ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ
ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ
ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠶᠢᠰᠦ

ᠵᠠᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠷᠢᠶᠡᠨ ᠤ ᠴᠠᠮ ᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠣᠯᠠᠨ ᠤ ᠱᠤᠤᠭᠢᠶᠠᠨ ᠳᠡᠭ᠍ᠳᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠰᠦᠷᠡᠭᠡᠢ ᠶᠠᠪᠣᠳᠠᠯ ᠭᠠᠷᠴᠠᠢ᠃ ᠶᠠᠭ ᠴᠠᠮ ᠡᠭᠢᠯᠡᠭᠦ ᠦᠷᠯᠦᠭᠡ ᠭᠦᠷᠢᠶᠡᠨ ᠤ ᠴᠤᠠᠠᠴᠢᠨ ᠭᠡᠰᠭᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠪᠣᠭᠠᠳᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠴᠡ᠂ ᠮᠥᠩᠭᠦᠨ ᠪᠢᠰᠭᠢᠭᠦᠷ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠡᠳᠤᠢ ᠳᠠᠳᠤᠢ ᠦᠨ᠎ᠡ ᠲᠡᠶ ᠴᠠᠨ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠣᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠢ ᠥᠭᠡᠢᠯᠡᠯ᠎ᠡ᠃

ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠭᠦᠮᠦᠰ ᠴᠠᠭ ᠵᠢᠪᠠᠭᠦᠨ ᠪᠣᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠡᠴᠠ ᠮᠠᠭᠤ ᠢᠷᠸ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠪᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠰᠡᠵᠢᠭᠯᠡᠨ᠂ ᠡᠭᠦᠨ ᠡᠴᠠ ᠶᠠᠭᠤ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤ ᠶᠢ ᠳᠠᠭᠠᠪᠣᠷᠢᠯᠠᠨ ᠶᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠨᠢ ᠪᠦᠴᠡ ᠶᠢ ᠠᠷᠠᠤᠨ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠮᠤᠠᠠᠤᠷ ᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠢ᠌ᠳᠠᠨ ᠵᠤᠷᠢᠭᠤᠳᠠ ᠠᠪᠣᠠᠠᠰᠠᠨ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠨᠢ ᠨᠠᠷᠠᠳᠤ ᠭᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠵᠢᠰᠠ ᠳᠤ ᠬᠣᠢ᠌ᠴᠢ ᠶᠢ ᠪᠣᠳᠤᠯ ᠦᠭᠡᠶ ᠣᠷᠤᠵᠤ ᠡᠳᠤᠢ ᠳᠠᠳᠤᠢ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠠᠪᠣᠠᠠᠰᠠᠨ ᠬᠤᠯᠠᠭᠠᠢ᠌ᠴᠢ ᠶᠢ ᠭᠠᠢ᠌ᠠᠠᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠨᠢ ᠵᠥᠭᠡᠷ ᠯᠠ ᠰᠤᠨᠢᠨ ᠪᠣᠯᠭᠠᠵᠤ ᠳᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠨ ᠶᠠᠷᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠶᠡᠭᠡ ᠵᠢᠰᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠷᠪᠠ ᠭᠡᠭᠡᠨ ᠰᠠᠩ ᠡᠳᠤᠢ ᠳᠠᠳᠤᠢ ᠦᠨᠡᠳᠠᠢ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠠᠯᠳᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠢ ᠠᠢ᠌ᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠮᠡᠳᠡᠭ᠍ᠳᠡᠵᠤ ᠳᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠭᠦᠯᠪᠡ᠃ ᠢᠩᠭᠢᠵᠤ ᠡᠯᠳᠡᠪ ᠤᠨ ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠳᠡᠭ᠍ᠷᠢ ᠳᠤ ᠳᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠠᠠᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠮᠡᠡᠳᠦᠴᠢᠯᠡᠭᠦ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠤᠨ ᠳᠤ ᠪᠦᠴᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠠᠷᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠠᠪᠠᠴᠤ ᠡᠨᠠ ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠬᠤᠩᠭ᠋ᠤᠷ ᠲᠤ ᠭᠦᠷᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡᠶ᠃

ᠱᠠᠭᠠᠵᠠᠭᠠᠢ ᠵᠡᠭᠦᠦ ᠣᠯᠤᠭᠠᠤᠨ ᠭᠢᠭᠦ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠦᠭᠡᠶ ᠰᠥᠯᠪᠠᠭᠦᠯᠵᠤ ᠥᠭᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠰᠢᠭ᠌ ᠬᠤᠩᠭ᠋ᠤᠷ ᠠᠪᠣᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠷᠠᠩᠭ᠋ᠤᠢ ᠮᠤᠳᠤᠨ ᠳᠤ ᠨᠢᠭᠤᠭᠠᠤᠨ ᠪᠠᠷᠤᠭ ᠡᠳᠤᠷ ᠪᠦᠭᠦᠨ ᠣᠴᠢᠵᠤ ᠥᠵᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠠ᠃ ᠴᠠᠮ ᠳᠤ ᠣᠴᠢᠠᠠᠤ ᠪᠠᠷ ᠶᠠᠪᠣᠠᠠᠤ ᠵᠠᠮ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠳᠠᠷᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠣᠴᠢᠵᠤ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠣᠷᠢᠳᠤᠭᠢ ᠶᠤᠰᠤ ᠪᠠᠷ ᠳᠡᠯᠭᠡᠵᠤ ᠦᠵᠡᠪᠠᠯ ᠶᠠᠷᠤ ᠪᠣᠰᠤ ᠶᠢᠨ ᠭᠢᠴᠠ ᠲᠡᠶ᠂ ᠲᠦᠪᠡᠳ ᠬᠤᠷᠭᠤᠢ ᠪᠦᠴᠡ ᠨᠢᠳᠤᠨ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠳᠤᠰᠪᠠ᠃ ᠪᠠᠷᠢᠯᠠᠵᠤ ᠰᠤᠨᠢᠷᠠᠠᠠᠨ ᠥᠵᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠳᠡᠭ᠍ᠵᠢᠷᠭᠡᠨ ᠰᠢᠯᠢ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠣᠠᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠨ ᠶᠠᠪᠣᠳᠠᠭ ᠪᠣᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠭᠢᠯᠢᠩ ᠮᠠᠯᠠᠭᠠᠢ ᠳᠤ ᠣᠠᠠᠰᠠᠷᠠᠵᠤ ᠦᠵᠡᠪᠠᠯ ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠵᠤᠭᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠ᠃ ᠣᠷᠳᠤ ᠰᠠᠢ᠌ᠠᠠᠠᠨ ᠪᠦᠴᠡ ᠲᠡᠶ ᠮᠠᠯᠠᠭᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠠᠷᠤ ᠣᠷᠤᠭᠤ ᠪᠠᠨ ᠣᠠᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠨ ᠰᠡᠭᠦᠳᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠬᠠᠷᠠᠪᠠᠯ ᠪᠦᠴᠡ ᠶᠢᠨ ᠥᠵᠦᠭᠦᠷ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠰᠢᠭᠦᠷᠴᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠ᠃ ᠡᠨᠠ ᠰᠠᠢ᠌ᠠᠠᠠᠨ ᠪᠦᠴᠡ ᠪᠠᠷ ᠭᠤᠶᠤᠪᠠᠯ ᠦᠨᠦᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠴᠠᠮ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠣᠴᠢᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠦᠭᠦᠨ ᠡᠴᠠ ᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠭᠤᠶᠤ ᠳᠡᠭ᠍ᠵᠢᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠪᠣᠯᠤᠮᠠᠷ ᠪᠣᠳᠤᠠᠠᠳᠠᠪᠠ᠃

ᠵᠠᠮ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠶᠠᠪᠣᠠᠠᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠡᠷᠭᠢᠵᠤ ᠬᠠᠷᠠᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠣᠷᠳᠤ ᠪᠦᠴᠡ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠤ ᠭᠢᠨᠢ ᠬᠤᠠᠳᠤᠯᠠᠢ ᠣᠷᠤᠭᠤ ᠬᠠᠶᠠᠯᠠᠨ ᠮᠦᠨ ᠴᠤ ᠳᠡᠭ᠍ᠵᠢᠨ ᠰᠠᠨᠠᠠᠠᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠ᠃

《ᠰᠦᠷᠤᠩ ᠮᠢᠨᠢ ᠬᠠᠷᠠᠪᠠᠯ ᠬᠤᠩᠭ᠋ᠤᠷ ᠴᠢ ᠴᠤ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠥᠭ᠍ᠴᠡᠢ》 ᠭᠡᠳ ᠯᠠ ᠪᠦᠴᠡ ᠶᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠰᠤᠨᠢᠷᠠᠠᠠᠨ ᠭᠠᠢ᠌ᠠᠠᠠᠠᠠᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠳ᠋ᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠣᠳᠤᠠᠠᠳᠠᠪᠠ᠃ ᠪᠠᠰᠠ ᠵᠢᠰᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠪᠠᠢ᠌ᠰᠢᠩ ᠢ ᠣᠠᠠᠤᠵᠤ ᠣᠷᠭᠢᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠭᠡᠨ ᠴᠤ ᠮᠡᠳᠡᠭᠦ ᠦᠭᠡᠶ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠪᠣᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠢ ᠪᠣᠳᠤᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠡᠷ᠎ᠠ ᠴᠢᠳᠠᠯ᠂ ᠣᠠᠠᠠᠭᠠᠨ ᠬᠤᠤᠰᠯᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠡᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠠᠵᠢ ᠦᠪᠡᠷ ᠳᠤᠨᠢ ᠪᠦᠷᠢᠳᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠮᠠᠳᠤ ᠰᠠᠨᠠᠠᠠᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠠ᠃

ᠴᠠᠮ ᠵᠢᠭ᠍ᠳᠡᠷᠡᠭᠦ ᠡᠴᠠ ᠨᠠᠯᠢᠶᠠᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠣᠴᠢᠭᠠᠤᠨ ᠳᠤᠭᠤᠷᠢᠨ ᠵᠤᠠᠠᠰᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠮᠤᠷᠢᠳᠠᠢ ᠭᠦᠮᠦᠰ ᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠣᠷᠤᠵᠤ ᠵᠤᠠᠠᠰᠤᠪᠠ᠃ ᠭᠡᠳᠤ ᠭᠡᠳᠤᠨ ᠳᠠᠨᠢᠯ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠲᠡᠶ ᠲᠤᠬᠢᠶᠠᠯᠳᠤᠵᠤ ᠮᠠᠠᠳᠤᠯᠠᠪᠠ᠃ ᠭᠦᠮᠦᠰ ᠪᠦᠴᠡ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠬᠠᠷᠠᠨ ᠵᠢᠪ ᠵᠤᠪ ᠶᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠠᠠᠤ ᠳᠤ 《ᠮᠢᠨᠤ ᠳᠡᠭ᠍ᠵᠢᠨ ᠢ ᠭᠠᠢ᠌ᠠᠠᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ》 ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠠ᠃

ᠴᠤᠠᠠᠴᠢᠨ ᠭᠡᠰᠭᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠴᠡ ᠶᠢ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠩᠭ᠋ᠤᠷ ᠵᠡᠭᠦᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠡᠴᠠ ᠨᠥᠭᠦᠭᠡ ᠳᠤ ᠳᠠᠮᠵᠢᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠳᠠᠷᠠᠠᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠ᠃ ᠢᠩᠭᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠳᠠᠠᠠᠠᠷ᠂ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠯᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳ ᠬᠤᠩᠭ᠋ᠤᠷ ᠤᠨ ᠮᠤᠷᠢ ᠶᠢ ᠰᠢᠭᠤᠳ ᠴᠤᠯᠪᠣᠭᠤᠷᠳᠠᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠡᠴᠠ ᠭᠦᠳᠦᠯᠤᠨ ᠭᠠᠷᠴᠠᠢ᠃ ᠳᠠᠷᠠ ᠡᠳᠤᠷ ᠬᠤᠩᠭ᠋ᠤᠷ ᠢ ᠭᠡᠨ ᠲᠡᠶ ᠴᠤ ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠭᠤᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠶ ᠠᠢ᠌ᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠢᠠᠳᠠᠨ ᠳᠤ ᠬᠤᠷᠢᠵᠠᠢ᠃ ᠭᠠᠠᠠᠴᠠ ᠭᠦᠤ ᠨᠢ ᠵᠢᠰᠠ ᠣᠬᠤᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠌ ᠲᠤ ᠪᠠᠷᠢᠠᠠᠳᠠᠠᠰᠠᠨ ᠢ ᠰᠤᠨᠤᠰᠤᠭᠠᠤᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯᠳᠤ ᠮᠡᠳᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠴᠢᠳᠠᠳᠠᠭ ᠭᠦᠮᠦᠰ ᠶᠢᠡᠷ ᠶᠠᠪᠣᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ 《ᠣᠴᠢᠷ ᠨᠢ ᠣᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ》 ᠭᠡᠳ ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠭᠤᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠴᠤ ᠦᠭᠡᠶ᠃

ᠮᠠᠷᠭᠠᠰᠢ ᠨᠢ ᠬᠤᠩᠭ᠋ᠤᠷ ᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠴᠠᠭᠠᠵᠤ ᠡᠭᠢᠯᠠᠪᠠ᠃ ᠠᠩᠠᠠᠠᠨ ᠤ ᠬᠤᠯᠠᠭᠠᠢ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠢ ᠣᠢ᠌ᠯᠠᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠬᠤᠩᠭ᠋ᠤᠷ ᠰᠠᠠᠳᠤᠷᠠᠠᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ 《ᠵᠠᠰᠠᠠᠠᠳᠤ ᠬᠠᠨ ᠤ ᠴᠠᠭᠢᠭᠤᠷ ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠦᠭ‍ᠭᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ》 ᠭᠡᠵᠤ ᠦᠴᠢᠪᠠ᠃

ᠢᠩᠭᠢᠭᠡᠳ ᠳᠦᠷᠪᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠭᠤᠯ ᠲᠡᠶ ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠤᠨ ᠵᠥᠭ᠌ ᠭᠦᠳᠡᠯᠭᠦ ᠳᠤ ᠵᠠᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠰᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠨᠢᠷ ᠪᠦᠴᠡ ᠶᠢ ᠪᠣᠭᠤᠵᠤ ᠡᠪᠦᠷᠳᠦᠯᠡᠭᠡᠳ ᠶᠠᠪᠣᠵᠠᠢ᠃ ᠬᠠᠨ ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠤᠨ ᠳᠠᠮᠠᠭᠠᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠬᠤᠨᠤᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠬᠤᠩᠭ᠋ᠤᠷ ᠣᠷᠭᠤᠴᠢᠠᠠᠠᠶ᠎ᠠ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠡᠪ ᠳᠠᠭᠠᠷᠠᠵᠤ ᠦᠭ‍ᠭᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡᠶ᠃ ᠮᠠᠷᠭᠠᠰᠢ ᠨᠢ ᠦᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠭᠢᠷᠢ ᠳᠤ ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠤᠨ ᠳᠤ ᠣᠴᠢᠬᠤ ᠳᠤ ᠭᠦᠷᠡᠩ ᠳᠤᠷᠭᠠᠨ ᠳᠡᠷᠯᠢᠭ᠌ ᠲᠡᠶ ᠳᠠᠮᠤᠷ᠂ ᠨᠤᠬᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠬᠤᠷᠢᠵᠤ ᠥᠭ᠍ᠪᠡ᠃

ᠣᠯᠠᠭᠠᠨ ᠭᠦᠵᠦᠭᠦᠪᠴᠢ ᠲᠡᠶ ᠳᠤᠮᠤ ᠬᠠᠯᠳᠠᠷ ᠨᠤᠬᠠᠢ ᠪᠠᠷᠢᠭᠠᠤᠨ ᠵᠤᠠᠠᠰᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠤᠨ ᠳᠡᠷᠭᠡᠳᠡᠭᠦᠷ ᠭᠠᠷᠠᠠᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ 《ᠪᠢ ᠬᠤᠩᠭ᠋ᠤᠷ᠃ ᠠᠬ᠎ᠠ ᠮᠢᠨᠢ ᠨᠠᠮᠢ᠋ᠢ ᠪᠣᠳᠤᠭᠠᠷᠠᠢ》 ᠭᠡᠵᠤ ᠰᠢᠪᠠᠭᠡᠨᠡᠨ ᠭᠡᠯᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠭᠡᠪᠠᠴᠤ ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠡᠨᠠ ᠥᠭᠡ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠰᠤᠨᠤᠰᠤᠠᠠᠰᠠᠨ᠂ ᠡᠰᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠳᠡᠮᠳᠡᠭ᠌ ᠣᠠᠠᠳᠤ ᠮᠡᠳᠡᠭ᠍ᠳᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡᠶ᠃

ᠣᠯᠤᠰ ᠣᠷᠤᠭᠠᠤᠨ ᠰᠠᠭᠤᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠳᠤᠯᠮ᠎ᠠ ᠳᠤᠮᠤ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠬᠤᠯᠤᠨ ᠳᠤ ᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭ ᠭᠢᠵᠤ ᠥᠭ᠍ᠪᠡ᠃ ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠭᠦᠮᠦᠰ ᠲᠡᠶ ᠨᠤᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠴᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠭᠤ ᠭᠦᠴᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠠᠷᠢᠵᠤ ᠳᠠᠢ᠌ᠪᠣᠩ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠬᠤᠩᠭ᠋ᠤᠷ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠦᠭᠡ ᠴᠡᠭᠡᠵᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠪᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠴᠤᠭᠢᠯᠤᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠠ᠃ ᠳᠤᠯᠮ᠎ᠠ ᠬᠤᠩᠭ᠋ᠤᠷ ᠡᠴᠠ ᠭᠡᠳᠤ ᠭᠡᠳᠤᠨ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠠᠰᠠᠭᠤᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠰᠡᠭ᠍ᠰᠦᠷᠭᠦ᠂ ᠳᠤᠭᠢᠠᠠᠤ ᠡᠴᠠ ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤ ᠥᠭ᠍ᠴᠤ ᠴᠢᠳᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠶ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠬᠤᠩᠭ᠋ᠤᠷ ᠮᠢᠨᠢ ᠶᠠᠭᠤ ᠪᠣᠯᠴᠢᠠᠠᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠢ᠃ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠭᠢ ᠴᠢᠨᠢ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠦᠦ ᠭᠡᠵᠤ ᠳᠤᠯᠮ᠎ᠠ ᠠᠰᠠᠭᠤᠪᠠ᠃

ᠳᠤᠨᠢᠷ ᠡᠪᠣᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠠᠭᠤᠳᠠᠯᠵᠤ ᠪᠣᠭᠤᠳᠠᠯ ᠲᠡᠶ ᠪᠦᠴᠡ ᠶᠢ ᠭᠠᠷᠭᠠᠨ ᠮᠠᠰᠢ ᠣᠳᠠᠭᠠᠨ ᠵᠠᠳᠠᠯᠤᠨ᠂ ᠣᠠᠵᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠷᠢᠭᠠᠤᠨ᠄

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠳᠠ ᠡᠨᠠ ᠪᠦᠴᠡ ᠶᠢ ᠳᠠᠨᠢᠠᠠᠤ ᠦᠦ︖ ᠭᠡᠵᠤ ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠡᠴᠠ ᠠᠰᠠᠭᠤᠪᠠ᠃ ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠶᠠᠭᠤ ᠴᠤ ᠳᠤᠤᠭᠠᠷᠤᠯ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠦᠴᠡ ᠶᠢ ᠠᠪᠣᠭᠠᠤᠨ ᠠᠵᠢᠠᠠᠯᠠᠨ ᠬᠠᠷᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠴᠤ ᠦᠯᠦ ᠣᠢ᠌ᠯᠠᠭᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠢᠨᠢᠶᠡᠮᠰᠦᠭᠯᠡᠯ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠳᠤᠨᠢ ᠳᠤᠳᠤᠷᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠ᠃

ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠳᠤᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠴᠤ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ ᠦᠭᠡᠶ ᠭᠡᠰᠡᠭ᠌ ᠪᠣᠯᠪᠠ᠃ ᠪᠦᠭᠦᠨ ᠤ ᠨᠢᠳᠤ ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠣᠷᠤᠭᠤ ᠴᠢᠭᠯᠡᠪᠡ᠃ ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠤᠨ ᠭᠡᠯᠡᠭᠦ ᠥᠭᠡ ᠯᠠ ᠠᠮᠢ᠂ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠬᠤᠪᠢ ᠵᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠰᠢ᠌ᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠭᠦ ᠶᠤᠮ ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠣᠳᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠬᠤᠩᠭ᠋ᠤᠷ ᠤᠨ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠪᠣᠴᠠᠯᠤᠨ ᠳᠤᠠᠠᠳᠤᠯᠵᠤ ᠡᠨᠠ ᠊ᠭ᠍ᠱᠡᠨ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠦᠭᠦ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠡᠴᠠ ᠨᠢ ᠣᠷᠳᠤ ᠶᠤᠮ ᠰᠢᠭ ᠰᠠᠨᠠᠠᠠᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠ᠃

ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠤᠨ ᠨᠢᠳᠤ ᠰᠤᠯᠪᠢᠰᠭᠢᠵᠤ᠂ ᠦᠳᠭᠡᠨ ᠭᠦᠮᠦᠰᠭᠡ ᠨᠢ ᠡᠷᠴᠢᠯᠡᠨ ᠵᠠᠩᠭᠢᠷᠠᠭᠠᠤᠨ᠂ ᠳᠤᠨᠢᠷ ᠢ ᠰᠢᠷᠳᠠᠨ ᠬᠠᠷᠠᠯ᠎ᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠳᠠᠨᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠳᠡᠭᠡᠭᠡᠳ ᠶᠠᠭᠤ ᠭᠡᠵᠤ︖

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠡᠨᠠ ᠪᠦᠴᠡ ᠶᠢ ᠡᠨᠠ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠭᠦᠤ ᠴᠠᠮ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠵᠡᠭᠦᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠭᠠᠤᠨ ᠪᠠᠷᠢᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠃ ᠣᠤᠯ ᠨᠢ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠠᠯᠳᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠦᠴᠡ᠃ ᠳᠠᠨ ᠤ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠳᠤᠨᠢᠷ ᠳᠠᠮᠦᠷ ᠤᠨ ᠰᠢᠷᠳᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠴᠤᠭ ᠰᠢᠭ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠨᠢᠳᠤᠨ ᠡᠴᠠ ᠬᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠵᠠᠢ᠌ᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠨ᠂ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠯᠤ ᠲᠡᠶ ᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭ ᠣᠷᠤᠭᠤ ᠭᠦᠯᠢᠯᠵᠡᠨ ᠭᠡᠯᠡᠪᠡ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠳᠠᠢ᠌ᠮᠤ ᠡ᠃ ᠪᠢ ᠬᠤᠩᠭ᠋ᠤᠷ ᠲᠤ ᠦᠭ‍ᠭᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠭᠡᠳ ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠪᠦᠴᠡ ᠶᠢ ᠡᠪᠣᠷ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠨ ᠳᠠᠯᠪᠢᠪᠠ᠃

ᠬᠤᠩᠭ᠋ᠤᠷ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠦᠭᠡ ᠴᠤᠭᠢᠯᠠᠠᠠᠤ ᠪᠠᠨ ᠪᠣᠯᠢᠵᠤ ᠵᠤᠠᠠᠰᠤᠠᠠᠤ ᠰᠢᠭ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠦᠷᠢ ᠡᠴᠠ ᠨᠢ ᠬᠠᠪᠴᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠭᠦᠯᠢᠭ᠌ ᠵᠠᠳᠠᠷᠠᠨ ᠣᠨᠠᠪᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠳᠡᠭᠡᠪᠠᠯ ᠪᠢᠳᠠ ᠁ ᠭᠡᠵᠤ ᠳᠤᠨᠢᠷ ᠤᠨ ᠶᠠᠷᠢᠠᠠᠤ ᠭᠡᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠳᠠᠰᠤᠯᠵᠤ᠄

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠪᠢ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠮᠤᠷᠢ ᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠰᠦᠨᠢ ᠠᠯᠳᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ᠃ ᠳᠡᠭᠡᠭᠡᠳ ᠮᠦᠷ ᠢ ᠨᠢ ᠮᠦᠰᠭᠢᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠡᠨᠠ ᠪᠦᠴᠡ ᠭᠡᠪᠳᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ᠃ ᠨᠢᠭᠡ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠳᠠᠪᠤᠨ ᠮᠤᠷᠢ ᠪᠠᠷ ᠦᠭ‍ᠭᠦ ᠦᠭᠡᠶ ᠭᠦᠯᠦᠭ᠌ ᠤᠳ ᠶᠢᠡᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭᠠᠤᠨ ᠣᠷᠤᠨ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠡᠨᠠ ᠪᠦᠴᠡ ᠶᠢ ᠠᠪᠣᠠᠠᠰᠠᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠳ᠋ᠠ᠃ ᠳᠡᠭᠡᠭᠡᠳ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠡᠨᠠ ᠬᠤᠩᠭ᠋ᠤᠷ ᠲᠤ ᠥᠭ᠍ᠴᠤ ᠭᠦᠤ ᠮᠢᠨᠢ ᠨᠠᠢ᠌ᠷ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠲᠡᠶ ᠣᠯᠠᠨ ᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠵᠡᠭᠦᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠭᠠᠤᠨ ᠰᠡᠵᠢᠭ᠌ ᠲᠡᠶ ᠬᠠᠷᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠢ ᠠᠬ᠎ᠠ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠵᠤ ᠦᠭ‍ᠭᠦᠭᠡᠷᠡᠢ ᠭᠡᠰᠡᠨ᠃ ᠡᠨᠠ ᠪᠦᠴᠡ ᠳᠠ ᠨᠡᠷ ᠤᠨ ᠶᠤᠮ ᠪᠣᠯ ᠮᠢᠨᠤ ᠮᠤᠷᠢᠳ ᠤᠨ ᠣᠷᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠨᠥᠭᠡ ᠶᠢ ᠳᠠ ᠪᠦᠭᠦᠨ ᠭᠡᠯᠡᠵᠤ ᠦᠭ‍ᠭᠦᠨ᠎ᠡ ᠳ᠋ᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠤᠨ ᠭᠡᠯᠡᠭᠦ ᠳᠤ ᠳᠤᠨᠢᠷ ᠰᠤᠴᠢᠵᠤ ᠭᠡᠳᠡᠷᠭᠦ ᠪᠣᠯᠪᠠ᠃

ᠬᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠲᠦᠰᠢᠮᠠᠯ ᠤᠳ ᠣᠷᠠᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠨ ᠦᠴᠢᠭ᠌ ᠡᠴᠠ ᠨᠢ ᠵᠠᠯᠠᠠᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠡᠨᠠ ᠠᠢ᠌ᠠᠠᠤᠪᠳᠤᠷ ᠠᠮᠢᠳᠠᠨ ᠲᠡᠶ ᠵᠠᠷᠭᠤᠯᠳᠤᠠᠠᠤ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠪᠣᠯ ᠳᠠᠢ᠌ᠠᠠᠠᠷ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ ᠶᠢ ᠡᠷᠭᠦᠭᠦ ᠡᠴᠠ ᠭᠡᠴᠡᠭᠦᠤ ᠮᠠᠳᠤ ᠰᠠᠨᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠳᠤᠨᠢᠷ ᠰᠠᠠᠳᠤᠷᠤᠨ ᠳᠤᠤᠷ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠰᠠᠭᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠭᠦᠮᠦᠰ ᠣᠷᠤᠭᠤ ᠪᠠᠨ ᠳᠦᠷᠯᠡᠢ᠌ᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠨᠢᠳᠤ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠷᠠᠯ᠎ᠠ᠃ ᠠᠷᠠᠤᠨ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠡᠭᠦᠰᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠡᠴᠠ ᠬᠣᠢ᠌ᠰᠢ ᠦᠨᠦᠴᠢᠨ ᠢᠰᠢᠭᠡ ᠠᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠲᠡᠶ ᠡᠨᠠ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠭᠡᠯᠡᠯᠴᠡᠭᠡᠳ᠂ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠌ ᠲᠤ ᠣᠷᠤᠠᠠᠤ ᠡᠴᠠ ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠵᠠᠮ ᠦᠭᠡᠶ ᠮᠠᠳᠤ ᠳᠤᠨᠢᠷ ᠲᠤ ᠪᠣᠳᠤᠠᠠᠳᠠᠪᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠵᠢᠰᠠ ᠣᠠᠠᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠤᠯᠠᠭᠠᠢ᠂ ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠭᠤᠸᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠤᠷᠢᠳ ᠢ ᠠᠪᠣᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠰᠢᠤ ᠳ᠋ᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠯᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠯᠡᠭᠦ ᠳᠤ ᠣᠠᠠᠠᠭᠠᠨ ᠣᠷᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠳᠤᠨᠢᠷ᠄

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠥᠨᠡᠭᠡᠷ ᠳᠠᠢ᠌ᠮᠤ᠂ ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠭᠤᠸᠠᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠶᠠᠷᠤ ᠨᠢ ᠯᠠ ᠪᠢᠳᠠ ᠡᠷᠢᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠭᠡᠭᠦ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠠᠷᠤᠭ ᠯᠠ ᠬᠠᠰᠭᠢᠷᠤᠨ ᠭᠡᠯᠡᠪᠡ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠵᠠ ᠮᠡᠳᠡᠭᠦ ᠦᠭᠡᠶ᠃ ᠡᠭᠡᠳᠡᠷᠡᠭᠡ ᠲᠡᠶ ᠣᠳᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠥᠵᠦᠭᠦᠷ ᠢ ᠪᠠᠷᠢᠠᠠᠰᠠᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠳᠠᠯᠪᠢᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠶᠢ ᠯᠠ ᠭᠢᠴᠢᠶᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠶᠤᠮ ᠳ᠋ᠠ ᠭᠡᠳ ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢ ᠴᠤ ᠨᠠᠪᠳᠠ ᠬᠠᠷᠠᠮᠠᠷ ᠶᠠᠷᠤ ᠪᠣᠰᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠴᠠ ᠨᠢᠳᠤ ᠪᠠᠷ ᠪᠦᠭᠦᠨ ᠢ ᠳᠤᠭᠤᠷᠢᠭᠤᠯᠤᠨ ᠠᠵᠢᠭᠯᠠᠪᠠ᠃

ᠢᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠳ ᠠᠮᠠ ᠪᠣᠯᠢᠶᠠᠯᠳᠤᠨ ᠦᠪᠡᠷᠰᠠᠤᠨ ᠤᠨ ᠭᠡᠮ ᠦᠭᠡᠶ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠢ ᠨᠤᠳᠠᠯᠠᠨ ᠡᠷᠢᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠭᠡᠭᠦ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠳᠠᠭᠢᠨ ᠳᠠᠭᠢᠨ ᠶᠠᠷᠢᠯ᠎ᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠵᠠ ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠠᠠᠤᠪ᠂ ᠵᠠᠶ᠎ᠠ ᠭᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠳᠤᠨᠢᠷ ᠢ ᠬᠠᠷᠠᠳᠠᠵᠤ ᠰᠡᠷᠡᠳᠡᠭᠦ ᠪᠠᠨ ᠪᠣᠯᠢᠶ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠤᠨ ᠭᠡᠯᠡᠭᠦ ᠳᠤ ᠳᠤᠨᠢᠷ ᠨᠢᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠵᠢᠷᠳᠠᠢ᠌ᠯᠭᠠᠨ ᠢᠰᠢᠭᠡ ᠮᠠᠢ᠌ᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠶᠤᠮ ᠰᠢᠭ ᠢᠨᠢᠶᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠶᠢᠡᠨ᠄

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠡᠨᠠ ᠪᠦᠴᠡ ᠴᠤᠠᠠᠴᠢᠨ ᠵᠢᠰᠠ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤ ᠡᠴᠠ ᠮᠢᠨᠤ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠪᠢᠰᠢ᠃ ᠳᠡᠭᠡᠭᠡᠳ ᠪᠢ ᠰᠠᠭᠢᠯ ᠰᠠᠠᠸᠠᠷ ᠲᠡᠶ ᠭᠡᠯᠦᠡᠭ᠌ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠰᠢᠤ ᠳ᠋ᠠ ᠭᠡᠯ᠎ᠡ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠭᠡᠯᠦᠡᠭ᠌ ᠭᠤᠸᠠᠢ ᠨᠡᠷ ᠢ ᠴᠤ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠮᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠶᠤᠵᠤᠳᠠᠢ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠭᠦᠭ᠍ᠵᠢᠭᠦᠨ ᠭᠡᠯᠡᠪᠡ᠃

ᠣᠳᠠᠯ ᠦᠭᠡᠶ ᠮᠤᠠᠠᠤᠷᠳᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠯᠠᠮᠠ ᠨᠡᠷ ᠡᠷᠢᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠨᠡᠢ᠌ᠯᠡᠭᠦᠯᠭᠦ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠲᠡᠶ ᠶᠠᠷᠢᠵᠤ ᠳᠤᠭᠢᠷᠠᠭᠠᠤᠨ ᠶᠠᠪᠣᠠᠠᠤ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠣᠤᠯ ᠪᠦᠴᠡ ᠶᠢ ᠬᠤᠩᠭ᠋ᠤᠷ ᠲᠤ ᠥᠭ᠍ᠴᠤ 《ᠵᠠ ᠭᠦᠤ ᠮᠢᠨᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠲᠡᠶ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠵᠡᠭᠦᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣ᠃ ᠰᠡᠵᠢᠭ᠌ ᠲᠡᠶ ᠬᠠᠷᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠢ ᠠᠬ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠪᠠᠨ ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠣᠷᠭᠢᠭᠠᠷᠠᠢ》 ᠭᠡᠯ᠎ᠡ᠃

ᠳᠤᠨᠢᠷ ᠳᠠᠭᠠᠠᠠᠰᠠᠤᠨ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠶᠠᠪᠣᠵᠤ ᠬᠤᠩᠭ᠋ᠤᠷ ᠦᠯᠠᠳᠠᠵᠤ ᠬᠤᠨᠢ ᠭᠠᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠳᠠᠢ᠌ᠯᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠬᠤᠨᠤᠪᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠳᠡᠭᠦᠤ ᠮᠢᠨᠢ ᠣᠳᠤ ᠡᠢ᠌ᠮᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠭᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠌ ᠦᠭᠡᠶ ᠭᠡᠵᠤ ᠣᠷᠤᠢ ᠬᠤᠩᠭ᠋ᠤᠷ ᠲᠤ ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠬᠠᠴᠢᠨ ᠵᠥᠭᠡᠯᠡᠭᠡᠨ ᠳᠠᠭᠤ ᠪᠠᠷ ᠭᠡᠯᠡᠪᠡ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠭᠢᠮᠠᠷ ᠰᠠᠨᠠᠠᠠᠳᠠᠭᠠᠤᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠤ ᠶᠤᠮ᠃ ᠳᠠᠨ ᠲᠡᠶ ᠵᠢᠯᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠣᠴᠠᠷᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠡᠴᠠ ᠬᠣᠢ᠌ᠰᠢ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠡᠷ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤ ᠰᠠᠨ ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠣᠳᠤᠠᠠᠰᠠᠨ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠴᠠᠭ ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠣᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ᠃ ᠠᠬ᠎ᠠ ᠴᠢᠨᠢ ᠰᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠠᠠᠳᠠ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠳᠠᠩᠭ᠋ᠠᠷᠢᠭ ᠳᠠᠯᠪᠢᠠᠠᠰᠠᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ᠂ ᠭᠡᠪᠠᠴᠤ ᠣᠳᠤ ᠳᠠᠭᠢᠭᠠᠤᠨ ᠳᠠᠢ᠌ᠮᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠭᠢᠭᠦ ᠦᠭᠡᠶ ᠭᠡᠵᠤ ᠬᠠᠳᠠᠨ ᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ ᠲᠤ ᠳᠠᠩᠭ᠋ᠠᠷᠢᠭ ᠦᠭ‍ᠭᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ᠃ ᠪᠢ ᠨᠤᠶᠠᠤᠨ ᠲᠡᠶ ᠭᠦᠴᠤ ᠪᠠᠨ ᠰᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠣᠳᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ᠃ ᠳᠠᠳᠠᠨ ᠳᠤ ᠭᠡᠳᠥᠢᠪᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠭ᠂ ᠱᠤᠷᠤᠩ᠂ ᠪᠠᠠᠵᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠᠴᠤ ᠨᠠᠳᠠ ᠳᠤ ᠡᠷ᠎ᠠ ᠴᠢᠳᠠᠯ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤᠷ ᠦᠵᠡᠯᠴᠠᠶ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠣᠳᠤᠠᠠᠰᠠᠨ᠃ ᠣᠳᠤ ᠪᠣᠯ ᠳᠠᠢ᠌ᠮᠤ ᠪᠢᠰᠢ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠰᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠠᠠᠳᠠ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠵᠤ ᠳᠠᠩᠭ᠋ᠠᠷᠢᠭ ᠳᠠᠯᠪᠢᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ ᠪᠣᠢ︖

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠰᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠠᠠᠳᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠳᠠᠷᠢᠭᠠᠩᠭ᠋᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠲᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ ᠠᠭᠤᠯᠠ᠃ ᠣᠷᠤᠢ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠬᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠡᠷᠡᠰ ᠤᠨ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠳᠠᠭᠤᠳᠠᠨ ᠳᠠᠩᠭ᠋ᠠᠷᠢᠭ ᠳᠠᠯᠪᠢᠭᠠᠤᠨ ᠦᠷ ᠤᠨ ᠭᠡᠭᠡ ᠳᠤᠰᠠᠠᠤ ᠶᠢ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠡᠴᠠ ᠬᠠᠷᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠡᠷ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠳᠠᠭ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠶᠤᠮ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠳᠠ ᠳᠠᠠᠳᠠ ᠳᠠᠩᠭ᠋ᠠᠷᠢᠭ ᠳᠠᠯᠪᠢᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ ᠦᠦ︖

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠳᠠᠯᠪᠢᠠᠠᠰᠠᠨ᠃ ᠮᠢᠨᠤ ᠳᠡᠭᠦᠤ ᠠᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠥᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠣᠷᠤᠵᠤ ᠪᠢᠳᠡᠭᠡᠢ ᠡᠢ᠌ᠮᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠭᠢ᠃

ᠬᠤᠩᠭ᠋ᠤᠷ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤ ᠳᠤᠤᠭᠠᠷᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠶ᠃ ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠤᠨ ᠶᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠡᠴᠠ ᠭᠠᠭᠴᠠᠬᠦ ᠰᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠠᠠᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢ ᠥᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠵᠤ ᠠᠪᠣᠭᠠᠤᠨ ᠪᠣᠰᠤᠳ ᠢ ᠨᠢ ᠠᠩᠠᠠᠠᠷᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠶ᠃ ᠭᠡᠪᠠᠴᠤ ᠡᠨᠠ ᠪᠣᠳᠤᠯ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠭᠠᠰᠢᠭᠤᠨ ᠡᠮᠭᠡᠨᠢᠯᠳᠤ ᠶᠠᠪᠣᠳᠠᠯ ᠳᠤ ᠭᠦᠷᠭᠡᠭᠦ ᠶᠢ ᠬᠤᠩᠭ᠋ᠤᠷ ᠣᠳᠤ ᠭᠡᠷᠭᠢᠨ ᠪᠣᠳᠤᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠠᠠᠤ ᠪᠢᠯᠠ᠃

ᠮᠠᠷᠭᠠᠰᠢ ᠨᠢ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠵᠥᠭ᠌ ᠵᠢᠯᠤᠭᠤ ᠳᠠᠷᠤᠨ ᠶᠠᠪᠣᠠᠠᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠲᠦᠪᠡᠳ ᠬᠤᠷᠭᠤᠢ ᠪᠦᠴᠡ ᠶᠢ ᠠᠷᠤ ᠣᠷᠤᠭᠤ ᠪᠠᠨ ᠰᠤᠠᠠᠰᠤᠯᠵᠠᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠭᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯᠳᠡᠢ ᠳᠠᠪᠭᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠠ᠃

ᠰᠠᠢ᠌ᠠᠠᠠᠨ ᠨᠠᠮᠤᠷ ᠤᠨ ᠪᠦᠯᠢᠶᠡᠨ ᠨᠠᠷᠠ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠡᠴᠠ ᠨᠢ ᠵᠢᠩᠨᠠᠨ ᠭᠡᠢ᠌ᠭᠦᠯᠵᠤ ᠬᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠠᠯᠳᠠᠷᠰᠢᠠᠠᠰᠠᠨ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠡᠷ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤ ᠦᠷᠨᠢᠭᠦᠨ ᠪᠣᠳᠤᠯ ᠤᠨ ᠪᠣᠳᠠᠩ ᠮᠠᠨᠠᠨ ᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠡᠷᠭᠢᠯᠳᠤᠨ ᠶᠠᠪᠣᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠡᠷᠭᠢᠨ ᠳᠤᠭᠤᠷᠢᠨ ᠶᠠᠭᠤᠳᠠᠢ ᠰᠠᠢ᠌ᠠᠠᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠣᠳᠤᠨ᠎ᠠ᠃

ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠴ·ᠯᠤᠳᠤᠢ᠌ᠳᠠᠮᠪᠠ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 17890
ᠴᠠᠭ᠄ 2007 ᠤᠨ ᠤ 11 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 05
ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ