ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ
ᠲᠦᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ
ᠶᠢᠰᠦ

ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠭᠡᠨ ᠵᠤᠨ ᠤ ᠳᠠᠯᠪᠢᠭᠤᠨ ᠡᠳᠤᠷ ᠪᠠᠳᠦᠴᠡᠩᠭᠡᠯ ᠤᠨ ᠭᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠭᠡᠵᠤ ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠭᠦ ᠪᠣᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠯᠤᠤ ᠭᠦᠩ ᠤᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠭᠦᠷᠢᠶᠡᠨ ᠤ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡᠭᠢ ᠦᠷᠭᠡᠨ ᠵᠥᠯᠭᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠷᠢᠠᠠᠰᠠᠨ ᠳᠤᠮᠤ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠡᠭᠦᠳᠡᠨ ᠳᠤ ᠣᠯᠠᠭᠠᠨ ᠣᠳᠤᠠᠴᠤᠤ ᠪᠦᠳᠡᠭᠡᠯᠭᠡ ᠲᠡᠶ ᠰᠢᠷᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠠᠷᠤ ᠳᠤ 《ᠣᠯᠠᠭᠠᠨ ᠬᠤᠪᠢᠰᠠᠠᠠᠯᠴᠢ》 ᠭᠡᠵᠤ ᠣᠯᠠᠨ ᠳᠤ ᠨᠡᠷᠡᠰᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠳᠤᠷᠵᠢ ᠵᠤᠠᠠᠰᠤᠭᠠᠤᠨ ᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠭᠡᠳᠡᠷᠭᠦ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ ᠬᠠᠶᠠᠯᠠᠨ᠂ ᠮᠠᠩᠨᠠᠢ ᠣᠷᠤᠭᠤ ᠪᠠᠨ ᠣᠨᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠣᠷᠳᠤ ᠦᠰᠤ ᠪᠠᠨ ᠬᠣᠢ᠌ᠰᠢ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠳᠠᠭᠤ ᠪᠠᠷ ᠶᠠᠷᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠪᠦᠰᠡᠨ ᠳᠤ ᠬᠠᠪᠴᠢᠭᠤᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠣᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠥᠵᠦᠭᠦᠷ ᠡᠴᠠ ᠡᠭᠦᠳᠡᠨ ᠤ ᠳᠡᠭᠡᠭᠦᠷ ᠳᠠᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠣᠯᠠᠭᠠᠨ ᠳᠠᠪᠣᠤ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ 《ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠹᠧᠤᠳᠠᠯ ᠤᠳ ᠢ ᠰᠥᠨᠦᠭᠡᠵᠤ ᠥᠭᠡᠢᠭᠦᠤ ᠶᠠᠳᠠᠭᠤ ᠠᠷᠠᠤᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠤ ᠠᠩᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢᠰᠠᠠᠠᠯ ᠢ ᠦᠷᠨᠢᠭᠦᠯᠦᠶ᠎ᠡ》 ᠭᠡᠵᠤ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠴᠤᠠᠠᠤᠢ ᠪᠠᠷ ᠭᠢᠴᠢᠶᠡᠩᠭᠦᠢᠯᠡᠨ ᠴᠢᠳᠠᠮᠠᠭᠠᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠯᠤᠽᠦᠩ ᠵᠥᠭᠡᠯᠡᠨ ᠰᠠᠯᠭᠢᠨ ᠳᠤ ᠦᠯᠦ ᠮᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠭᠦᠳᠡᠯᠤᠨ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠤ ᠬᠤᠷᠴᠠ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠳᠤ ᠭᠢᠯᠠᠯᠵᠠᠨ᠎ᠠ᠃

ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠰᠠᠭᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠶᠡᠭᠡᠩᠭᠢ ᠨᠢ ᠡᠷᠡᠭ᠍ᠳᠡᠢ᠌ᠴᠦᠳ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠴᠥᠭᠡᠪᠳᠦᠷ ᠡᠮᠡᠭ᠍ᠳᠡᠢ᠌ᠴᠦᠳ ᠡ᠊ᠨᠳᠡ ᠳᠠᠠᠳᠠ ᠪᠦᠭᠡᠮᠨᠡᠷᠡᠨ ᠳᠤᠷᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠬᠠᠵᠠᠭᠤ ᠪᠠᠷ ᠠᠮᠢ ᠬᠤᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠪᠣᠳᠠᠯ᠂ ᠰᠤᠮᠤ ᠣᠷᠤᠨ ᠳᠤ ᠪᠣᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠰᠤᠨᠢᠨ᠂ ᠰᠤᠨᠤᠰᠴᠤ ᠮᠡᠳᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠬᠤᠪ ᠶᠢᠡᠨ ᠰᠤᠯᠢᠯᠴᠠᠨ ᠶᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠨ᠎ᠠ᠃

ᠭᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠵᠤᠠᠠᠰᠤᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠯᠤᠭᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠳᠠᠯᠠᠯᠤᠨ ᠹᠧᠤᠳᠠᠯ ᠤᠳ ᠪᠠ ᠨᠢᠳᠤᠷᠭᠠᠨ ᠨᠡᠷ ᠢ ᠠᠯᠢ ᠮᠠᠭᠤᠬᠠᠢ ᠥᠭᠡ ᠪᠠᠷ ᠵᠥᠭᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠳᠤᠷᠵᠢ ᠶᠢ ᠬᠠᠷᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠭᠦᠮᠦᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠨᠢ 《ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠯᠠ ᠣᠯᠠᠭᠠᠨ ᠬᠤᠪᠢᠰᠠᠠᠠᠯᠴᠢ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠶᠤᠮ ᠳ᠋ᠠ》 ᠭᠡᠯᠴᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠨᠢ 《ᠪᠣᠶᠠᠨ ᠴᠢᠪᠠᠭᠠᠠᠴᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠨᠠ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠭᠦᠤ ᠮᠦᠨ ᠭᠠᠯᠵᠠᠭᠤᠷᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠠ》 ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠣᠳᠤᠭᠠᠤᠨ ᠡᠪᠰᠢᠶᠡᠯᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠳᠤᠷᠵᠢ ᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠳᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠯ ᠳᠤ ᠨᠢᠭᠡ᠂ ᠬᠤᠶᠠᠷ᠂ ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠁ ᠭᠡᠵᠤ ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠤᠨ ᠯᠤᠽᠦᠩ ᠳᠠᠯᠪᠢᠵᠤ ᠳᠠᠷᠤᠢ ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠳᠠᠪᠤᠨ ᠣᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠣᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠬᠠᠰᠭᠢᠷᠪᠠ᠃

ᠳᠤᠷᠢ ᠰᠠᠭᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠳᠠᠭᠢᠨ ᠪᠣᠰᠴᠤ 《ᠣᠳᠤ ᠹᠧᠤᠳᠠᠯ ᠪᠣᠯᠤᠳ ᠨᠢᠳᠤᠷᠭᠠᠨ ᠨᠡᠷ ᠡᠴᠠ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠭᠦᠷᠦᠩᠭᠡ ᠡᠴᠠ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠶᠠᠳᠠᠭᠤ ᠪᠠᠭᠤᠷᠠᠢ ᠠᠷᠠᠤᠨ ᠤᠳ ᠲᠤ ᠳᠠᠯᠪᠢᠨ ᠣᠯᠭᠤᠠᠠᠤ ᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ ᠶᠢ ᠣᠩᠰᠢᠨ ᠰᠤᠨᠤᠰᠠᠠᠠᠨ᠎ᠠ》 ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠳᠤ ᠴᠤᠠᠠᠯᠠᠷᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠭᠦᠮᠦᠰ ᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠪᠢᠳᠡᠭᠦᠤ ᠱᠤᠤᠭᠢᠶᠠᠨ ᠳᠤᠯᠭᠢᠯᠠᠨ ᠳᠠᠷᠠᠠᠠᠪᠠ᠃

ᠳᠤᠷᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠷᠭᠡᠳᠡ ᠰᠠᠭᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠪᠣᠰᠴᠤ ᠴᠤᠠᠠᠯᠠᠷᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠢ ᠡᠷᠭᠢᠭᠦᠯᠤᠨ ᠬᠠᠷᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠣᠷᠳᠤ ᠴᠠᠭᠠᠰᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠵᠠᠳᠠᠯᠤᠨ 《ᠳᠤᠰ ᠰᠤᠮᠤᠨ ᠤ ᠭᠤᠮᠪᠣ ᠣᠪᠣᠭ ᠲᠡᠶ ᠨᠢᠮ᠎ᠠ ᠪᠣᠯ ᠶᠠᠳᠠᠭᠤ ᠬᠠᠷᠠᠴᠤ ᠭᠠᠷᠤᠯ ᠲᠡᠶ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠨᠢᠳᠤᠷᠭᠠᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠤ ᠵᠠᠷᠤᠠᠠᠳᠠᠵᠤ ᠮᠥᠯᠵᠢᠭ᠍ᠳᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠣᠴᠢᠷ ᠹᠧᠤᠳᠠᠯ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠨᠢᠳᠤᠷᠭᠠᠨ ᠨᠡᠷ ᠡᠴᠠ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠭᠦᠷᠦᠩᠭᠡ ᠡᠴᠠ ᠳᠤᠭᠤᠯ ᠲᠡᠶ ᠦᠨᠢᠶ᠎ᠡ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭ᠎ᠠ᠂ ᠣᠨᠤᠠᠠᠤ ᠮᠤᠷᠢ ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠶᠢ ᠬᠤᠪᠢ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠣᠯᠭᠤᠰᠤᠭᠠᠢ》 ᠭᠡᠵᠤ ᠡᠭᠢᠯᠡᠭᠦ ᠳᠤ ᠪᠣᠰᠤᠳ ᠭᠡᠳᠤ ᠭᠡᠳᠤᠨ ᠠᠢ᠌ᠯ ᠳᠤ ᠣᠯᠭᠤᠠᠠᠤ ᠮᠠᠯ ᠢ ᠳᠤᠭᠠᠴᠠᠨ ᠣᠩᠰᠢᠯ᠎ᠠ᠃

ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠶᠢ ᠣᠩᠰᠢᠵᠤ ᠳᠠᠭᠤᠰᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠭᠡᠰᠡᠭ᠌ ᠨᠠᠮ ᠭᠦᠮ ᠪᠣᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠭᠦᠮᠦᠰ ᠤᠨ ᠡᠭᠢ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠱᠤᠤᠭᠢᠶᠠᠨ ᠡᠭᠢᠯᠠᠪᠠ᠃

ᠣᠯᠠᠨ ᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠡᠴᠠ ᠨᠢᠮ᠎ᠠ ᠪᠣᠰᠴᠤ 《ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠪᠣᠶᠠᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠳᠤ ᠰᠢᠩᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤᠷ ᠦᠴᠦᠭᠡᠨ ᠮᠠᠭᠤ ᠡᠪᠦᠭᠡᠨ ᠠᠬ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠳᠠ ᠪᠦᠭᠦᠨ ᠤ ᠡᠨᠠ ᠭᠡᠰᠢᠭ᠌ ᠢ ᠠᠪᠴᠤ ᠴᠢᠳᠠᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ᠃ ᠨᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠳᠡᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠳᠤᠰᠤ ᠳᠤᠭᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠣᠷᠠᠠᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠭᠠᠴᠢ ᠠᠪᠣ ᠮᠢᠨᠢ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢ ᠭᠡᠯᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠰᠠᠨ᠃ ᠨᠠᠳᠠ ᠳᠤ ᠪᠢᠳᠡᠭᠡᠢ ᠥᠭ᠍ᠴᠤ ᠦᠵᠡ》 ᠭᠡᠳ ᠨᠢᠳᠤᠨ ᠡᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠨᠢᠯᠪᠣᠰᠤ ᠳᠤᠰᠤᠯᠠᠭᠤᠯᠪᠠ᠃

ᠨᠢᠮ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠠᠠᠤ᠂ ᠠᠶᠤᠠᠠᠤ ᠬᠤᠯᠢᠯᠳᠤᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠠ᠃ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠭᠡᠵᠤ ᠥᠵᠡᠭᠡᠳ ᠡᠢ᠌ᠮᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠭᠦᠷᠦᠩᠭᠡ ᠥᠭ᠍ᠴᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠪᠣᠳᠤᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠮᠠᠷ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠪᠣᠶᠠᠨ ᠢ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠴᠤ ᠦᠨ᠎ᠡ ᠭᠦᠯᠦᠰᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠠᠪᠣᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠨᠢᠭᠡ ᠯᠠ ᠣᠠᠠᠠᠭᠠᠨ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠪᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠬᠤᠤᠷ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤ ᠶᠤᠮ ᠰᠢᠭ ᠪᠣᠳᠤᠠᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠪᠢ ᠪᠣᠯ ᠨᠥᠭᠦᠷ ᠨᠢᠮ᠎ᠠ ᠰᠢᠭ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠳᠦᠷᠤ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠰᠢᠭ᠌ ᠢ ᠠᠪᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠭᠡᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ᠃ ᠳᠦᠷᠤ ᠶᠢᠨ ᠰᠦᠯᠳᠡ ᠳᠤ ᠮᠦᠷᠭᠦᠵᠤ ᠣᠤᠯ ᠭᠡᠰᠢᠭ᠌ ᠢ ᠭᠦᠷᠳᠡᠶ᠎ᠡ ᠭᠡᠵᠤ ᠭᠠᠯᠰᠠᠩ ᠪᠣᠰᠴᠤ ᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠠᠪᠰᠤᠷᠤᠨ ᠭᠡᠯᠡᠪᠡ᠃

ᠭᠠᠯᠰᠠᠩ ᠳᠤ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠳᠤᠭᠤᠯ ᠲᠡᠶ ᠦᠨᠢᠶ᠎ᠡ᠂ ᠳᠠᠪᠤᠨ ᠬᠤᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠬᠤᠨᠢ᠂ ᠨᠢᠭᠡ ᠮᠤᠷᠢ ᠣᠨᠤᠠᠠᠳᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠨᠢᠮ᠎ᠠ ᠣᠯᠠᠨ ᠢ ᠰᠢᠷᠳᠠᠨ ᠭᠠᠢ᠌ᠠᠠᠠᠵᠤ ᠭᠡᠰᠡᠭ᠌ ᠪᠣᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶᠢᠡᠨ 《ᠨᠠᠳᠠ ᠳᠤ ᠣᠨᠤᠠᠠᠳᠠᠬᠤ ᠬᠤᠪᠢ ᠶᠢ ᠭᠠᠯᠰᠠᠩ ᠭᠦᠤ ᠳᠤ ᠥᠭ᠍ᠴᠢᠭᠡ᠃ ᠬᠠᠮᠳᠤᠷᠠᠯ ᠳᠤ ᠠᠳᠤᠭᠤᠴᠢᠨ ᠭᠢᠳᠡᠭ᠌᠃ ᠨᠠᠮᠢ᠋ᠢ ᠪᠣᠳᠤᠪᠠᠯ ᠳᠡᠭᠡᠭᠦᠷ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠤ ᠭᠦᠮᠤᠨ》 ᠭᠡᠯ᠎ᠡ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠨᠢᠮ᠎ᠠ ᠭᠤᠸᠠᠢ ᠳᠠ ᠴᠢᠨᠢ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠣᠠᠠᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠴᠢᠨᠢ ᠣᠠᠠᠤᠨ᠎ᠠ ᠥᠭᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠠᠮᠢᠳᠠᠨ ᠪᠣᠢ︖ ᠠᠷᠠᠤᠨ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠳᠠᠨ ᠳᠤ ᠦᠨ᠎ᠡ ᠭᠦᠯᠦᠰᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠥᠭ᠍ᠴᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃ ᠣᠢ᠌ᠯᠠᠭᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠦᠦ︖ ᠭᠡᠵᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠭᠡᠯᠡᠪᠡ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠨᠠᠳᠠ ᠮᠠᠯ ᠦᠭ‍ᠭᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡᠶ ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠢ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠣᠠᠠᠳᠤ ᠭᠤᠮᠤᠳᠠᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ᠃ ᠪᠢ ᠳᠡᠭᠡᠵᠤ ᠭᠤᠮᠤᠳᠠᠳᠠᠭ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠪᠢᠰᠢ ᠭᠡᠳ ᠨᠢᠮ᠎ᠠ᠂ ᠳᠤᠷᠵᠢ ᠣᠷᠤᠭᠤ ᠬᠠᠷᠠᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠨᠢᠳᠤᠨ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠠᠯᠢ ᠴᠤ ᠣᠴᠢᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠠᠯᠳᠠᠵᠤ ᠠᠶᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠰᠢᠠᠵᠢ ᠳᠤᠳᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠨᠥᠭᠦᠷ ᠨᠢᠮ᠎ᠠ ᠳᠠ ᠪᠣᠯ ᠪᠠᠯᠠᠷ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠳᠠᠯ ᠢ ᠪᠠᠷᠢᠮᠳᠠᠯᠠᠵᠤ ᠹᠧᠤᠳᠠᠯ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠨᠢᠳᠤᠷᠭᠠᠨ ᠨᠡᠷ ᠤᠨ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠣᠷᠤᠵᠤ ᠠᠩᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢᠰᠠᠠᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠢ᠌ᠰᠤᠨ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠬᠤᠷᠤᠭᠤ ᠳᠤᠳᠠᠭᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠠᠤᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠠᠪᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠣᠯ ᠬᠠᠳᠠᠭᠤ ᠶᠠᠷᠢᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠢ ᠭᠡᠮᠡᠨ ᠳᠤᠷᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠩᠳᠤᠷᠤᠨ ᠭᠡᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠥᠭᠡ ᠣᠯᠠᠨ ᠤ ᠱᠤᠤᠭᠢᠶᠠᠨ ᠢ ᠨᠢᠭᠡᠮᠦᠰᠤᠨ ᠳᠠᠷᠤᠯ᠎ᠠ᠃

ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠣᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠨᠢᠮ᠎ᠠ ᠦᠭ‍ᠭᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠮᠠᠯ ᠢ ᠳᠠᠭᠤᠵᠤ ᠪᠣᠴᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠢᠯᠠ᠃

ᠬᠤᠳᠠᠨ ᠳᠤ ᠨᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠬᠠᠩᠭ᠋ᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠳᠠ ᠰᠢᠭ ᠳᠤᠭᠤᠯ ᠲᠡᠶ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠦᠨᠢᠶ᠎ᠡ᠂ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠴᠢᠳᠤᠷ ᠲᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠭᠤ ᠰᠢᠭ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠮᠤᠷᠢ ᠶᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠤᠨ ᠭᠡᠳᠤᠨ ᠡᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠳᠤᠷᠰᠢ ᠮᠢᠨᠤᠭᠢ ᠴᠤ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠭᠢ ᠴᠤ ᠭᠡᠵᠤ ᠭᠡᠯᠡᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠨᠢᠮ᠎ᠠ ᠠᠭᠠᠵᠢᠮ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠳᠠᠰᠴᠤ ᠮᠢᠨᠤ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠪᠣᠳᠤᠯ ᠪᠦᠭᠦᠨ ᠢ ᠢᠯᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠡᠨᠠ ᠪᠦᠭᠦᠨ ᠪᠣᠯ ᠨᠠᠳᠠᠳᠤ ᠦᠭ‍ᠭᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠮᠢᠨᠤ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠪᠣᠳᠤᠯ ᠪᠦᠭᠦ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠢ ᠨᠢ ᠡᠵᠠᠯᠠᠵᠤ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠯᠠᠠᠠᠤ᠂ ᠠᠷᠠᠴᠢᠯᠠᠠᠠᠤ ᠭᠦᠰᠡᠯ ᠣᠷᠭᠢᠯᠪᠠ᠃

ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠨᠢ ᠭᠦᠤ ᠳᠡᠭᠡᠨ᠂ ᠠᠬ᠎ᠠ ᠳᠡᠭᠦᠤ ᠣᠯᠤᠰ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠦᠮᠴᠢ ᠳᠠᠰᠤᠯᠵᠤ ᠥᠭ᠍ᠳᠡᠭ᠌ ᠰᠢᠭ᠌ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠳᠦᠷᠤ ᠮᠢᠨᠢ ᠨᠠᠳᠠ ᠳᠤ ᠦᠮᠴᠢ ᠳᠠᠰᠤᠯᠵᠤ ᠦᠭ‍ᠭᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠌ ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠣᠳᠤᠵᠤ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠪᠣᠶᠠᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠳᠤ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠶ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠪᠣᠳᠤᠯ ᠢ ᠵᠠᠢ᠌ᠯᠠᠭᠤᠯᠪᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠭᠦᠭ᠍ᠰᠢᠨ ᠮᠢᠨᠢ ᠦᠨᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠠᠨ ᠰᠠᠭᠠᠶ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠦᠷᠯᠦᠭᠡ ᠠᠪᠠᠭᠠᠢ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠭᠡᠯᠡᠭᠦ ᠳᠤ ᠦᠪᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠢᠪᠢᠯᠭᠡᠵᠤ ᠥᠭ᠍ᠳᠡᠭ᠌ ᠪᠣᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠦᠭᠡᠳ 《ᠪᠦᠯᠳᠡᠢ᠌ᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠭᠠᠢ᠌ᠠᠠᠠᠯ ᠢ ᠪᠦᠭᠡᠷᠡᠩᠭᠡᠢ ᠳᠠᠮᠰᠢᠭ》 ᠭᠡᠭᠦ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠥᠭᠡ ᠪᠠᠷ ᠳᠤᠭᠤᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠥᠭᠦᠭᠡᠷᠳᠡᠨ ᠢᠯᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ ᠪᠣᠯᠪᠠ᠃

ᠨᠢᠭᠡ ᠡᠳᠤᠷ ᠨᠢᠮ᠎ᠠ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠡᠴᠠ ᠴᠤ᠋ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠪᠦᠷᠭᠦᠭᠡᠷ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠵᠤ 《ᠭᠦᠭ᠍ᠰᠢᠨ ᠮᠢᠨᠢ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠳᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠠᠷᠢᠭᠢ ᠣᠤᠭᠤᠳᠠᠭ ᠴᠠᠭ ᠪᠣᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ》 ᠭᠡᠭᠦ ᠳᠤ ᠭᠡᠰᠢᠭ᠍ᠳᠤ ᠭᠤᠸᠠᠢ ᠠᠮᠢᠳᠠᠨ ᠱᠤᠤᠯᠠᠵᠤ ᠮᠠᠭᠤ ᠭᠡᠯᠡᠨ᠎ᠡ ᠭᠡᠵᠤ ᠬᠤᠷᠢᠠᠠᠯᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠰᠢ᠌ᠳᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠢ ᠡᠷᠭᠢᠭᠦᠯᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠶ᠃

ᠵᠤᠨ ᠤ ᠰᠠᠢ᠌ᠠᠠᠠᠨ ᠡᠳᠤᠷ ᠨᠢᠮ᠎ᠠ ᠭᠤᠸᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠷᠤ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠳᠤᠭᠤᠨᠤ ᠪᠠᠷ ᠭᠦᠭᠡ ᠣᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠮᠠᠨᠠᠷᠠᠨ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠭᠡᠭᠦᠨ ᠦᠨᠦᠷ ᠭᠡᠷ ᠳᠦᠭᠦᠷᠡᠩ ᠬᠠᠩᠠᠠᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠠ᠃ ᠨᠢᠮ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠳᠤᠨᠢ ᠭᠦᠯᠦᠰᠤ ᠪᠣᠷᠵᠠᠢ᠌ᠨ ᠳᠤᠰᠤᠯ ᠪᠦᠭᠦᠨ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷ᠂ ᠴᠠᠠᠠᠯᠠᠰᠢ ᠦᠭᠡᠶ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠭᠦᠪᠴᠤ ᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠡ᠊ᠨᠳᠡ ᠳᠠᠠᠳᠠ ᠨᠢ ᠭᠠᠷᠤᠨ ᠪᠦᠭ᠍ᠳᠦᠭᠡᠨᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠠ᠃

ᠳᠡᠭᠡᠵᠢ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠪᠣᠷᠠᠠᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠳᠠᠯᠪᠢᠭᠠᠤᠨ ᠳᠤᠩᠠᠠᠤᠷ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠮᠤᠳᠤᠨ ᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠦᠭᠦᠷᠡᠩ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠠᠷᠢᠭᠢ ᠠᠪᠠᠭᠠᠢ ᠨᠢ ᠪᠠᠷᠢᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠨᠢᠮ᠎ᠠ ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠡᠪᠦᠭᠡ ᠡᠴᠠ ᠳᠠᠮᠵᠢᠨ ᠢᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠡᠮᠦᠰᠳᠡᠭ᠌ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠭᠢᠯᠢᠩ ᠮᠠᠯᠠᠭᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠦᠯᠦ ᠮᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠬᠠᠵᠠᠭᠠᠢ ᠳᠠᠯᠪᠢᠨ ᠣᠷᠠᠩᠬᠠᠢ ᠨᠢᠳᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠰᠡᠭ᠍ᠰᠦᠷᠤᠨ ᠡᠷᠭᠢᠭᠦᠯᠵᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠯᠠ ᠨᠠᠮᠪᠠ ᠲᠡᠶ ᠠᠪᠣᠭᠠᠤᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠨᠢ ᠮᠤᠷᠤᠯᠵᠠᠨ ᠨᠢᠰᠤ ᠪᠠᠨ ᠱᠤᠷᠴᠢᠭᠢᠨᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠳᠠᠳᠠᠵᠤ ᠣᠤᠭᠤᠭᠠᠤᠨ 《ᠰᠠᠢ᠌ᠠᠠᠠᠨ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠭᠦᠭᠡᠷᠦᠭᠦᠢ ᠮᠢᠨᠢ》 ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠶᠢᠡᠨ 《ᠳᠦᠷᠤ ᠶᠢᠨ ᠮᠢᠨᠢ ᠰᠦᠯᠳᠡ ᠁》 ᠭᠡᠳ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠᠢ ᠨᠢ ᠴᠠᠴᠠᠷᠠᠨ ᠨᠢᠳᠤᠨ ᠡᠴᠠ ᠨᠢ ᠨᠢᠯᠪᠣᠰᠤ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠨ ᠣᠷᠤᠰᠪᠠ᠃

ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠠᠷᠢᠭᠢᠨ ᠳᠤ ᠰᠤᠠᠠᠳᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠡᠪᠦᠭᠡᠨ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠬᠣᠢ᠌ᠮᠤᠷ ᠵᠠᠪᠢᠯᠠᠨ ᠰᠠᠭᠤᠭᠠᠤᠨ 《ᠨᠢᠮ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠣᠠᠠᠰᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠠᠷᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ》 ᠭᠡᠳ ᠳᠠᠰᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠳᠤᠯᠤᠨ᠂ ᠳᠠᠯᠤ ᠪᠠᠨ ᠭᠦᠳᠡᠯᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠶᠢᠡᠨ 《ᠮᠠᠭᠤ ᠭᠦᠤ ᠨᠢ ᠨᠠᠷᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠪᠣᠷᠠᠠᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠭᠠᠴᠢ ᠠᠪᠣ ᠮᠢᠨᠢ ᠬᠠᠷᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯ ᠶᠠᠭᠤ ᠭᠡᠭᠦ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯ》 ᠭᠡᠳ ᠶᠡᠩᠭᠢᠨᠡᠭᠦᠯᠤᠨ ᠣᠭᠢᠯᠠᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠠᠪᠠᠭᠠᠢ ᠨᠢ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠨᠢᠯᠪᠣᠰᠤ ᠮᠠᠭᠤ᠂ ᠡᠪᠦᠭᠡᠨ ᠮᠢᠨᠢ ᠪᠢᠳᠡᠭᠡᠢ ᠣᠭᠢᠯᠠ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠦᠪᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠳᠡᠰᠭᠡᠯ ᠦᠭᠡᠶ ᠨᠢᠯᠪᠣᠰᠤ ᠪᠠᠨ ᠳᠤᠰᠤᠯᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠠ᠃

ᠦᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠰᠦᠷᠡᠭᠡᠢ ᠰᠤᠠᠠᠳᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠨᠢᠮ᠎ᠠ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠭᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠭᠦᠵᠦᠭᠦᠳᠤ ᠠᠷᠢᠭᠢ ᠠᠪᠣᠭᠠᠤᠨ ᠮᠤᠷᠳᠠᠵᠤ ᠰᠢᠭᠤᠳ ᠱᠤᠠᠠᠰᠢᠠᠠᠰᠠᠭᠠᠷ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠰᠠᠭᠢᠭᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠡᠮᠦᠨᠡᠭᠢ ᠮᠥᠩᠭᠦᠨ ᠴᠥᠭᠦᠴᠡᠨ ᠳᠤ ᠭᠢᠵᠤ 《ᠣᠯᠠᠨ ᠵᠢᠯ ᠳᠠᠨ ᠤ ᠰᠠᠷᠠᠠᠤᠳ ᠢ ᠭᠦᠷᠳᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠡᠪᠦᠭᠡᠨ ᠪᠢ ᠳᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ》 ᠭᠡᠳ ᠵᠠᠯᠪᠠᠷᠢᠪᠠ᠃

ᠳᠠᠠᠳᠠ ᠡᠴᠠ ᠨᠢᠮ᠎ᠠ ᠰᠢᠭᠤᠳ ᠶᠠᠪᠣᠠᠠᠰᠠᠭᠠᠷ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠤ ᠢᠷᠠᠯ᠎ᠠ᠃ ᠣᠷᠢᠳᠤ ᠠᠳᠤᠭᠤ ᠮᠠᠯ ᠪᠠᠠᠠᠰᠢᠷᠠᠨ ᠣᠢ᠌ᠮᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠳᠦᠷᠪᠠᠭᠡᠨ ᠰᠠᠷᠯᠤᠭ ᠤᠨ ᠳᠤᠷᠤᠢ ᠢᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠠ᠃ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠴᠠᠭᠠᠳᠤ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠥᠯᠭᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠳᠦᠷᠪᠠᠨ ᠣᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠣᠶᠠᠭᠠᠳᠠᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠤ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠵᠠᠯ᠎ᠠ ᠡᠴᠠ ᠨᠠᠯᠢᠶᠠᠤᠨ ᠵᠠᠢ᠌ᠳᠠᠢ ᠠᠵᠢᠷᠭ᠎ᠠ ᠣᠷᠴᠢᠮ ᠠᠳᠤᠭᠤ ᠢᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠠ᠃

ᠢᠳᠡᠭᠡᠯᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠣᠠᠠᠰᠠᠷᠠᠭᠠᠳᠠᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ ᠣᠯᠠᠨ ᠳᠡᠷᠭᠡᠨ ᠤ ᠣᠷᠤᠨ ᠳᠤ ᠳᠠᠪᠣ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠳᠡᠷᠭᠡ ᠬᠠᠷᠠᠠᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠣᠷᠢᠳᠤ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ ᠠᠢ᠌ᠯ ᠤᠳ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠣᠯᠤᠭᠠᠤᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠮᠤ ᠭᠡᠷ᠂ ᠢᠯᠡᠭᠦᠤ ᠭᠡᠷ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠠ᠃ ᠬᠠᠷᠠᠯᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ ᠬᠤᠨᠢᠨ ᠤ ᠳᠤᠮᠤ ᠬᠠᠰᠢᠶ᠎ᠠ ᠣᠷᠤ ᠰᠤᠷᠠᠭ ᠦᠭᠡᠶ ᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃

ᠡᠨᠠ ᠪᠦᠭᠦᠨ ᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠤᠨ 《ᠮᠠᠨ ᠤ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠳᠤᠯᠤᠭ᠎ᠠ᠂ ᠨᠢ᠋ᠮᠠᠨ ᠰᠠᠷᠯᠤᠭ ᠤᠨ ᠳᠤᠷᠤᠢ ᠳᠤᠠᠠᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠭᠤᠷᠪᠠᠠᠠᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ ᠁ ᠳᠦᠷᠤ ᠥᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠭ᠍ᠳᠡᠨ᠎ᠡ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠭᠡᠯᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠤ ᠳ᠋ᠠ᠃ ᠭᠦᠭᠡᠷᠦᠭᠦᠢ》 ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠣᠳᠤᠭᠠᠤᠨ ᠭᠡᠷ ᠡᠴᠠ ᠬᠤᠯᠠ ᠪᠣᠰᠤ ᠵᠤᠭᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠮᠤᠳᠤᠨ ᠱᠤᠩ ᠡᠴᠠ ᠮᠤᠷᠢ ᠪᠠᠨ ᠣᠶᠠᠵᠤ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠵᠥᠭ᠌ ᠶᠠᠪᠣᠯ᠎ᠠ᠃

ᠭᠡᠷ ᠲᠤ ᠣᠷᠤᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯᠳᠤ ᠰᠤᠷ ᠡᠯᠳᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠠ᠃ ᠨᠢᠮ᠎ᠠ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯᠳᠤ ᠲᠡᠶ ᠮᠠᠠᠳᠤ ᠠᠮᠤᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠮᠡᠳᠡᠯᠴᠡᠭᠡᠳ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠭᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠭᠦᠵᠦᠭᠦᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠵᠢᠵᠢᠭ᠍‍ᠬᠡᠨ ᠳᠠᠰᠢ ᠬᠠᠳᠠᠭ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠳᠠᠯᠪᠢᠨ 《ᠠᠷᠢᠭᠢᠨ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠳᠡᠭᠡᠵᠢ ᠶᠢ ᠴᠢᠮᠠᠳᠤ ᠪᠠᠷᠢᠠᠠᠤ ᠭᠡᠵᠤ ᠢᠷᠠᠯ᠎ᠠ᠃ ᠣᠯᠠᠨ ᠵᠢᠯ ᠴᠢᠨᠤ ᠬᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠲᠦᠰᠢᠵᠤ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠰᠠᠢ᠌ᠠᠠᠠᠨ ᠶᠠᠪᠣᠠᠠᠰᠠᠨ ᠢ ᠪᠢ ᠮᠠᠷᠳᠠᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ᠃ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠠᠷᠢᠭᠢ ᠣᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠰᠢᠤ》 ᠭᠡᠯ᠎ᠡ᠃

ᠢᠳᠡᠭᠡᠯᠳᠤ ᠰᠤᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠳᠠᠯᠪᠢᠵᠤ ᠪᠠᠶᠠᠷᠳᠠᠢ ᠮᠦᠰᠢᠶᠠᠨ ᠠᠷᠢᠭᠢ ᠬᠠᠳᠠᠭ ᠢ ᠨᠠᠮᠪᠠ ᠲᠡᠶ ᠭᠦᠡᠳᠦᠯᠡᠨ ᠠᠪᠴᠤ 《ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠣᠯᠤᠰ ᠴᠤ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠭᠢ ᠶᠢ ᠭᠢᠵᠢᠭ᠌ ᠭᠠᠷᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠠᠢ᠌ᠯ ᠰᠢᠭ ᠯᠠ ᠳᠤᠭᠤᠷᠢᠭᠠᠤᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠰᠢᠤ᠃ ᠡᠷ᠎ᠠ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠳᠤ ᠳᠤᠷᠣᠢ᠌ᠳᠠᠠᠠᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠡᠳᠤᠷ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠰᠡᠭᠡᠭᠦ ᠨᠢᠭᠡ ᠡᠳᠤᠷ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ ᠶᠤᠮ ᠳ᠋ᠠ᠃ ᠪᠢ ᠡᠨᠠ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠲᠤ ᠮᠠᠭᠤ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ᠂ ᠰᠠᠨᠠᠠᠠᠤ ᠴᠤ ᠦᠭᠡᠶ》 ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠪᠣᠰᠴᠤ ᠳᠤᠯᠵᠢᠨ ᠢ ᠳᠠᠭᠤᠳᠠᠨ ᠨᠢᠮ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠣᠷᠢᠵᠤ ᠬᠣᠢ᠌ᠮᠤᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡᠴᠡᠨ ᠰᠠᠭᠤᠪᠠ᠃

ᠢᠳᠡᠭᠡᠯᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠷᠦᠩᠭᠡ ᠶᠢ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠬᠠᠪᠣᠷ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠬᠤᠤᠷ᠎ᠠ ᠡᠴᠠ ᠪᠣᠰᠤᠳ ᠶᠢᠡᠷ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠ ᠭᠢᠵᠤ᠂ ᠬᠤᠯᠳᠤᠰᠤ ᠡᠴᠠ ᠪᠣᠰᠤᠳ ᠶᠢᠡᠷ ᠡᠳ᠋ ᠭᠢᠵᠤ᠂ ᠭᠡᠮᠵᠢᠶᠡᠯᠡᠰᠢ ᠦᠭᠡᠶ ᠭᠦᠴᠤ ᠣᠠᠠᠠᠭᠠᠨ ᠵᠠᠷᠤᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠤ ᠬᠤᠷᠠᠮᠳᠤᠯᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠭᠦᠷᠦᠩᠭᠡ ᠪᠠᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠳᠤ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯᠳᠤ ᠦᠯᠡᠮᠵᠢ ᠪᠣᠭᠢᠨᠢᠳᠤᠨᠠᠨ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠪᠣᠳᠤᠯ ᠨᠢ ᠬᠤᠭᠤᠰᠤᠨ ᠭᠦᠡᠳᠡᠢ ᠪᠣᠯᠤᠭᠠᠤᠨ ᠭᠦᠴᠤ ᠴᠢᠳᠠᠯ ᠨᠢ ᠳᠠᠯᠠᠪᠴᠢ ᠪᠠᠨ ᠣᠠᠠᠳᠤᠯᠤᠭᠤᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠦᠷᠭᠦᠤᠨ ᠰᠢᠭ᠌ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃

ᠦᠷᠯᠦᠭᠡ ᠡᠴᠠ ᠡᠭᠢᠯᠠᠨ ᠦᠳᠡᠰᠢ ᠭᠦᠷᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠭᠢᠵᠤ ᠬᠠᠷᠠᠯᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠵᠤᠭᠠᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠠᠭᠤᠷ ᠪᠣᠭᠢᠨᠢᠳᠤᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠳᠠᠷᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠠ᠃

ᠨᠤᠶᠠᠤᠨ᠂ ᠳᠠᠢ᠌ᠵᠢ ᠨᠡᠷ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠵᠢᠰᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠷᠦᠩᠭᠡ ᠶᠢ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠵᠦᠪ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠳᠠᠷᠠ ᠭᠦᠷᠦᠩᠭᠡ ᠳᠤ ᠳᠠᠳᠠᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠳᠤᠰᠤᠯ ᠴᠤ ᠭᠦᠯᠦᠰᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤᠷ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠡᠵᠡᠮᠰᠢᠭᠦ ᠡᠷᠭᠡ ᠳᠠᠳᠠ ᠨᠡᠷ ᠲᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠶᠤᠮ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠪᠢ ᠪᠣᠯ ᠳᠠᠳᠠᠨ ᠲᠡᠶ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠢᠰᠢ᠃ ᠪᠢ ᠪᠣᠯ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠤ ᠠᠷᠠᠤᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ᠃ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠤ ᠮᠢᠨᠤ ᠭᠦᠷᠦᠩᠭᠡ ᠪᠣᠯ ᠮᠢᠨᠤ ᠭᠦᠯᠦᠰᠤ᠂ ᠣᠠᠠᠠᠭᠠᠨ ᠣᠴᠢᠷ ᠡᠴᠠ ᠨᠠᠮᠢ᠋ᠢ ᠳᠠᠳᠠᠨ ᠲᠡᠶ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠳᠤ ᠦᠵᠡᠵᠤ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠰᠢᠤ ᠳ᠋ᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠣᠳᠤᠭᠠᠤᠨ ᠭᠦᠷᠦᠩᠭᠡ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠳᠦᠷᠤ ᠳᠤ ᠭᠤᠮᠤᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ᠃ ᠭᠡᠪᠠᠴᠤ ᠡᠨᠠ ᠭᠤᠮᠤᠳᠠᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠭᠠᠷᠭᠠᠪᠠᠯ ᠨᠠᠮᠠᠵᠤ ᠬᠤᠭᠢᠷᠠᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠣᠳᠤᠭᠠᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠳᠦᠷᠤ ᠶᠢ ᠮᠠᠭᠤ ᠭᠡᠯᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠠ᠃

ᠶᠠᠪᠣᠭᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠯ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠳᠠᠰᠴᠤ᠂ ᠪᠦᠭᠦ ᠭᠤᠨᠢᠠᠠᠯᠠᠯ ᠪᠣᠭᠢᠨᠢᠳᠤᠯ ᠢ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯᠳᠤ᠂ ᠭᠡᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠴᠤ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠡᠴᠠ ᠳᠤᠤᠷ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠪᠣᠳᠤᠯ ᠶᠢᠡᠷ ᠳᠠᠷᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠠᠢ᠃

ᠢᠳᠡᠭᠡᠯᠳᠤ ᠳᠤ ᠳᠠᠷᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠭᠦᠷᠦᠩᠭᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ᠃ ᠠᠮᠠᠨ ᠤ ᠡᠭᠢᠨ ᠤ ᠮᠤᠳᠤᠨ ᠳᠤ ᠦᠨᠡᠳᠠᠢ ᠵᠣᠢ᠌ᠯ ᠴᠢᠭᠢᠵᠤ ᠭᠢᠭᠡᠳ ᠪᠣᠯᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠳᠦᠷᠪᠠᠨ ᠠᠪᠳᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠣᠢ ᠶᠤᠮ᠃ ᠰᠦᠷᠦᠡᠭ᠌ ᠪᠣᠯ ᠶᠠᠳᠠᠭᠤ ᠠᠷᠠᠤᠨ ᠤᠨ ᠦᠬᠢᠨ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠤᠩᠭ᠋ᠤᠷ ᠰᠦᠷᠦᠡᠭ᠌ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠮᠠᠯ ᠭᠦᠷᠦᠩᠭᠡ ᠨᠠᠯᠢᠶᠠᠤᠨ ᠢ ᠳᠠᠰᠤᠯᠵᠤ ᠠᠪᠣᠠᠠᠰᠠᠨ᠃ ᠠᠪᠳᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪᠣᠯ ᠶᠡᠭᠡ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠭᠢᠵᠠᠢ᠃ ᠳᠡᠭᠡᠭᠡᠳ ᠬᠤᠩᠭ᠋ᠤᠷ ᠤᠨ ᠭᠢ ᠰᠠᠯᠵᠤ ᠨᠡᠭᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯᠳᠤ ᠳᠤᠷᠠᠳᠠᠢ ᠡᠳᠤᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠭᠦᠤ ᠶᠢᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠬᠤᠳᠠ ᠡᠴᠠ ᠬᠤᠨᠢ ᠰᠢᠯᠢᠵᠤ ᠠᠪᠣᠭᠠᠤᠨ ᠢᠳᠠᠵᠤ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠ᠃

ᠰᠦᠷᠦᠡᠭ᠌ ᠳᠠᠷᠠ ᠭᠦᠷᠦᠩᠭᠡ ᠳᠤ ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠭᠠᠵᠤ ᠡᠵᠠᠩᠨᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠤ ᠨᠢ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠠᠠᠠᠳᠤᠯ ᠢ ᠳᠦᠷᠦᠭᠦᠯᠦᠨ᠎ᠡ᠃ ᠢᠩᠭᠢᠭᠡᠳ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯᠳᠤ ᠳᠤᠷᠠᠳᠠᠢ ᠴᠠᠭ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠮᠠᠯᠵᠢᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠠᠠᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠ᠃ ᠭᠡᠪᠠᠴᠤ ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠯ ᠶᠠᠭᠤ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤ ᠶᠢ ᠬᠠᠷᠠᠠᠠᠤ ᠨᠢ ᠴᠢᠠᠠᠤᠯᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠠ᠃

ᠭᠦᠷᠦᠩᠭᠡ ᠮᠠᠯ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠣᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠡᠴᠠ ᠬᠣᠢ᠌ᠰᠢ ᠣᠷᠤᠵᠤ ᠭᠠᠷᠳᠠᠭ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠭᠦᠯ ᠳᠠᠳᠠᠷᠠᠵᠤ ᠣᠷᠢᠳᠤ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯᠳᠤ ᠭᠤᠸᠠᠢ ᠭᠡᠳ ᠯᠠ ᠰᠤᠢ᠌ᠳ ᠪᠣᠯᠳᠠᠭ ᠭᠦᠮᠦᠰ ᠪᠠᠷᠤᠭ ᠮᠠᠠᠳᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠵᠦᠷᠢᠳᠡᠭ᠌ ᠪᠣᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠳᠤ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯᠳᠤ ᠦᠯᠡᠮᠵᠢ ᠬᠤᠷᠤᠰᠴᠤ ᠣᠯᠠᠨ ᠡᠴᠠ ᠳᠤᠰᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠮᠠᠯ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠯ ᠨᠢ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠢ ᠳᠠᠷᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠠ᠃

ᠭᠡᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠨᠢᠮ᠎ᠠ ᠡᠪᠦᠭᠡᠨ ᠠᠷᠢᠭᠢᠨ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠳᠡᠭᠡᠵᠢ ᠶᠢ ᠮᠠᠭᠤ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠬᠠᠳᠠᠭ ᠲᠡᠶ ᠪᠠᠷᠢᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠳᠤ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯᠳᠤ ᠬᠠᠭᠠᠷᠠᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠢᠯᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠨᠢᠮ᠎ᠠ ᠭᠤᠸᠠᠢ ᠳᠤ ᠢᠳᠡᠭᠡ ᠴᠠᠢ ᠭᠡᠵᠤ ᠣᠷᠤᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠳᠤᠯᠵᠢᠨ ᠳᠤ ᠭᠡᠯᠡᠭᠡᠳ ᠡᠪᠦᠭᠡᠨ ᠤ ᠢᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠣᠴᠢᠷ ᠢ ᠨᠢᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠭᠢᠯᠠᠯᠵᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠶᠠᠷᠢᠵᠤ ᠠᠷᠢᠭᠢ᠂ ᠬᠠᠳᠠᠭ ᠢ ᠥᠵᠡᠭᠦᠯᠪᠡ᠃ ᠳᠤᠯᠵᠢᠨ ᠴᠤ ᠪᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠨ ᠨᠢᠮ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠰᠠᠢ᠌ᠳᠠᠢ ᠶᠢ ᠮᠠᠠᠠᠳᠠᠨ᠂ ᠴᠠᠢ ᠢᠳᠡᠭᠡ ᠳᠠᠯᠪᠢᠵᠤ ᠦᠭ‍ᠭᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠠ ᠮᠥᠩᠭᠦᠨ ᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠤ ᠨᠥᠭᠦᠷ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠥᠭ᠍ᠪᠡ᠃

ᠢᠳᠡᠭᠡᠯᠳᠤ ᠠᠷᠢᠭᠢᠨ ᠡᠴᠠ ᠠᠮᠳᠠᠷᠠᠠᠠᠨ ᠣᠤᠭᠤᠭᠠᠤᠨ 《ᠥᠨᠡᠭᠡᠷ ᠰᠠᠢ᠌ᠠᠠᠠᠨ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠳ᠋ᠠ᠃ ᠠᠷᠢᠭᠢ ᠶᠢ ᠴᠤ ᠪᠢ ᠮᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠁ ᠡᠵᠠᠨ ᠭᠢᠴᠢᠶᠠᠪᠠᠯ ᠵᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠢᠴᠢᠶᠠᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠶᠤᠮ ᠳ᠋ᠠ ᠨᠢᠮ᠎ᠠ ᠭᠤᠸᠠᠢ ᠮᠢᠨᠢ᠃ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠳᠦᠷᠤ ᠢᠪᠠᠭᠡᠵᠤ ᠦᠭ‍ᠭᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠭᠦᠷᠦᠩᠭᠡ ᠶᠢ ᠰᠠᠢ᠌ᠠᠠᠠᠨ ᠪᠦᠭᠡᠴᠡᠢ᠌ᠯᠡᠭᠦ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠍ᠳᠡᠢ》 ᠭᠡᠳ ᠮᠥᠩᠭᠦᠨ ᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠦᠭᠦᠷᠡᠩ ᠠᠷᠢᠭᠢ ᠭᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠶᠢᠡᠨ 《ᠢᠳᠡᠭᠡ ᠡᠵᠠᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠳᠠᠨᠢᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠶ》 ᠭᠡᠵᠤ ᠭᠡᠯᠡᠭᠡᠳ ᠨᠢᠮ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠥᠭ᠍ᠪᠡ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠨᠢᠮ᠎ᠠ ᠭᠤᠸᠠᠢ ᠴᠤ ᠠᠵᠢᠯᠴᠢ᠂ ᠮᠠᠯᠴᠢ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠳ᠋ᠠ᠃ ᠦᠭ‍ᠭᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠥᠭᠡᠳᠡ ᠨᠢ ᠳᠠᠳᠠᠭᠠᠤᠨ ᠠᠪᠴᠤ ᠴᠢᠳᠠᠠᠠᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠤ ᠭᠡᠳ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯᠳᠤ ᠳᠠᠭᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠠᠷᠢᠭᠢ ᠶᠢ ᠠᠶᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠭᠢᠯ᠎ᠠ᠃

ᠢᠳᠡᠭᠡᠯᠳᠤ ᠬᠠᠮᠳᠤᠷᠠᠯ ᠺᠤᠮᠮᠦᠨ ᠤ ᠭᠢᠨ ᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠨᠢ ᠪᠦᠳᠦᠮᠵᠢ ᠦᠭᠡᠶ᠃ ᠮᠠᠯ ᠨᠢ ᠥᠭᠦᠵᠤ ᠦᠷᠡᠭ᠍ᠳᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠤᠨ 《ᠡ ᠴᠠᠪᠠᠰᠤ ᠳ᠋ᠠ᠃ ᠮᠢᠨᠤ ᠭᠠᠷ ᠲᠤ ᠦᠭ‍ᠭᠦᠭᠡᠰᠡᠢ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠨ ᠮᠠᠯ》 ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠣᠳᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ᠃ ᠡᠨᠠ ᠴᠤ ᠣᠴᠢᠷ ᠡᠴᠠ ᠨᠢᠮ᠎ᠠ ᠳᠤ 《ᠡᠵᠠᠨ ᠭᠢᠴᠢᠶᠠᠪᠠᠯ ᠵᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠢᠴᠢᠶᠠᠨ᠎ᠠ》 ᠭᠡᠵᠤ ᠭᠡᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠢᠯᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯᠳᠤ ᠴᠤ ᠣᠠᠠᠠᠭᠠᠠᠳᠠᠢ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠶᠤᠮ ᠳ᠋ᠠ᠃ ᠨᠥᠭᠦᠷ ᠭᠤ᠋ ᠳᠤᠰᠠᠯᠠᠠᠠᠴᠢ ᠭᠦᠷᠦᠩᠭᠡ ᠪᠠᠨ ᠠᠪᠠᠠᠠᠭᠤᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠤ ᠮᠠᠷᠭᠠᠰᠢ ᠨᠢ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠥᠵᠦᠭᠦᠷ ᠤᠨ ᠣᠯᠢᠶᠠᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠪᠣᠭᠤᠵᠤ ᠳᠠᠯᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠰᠢᠤ᠃ ᠣᠮ ᠮᠠᠨᠢ ᠪᠠᠤᠨ ᠮᠢ ᠬᠤᠮ ᠭᠡᠵᠤ ᠨᠢᠮ᠎ᠠ ᠭᠡᠯᠡᠭᠡᠳ ᠵᠠᠯᠪᠠᠷᠢᠪᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠪᠢ ᠴᠤ ᠥᠭᠦᠭᠦ ᠦᠭᠡᠶ᠁ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠮᠠᠯ ᠰᠠᠢ᠌ᠠᠠᠠᠨ ᠮᠠᠯ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠰᠢᠤ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠠᠭᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠤ ᠪᠣᠢ ᠳ᠋ᠠ᠃ ᠴᠥᠪᠦᠷᠢᠭᠦᠤ ᠰᠢᠭ᠌ ᠯᠠ ᠠᠮᠢᠳᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠤ ᠪᠢᠯᠠ᠃ ᠨᠥᠭᠦᠭᠡ ᠳᠠᠨ ᠤ ᠵᠢᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠭᠡᠷ ᠢ ᠬᠠᠮᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠳᠤᠭᠤᠴᠢᠨ ᠣᠨᠤᠭᠠᠤᠨ ᠶᠠᠪᠣᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠤ ᠶᠢ ᠬᠠᠷᠠᠠᠠᠰᠠᠨ᠃ ᠶᠠᠰᠤᠨ ᠶᠠᠠᠳᠠᠩ ᠪᠣᠯᠴᠢᠠᠠᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠪᠢᠯᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠨᠢᠮ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠯᠡᠭᠦ ᠳᠤ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯᠳᠤ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠭᠤᠮᠤᠳᠠᠯᠳᠠᠢ ᠮᠥᠰᠢᠶᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠶᠢᠡᠨ 《ᠵᠠ ᠳᠠᠷᠠ ᠴᠤ ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠠᠠᠤ ᠪᠣᠢ》 ᠭᠡᠯ᠎ᠡ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠡᠨᠠ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠠᠷᠢᠭᠢ ᠣᠤᠭᠤᠨ ᠶᠠᠷᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠳᠦᠪᠠᠷᠭᠡᠨ ᠰᠤᠨᠤᠰᠤᠠᠠᠳᠠᠵᠤ ᠣᠳᠠᠯ ᠦᠭᠡᠶ ᠰᠦᠷᠡᠭᠡᠢ ᠰᠤᠠᠠᠳᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠭᠠᠯᠰᠠᠩ ᠣᠷᠤᠵᠤ ᠢᠷᠠᠯ᠎ᠠ᠃ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠲᠡᠶ ᠮᠠᠠᠳᠤ ᠠᠮᠤᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠳ ᠰᠠᠭᠤᠠᠠᠤ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠳᠤᠯᠵᠢᠨ ᠴᠠᠢ ᠠᠶᠠᠭᠠᠯᠠᠵᠤ ᠦᠭ‍ᠭᠦ ᠳᠤ ᠣᠤᠭᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠶ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠪᠠᠨ ᠳᠠᠯᠪᠢᠭᠠᠤᠨ 《ᠪᠢ ᠠᠷᠠᠤᠨ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠠᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠰᠠᠭᠠᠠᠠᠤ ᠦᠨᠢᠶ᠎ᠡ ᠲᠡᠶ᠂ ᠣᠨᠤᠠᠠᠤ ᠮᠤᠷᠢ ᠲᠡᠶ᠂ ᠢᠳᠡᠭᠦ ᠬᠤᠨᠢ ᠲᠡᠶ ᠪᠣᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ》 ᠭᠡᠳ ᠭᠡᠯᠡ ᠨᠢ ᠴᠤᠯᠴᠠᠷᠠᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠯᠠ ᠪᠠᠷᠳᠠᠮᠨᠠᠨ ᠭᠡᠯᠡᠪᠡ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠠᠰᠢᠳᠠᠢ ᠦᠦ ᠳ᠋ᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯᠳᠤ ᠳᠤᠭᠤᠮᠵᠢᠷ ᠦᠭᠡᠶ ᠭᠡᠯᠡᠭᠡᠳ ᠭᠠᠩᠰᠠ ᠪᠠᠨ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠤ ᠳᠠᠮᠠᠭᠢ ᠳᠠᠳᠠᠯ᠎ᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠳᠠ ᠠᠰᠢᠳᠠᠢ ᠦᠦ ᠳ᠋ᠠ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠨᠢᠳᠤᠷᠭᠠᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯᠳᠤ ᠪᠣᠯ ᠴᠢᠮᠢ᠋ᠢ ᠮᠦᠯᠵᠢᠵᠤ ᠳᠠᠷᠤᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠬᠠᠷᠭᠢᠰ ᠡᠳᠡᠭᠡᠳ ᠭᠡᠵᠤ ᠳᠤᠷᠵᠢ ᠭᠤᠸᠠᠢ ᠭᠡᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ᠃ ᠡᠨᠠ ᠪᠣᠯ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠦᠨᠡᠨ ᠥᠭᠡ᠃ ᠴᠢ ᠨᠠᠮᠢ᠋ᠢ ᠵᠠᠩᠨᠠᠳᠠᠭ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠳᠠᠢ᠌ᠮᠤ ᠦᠦ︖ ᠣᠳᠤ ᠵᠠᠩᠨᠠᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ᠃ ᠭᠡᠷᠪᠡ ᠴᠢ ᠵᠠᠩᠨᠠᠪᠠᠯ ᠪᠢ ᠳᠤᠷᠵᠢ ᠭᠤᠸᠠᠢ ᠳᠤ ᠭᠡᠯᠡᠵᠤ ᠣᠷᠭᠢᠨ᠎ᠠ ᠁ ᠭᠡᠵᠤ ᠭᠠᠯᠰᠠᠩ ᠠᠠᠠᠰᠤᠮᠨᠠᠨ ᠭᠦᠡᠳᠡᠯᠢᠳᠭᠦ ᠳᠤ ᠨᠢᠮ᠎ᠠ ᠳᠠᠰᠤᠯᠵᠤ᠂

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠭᠠᠯᠰᠠᠩ ᠮᠢᠨᠢ ᠳᠠᠮᠠᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠥᠭᠡ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠌ ᠦᠭᠡᠶ᠃ ᠴᠢ ᠪᠢᠳᠠ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯᠳᠤ ᠡᠴᠠ ᠢᠳᠡᠭᠦ ᠪᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠪᠣᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ︕ ᠭᠡᠯ᠎ᠡ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠬᠤᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠡᠵᠢᠭᠡᠪᠠᠯ ᠳᠤᠰᠤᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠪᠠᠯᠳᠡᠷᠭᠡ ᠳᠡᠵᠢᠭᠡᠪᠠᠯ ᠣᠰᠠᠳᠤᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠯᠠ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠳ ᠳᠤᠯᠵᠢᠨ ᠰᠢᠷᠪᠢ ᠳᠠᠳᠠᠯ᠎ᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠳᠤᠯᠵᠢᠨ ᠡ︕ ᠭᠠᠯᠰᠠᠩ ᠳᠤ ᠠᠷᠢᠭᠢ ᠭᠢᠵᠤ ᠥᠭ᠌ ᠭᠡᠵᠤ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠯᠡᠭᠦ ᠳᠤ ᠨᠢᠳᠤᠨ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠭᠢᠵᠠᠭᠠᠷ ᠦᠭᠡᠶ ᠬᠤᠷᠤᠰᠤᠯ ᠳᠤᠳᠤᠷᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠠ᠃ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠠᠭᠤᠷ ᠪᠠᠠᠠᠳᠠᠨ ᠶᠠᠳᠠᠨ ᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠵᠤ ᠭᠠᠯᠰᠠᠩ ᠢ ᠣᠳᠤᠠᠠᠠᠨ ᠢᠰᠭᠦᠯᠦᠭᠡᠳ ᠭᠦᠭᠡᠭᠡᠵᠤ ᠭᠠᠷᠭᠠᠮᠠᠷ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠠᠪᠠᠴᠤ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠤᠨ ᠭᠦᠨ ᠳᠤ ᠳᠡᠭᠡᠵᠤ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ᠂ ᠦᠨᠦᠳᠤᠷ ᠭᠠᠯᠰᠠᠩ ᠦᠨᠡᠳᠠᠢ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤᠷ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠌ ᠲᠤ ᠠᠮᠠᠷᠠᠠᠠᠨ ᠣᠷᠤᠨ᠎ᠠ᠃

ᠭᠡᠪᠠᠴᠤ ᠴᠢ ᠣᠠᠠᠠᠭᠠᠠᠳᠠᠢ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠰᠢᠤ ᠭᠡᠵᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠭᠡᠯᠡᠭᠡᠳ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠤ ᠰᠢᠭ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠠ᠃ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯᠳᠤ ᠳᠠᠪᠴᠢᠨ᠄

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠭᠠᠯᠰᠠᠩ ᠴᠢ ᠰᠤᠠᠠᠳᠤᠵᠤ ᠰᠢᠤ ᠭᠡᠵᠤ ᠳᠠᠪᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠠ᠃

ᠭᠡᠰᠡᠭ᠌ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠦᠭᠡᠶ ᠭᠠᠩᠠᠠᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠭᠠᠯᠰᠠᠩ᠄

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯᠳᠤ ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠡᠴᠠ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠳᠤᠯᠮ᠎ᠠ ᠨᠠᠳᠠ ᠡᠴᠠ ᠵᠢᠭᠤᠳᠠᠠᠠᠰᠠᠨ᠃ ᠴᠢ ᠨᠠᠮᠢ᠋ᠢ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠪᠣᠯᠭᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠮᠠᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠦᠦ︖ ᠭᠡᠵᠤ ᠬᠠᠰᠭᠢᠷᠪᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠮᠢᠨᠤ ᠭᠦᠴᠤ ᠪᠠᠷ ᠴᠢ ᠳᠤᠯᠮ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠭᠡᠳᠤ ᠬᠤᠨᠤᠭ ᠳᠡᠪᠠᠷᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠢᠰᠢ ᠦᠦ᠃ ᠴᠢ ᠠᠷᠢᠭᠢᠨ ᠤ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠳᠤ ᠪᠢᠳᠡᠭᠡᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠥᠭᠡ ᠭᠡᠯᠡᠭᠡᠳ ᠪᠠᠢ ᠭᠡᠳ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯᠳᠤ ᠥᠡᠳᠡᠢ᠌ᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠪᠣᠴᠠᠵᠤ ᠰᠠᠭᠤᠪᠠ᠃

ᠢᠳᠡᠭᠡᠯᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠷᠡᠭᠡ ᠣᠪᠣᠯᠵᠠᠨ ᠮᠠᠩᠨᠠᠢ ᠳᠤ ᠨᠢ ᠭᠦᠯᠦᠰᠤ ᠪᠣᠷᠵᠢ᠌ᠨ ᠴᠢᠷᠠᠢ ᠨᠢ ᠮᠢᠠᠴᠢ᠌ᠨ᠂ ᠭᠦᠷᠡᠩ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠭᠦᠯᠢᠯᠵᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠪᠢ ᠴᠢᠮᠢ᠋ᠢ ᠪᠣᠰᠢᠭᠤᠠᠠᠠᠨ ᠵᠠᠢ᠌ᠯᠠᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠣᠯ ᠡᠭᠦᠪᠠᠷ ᠴᠤᠭᠢᠵᠤ ᠣᠷᠭᠢᠨ᠎ᠠ ᠰᠢᠤ ᠭᠡᠳ ᠳᠤᠯᠵᠢᠨ ᠦᠨᠡᠰᠤᠨ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠮᠠᠯᠳᠠᠭᠤᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠪᠠᠷᠢᠯ᠎ᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠵᠠ ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠠᠠᠤᠪ᠃ ᠮᠤᠤᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠨᠢᠳᠤᠷᠭᠠᠨ ᠨᠡᠷ ᠰᠥᠨᠤᠲᠤᠭᠡᠢ ᠭᠡᠳ ᠭᠠᠯᠰᠠᠩ ᠪᠣᠰᠴᠤ ᠨᠠᠢ᠌ᠭᠤᠠᠠᠰᠠᠭᠠᠷ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠡᠭᠦᠳᠡ ᠪᠠᠷ ᠭᠠᠷᠤᠯ᠎ᠠ᠃

ᠳᠤᠮᠤ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠳᠤᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠴᠤ ᠠᠨᠢᠷ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠭᠡᠨ ᠴᠤ ᠡᠨᠠ ᠨᠠᠮ ᠭᠦᠮ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠯ ᠢ ᠡᠪᠳᠡᠭᠦ ᠶᠢ ᠭᠦᠰᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡᠶ᠃ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠯᠴᠢᠩ ᠵᠠᠩᠭᠢᠷᠠᠨ ᠳᠠᠯᠪᠠᠷᠠᠵᠤ ᠨᠢᠳᠤ ᠨᠢ ᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠣᠷᠤᠭᠤ ᠰᠢᠷᠳᠠᠨ ᠭᠦᠯᠢᠷᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠠ᠃ ᠳᠤᠯᠵᠢᠨ ᠨᠥᠭᠦᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠰᠢᠷᠳᠠᠨ ᠨᠢᠳᠤᠨ ᠳᠤ ᠨᠢ ᠨᠢᠯᠪᠣᠰᠤ ᠳᠤᠨᠤᠷᠠᠨ ᠣᠷᠤᠭᠤᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠦᠯᠦ ᠮᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠳᠠᠳᠠᠪᠠᠯᠵᠠᠭᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃

ᠨᠢᠮ᠎ᠠ᠂ ᠬᠠᠳᠠᠮ ᠡᠭᠡ᠂ ᠳᠦᠷᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠡᠭᠡ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠤᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠭᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠢ ᠰᠤᠨᠤᠰᠤᠨ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠯᠠ ᠳᠤᠤᠭᠠᠷᠪᠠᠯ ᠴᠠᠰᠢ ᠰᠢᠳᠠᠭᠠᠠᠠᠤ ᠡᠴᠠ ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠳᠤᠰᠠ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠶᠢ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠳ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷᠠᠠᠠᠳᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠭᠦᠤ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠷᠠᠢ ᠭᠠᠷᠭᠠᠨ ᠪᠦᠯᠳᠡᠯᠵᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠳᠡᠵᠢᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠢᠷᠠᠭᠤ ᠳᠡᠷᠭᠡ ᠡᠪᠳᠡᠨ᠎ᠡ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠳᠤᠯᠵᠢᠨ ᠭᠡᠯᠡᠪᠡ᠃

ᠮᠠᠷᠭᠠᠰᠢ ᠨᠢ ᠨᠢᠮ᠎ᠠ ᠭᠤᠸᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠤ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠢᠷᠠᠯ᠎ᠠ᠃ ᠡᠪᠦᠭᠡᠨ ᠡᠮᠡᠭᠡᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠶᠡᠭᠡ ᠯᠠ ᠭᠦᠯ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠳᠤᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠨᠠᠷᠠᠵᠤ ᠳᠤᠩᠠᠠᠤᠷ ᠮᠤᠳᠤᠨ ᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠦᠭᠦᠷᠡᠩ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠠᠷᠢᠭᠢ ᠬᠠᠳᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠪᠠᠷᠢᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠡᠩᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠳᠤᠪᠴᠢ ᠶᠢ ᠳᠤᠪᠴᠢᠯᠠᠨ᠂ ᠮᠠᠯᠠᠭᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠡᠮᠦᠰᠴᠤ ᠰᠥᠭᠦᠷᠡᠨ ᠰᠠᠭᠤᠵᠤ ᠠᠪᠣᠭᠠᠤᠨ᠄

《ᠵᠠ᠂ ᠠᠷᠢᠭᠢ ᠨᠠᠷᠠᠳᠠᠢ ᠠᠮᠳᠠᠳᠤ ᠢᠳᠡᠭᠡ ᠪᠠᠨ

ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠠᠮᠠᠰᠠᠷᠳᠠᠢ ᠠᠭᠠᠷᠤ ᠠᠶᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ

ᠠᠮᠠᠰᠠᠷ ᠳᠦᠭᠦᠷᠡᠩ ᠪᠢᠯᠠᠠᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠷᠢᠠᠠᠰᠠᠨ

ᠠᠰᠢᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷᠳᠤ᠂ ᠦᠯᠡᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠴᠠᠷᠠᠯᠳᠤ ᠡᠨᠠ ᠰᠠᠢ᠌ᠠᠠᠠᠨ ᠡᠳᠤᠷ ᠡ

ᠵᠠ᠂ ᠢᠳᠡᠭᠡ ᠪᠦᠭᠦᠨ ᠴᠢᠨᠢ ᠠᠮᠳᠠᠳᠠᠢ ᠪᠣᠯᠳᠤᠭᠠᠢ

ᠡᠵᠠᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠨᠢ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯᠳᠠᠢ ᠪᠣᠯᠳᠤᠭᠠᠢ

ᠦᠯᠵᠡᠢ ᠪᠣᠶᠠᠨ ᠴᠢᠨᠢ ᠰᠠᠴᠤᠷᠠᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠳᠦᠭᠡᠢ

ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠵᠠᠮ ᠴᠢᠨᠢ ᠰᠠᠷᠠᠭᠤᠯ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠤᠭᠠᠢ᠃

ᠭᠦᠰᠡᠯ ᠪᠦᠭᠦᠨ ᠴᠢᠨᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠤᠭᠠᠢ

ᠬᠣᠢ᠌ᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠳᠤᠷ ᠴᠢᠨᠢ ᠭᠡᠭᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠤᠭᠠᠢ

ᠬᠤᠳᠠ ᠪᠠᠯᠴᠢᠭᠡᠷ ᠴᠢᠨᠢ ᠮᠠᠯ ᠶᠢᠡᠷ ᠳᠦᠭᠦᠷᠳᠦᠭᠡᠢ

ᠬᠤᠪᠢᠩ ᠰᠠᠪᠠ ᠴᠢᠨᠢ ᠰᠦ᠋ ᠪᠠᠷ ᠪᠢᠯᠠᠠᠠᠳᠤᠭᠠᠢ᠃

ᠣᠷᠳᠤ ᠣᠳᠠᠭᠠᠨ ᠨᠠᠰᠤᠯᠠᠵᠤ

ᠣᠯᠠᠮ ᠣᠯᠠᠮ ᠵᠢᠷᠭᠠᠠᠠᠤ ᠶᠢᠨ

ᠦᠯᠵᠡᠢ᠌ᠳᠤ ᠰᠠᠢ᠌ᠠᠠᠠᠨ ᠢᠷᠦᠭᠡᠯ ᠢ

ᠥᠭᠡᠳᠡ ᠨᠢ ᠳᠡᠪᠰᠢᠭᠦᠯᠤᠨ ᠪᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ》

ᠭᠡᠭᠦ ᠳᠤ ᠨᠢᠮ᠎ᠠ 《ᠳᠠᠷᠠ ᠢᠷᠦᠭᠡᠯ ᠪᠠᠳᠤ ᠣᠷᠤᠰᠢᠳᠤᠭᠠᠢ》 ᠭᠡᠳ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠡᠷᠭᠡ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠦᠮᠪᠦᠷᠢᠨ ᠭᠠᠷᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠨᠢᠯᠪᠣᠰᠤ ᠪᠠᠨ ᠠᠷᠴᠢᠪᠠ᠃

ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠳᠤᠮᠤ ᠪᠠᠯᠭᠤᠵᠤ ᠵᠠᠯᠭᠢᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶᠢᠡᠨ 《ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠰᠢᠤ》 ᠭᠡᠵᠤ ᠮᠠᠠᠠᠳᠠᠪᠠ᠃ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠯᠪᠢᠠᠠᠰᠠᠨ ᠠᠶᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠨᠢᠮ᠎ᠠ ᠳᠠᠭᠢᠨ ᠠᠷᠢᠭᠢ ᠭᠢᠭᠦ ᠵᠠᠭᠤᠷ᠎ᠠ 《ᠮᠢᠨᠤ ᠡᠪᠦᠭᠡᠳ ᠴᠤ ᠨᠠᠷᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠦᠭᠡᠶ᠃ ᠮᠠᠭᠤ ᠨᠢᠮ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠨᠢ ᠳᠤᠭᠤᠭ᠎ᠠ᠂ ᠪᠦᠷᠭᠦᠭᠡᠷ ᠨᠡᠢ᠌ᠯᠡᠭᠦᠯᠭᠦ ᠣᠴᠠᠷᠠᠯᠳᠠᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠤ ᠳ᠋ᠠ᠂ ᠭᠦᠭᠡᠷᠦᠭᠦᠢ ᠮᠢᠨᠢ᠃ ᠠᠬ᠎ᠠ ᠴᠢᠨᠢ ᠰᠢᠪᠠᠠᠠᠷᠤᠤ ᠯᠠ ᠭᠤᠷᠢᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤ ᠡᠴᠠ ᠦᠪᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠨᠡᠷᠡᠭᠡᠳ ᠣᠤᠭᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠵᠡᠭᠦᠳᠦᠯᠡᠭᠡ ᠦᠭᠡᠶ ᠶᠠᠪᠣᠯ᠎ᠠ᠃ ᠣᠳᠤ ᠴᠤ ᠨᠡᠷᠡᠭᠡᠳ ᠯᠠ ᠰᠥᠩᠨᠡᠭᠡᠳ ᠯᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠌ ᠡ᠃ ᠢᠷᠠᠵᠤ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠠᠷᠢᠭᠢ ᠣᠤᠭᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠷᠠᠢ》 ᠭᠡᠯ᠎ᠡ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠳᠦᠷᠤ ᠥᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠭ᠍ᠳᠡᠨ᠎ᠡ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠡᠨᠠ ᠳ᠋ᠠ ᠨᠢᠮ᠎ᠠ ᠭᠤᠸᠠᠢ ᠮᠢᠨᠢ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠶᠤᠰᠤᠳᠠᠢ ᠳ᠋ᠠ᠃ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠶᠠᠨ᠃ ᠳᠠᠷᠠ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠡᠴᠠ ᠮᠦᠨ ᠴᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠭᠦᠷᠳᠡᠯ᠎ᠡ᠃ ᠨᠠᠳᠠ ᠳᠤ ᠦᠭ‍ᠭᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠡᠨᠠ ᠭᠡᠳᠤᠨ ᠮᠠᠯ ᠴᠢᠨᠢ ᠣᠤᠯ ᠨᠢ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠯ ᠶᠤᠮ ᠰᠢᠤ᠃ ᠣᠯᠠᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠭᠦᠷᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠳ᠋ᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠠᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠨᠠᠷᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠶᠤᠮ ᠪᠣᠯ ᠳᠠ ᠣᠯᠠᠨ ᠵᠢᠯ ᠬᠤᠨᠢ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠯᠠ ᠨᠠᠷᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ ᠪᠣᠢ︖ ᠭᠡᠳ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠡᠪᠦᠭᠡᠨ ᠢ ᠵᠠᠯᠢᠳᠠᠢ ᠨᠢᠳᠤ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠷᠠᠯ᠎ᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠡᠴᠠ ᠳᠡᠭᠡᠭ᠍ᠰᠢ ᠰᠢᠪᠳᠤᠷᠠᠠᠤ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠤ ᠥᠵᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡᠶ ᠰᠢᠤ ᠳ᠋ᠠ᠃ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠵᠢᠯ ᠭᠠᠠᠠᠴᠠ ᠯᠠ ᠦᠨᠢᠶ᠎ᠡ ᠰᠠᠭᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠠ᠃ ᠬᠤᠨᠤᠭ ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠠᠭ ᠯᠠ ᠵᠠᠯᠭᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠌᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠳᠡᠭᠡᠪᠠᠯ ᠠᠷᠠᠤᠨ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠯᠠ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠦᠨᠢᠶ᠎ᠡ ᠲᠡᠶ ᠪᠣᠯᠭᠠᠵᠤ ᠦᠭ‍ᠭᠦᠭᠡᠳ ᠨᠠᠷᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠌ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠰᠢᠤ ᠳ᠋ᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠳᠠᠢ᠌ᠮᠤ ᠳ᠋ᠠ᠃ ᠭᠡᠭᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠨᠠᠳᠠ ᠦᠭ‍ᠭᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠮᠠᠯ ᠴᠢᠨᠢ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠯᠭᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠮᠠᠯ ᠶᠤᠮ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠨᠢᠮ᠎ᠠ ᠭᠤᠸᠠᠢ ᠮᠢᠨᠢ᠂ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯᠳᠤ ᠳᠠᠨ ᠢ ᠵᠠᠷᠤᠭᠠᠤᠨ ᠦᠭ‍ᠭᠦᠭᠡ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠮᠠᠯ ᠢ ᠠᠷᠠᠤᠨ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠠᠪᠴᠤ ᠦᠭ‍ᠭᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠌ ᠰᠢᠤ ᠳ᠋ᠠ᠃

ᠨᠢᠮ᠎ᠠ ᠭᠤᠸᠠᠢ ᠭᠡᠰᠡᠭ᠌ ᠵᠠᠭᠤᠷ᠎ᠠ ᠭᠦᠯᠢᠷᠡᠨ ᠪᠣᠳᠤᠯᠭᠢᠯᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠡᠷᠡᠤ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠠᠠᠠᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠰᠢᠪᠳᠤᠷᠴᠤ᠄

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯᠳᠤ ᠴᠤ ᠣᠪ ᠲᠡᠶ ᠨᠢ ᠴᠤ ᠣᠪ ᠲᠡᠶ ᠭᠦᠮᠤᠨ᠃ ᠭᠡᠭᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠪᠢ ᠪᠣᠷᠤᠭᠤ ᠰᠠᠨᠠᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ᠃ ᠠᠯᠳᠠᠰ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠯ᠎ᠡ᠃

ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠭᠡᠯᠡᠭᠦ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠪᠣᠯᠢᠪᠠ᠃ ᠡᠨᠠ ᠡᠪᠦᠭᠡᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠨᠢ ᠶᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠵᠢᠯ ᠪᠠᠷᠤᠭ ᠭᠦᠯᠦᠰᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠭᠦᠴᠤ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠯᠠᠯ ᠦᠭᠡᠶ ᠥᠭ᠍ᠴᠡᠢ᠃ ᠪᠠᠰᠠ ᠦᠬᠢᠨ ᠨᠢ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠪᠠᠷᠢ ᠪᠣᠯᠪᠠ᠃ ᠳᠡᠭᠡᠭᠡᠳ ᠠᠷᠠᠤᠨ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠦᠴᠤ ᠪᠠᠷ ᠭᠡᠳᠤᠨ ᠦᠨᠢᠶ᠎ᠡ ᠲᠡᠶ ᠪᠣᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠠᠴᠢ ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠣᠳᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠴᠤ ᠢᠩᠭᠢᠵᠤ ᠪᠣᠳᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ᠃ ᠴᠢᠮᠢ᠋ᠢ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯᠳᠤ ᠮᠦᠯᠵᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠫᠧᠲ᠋ᠷ ᠤᠨ ᠭᠡᠯᠡᠭᠦ ᠳᠤ ᠣᠠᠠᠳᠤ ᠭᠦᠯᠢᠶᠡᠭᠦ ᠦᠭᠡᠶ ᠮᠠᠷᠭᠤᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠠᠠᠰᠠᠨ᠃ ᠭᠡᠪᠠᠴᠤ ᠬᠤᠵᠢᠮ ᠫᠧᠲ᠋ᠷ ᠤᠨ ᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠨᠡᠨ ᠢ ᠣᠢ᠌ᠯᠠᠭᠠᠠᠠᠰᠠᠨ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠮ ᠨᠢᠮ᠎ᠠ ᠭᠤᠸᠠᠢ ᠪᠣᠯ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠣᠢ᠌ᠯᠠᠭᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ᠃ ᠣᠳᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠣᠢ᠌ᠯᠠᠭᠠᠠᠠᠤ ᠴᠤ ᠦᠭᠡᠶ᠃ ᠣᠢ᠌ᠯᠠᠭᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠴᠤ ᠠᠯᠳᠠᠰ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠳ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠠᠷᠠᠨ ᠭᠦᠯᠢᠶᠡᠭᠦ ᠦᠭᠡᠶ ᠶᠤᠮ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠠᠷᠠᠤᠨ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠮᠠᠨᠢ ᠳᠡᠭᠡᠭᠡᠳ ᠴᠠᠰᠢᠳᠠ ᠣᠯᠠᠨ ᠮᠠᠯ ᠲᠡᠶ ᠪᠣᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠭᠦᠷᠦᠩᠭᠡ ᠮᠠᠯ ᠢ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠭᠠᠤᠨ ᠯᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠌ ᠦᠦ︖ ᠭᠡᠵᠤ ᠨᠢᠮ᠎ᠠ ᠭᠤᠸᠠᠢ ᠭᠡᠰᠡᠭ᠌ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠰᠠᠭᠤᠪᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠶᠠᠭᠤ ᠴᠤ ᠯᠠ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠳᠠᠨ ᠤ ᠭᠦᠷᠦᠩᠭᠡ ᠶᠢ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠭᠡᠳ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠭᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯᠳᠡᠢ ᠢᠨᠢᠶᠠᠪᠠ᠃


ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠡ᠊ᠨᠳᠡ ᠬᠠᠮᠢᠭ᠎ᠠ ᠡᠴᠠ ᠢᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠣᠢ︖ ᠬᠤᠷᠰᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠣᠷᠤᠯᠠᠠᠠᠴᠢ ᠰᠤᠷᠭᠠᠠᠠᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠡᠴᠠ ᠬᠣᠢ᠌ᠰᠢ ᠶᠠᠭᠤ ᠪᠣᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠣᠢ︖

ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠳᠤᠯᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠳᠤ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠴᠡᠴᠡᠷᠯᠢᠭ᠌ ᠮᠠᠠᠳᠤᠯ ᠤᠨ ᠠᠢ᠌ᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭ᠍ᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠰᠤᠩᠭ᠋ᠤᠠᠠᠳᠠᠨ ᠣᠴᠢᠵᠤ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠬᠤᠷᠠᠯᠳᠤᠪᠠ᠃ ᠡᠨᠠ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠳᠤ ᠣᠷᠤᠯᠴᠠᠠᠠᠤ ᠵᠠᠭᠤᠷ᠎ᠠ ᠲᠤᠩ ᠶᠡᠭᠡ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠣᠢ᠌ᠯᠠᠭᠠᠵᠤ ᠠᠪᠣᠯ᠎ᠠ᠃

ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠣᠷᠤᠨ ᠪᠣᠯ ᠦᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠠ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠭᠦᠨ ᠨᠡᠪᠳᠡᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠣᠷᠤᠨ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤᠷ ᠹᠧᠤᠳᠠᠯ ᠢ ᠢᠯᠠᠩᠭ᠋ᠤᠶ᠎ᠠ ᠵᠢᠰᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠷᠦᠩᠭᠡ ᠶᠢ ᠰᠢᠭᠤᠳ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠵᠤ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠳᠠᠮᠪᠠᠳᠤᠷᠵᠢ᠂ ᠵᠠᠳᠠᠮᠪᠠ ᠨᠡᠷ ᠤᠨ ᠪᠦᠯᠦᠭ᠌ ᠤᠨ ᠪᠣᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠣᠯᠠᠩᠭᠢ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭ᠍ᠴᠢᠳ ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠨ ᠪᠣᠷᠤᠭᠤᠰᠢᠶᠠᠪᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠠᠷᠠᠤᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠤ ᠠᠵᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠢ ᠰᠠᠢ᠌ᠵᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠳᠤ ᠣᠯᠭᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠡᠷᠭᠡ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡ ᠶᠢ ᠪᠠᠳᠤᠳᠠᠢ ᠪᠣᠯᠭᠠᠠᠠᠤ ᠭᠡᠪᠠᠯ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠹᠧᠤᠳᠠᠯ ᠤᠳ᠂ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠪᠠᠶᠠᠨ ᠴᠢᠨᠡᠭᠡᠯᠢᠭ᠌ ᠰᠤᠮᠤᠨ ᠡᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠷᠦᠩᠭᠡ ᠶᠢ ᠳᠠᠷᠤᠢ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠠᠠᠤ ᠨᠢ ᠵᠦᠪ ᠪᠢᠯᠠ᠃ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠭᠦᠴᠦᠳᠡᠢ ᠨᠢ ᠦᠨᠡᠨ᠃ ᠭᠡᠪᠠᠴᠤ ᠪᠢᠳᠠ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠡᠴᠠ ᠠᠶᠤᠭᠠᠤᠨ ᠵᠤᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠡᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠨᠢᠴᠤᠵᠤ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠭᠡᠳ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠶᠢ ᠥᠭᠡ ᠪᠠᠨ ᠳᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠭᠦ ᠳᠤ ᠭᠡᠰᠡᠭ᠌ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭ᠍ᠴᠢᠳ ᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠰᠢᠵᠤ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠭᠦᠷᠭᠡᠪᠡ᠃

ᠳᠠᠮᠠᠴᠠᠯ ᠭᠦᠴᠦᠳᠡᠢ ᠦᠷᠨᠢᠨ ᠳᠠᠨᠢᠳᠠᠭ ᠭᠦᠮᠦᠰ ᠴᠤ ᠮᠠᠠᠳᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠵᠦᠷᠢᠳᠡᠭ᠌ ᠪᠣᠯᠪᠠ᠃ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠳᠠᠭᠢᠨ ᠪᠣᠰᠴᠤ ᠥᠭᠡ ᠭᠡᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠥᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠣᠨᠤᠯ ᠤᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠮᠰᠠ ᠠᠪᠠᠴᠤ᠂ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠢ᠌ᠯᠠᠰᠢ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠷᠢᠮᠳᠠ ᠠᠷᠪᠢᠨ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤᠷ ᠭᠦᠮᠦᠰ ᠴᠤ ᠰᠤᠨᠤᠰᠠᠠᠤ ᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠠ᠃

ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠪᠰᠠᠷᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠳᠠᠮᠠᠭᠢ ᠳᠠᠳᠠᠵᠤ ᠰᠠᠭᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠷᠭᠡᠳᠡ ᠵᠠᠳᠠᠮᠪᠠ ᠪᠠᠰᠠ ᠨᠢᠭᠡ ᠦᠷᠭᠡᠨ ᠰᠢᠨᠠ ᠲᠡᠶ ᠳᠠᠷᠭᠤᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠢᠷᠠᠯ᠎ᠠ᠃

ᠡᠨᠠ ᠳᠠᠷᠭᠤᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠢ ᠭᠡᠳᠤᠨ ᠣᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠭᠡᠯᠡ ᠮᠡᠳᠡᠳᠡᠭ᠌᠂ ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ ᠲᠡᠶ ᠭᠡᠵᠤ ᠶᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠠᠠᠤ ᠶᠢ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠰᠤᠨᠤᠰᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠢᠯᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠳᠠ ᠡᠨᠠ ᠣᠷᠤᠨ ᠤ ᠭᠡᠳᠤᠨ ᠮᠠᠯ ᠳᠤ ᠲᠤᠩ ᠶᠡᠭᠡ ᠦᠰᠢᠶ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠶᠤᠮ ᠡ᠃ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠣᠯᠤᠰ ᠮᠠᠯ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠣᠯᠪᠠᠯ ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠠᠠᠤ ᠶᠢ ᠪᠣᠳᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠦᠦ︖ ᠭᠡᠵᠤ ᠵᠠᠳᠠᠮᠪᠠ ᠠᠰᠠᠭᠤᠪᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠣᠯᠤᠰ ᠢ ᠮᠠᠯ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠣᠯᠭᠠᠠᠠᠤ ᠭᠡᠵᠤ ᠡᠨᠠ ᠣᠷᠤᠨ ᠤ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢ ᠢᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠨ ᠪᠦᠭᠦᠨ ᠪᠣᠳᠤᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠤ ᠭᠡᠵᠤ ᠢᠳᠡᠭᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠳᠠᠢ᠌ᠪᠣᠩ ᠭᠡᠯᠡᠪᠡ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠳᠠ ᠪᠣᠳᠤ ᠯᠠ ᠳ᠋ᠠ᠃ ᠴᠥᠭᠡᠨ ᠮᠠᠯ ᠲᠡᠶ᠂ ᠣᠯᠠᠨ ᠠᠮᠠ ᠪᠦᠯᠢ ᠲᠡᠶ ᠨᠢᠭᠡ ᠠᠢ᠌ᠯ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃ ᠳᠠᠷᠠ ᠠᠢ᠌ᠯ ᠴᠥᠭᠡᠨ ᠮᠠᠯ ᠲᠡᠶ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤᠷ ᠢᠳᠡᠭᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠭᠡᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠳᠤ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠮᠠᠯ ᠢ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠵᠤ ᠠᠪᠣᠭᠠᠤᠨ ᠥᠭ᠍ᠴᠤ ᠣᠷᠭᠢᠶ᠎ᠠ᠃ ᠢᠳᠠᠵᠤ ᠣᠷᠭᠢᠨ᠎ᠠ ᠰᠢᠤ ᠳ᠋ᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠳᠠᠷᠭᠤᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠭᠡᠯᠡᠪᠡ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠳᠠᠷᠠ ᠠᠢ᠌ᠯ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢ ᠦᠯᠦᠰᠴᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠌ ᠦᠦ︖

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠪᠢᠳᠠ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠴᠠᠳᠬᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠯᠠ ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠣᠢ᠌ᠯᠠ ᠪᠣᠳᠤᠠᠠᠤ ᠨᠢ ᠴᠢᠠᠠᠤᠯᠠ᠃ ᠣᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠡᠳ᠋ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠲᠤ ᠬᠤᠤᠷ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠪᠣᠳᠤᠵᠤ ᠣᠯᠪᠠᠯ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠪᠢ ᠳᠠ ᠪᠦᠭᠦᠨ ᠰᠢᠭ᠌ ᠳᠡᠭ᠍ᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠨ ᠪᠣᠳᠤᠯ ᠲᠡᠶ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠪᠢᠰᠢ᠃ ᠭᠡᠪᠠᠴᠤ ᠪᠢ ᠥᠯᠦᠰᠭᠦᠯᠡᠩ ᠳᠤ ᠨᠡᠷᠪᠠᠭ᠍ᠳᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠭᠦᠮᠦᠰ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠴᠠ ᠨᠢᠳᠤ ᠶᠢ ᠥᠵᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ᠃ ᠳᠠᠷᠠ ᠨᠢᠳᠤᠨ ᠤ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠳᠤᠮᠤ ᠭᠡᠭ᠍ᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠴᠤᠤᠵᠢ ᠲᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠰᠢᠩ ᠳᠤ ᠭᠤᠯᠢᠷ ᠪᠣᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠦᠭᠦᠷᠡᠩ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ ᠰᠢᠤ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠣᠷᠢᠳᠠ ᠪᠠᠷ ᠡᠳ᠋ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠶᠢᠡᠨ ᠭᠦᠴᠦᠳᠡᠢ ᠪᠣᠯᠭᠠᠵᠤ ᠠᠪᠠᠠᠤ ᠴᠤ ᠠᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠪᠣᠳᠤᠯ᠃ ᠳᠠ ᠪᠣᠯ ᠭᠡᠭᠡᠯ ᠲᠡᠶ ᠦᠨᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠠᠨ ᠢᠳᠠᠵᠤ ᠣᠷᠭᠢᠶ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠣᠳᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃ ᠪᠢᠳᠠ ᠪᠣᠯ ᠳᠠᠰᠪᠣᠷᠢᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠤᠨ ᠳᠤᠭᠤᠯ ᠢ ᠨᠢ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠤ ᠠᠪᠣᠶ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠣᠳᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠣᠯᠠᠨ ᠵᠢᠯ ᠳᠠᠰᠪᠣᠷᠢᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠣᠯᠠᠨ ᠳᠠᠭᠢᠨ ᠳᠤᠭᠤᠯᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠨᠥᠭᠦᠭᠡ ᠥᠯᠦᠰᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠬᠤᠷᠴᠠ ᠨᠢᠳᠤ ᠠᠷᠢᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠰᠢᠤ ᠳ᠋ᠠ᠃ ᠴᠥᠭᠡᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠭᠠᠷ ᠲᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠭᠦᠷᠦᠩᠭᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠴᠠᠭ ᠲᠤ ᠣᠯᠠᠨ ᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠰᠠᠢ᠌ᠵᠢᠷᠠᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠲᠤ ᠯᠠ ᠪᠢ ᠢᠳᠡᠭᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠳ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠳᠤ ᠣᠷᠤᠵᠤ ᠪᠢᠯᠠ᠃

ᠡᠴᠤᠰ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠳᠠᠮᠪᠠᠳᠤᠷᠵᠢ᠂ ᠵᠠᠳᠠᠮᠪᠠ ᠨᠡᠷ ᠤᠨ ᠪᠦᠯᠦᠭ᠌ ᠢᠯᠠᠠᠠᠳᠠᠵᠤ ᠳᠠᠳᠠ ᠲᠥᠪ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠣᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠡᠴᠠ ᠵᠠᠢ᠌ᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠠᠠᠳᠠᠪᠠ᠃ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠳᠠᠭᠤᠰᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠲᠥᠪ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠨ ᠳᠤ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠤᠨ ᠹᠧᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠭᠦᠷᠦᠩᠭᠡ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠠᠠᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠶᠢᠡᠷ ᠴᠡᠴᠡᠷᠯᠢᠭ᠌ ᠮᠠᠠᠳᠤᠯ ᠤᠨ ᠠᠢ᠌ᠮᠠᠭ ᠲᠤ ᠳᠤᠮᠢᠯᠠᠠᠠᠳᠠᠨ ᠶᠠᠪᠣᠵᠤ ᠪᠢᠯᠠ᠃

ᠠᠢ᠌ᠮᠠᠭ ᠲᠤ ᠣᠴᠢᠮᠠᠠᠠᠴᠠ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠰᠠᠯᠪᠣᠷᠢ ᠺᠤᠮᠢᠰ ᠤᠳ ᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠤᠯᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠣᠷᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠵᠠᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠠᠩ ᠤᠨ ᠭᠦᠷᠦᠩᠭᠡ ᠶᠢ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠠᠠᠰᠠᠨ᠃ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠢ ᠨᠢ ᠠᠮᠵᠢᠯᠳᠠ ᠲᠡᠶ ᠨᠤᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠣᠯᠠᠭᠠᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠳᠤᠮᠢᠯᠠᠠᠠᠳᠠᠪᠠ᠃ ᠡᠨᠠ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠣᠤᠯ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠳᠤ ᠬᠠᠮᠳᠤᠷᠠᠯ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠤᠯᠠᠠᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠡᠭᠢᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠠ᠃ ᠬᠠᠮᠳᠤᠷᠠᠯ ᠳᠤ ᠵᠥᠪᠭᠡᠨ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠣᠷᠤᠭᠤᠯᠠᠠᠤ ᠶᠤᠰᠤᠳᠠᠢ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠱᠤᠭᠤᠮ ᠢ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠬᠠᠳᠠᠭᠤ ᠪᠠᠷᠢᠮᠳᠠᠯᠠᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠪᠠ᠃

ᠬᠤᠪᠢᠰᠠᠠᠠᠯ ᠤᠨ ᠵᠢᠯ ᠭᠡᠳᠤᠨ ᠮᠠᠯ ᠲᠡᠶ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠡᠭᠢᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠭᠦᠮᠦᠰ ᠪᠣᠯ ᠬᠠᠮᠳᠤᠷᠠᠯ ᠳᠤ ᠣᠷᠤᠠᠠᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠲᠤᠩ ᠬᠣᠢ᠌ᠷᠭᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠠ᠃ ᠭᠡᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠣᠯᠠᠭᠠᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠳᠤ ᠬᠠᠮᠳᠤᠷᠠᠯ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠤᠯᠠᠠᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠣᠳᠠᠭᠠᠨ ᠶᠠᠪᠣᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠠᠢ᠌ᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠵᠢᠮᠠᠯᠠᠨ ᠪᠣᠷᠤᠰᠢᠶᠠᠭᠠᠤᠨ ᠣᠭ ᠠᠵᠢᠯ ᠢ ᠳᠦᠷᠭᠡᠨ ᠪᠣᠯᠭᠠᠠᠠᠤ ᠪᠠᠷ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠳᠠᠨᠢᠯ ᠳᠤᠷᠵᠢ ᠶᠢ ᠢᠷᠡᠭᠦᠯᠵᠡᠢ᠃

ᠳᠤᠷᠵᠢ ᠢᠷᠡᠮᠡᠭ᠍ᠴᠡ ᠠᠷᠠᠤᠨ ᠤᠳ ᠢ ᠰᠢᠠᠠᠠᠵᠤ ᠭᠡᠳᠤᠨ ᠡᠳᠤᠷ ᠶᠢᠡᠷ ᠬᠤᠷᠢᠵᠤ ᠬᠤᠷᠠᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠨ ᠣᠷᠤᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠭᠦᠮᠦᠰ ᠢ ᠡᠯᠳᠡᠪ ᠶᠢᠡᠷ ᠬᠠᠪᠴᠢᠵᠤ ᠨᠤᠭᠤᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠭᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠪᠠᠷᠠᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠺᠤᠮᠮᠦᠨ ᠭᠡᠭ᠍ᠴᠢ ᠶᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠤᠯᠵᠤ ᠡᠭᠢᠯᠡᠭᠦ ᠳᠤ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠡᠰᠡᠷᠭᠦᠴᠡᠪᠡ᠃

ᠳᠤᠷᠵᠢ ᠲᠡᠶ ᠭᠡᠳᠤᠨ ᠣᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠣᠴᠠᠷᠠᠨ ᠶᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠳᠠᠷᠠ ᠨᠢ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠭᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠵᠦᠪ ᠭᠡᠵᠤ ᠵᠢᠳᠭᠦᠭᠡᠳ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠶᠢ ᠠᠩᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢᠰᠠᠠᠠᠯ ᠤᠨ ᠵᠤᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠣᠢ᠌ᠯᠠᠭᠠᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠬᠤᠴᠤᠷᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠡᠳᠡᠭᠡᠳ ᠭᠡᠵᠤ ᠳᠤᠷᠤᠮᠵᠢᠯᠠᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠨᠢ 《ᠣᠳᠤᠠᠠᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪᠢ ᠡᠨᠠ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ᠃ ᠴᠢ ᠵᠠᠢ᠌ᠯᠠ︕ ᠶᠠᠪᠣᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠣᠯ ᠭᠦᠴᠤ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠷᠢᠵᠤ ᠠᠪᠣᠭᠠᠤᠨ ᠭᠦᠷᠭᠡᠵᠤ ᠦᠭ‍ᠭᠦᠨ᠎ᠡ》 ᠭᠡᠵᠤ ᠵᠠᠨᠤᠯᠭᠢᠯᠠᠪᠠ᠃

ᠳᠤᠷᠵᠢ ᠠᠢ᠌ᠮᠠᠭ ᠣᠷᠤᠭᠤ ᠶᠠᠪᠣᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠠᠢ᠌ᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠳᠡᠮᠵᠢᠯᠭᠡ ᠶᠢ ᠠᠪᠴᠤ ᠡᠷᠭᠢᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠭᠢᠯᠭᠡᠵᠤ᠂ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠶᠢ ᠳᠤᠪᠴᠢᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠰᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠭᠡᠨᠡᠷ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠠᠮᠠᠷᠠᠭ᠂ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ᠃ ᠭᠠᠠᠠᠴᠠ ᠭᠦᠤ ᠨᠢ ᠨᠢᠳᠤᠷᠭᠠᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠷᠭᠡᠨ ᠭᠡᠭᠦ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠳᠠᠭᠤ ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠡᠳᠡᠭᠡᠳ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠵᠡᠭᠦᠯᠭᠡᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠡᠴᠠ ᠨᠢ ᠬᠠᠯᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠡᠴᠤᠰ ᠲᠤ ᠨᠢ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠠᠮᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠠᠠᠳᠠᠯᠠᠨ ᠪᠣᠳᠤᠠᠠᠤ ᠪᠣᠯᠭᠠᠵᠠᠢ᠃

ᠳᠡᠭᠡᠭᠡᠳ ᠬᠤᠳᠠ ᠣᠷᠤᠵᠤ ᠬᠠᠮᠳᠤᠷᠠᠯ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠮᠥᠩᠭᠦᠨ ᠵᠢᠭᠡᠯᠡᠯᠭᠡ ᠣᠯᠵᠤ ᠠᠪᠣᠭᠠᠤᠨ ᠪᠣᠴᠠᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠠᠠᠤ ᠵᠠᠮ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠨᠢᠮ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠤ ᠠᠢ᠌ᠯᠴᠢᠯᠠᠨ ᠢᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠨᠢᠮ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠤ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠ ᠭᠢᠯᠭᠡᠭᠦᠯᠤᠨ ᠢᠳᠠᠵᠤ ᠬᠤᠨᠤᠭᠠᠤᠨ ᠮᠠᠷᠭᠠᠰᠢ ᠨᠢ ᠡᠷᠳᠡ ᠮᠤᠷᠳᠠᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠠᠠᠰᠠᠭᠠᠷ ᠬᠠᠨᠤᠢ ᠭᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠡᠷᠭᠢ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠬᠠᠷᠤᠢ ᠪᠦᠷᠦᠢ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠠᠢ᠌ᠯ ᠳᠤ ᠢᠷᠠᠵᠤ ᠬᠤᠨᠤᠪᠠᠯ ᠰᠤᠳᠨᠠᠮ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠠᠢ᠌ᠯ ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯᠯᠡᠨ ᠢᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠰᠤᠨᠤᠰᠴᠤ ᠦᠷᠯᠦᠭᠡ ᠨᠢ ᠣᠴᠢᠪᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠡᠨᠠ ᠵᠢᠯ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠠᠰᠠᠭᠤᠪᠠᠯ ᠪᠠᠠᠠᠰᠢ ᠬᠠᠨᠤᠢ ᠳᠤ ᠨᠤᠳᠤᠠᠠᠯᠠ᠃ ᠨᠡᠭᠦᠭᠦ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠᠯ ᠮᠤᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠷᠢᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠰᠡᠨ᠃ ᠳᠡᠭᠡᠭᠡᠳ ᠯᠠ ᠡ᠊ᠨᠳᠡ ᠨᠡᠭᠦᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠰᠤᠳᠨᠠᠮ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠲᠤ ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯᠯᠡᠨ ᠢᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠳᠠᠢ᠌ᠯᠪᠣᠷᠢᠯᠠᠨ ᠶᠠᠷᠢᠯ᠎ᠠ᠃

ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠤ ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯᠯᠡᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠳᠤ ᠭᠡᠳᠤᠨ ᠠᠢ᠌ᠯ ᠡᠴᠠ 《ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠮᠠᠭᠤ》 ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠡᠴᠠ ᠬᠣᠢ᠌ᠰᠢᠯᠠᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠰᠤᠨᠤᠰᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠢᠯᠠ᠃ 《ᠯᠠᠮᠠ ᠨᠡᠷ ᠶᠠᠭᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠠᠤᠨ ᠢᠩᠭᠢᠵᠤ ᠠᠢ᠌ᠯ ᠤᠳ ᠢ ᠬᠣᠢ᠌ᠳᠤ ᠵᠥᠭ᠌ ᠨᠡᠭᠦᠯᠭᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠶᠤᠮ ᠪᠣᠯ︖ ᠡᠨᠠ ᠵᠢᠯ ᠣᠷᠢᠳᠤ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠶᠢᠡᠷ ᠵᠤᠳ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠰᠢᠠᠵᠢ ᠳᠡᠮᠳᠡᠭ᠌ ᠣᠯᠵᠤ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠳ᠂ ᠮᠡᠷᠭᠡᠨ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤ ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠦᠦ︖ ᠨᠢᠭᠡ ᠯᠠ ᠣᠴᠢᠷ ᠲᠡᠶ ᠳ᠋ᠠ》 ᠭᠡᠵᠤ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠪᠣᠳᠤᠪᠠ᠃

ᠰᠤᠳᠨᠠᠮ ᠪᠣᠯ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠢᠳᠦᠯᠭᠡ ᠲᠡᠶ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠯᠠᠮᠠ ᠪᠠᠠᠠᠰᠢ ᠡᠴᠠ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠠᠰᠠᠭᠤᠯ ᠦᠭᠡᠶ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠴᠤ ᠰᠤᠯᠢᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠶ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠶᠤᠮ᠃

《ᠡᠪᠦᠭᠡᠨ᠂ ᠪᠠᠠᠠᠰᠢ ᠫᠦᠷᠪᠦ ᠭᠠᠷᠠᠭ ᠲᠤ ᠨᠡᠭᠦᠭᠡᠳ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠌ ᠦᠭᠡᠶ ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ》᠂ 《ᠡᠪᠦᠭᠡᠨ᠂ ᠬᠤᠨᠢ ᠪᠠᠨ ᠳᠠᠧᠨ ᠭᠠᠷᠠᠭ ᠲᠤ ᠭᠢᠷᠭᠠᠵᠤ ᠡᠭᠢᠯᠠᠪᠠᠯ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠠᠠᠠᠰᠢ ᠠᠢ᠌ᠯᠠᠳᠴᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ》᠂ 《ᠡᠪᠦᠭᠡᠨ᠂ ᠢᠰᠡᠭᠡᠢ ᠪᠠᠨ ᠮᠢᠠᠠᠮᠠᠷ ᠭᠠᠷᠠᠭ ᠲᠤ ᠵᠡᠭᠡᠷᠳᠡ ᠵᠢᠰᠤᠮ ᠤᠨ ᠮᠤᠷᠢ ᠪᠠᠷ ᠡᠭᠢᠯᠠᠵᠤ ᠳᠠᠳᠠᠪᠠᠯ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠠᠠᠠᠰᠢ ᠠᠢ᠌ᠯᠠᠳᠪᠠ》 ᠭᠡᠭᠦ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠳᠤᠯᠭᠠᠷ ᠲᠤ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢ ᠭᠡᠯᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠰ ᠡᠳᠤᠷ᠂ ᠡᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠷᠠᠠᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠡᠳᠤᠷ ᠭᠡᠵᠤ ᠭᠡᠰᠡᠭ᠌ ᠡᠳᠤᠷ ᠢ ᠭᠦᠡᠳᠦᠳᠭᠡᠨ ᠴᠡᠭᠡᠷᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠶᠠᠷᠤ ᠨᠢ ᠯᠠ ᠠᠯᠠᠠᠤᠮ ᠪᠦᠭᠦᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠯᠠᠮᠠ ᠪᠠᠠᠠᠰᠢ ᠪᠠᠷ ᠮᠡᠳᠡᠭᠦᠯᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠠ᠃ ᠳᠡᠭᠡᠭᠡᠳ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠬᠠᠪᠣᠷ ᠵᠠᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠷᠢᠶᠡᠨ ᠤ ᠬᠠᠮᠪᠣ ᠡᠴᠠ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠠᠰᠠᠭᠤᠪᠠᠯ ᠬᠠᠨᠤᠢ ᠭᠤᠤᠯ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠵᠤ ᠨᠤᠳᠤᠠᠠᠯᠠᠪᠠᠯ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠷᠴᠢᠳ᠂ ᠭᠦᠷᠦᠩᠭᠡ ᠳᠤ ᠭᠠᠷᠤᠵᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠠᠵᠠᠢ᠃

ᠴᠤᠠᠠᠤᠮ ᠶᠠᠭᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠠᠤᠨ ᠢᠩᠭᠢᠵᠤ ᠣᠯᠠᠨ ᠠᠢ᠌ᠯ ᠢ ᠬᠣᠢ᠌ᠰᠢ ᠨᠢ ᠨᠡᠭᠦᠯᠭᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠶᠤᠮ ᠪᠣᠢ︖ ᠭᠡᠪᠠᠯ ᠠᠷᠠᠤᠨ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠰᠠᠠᠠᠯ ᠢ ᠡᠰᠡᠷᠭᠦᠴᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠯᠠᠮᠠ ᠭᠤᠤᠯᠳᠠᠭᠤ ᠭᠦᠴᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠳᠠᠮᠠᠴᠠᠯ ᠳᠤ ᠪᠡᠯᠡᠳᠭᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠠ᠃ ᠳᠠᠳᠠ ᠡᠨᠠ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠠᠷᠤ ᠬᠠᠩᠭ᠋ᠠᠢ ᠭᠡᠵᠤ ᠨᠠᠷᠠᠳᠠᠢ ᠪᠣᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠠᠢ᠌ᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠣᠢ᠌ᠳᠤ ᠭᠡᠰᠡᠭ᠌ ᠲᠤ ᠪᠣᠶᠤ ᠭᠦᠪᠰᠦᠭᠦᠯ ᠠᠢ᠌ᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡᠳᠤ ᠭᠡᠰᠡᠭ᠌ ᠪᠦᠭᠯᠡᠭᠦᠤ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠲᠤ ᠬᠤᠪᠢᠰᠠᠠᠠᠯ ᠤᠨ ᠡᠰᠡᠷᠭᠦᠤ ᠵᠡᠪᠰᠡᠭ᠍ᠳᠤ ᠪᠣᠰᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠭᠠᠠᠠᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠯᠠ ᠭᠦᠮᠦᠰ ᠬᠤᠷᠠᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠ᠃ ᠭᠡᠪᠠᠴᠤ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠴᠤ᠂ ᠰᠤᠳᠨᠠᠮ ᠴᠤ ᠭᠡᠷᠭᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠦ ᠪᠢᠯᠠ᠃

ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠶᠢ ᠢᠷᠡᠭᠦ ᠳᠤ ᠳᠤᠯᠭᠠᠷ ᠦᠨᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠯᠴᠢᠭᠡᠷ ᠲᠤ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠤ ᠵᠠᠯᠠᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠢᠯᠠ᠃ ᠭᠡᠷ ᠲᠤ ᠨᠢ ᠮᠤᠷᠢᠳᠠᠢ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠢᠷᠡᠭᠦ ᠶᠢ ᠳᠠᠨᠢᠠᠠᠤ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠬᠤᠯᠠ ᠡᠴᠠ ᠬᠠᠷᠠᠠᠠᠰᠠᠨ᠃ ᠭᠡᠪᠠᠴᠤ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠳᠤ ᠨᠢ 《ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠢᠷᠠᠪᠠ ᠦᠦ ᠳ᠋ᠠ》 ᠭᠡᠵᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠳᠠᠭᠤ ᠰᠢᠪᠠᠭᠡᠨᠡᠭᠦ ᠰᠢᠭ᠌ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠡᠭᠢᠯᠡᠭᠡᠳ ᠪᠣᠰᠢᠭᠤᠠᠠᠠᠨ ᠣᠴᠢᠵᠤ ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠮᠠᠷ ᠰᠠᠨᠠᠠᠠᠳᠠᠭᠠᠤᠨ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠵᠥᠭ᠌ ᠳᠦᠷᠭᠡᠨ ᠶᠠᠪᠣᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠠᠯᠠᠠᠤᠯᠳᠠ ᠨᠢ ᠠᠭᠠᠵᠢᠮ ᠪᠣᠯᠪᠠ᠃ ᠭᠡᠭᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠪᠣᠴᠠᠵᠤ ᠡᠷᠭᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡᠶ ᠶᠠᠪᠣᠠᠠᠰᠠᠭᠠᠷ ᠭᠡᠷ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠣᠷᠤᠪᠠᠯ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠨᠢ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠳᠤᠪᠰᠢᠷᠠᠠᠠᠳᠠᠨ ᠰᠠᠭᠤᠭᠠᠤᠨ ᠴᠠᠢ ᠣᠤᠭᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠠ᠃

ᠳᠤᠯᠭᠠᠷ ᠢ ᠬᠠᠷᠠᠮᠠᠠᠠᠴᠠ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠴᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠳᠠᠯᠪᠢᠵᠤ ᠬᠠᠠᠴᠤᠢ ᠪᠠᠨ ᠰᠡᠭ᠍ᠰᠦᠷᠤᠨ ᠪᠣᠰᠤᠭᠠᠤᠨ 《ᠵᠤᠯᠭᠠᠠᠠᠤ ᠦᠦ︖》 ᠭᠡᠭᠦ ᠳᠤ ᠳᠤᠯᠭᠠᠷ ᠢᠨᠢᠶᠡᠮᠰᠦᠭᠯᠡᠭᠦ ᠮᠠᠳᠤ ᠪᠣᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠰᠢᠭᠤᠳ ᠣᠴᠢᠵᠤ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠲᠡᠶ ᠵᠤᠯᠭᠠᠭᠠᠤᠨ ᠰᠤᠳᠨᠠᠮ ᠥᠭᠡᠳᠡ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠨᠢ ᠵᠤᠪᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠯᠳᠠᠢ ᠬᠠᠷᠠᠯ᠎ᠠ᠃

ᠵᠥᠪᠭᠡᠨ ᠡᠨᠠ ᠵᠤᠪᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠬᠠᠷᠠᠴᠠ ᠳᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠣᠴᠢᠷ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠠ᠃ ᠭᠡᠮᠳᠤ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠭᠢᠯᠪᠠᠯᠵᠠᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠥᠭᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ᠃ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠶᠠᠷᠤ ᠪᠣᠰᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠳᠤᠨᠤ ᠰᠠᠨᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠣᠴᠢᠷ ᠡᠴᠠ ᠯᠠ ᠰᠤᠳᠨᠠᠮ ᠳᠤ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠭᠡᠮ ᠭᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠮᠠᠳᠤ ᠳᠤᠯᠭᠠᠷ ᠲᠤ ᠪᠣᠳᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠦᠯᠦᠭᠡ᠃

ᠬᠠᠯᠢᠮᠠᠭ ᠨᠢ ᠰᠢᠨᠠ ᠡᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠪᠣᠭᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠵᠤ ᠡᠭᠢᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ᠂ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠳᠠᠰᠤᠯ ᠪᠣᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠵᠡᠭᠦᠳᠤᠨ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ ᠥᠵᠡᠭ᠍ᠳᠡᠭᠦ ᠪᠣᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠵᠥᠭᠡᠯᠡᠨ ᠳᠤᠮᠤ ᠨᠢᠳᠤ ᠶᠢ ᠬᠠᠷᠠᠮᠠᠠᠠᠴᠠ ᠳᠤᠯᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠠᠴᠠᠷ ᠲᠤ ᠣᠯᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠷᠡᠯᠳᠤᠨ᠂ ᠡᠳᠤᠷ ᠰᠦᠨᠢ ᠦᠭᠡᠶ ᠡᠷᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠤ ᠠᠷᠠᠢ ᠭᠡᠵᠤ ᠣᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠦᠨᠡᠳᠤ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠷᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠳᠤᠠᠠᠳᠤᠯᠤᠮᠠᠯ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠦᠷᠨᠢᠭᠦᠨ ᠭᠡᠷᠡᠯᠳᠡᠢ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠡᠵᠠᠮᠳᠠᠪᠠ᠃ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠴᠤ ᠪᠠᠷᠠᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠳᠤ ᠳᠤᠳᠤᠨᠤ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠢ᠌ᠠᠠᠠᠨ ᠥᠭᠡ ᠭᠡᠯᠡᠮᠡᠷ ᠪᠣᠳᠤᠠᠠᠳᠠᠪᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠬᠠᠪᠢ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠴᠢ ᠭᠦᠤ ᠲᠡᠶ ᠪᠠᠨ ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠦᠦ︖

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠬᠠᠪᠣᠷ ᠰᠤᠯᠤᠩᠭ᠋᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠪᠠᠨ ᠢᠷᠠᠵᠤ ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠭᠠᠤᠨ ᠶᠠᠪᠣᠠᠠᠰᠠᠨ᠃ ᠣᠳᠤ ᠰᠤᠯᠤᠩᠭ᠋᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠯᠠᠪ ᠭᠠᠷᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠤ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠭᠠᠷᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯ ᠬᠠᠷᠠᠠᠠᠤ ᠶᠤᠮᠰᠠᠨ᠃ ᠳᠦᠷᠦᠭᠦᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠢᠨᠢ ᠭᠦᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ ᠪᠢᠯᠠ ᠭᠡᠳ ᠳᠤᠯᠭᠠᠷ ᠭᠦᠪᠦᠷᠡᠨ ᠭᠠᠷᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠨᠢᠯᠪᠣᠰᠤ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠠᠴᠤᠢ ᠪᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠠᠷᠴᠢᠪᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠳᠠᠷᠠ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠴᠤ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯᠳᠤ ᠡᠴᠠ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠨᠠᠯᠢᠶᠠᠤᠨ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠥᠵᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠤ ᠡ᠃ ᠣᠳᠤ ᠴᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠯᠭᠦᠢ ᠳ᠋ᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠣᠷᠵᠢᠨᠤᠨ ᠵᠢᠯ ᠠᠢ᠌ᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠳᠠᠮᠤᠷ᠂ ᠳᠤᠯᠮ᠎ᠠ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠲᠡᠶ ᠳᠠᠭᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠠᠠᠰᠠᠨ᠃ ᠳᠤᠯᠮ᠎ᠠ ᠰᠠᠢ᠌ᠠᠠᠠᠨ ᠡᠭᠡᠨᠡᠷ ᠪᠣᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠪᠢᠯᠠ᠃ ᠭᠦᠤ ᠨᠢ ᠶᠤᠰᠤᠳᠠᠢ ᠯᠠ ᠳᠤᠭᠤᠰᠤᠳᠠᠢ ᠭᠠᠷ ᠶᠢᠡᠷ ᠪᠠᠷᠢᠰᠢ ᠦᠭᠡᠶ ᠠᠮᠢᠳᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ ᠭᠡᠳ ᠳᠤᠯᠭᠠᠷ ᠦᠯᠦ ᠮᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠮᠦᠰᠢᠶᠠᠪᠠ᠃

ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠳᠠᠷᠠ ᠡᠳᠤᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠶᠠᠪᠣᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠬᠤᠯᠠᠳᠤᠯ ᠦᠭᠡᠶ ᠵᠢᠰᠤ ᠳᠠᠨᠢᠠᠠᠤ ᠠᠢ᠌ᠯ ᠳᠤ ᠣᠴᠢᠵᠤ ᠣᠠᠳᠠᠪᠠ᠃

ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠪᠣᠳᠤᠯ ᠢ ᠳᠤᠯᠭᠠᠷ ᠡᠵᠠᠮᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠠ᠃ ᠳᠤᠯᠭᠠᠷ ᠢ ᠪᠣᠳᠤᠠᠠᠤ ᠳᠤᠰᠤᠮ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠳᠦᠷᠭᠡᠨ ᠵᠠᠩ ᠢ ᠵᠢᠮᠠᠯᠠᠵᠤ ᠬᠤᠷᠸ᠎ᠠ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠳᠠᠭᠢᠨ ᠣᠯᠳᠠᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠠᠠᠳᠠᠰᠢ ᠦᠭᠡᠶ ᠭᠤᠮᠤᠳᠠᠭᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠬᠠᠷᠠᠮᠰᠠᠨ᠎ᠠ᠃

ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠨᠢ ᠳᠤᠯᠭᠠᠷ ᠲᠤ ᠬᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠩᠭᠢᠳᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯ ᠡᠨᠠ ᠡᠳᠤᠷ ᠡᠴᠠ ᠡᠭᠢᠯᠠᠨ ᠣᠷᠢᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠳᠤᠨᠤ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠡᠴᠠ ᠨᠢ ᠰᠠᠯᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠣᠯᠪᠠ᠃ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠤᠢ᠌ᠷᠠᠳᠤᠭᠤᠯᠠᠠᠤ ᠭᠦᠴᠦᠳᠡᠢ ᠵᠣᠢ᠌ᠯ ᠪᠣᠯ ᠰᠠᠯᠤᠯᠳᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠭᠡᠯᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠨᠢ ᠦᠨᠡᠨ ᠪᠣᠯᠤᠯᠳᠠᠢ᠃

ᠵᠤᠪᠠᠯᠠᠩ ᠰᠠᠯᠤᠯᠳᠠ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠢ ᠳᠠᠪᠠᠵᠤ ᠭᠠᠷᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠡᠨᠡᠭᠡᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠭᠤᠮᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠭᠡᠷᠡᠮ ᠢ ᠡᠪᠳᠡᠵᠤ ᠡᠭᠢᠯᠠᠪᠠ᠃ ᠣᠷᠢᠳᠤ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠪᠣᠳᠤᠠᠠᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠦᠪᠡᠷ ᠢ ᠪᠠᠨ ᠵᠥᠪᠳᠡᠭᠡᠭᠦ ᠶᠢ ᠭᠢᠴᠢᠶᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠳᠤᠯᠭᠠᠷ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠶᠢ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳ ᠶᠠᠪᠣᠠᠠᠰᠠᠨ ᠡᠴᠠ ᠬᠣᠢ᠌ᠰᠢ 《ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠨᠠᠮᠢ᠋ᠢ ᠭᠤᠶᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠰᠢᠤ ᠳ᠋ᠠ︖ ᠪᠢ ᠯᠠ᠂ ᠮᠤᠩᠠᠠᠠᠭ ᠡᠮ᠎ᠠ᠂ ᠪᠣᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ》 ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠣᠳᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠠ᠃

ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠪᠣᠠᠠᠰᠠᠨ ᠣᠷᠤᠢ ᠦᠨᠢᠶ᠎ᠡ ᠰᠠᠭᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤᠯᠭᠠᠷ ᠪᠠᠷᠤᠭ ᠯᠠ ᠦᠪᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠮᠠᠳᠠᠯ ᠦᠭᠡᠶ ᠠᠮᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠠᠶᠠᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠠ᠃

ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠴ·ᠯᠤᠳᠤᠢ᠌ᠳᠠᠮᠪᠠ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 17575
ᠴᠠᠭ᠄ 2007 ᠤᠨ ᠤ 11 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 09
ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ