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠭᠡᠯᠡᠯᠴᠡᠭᠡ ᠪᠠᠷ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠲᠤ ᠪᠣᠠᠠᠰᠢᠠᠠᠰᠠᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠮᠴᠢᠳ ᠢ ᠳᠠᠷᠤᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠵᠦᠪᠯᠠᠯᠳᠤ ᠣᠯᠤᠰ ᠳᠤᠰᠠᠯᠠᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤᠷ ᠪᠢᠳᠠ ᠳᠦᠷᠭᠡᠨ ᠳᠤᠰᠠᠯᠠᠠᠠᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠍ᠳᠡᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃ ᠪᠠᠰᠠ ᠳᠡᠭᠡᠭᠡᠳ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠪᠢᠳᠠ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠥᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠮᠠᠢ᠌ᠮᠠᠢ ᠭᠢᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠠᠠᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠡᠨᠠ ᠭᠤᠶᠤᠵᠤ᠂ ᠪᠢ ᠳᠤᠰᠠᠯᠠᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮᠰᠠᠨ᠃ ᠳᠠᠢ᠌ᠮᠤ ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠣᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠬ᠎ᠠ ᠡ︕ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠡ ᠭᠡᠳ ᠫᠧᠲ᠋ᠷ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠴᠢᠩᠭ᠋᠎ᠠ ᠳᠠᠪᠠᠷᠢᠪᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠪᠣᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠤ ᠰᠢᠤ ᠭᠡᠳ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠢᠨᠢᠶᠠᠪᠠ᠃

ᠣᠳᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠴᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠳᠦᠷᠭᠡᠨ ᠵᠢᠠᠠᠰᠠᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠬᠠᠩᠭᠢᠨᠠᠵᠤ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠤᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠤ ᠡᠷᠭᠡ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡ᠂ ᠳᠤᠰᠠᠭᠠᠷ ᠳᠤᠠᠠᠳᠠᠨᠢᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠯᠳᠤᠨ ᠠᠪᠠᠠᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠳᠠᠮᠠᠴᠠᠯ ᠳᠤ ᠠᠬ᠎ᠠ ᠳᠡᠭᠦᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠰᠠᠯᠠᠮᠵᠢ ᠥᠵᠡᠭᠦᠯᠭᠦ ᠪᠠᠷ ᠠᠵᠢᠯᠴᠢᠨ ᠳᠠᠷᠢᠶᠠᠴᠢᠨ ᠤ ᠣᠯᠠᠭᠠᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠠᠩᠭᠢ ᠭᠦᠳᠡᠯᠭᠦ ᠳᠤ ᠳᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠳᠤ ᠫᠧᠲ᠋ᠷ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠵᠡᠷᠭᠡᠴᠡᠨ ᠶᠠᠪᠣᠯ᠎ᠠ᠃


ᠳᠠᠢ᠌ᠯᠪᠣᠷᠢ᠄

① ᠰᠢᠨᠧᠯ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠳ᠋ᠠᠴᠠᠩ᠃

ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠴ·ᠯᠤᠳᠤᠢ᠌ᠳᠠᠮᠪᠠ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 19328
ᠴᠠᠭ᠄ 2007 ᠤᠨ ᠤ 11 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 01
ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ