ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ
ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠶᠢᠰᠦ ᠂ ᠠᠶᠤᠰᠢᠷᠠᠳᠠᠷᠠ ᠬᠠᠭᠠᠨ

ᠡᠡᠶ‍ᠦᠰᠢᠷᠡᠳᠡᠷᠡ ᠪᠣᠯ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨᠳᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤᠭᠤᠠᠳᠠᠮᠤᠷ ᠤᠨ ᠭᠦᠪᠠᠭᠦᠨ ᠮᠦᠨ᠃ ᠲ᠋ᠠᠷᠠ ᠪᠣᠯ 1338 ᠡᠤᠨ ᠳᠤ ᠲᠦᠷᠦᠵᠤ᠂ 1370 ᠡᠤᠨ ᠳᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤᠷᠤ ᠶᠢ ᠵᠠᠯᠭᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠴᠤᠯᠠ ᠪᠠᠨ ᠪᠢᠯᠢᠭ᠍ᠳᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠭᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠪᠢᠯᠢᠭ᠍ᠳᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠪᠣᠯ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠡᠡᠷᠪᠠᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠮᠦᠨ ᠶᠤᠮ᠃

1370 ᠡᠤᠨ ᠤ ᠪᠢᠯᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠤᠯᠡᠷᠢᠯ ᠤᠨ ᠳᠦᠷᠪᠡᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ᠂ ᠲ᠋ᠤᠭᠤᠠᠳᠠᠮᠤᠷ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠨᠠᠰᠤ ᠪᠠᠷᠡᠵᠤ᠂ ᠪᠢᠯᠢᠭ᠍ᠳᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤᠷᠤ ᠶᠢ ᠵᠠᠯᠭᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠭᠠᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠳᠠᠶᠠᠭᠠᠷ ᠪᠠᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠠᠢ᠃ ᠮᠢᠩ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠡᠨᠠ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ ᠶᠢ ᠤᠯᠵᠤ ᠮᠡᠳᠡᠮᠡᠭ᠍ᠴᠡ ᠶᠡᠭᠡ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠳᠠᠢ᠌ᠴᠢᠯᠠᠨ ᠭᠡᠨᠡᠳᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠠᠷᠢᠯᠳᠠ ᠭᠢᠪᠡ᠃ ᠤᠮᠡᠷᠡᠳᠤ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤᠯᠦᠰ ᠰᠤᠨᠤᠷ ᠰᠠᠷᠠᠮᠵᠢ ᠥᠭᠡᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠤᠴᠢᠷ ᠡᠴᠠ ᠪᠠᠷᠰ ᠬᠤᠳᠠ ᠪᠠᠨ ᠡᠵᠡᠯᠡᠭ᠍ᠳᠡᠵᠤ᠂ ᠲ᠋ᠦᠭᠤᠡᠳᠡᠮᠦᠷ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠮᠪᠦᠯ ᠮᠠᠢ᠌ᠳᠠᠷᠪᠠᠯᠠ ᠤᠯᠵᠡᠯᠠᠭᠳᠡᠵᠤ᠂ ᠪᠢᠯᠢᠭ᠍ᠳᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠡᠡᠶ‍ᠦᠰᠢᠷᠡᠳᠡᠷᠡᠨ ᠡᠡᠷᠡᠢ ᠴᠢᠮᠠᠢ ᠪᠦᠰᠡᠯᠡᠯᠳᠡ ᠶᠢ ᠰᠢᠪᠳᠦᠯᠤᠨ᠂ ᠭᠡᠳᠤᠨ ᠡᠡᠷᠪᠠᠨ ᠮᠤᠷᠢᠳᠠᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠳᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠬᠠᠷᠠᠠᠠᠤᠷᠤᠮ ᠵᠥᠭ᠌ ᠤᠬᠤᠷᠢᠨ ᠶᠠᠪᠣᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠢᠯᠠ᠃

ᠪᠠᠷᠰ ᠬᠤᠳᠠ ᠡᠴᠠ ᠤᠬᠤᠷᠢᠨ ᠶᠠᠪᠣᠠᠠᠰᠠᠨ ᠡᠡᠶ‍ᠦᠰᠢᠷᠡᠳᠡᠷᠡ ᠬᠠᠭᠠᠨ᠂ ᠭᠡᠳᠤᠨ ᠡᠡᠷᠪᠠᠨ ᠮᠤᠷᠢᠳᠠᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠳᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠴᠢᠩᠵᠸᠤ ᠬᠤᠳᠠ (ᠯᠢᠶᠤᠤ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤ᠂ ᠤᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠭᠠᠷᠢᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠬᠣᠢ᠌ᠳᠤ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠠᠭᠢ ᠰᠤᠪᠣᠷᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠮᠤ ᠳᠤ ᠪᠣᠢ) ᠳ᠋ᠤ ᠭᠦᠷᠪᠡ᠃ ᠬᠤᠵᠢᠮ ᠨᠢ ᠬᠠᠷᠠᠬᠤᠷᠤᠮ (ᠥᠭᠡᠳᠡᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠨ ᠡᠤᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠤᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠬᠤᠳᠡ᠂ ᠤᠷᠤ ᠪᠠᠭᠤᠷᠢ ᠨᠢ ᠤᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠮᠳᠠᠠᠠᠤ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠡᠡᠷᠡᠳ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠤᠷᠡᠡᠳ ᠭᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠤ ᠤᠷᠦᠰᠡᠡᠡᠯ ᠳ᠋ᠠᠭᠢ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠵᠤᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ) ᠳ᠋ᠤ ᠤᠴᠢᠵᠤ ᠰᠠᠭᠤᠪᠠ᠃

ᠪᠢᠯᠢᠭ᠍ᠳᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠡᠡᠶ‍ᠦᠰᠢᠷᠡᠳᠡᠷᠡ ᠬᠠᠷᠠᠠᠠᠤᠷᠤᠮ ᠳᠤ ᠭᠦᠷᠴᠤ ᠤᠴᠢᠡᠡᠰᠡᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠡᡁᠸᠨᠡᠨ ᠸᠠᠩ ᠭᠦᠭᠡᠳᠡᠮᠦᠷ ᠭᠠᠠᠰᠤ ᠳᠤ ᠮᠢᠩ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠲᠡᠶ ᠰᠢᠷᠦᠭᠦᠨ ᠳᠠᠢ᠌ᠨ ᠭᠢᠵᠤ᠂ ᠡᠴᠤᠰ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠠᠳ ᠬᠠᠷᠠᠠᠠᠤᠷᠤᠮ ᠳᠤ ᠤᠬᠤᠷᠢᠨ ᠢᠷᠡᠪᠡ᠃ ᠪᠢᠯᠢᠭ᠍ᠳᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠ ᠭᠦᠭᠡᠳᠡᠮᠦᠷ᠂ ᠮᠢᠩ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠡᠰᠡᠷᠭᠦ ᠳᠠᠭᠠᠷᠢᠯᠳᠠ ᠭᠢᠭᠦ ᠭᠦᠴᠤᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠤᠯᠪᠠ᠃

1372 ᠡᠤᠨ ᠳᠤ᠂ ᠮᠢᠩ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠵᠤ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠵᠠᠩ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠥᠯᠡᠳᠡᠭ᠍ᠳᠡᠯ ᠭᠦᠴᠤᠨ ᠢ ᠳᠣᠢ᠌ᠯᠪᠣᠷᠢᠳᠠᠢ ᠤᠰᠠᠳᠬᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠤᠮᠡᠷᠡᠰᠢ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠳᠤᠮᠢᠯᠠᠪᠠ᠃

ᠪᠢᠯᠢᠭ᠍ᠳᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠵᠠᠩᠵᠤᠨ ᠭᠦᠭᠡᠳᠡᠮᠦᠷ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠭᠦᠴᠤᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠳᠦᠪᠯᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠤᠨ ᠮᠢᠩ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠢ ᠪᠣᠳᠠ ᠴᠤᠭᠢᠵᠤ᠂ ᠮᠢᠩ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠡᠡᠯᠳᠡᠷᠳᠤ ᠵᠠᠩᠵᠤᠨ ᠰᠢᠤᠢ ᠳ᠋ᠠ ᠡᠡᠷᠡᠢ ᠴᠢᠷᠠᠢ ᠭᠡᠳᠤᠨ ᠵᠠᠩᠵᠤᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠳᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠬᠠᠷᠠᠠᠠᠤᠷᠤᠮ ᠤᠨ ᠤᠷᠴᠢᠮ ᠡᠴᠠ ᠳᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠭᠠᠷᠪᠠ᠃ ᠡᠨᠠ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠢᠯᠠᠯᠲᠠ ᠨᠢ ᠮᠢᠩ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠬᠠᠷᠠᠠᠠᠤᠷᠤᠮ ᠬᠤᠳᠠ ᠳᠤ ᠨᠡᠢ᠌ᠯᠡᠭᠦ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠳᠦᠯᠦᠪᠯᠡᠭᠡ ᠶᠢ ᠪᠣᠳᠠ ᠨᠢᠷᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠢᠯᠡ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠤᠮᠡᠷᠡᠳᠤ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠴᠸᠩᠰᠢᠶᠠᠩ ᠨᠠᠭᠠᠴᠤ ᠯᠢᠶᠤᠤᠲᠦᠩ ᠳ᠋ᠠᠭᠢ ᠮᠢᠩ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠲᠤ ᠳᠠᠭᠠᠷᠢᠯᠳᠠ ᠭᠢᠵᠤ᠂ ᠲ᠋ᠠᠢ᠌ᠰᠤᠨ ᠤ ᠡᠡᠮᠤ ᠪᠣᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠡᠡᠷᠪᠠᠨ ᠲᠦᠮᠡ ᠢᠯᠡᠭᠦᠤ ᠳ᠋ᠠᠨ ᠰᠢᠳᠡᠭᠠᠪᠡ᠃ ᠪᠢᠯᠢᠭ᠍ᠳᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠡᠡᠶ‍ᠦᠰᠢᠷᠡᠳᠡᠷᠡ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠢᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠴᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠡᠮᠦᠨᠡᠰᠢ ᠳᠠᠢ᠌ᠯᠠᠵᠤ ᠱᠠᠨ ᠰᠢ ᠮᠤᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠳ᠋ᠠᠲ᠋ᠦᠩ᠂ ᠪᠣᠤ ᠳ᠋ᠧ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠢ ᠳᠠᠭᠠᠷᠢᠨ ᠳᠤᠪᠳᠦᠯᠵᠡᠢ᠃ ᠤᠮᠡᠷᠡᠳᠤ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠭᠦᠴᠦᠳᠡᠢ ᠳᠤᠪᠳᠤᠯᠤᠯᠳᠠ ᠨᠢ ᠮᠢᠩ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠢ ᠰᠡᠷᠭᠡᠢ᠌ᠯᠡᠯᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠯ ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ᠃

ᠮᠢᠩ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠨᠤᠶᠠᠷᠠᠠᠠᠠᠠᠴᠢᠳ ᠤᠮᠡᠷᠡᠳᠤ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠪᠢᠯᠢᠭ᠍ᠳᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠡᠡᠶ‍ᠦᠰᠢᠷᠡᠳᠡᠷᠡ ᠳᠦᠷᠦᠭᠦᠳᠡᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠦᠯᠦᠭ᠌ ᠭᠦᠮᠦᠰ ᠢ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠵᠤ ᠡᠡᠪᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠮᠡᠢ᠌ᠳᠡᠷᠪᠠᠯᠡ (ᠪᠢᠯᠢᠭ᠍ᠳᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠡᠡᠴᠢ ᠭᠦᠪᠠᠭᠦᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠂ ᠮᠢᠩ ᠤᠯᠦᠰ ᠲᠤ ᠤᠯᠵᠡᠯᠡᠡ᠊ᠨᠳᠡᠪᠡ) ᠵᠢ᠌ ᠤᠯᠦᠰ ᠳᠤᠨᠢ ᠪᠣᠴᠠᠭᠠᠨ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠭᠡᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠳᠠᠳᠠᠨᠤᠰ ᠤᠨ ᠭᠤᠷᠢᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠪᠠᠶᠡᠯᠡᠭ᠍ᠳᠡᠨ ᠡᠰᠡ ᠴᠢᠳᠠᠪᠠ᠃

1378 ᠡᠤᠨ ᠳᠤ ᠪᠢᠯᠢᠭ᠍ᠳᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠡᠡᠶ‍ᠦᠰᠢᠷᠡᠳᠡᠷᠡ ᠨᠠᠰᠤ ᠪᠠᠷᠠᠪᠠ᠃ ᠲ᠋ᠤᠠᠠᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠥᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠰᠠ‍‌ᠶᠢ ᠳᠦᠴᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠨᠠᠰᠤᠳᠠᠢ ᠪᠢᠯᠠ᠃ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤᠷᠤ ᠳᠤ ᠨᠢ᠋ᠮᠠᠨ ᠵᠢᠯ ᠰᠠᠭᠤᠪᠠ᠃

ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 7284
ᠴᠠᠭ᠄ 2005 ᠤᠨ ᠤ 11 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 23
ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ