ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ
ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ
ᠬᠤᠶᠠᠷ

ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ᠂ ᠬᠠᠷᠢ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠲᠤ ᠶᠠᠪᠠᠭᠠᠷᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠭᠤᠨᠢᠠᠠᠳᠤ ᠰᠦᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠢᠳᠤᠭᠢ ᠦᠷᠯᠦᠭᠡ ᠳᠠᠮᠢᠷ ᠤᠨ ᠭᠦᠡᠳᠡᠢ ᠳᠤ ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠌ ᠭᠠᠷᠴᠠᠢ᠃

ᠡᠮᠦᠨᠡᠭᠦᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠭᠠᠷᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠡᠮᠭᠦᠭᠦ ᠭᠡᠳ ᠴᠢᠳᠠᠯ ᠦᠭᠡᠶ ᠠᠩᠭ᠋ᠠᠢ᠌ᠵᠤ ᠬᠤᠴᠤᠷᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠠᠮᠠ ᠰᠢᠭ ᠭᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠣᠷᠤᠭᠤ ᠬᠣᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠡᠴᠠ ᠰᠢᠭᠠᠵᠤ ᠣᠷᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠣᠷᠳᠤ ᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠳᠠᠭ᠂ ᠦᠷᠭᠡᠨ ᠳᠠᠠᠵᠢ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠤᠨᠢᠨ ᠤ ᠬᠠᠰᠢᠶ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠴᠢᠮᠳᠠᠮᠤᠨᠢᠯᠠᠨ ᠪᠠᠭᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠭᠡᠷ ᠬᠤᠳᠠ ᠠᠢ᠌ᠯ ᠬᠠᠷᠠᠠᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃

ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡᠭᠢ ᠳᠤᠮᠤ ᠭᠡᠷ ᠡᠴᠠ ᠭᠦᠭᠡ ᠳᠠᠯᠢᠩᠪᠣ ᠳᠠᠪᠠᠯ ᠲᠡᠶ᠂ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠪᠳᠤᠷ ᠯᠤᠤᠴᠢᠨ ᠭᠤᠳᠤᠯ ᠡᠮᠦᠰᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ᠂ ᠰᠠᠢ᠌ᠯᠤᠮᠠᠯ ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠭᠡᠳᠡ ᠪᠠᠯ ᠲᠡᠶ᠂ ᠣᠢ᠌ᠰᠤᠨ ᠡᠰᠢ ᠲᠡᠶ ᠭᠢᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠵᠡᠭᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ᠂ ᠭᠢᠯᠠᠯᠵᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠳᠤᠭᠤᠢ ᠪᠣᠷᠤ ᠴᠢᠷᠠᠢ ᠲᠡᠶ᠂ ᠳᠤᠠᠠᠳᠠᠵᠤ ᠶᠠᠳᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠳᠠᠪᠠᠠᠤᠷ᠎ᠠ ᠠᠯᠠᠭ ᠬᠤᠷᠴᠠ ᠨᠢᠳᠤ ᠲᠡᠶ᠂ ᠪᠦᠳᠦᠭᠦᠨ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠢᠭᠡ ᠲᠡᠶ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳ ᠳᠦᠩᠭᠡᠵᠢ ᠳᠡᠮᠳᠡᠭ᠌ ᠣᠷᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠦᠷ ᠤᠨ ᠭᠡᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠳᠦᠷᠪᠠᠨ ᠵᠥᠭ᠌ ᠨᠢ᠋ᠮᠠᠨ ᠵᠤᠪᠭᠢᠰ ᠢ ᠠᠵᠢᠠᠠᠯᠠᠨ ᠵᠤᠠᠠᠰᠤᠪᠠ᠃

ᠡᠨᠠ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠢ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯᠳᠤ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌᠃ ᠣᠳᠤ ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠨᠠᠰᠤᠳᠠᠢ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯᠳᠤ ᠶᠠᠮᠠᠷᠴᠤ ᠢᠵᠠᠭᠤᠷ ᠣᠠᠠᠰᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ᠃ ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠡᠴᠠ ᠣᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠦᠪ ᠭᠦᠷᠦᠩᠭᠡ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠬᠠᠢᠷᠭᠤ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ ᠮᠡᠷᠡᠭᠦ ᠡᠴᠠ ᠪᠣᠰᠤᠳ ᠢ ᠭᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠤᠨ ᠯᠤᠤ ᠭᠦᠩ ① ᠊ᠤᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠳᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠪᠠᠶᠠᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠶ‍ᠢᠰᠤᠨ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠳᠠᠯᠠᠢ᠌ᠴᠣᠢ᠌ᠩᠠᠠᠤᠷ ② ᠸᠠᠩ ᠤᠨ ᠯᠤᠪᠰᠠᠩ ᠳᠠᠢ᠌ᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠬᠢᠨ ᠢ ᠶᠤᠰᠤᠯᠠᠨ ᠠᠪᠴᠤ ᠦᠮᠴᠢᠨ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠣᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠮᠠᠯ ᠠᠪᠣᠠᠠᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠭᠦᠷᠦᠩᠭᠡᠵᠢᠭᠦ ᠶᠢᠨ ᠡᠭᠢ ᠰᠤᠷᠪᠣᠯᠵᠢ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠴᠥᠭᠡᠨ ᠮᠠᠯ ᠪᠠᠢ᠌ᠯᠭᠠᠵᠤ ᠪᠣᠰᠤᠳ ᠢ ᠭᠡᠳᠤᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠶᠠᠳᠠᠭᠤᠴᠤᠳ ᠲᠤ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠯᠠᠨ ᠥᠭ᠍ᠴᠤ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠤᠯᠳᠠᠭ ᠠᠵᠠᠢ᠃

ᠢᠳᠡᠭᠡᠯᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠯᠢ ᠭᠡᠪᠠᠯ ᠡᠭᠡᠨᠡᠷ ᠳᠤᠯᠵᠢᠨ᠂ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠠᠰᠤᠳᠠᠢ ᠭᠦᠤ ᠬᠤᠩᠭ᠋ᠤᠷ᠂ ᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠨ ᠨᠠᠰᠤᠳᠠᠢ ᠦᠬᠢᠨ ᠰᠤᠯᠤᠩᠭ᠎ᠠ ᠡᠢ᠌ᠮᠤ ᠳᠦᠷᠪᠠᠨ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠠᠮᠢ ᠪᠢᠯᠠ᠃ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯᠳᠤ ᠦᠷ ᠤᠨ ᠭᠡᠭᠡ ᠴᠠᠢ᠌ᠠᠠᠤ ᠡᠴᠠ ᠡᠭᠢᠯᠡᠭᠡᠳ ᠦᠳᠡᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠷᠦᠩᠭᠦᠢ ᠪᠣᠯᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠣᠷᠪᠢ ᠪᠤᠭᠢᠰᠭᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠭᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ᠃ ᠬᠠᠪᠢ ᠤᠢ᠌ᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠮᠦᠰ ᠶᠢᠡᠨ ᠴᠤ ᠶᠠᠭ ᠳᠠᠢ᠌ᠮᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠯᠭᠠᠠᠠᠤ ᠶᠢ ᠭᠢᠴᠢᠶᠡᠳᠡᠭ᠌᠃ ᠡᠨᠠ ᠴᠤ ᠣᠴᠢᠷ ᠡᠴᠠ ᠡᠭᠡᠨᠡᠷ ᠳᠤᠯᠵᠢᠨ ᠨᠢ ᠪᠣᠰᠤᠳ ᠡᠴᠠ ᠳᠦᠷᠦᠭᠦᠨ ᠳᠤ ᠪᠣᠰᠤᠭᠠᠤᠨ᠂ ᠪᠣᠰᠤᠳ ᠡᠴᠠ ᠳᠦᠷᠦᠭᠦᠨ ᠳᠤ ᠦᠨᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠠᠨ ᠰᠠᠭᠠᠵᠤ ᠪᠠᠯᠴᠢᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠲᠡᠶ᠃ ᠭᠡᠷᠪᠡ ᠠᠯᠢ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠠᠢ᠌ᠯ ᠡᠴᠠ ᠬᠤᠵᠢᠮᠳᠠᠪᠠᠯ ᠳᠠᠷᠠ ᠡᠳᠤᠷ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠳᠠᠭᠤ ᠱᠤᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠠᠭᠤᠷᠯᠠᠨ ᠶᠠᠪᠣᠳᠠᠭ᠃ ᠡᠨᠠ ᠵᠠᠩ ᠢ ᠨᠢ ᠮᠡᠳᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠵᠠᠷᠤᠴᠠ ᠨᠡᠷ ᠨᠢ ᠶᠡᠭᠡ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠴᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠭᠤᠷ ᠳᠤᠤᠭᠠᠷᠠᠠᠤ ᠡᠴᠠ ᠨᠠᠰᠢ ᠪᠣᠰᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠶ᠃

ᠢᠳᠡᠭᠡᠯᠳᠤ ᠭᠡᠰᠡᠭ᠌ ᠵᠤᠠᠠᠰᠤᠵᠤ᠂ ᠭᠡᠳᠤ ᠳᠠᠭᠢᠨ ᠰᠤᠨᠢᠶᠠᠪᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠳᠤᠯᠵᠢᠨ ᠡ᠂ ᠭᠦᠤ ᠶᠢ ᠪᠣᠰᠠᠠᠠᠭᠠᠤᠨ ᠦᠨᠢᠶᠠᠨ ᠳᠤ ᠶᠠᠪᠣᠭᠤᠯ᠃ ᠰᠠᠢ᠌ᠠᠠᠠᠨ ᠡᠳᠤᠷ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤ ᠨᠢ ᠭᠡᠵᠤ ᠨᠠᠷᠢᠠᠠᠠᠨ ᠴᠠᠷᠭᠢᠶ᠎ᠠ ᠳᠠᠭᠤ ᠪᠠᠷ ᠭᠡᠯᠡᠭᠡᠳ ᠬᠣᠢ᠌ᠳᠤ ᠭᠡᠷ ᠣᠷᠤᠭᠤ ᠭᠦᠶᠤᠨ ᠣᠴᠢᠵᠤ ᠡᠷᠦᠭᠡ ᠶᠢ ᠳᠠᠳᠠᠭᠠᠤᠨ᠂

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠳᠤᠯᠮ᠎ᠠ ᠡ᠂ ᠪᠣᠰᠪᠠᠯ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠬ᠎ᠠ ᠭᠡᠳ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠭᠡᠷ ᠣᠷᠤᠭᠤ ᠠᠯᠠᠠᠤᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠭᠡᠷ ᠡᠴᠠ ᠠᠭᠢᠮᠠᠭ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠠᠪᠠᠭᠠᠢ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳ ᠡᠷᠦᠭᠡ ᠪᠠᠨ ᠳᠠᠳᠠᠯ᠎ᠠ᠃ ᠬᠣᠢ᠌ᠳᠤ ᠵᠢᠵᠢᠭ᠌ ᠭᠡᠷ ᠲᠤ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠠᠳᠤᠭᠤᠴᠢᠨ ᠭᠠᠯᠰᠠᠩ᠂ ᠡᠭᠡᠨᠡᠷ ᠳᠤᠯᠮ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ᠃ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠭᠡᠷ ᠲᠤ ᠬᠤᠨᠢᠴᠢᠨ ᠨᠢᠮ᠎ᠠ᠂ ᠡᠭᠡᠨᠡᠷ ᠭᠡᠰᠢᠭ᠍ᠳᠤ᠂ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠨᠠᠰᠤᠳᠠᠢ ᠦᠬᠢᠨ ᠰᠦᠷᠦᠡᠭ᠌ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ᠃

ᠢᠳᠡᠭᠡᠯᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤ ᠨᠠᠮᠠᠠᠠᠨ᠂ ᠳᠤᠷᠠᠩᠬᠠᠢ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ᠂ ᠪᠣᠯᠴᠢᠩ ᠰᠢᠷᠪᠣᠰᠤ ᠪᠣᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠭᠦᠶ‍ᠦᠵᠤ᠂ ᠦᠰᠤᠷᠴᠤ ᠶᠠᠪᠣᠠᠠᠤ ᠪᠠᠷ ᠵᠤᠷᠢᠭᠤᠳᠠ ᠵᠠᠶᠠᠭᠠᠠᠠᠳᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠮᠠᠳᠤ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠭᠢᠨ ᠨᠢ 《ᠳᠡᠪᠭᠡᠷᠭᠡ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯᠳᠤ》 ᠭᠡᠵᠤ ᠬᠤᠴᠢᠯᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯᠳᠤ ᠱᠤᠠᠠᠰᠢᠠᠠᠰᠠᠭᠠᠷ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠣᠴᠢᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠭᠦᠤ ᠬᠤᠩᠭ᠋ᠤᠷ ᠨᠢ ᠨᠢᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠨᠤᠠᠠᠤᠯᠠᠨ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠢᠷᠠᠪᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠮᠠᠭᠤ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠨᠣᠢ᠌ᠷ᠂ ᠮᠤᠯᠭᠤᠤ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠰᠢᠯᠤᠰᠤ ᠭᠡᠭ᠍ᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠨᠣᠢ᠌ᠷᠮᠤᠠᠠᠯᠠᠭᠠᠤᠨ᠂ ᠵᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠣᠷᠭᠢᠠᠠᠰᠠᠨ ᠳᠠᠷᠢᠭᠢ᠃ ᠪᠣᠰᠢᠭᠤᠠᠠᠠᠨ ᠦᠨᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠠᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠭᠠᠤᠨ ᠢᠷ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠳᠡᠷᠳᠡᠭᠡ ᠬᠣᠢ᠌ᠳᠤ ᠡᠩᠭᠡᠷ ᠲᠤ ᠢᠳᠡᠭᠦ ᠨᠢ ᠢᠳᠠᠵᠤ᠂ ᠭᠡᠪᠳᠡᠭᠦ ᠨᠢ ᠭᠡᠪᠳᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠰᠠᠷᠯᠤᠭ ᠬᠠᠢ᠌ᠨᠤᠭ ᠭᠤᠤᠯᠳᠠᠭᠤ ᠥᠭᠡᠷ ᠣᠷᠤᠭᠤ ᠵᠢᠭᠠᠪᠠ᠃

ᠬᠤᠩᠭ᠋ᠤᠷ ᠪᠣᠷᠭᠠᠰᠤᠨ ᠰᠢᠯᠪᠢᠭᠦᠷ ᠠᠪᠴᠤ ᠮᠤᠷᠳᠠᠨ ᠭᠦᠶ‍ᠦᠭᠦ ᠭᠡᠭᠦ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ 《ᠮᠤᠳᠤ ᠪᠢᠳᠡᠭᠡᠢ ᠣᠨᠤ᠂ ᠵᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠣᠷᠭᠢᠠᠠᠰᠠᠨ ᠳᠠᠷᠢᠭᠢ》 ᠭᠡᠵᠤ ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠨᠢ ᠵᠢᠮᠠᠯᠠᠨ ᠵᠤᠠᠠᠰᠤᠭᠠᠪᠠ᠃ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯᠳᠤ᠂ ᠳᠠᠮᠢᠷ ᠤᠨ ᠨᠥᠭᠦᠭᠡ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠤᠳᠤ ᠲᠡᠶ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠤ ᠳᠤ ᠢᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠮᠤᠷᠢ ᠶᠢ ᠠᠵᠢᠠᠠᠯᠠᠨ ᠬᠠᠷᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠰᠢᠭᠤᠳ ᠶᠠᠪᠣᠵᠤ ᠬᠤᠨᠢᠨ ᠤ ᠬᠠᠰᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠪᠡ᠃

ᠡᠨᠠ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠨᠢᠮ᠎ᠠ ᠪᠦᠰᠡ ᠪᠠᠨ ᠪᠦᠰᠡᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠭᠡᠷ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳ᠄ 《ᠰᠠᠢ᠌ᠠᠠᠠᠨ ᠣᠠᠳᠠᠪᠠ ᠦᠦ︖ ᠣᠯᠤᠰ ᠪᠢᠳᠠ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠢ ᠭᠡᠨ ᠨᠢ ᠪᠠᠶᠠᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯᠳᠤ᠂ ᠭᠡᠨ ᠨᠢ ᠬᠤᠨᠢᠴᠢᠨ ᠨᠢᠮ᠎ᠠ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠢ ᠳᠠᠭᠠᠵᠤ ᠣᠯᠠᠠᠤ ᠭᠡᠵᠤ ᠵᠦᠳᠡᠷᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠪᠣᠯᠤᠯᠳᠠᠢ》 ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠦᠳᠦᠭᠦᠨ ᠫᠠᠷᠭᠢᠶ᠎ᠠ ᠳᠠᠭᠤ ᠪᠠᠷ ᠭᠡᠯᠡᠪᠡ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠳᠠᠭᠠᠵᠤ ᠯᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ ᠭᠡᠳ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯᠳᠤ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠᠢ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠵᠠᠯᠢ ᠲᠡᠶ ᠢᠨᠢᠶᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠶᠢᠡᠨ 《ᠨᠢᠮ᠎ᠠ ᠭᠤᠸᠠᠢ᠂ ᠫᠦᠷᠪᠦ ᠳᠠᠢ᠌ᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠳᠤᠭᠤᠴᠢᠨ ᠤ ᠰᠤᠷᠠᠠᠠᠯᠠᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠠᠠᠰᠠᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠳᠠᠷᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ》 ᠭᠡᠵᠤ ᠨᠥᠭᠦᠭᠡ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠮᠤᠷᠢ ᠶᠢ ᠵᠢᠭᠠᠪᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠪᠠᠷᠢᠵᠤ ᠠᠪᠣᠭᠠᠤᠨ᠂ ᠢᠷᠠᠵᠤ ᠠᠪᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠬᠤᠨᠢᠨ ᠳᠤ ᠳᠠᠯᠭᠢᠵᠤ ᠣᠷᠭᠢᠠᠠᠤ ᠶᠤᠮᠰᠠᠨ ᠭᠡᠵᠤ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠳᠤᠯ ᠢ ᠳᠠᠭᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠮᠠᠳᠤ ᠨᠢᠮ᠎ᠠ ᠭᠡᠯᠡᠪᠡ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠠᠳᠤᠭᠤ ᠢᠷᠡᠭᠦ ᠪᠠᠷ ᠳᠠ ᠮᠤᠷᠳᠠᠭᠠᠤᠨ ᠭᠦᠭᠡᠭᠡᠭᠡᠳ ᠢᠷ᠎ᠠ ᠯᠠ ᠳ᠋ᠠ᠂ ᠣᠷᠤᠵᠤ ᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭ ᠣᠤᠭᠤᠶ᠎ᠠ ᠭᠡᠳ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯᠳᠤ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠵᠥᠭ᠌ ᠶᠠᠪᠣᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠨᠢᠮ᠎ᠠ ᠳᠠᠭᠠᠪᠠ᠃ 

ᠬᠤᠩᠭ᠋ᠤᠷ ᠭᠦᠤ ᠭᠦᠶ‍ᠦᠭ᠍ᠰᠡᠭᠡᠷ ᠭᠦᠨ ᠵᠢᠯᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠡᠭᠢ ᠪᠠᠷ ᠭᠠᠷᠠᠠᠤ ᠭᠡᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠢᠷᠤᠭᠠᠯ ᠳᠤ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠳᠠᠭᠤ ᠭᠠᠷᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠵᠤᠭ ᠳᠤᠰᠤᠨ ᠵᠤᠠᠠᠰᠤᠵᠤ ᠬᠠᠷᠠᠯ᠎ᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠳᠡᠭᠦᠤ ᠮᠢᠨᠢ ᠭᠦᠶ‍ᠦᠭᠡᠳ ᠢᠷ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠳᠡᠷᠳᠡᠭᠡ ᠳᠤᠤᠷ᠎ᠠ ᠡᠴᠠ ᠪᠦᠳᠦᠭᠦᠨ ᠳᠠᠭᠤ ᠲᠡᠶ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠳᠤᠤᠭᠠᠷᠪᠠ᠃ ᠠᠵᠢᠠᠠᠯᠠᠪᠠᠯ ᠳᠠᠷᠠ ᠳᠤᠤᠷ᠎ᠠ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠭᠡᠭᠦ ᠳᠤ ᠴᠤ ᠪᠠᠷᠭᠡ᠂ ᠪᠢᠰᠢ ᠭᠡᠭᠦ ᠳᠤ ᠴᠤ ᠪᠠᠷᠭᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠭᠦᠳᠡᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠳᠡᠭᠦᠤ ᠮᠢᠨᠢ ᠪᠢᠳᠡᠭᠡᠢ ᠠᠶᠤ᠃ ᠠᠬ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠶᠠᠳᠠᠷᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠫᠠᠷᠭᠢᠠᠠᠰᠠᠨ ᠳᠠᠭᠤ ᠪᠠᠷ ᠭᠡᠯᠡᠭᠦ ᠳᠤ ᠬᠤᠩᠭ᠋ᠤᠷ ᠵᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠣᠷᠤᠭᠤ ᠣᠷᠤᠵᠤ ᠤᠢ᠌ᠷᠠᠳᠤᠨ ᠣᠴᠢᠪᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠠᠬ᠎ᠠ ᠡ᠂ ᠳᠠ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠦᠦ︖ ᠭᠡᠵᠤ ᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠳᠠᠯᠵᠢ᠌ᠯᠭᠠᠨ᠂ ᠨᠢᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠵᠠᠷᠳᠠᠢ᠌ᠯᠭᠠᠨ ᠰᠢᠷᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠤᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠪᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠪᠢ ᠭᠦᠮᠤᠨ᠃ ᠳᠡᠭᠦᠤ ᠮᠢᠨᠢ ᠭᠦᠷᠦᠭᠡᠳ ᠢᠷ᠎ᠠ᠃ 

ᠳᠠᠷᠠ ᠪᠣᠯ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠯᠠ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠠ᠃ ᠴᠢᠩᠭᠢᠭᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠭᠠᠷ ᠦᠭᠡᠶ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠭᠡᠪᠳᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠ᠃ ᠊ᠭ᠍‍ᠬᠢᠷ ᠭᠦᠯᠦᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠷᠢᠠᠠᠳᠠᠵᠤ᠂ ᠦᠰᠤ ᠰᠠᠠᠠᠠᠯ ᠨᠢ ᠣᠷᠭᠤᠭᠠᠤᠨ ᠡᠷᠭᠢ ᠮᠦᠷᠭᠦᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠤᠨ ᠭᠠᠷᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠰᠠᠷᠯᠤᠭ ᠤᠨ ᠪᠣᠬ᠎ᠠ ᠰᠢᠭ ᠪᠣᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠳᠠᠷᠠ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠲᠤ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠨᠢᠳᠤ ᠭᠢᠯᠠᠯᠵᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠡᠷ᠎ᠠ ᠭᠦᠮᠤᠨ᠂ ᠡᠷ᠎ᠠ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠡᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠠᠶᠤᠠᠠᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠌ ᠦᠭᠡᠶ ᠭᠡᠳ ᠳᠠᠷᠠ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠢᠨᠢᠶᠡᠮᠰᠦᠭᠯᠡᠪᠡ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠪᠢ ᠠᠶᠤᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠭᠡᠳ ᠭᠦᠤ ᠡᠪ ᠦᠭᠡᠶ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠪᠠᠯ ᠪᠣᠴᠠᠭᠠᠤᠨ ᠵᠢᠭᠤᠳᠠᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠪᠠᠯᠡᠭᠡᠨ ᠠᠯᠭᠤᠷᠠᠠᠠᠨ ᠤᠢ᠌ᠷᠳᠤᠪᠠ᠃

ᠬᠠᠳᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠰᠢᠷᠢᠨ ᠭᠦᠡᠵᠢᠯᠡ ᠳᠤᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠵᠥᠪᠭᠡᠨ ᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠭᠠᠷᠭᠠᠭᠠᠤᠨ ᠭᠡᠪᠳᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠷᠠ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠨᠢᠳᠤ ᠭᠢᠯᠠᠯᠵᠠᠨ᠂ ᠴᠡᠯᠮᠡᠭ᠌ ᠭᠦᠭᠡ ᠳᠡᠭ᠍ᠷᠢ ᠥᠭᠡᠳᠡ ᠴᠠᠪᠴᠢᠯ ᠦᠭᠡᠶ ᠰᠢᠷᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠠᠬ᠎ᠠ ᠡ᠂ ᠳᠠ ᠪᠤᠰ ᠯᠠ ᠳ᠋ᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠠᠬ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠪᠣᠰᠴᠤ ᠴᠢᠳᠠᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠭᠠᠤᠨ ᠪᠣᠰᠴᠤ ᠴᠢᠳᠠᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠢ︖ 

ᠳᠠᠷᠠ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠭᠡᠰᠡᠭ᠌ ᠳᠠᠭᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠣᠯᠵᠤ᠂ ᠨᠢᠳᠤᠨ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠪᠦᠯᠦᠡᠭ᠌ ᠶᠢᠡᠷ ᠬᠤᠩᠭ᠋ᠤᠷ ᠢ ᠰᠢᠷᠳᠠᠪᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠠᠬ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠰᠢᠷᠢᠯᠡᠭ᠍ᠳᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ᠃ ᠯᠤᠤ ᠭᠦᠩ ᠤᠨ ᠳᠠᠮᠠᠭᠠᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠡᠴᠠ ᠣᠷᠭᠤᠭᠠᠤᠨ ᠠᠳᠠ ᠢᠷᠠᠯ᠎ᠠ᠃ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠮᠠᠳᠠᠪᠠᠯ ᠨᠠᠮᠢ᠋ᠢ ᠪᠠᠷᠢᠵᠤ ᠠᠪᠣᠭᠠᠤᠨ ᠠᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠭᠡᠪᠠᠴᠤ ᠡᠷ᠎ᠠ ᠭᠦᠮᠤᠨ᠂ ᠡᠷ᠎ᠠ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠳᠠᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤᠷ ᠠᠬ᠎ᠠ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤᠰᠠ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠬ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠢᠳᠡᠭᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠯ᠎ᠡ᠃

《ᠡᠷ᠎ᠠ ᠭᠦᠮᠤᠨ᠂ ᠡᠷ᠎ᠠ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠳᠠᠢ》 ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠥᠭᠡ ᠬᠤᠩᠭ᠋ᠤᠷ ᠤᠨ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠳᠤ ᠬᠠᠷᠪᠤᠨ ᠣᠷᠤᠵᠤ᠂ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠲᠡᠶ ᠢᠨᠢᠶᠡᠮᠰᠦᠭᠯᠡᠨ᠂ ᠶᠡᠭᠡᠮᠰᠦᠭ᠌ ᠶᠢᠡᠷ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠳᠦᠷᠢᠵᠤ ᠵᠠᠰᠠᠭᠠᠤᠨ᠄

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠪᠢ ᠳᠠᠨ ᠳᠤ ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠵᠤ ᠳᠤᠰᠠ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤ ᠪᠣᠢ︖ ᠭᠡᠵᠤ ᠭᠢᠮᠠᠯ ᠪᠦᠳᠦᠭᠦᠨ ᠳᠠᠭᠤ ᠪᠠᠷ ᠠᠰᠠᠭᠤᠭᠠᠤᠨ ᠬᠠᠵᠠᠭᠤ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠳᠤᠯᠵᠤ ᠣᠴᠢᠪᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠳᠡᠭᠦᠤ ᠮᠢᠨᠢ ᠬᠤᠷᠴᠠ ᠭᠢᠳᠤᠭ᠎ᠠ᠂ ᠴᠢᠳᠠᠪᠠᠯ ᠳᠠᠪᠠᠯ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ᠂ ᠬᠠᠵᠠᠭᠠᠷ᠂ ᠢᠳᠡᠭᠦ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠠᠪᠴᠢᠷ᠎ᠠ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠠᠬ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠪᠠᠨ ᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠴᠤ ᠭᠡᠯᠡᠵᠤ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠭᠡᠳ ᠳᠠᠷᠠ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠢᠨᠢᠶᠡᠮᠰᠦᠭᠯᠡᠵᠤ ᠳᠤᠮᠤ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠨᠢᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠢᠷᠮᠠᠯ᠎ᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠪᠢ ᠴᠤ ᠡᠷ᠎ᠠ ᠭᠦᠮᠤᠨ᠂ ᠳᠠ ᠴᠤ ᠡᠷ᠎ᠠ ᠭᠦᠮᠤᠨ᠂ ᠵᠤᠳᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠴᠤ ᠭᠡᠯᠡᠭᠦ ᠦᠭᠡᠶ᠃ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠶᠢ ᠠᠪᠣᠭᠠᠤᠨ ᠢᠷᠠᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠳ ᠬᠤᠩᠭ᠋ᠤᠷ ᠶᠠᠪᠤᠬᠤ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠶᠢᠡᠨ᠂

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠠᠬ᠎ᠠ ᠡ᠂ ᠪᠢ ᠤᠷᠢᠳᠠᠪᠠᠷ ᠦᠨᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠨ ᠠᠪᠠᠴᠢᠵᠤ ᠦᠭᠭᠦᠨ᠎ᠡ᠃ ᠲᠠ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠭᠠᠷᠠᠢ᠃ ᠪᠢ ᠵᠠᠪᠠᠯ ᠢᠷᠡᠨ᠎ᠡ ᠭᠡᠳ ᠭᠦᠶᠤᠨ ᠣᠳᠤᠯ᠎ᠠ᠃

ᠰᠢᠷᠢᠳᠠᠢ ᠭᠡᠪᠳᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠡᠨᠠ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠢ ᠴᠠᠭᠢᠭᠤᠷ ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌᠃ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠨᠠᠮᠤᠷ ᠯᠤᠤ ᠭᠦᠩ ᠤᠨ ᠨᠤᠶᠠᠨ ᠰᠦᠷᠦᠭ᠌ ᠡᠴᠠ ᠳᠠᠰᠤᠯᠵᠤ ᠭᠦᠭᠡᠭᠡᠭᠡᠳ ᠭᠡᠨᠡᠳᠲᠡ ᠥᠶᠡᠷᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠳᠠᠮᠢᠷ ᠤᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠳᠤ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠡᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠰᠠᠯᠵᠤ ᠥᠭᠦᠭᠦ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠪᠠᠭᠠᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠠᠪᠣᠷᠠᠠᠠᠳᠠᠠᠠᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠪᠠᠷᠢᠠᠠᠳᠠᠵᠤ ᠭᠡᠳᠤ ᠬᠤᠨᠤᠭ ᠵᠠᠠᠴᠢᠠᠠᠳᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠴᠠᠭᠠᠠᠠᠳᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠣᠰᠤ᠂ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠠᠯᠳᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠭᠡᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡᠶ᠃ ᠭᠡᠳᠤ ᠭᠡᠳᠤᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠳᠠᠨᠢᠵᠤ ᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠦ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ 《ᠳᠠ ᠠᠠᠳᠠᠭᠤᠷᠠᠨ᠂ ᠨᠢᠭᠦᠯ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ》 ᠭᠡᠳ ᠭᠡᠪ ᠨᠢᠭᠡ ᠢᠨᠢᠶᠡᠮᠰᠦᠭᠯᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠠᠢ᠃

ᠬᠤᠯᠠᠭᠠᠢ᠌ᠴᠢ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠶᠢᠡᠨ ᠭᠡᠯᠡᠪᠠᠯ ᠣᠭ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠨᠢ ᠴᠢᠷᠦᠭ᠍ᠳᠡᠵᠤ ᠲᠦᠯᠤᠪᠣᠷᠢ ᠲᠦᠯᠤᠵᠤ᠂ ᠣᠯᠠᠨ ᠳᠤ ᠵᠤᠪᠠᠯᠠᠩ ᠳᠠᠷᠢᠭᠠᠤᠨ ᠵᠢᠭ᠍ᠰᠢᠭ᠍ᠳᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤᠷ ᠰᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠡᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠷᠢᠠᠠᠳᠠᠠᠠᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠣᠰᠤ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠪᠠᠨ ᠭᠡᠯᠡᠭᠦ ᠦᠭᠡᠶ ᠶᠢ ᠭᠢᠴᠢᠶᠡᠳᠡᠭ᠌᠃

ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠡᠷ᠎ᠠ ᠵᠢᠭᠠᠵᠤ ᠡᠷᠡᠭᠦᠤ ᠰᠢᠭᠦᠯᠳᠡ ᠶᠢ ᠰᠢᠳᠤ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠳᠠᠪᠠᠵᠤ ᠥᠭᠡ ᠳᠤᠤᠭᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠠᠳᠤᠭᠤ ᠭᠦᠭᠡᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠌ ᠨᠢ ᠳᠠᠩᠴᠢ ᠢᠯᠠ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤᠷ ᠰᠢᠷᠢᠯᠡᠭ᠍ᠳᠡᠵᠤ ᠵᠢᠯ ᠰᠢᠠᠠᠠᠮ ᠪᠣᠯᠤᠭᠠᠤᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠬᠤᠨᠤᠭ ᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠣᠷᠭᠤᠵᠤ ᠪᠦᠮᠪᠦᠷᠢᠭ᠍ᠰᠡᠭᠡᠷ ᠣᠷᠢᠳᠤ ᠰᠦᠨᠢ ᠡ᠊ᠨᠳᠡ ᠢᠷᠠᠵᠠᠢ᠃

ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠭᠡᠳᠦᠢ ᠴᠢᠳᠠᠯ ᠲᠡᠶ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ᠂ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠵᠤ ᠬᠠᠳᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠰᠢᠷᠢ᠂ ᠦᠯ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠠᠮᠢ ᠳᠠᠯᠪᠢᠠᠠᠰᠠᠨ ᠳᠠᠮᠠᠴᠠᠯ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠭᠦᠴᠤ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠰᠢᠪᠠᠠᠠᠵᠤ᠂ ᠣᠠᠠᠠᠭᠠᠨ ᠪᠣᠳᠤᠯ ᠨᠢ ᠣᠢ᠌ᠮᠤᠷᠠᠵᠤ ᠲᠤᠢ᠌ᠯᠳᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠬᠤᠩᠭ᠋ᠤᠷ ᠲᠡᠶ ᠳᠠᠭᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠵᠠᠢ᠃

ᠭᠦᠤ ᠦᠨᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠠᠨ ᠳᠠᠭᠤᠭᠠᠤᠨ ᠭᠡᠷ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠤᠢ᠌ᠷᠠᠳᠤᠵᠤ ᠣᠴᠢᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠠᠳᠤᠭᠤ ᠮᠠᠨᠠᠭᠠᠤᠨ ᠣᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠴᠢᠷᠤᠨ ᠭᠡᠯᠳᠦᠷᠢᠭ᠍ᠰᠡᠭᠡᠷ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠵᠥᠭ᠌ ᠶᠠᠪᠣᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠭᠠᠯᠰᠠᠩ ᠲᠡᠶ ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠪᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠬᠤᠩᠭ᠋ᠤᠷ ᠭᠦᠤ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠬᠤᠨᠤᠪᠠ ᠦᠦ︖

ᠬᠤᠩᠭ᠋ᠤᠷ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤ ᠳᠤᠤᠭᠠᠷᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠶ᠂ ᠳᠡᠷᠭᠡᠳᠡᠭᠦᠷ ᠨᠢ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠪᠡ᠃ ᠵᠢᠯᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠳᠤ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠴᠤ ᠮᠡᠳᠡᠭ᠍ᠳᠡᠯ ᠦᠭᠡᠶ ᠳᠤᠰᠠ ᠭᠦᠷᠭᠡᠭᠦ ᠪᠢᠯᠠ ᠭᠡᠭᠦ ᠡᠴᠠ ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠣᠳᠤᠯ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤᠷ ᠭᠠᠯᠰᠠᠩ ᠲᠡᠶ ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦ ᠵᠠᠪ ᠴᠤ᠂ ᠭᠦᠰᠡᠯ ᠴᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠠᠢ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠶᠠᠭᠤᠨ ᠳᠤ ᠳᠠᠭᠤ ᠪᠠᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠴᠢᠠᠠᠠᠪᠠ︖ ᠠᠬ᠎ᠠ ᠡᠴᠠ ᠭᠠᠪᠠᠭ ᠭᠦᠷᠳᠡᠭᠡ ᠦᠦ︖ ᠭᠡᠵᠤ ᠭᠠᠯᠰᠠᠩ ᠠᠰᠠᠭᠤᠭᠠᠤᠨ ᠢᠨᠢᠶᠠᠪᠠ᠃

ᠭᠠᠯᠰᠠᠩ ᠢ ᠭᠡᠷ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠣᠷᠤᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠳᠤᠯᠮ᠎ᠠ ᠬᠤᠪᠢᠩ ᠶᠢᠡᠨ ᠪᠠᠷᠢᠭᠠᠤᠨ ᠦᠨᠢᠶ᠎ᠡ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠭᠠᠷᠠᠠᠤ ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠳᠤᠯᠮ᠎ᠠ ᠴᠢ ᠵᠠᠳᠠᠷᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠰᠢᠤ︕

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠠᠠᠤᠪ︖

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢ ᠠᠬ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠡᠷᠦᠭᠡ ᠳᠠᠳᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠤ ᠶᠤᠮ᠃ ᠢᠯᠵᠢᠷᠠᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠣᠠᠳᠠᠭᠠᠤᠨ ᠪᠣᠶᠠᠨ ᠲᠡᠶ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠢ ᠵᠠᠷᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠤ ᠵᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠶᠠᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠭᠦᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠨ᠎ᠡ ᠰᠢᠤ ᠵᠤᠯᠢᠭ ᠮᠢᠨᠢ᠃ ᠴᠢ ᠪᠣᠶᠠᠨ ᠢ ᠨᠢ ᠳᠠᠭᠠᠭᠠᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠰᠢᠤ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠭᠦᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠨ᠎ᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠬ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠠᠶᠤᠠᠠᠤ ᠵᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠶᠠᠨ ᠨᠠᠳᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠭᠡᠵᠤ ᠳᠤᠯᠮ᠎ᠠ ᠭᠡᠭ᠍ᠵᠢᠭᠦᠨ ᠢᠨᠢᠶᠡᠮᠰᠦᠭᠯᠡᠨ ᠭᠡᠯᠡᠭᠡᠳ ᠬᠠᠭᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠳᠠᠰᠭᠢᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠬᠠᠶᠠᠭᠠᠤᠨ ᠭᠠᠷᠤᠯ᠎ᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠳᠡᠨᠡᠭ᠌ ᠭᠢᠴᠢᠶ ᠭᠡᠵᠤ ᠭᠠᠯᠰᠠᠩ ᠬᠣᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠡᠴᠠ ᠨᠢ ᠬᠠᠰᠭᠢᠷᠤᠭᠠᠤᠨ ᠪᠠᠷᠢᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠴᠠᠷᠳᠠᠮᠠᠯ ᠴᠤᠪᠠ ᠪᠠᠨ ᠣᠷᠤ ᠣᠷᠤᠭᠤ ᠪᠠᠨ ᠠᠭᠤᠷ ᠲᠡᠶ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠳᠠᠪᠠ᠃ ᠬᠤᠩᠭ᠋ᠤᠷ ᠦᠨᠢᠶ᠎ᠡ ᠰᠠᠭᠠᠠᠠᠤ᠂ ᠣᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷᠢᠠᠠᠤ ᠶᠢ ᠳᠠᠯᠢᠮᠳᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠠᠪᠣ ᠶᠢᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠬᠤᠷᠴᠠ ᠭᠢᠳᠤᠭ᠎ᠠ᠂ ᠣᠳᠤᠠᠴᠤᠤ ᠴᠤᠪᠠ᠂ ᠬᠠᠵᠠᠭᠠᠷ᠂ ᠭᠦᠵᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠪᠤᠯᠤᠩ ᠳᠤᠰᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠴᠤᠠᠠᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠭᠡᠷ ᠡᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠨᠠᠯᠢᠶᠠᠤᠨ ᠵᠠᠢ᠌ᠳᠠᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠢᠭᠤᠵᠤ ᠠᠮᠵᠢᠪᠠ᠃ ᠢᠩᠭᠢᠭᠡᠳ ᠰᠤᠪᠠᠢ ᠠᠳᠤᠭᠤ ᠭᠡᠯᠢᠭᠦ ᠵᠠᠮ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠠᠪᠣᠭᠠᠤᠨ ᠶᠠᠪᠣᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠯᠴᠢᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠬᠤᠨᠢᠨ ᠤ ᠬᠣᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠡᠴᠠ ᠳᠠᠭᠠᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠠᠠᠰᠠᠨ ᠳᠤᠯᠮ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠳᠠᠭᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠪᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠢᠨᠠᠳᠤᠭᠢ ᠰᠢᠭᠤᠳᠠᠢ ᠲᠡᠶ ᠴᠢᠨᠢ ᠶᠠᠭᠤ ᠪᠣᠢ︖ ᠭᠡᠵᠤ ᠳᠤᠯᠮ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠭᠦᠤ ᠭᠦᠮᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠨ ᠵᠠᠭᠤᠨ᠂ ᠳᠠᠰᠢᠭᠤᠷ ᠶᠢᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ 《ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ ᠦᠭᠡᠶ》 ᠭᠡᠵᠤ ᠳᠤᠭᠢᠶ᠎ᠠ ᠦᠭ‍ᠭᠦᠭᠡᠳ ᠤᠢ᠌ᠷᠠᠳᠤᠨ ᠣᠴᠢᠪᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠡᠷ᠎ᠠ ᠭᠦᠮᠤᠨ᠂ ᠡᠷ᠎ᠠ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ︕

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠶᠠᠭᠤ︖ ᠡᠷ᠎ᠠ ᠭᠦᠮᠤᠨ᠂ ᠡᠷ᠎ᠠ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ ᠡ ᠭᠡᠳ ᠳᠤᠯᠮ᠎ᠠ ᠳᠠᠴᠢᠭᠢᠨᠠᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠢᠨᠢᠶᠡᠭᠦ ᠵᠠᠭᠤᠷ᠎ᠠ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠠᠵᠢᠠᠠᠯᠠᠨ ᠬᠠᠷᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶᠢᠡᠨ᠂ 《ᠴᠢ ᠭᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠡᠷᠭᠡᠯᠡᠭᠦ ᠭᠡᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠶᠤᠮ ᠦᠦ︖》 ᠭᠡᠵᠤ ᠠᠰᠠᠭᠤᠪᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠡᠭᠡᠴᠢ ᠡ᠂ ᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠴᠤ ᠪᠢᠳᠡᠭᠡᠢ ᠭᠡᠯᠡᠭᠡᠷᠡᠢ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠭᠡᠯᠡᠭᠦ ᠦᠭᠡᠶ᠃

ᠰᠤᠪᠠᠢ ᠠᠳᠤᠭᠤ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠯᠴᠢᠭᠡᠷ ᠲᠤ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠤ ᠣᠷᠭᠢᠭᠠᠤᠨ ᠪᠣᠴᠠᠠᠠᠤ ᠵᠠᠮ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠣᠴᠢᠪᠠ᠃ ᠭᠡᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠷᠢᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠠᠬ᠎ᠠ ᠡ᠂ ᠳᠠ ᠬᠠᠮᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠠᠶᠠᠷᠠᠠᠠᠨ ᠳᠠᠭᠤᠳᠠᠪᠠ᠃ ᠬᠠᠵᠠᠭᠤ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠭᠢ ᠡᠴᠠ 《ᠪᠢ ᠡ᠊ᠨᠳᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠂ ᠭᠦᠷᠦᠭᠡᠳ ᠢᠷ᠎ᠠ》 ᠭᠡᠵᠤ ᠳᠠᠭᠤᠳᠠᠪᠠ᠃ ᠬᠤᠩᠭ᠋ᠤᠷ ᠬᠤᠷᠴᠠ ᠭᠢᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠣᠳᠠᠭᠠᠨ ᠨᠤᠴᠤᠯᠳᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠤ ᠰᠢᠷᠢᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠰᠢᠷᠢ ᠶᠢ ᠰᠠᠯᠭᠠᠪᠠ᠃ ᠳᠠᠷᠠ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠳᠠᠪᠠᠯ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ ᠲᠡᠶ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ᠂ ᠳᠡᠭᠡᠭᠦᠷ ᠨᠢ ᠪᠠᠯᠴᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠪᠦᠭᠡᠰᠤ ᠶᠢ ᠬᠠᠷᠠᠠᠠᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠠᠵᠢ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠠᠬ᠎ᠠ ᠡ᠂ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠶᠡᠭᠡ ᠪᠦᠭᠡᠰᠤ ᠪᠣᠢ ᠭᠡᠵᠤ ᠬᠤᠩᠭ᠋ᠤᠷ ᠤᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠪᠣᠰᠠᠠᠤ ᠭᠡᠳ ᠴᠢᠳᠠᠯ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠣᠴᠠᠵᠤ ᠭᠡᠪᠳᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠳᠠᠮᠤᠷ 《ᠳᠠᠢ᠌ᠰᠢᠷᠢ ᠮᠢᠨᠢ》 ᠭᠡᠵᠤ ᠰᠢᠪᠠᠭᠡᠨᠡᠭᠡᠳ ᠨᠢᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠠᠨᠢᠵᠤ ᠠᠯᠭᠤᠷ ᠶᠢᠡᠷ ᠳᠦᠷᠪᠠᠨ ᠮᠦᠴᠢ ᠪᠠᠨ ᠭᠦᠳᠡᠯᠭᠡᠵᠤ ᠡᠭᠢᠯᠠᠪᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠠᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠢᠨᠢ ᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠡᠷᠭᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠰᠢᠪᠠᠭᠡᠨᠡᠪᠡ᠃ 

ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠡᠢ᠌ᠮᠤ ᠬᠠᠳᠠᠭᠤ ᠰᠢᠷᠢᠨ ᠳᠤ ᠪᠣᠭᠤᠯᠭᠠᠵᠤ ᠥᠳᠡᠭᠦᠯᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠡᠳᠤᠷ ᠬᠤᠯᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠶᠠᠪᠣᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠡᠨᠠ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠢ ᠬᠠᠷᠠᠠᠠᠤ ᠳᠤᠰᠤᠮ ᠬᠤᠩᠭ᠋ᠤᠷ ᠤᠨ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠭᠦᠭᠡᠷᠤᠨ᠂ ᠪᠣᠭᠤᠨᠢ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠣᠯᠠᠠᠳᠠ ᠰᠤᠨᠤᠰᠤᠠᠠᠰᠠᠨ 《ᠭᠡᠷ ᠲᠤ ᠣᠷᠤᠵᠤ᠂ ᠭᠡᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠮᠦᠷᠭᠦᠳᠡᠭ᠌ ᠦᠭᠡᠶ》 ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠡᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠭᠦᠪᠴᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠳᠠ ᠰᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠡᠷ᠎ᠠ ᠦᠦ︖ ᠭᠡᠵᠤ ᠬᠤᠩᠭ᠋ᠤᠷ ᠳᠠᠪᠴᠢᠯ ᠦᠭᠡᠶ ᠠᠰᠠᠭᠤᠪᠠ᠃ ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠨᠢᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠠᠯᠭᠤᠷ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠵᠤ᠂ ᠭᠦᠤ ᠶᠢ ᠣᠳᠠᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠰᠢᠷᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠢᠨᠢᠶᠡᠮᠰᠦᠭᠯᠡᠭᠦ ᠮᠠᠳᠤ ᠪᠣᠯᠪᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠴᠢ ᠵᠠᠰᠠᠠᠠᠳᠤ ᠬᠠᠨ ᠤ ᠴᠠᠭᠢᠭᠤᠷ ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠭᠡᠵᠤ ᠰᠤᠨᠤᠰᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠦᠦ︖ 

ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠵᠢᠯ ᠳᠠᠮᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠰᠢᠶᠠᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠬᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠳᠠᠶᠠᠭᠠᠷ ᠴᠤᠤ ᠭᠠᠷᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠵᠠᠰᠠᠠᠠᠳᠤ ᠬᠠᠨ ᠤ ᠴᠠᠭᠢᠭᠤᠷ ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠭᠡᠭ᠍ᠴᠢ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠡᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠷᠢᠠᠠᠳᠠᠭᠠᠤᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠴᠠᠭᠠᠠᠠᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠰᠤᠨᠤᠰᠴᠤ ᠪᠢᠯᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠰᠤᠨᠤᠰᠤᠠᠠᠰᠠᠨ᠂ ᠠᠬ᠎ᠠ ᠡ᠃ ᠳᠠ ᠴᠠᠭᠢᠭᠤᠷ ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠦᠦ︖

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠳᠠᠢ᠌ᠮᠤ᠃ ᠪᠢ ᠴᠠᠭᠢᠭᠤᠷ ᠳᠠᠮᠤᠷ᠃ 

ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠳᠤ ᠠᠯᠳᠠᠷᠰᠢᠠᠠᠰᠠᠨ ᠮᠤᠠᠳᠠᠭ ᠡᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠳᠤᠰᠠ ᠪᠣᠯᠤᠭᠠᠤᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡᠴᠡᠨ ᠶᠠᠷᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠭᠦᠤ ᠨᠢᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠳᠦᠷᠯᠡᠢ᠌ᠯᠭᠡᠨ ᠮᠠᠷᠰᠠᠢᠨ ᠢᠨᠢᠶᠠᠪᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠳᠡᠭᠦᠤ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠭᠡᠨ ᠪᠢᠯᠠ︖

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠬᠤᠩᠭ᠋ᠤᠷ᠃ ᠯᠤᠤ ᠭᠦᠩ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠠᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠤ ᠭᠡᠵᠤ ᠨᠠᠷᠢᠠᠠᠠᠨ ᠳᠠᠭᠤ ᠪᠠᠷ ᠴᠤᠪᠣᠭᠤ ᠭᠡᠭ᠍ᠴᠢ ᠨᠢ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠪᠠ᠃

ᠣᠳᠠᠯ ᠦᠭᠡᠶ ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠪᠣᠰᠴᠤ ᠳᠠᠪᠠᠯ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ ᠪᠠᠨ ᠳᠠᠢ᠌ᠯᠤᠨ᠂ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠢ ᠨᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠪᠣᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠢ ᠨᠢ ᠭᠦᠪᠢᠵᠤ ᠰᠠᠩᠰᠤᠷᠤᠨ ᠡᠮᠦᠰᠪᠡ᠃ ᠭᠠᠳᠠᠭᠤᠷ ᠨᠢ ᠬᠤᠩᠭ᠋ᠤᠷ ᠤᠨ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠣᠳᠤᠠᠴᠤᠤ ᠴᠤᠪᠠ ᠶᠢ ᠡᠮᠦᠰᠦᠭᠡᠳ ᠪᠦᠰᠡᠯᠡᠪᠡ᠃

ᠡᠨᠠ ᠭᠠᠢ᠌ᠠᠠᠠᠮᠰᠢᠠᠠᠳᠤ ᠡᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠡᠨ ᠪᠦᠭᠦᠨ ᠭᠦᠤ ᠳᠤ ᠶᠠᠷᠤ ᠪᠣᠰᠤ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠰᠢᠭ ᠰᠠᠨᠠᠠᠠᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠ᠃ ᠢᠯᠠᠩᠭ᠋ᠤᠶ᠎ᠠ ᠭᠦᠵᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠪᠤᠯᠤᠩ ᠳᠤᠰᠤ ᠶᠢ ᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠨ ᠡᠮᠭᠦᠭᠡᠳ ᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠬᠠᠠᠴᠤᠢ ᠪᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠠᠮᠠ ᠪᠠᠨ ᠱᠤᠳᠤᠷᠤᠨ ᠠᠷᠴᠢᠭᠠᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠰᠤᠨ ᠭᠦᠵᠡᠭᠡ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠳᠠᠷᠠ ᠬᠤᠯᠠ ᠰᠢᠳᠠᠵᠤ ᠣᠷᠭᠢᠠᠠᠤ ᠨᠢ ᠭᠡᠨ ᠴᠤ ᠭᠢᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠮ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠭᠠᠢ᠌ᠠᠠᠠᠮᠰᠢᠠᠠᠳᠤ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠮᠠᠳᠤ ᠪᠣᠳᠤᠠᠠᠳᠠᠪᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠵᠠ ᠳᠡᠭᠦᠤ ᠮᠢᠨᠢ ᠣᠷᠳᠤ ᠨᠠᠰᠤᠯᠠᠵᠤ ᠣᠳᠠᠭᠠᠨ ᠵᠢᠷᠭᠠᠭᠠᠷᠠᠢ︕ ᠠᠬ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠡᠷ᠎ᠠ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠠᠴᠢ ᠶᠢ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠭᠦᠵᠦᠭᠦᠤ ᠣᠷᠳᠤ᠂ ᠵᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠭᠦᠵᠦᠭᠦᠤ ᠪᠣᠭᠤᠨᠢ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤᠷ ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠨ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠠ᠃ ᠣᠳᠤ ᠳᠡᠭᠦᠤ ᠮᠢᠨᠢ ᠬᠠᠷᠢ ᠭᠡᠵᠤ ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠭᠡᠯᠡᠪᠡ᠃

ᠬᠤᠩᠭ᠋ᠤᠷ᠂ ᠭᠢᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠠᠪᠴᠤ ᠮᠤᠷᠳᠠᠭᠠᠤᠨ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠵᠥᠭ᠌ ᠰᠠᠵᠢᠯᠠᠨ ᠶᠠᠪᠣᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ 《ᠡᠷ᠎ᠠ ᠭᠦᠮᠤᠨ᠂ ᠡᠷ᠎ᠠ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠳᠠᠢ》 ᠭᠡᠵᠤ ᠳᠠᠪᠳᠠᠨ᠂ ᠳᠠᠭᠢᠨ ᠳᠠᠭᠢᠨ ᠡᠷᠭᠢᠵᠤ ᠬᠠᠷᠠᠠᠠᠰᠠᠭᠠᠷ ᠢᠷᠠᠪᠠᠯ ᠵᠠᠯ᠎ᠠ ᠣᠶᠠᠭᠠᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠦᠯᠦ ᠳᠠᠨᠢᠠᠠᠤ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠮᠤᠷᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠠ᠃

《ᠮᠠᠨ ᠳᠤ ᠭᠡᠨ ᠢᠷᠡᠭᠡ ᠶᠤᠮ ᠪᠣᠯ︖》 ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠣᠳᠤᠭᠠᠤᠨ ᠭᠡᠷ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠣᠷᠤᠪᠠᠯ ᠢᠵᠢᠯᠭᠡᠨ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠴᠢᠰᠴᠠᠤ ᠬᠠᠠᠳᠠᠭᠠᠵᠠ ᠲᠡᠶ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠳᠤᠯᠤ ᠬᠤᠯᠤ ᠲᠡᠶ ᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭ ᠣᠤᠭᠤᠨ ᠠᠪᠣ ᠲᠡᠶ ᠨᠢ ᠶᠠᠷᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯᠳᠤ ᠭᠤᠸᠠᠢ ᠳᠠ ᠰᠢᠭᠦᠭ᠍ᠳᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠤ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠬᠠᠷᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯ ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠤᠩᠭ᠋ᠤᠨ ᠤ ᠭᠢᠨᠢ ᠴᠢᠰᠤ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠣᠷᠤᠭᠤ ᠦᠰᠦᠷᠦᠭᠡᠳ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠰᠢᠳᠤ ᠨᠢ ᠭᠢᠠᠠᠤᠳᠤᠨᠠᠠᠠᠤ ᠡᠴᠠ ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ ᠭᠠᠷᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠶ ᠨᠤᠬᠠᠢ ᠳ᠋ᠠ᠃ ᠴᠠᠭᠢᠭᠤᠷ ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠴᠤ ᠡᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠳᠤ ᠡᠷ᠎ᠠ ᠡ᠃ ᠪᠠᠷᠢᠵᠤ ᠠᠪᠣᠭᠠᠤᠨ ᠠᠬ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠮᠦᠴᠢ ᠮᠦᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠨᠢ ᠵᠢᠬᠢᠷᠢᠭᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠤᠨ ᠮᠦᠯᠵᠢᠵᠤ ᠣᠷᠭᠢᠨ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠨᠢ ᠪᠠᠳᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠢᠳᠡᠭ᠍ᠳᠡᠵᠤ ᠨᠥᠭᠡ ᠪᠣᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠦᠷᠭᠡᠨ ᠴᠡᠭᠡᠵᠢ ᠲᠡᠶ ᠳᠤᠮᠤ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠭᠡᠯᠡᠭᠡᠳ ᠫᠠᠷᠴᠢᠭᠢᠨᠠᠨ ᠢᠨᠢᠶᠡᠭᠦ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠶᠡᠭᠡ ᠭᠡᠷ ᠳᠤᠷᠭᠢᠠᠠᠤ ᠰᠢᠭ ᠪᠣᠯᠪᠠ᠃

ᠡᠨᠠ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠢ ᠪᠠᠳᠠᠷᠴᠢ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌᠃ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠤᠨ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠡᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠯᠤᠤ ᠭᠦᠩ ᠤᠨ ᠳᠠᠮᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠠᠠᠠᠷ ᠭᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠣᠳᠤ ᠭᠤᠴᠢ ᠭᠦᠷᠴᠡᠢ᠃ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠍ᠳᠡᠨ ᠳᠤ ᠬᠠᠳᠠᠭᠤ ᠬᠠᠷᠭᠢᠰ᠂ ᠪᠠᠰᠠ ᠳᠡᠭᠡᠭᠡᠳ ᠴᠢᠳᠠᠯ ᠭᠦᠴᠤ ᠶᠡᠭᠡᠳᠡᠢ᠂ ᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠵᠠᠭᠠᠨ ᠴᠤᠯᠠ ᠲᠡᠶ ᠭᠦᠮᠤᠨ᠃ ᠳᠠᠠᠠᠠᠷ ᠭᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠡᠴᠠ ᠬᠣᠢ᠌ᠰᠢ ᠭᠡᠭᠡᠯᠢ ᠬᠠᠠᠠᠤᠤᠯᠢ ᠠᠪᠴᠤ ᠣᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠭᠦᠷᠦᠩᠭᠡ ᠲᠡᠶ ᠪᠣᠯᠤᠭᠠᠤᠨ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠢ 《ᠮᠠᠭᠤ ᠭᠤᠶᠤᠯᠭᠠᠴᠢᠨ》 ᠭᠡᠵᠤ ᠳᠠᠭᠠᠷᠢᠠᠠᠤ ᠨᠢ ᠣᠯᠠᠮ ᠣᠯᠠᠨ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠪᠢᠯᠠ᠃

ᠪᠠᠳᠠᠷᠴᠢ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠵᠢᠯ ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠢ ᠣᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠭᠦᠪᠴᠤ ᠶᠠᠪᠣᠠᠠᠤ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠪᠠᠷᠢᠭᠠᠤᠨ ᠳᠠᠮᠠᠭᠠᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠠᠪᠠᠴᠢᠵᠤ ᠦᠪᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠪᠠᠩᠵᠠᠳᠠᠨ᠂ ᠰᠢᠷᠢᠯᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠳᠠᠠᠠᠠᠷ ᠭᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠢ ᠰᠢᠷᠢᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠳᠠᠳᠠ ᠨᠡᠷ ᠡᠴᠠ ᠣᠷᠭᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠦᠭᠡᠶ᠃ ᠭᠡᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠴᠠᠭᠢᠭᠤᠷ ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠣᠷᠭᠤᠵᠠᠢ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠪᠣᠳᠤᠠᠠᠤ ᠳᠤᠳᠤᠮ ᠬᠤᠷᠤᠰᠴᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠ᠃

ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠵᠢᠯ ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠢ ᠪᠠᠩᠵᠠᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠭᠠᠩ ᠵᠤᠷᠢᠭ᠂ ᠳᠠᠰᠪᠣᠷᠢ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠪᠠᠠᠠᠠᠷᠠᠠᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ᠃ ᠴᠢᠨ᠋ᠸ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠪᠠᠷᠢᠵᠤ ᠠᠪᠣᠠᠠᠰᠠᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠡᠷ᠎ᠠ ᠴᠢᠳᠠᠯ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠪᠠᠠᠠᠠᠷᠠᠠᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠤᠨ ᠵᠤᠪᠠᠭᠠᠠᠠᠤ ᠣᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ᠂ ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠢ ᠪᠠᠩᠵᠠᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠪᠠᠳᠠᠷᠴᠢ ᠶᠠᠭ ᠯᠠ ᠳᠠᠢ᠌ᠮᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ᠃ ᠪᠠᠳᠠᠷᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠪᠠᠩᠵᠠ ᠶᠢ ᠳᠠᠪᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠡᠷ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ᠃ ᠭᠡᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠢ ᠳᠦᠴᠢ ᠪᠠᠩᠵᠠᠳᠠᠭᠠᠤᠨ ᠬᠠᠷᠠᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠨᠢᠳᠤ ᠨᠢ ᠭᠦᠯᠢᠯᠵᠡᠨ᠂ ᠰᠢᠳᠤ ᠨᠢ ᠳᠠᠴᠢᠭᠢᠨᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠠᠢ᠃ ᠢᠩᠭᠢᠭᠡᠳ ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠢ ᠭᠢᠠᠳᠠᠨ ᠣᠷᠤᠭᠤ ᠴᠢᠷᠦᠭᠡᠳ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ 《ᠪᠣᠵᠠᠭᠠᠢ ᠡᠷ᠎ᠠ ᠶᠤᠮ ᠳ᠋ᠠ᠃ ᠮᠠᠷᠭᠠᠰᠢ ᠠᠬ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠳᠡᠭᠦᠤ ᠪᠠᠨ ᠳᠤᠤᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠨ᠎ᠠ》 ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠠᠠᠠᠠᠳᠤᠨ ᠭᠡᠯᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠮᠠᠷᠭᠠᠰᠢ ᠨᠢ ᠬᠤᠷᠢ ᠴᠤᠭᠢᠭᠠᠤᠨ ᠲᠦᠷ ᠵᠤᠠᠠᠰᠤᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠠᠮᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ 《ᠬᠤᠷᠢ》 ᠭᠡᠳ ᠭᠦᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠭᠦᠳᠡᠯᠭᠡᠵᠤ ᠭᠡᠪᠳᠡᠷᠢ ᠪᠠᠨ ᠵᠠᠰᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠪᠠᠳᠠᠷᠴᠢ ᠣᠯᠠᠮ ᠬᠤᠷᠤᠰᠴᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠠᠩᠵᠠ ᠬᠤᠭᠤᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠪᠠᠭᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ ᠶᠢᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠨᠢᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠭᠦᠯᠢᠢᠯᠭᠡᠨ ᠰᠢᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠭᠢᠠᠠᠤᠳᠤᠨᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠬᠠᠪᠢᠷᠴᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠴᠢ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ ᠶᠤᠮ ᠦᠦ︖ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠶᠤᠮ ᠦᠦ︖ ᠭᠡᠵᠤ ᠠᠭᠤᠷᠯᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠳᠠᠠᠠᠠᠷ ᠠᠰᠠᠭᠤᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠳᠠᠮᠤᠷ᠄

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠵᠠ ᠪᠢ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠭᠦᠯ ᠲᠡᠶ᠂ ᠬᠤᠭᠢᠮᠠᠢ ᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠲᠡᠶ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠪᠢᠯᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠶᠤᠵᠤᠯᠠᠨ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠪᠠ᠃ ᠡᠴᠤᠰ ᠳᠤᠨᠢ ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠢ ᠪᠠᠳᠠᠷᠴᠢ ᠰᠢᠷᠢᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠨᠢᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠭᠢᠯᠠᠯᠵᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠰᠢᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠵᠠᠭᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠤᠨ 《ᠣᠷᠭᠤᠨ᠎ᠠ ᠰᠢᠤ》 ᠭᠡᠭᠦ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠪᠠᠳᠠᠷᠴᠢ ᠶᠡᠭᠡᠮᠰᠦᠭ᠌ ᠶᠢᠡᠷ ᠢᠨᠢᠶᠡᠮᠰᠦᠭᠯᠡᠵᠤ᠄

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠮᠠᠭᠤ ᠭᠤᠶᠤᠯᠭᠠᠴᠢᠨ ᠴᠢ ᠰᠠᠴᠢ ᠴᠢᠨᠢ ᠭᠦᠷᠪᠠᠯ ᠳᠡᠭᠡᠭᠡᠷᠡᠢ ᠭᠡᠵᠡᠢ᠃ 

ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠳᠠᠷᠴᠢ ᠳᠠᠷᠭᠤᠨ ᠬᠤᠨᠢᠨ ᠤ ᠭᠤᠶ᠎ᠠ ᠴᠢᠨᠠᠵᠤ ᠣᠴᠢᠭᠠᠤᠨ ᠳᠤᠮᠤ ᠳᠤᠮᠤ ᠣᠠᠠᠳᠤᠯᠤᠨ ᠦᠭ‍ᠭᠦ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠰᠢᠷ ᠰᠢᠷ ᠵᠠᠵᠢᠯᠤᠨ ᠢᠳᠡᠭᠦ ᠵᠠᠭᠤᠷ᠎ᠠ 《ᠴᠢ ᠦᠰᠤ᠂ ᠰᠠᠠᠠᠠᠯ ᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠰᠠᠯᠭᠠᠵᠤ ᠦᠭ‍ᠭᠦ ᠦᠭᠡᠶ ᠦᠦ》 ᠭᠡᠭᠦ ᠳᠤ᠂

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠣᠷᠭᠤᠵᠤ ᠭᠠᠷᠤᠭᠠᠤᠨ ᠰᠠᠯᠭᠠᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠦᠦ ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠠᠳᠠᠷᠴᠢ ᠳᠠᠪᠠᠯᠠᠵᠠᠢ᠃ 

ᠭᠡᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠴᠠᠭᠢᠭᠤᠷ ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠣᠷᠭᠤᠵᠠᠢ᠃ ᠡᠨᠠ ᠨᠢ ᠪᠠᠳᠠᠷᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠨᠢᠭᠡᠮᠦᠰᠤᠨ ᠬᠤᠤᠷᠯᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ ᠰᠢᠭ ᠪᠣᠳᠤᠠᠠᠳᠠᠭᠠᠤᠨ 《ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠵᠤ ᠡᠢᠵᠦ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠤᠨ ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠢ ᠵᠠᠪᠠᠯ ᠪᠠᠷᠢᠵᠤ ᠠᠯᠳᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠣᠯᠵᠤ ᠠᠪᠠᠠᠤ᠂ ᠳᠠᠰᠢᠷᠠᠮ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠬᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠳᠠᠶᠠᠭᠠᠷ ᠴᠤᠤᠷᠢᠶᠠᠳᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠡᠷ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠤᠶᠠᠳᠠᠭᠢ ᠣᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠷᠢᠠᠠᠰᠠᠨ ᠠᠯᠳᠠᠷ ᠵᠡᠭᠦᠨ᠎ᠡ》 ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠣᠳᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠ᠃

ᠪᠠᠳᠠᠷᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠤᠷ᠎ᠠ ᠰᠠᠭᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠨᠠᠮᠠᠠᠠᠨ ᠪᠦᠳᠦᠭᠦᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠢ ᠳᠠᠮᠳᠢᠨ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌᠃ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠵᠢᠯ ᠡᠴᠠ ᠡᠭᠢᠯᠠᠨ ᠳᠠᠮᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠠᠠᠠᠷ ᠭᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠠᠵᠠᠢ᠃

ᠳᠠᠮᠳᠢᠨ ᠳᠤ ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠢ ᠪᠠᠷᠢᠠᠠᠤ ᠰᠢᠨᠤᠯ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠶ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠭᠡᠨᠡᠭ ᠦᠭᠡᠶ ᠶᠠᠪᠣᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠤᠨ ᠴᠤᠭᠢᠭᠤᠯᠴᠢᠠᠠᠠᠵᠤ ᠮᠠᠭᠠᠤᠨ ᠭᠡᠵᠤ ᠵᠤᠷᠠᠮ᠎ᠠ ᠳᠠᠪᠭᠢᠠᠠᠰᠠᠨ ᠴᠤ ᠰᠤᠴᠢᠵᠤ᠂ ᠴᠤᠠᠠᠴᠠᠭᠢ ᠳᠤᠤᠭᠠᠷᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠴᠤ ᠰᠠᠷᠪᠠᠯᠵᠠᠨ ᠶᠠᠪᠣᠵᠠᠢ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠮᠢᠨᠤ ᠭᠦᠤ ᠮᠠᠯ ᠳᠤ ᠶᠠᠪᠣᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠴᠢᠨᠢ ᠭᠠᠠᠠᠴᠠ ᠨᠢᠭᠡ ᠶᠠᠪᠠᠭᠠᠨ᠂ ᠨᠢᠴᠦᠭᠦᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠬᠠᠷᠠᠠᠠᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠢᠵᠠ︖ ᠭᠡᠵᠤ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯᠳᠤ ᠭᠦᠭᠦᠦᠷ ᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠵᠤᠠᠠᠰᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠬᠤᠩᠭ᠋ᠤᠷ ᠡᠴᠠ ᠠᠰᠠᠭᠤᠪᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠦᠭᠡᠶ᠂ ᠠᠵᠢᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠭᠡᠳ ᠬᠤᠩᠭ᠋ᠤᠷ ᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠰᠡᠭ᠍ᠰᠦᠷᠪᠡ᠃ ᠬᠤᠩᠭ᠋ᠤᠷ ᠤᠨ ᠠᠮᠢᠰᠠᠠᠤᠬ᠎ᠠ ᠳᠠᠪᠠᠠᠤᠴᠠᠵᠤ ᠵᠢᠷᠦᠭᠡ ᠨᠢ ᠴᠡᠭᠡᠵᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠪᠠᠠᠠᠳᠠᠨ ᠶᠠᠳᠠᠨ ᠴᠤᠭᠢᠯᠠᠵᠤ 《ᠡᠷ᠎ᠠ ᠭᠦᠮᠤᠨ᠂ ᠡᠷ᠎ᠠ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ》 ᠭᠡᠵᠤ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠰᠢᠪᠠᠨᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠ᠃ ᠭᠦᠳᠡᠯᠭᠦ ᠭᠡᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠭᠦᠭᠦᠦᠷ ᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠰᠠᠭᠠᠮ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢᠩ ᠳᠤ ᠳᠤᠷᠴᠤ ᠪᠦᠳᠦᠷᠢᠭᠡᠳ ᠪᠠᠳᠠᠷᠴᠢ ᠶᠢ ᠮᠦᠷᠭᠦᠵᠤ ᠣᠷᠭᠢᠪᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠳᠦᠷᠰᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠭᠦᠤ ᠪᠣᠢ᠃ ᠳᠠᠷᠢᠭᠢ ᠥᠭᠡᠢᠳᠡᠭᠡᠳ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠᠯ ᠭᠦᠩᠭᠡᠯᠡᠵᠤ ᠣᠷᠭᠢᠨ᠎ᠠ ᠰᠢᠤ ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠠᠳᠠᠷᠴᠢ ᠭᠦᠮᠦᠰᠭᠡ ᠪᠠᠨ ᠰᠦᠷ ᠲᠡᠶ ᠵᠠᠩᠭᠢᠳᠤᠨ ᠪᠦᠳᠦᠭᠦᠨ ᠳᠠᠭᠤ ᠪᠠᠷ ᠭᠦᠩᠭᠢᠨᠡᠭᠦᠯᠤᠨ ᠭᠡᠯᠡᠪᠡ᠃

ᠬᠤᠩᠭ᠋ᠤᠷ᠂ ᠪᠠᠳᠠᠷᠴᠢ ᠡᠴᠠ ᠵᠠᠢ᠌ᠯᠠᠨ ᠵᠤᠠᠠᠰᠤᠵᠤ᠂ ᠨᠤᠬᠠᠢ ᠳᠤ ᠰᠢᠠᠠᠠᠭᠤᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠮᠤᠤᠷ ᠤᠨ ᠨᠢᠳᠤ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠳᠠᠷᠴᠢ ᠶᠢ ᠰᠢᠷᠳᠠᠨ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠪᠠ᠃

《ᠡᠨᠠ ᠯᠠᠪ ᠨᠠᠮᠢ᠋ᠢ ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠭᠤᠸᠠᠢ ᠲᠡᠶ ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠢ ᠮᠠᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠤ ᠰᠢᠭ᠃ ᠪᠢ ᠭᠡᠯᠡᠭᠦ ᠦᠭᠡᠶ᠂ ᠭᠦᠩᠭᠡᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠴᠤ ᠭᠡᠯᠡᠭᠦ ᠦᠭᠡᠶ᠃ ᠢᠰᠢᠭᠡ ᠰᠢᠭ᠌ ᠴᠢᠷᠠᠯᠠᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ᠂ ᠬᠤᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠢᠭ ᠳᠠᠭᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠤᠨ ᠯᠠ ᠪᠣᠰᠤᠭᠠᠤᠨ ᠶᠠᠪᠣᠴᠢᠠᠠᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠷ᠎ᠠ ᠭᠦᠮᠤᠨ᠂ ᠡᠷ᠎ᠠ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ》 ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠣᠳᠤᠪᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠴᠢ ᠮᠠᠭᠤ ᠭᠦᠩᠭᠡᠯᠡ ᠳ᠋ᠠ᠃ ᠪᠢ ᠶᠤᠤ ᠭᠡᠭᠦ ᠦᠭᠡᠶ ᠭᠡᠵᠤ ᠬᠤᠩᠭ᠋ᠤᠷ ᠤᠨ ᠬᠠᠰᠭᠢᠷᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠨᠢᠳᠤᠨ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠳᠤᠭᠤᠯᠠᠩ ᠨᠢᠯᠪᠣᠰᠤ ᠳᠤᠨᠤᠷᠠᠪᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠪᠠᠯᠠ ᠲᠡᠶ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠭᠠᠠᠠᠴᠠ ᠭᠦᠤ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠰᠢᠷᠪᠣᠰᠤᠳᠠᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠳ ᠪᠠᠳᠠᠷᠴᠢ ᠨᠢᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠵᠢᠷᠳᠠᠢ᠌ᠯᠭᠠᠨ ᠢᠨᠢᠶᠠᠪᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠮᠢᠨᠤ ᠭᠦᠤ᠂ ᠳᠤᠮᠤ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠲᠡᠶ ᠢᠩᠭᠢᠵᠤ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠭᠡᠵᠤ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯᠳᠤ ᠭᠦᠤ ᠪᠠᠨ ᠵᠢᠮᠡᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠳᠤᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ 《ᠮᠢᠨᠤ ᠭᠦᠤ ᠴᠤ ᠶᠠᠭ ᠦᠭᠡᠶ ᠡᠷ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠠ》 ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠠᠠᠠᠠᠳᠤᠪᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠰᠢᠷᠢᠳᠠᠢ ᠮᠦᠷᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠣᠷᠭᠤᠴᠢᠠᠠᠠᠳᠠᠭ᠂ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠯᠠ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠡᠷ᠎ᠠ ᠶᠤᠮ ᠳ᠋ᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯᠳᠤ ᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠠᠯᠭᠤᠷ ᠰᠠᠵᠢᠯᠠᠪᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠡᠭᠦᠨ ᠡᠴᠠ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠪᠠᠷᠢᠠᠠᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠶᠤᠮ ᠰᠢᠤ ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠠᠳᠠᠷᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠯᠡᠭᠦ ᠳᠤ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ 《ᠭᠡᠪᠠᠴᠤ ᠪᠢ ᠪᠠᠷᠢᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ ᠳ᠋ᠠ》 ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠪᠠᠷᠳᠠᠮ ᠥᠩᠭᠡ ᠳᠤᠳᠤᠷᠬᠠᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠠ᠃ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯᠳᠤ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠵᠢᠯ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠳᠠᠮᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠰᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠭᠢᠠᠳᠠᠨ ᠳᠤ ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠲᠡᠶ ᠳᠠᠭᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠵᠠᠢ᠃ ᠡᠷ᠎ᠠ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠭᠡᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠲᠤ ᠡ᠊ᠨᠳᠡᠭ᠍ᠳᠡᠯ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠭᠢᠠᠳᠠᠨ ᠳᠤ ᠵᠠᠪᠠᠯ ᠣᠷᠤᠳᠠᠭ ᠭᠡᠵᠤ ᠣᠷᠢᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠮᠦᠰ ᠶᠠᠷᠢᠳᠠᠭ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤᠷ 《ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠵᠤ ᠮᠡᠳᠡᠭᠦ ᠪᠣᠢ︖》 ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠣᠳᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯᠳᠤ ᠡᠭᠡᠯᠵᠢ ᠪᠠᠨ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠭᠦ ᠭᠡᠵᠤ ᠭᠢᠠᠳᠠᠨ ᠤ ᠬᠤᠶᠠᠭ ᠨᠡᠷ ᠲᠤ ᠬᠠᠠᠠᠤᠤᠯᠢ ᠥᠭ᠍ᠴᠤ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠡᠳᠤᠷ ᠳᠠᠮᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠰᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠭᠢᠠᠳᠠᠨ ᠳᠤ ᠰᠠᠭᠤᠵᠤ ᠳᠠᠠᠳᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠷᠢᠠᠠᠳᠠᠯ ᠤᠳ ᠢ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠᠯᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠰᠢᠷᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠲᠡᠶ ᠲᠤᠬᠢᠶᠠᠯᠳᠤᠵᠤ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠ ᠦᠭ‍ᠭᠦ ᠵᠠᠭᠤᠷ᠎ᠠ ᠭᠡᠳᠤᠨ ᠥᠭᠡ ᠴᠤ ᠰᠤᠯᠢᠵᠠᠢ᠃

ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠰᠤᠨᠤᠰᠠᠠᠤ ᠳᠤᠳᠤᠮ ᠬᠤᠩᠭ᠋ᠤᠷ ᠤᠨ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠳᠤ ᠭᠡᠮᠵᠢᠶᠡᠯᠡᠰᠢ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠠᠠᠠᠷᠠᠠᠠᠯ ᠣᠪᠣᠯᠵᠠᠨ ᠭᠦᠭᠡᠷᠴᠤ 《ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠭᠤᠸᠠᠢ ᠨᠠᠮᠢ᠋ᠢ ᠡᠷ᠎ᠠ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠰᠢᠤ》 ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠣᠳᠤᠠᠠᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠠᠢ᠃ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠡᠴᠠ ᠨᠢᠮ᠎ᠠ ᠠᠭᠠᠷᠤᠤᠯ ᠪᠦᠪᠦᠳᠦᠨᠡᠨ ᠭᠦᠯᠭᠦᠭ᠍ᠰᠡᠭᠡᠷ ᠣᠷᠤᠵᠤ ᠢᠷᠠᠯ᠎ᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠳᠠ ᠪᠦᠭᠦᠨ ᠤ ᠠᠮᠤᠭᠤᠯᠠᠩ ᠢ ᠠᠢ᠌ᠯᠠᠳᠬᠠᠶ᠎ᠠ᠃ ᠳᠠᠷᠭᠤᠨ ᠳᠠᠪᠠᠳᠠᠢ ᠵᠤᠰᠠᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠦᠦ︖

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ᠂ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠦᠦ︖ ᠪᠣᠷᠤᠭᠠᠨ ᠡᠯᠪᠠᠭ᠌ ᠲᠡᠶ ᠰᠠᠢ᠌ᠠᠠᠠᠨ ᠵᠤᠨ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠪᠠᠳᠠᠷᠴᠢ ᠳᠠᠠᠠᠠᠷ ᠬᠠᠮᠢᠭ᠎ᠠ ᠭᠦᠷᠴᠤ ᠶᠠᠪᠣᠨ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠠ︖

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠴᠠᠭᠢᠭᠤᠷ ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠢ ᠠᠯᠳᠠᠴᠢᠠᠠᠠᠭᠠᠤᠨ ᠡᠷᠢᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠨᠢᠮ᠎ᠠ ᠭᠤᠸᠠᠢ ᠥᠵᠡᠭᠡᠳ ᠦᠭ‍ᠭᠦ ᠦᠭᠡᠶ ᠦᠦ︖ ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠠᠳᠠᠷᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠯᠡᠭᠦ ᠳᠤ 《ᠮᠠᠨ ᠤ ᠨᠢᠮ᠎ᠠ ᠭᠤᠸᠠᠢ ᠴᠤ ᠰᠢᠷᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠠᠠᠳᠤᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠵᠢᠷᠤᠬᠠᠢᠴᠢ ᠳ᠋ᠠ》 ᠭᠡᠳ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯᠳᠤ ᠶᠤᠵᠤᠯᠠᠨ ᠢᠨᠢᠶᠠᠪᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠭᠦᠭ᠍ᠰᠢᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ ᠦᠦ᠂ ᠮᠡᠳᠡᠭᠦ ᠪᠠᠨ ᠪᠣᠯᠢᠭᠠᠤᠨ ᠳᠦᠭᠡᠷᠢᠭᠦ ᠨᠢ ᠶᠡᠭᠡ ᠪᠣᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠪᠢᠯᠠ ᠭᠡᠳ ᠨᠢᠮ᠎ᠠ ᠡᠪᠣᠷ ᠡᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠨᠠᠠᠳᠢᠩᠨᠠᠨ ᠭᠡᠯᠭᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠶ‍ᠢᠰᠤᠨ ᠵᠤᠭᠤᠰ ᠶᠢᠡᠨ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠤ ᠰᠢᠪᠰᠢᠨ ᠥᠯᠢᠶᠡᠭᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠨᠢᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠠᠨᠢᠵᠤ᠂ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠪᠠᠨ ᠴᠤᠷᠪᠣᠢ᠌ᠯᠭᠠᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠯᠠ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ ᠳᠦᠷᠢ ᠥᠵᠡᠭᠦᠯᠪᠡ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠵᠠ ᠳ᠋ᠠ ᠬᠠᠴᠢᠨ ᠶᠤᠮ ᠳ᠋ᠠ᠃ ᠦᠪᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠯᠠ ᠴᠢᠨᠤ ᠭᠠᠷ ᠲᠤ ᠣᠷᠤᠠᠠᠤ ᠶᠤᠮ ᠰᠢᠭ ᠪᠠᠭᠤᠭᠠᠤᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃ ᠭᠦᠯ ᠨᠢ ᠮᠤᠠᠠᠤᠷᠳᠠᠵᠤ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠠᠷᠰᠯᠠᠨ ᠤ ᠠᠮᠠᠨ ᠳᠤ ᠨᠠᠷᠠ ᠵᠢᠷᠭᠠᠠᠠᠤ ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠣᠷᠤᠠᠠᠤ ᠪᠣᠯᠤᠯᠳᠠᠢ ᠭᠡᠳ ᠨᠢᠮ᠎ᠠ ᠵᠤᠭᠤᠰ ᠶᠢᠡᠨ ᠭᠡᠯᠭᠢᠵᠤ ᠡᠪᠣᠷᠳᠤᠯᠠᠪᠠ᠃

ᠪᠠᠳᠠᠷᠴᠢ ᠳᠤᠮᠤ ᠬᠤᠯᠤ ᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭ ᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠠᠮᠢᠰᠠᠠᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠵᠠᠯᠭᠢᠵᠤ ᠣᠷᠭᠢᠭᠠᠤᠨ ᠳᠠᠮᠳᠢᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠳᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠶᠠᠪᠣᠵᠠᠢ᠃ ᠬᠤᠩᠭ᠋ᠤᠷ ᠭᠡᠳᠦᠢ ᠪᠠᠷ ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠢ ᠡᠨᠠ ᠮᠠᠭᠤ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠪᠠᠷᠢᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ᠃ ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠭᠤᠸᠠᠢ ᠡᠳᠠᠨ ᠢ ᠳᠠᠯᠤ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠡᠴᠠ ᠨᠢ ᠪᠠᠷᠢᠵᠤ ᠳᠠᠯᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠ᠂ ᠭᠤᠶ᠎ᠠ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠡᠴᠠ ᠨᠢ ᠪᠠᠷᠢᠵᠤ ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠡᠷᠭᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠡᠳ ᠰᠢᠳᠠᠵᠤ ᠣᠷᠭᠢᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠢᠳᠡᠭᠡᠪᠠᠴᠤ᠂ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠨᠢ ᠵᠤᠪᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ ᠬᠣᠢ᠌ᠳᠤ ᠵᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠣᠷᠤᠭᠤ ᠬᠠᠷᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠠ᠃

ᠢᠳᠡᠭᠡᠯᠳᠤ᠂ ᠠᠳᠤᠭᠤᠴᠢᠨ ᠨᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠴᠤᠠᠠᠯᠠᠭᠤᠯᠵᠤ 《ᠳᠠᠮᠠᠭᠠᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠡᠴᠠ ᠴᠠᠭᠢᠭᠤᠷ ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠢ ᠠᠯᠳᠠᠵᠤ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠠᠳᠤᠭᠤ ᠪᠠᠨ ᠰᠦᠨᠢ ᠪᠦᠷᠢ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠮᠠᠨᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠃ ᠭᠡᠳᠤᠨ ᠠᠳᠤᠭᠤ ᠴᠤ ᠶᠠᠭᠠᠮᠠᠢ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠭᠠᠠᠠᠴᠠ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠲᠡᠶ ᠳᠠᠭᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠪᠠᠯ ᠣᠰᠤᠯ ᠲᠡᠶ》 ᠭᠡᠯ᠎ᠡ᠃

ᠢᠳᠡᠭᠡᠯᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠭᠢ ᠡᠴᠠ ᠭᠠᠷᠤᠭᠠᠤᠨ ᠶᠠᠪᠣᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ 《ᠭᠦᠭᠡᠷᠦᠭᠦᠢ ᠠᠬ᠎ᠠ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠠᠪᠣ ᠰᠢᠭ ᠯᠠ ᠪᠢᠳᠠᠨ ᠤ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡ ᠵᠤᠪᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠤ ᠶᠤᠮ》 ᠭᠡᠵᠤ ᠭᠠᠯᠰᠠᠩ ᠭᠡᠯᠡᠪᠡ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠮᠠᠨᠢ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯᠳᠤ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠪᠣᠳᠤᠯ ᠲᠡᠶ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠳ᠋ᠠ᠃ ᠠᠯᠳᠠ ᠪᠠᠨ ᠪᠣᠳᠤᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠠᠪᠳᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠪᠣᠳᠤᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠭ᠍ᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠠᠳᠤᠭᠤ ᠪᠠᠨ ᠪᠣᠳᠤᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠮᠠᠨ ᠢ ᠪᠠᠨ ᠪᠣᠳᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠶᠤᠮ ᠭᠡᠵᠤ ᠨᠢᠮ᠎ᠠ ᠠᠵᠢᠭ ᠦᠭᠡᠶ ᠭᠡᠯᠡᠪᠡ᠃


ᠳᠠᠢ᠌ᠯᠪᠣᠷᠢ᠄

① ᠠᠷᠤ ᠬᠠᠩᠭ᠋ᠠᠢ ᠠᠢ᠌ᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠠᠳᠦᠴᠡᠩᠭᠡᠯ ᠰᠤᠮᠤ ᠣᠷᠴᠢᠮ ᠤᠨ ᠨᠤᠳᠤᠭ᠃

② ᠠᠷᠤ ᠬᠠᠩᠭ᠋ᠠᠢ ᠠᠢ᠌ᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠣᠢ᠌ᠳᠤ ᠰᠤᠮᠤᠨ᠂ ᠮᠦᠨ ᠭᠦᠪᠰᠦᠭᠦᠯ᠂ ᠵᠠᠪᠬᠠᠨ ᠠᠢ᠌ᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠰᠤᠮᠤᠳ ᠣᠷᠤᠨ᠎ᠠ᠃

ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠴ·ᠯᠤᠳᠤᠢ᠌ᠳᠠᠮᠪᠠ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 43410
ᠴᠠᠭ᠄ 2007 ᠤᠨ ᠤ 10 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 15
ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ 1 ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ