ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ
ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ
ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ

ᠯᠤᠤ ᠭᠦᠩ ᠤᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠡᠭᠢᠯᠡᠭᠡᠳ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠳᠠᠭᠢ ᠡᠳᠤᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠠ᠃ ᠭᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠣᠯᠠᠭᠠᠨ ᠡᠷᠢᠶᠡᠨ ᠠᠰᠠᠷ ᠲᠤ ᠨᠤᠶᠠᠨ᠂ ᠳᠤᠰᠠᠯᠠᠠᠠᠴᠢ᠂ ᠳᠠᠳᠠᠨ ᠤ ᠬᠠᠳᠤᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠤᠢ᠌ᠷ᠎ᠡ ᠰᠢᠳᠠᠷ ᠭᠦᠮᠦᠰ᠂ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠠᠰᠠᠷ ᠲᠤ ᠮᠢᠠᠳᠠᠭ᠂ ᠳᠤᠰᠢᠶᠠᠯ ᠲᠡᠶ ᠯᠠᠮᠠ ᠨᠡᠷ᠂ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠭᠡ ᠡᠷᠢᠶᠡᠨ ᠠᠰᠠᠷ ᠲᠤ ᠳᠠᠢ᠌ᠵᠢ ᠣᠠᠠᠰᠠᠭᠠᠳᠠᠨ ᠮᠤᠷᠢᠯᠠᠨ ᠰᠠᠭᠤᠵᠠᠢ᠃

ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠪᠦᠭᠦᠨ ᠣᠯᠢᠭ ᠲᠡᠶ ᠳᠠᠪᠠᠯ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ ᠪᠠᠨ ᠡᠮᠦᠰᠴᠤ ᠡ᠊ᠨᠳᠡ ᠳᠠᠠᠳᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠦᠰᠡ ᠡᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠵᠤᠳᠤᠭ ᠱᠤᠳᠠᠭ ᠬᠠᠪᠴᠢᠭᠤᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠦᠭᠡᠴᠦᠳ᠂ ᠬᠤᠰᠤᠭᠤᠷ ᠰᠣᠢ᠌ᠵᠠ ᠬᠠᠪᠴᠢᠭᠤᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠣᠶᠠᠭᠠᠴᠢᠳ ᠰᠦᠯᠵᠢᠯᠳᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠡᠭᠢᠯᠡᠭᠡᠳ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠴᠤᠯᠠ ᠲᠡᠶ ᠪᠦᠭᠡᠴᠦᠳ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠤᠳ ᠢ ᠠᠮᠠᠯᠠᠨ ᠠᠪᠴᠤ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠡᠴᠠ ᠢᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠦᠭᠡᠴᠦᠳ ᠬᠤᠭᠤᠷᠤᠠᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠣᠷᠤᠯᠳᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠠ᠃

ᠭᠡᠵᠢᠶᠡᠨ ᠡᠴᠠ ᠪᠦᠭᠡ ᠰᠠᠢ᠌ᠳᠠᠢ ᠯᠤᠤ ᠭᠦᠩ ᠤᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠶᠢᠡᠨ ᠪᠣᠰᠤᠳ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠳᠤ ᠠᠯᠳᠠᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠶᠢ ᠪᠠᠷᠤᠭ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠪᠦᠭᠦᠨ ᠭᠢᠴᠢᠶᠠᠨ᠂ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠭᠡ ᠣᠨᠠᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠱᠤᠤᠭᠢᠯᠳᠤᠨ ᠢᠨᠢᠶᠠᠯᠳᠤᠵᠤ᠂ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠪᠦᠭᠡ ᠣᠨᠠᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠭᠠᠰᠠᠯᠤᠯᠳᠤᠨ ᠬᠠᠷᠠᠮᠰᠠᠨ᠎ᠠ᠃

ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ᠂ ᠵᠠᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠯᠠᠮᠠ ᠲᠡᠶ ᠳᠤᠨᠤᠷᠠᠨ ᠦᠯᠠᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠠᠠᠤ ᠪᠣᠯᠪᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠵᠠ ᠭᠦ᠋ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠮᠢᠨᠢ᠂ ᠪᠢ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠴᠢᠨᠢ ᠳᠠᠰᠤᠷᠠᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠮᠤᠰᠭᠢᠶ᠎ᠠ᠃ ᠭᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠭᠢᠨ ᠰᠢᠷᠪᠣᠰᠤ ᠲᠡᠶ ᠰᠢᠤ ᠭᠡᠳ ᠨᠢᠮ᠎ᠠ ᠳᠠᠪᠠᠯ ᠢ ᠨᠢ ᠠᠪᠴᠤ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠮᠤᠰᠭᠢᠪᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠨᠢᠳᠤᠨᠤᠨ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠵᠠᠭᠠᠨ᠂ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠠᠴᠢᠨ ᠢ ᠬᠠᠶᠠᠵᠤ ᠪᠠᠯᠠᠭ ᠳᠠᠷᠢᠠᠠᠰᠠᠨ ᠳᠠᠮᠰᠢᠭ᠃ ᠸᠠᠩᠳᠠᠨ ᠠᠷᠰᠯᠠᠨ ᠯᠠ ᠠᠪᠴᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠮᠠᠠᠵᠢᠨ ᠬᠠᠶᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠭᠢᠴᠢᠶᠠᠵᠤ ᠥᠵᠡᠭᠡᠷᠡᠢ ᠭᠡᠵᠤ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯᠳᠤ ᠭᠡᠯᠡᠭᠡᠳ ᠦᠯᠦ ᠳᠠᠨᠢᠠᠠᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠲᠡᠶ ᠶᠠᠪᠣᠯ᠎ᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠠᠬ᠎ᠠ ᠡ᠂ ᠨᠠᠳᠠ ᠪᠣᠭᠤᠷᠰᠤᠭ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠵᠤ ᠦᠭ‍ᠭᠦᠭᠡᠷᠡᠢ︕ ᠭᠡᠵᠤ ᠰᠤᠯᠤᠩᠭ᠋᠎ᠠ ᠴᠢᠭᠢᠨ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠰᠢᠪᠠᠭᠡᠨᠡᠭᠦ ᠳᠤ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠮᠵᠢᠳᠠᠢ ᠢᠨᠢᠶᠡᠮᠰᠦᠭᠯᠡᠪᠡ᠃

ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ᠂ ᠯᠠᠮᠠ ᠲᠡᠶ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠳᠠᠭᠢᠨ ᠳᠠᠯᠪᠢᠯᠴᠠᠵᠤ ᠣᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠪᠠ᠃ ᠢᠩᠭᠢᠭᠡᠳ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠭᠢᠨᠠᠯᠴᠠᠨ᠂ ᠥ ᠬᠠᠷᠠᠵᠤ ᠪᠠᠠᠠᠠᠨ ᠭᠦᠰᠢᠯᠳᠦᠪᠡ᠃

ᠭᠡᠨᠡᠳᠲᠡ ᠯᠠᠮᠠ ᠱᠤᠤᠭᠢᠨ ᠪᠠᠷᠢᠵᠤ ᠠᠪᠠᠠᠤ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠣᠯᠢᠵᠤ ᠠᠪᠣᠭᠠᠤᠨ ᠳᠤᠩᠭ᠋ᠤᠷᠪᠠ᠃ ᠯᠠᠮᠠ ᠠᠷᠤ ᠵᠤ᠋ ᠪᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠫᠠᠳᠭᠢᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠣᠨᠠᠪᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠠᠶᠤᠯ ᠲᠡᠶ ᠳᠤᠩᠭ᠋ᠤᠷᠳᠠᠭ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠰᠢᠤ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠠᠯᠢ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠪᠣᠢ︖

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠮᠡᠳᠡᠭᠦ ᠦᠭᠡᠶ᠂ ᠳᠡᠪᠭᠡᠷᠭᠡ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠵᠠᠷᠤᠴᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠠ᠃

ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠵᠤᠳᠤᠭ ᠶᠢᠡᠨ ᠳᠠᠢ᠌ᠯᠤᠭᠠᠤᠨ᠂ ᠳᠠᠪᠠᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠡᠮᠦᠰᠴᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠨᠠᠯᠢᠶᠠᠤᠨ ᠰᠤᠠᠠᠳᠤᠭᠤ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯᠳᠤ ᠢᠷᠠᠯ᠎ᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠰᠠᠢ᠌ᠠᠠᠠᠨ ᠳᠤᠩᠭ᠋ᠤᠷᠤᠯ᠎ᠠ ᠰᠢᠤ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠠᠷᠠᠢ ᠭᠡᠵᠤ ᠯᠠ ᠳᠠᠪᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠯ᠎ᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠰᠢᠷᠪᠣᠰᠤ ᠲᠡᠶ ᠪᠠᠠᠳᠠᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠶᠤᠮ᠃ ᠵᠠ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠶᠡᠭᠡ ᠨᠠᠰᠤ ᠪᠠᠨ ᠮᠤᠷᠳᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠣᠷᠭᠢ᠃ ᠦᠨᠦᠳᠤᠷ ᠪᠢᠳᠠ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡ ᠮᠠᠩᠨᠠᠢ ᠳᠡᠨᠢ᠌ᠭᠦ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠤ ᠡ᠃

ᠦᠴᠦᠭᠡᠳᠦᠷ ᠠᠵᠢᠷᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠪᠭᠢᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠨᠤᠶᠠᠨ ᠰᠦᠷᠦᠡᠭ᠌ ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠷᠭ᠎ᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠵᠠᠮ ᠡᠴᠠ ᠣᠠᠠᠳᠤᠨ ᠨᠠᠢ᠌ᠯᠠᠵᠤ ᠣᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠤᠨ ᠳᠦᠷᠦᠭᠦᠯᠡᠵᠤ᠂ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠭᠡᠷ ᠠᠵᠢᠷᠭ᠎ᠠ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠤ ᠢᠷᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠦᠨᠦᠳᠤᠷ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯᠳᠤ ᠭᠡᠭᠡᠷ ᠮᠤᠷᠢ ᠪᠠᠨ ᠳᠦᠷᠦᠭᠦᠯᠡᠵᠤ ᠢᠷᠠᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠢᠳᠡᠭᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠶᠤᠮ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠣᠷᠮ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠶᠤᠮ᠃ ᠰᠦᠷᠦᠡᠭ᠌ ᠤᠨ ᠭᠢ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠵᠠᠮ ᠡᠴᠠ ᠨᠡᠢ᠌ᠯᠡᠭᠡᠳ ᠳᠦᠷᠦᠭᠦᠯᠡᠵᠤ ᠣᠷᠭᠢᠠᠠᠤ ᠶᠤᠮ ᠭᠡᠵᠤ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠯᠡᠭᠦ ᠳᠤ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯᠳᠤ ᠵᠢᠪᠠᠭᠦᠭᠡᠨ ᠢᠨᠢᠶᠡᠮᠰᠦᠭᠯᠡᠵᠤ ᠭᠤᠤᠯ ᠠᠰᠠᠷ ᠣᠷᠤᠭᠤ ᠭᠢᠯᠣᠢ᠌ᠨ ᠬᠠᠷᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶᠢᠡᠨ᠄

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠶᠠᠭᠤ ᠭᠠᠪᠢᠳᠠᠭ ᠶᠤᠮ ᠪᠣᠢ︖ ᠯᠣᠢ᠌ᠪᠠᠷᠳᠠᠵᠤ ᠯᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠃ ᠮᠢᠨᠤ ᠭᠡᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠭᠢᠰᠭᠢᠭᠦ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠦᠵᠡᠶ᠎ᠠ ᠭᠡᠯ᠎ᠡ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠵᠠᠮ ᠬᠠᠭᠠᠰᠯᠠᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠴᠢᠨᠢ ᠶᠠᠳᠠᠠᠠᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠮᠤᠷᠢ ᠳᠠᠯᠠᠵᠤ ᠣᠷᠭᠢᠨ᠎ᠠ ᠁

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠣᠯᠢᠠᠠᠳᠠᠢ᠌ᠠᠠᠠᠨ ᠴᠤᠠᠠᠴᠢᠨ ᠳᠤᠭᠠᠩ ᠪᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠤ ᠯᠣᠢ᠌ᠪᠠᠷᠳᠠᠠᠠᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠣᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠤᠷᠢ ᠰᠢᠭ ᠁

ᠭᠢᠨᠠᠮᠠᠭᠠᠢ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠣᠠᠠᠠᠭᠠᠨ ᠲᠡᠶ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯᠳᠤ ᠠᠷᠢᠭᠢᠨ ᠤ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠳᠤ ᠨᠠᠠᠳᠢᠨ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠪᠣᠳᠤᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠴᠢᠭᠡᠭᠦ ᠰᠢᠠᠠᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯᠳᠤ᠂ ᠨᠤᠶᠠᠤᠨ ᠳᠠᠢ᠌ᠵᠢ ᠨᠡᠷ ᠲᠡᠶ ᠠᠳᠠᠭᠠᠷᠠᠠᠠᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠳᠠᠭ᠃ ᠢᠯᠠᠩᠭ᠋ᠤᠶ᠎ᠠ ᠳᠠᠢ᠌ᠵᠢ ᠨᠡᠷ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠳᠤ ᠦᠨᠦᠴᠢᠨ ᠢᠰᠢᠭᠡ ᠴᠤ ᠦᠭ‍ᠭᠦ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠦᠪᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠡᠳᠤᠢ ᠳᠠᠳᠤᠢ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠥᠭ᠍ᠴᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠪᠣᠳᠤᠠᠠᠤ ᠪᠦᠷᠢ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠨᠢ ᠬᠤᠷᠤᠰᠤᠨ᠂ ᠠᠳᠠᠭᠠᠷᠠᠯ ᠶᠢᠡᠷ ᠳᠦᠭᠦᠷᠴᠤ 《ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠳᠤᠨᠤᠵᠤ ᠬᠠᠭᠠᠷᠠᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠢᠳᠠᠵᠤ᠂ ᠢᠯᠵᠢᠷᠠᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠣᠠᠳᠠᠠᠠᠤ ᠡᠴᠠ ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠠᠭᠤ ᠴᠤ ᠴᠢᠳᠠᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠳᠠᠮᠰᠢᠭ ᠤᠳ᠃ ᠶᠠᠳᠠᠠᠠᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠭᠡᠳᠤᠨ ᠬᠠᠮᠵᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠴᠤ ᠵᠠᠷᠤᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠠᠷᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠮᠦᠷᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠤᠤᠷᠳᠠᠢ᠂ ᠮᠤᠩᠠᠠᠠᠭ ᠮᠦᠷᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠰᠢᠨᠤᠮᠠᠬᠠᠢ ᠠᠮᠢᠳᠠᠨ》 ᠭᠡᠵᠤ ᠵᠢᠭ᠍ᠰᠢᠨ ᠪᠣᠭᠢᠨᠢᠳᠤᠵᠤ 《ᠭᠡᠷᠪᠡ ᠪᠢ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠢ᠌ᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯ ᠡᠳᠠ ᠨᠡᠷ ᠰᠢᠭ ᠭᠦᠳᠡᠯᠭᠦ ᠪᠦᠷᠢ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠭᠢᠳᠠᠤᠨ ᠤᠨ ᠫᠦᠰᠡᠨ ᠳᠤ ᠨᠢᠯᠬ᠎ᠠ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠰᠢᠭ᠌ ᠮᠡᠭᠡᠯᠡᠭᠦᠯᠤᠨ ᠦᠷᠢ ᠳᠠᠯᠪᠢᠵᠤ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠳᠠᠳᠠᠪᠣᠷᠢ ᠪᠠᠷ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠮᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠭᠢᠨ ᠢ ᠴᠢᠷᠦᠭ᠍ᠳᠡᠭᠦᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠤ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠤᠨ ᠳᠤ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠠᠯᠳᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠭᠣᠢ᠌ᠯᠢᠠᠴᠢᠨ ᠢ ᠴᠤᠠᠠᠯᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠭᠠᠤᠨ ᠣᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠣᠷᠳᠤᠠᠠᠠᠨ ᠣᠶᠠᠵᠤ᠂ ᠣᠭᠠᠳᠠᠰᠤ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠦᠣᠡᠭᠡᠭᠡᠨ ᠰᠢᠭ᠌ ᠥᠭ᠍ᠴᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠤᠨ ᠴᠠᠩᠮᠠ ᠨᠡᠭᠡᠭᠦᠯᠭᠦ ᠦᠭᠡᠶ ᠦᠦ》 ᠭᠡᠵᠤ ᠭᠦᠷᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠪᠣᠳᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠢᠯᠠ᠃

ᠭᠡᠪᠠᠴᠤ ᠡᠨᠠ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠴᠤ ᠭᠡᠯᠡᠭᠡ ᠦᠭᠡᠶ᠃ ᠭᠡᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠦᠨᠦᠳᠤᠷ ᠬᠤᠠᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠷᠢᠭᠢ ᠭᠡᠳᠦᠷᠡᠭᠦᠯᠵᠤ ᠣᠤᠭᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠡᠴᠠ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠪᠣᠳᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠢ ᠰᠤᠠᠠᠳᠤᠭᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠭᠡᠭ᠍ᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠳᠤ ᠰᠡᠵᠢᠭᠦᠷ ᠢ ᠴᠤᠠᠠᠣᠢ᠌ᠯᠭᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠭᠡᠪᠠᠴᠤ ᠰᠤᠠᠠᠳᠤᠭᠤ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠰᠤᠠᠠᠤᠷ ᠣᠠᠠᠠᠭᠠᠨ ᠲᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤᠷ ᠠᠮᠠ ᠠᠯᠳᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠳ᠂

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠠᠷᠢᠭᠢᠨ ᠤ ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠌ ᠦᠭᠡᠶ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠨᠠᠰᠤ ᠪᠠᠨ ᠳᠦᠷᠭᠡᠨ ᠮᠤᠷᠳᠠᠭᠤᠯᠴᠢᠬ᠎ᠠ ᠭᠡᠳ ᠦᠯᠡᠮᠵᠢ ᠰᠤᠠᠠᠳᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭ᠍ᠳᠡᠭᠦ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠪᠣᠯᠤᠯᠳᠠᠢ ᠨᠠᠢ᠌ᠭᠤᠪᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠳᠠᠨ ᠤ ᠭᠡᠯᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠦᠨᠡᠨ ᠶᠤᠮ ᠰᠢᠤ ᠭᠡᠳ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠴᠢᠨᠠᠠᠠᠰᠢ ᠶᠠᠪᠣᠵᠠᠢ᠃

ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠡᠴᠠ ᠨᠢᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠴᠠᠪᠴᠢᠯᠠᠨ ᠬᠠᠷᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ 《ᠳᠠᠨ ᠤ ᠭᠡᠯᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠦᠨᠡᠨ ᠶᠤᠮ ᠰᠢᠤ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ ᠦᠦ᠂ ᠪᠠᠰᠠ ᠯᠠ ᠶᠠᠭ ᠦᠭᠡᠶ ᠳᠠᠮᠰᠢᠭ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃ ᠶᠠᠷᠤᠨᠢ ᠡᠨᠠ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠠᠮᠠᠷ ᠦᠭᠡᠶ ᠡᠷ᠎ᠠ ᠰᠢᠤ》 ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠣᠳᠤᠯ᠎ᠠ᠃ ᠢᠩᠭᠢᠭᠡᠳ ᠠᠯᠭᠤᠷ ᠡᠷᠭᠢᠵᠤ ᠭᠡᠳᠤ ᠠᠯᠠᠠᠤᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠤᠶᠠᠨ ᠰᠦᠷᠦᠡᠭ᠌ ᠤᠨ ᠮᠤᠷᠢᠳ ᠠᠰᠠᠷ ᠡᠷᠭᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠨᠢᠳᠤᠨ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠳᠤᠰᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠭᠡᠨᠡᠳᠲᠡ ᠡᠷᠭᠢᠵᠤ᠄ 《ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ᠂ ᠭᠦᠢ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠮᠢᠨᠢ》 ᠭᠡᠵᠤ ᠬᠠᠰᠭᠢᠷᠤᠭᠠᠤᠨ ᠳᠡᠷᠭᠡᠳᠡ ᠨᠢ ᠱᠤᠠᠠᠰᠢᠨ ᠣᠴᠢᠪᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠡᠪᠦᠭᠡᠨ ᠮᠢᠨᠢ᠂ ᠭᠡᠷᠭᠢᠪᠠᠴᠤ ᠳᠦᠷᠦᠭᠦᠯᠡᠵᠤ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ᠃ ᠨᠥᠭᠦᠭᠡ ᠨᠤᠶᠠᠨ ᠴᠢᠨᠢ ᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠵᠤ ᠣᠷᠭᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠪᠠᠳᠤ ᠳᠤ ᠣᠨᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠠᠤᠨ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠵᠠᠭᠢᠵᠤ ᠦᠭ‍ᠭᠦᠭᠡᠷᠡᠢ᠃ ᠴᠢᠨᠠᠳᠤ ᠬᠤᠩᠭ᠋ᠤᠷ ᠭᠠᠯᠵᠠᠭᠤ ᠪᠣᠯ ᠳᠦᠷᠦᠭᠦᠯᠡᠭᠡᠳ ᠭᠡᠭᠡᠷ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠡᠴᠠ ᠮᠢᠨᠢ ᠰᠠᠯᠭᠠᠵᠤ ᠣᠷᠭᠢᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠭᠡᠯᠡᠪᠡ᠃

ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ᠂ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠳᠦᠷᠦᠭᠦᠯᠡᠵᠤ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠶᠢ ᠪᠠᠳᠤ ᠳᠤ ᠵᠠᠭᠢᠵᠤ ᠦᠭ‍ᠭᠦᠭᠡᠳ ᠭᠡᠭᠡᠷ ᠮᠤᠷᠢ ᠠᠮᠠᠨ ᠭᠦᠵᠦᠭᠦᠨ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠢᠷᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠳᠦᠷᠦᠭᠦᠯᠡᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠮᠤᠷᠢ ᠶᠢ ᠯᠤᠤ ᠭᠦᠩ ᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠡᠵᠠᠨ ᠨᠢ ᠣᠷᠳᠤ ᠠᠪᠢᠳ ᠬᠠᠳᠠᠭ ᠲᠡᠶ ᠬᠤᠴᠤᠷᠴᠠᠢ᠃ ᠵᠠᠮ ᠡᠴᠠ ᠨᠢ ᠠᠮᠠᠳᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠳᠠᠯᠪᠢᠠᠠᠰᠠᠨ ᠨᠤᠶᠠᠨ ᠰᠦᠷᠦᠡᠭ᠌ ᠤᠨ ᠮᠤᠷᠢᠳ ᠡᠴᠠ ᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭ ᠤᠨ ᠳᠠᠪᠣ ᠳᠤ ᠳᠠᠪᠭᠢᠠᠠᠰᠠᠨ ᠮᠤᠷᠢ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠤᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯᠳᠤ ᠴᠠᠠᠠᠯᠠᠰᠢ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠵᠤ 《ᠠᠮᠢᠳᠠᠨ ᠤ ᠠᠯᠢ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ᠌ ᠮᠤᠷᠢᠳ ᠢ ᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠠᠠᠤ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠮᠳᠡᠵᠤ ᠠᠪᠣᠭᠠᠤᠨ᠂ ᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠳᠤ ᠭᠦᠴᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠭᠡᠭ᠍ᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠠᠯᠪᠠᠳᠠᠵᠤ ᠰᠤᠠᠠᠤᠷ ᠵᠤᠭᠤᠰ ᠤᠨ ᠭᠦᠯᠦᠰᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠣᠶᠠᠭᠤᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠮᠤᠷᠢᠳ ᠬᠤᠮᠤᠯ ᠬᠠᠮᠤᠠᠠᠤ ᠡᠴᠠ ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠠᠠᠤ ᠪᠢᠯᠠ ᠳ᠋ᠠ》 ᠭᠡᠵᠤ ᠳᠤᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠪᠣᠳᠤᠵᠠᠢ᠃

ᠳᠠᠷᠠ ᠣᠷᠤᠢ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠫᠡᠪᠯᠦᠧ ᠤᠨ ᠳᠤ ᠣᠴᠢᠠᠠᠤ ᠵᠠᠮ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯᠳᠤ ᠳᠤ ᠣᠷᠤᠨ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠡᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠭᠠᠷᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠦᠨᠡᠨ ᠣᠴᠢᠷ ᠢ ᠶᠠᠷᠢᠵᠠᠢ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠳᠠᠢ᠌ᠮᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠬ᠎ᠠ ᠡ᠃ ᠪᠢ ᠴᠢᠮᠢ᠋ᠢ ᠶᠠᠭ ᠦᠭᠡᠶ ᠡᠷ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠣᠳᠤᠭᠠᠤᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠪᠣᠵᠠᠷ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠌ ᠢ ᠠᠭᠤᠳᠠᠯᠠᠠᠤ ᠶᠤᠮ ᠪᠣᠯ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠯᠠ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠥᠭᠡ ᠁ ᠭᠡᠪᠠᠴᠤ ᠳᠠᠢ᠌ᠮᠤ ᠵᠤᠷᠢᠠᠠᠳᠠᠢ ᠠᠪᠣ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠭᠡᠵᠤ ᠭᠡᠯᠡᠪᠡ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯᠳᠤ ᠭᠤᠸᠠᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠪᠢᠷ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠢ ᠬᠠᠶᠠᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠪᠢᠷ᠎ᠠ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠌ ᠲᠡᠶ᠂ ᠨᠤᠶᠠᠨ ᠪᠣᠯ ᠪᠢᠷ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ᠂ ᠪᠠᠰᠠ ᠪᠠᠯᠠ ᠲᠡᠶ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤᠷ᠂ ᠳᠠᠳᠠᠨ ᠲᠡᠶ ᠵᠠᠷᠭᠤᠯᠳᠤᠠᠠᠤ ᠭᠡᠪᠠᠯ ᠪᠣᠵᠠᠷ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠌ ᠢ ᠨᠢ ᠮᠡᠳᠡᠭᠦ ᠡᠴᠠ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠂ ᠬᠠᠠᠠᠤᠤᠯᠢ ᠦᠭ‍ᠭᠦ ᠪᠠᠯᠠ ᠲᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠍ᠳᠡᠢ ᠶᠤᠮ ᠰᠢᠤ᠃ ᠨᠠᠳᠠ ᠰᠢᠭ ᠣᠨᠤᠠᠠᠤ ᠮᠤᠷᠢ ᠦᠭᠡᠶ᠂ ᠣᠨᠠᠭᠠᠠᠠᠤ ᠢᠮᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠪᠣᠯ ᠦᠪᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠯᠠ ᠬᠤᠭᠢᠷᠠᠠᠠᠤ ᠡᠴᠠ ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠣᠯᠵᠠ ᠣᠯᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠰᠠᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠳᠠᠨ ᠰᠢᠭ ᠪᠠᠯᠠ ᠭᠦᠷᠦᠩᠭᠡ ᠲᠡᠶ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠪᠣᠯ ᠁ ᠭᠡᠵᠤ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠨᠠᠮ ᠳᠠᠭᠤ ᠪᠠᠷ ᠥᠭᠡ ᠪᠠᠨ ᠠᠭᠠᠵᠢᠮ ᠶᠢᠡᠷ ᠰᠤᠠᠵᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠭᠡᠯᠡᠭᠦ ᠳᠤ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯᠳᠤ ᠳᠠᠰᠤᠯᠤᠨ 《ᠡᠳᠤᠷ ᠰᠦᠨᠢ ᠦᠭᠡᠶ ᠱᠤᠠᠠᠰᠢᠵᠤ᠂ ᠦᠯᠪᠡᠷᠴᠤ ᠥᠭᠦᠭᠦ ᠡᠴᠠ ᠪᠣᠰᠤᠳ ᠢ ᠦᠵᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠮᠠᠠᠵᠢᠨ ᠬᠤᠷᠠᠮᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠭᠦᠷᠦᠩᠭᠡ ᠶᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠶᠢ ᠭᠠᠷᠭᠠᠭᠠᠤᠨ ᠠᠷᠪᠠ ᠶᠢ ᠣᠯᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠶᠠᠭᠤᠮᠠᠨ ᠳᠤ ᠵᠠᠷᠤᠴᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠰᠠ ᠯᠠ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠰᠢᠤ》 ᠭᠡᠪᠡ᠃

ᠢᠳᠡᠭᠡᠯᠳᠤ᠂ ᠨᠤᠶᠠᠨ ᠳᠠᠢ᠌ᠵᠢ ᠨᠡᠷ ᠲᠡᠶ ᠠᠳᠠᠭᠠᠷᠠᠠᠠᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠳᠠᠭ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠳᠠᠳᠠᠨ ᠲᠡᠶ ᠢᠯᠠ ᠳᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠦ ᠶᠢ ᠣᠠᠠᠳᠤ ᠪᠣᠳᠤᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠶ᠂ ᠳᠠᠮᠠᠴᠠᠯ ᠴᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠌ ᠦᠭᠡᠶ ᠮᠠᠳᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠠ᠃ ᠳᠠᠳᠠ ᠭᠡᠳᠦᠢ ᠪᠠᠷ ᠡᠷᠭᠡ ᠶᠠᠩᠪᠠ ᠲᠡᠶ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠨᠠᠳᠠ ᠰᠢᠭ ᠴᠢᠳᠠᠯ ᠲᠡᠶ ᠪᠢᠰᠢ᠃ ᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠨ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠰᠤᠯᠢᠠᠠᠤ ᠮᠤᠷᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠤᠪᠣᠷᠠᠠᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯᠳᠤ ᠣᠳᠤ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠳᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠪᠠᠶᠠᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠡᠴᠠ ᠳᠠᠢ᠌ᠵᠢ ᠨᠡᠷ ᠭᠦᠷᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠮᠥᠩᠭᠦ ᠵᠤᠭᠤᠰ ᠵᠢᠭᠡᠯᠡᠵᠤ᠂ ᠠᠢ᠌ᠯᠴᠢᠯᠠᠨ ᠣᠴᠢᠠᠠᠤ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠭᠦᠯ ᠠᠯᠳᠠᠵᠤ ᠠᠷᠢᠭᠢ ᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭ ᠶᠢᠡᠨ ᠪᠠᠷᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠤ ᠶᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠦᠪᠡᠷ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠪᠠᠠᠠᠠᠷᠠᠠᠠᠨ᠂ ᠴᠢᠳᠠᠯ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪᠢᠰᠢᠷᠠᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡᠭᠦ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠣᠪᠣᠯᠵᠠᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠳᠠᠭ ᠪᠢᠯᠠ᠃

ᠡᠨᠠ ᠣᠴᠢᠷ ᠡᠴᠠ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠠᠳᠠᠭᠠᠷᠠᠠᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠵᠠᠭᠤ ᠪᠠᠷ ᠳᠠᠳᠠᠨ ᠤ ᠠᠷᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠶᠢ ᠳᠤᠷᠤᠮᠵᠢᠯᠠᠨ ᠱᠤᠤᠯᠠᠠᠠᠤ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠳᠦᠷᠦᠳᠡᠭ᠌ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠬᠠᠠᠵᠤ ᠳᠠᠳᠠᠨ ᠤ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠡᠴᠠ ᠰᠢᠷᠪᠢᠨ ᠬᠠᠷᠠᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠳᠠᠭ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃

ᠯᠤᠤ ᠭᠦᠩ ᠤᠨ ᠭᠦᠷᠢᠶᠡᠨ ᠤ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠳᠠᠠᠵᠢ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠫᠡᠪᠯᠦᠧ ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠢᠠᠠᠰᠠᠨ ᠰᠠᠷᠠᠭᠤᠯ ᠳᠤᠮᠤ ᠭᠡᠭᠡᠪᠴᠢᠳᠡᠢ ᠭᠡᠳᠤᠨ ᠦᠷᠦᠭᠡ ᠲᠡᠶ ᠵᠠᠭᠠᠮᠠᠯ ᠳ᠋ᠦ᠋ᠩᠵᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠰᠢᠩ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠳᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠯᠠ ᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠠᠠᠳᠠᠪᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠰᠠᠢ᠌ᠠᠠᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠰᠢᠩ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠰᠢᠤ ᠭᠡᠵᠤ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠯᠡᠭᠦ ᠳᠤ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯᠳᠤ ᠳᠠᠷᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠰᠢᠩ ᠢ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠣᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠵᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠶᠤᠮ ᠰᠢᠭ ᠠᠵᠢᠠᠠᠯᠠᠵᠤ ᠬᠠᠷᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶᠢᠡᠨ᠄

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠡᠢ᠌ᠮᠤ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠯᠠ ᠪᠠᠷᠢᠭᠠᠤᠨ ᠰᠠᠭᠤᠵᠠᠭᠠᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠶᠤᠮ ᠳ᠋ᠠ᠃ ᠮᠦᠨ ᠴᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠰᠡᠭ᠍ᠰᠦᠷᠤᠨ ᠭᠡᠯᠡᠪᠡ᠃

ᠬᠠᠰᠢᠶᠠᠨ ᠳᠤ ᠣᠷᠤᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠲᠦᠯᠡᠭᠡ ᠬᠠᠭᠠᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠠᠯᠢᠶ᠎ᠠ ᠫᠧᠲ᠋ᠷ ᠣᠠᠠᠳᠤᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠷ ᠢ ᠴᠢᠩᠭ᠋᠎ᠠ ᠠᠳᠬᠤᠵᠤ᠄

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠤ ᠶᠢ ᠴᠢᠨᠢ ᠬᠠᠷᠠᠠᠠᠰᠠᠨ᠃ ᠴᠢ ᠯᠠᠪ ᠳᠦᠷᠦᠭᠦᠯᠡᠭᠦ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠤ ᠡ ᠭᠡᠵᠤ ᠭᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯᠳᠡᠢ ᠢᠨᠢᠶᠡᠮᠰᠦᠭᠯᠡᠨ ᠭᠡᠯᠡᠭᠡᠳ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠶᠢ ᠠᠵᠢᠠᠠᠯᠠᠨ ᠬᠠᠷᠠᠯ᠎ᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠰᠠᠢ᠌ᠠᠠᠠᠨ ᠪᠠᠯᠡᠭ᠌ ᠲᠡᠶ ᠥᠭᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠭᠦ᠋᠃ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤᠷ ᠳᠦᠷᠦᠭᠦᠯᠡᠭᠦ ᠭᠦᠰᠡᠯ ᠦᠭᠡᠶ ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠤ ᠪᠣᠢ ᠳ᠋ᠠ ᠭᠡᠳ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠳᠠᠴᠢᠭᠢᠨᠠᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠢᠨᠢᠶᠠᠪᠠ᠃

ᠢᠩᠭᠢᠭᠡᠳ ᠪᠠᠢ᠌ᠰᠢᠩ ᠳᠤ ᠣᠷᠤᠵᠤ ᠵᠤᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠪᠠ᠃ ᠭᠡᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠮᠤᠷᠢᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠰᠢᠭ᠌ ᠶᠠᠪᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠭᠡᠭ᠍ᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠨᠠᠢ᠌ᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠢᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯᠳᠤ ᠶᠢ ᠪᠠᠷᠠᠭᠠᠳᠠᠨ ᠪᠠᠳᠠᠷᠴᠢ ᠵᠠᠮᠪᠠᠯ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠢᠷᠠᠪᠠ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠴᠠᠮᠪᠠ ᠳᠤᠯᠮ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠵᠢᠷᠭᠠᠠᠠᠤ ᠭᠡᠵᠤ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠢᠶᠡᠨ ᠮᠠᠢ᠌ᠠᠠᠠᠨ ᠣᠷᠤᠭᠤ ᠶᠠᠪᠣᠵᠠᠢ᠃

ᠠᠯᠢᠶ᠎ᠠ ᠫᠧᠲ᠋ᠷ ᠴᠤ ᠪᠠᠶᠠᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠠᠯᠳᠠᠯᠠᠨ ᠳᠠᠳᠠᠵᠤ᠂ ᠦᠷᠭᠡᠨ ᠪᠠᠩᠵᠠᠨ ᠱᠠᠯᠠ ᠶᠢ ᠨᠠᠭᠢᠯᠵᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠪᠦᠵᠢᠭᠯᠡᠪᠡ᠃ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠴᠤ 《ᠡᠷ᠎ᠠ ᠪᠣᠷᠤ ᠬᠠᠷᠴᠠᠭᠠᠢ》 ᠪᠠᠨ ᠰᠢᠷᠤᠩᠬᠠᠢ᠌ᠯᠠᠨ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠵᠠᠢ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠮᠠᠷᠭᠠᠰᠢ ᠴᠢᠨᠢ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠶᠢ ᠠᠮᠠᠯᠠᠵᠤ ᠠᠪᠣᠭᠠᠤᠨ ᠭᠦᠷᠳᠡᠵᠤ ᠣᠷᠭᠢᠨ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠣᠤᠯ ᠡᠴᠠ ᠶᠡᠭᠡ ᠣᠮᠤᠭ ᠨᠢ ᠣᠷᠤᠰ ᠠᠷᠢᠭᠢᠨ ᠳᠤ ᠣᠯᠠᠮ ᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠠᠳᠠᠷᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠯᠡᠭᠦ ᠳᠤ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠷᠠᠢ ᠣᠯᠠᠰᠭᠢᠵᠤ ᠬᠤᠷᠤ ᠨᠢ ᠳᠠᠷᠢ ᠳᠤ ᠭᠠᠯ ᠣᠷᠤᠭᠤᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠮᠠᠳᠤ ᠰᠢᠳᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠠᠪᠠᠴᠤ ᠡᠨᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠯ ᠢ ᠨᠢᠭᠤᠠᠠᠤ ᠭᠡᠵᠤ ᠬᠤᠳᠠᠯ ᠢᠨᠢᠶᠡᠮᠰᠦᠭᠯᠡᠵᠤ᠄

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠭᠠᠤᠨ ᠯᠠ ᠬᠠᠶᠠᠨ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠠ᠃ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠰᠢᠷᠤᠢ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠤᠢ᠌ᠴᠢᠠᠠᠤ ᠡᠴᠠ ᠱᠤᠷᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠤᠢ᠌ᠴᠢᠠᠠᠤ ᠪᠢᠰᠢ ᠭᠡᠪᠡ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠪᠠᠷᠳᠠᠮ ᠠᠮᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠶ᠎ᠠ ᠱᠠᠯᠳᠠᠩ ᠭᠡᠵᠤ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠭᠡᠯᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠰᠢᠤ ᠭᠡᠵᠤ ᠠᠯᠢᠶ᠎ᠠ ᠫᠧᠲ᠋ᠷ ᠭᠡᠯᠡᠭᠦ ᠳᠤ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠶᠠᠷᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠣᠢ᠌ᠯᠠᠭᠠᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠡᠵᠡᠭ᠍ᠳᠡᠢ᠂ ᠪᠠᠳᠠᠷᠴᠢ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠡᠴᠠ ᠪᠣᠰᠤᠳ ᠨᠢ ᠢᠨᠢᠶᠠᠪᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠮᠠᠭᠤ ᠣᠷᠤᠰ ᠴᠢ᠂ ᠰᠠᠴᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠᠯ ᠥᠵᠡᠭᠦ ᠦᠭᠡᠶ ᠦᠦ ᠭᠡᠵᠤ ᠭᠡᠯᠡᠭᠡᠳ ᠪᠠᠳᠠᠷᠴᠢ ᠪᠣᠰᠴᠤ ᠪᠠᠷᠳᠠᠮ ᠶᠢᠡᠷ ᠬᠠᠩᠠᠠᠠᠯᠵᠠᠪᠠ᠃

ᠢᠩᠭᠢᠭᠡᠳ ᠫᠧᠲ᠋ᠷ ᠪᠠᠳᠠᠷᠴᠢ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠠᠠᠤ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠮᠠᠠᠳᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠰᠠᠷᠠᠨ᠂ ᠳᠤᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠡᠴᠠ ᠣᠯᠠᠨ ᠯᠠ ᠭᠡᠷᠡᠯᠳᠦᠭᠦᠯᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠭᠡᠭᠡᠪᠴᠢ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠤᠨ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠳᠤ ᠡᠨᠠ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠦᠷᠤᠵᠤ ᠭᠡᠰᠡᠭ᠌ ᠵᠤᠠᠠᠰᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠣᠷᠤᠰ ᠪᠠᠳᠠᠷᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠦᠷᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠡᠴᠠ ᠪᠠᠷᠢᠵᠤ ᠠᠪᠣᠭᠠᠤᠨ ᠣᠴᠢᠷ ᠳᠦᠷᠰᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠡᠷᠭᠢᠭᠦᠯᠪᠡ᠃ ᠳᠡᠭᠡᠭᠡᠳ ᠳᠠᠯᠪᠢᠠᠠᠤ ᠭᠡᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠪᠠᠳᠠᠷᠴᠢ ᠨᠡᠮᠡᠰᠭᠢᠮᠡᠭ᠍ᠴᠡ ᠳᠤᠩᠭ᠋ᠤᠷᠴᠤ ᠣᠷᠭᠢᠠᠠᠰᠠᠨ ᠴᠢᠨᠢ ᠪᠠᠷᠢᠴᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠫᠧᠲ᠋ᠷ ᠬᠠᠷᠤᠭᠤᠯᠳᠠᠨ ᠣᠨᠠᠪᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠵᠠ ᠱᠠᠯᠳᠠᠩ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠦᠦ︖ ᠭᠡᠳ ᠪᠠᠳᠠᠷᠴᠢ ᠪᠦᠳᠦᠭᠦᠨ ᠳᠠᠭᠤ ᠪᠠᠷ ᠳᠠᠪᠠᠯᠠᠨ ᠢᠨᠢᠶᠠᠪᠠ᠃ ᠳᠠᠷᠠ ᠰᠦᠨᠢ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠪᠠᠷᠤᠭ ᠯᠠ ᠣᠠᠳᠠᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠶ᠃ ᠪᠠᠳᠠᠷᠴᠢ ᠶᠢ ᠬᠠᠶᠠᠠᠠᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠰᠥᠪᠠᠭ᠍ᠴᠢᠯᠡᠨ᠂ ᠭᠢᠳᠡᠭ᠌ ᠮᠡᠭᠡ ᠪᠦᠭᠦᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠪᠣᠳᠤᠪᠠ᠃

ᠦᠷᠯᠦᠭᠡ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠣᠷᠤᠭᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡᠴᠡᠨ ᠶᠠᠪᠣᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯᠳᠤ ᠳᠠᠭᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠣᠳᠤᠯ ᠪᠣᠳᠤᠨ ᠶᠠᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠳᠤ 《ᠪᠠᠳᠠᠷᠴᠢ ᠦᠨᠦᠳᠤᠷ ᠴᠢᠮᠢ᠋ᠢ ᠠᠪᠣᠨ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠠ᠃ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠡᠷ᠎ᠠ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠠ᠃ ᠭᠢᠴᠢᠶᠠᠵᠤ ᠯᠠ ᠦᠵᠡ》 ᠭᠡᠵᠤ ᠭᠡᠯᠡᠪᠡ᠃

ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠪᠠᠨ ᠮᠤᠷᠤᠯᠵᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠢᠨᠢᠶᠡᠮᠰᠦᠭᠯᠡᠭᠦ ᠡᠴᠠ ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤ ᠦᠭ‍ᠭᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡᠶ᠃ ᠥᠨᠡᠭᠡᠷ ᠴᠤ ᠳᠠᠪᠣ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠪᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠳᠠᠷᠴᠢ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠶᠢ ᠠᠯᠠᠮᠠᠨ ᠠᠪᠴᠠᠢ᠃ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠦᠷᠦᠭᠡᠳ ᠵᠤᠠᠠᠰᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ 《ᠳᠠᠢ᠌ᠰᠢᠷᠢ ᠬᠠᠨ ᠮᠢᠨᠢ》 ᠭᠡᠵᠤ ᠳᠤᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠭᠡᠳᠤ ᠳᠠᠭᠢᠨ ᠭᠡᠯᠡᠪᠡ᠃ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠪᠠᠷᠢᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠭᠦᠢᠴᠡᠭᠡᠵᠤ ᠠᠪᠣᠭᠠᠤᠨ ᠳᠤᠩᠭ᠋ᠤᠷᠤᠶ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠰᠢ᠌ᠤᠠᠴᠠᠢ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠪᠠᠳᠠᠷᠴᠢ᠂ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠯᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠣᠯᠠᠮ ᠪᠣᠴᠠᠯᠭᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠤᠨ ᠭᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠮᠡᠭᠡᠨ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤ ᠭᠢᠶ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠣᠳᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠴᠢᠨ᠋ᠸ᠎ᠠ ᠦᠳᠡᠯᠪᠠᠴᠤ ᠬᠤᠷᠠᠭᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ᠂ ᠴᠤᠷᠵᠢ ᠦᠳᠡᠯᠪᠠᠴᠤ ᠪᠠᠯᠢᠩ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠠᠳᠠᠷᠴᠢ᠂ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠳᠤ ᠰᠤᠨᠤᠰᠤᠠᠠᠳᠠᠠᠠᠤ ᠪᠠᠷ ᠭᠡᠯᠡᠭᠡᠳ ᠰᠢᠷᠤᠢ ᠠᠪᠴᠤ ᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠦᠷᠦᠭᠡᠳ ᠬᠠᠩᠠᠠᠠᠯᠵᠠᠨ ᠦᠷᠦᠭᠦ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠳᠠᠭᠠᠷᠢᠨ ᠣᠷᠤᠵᠤ ᠵᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠠᠷᠤ ᠳᠠᠯᠠᠪᠴᠢᠨ ᠳᠤ ᠭᠠᠷ ᠨᠢ ᠭᠦᠷᠭᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠡᠷᠭᠢᠵᠤ ᠳᠤᠩᠭ᠋ᠤᠷᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷᠢᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠳᠠᠯᠪᠢᠵᠤ᠂ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠰᠤᠯᠠ ᠣᠷᠭᠢᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠠᠳᠠᠷᠴᠢ ᠠᠷᠤ ᠳᠤ ᠨᠢ ᠦᠯᠠᠳᠠᠵᠤ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠰᠡᠯᠡᠭᠦ ᠪᠠᠷ ᠳᠠᠪᠠᠷᠢᠵᠤ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠡᠷᠭᠦᠭᠡᠳ ᠣᠷᠢᠳᠤᠭᠢ ᠡᠴᠠ ᠴᠢᠩᠭ᠋᠎ᠠ ᠬᠠᠶᠠᠵᠠᠢ᠃

ᠰᠦᠷᠡᠭᠡᠢ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠳᠠᠭ ᠴᠠᠭᠠᠴᠢᠨ ᠪᠦᠭᠡ ᠶᠢ ᠵᠤᠷᠢᠠᠠᠳᠠᠢ ᠠᠪᠴᠤ ᠬᠠᠶᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠠᠳᠠᠷᠴᠢ ᠳᠤ ᠯᠤᠤ ᠭᠦᠩ ᠤᠨ ᠭᠢᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠯᠠ ᠳᠠᠯᠠᠷᠠᠠᠠᠪᠠ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯᠳᠤ᠂ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ᠂ ᠪᠠᠰᠠ ᠡᠨᠠ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠠᠠᠤ ᠶᠢ ᠬᠠᠷᠠᠠᠠᠤ ᠭᠡᠵᠤ ᠵᠤᠷᠢᠭᠤᠳᠠ ᠢᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠫᠧᠲ᠋ᠷ᠂ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠢ᠌ᠴᠢᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠨᠢᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠠᠨᠢᠨ ᠳᠠᠯᠳᠢᠷᠠᠵᠠᠢ᠃

ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠵᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠭᠦᠪᠴᠢ ᠶᠢ ᠳᠠᠢ᠌ᠯᠤᠭᠠᠤᠨ ᠣᠷᠮ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠣᠴᠠᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠠᠠᠤ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠴᠠᠮᠪᠠ ᠳᠤᠰᠴᠤ ᠣᠴᠢᠭᠠᠤᠨ ᠶᠤᠵᠤᠳᠠᠢ ᠳᠠᠪᠠᠯᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠬᠠᠷᠠᠴᠠ ᠪᠠᠷ ᠭᠦᠯᠢ᠌ᠨ ᠰᠢᠷᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠤᠨ᠄

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠭᠦᠵᠦᠭᠦᠤ ᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠴᠢᠨᠢ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢ ᠥᠯᠡᠳᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠦᠦ ᠭᠡᠭᠦ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ᠄

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠶᠠᠭᠤ ᠴᠤ ᠪᠣᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠯᠠ ᠵᠦᠪ ᠳ᠋ᠠ ᠭᠡᠳ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠪᠡ᠃

ᠳᠠᠷᠠ ᠣᠷᠤᠢ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠫᠧᠲ᠋ᠷ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠮᠠᠢ᠌ᠠᠠᠠᠨ ᠳᠤ ᠨᠠᠷᠠᠮᠠᠯ ᠠᠷᠢᠭᠢ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠨ ᠣᠤᠭᠤᠵᠤ ᠨᠠᠯᠢᠶᠠᠤᠨ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠶᠠᠷᠢᠯ᠎ᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠨᠠᠮᠢ᠋ᠢ ᠡ᠊ᠨᠳᠡ ᠢᠷᠡᠭᠦ ᠳᠤ ᠮᠠᠨᠠᠢ᠌ᠭᠢᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠨᠢ ᠴᠤ᠂ ᠣᠠᠠᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠴᠤ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠡᠷᠯᠢᠭ᠌ ᠪᠠᠭᠠᠪᠠᠭᠠᠢ ᠰᠢᠭ ᠭᠡᠰᠡᠨ᠃ ᠭᠡᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠳᠠ ᠨᠡᠷ ᠲᠡᠶ ᠳᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠠᠤᠨ ᠢᠷᠡᠭᠦ ᠳᠤ ᠶᠠᠭ ᠯᠠ ᠪᠢᠳᠠᠨ ᠰᠢᠭ᠌ ᠵᠤᠪᠠᠠᠠᠤ ᠴᠠᠭ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠵᠤᠪᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠠᠠᠤ ᠴᠠᠭ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠣᠯᠤᠰ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠤ ᠶᠤᠮ᠃ ᠪᠢ ᠴᠤ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠳᠤ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠵᠢᠯ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠮᠠᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠭᠡᠭᠦ ᠳᠤ᠂

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠣᠯᠤᠰ ᠰᠠᠢ᠌ᠠᠠᠠᠨ ᠣᠯᠤᠰ ᠰᠢᠤ᠃ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠨᠥᠭᠦᠷᠰᠡᠭ᠌ ᠭᠡᠪᠠᠯ᠂

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠴᠤ ᠣᠯᠠᠨ ᠶᠠᠩᠵᠤ᠃ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠴᠤ ᠪᠣᠢ᠂ ᠮᠠᠭᠤ ᠴᠤ ᠪᠣᠢ ᠭᠡᠳ ᠫᠧᠲ᠋ᠷ ᠵᠠᠯᠢᠳᠠᠢ ᠨᠢᠳᠤ ᠪᠠᠷ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠶᠢ ᠬᠠᠷᠠᠵᠤ ᠢᠨᠢᠶᠡᠮᠰᠦᠭᠯᠡᠪᠡ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠣᠯᠠᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠲᠡᠶ ᠮᠠᠭᠤ ᠲᠡᠶ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤᠷ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠯᠠ ᠳᠠᠢ᠌ᠮᠤ ᠳ᠋ᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠭᠡᠯᠡᠪᠡ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠴᠢ ᠪᠢᠳᠠ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠰᠠᠢ᠌ᠠᠠᠠᠨ ᠳᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠯ᠎ᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠳᠡᠭᠡᠯ᠎ᠡ ᠰᠢᠤ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠴᠢ ᠳᠠᠪᠤᠨ ᠣᠨ ᠳᠤ ᠣᠷᠤᠰ ᠣᠷᠤᠨ ᠳᠤ ᠪᠣᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶᠠᠪᠣᠳᠠᠯ ᠢ ᠮᠡᠳᠡᠭᠦ ᠦᠦ︖

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠵᠢᠯ ᠦᠦ︖

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠶᠠᠭ ᠳᠠᠢ᠌ᠮᠤ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠰᠢᠷᠡᠭᠡ ᠶᠢ ᠪᠣᠯᠢᠶᠠᠵᠤ ᠠᠪᠠᠠᠤ ᠭᠡᠵᠤ ᠥᠢᠮᠡᠭᠡᠨ ᠭᠠᠷᠭᠠᠭᠠᠤᠨ ᠨᠠᠯᠠᠮ ᠳᠠᠷᠤᠠᠠᠳᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠳᠠᠷᠠ ᠦᠦ︖

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠪᠢ ᠳᠠᠷᠠ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠌ ᠲᠤ ᠣᠷᠤᠯᠴᠠᠭᠠᠤᠨ ᠴᠥᠯᠡᠭ᠍ᠳᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠰᠢᠤ ᠳ᠋ᠠ᠃

ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠭᠠᠢ᠌ᠠᠠᠠᠨ ᠫᠧᠲ᠋ᠷ ᠢ ᠭᠡᠰᠡᠭ᠌ ᠬᠠᠷᠠᠯ᠎ᠠ᠃ ᠫᠧᠲ᠋ᠷ ᠢᠨᠢᠶᠡᠮᠰᠦᠭᠯᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶᠢᠡᠨ 《ᠳᠠᠢ᠌ᠮᠤ ᠰᠢᠤ᠂ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠮᠢᠨᠢ》 ᠭᠡᠯ᠎ᠡ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠴᠢ ᠪᠢᠳᠠ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠰᠢᠭ ᠮᠤᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠷᠢᠠᠠᠰᠠᠨ ᠭᠣᠢ᠌ᠯᠢᠠᠴᠢᠨ ᠬᠠᠭᠠᠤᠨ ᠨᠤᠶᠠᠤᠨ ᠲᠡᠶ ᠦᠷᠢᠰᠦᠯᠳᠦᠭᠡᠳ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠥᠵᠡᠭᠦ ᠦᠭᠡᠶ᠃ ᠮᠤᠤᠷ ᠪᠠᠷᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠩ ᠭᠠᠷᠭᠠᠪᠠᠯ ᠥᠭᠦᠭᠦ ᠶᠢᠨ ᠴᠤᠡᠲᠤᠩ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠥᠭᠡ ᠭᠡᠭᠦ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠷᠠᠢ ᠳᠤ ᠭᠤᠨᠢᠭ ᠬᠤᠷᠤᠰᠤᠯ ᠬᠤᠤᠰᠯᠠᠨ ᠦᠳᠭᠡᠨ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠭᠦᠮᠦᠰᠭᠡ ᠨᠢ ᠵᠠᠨᠤᠯ ᠶᠢᠡᠷ ᠡᠷᠴᠢᠯᠡᠪᠡ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠢ ᠦᠵᠡᠵᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠰᠢᠤ︕

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠪᠢᠳᠠ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠰᠢᠭ ᠯᠠ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠨᠤᠳᠤᠭ᠂ ᠭᠦᠩ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠴᠠᠭᠠᠴᠢᠯᠠᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠠᠠᠤ ᠶᠢ ᠰᠠᠢ᠌ᠠᠠᠠᠨ ᠭᠡᠭᠦ ᠦᠦ︖

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠴᠢ ᠪᠠᠰᠠ ᠴᠥᠯᠡᠭ᠍ᠳᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠭᠡᠵᠤ ᠦᠦ︖ ᠭᠡᠳ ᠫᠧᠲ᠋ᠷ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠶᠢ ᠬᠠᠷᠠᠯ᠎ᠠ᠃

ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠵᠠᠰᠠᠠᠠᠳᠤ ᠬᠠᠨ ᠲᠡᠶ ᠵᠠᠷᠭᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠤᠨ ᠣᠷᠤᠨ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠡᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠭᠦᠭᠡᠭᠡᠭ᠍ᠳᠡᠭᠦ ᠰᠢᠠᠠᠠᠵᠤ ᠭᠠᠷᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠢ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯᠳᠤ ᠡᠴᠠ ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠳᠤ ᠶᠠᠷᠢᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠢᠯᠠ᠃ ᠶᠠᠷᠢᠭᠠᠤᠨ ᠣᠷᠰᠢᠭ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤ ᠡᠴᠠ ᠣᠯᠵᠠ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠣᠳᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ᠃ ᠭᠡᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠡᠨᠠ ᠣᠷᠤᠰ ᠲᠤ ᠶᠠᠷᠢᠮᠠᠷ ᠪᠣᠳᠤᠠᠠᠳᠠᠪᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠪᠠᠷᠤᠭ ᠳᠠᠢ᠌ᠮᠤ᠃ ᠪᠢ ᠵᠠᠰᠠᠠᠠᠳᠤ ᠬᠠᠨ ᠲᠡᠶ ᠵᠠᠷᠭᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠤᠨ ᠣᠷᠤᠨ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠡᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠭᠦᠭᠡᠭᠡᠭ᠍ᠳᠡᠵᠤ ᠭᠠᠷᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠭᠡᠵᠤ ᠭᠡᠯᠡᠭᠡᠳ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠢ ᠶᠠᠷᠢᠵᠤ᠂ ᠢᠩᠭᠢᠭᠡᠳ ᠨᠤᠬᠠᠢ ᠲᠡᠶ ᠦᠰᠢᠶ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠬᠤᠷᠮᠤᠢ ᠦᠭᠡᠶ᠂ ᠨᠤᠶᠠᠨ ᠲᠡᠶ ᠦᠰᠢᠶ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠬᠤᠩᠭ᠋ᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠪᠣᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠌ ᠳ᠋ᠠ ᠭᠡᠳ ᠭᠤᠮᠤᠳᠠᠯ ᠲᠡᠶ ᠢᠨᠢᠶᠡᠮᠰᠦᠭᠯᠡᠨ ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠳᠠᠭᠤᠰᠠᠠᠠᠵᠠᠢ᠃

ᠡᠷᠢᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠠᠠᠰᠠᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠲᠡᠶ ᠪᠠᠨ ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠪᠠᠶᠠᠷ᠂ ᠰᠠᠠᠳᠤᠷᠠᠯ ᠶᠢᠡᠷ ᠳᠦᠭᠦᠷᠳᠡᠭ᠌ ᠪᠢᠯᠠ᠃ ᠡᠷᠢᠯ ᠨᠢ ᠭᠡᠴᠢᠨᠡᠨ ᠣᠳᠠᠭᠠᠨ᠂ ᠭᠡᠴᠡᠭᠦᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯ ᠡᠨᠠ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠨᠢ ᠳᠡᠳᠥᠢᠴᠢᠨᠡᠭᠡᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ᠃ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠰᠤᠨᠤᠰᠤᠭᠠᠤᠨ ᠫᠧᠲ᠋ᠷ ᠣᠯᠠᠨ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠳᠤᠷᠰᠢ ᠡᠷᠢᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠠᠠᠰᠠᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠲᠡᠶ ᠪᠠᠨ ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ ᠰᠢᠭ ᠪᠣᠯᠪᠠ᠃ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠳᠤᠮᠤᠷᠠᠨ ᠭᠠᠢ᠌ᠠᠠᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠬᠤᠨᠢᠨ ᠪᠣᠷᠤ ᠨᠢᠳᠤᠨ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠶᠡᠭᠡ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠤᠨ ᠣᠴᠢ ᠭᠢᠯᠠᠯᠵᠠᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠢ ᠥᠮᠦᠭᠯᠡᠨ ᠫᠡᠪᠯᠦᠧ ᠲᠡᠶ ᠮᠠᠷᠭᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠶᠠᠷᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ ᠦᠪᠡᠷ ᠲᠡᠶ ᠨᠢ ᠣᠴᠠᠷᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠰᠢᠭ ᠪᠣᠳᠤᠠᠠᠳᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠭᠡᠭᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠪᠣᠯ ᠨᠠᠮ ᠣᠠᠳᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ ᠪᠢᠰᠢ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠭᠡᠨᠡᠳᠲᠡ ᠰᠡᠷᠢᠭᠡᠳ ᠪᠣᠷᠤᠭᠤ ᠳᠠᠰᠢ ᠪᠠᠨ ᠤᠬᠤᠰᠭᠢᠭᠡᠳ ᠬᠠᠳᠠ ᠮᠦᠷᠭᠦᠭᠡᠳ ᠭᠠᠢ᠌ᠠᠠᠠᠨ ᠵᠤᠠᠠᠰᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠣᠳᠤᠠᠠᠳᠠᠪᠠ᠃

ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠮᠠᠴᠠᠯ ᠪᠣᠷᠤᠭᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠢ ᠫᠧᠲ᠋ᠷ ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠣᠢ᠌ᠯᠭᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠨᠢ ᠵᠢᠮᠡᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡᠶ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠪᠢᠳᠠ ᠬᠠᠭᠠᠠᠳᠤ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠢ ᠪᠦᠷᠢᠮᠦᠰᠤᠨ ᠣᠰᠠᠳᠬᠠᠨ᠎ᠠ᠂ ᠳᠡᠭᠡᠭᠦ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠣᠯ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠪᠠᠯᠠᠭ ᠢ ᠠᠷᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ᠃ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦ ᠪᠠᠷ ᠳᠠᠰᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠭᠢᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ᠂ ᠲᠦᠮᠡ ᠪᠣᠮᠠᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠭᠦᠴᠤ ᠶᠢ ᠨᠢᠭᠡᠳᠭᠡᠨ ᠵᠠᠩᠭᠢᠳᠴᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠮᠠᠠᠵᠢᠨ ᠭᠢᠨ᠎ᠠ ᠁

ᠭᠡᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠳᠤᠯᠮ᠎ᠠ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠠᠶᠠᠯᠤᠨ ᠣᠷᠤᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳ ᠡᠨᠠ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠤᠨ ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠳᠠᠰᠤᠯᠪᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠣᠳᠠᠭᠠᠨ ᠶᠠᠷᠢᠳᠠᠭ ᠣᠯᠤᠰ ᠪᠣᠢ ᠳ᠋ᠠ ᠭᠡᠵᠤ᠂ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ ᠭᠤᠶᠤᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠡᠮᠦᠰᠦᠭᠡᠳ᠂ ᠭᠡᠵᠢᠭᠡ ᠪᠠᠨ ᠭᠢᠯᠠᠯᠵᠠᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠰᠠᠮᠨᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠳᠤᠯᠮ᠎ᠠ ᠶᠠᠷᠤ ᠪᠣᠰᠤ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯᠳᠡᠢ ᠭᠡᠯᠡᠭᠡᠳ ᠵᠢᠵᠢᠭ᠍‍ᠬᠡᠨ ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠮᠤᠳᠤᠨ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠴᠠᠭ ᠡᠴᠠ ᠳᠤᠯᠢ ᠠᠪᠴᠤ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠦᠷᠢ ᠡᠴᠠ ᠳᠤᠯᠢᠳᠠᠨ ᠡᠪᠦᠷᠳᠦᠯᠡᠭᠡᠳ ᠭᠠᠷᠠᠠᠤ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ᠄

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠳᠤᠯᠮ᠎ᠠ ᠬᠠᠮᠢᠭ᠎ᠠ ᠣᠴᠢᠠᠠᠤ ᠪᠣᠢ︖ ᠭᠡᠯ᠎ᠡ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠬᠤᠯᠠᠳᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠭᠡᠵᠤ ᠡᠷᠭᠢᠵᠤ ᠴᠤ ᠬᠠᠷᠠᠯ ᠦᠭᠡᠶ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠤᠨ ᠨᠠᠮ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠠᠶᠠᠯᠤᠨ ᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠪᠠ᠃

ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ᠂ ᠫᠧᠲ᠋ᠷ ᠤᠨ ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠰᠤᠨᠤᠰᠤᠭᠠᠤᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠮᠠᠷ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠠ᠃ ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠶᠡᠭᠡ ᠭᠦᠴᠦᠳᠡᠢ ᠣᠷᠤᠰ ᠣᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠢ ᠣᠰᠠᠳᠬᠠᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠭᠦ ᠨᠢ ᠳᠠᠮᠠᠢ ᠥᠭᠡ ᠮᠠᠳᠤ ᠰᠠᠨᠠᠠᠠᠳᠠᠪᠠ᠃ ᠴᠢᠭᠤᠯᠭᠠᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠠᠠᠳᠠ ᠡᠵᠠᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ ᠵᠠᠰᠠᠠᠠᠳᠤ ᠬᠠᠨ ᠳᠠᠢ᠌ᠮᠤ ᠭᠦᠴᠦᠳᠡᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠨ ᠡᠵᠠᠨ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠭᠦᠴᠤ ᠭᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠤ ᠶᠤᠰᠤᠳᠠᠢ᠃ ᠭᠡᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠡᠨᠠ ᠣᠷᠤᠰ ᠤᠨ ᠶᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠳᠤ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠤ ᠰᠢᠭ ᠰᠠᠨᠠᠠᠠᠳᠠᠪᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠵᠠ ᠳᠡᠭᠡᠭᠡᠳ ᠴᠢ ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠵᠤ ᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠢ ᠳᠡᠢ᠌ᠯᠭᠦ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠪᠣᠢ ᠳ᠋ᠠ︖

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠪᠢ ᠭᠠᠠᠠᠴᠠᠭᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠳᠡᠢ᠌ᠯᠭᠦ ᠦᠭᠡᠶ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠪᠢᠳᠠ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡᠭᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠪᠠᠯ ᠳᠠᠢ᠌ᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠴᠢᠨᠢ ᠭᠡᠳᠤᠨ ᠪᠣᠮᠠᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠲᠡᠶ᠂ ᠠᠰᠤᠷᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠭᠦᠷᠦᠩᠭᠡ ᠲᠡᠶ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠰᠢᠤ ᠳ᠋ᠠ᠃ ᠭᠡᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠳᠠ ᠨᠡᠷ ᠲᠤ ᠶᠠᠭᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠶᠤᠮ ᠪᠣᠢ︖

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠪᠢᠳᠠᠨ ᠳᠤ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠪᠦᠭᠦᠨ ᠪᠣᠢ᠃ ᠳᠠᠷᠠ ᠣᠯᠠᠨ ᠪᠣᠮᠠᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠴᠢᠨᠢ ᠪᠢᠳᠠᠨ ᠤ ᠦᠷᠦᠭᠡᠰᠤᠨ ᠳᠤᠭᠤᠢ᠃ ᠪᠠᠰᠠ ᠳᠠᠷᠠ ᠶᠡᠭᠡ ᠭᠦᠷᠦᠩᠭᠡ ᠶᠢ ᠴᠢᠨᠢ ᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠭᠢᠭᠡ ᠦᠭᠡᠶ᠂ ᠪᠢᠳᠠ ᠭᠢᠵᠤ ᠳᠠᠷᠠ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠮᠳᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠢᠩᠭᠢᠭᠦᠯᠡᠷ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠌ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠨ ᠪᠢᠳᠠᠨ ᠤ ᠭᠦᠴᠤ ᠢᠯᠡᠭᠦᠤ ᠭᠡᠭᠦ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠳᠤᠭᠤᠮᠵᠢᠷ ᠦᠭᠡᠶ ᠢᠨᠢᠶᠡᠮᠰᠦᠭᠯᠡᠵᠤ᠂

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠳᠠᠷᠠ ᠴᠢᠨᠤ ᠦᠷᠦᠭᠡᠰᠤᠨ ᠳᠤᠭᠤᠢ ᠴᠢᠨᠢ ᠴᠢᠮᠢ᠋ᠢ ᠪᠠᠷᠢᠵᠤ ᠠᠪᠣᠭᠠᠤᠨ ᠠᠩᠭ᠋ᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠤᠳᠠ ᠣᠷᠤᠭᠤ ᠴᠥᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠢᠵᠠ ᠳ᠋ᠠ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠳᠤ ᠫᠧᠲ᠋ᠷ ᠪᠣᠰᠴᠤ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠣᠴᠢᠵᠤ ᠶᠠᠪᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠭᠤᠭᠠᠤᠨ ᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠣᠷᠤᠠᠠᠰᠢ ᠰᠤᠩᠭ᠋ᠠᠨ᠄

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠳᠠᠢ᠌ᠮᠤ ᠡ᠂ ᠪᠠᠷᠢᠠᠠᠰᠠᠨ᠃ ᠭᠡᠪᠠᠴᠤ ᠮᠠᠷᠭᠠᠰᠢ ᠨᠠᠳᠠ ᠲᠡᠶ ᠨᠡᠢ᠌ᠯᠡᠭᠡᠳ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠢ ᠪᠠᠷᠢᠵᠤ ᠠᠪᠣᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠭᠦ ᠳᠤ᠂ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠳᠤᠨ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠱᠤᠩᠨᠠᠯ ᠳᠤᠳᠤᠷᠠᠵᠤ ᠫᠧᠲ᠋ᠷ ᠢ ᠰᠢᠷᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶᠢᠡᠨ᠄

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠳᠡᠮᠡᠭᠡ ᠲᠤᠢ᠌ᠯᠠᠭᠠᠤᠨ ᠳᠡᠭ᠍ᠷᠢ ᠳᠤ ᠭᠦᠷᠭᠦ ᠦᠭᠡᠶ᠃ ᠢᠮᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠤᠢ᠌ᠯᠠᠭᠠᠤᠨ ᠶᠠᠩᠭᠢᠶ᠎ᠠ ᠡᠪᠳᠡᠭᠦ ᠦᠭᠡᠶ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠥᠭᠡ ᠶᠢ ᠴᠢ ᠰᠤᠨᠤᠰᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠦᠦ︖ ᠭᠡᠪᠡ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠴᠢ ᠭᠢᠳᠠᠤᠨ ᠲᠤ ᠮᠠᠠᠵᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠦᠷᠤ ᠣᠨᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠢ ᠰᠤᠨᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠢᠵᠠ ᠳ᠋ᠠ︖

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠰᠤᠨᠤᠰᠤᠠᠠᠰᠠᠨ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠮᠠᠠᠵᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠪᠣᠮᠠᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠲᠡᠶ ᠴᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ᠃ ᠠᠷᠪᠢᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠭᠦᠷᠦᠩᠭᠡ ᠲᠡᠶ ᠴᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠰᠢᠤ ᠳ᠋ᠠ᠃ ᠳᠠᠢ᠌ᠮᠤ ᠦᠦ︖

ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠭᠡᠰᠡᠭ᠌ ᠳᠠᠭᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠣᠳᠤᠯ ᠪᠣᠳᠤᠨ ᠰᠠᠭᠤᠪᠠ᠃ ᠫᠧᠲ᠋ᠷ ᠮᠡᠭᠡᠷ ᠭᠠᠩᠰᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠳᠠᠮᠠᠭᠢ ᠨᠠᠷᠠᠵᠤ ᠠᠪᠣᠭᠠᠤᠨ ᠳᠠᠳᠠᠠᠠᠤ ᠵᠠᠭᠤᠷ᠎ᠠ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠶᠢ ᠠᠵᠢᠠᠠᠯᠠᠪᠠ᠃ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠵᠠᠭᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠭᠠᠩᠰᠠ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠠᠮᠠᠨ ᠡᠴᠠ ᠨᠢ ᠠᠪᠴᠤ ᠭᠡᠳᠤ ᠰᠤᠷᠤᠭᠠᠤᠨ᠂ ᠪᠣᠴᠠᠭᠠᠵᠤ ᠠᠮᠠᠨ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠭᠢᠭᠡᠳ ᠴᠢᠨᠠᠠᠠᠰᠢ ᠳᠠᠳᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠣᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠠᠯᠭᠤᠷ ᠥᠯᠢᠶᠡᠭᠦ ᠵᠠᠭᠤᠷ᠎ᠠ᠄

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠵᠠ ᠳᠡᠭᠡᠭᠡᠳ ᠳᠠ ᠨᠡᠷ ᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠢ ᠳᠡᠢ᠌ᠯᠴᠢᠭᠡᠭᠡᠳ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠠᠠᠤ ᠣᠯᠤᠰ ᠪᠣᠢ︖ ᠭᠡᠵᠤ ᠠᠰᠠᠭᠤᠪᠠ᠃

ᠫᠧᠲ᠋ᠷ ᠪᠣᠰᠴᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠷᠢᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠭᠤᠭᠠᠤᠨ ᠬᠤᠯᠤ ᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭ ᠭᠢᠵᠤ᠂ ᠰᠢᠮᠠᠨ ᠣᠤᠭᠤᠵᠤ᠂ ᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠰᠠᠠᠠᠠᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠠᠷᠴᠢᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶᠢᠡᠨ᠄ 《ᠳᠠᠷᠠ ᠪᠣᠯ ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠵᠣᠢ᠌ᠯ》 ᠭᠡᠳ ᠡᠭᠢᠯᠡᠭᠦ ᠭᠡᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠨᠥᠭᠦᠭᠡ ᠮᠠᠢ᠌ᠠᠠᠠᠨ ᠡᠴᠠ 《ᠫᠧᠲ᠋ᠢᠶᠠ》 ᠭᠡᠵᠤ ᠳᠠᠭᠤᠳᠠᠠᠠᠤ ᠫᠡᠪᠯᠦᠧ ᠤᠨ ᠠᠷᠭᠢᠯ ᠳᠠᠭᠤ ᠳᠤᠳᠤ ᠰᠤᠨᠤᠰᠳᠠᠪᠠ᠃

ᠫᠧᠲ᠋ᠷ ᠣᠠᠠᠤᠰᠭᠢᠨ ᠪᠣᠰᠤᠭᠠᠤᠨ 《ᠬᠤᠶᠠᠭᠤᠯᠠ ᠪᠠᠨ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠪᠠᠳᠠᠢ ᠶᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠨ᠎ᠠ》 ᠭᠡᠳ ᠭᠠᠷᠤᠯ᠎ᠠ᠃ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠨᠢᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠴᠠᠪᠴᠢᠯᠠᠨ ᠭᠡᠰᠡᠭ᠌ ᠰᠠᠭᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶᠢᠡᠨ 《ᠫᠡᠪᠯᠦᠧ ᠢ ᠳᠠᠭᠤᠳᠠᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠰᠠᠠᠳᠤᠷᠤᠨ᠂ ᠣᠠᠠᠯᠤ ᠦᠰᠤᠷᠴᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠤ ᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠢ ᠰᠢᠷᠡᠭᠡᠨ ᠡᠴᠠ ᠨᠢ ᠬᠠᠯᠢᠭᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ ᠰᠢᠤ᠃ ᠠᠪᠣ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠤ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠷᠪᠢᠨ ᠭᠡᠵᠤ᠂ ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠠᠠᠤ ᠪᠣᠢ ᠳ᠋ᠠ ᠭᠦᠭᠡᠷᠦᠭᠦᠢ》 ᠭᠡᠳ ᠭᠠᠠᠠᠴᠠᠭᠠᠷ ᠢᠨᠢᠶᠡᠮᠰᠦᠭᠯᠡᠪᠡ᠃ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠳᠤᠭᠠᠯᠠᠵᠤ ᠡᠭᠢᠯᠠᠪᠠ᠃ ᠨᠢᠭᠡ ᠡᠳᠤᠷ ᠳᠤᠷᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠭᠡ ᠪᠣᠶᠠᠨ ᠴᠢᠪᠠᠭᠠᠠᠴᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠤ ᠢᠷᠠᠯ᠎ᠠ᠃

ᠪᠣᠶᠠᠨ ᠴᠢᠪᠠᠭᠠᠠᠴᠠ ᠳᠤ ᠭᠠᠠᠠᠴᠠ ᠭᠦᠤ ᠡᠴᠠ ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠳᠤᠯᠠᠠᠤ ᠮᠤᠳᠤ ᠳᠤᠭᠠᠯᠠᠠᠠᠤ ᠢᠮᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠢᠯᠠ᠃ ᠭᠦᠤ ᠨᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠠᠢ᠌ᠯ ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠭᠢᠵᠤ ᠠᠮᠢ ᠵᠢᠭᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠠᠢ᠃ ᠭᠡᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠲᠤ ᠶᠠᠪᠣᠠᠠᠰᠠᠨ ᠣᠴᠢᠷ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠠᠠᠤ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠭᠡ ᠪᠠᠷ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯᠳᠤ ᠡᠴᠠ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠬᠤᠨᠢ ᠠᠪᠴᠤ ᠡᠳᠤᠷ ᠰᠦᠨᠢ ᠦᠭᠡᠶ ᠮᠠᠢ᠌ᠵᠢᠭᠢᠨᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠵᠤ ᠭᠦᠯᠦᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠠᠪᠣᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠴᠠᠳᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠬᠤᠭᠤᠰᠤᠨ ᠬᠤᠨᠤᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠ᠃

ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠬᠠᠪᠣᠷ ᠰᠤᠷᠠᠭ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠣᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠭᠦᠤ ᠶᠢᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠯᠠᠮᠠ ᠡᠴᠠ ᠠᠰᠠᠭᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠴᠢᠨᠢ ᠡᠳᠤᠢ ᠳᠠᠳᠤᠢ ᠭᠦᠷᠢᠮ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠣᠴᠢᠷ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠣᠩᠰᠢᠭᠤᠯᠠᠠᠤ ᠭᠡᠵᠤ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠨᠢᠨ ᠡᠴᠠ ᠨᠢᠭᠡ ᠡᠮ᠎ᠠ ᠬᠤᠨᠢ ᠪᠠᠷᠢᠴᠠᠨ ᠳᠤ ᠥᠭ᠍ᠴᠡᠢ᠃

ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠮᠠᠯ ᠳᠤᠭᠠᠯᠠᠵᠤ ᠥᠵᠡᠭᠡᠳ ᠳᠠᠷᠠ ᠬᠤᠨᠢ ᠶᠢ ᠥᠭᠡᠢ᠌ᠯᠡᠵᠤ ᠠᠰᠠᠭᠤᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠴᠢᠪᠠᠭᠠᠠᠴᠠ ᠪᠣᠯᠳᠠᠵᠤ ᠥᠵᠡᠭᠡᠳ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤᠷ ᠨᠢ ᠢᠳᠡᠴᠢᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠭᠡᠵᠤ ᠭᠡᠯᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠮᠠᠯ ᠳᠤᠭᠠᠯᠠᠯᠳᠠ ᠳᠠᠭᠤᠰᠠᠠᠠᠭᠠᠤᠨ ᠥᠩᠭᠡ ᠵᠢᠰᠤ᠂ ᠨᠠᠰᠤ ᠢᠮ ᠳᠠᠮᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠢᠯᠭᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠳᠠᠩᠰᠠ ᠭᠢᠵᠤ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯᠳᠤ ᠳᠤ ᠦᠭ‍ᠭᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠪᠣᠶᠠᠨ ᠴᠢᠪᠠᠭᠠᠠᠴᠠ ᠨᠢᠭᠡ ᠡᠮ᠎ᠠ ᠬᠤᠨᠢ ᠢᠳᠡᠴᠢᠭᠡᠭᠡᠳ ᠠᠩᠠᠠᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪᠣᠯᠳᠠᠵᠤ ᠥᠵᠡᠭᠡᠳ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠦᠨᠡᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠭᠡᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠢ ᠰᠤᠨᠢᠨ ᠪᠣᠯᠭᠠᠵᠤ ᠶᠠᠷᠢᠭᠠᠤᠨ 《ᠨᠠᠮᠤᠷ ᠭᠦᠯᠦᠰᠤᠨ ᠡᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠨᠥᠭᠦᠵᠤ ᠳᠠᠯᠪᠢᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠰᠡᠨ》 ᠭᠡᠳ ᠥᠭᠡ ᠪᠠᠨ ᠳᠠᠭᠤᠰᠠᠠᠠᠪᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠳᠤᠰᠤ ᠶᠢ ᠣᠰᠤ ᠪᠠᠷ᠂ ᠳᠤᠯᠢ ᠶᠢ ᠰᠢᠯ ᠶᠢᠡᠷ ᠭᠡᠭ᠍ᠴᠢ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠳᠠᠷᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯᠳᠤ ᠳᠠᠢ᠌ᠪᠣᠩ ᠭᠡᠯᠡᠭᠡᠳ ᠳᠠᠩᠰᠠ ᠶᠢ ᠠᠪᠴᠤ ᠳᠤᠮᠤ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠸᠠᠳᠠᠩ ᠳᠤ ᠪᠣᠭᠤᠵᠤ ᠠᠪᠳᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠭᠢᠵᠠᠢ᠃

ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠶᠢ ᠳᠠᠷᠠ ᠣᠷᠤᠢ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯᠳᠤ ᠰᠠᠢ᠌ᠠᠠᠠᠨ ᠥᠭᠡ ᠣᠯᠵᠤ ᠶᠠᠳᠠᠨ ᠮᠠᠠᠠᠳᠠᠵᠤ ᠣᠷᠤᠰ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠠᠷᠢᠭᠢ ᠪᠠᠷ ᠳᠠᠢ᠌ᠯᠠᠵᠠᠢ᠃

ᠮᠠᠷᠭᠠᠰᠢ ᠨᠢ ᠭᠠᠯᠰᠠᠩ ᠢ ᠶᠠᠪᠣᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠣᠶᠠᠨ ᠴᠢᠪᠠᠭᠠᠠᠴᠠ ᠡᠴᠠ ᠬᠤᠨᠢ ᠪᠠᠨ ᠠᠪᠴᠤ ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠠᠢ᠌ᠯ ᠳᠤ ᠦᠭ‍ᠭᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ᠃ ᠭᠡᠳᠤᠨ ᠬᠤᠨᠢ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠭᠦᠯᠦᠰᠤ ᠪᠠᠷ ᠨᠢ ᠠᠮᠢ ᠵᠢᠭᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠴᠢᠪᠠᠭᠠᠠᠴᠠ ᠣᠭ ᠮᠠᠯ ᠢ ᠥᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠵᠤ ᠦᠭ‍ᠭᠦ ᠶᠢ ᠣᠭᠢᠯᠠᠨ ᠮᠥᠯᠭᠦᠨ ᠭᠤᠶᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠳᠤᠰᠠ ᠪᠣᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠶ᠃ ᠶᠠᠳᠠᠷᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠴᠢᠪᠠᠭᠠᠠᠴᠠ ᠶᠢ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠵᠤᠪᠠᠯᠠᠩ ᠳᠤ ᠣᠨᠠᠭᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠢᠯᠠ᠃ ᠭᠡᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠡᠳᠤᠷ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠭᠦᠷᠢᠶᠡᠨ ᠤ ᠭᠤᠳᠤᠮᠵᠢ ᠪᠠᠷ ᠶᠠᠪᠣᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠰᠠᠪᠠ ᠡᠭᠦᠷᠦᠭᠡᠳ ᠠᠢ᠌ᠯ ᠤᠨ ᠡᠭᠦᠳᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠭᠤᠶᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠣᠶᠠᠨ ᠴᠢᠪᠠᠭᠠᠠᠴᠠ ᠲᠡᠶ ᠲᠤᠬᠢᠶᠠᠯᠳᠤᠪᠠ᠃ ᠴᠢᠪᠠᠭᠠᠠᠴᠠ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠶᠢ ᠳᠠᠨᠢᠮᠠᠠᠠᠴᠠ᠂ ᠳᠠᠶᠠᠭ ᠶᠢᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠵᠠᠨᠤᠵᠤ 《ᠮᠠᠭᠤ ᠴᠠᠭᠠᠴᠢ ᠴᠢ ᠶᠠᠳᠠᠷᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠴᠢᠪᠠᠭᠠᠠᠴᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠭᠤ ᠶᠢ ᠦᠵᠡᠵᠤ ᠬᠠᠨᠤᠪᠠ ᠦᠦ᠃ ᠴᠢᠮᠢ᠋ᠢ ᠨᠠᠳᠠ ᠰᠢᠭ ᠯᠠ ᠡᠭᠡ ᠳᠦᠷᠦᠭᠦᠯᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠬ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠠ᠃ ᠵᠠ ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠠᠠᠤᠪ᠂ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠣᠭᠠᠳᠠᠰᠤ ᠶᠢ ᠢᠳᠡᠭᠡᠳ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢ ᠴᠠᠳᠬᠤᠯᠠᠩ ᠶᠠᠪᠣᠠᠠᠤ ᠶᠢ ᠴᠢᠨᠢ ᠪᠢ ᠡᠰᠡ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠮᠢᠨᠤ ᠭᠦᠤ ᠬᠠᠷᠠᠠᠠᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠬ᠎ᠠ》 ᠭᠡᠵᠤ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠪᠠ᠃

ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ 《ᠠᠪᠠᠭᠠᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠠᠪᠠᠭᠠᠢ ᠮᠢᠨᠢ》 ᠭᠡᠭᠦ ᠡᠴᠠ ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠠᠭᠤ ᠴᠤ ᠭᠡᠯᠡᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠠᠩᠭ᠋ᠠᠯᠵᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠴᠢᠪᠠᠭᠠᠠᠴᠠ ᠭᠡᠯᠡᠭᠦ ᠥᠭᠡ ᠪᠠᠨ ᠭᠡᠯᠡᠵᠤ ᠠᠪᠣᠭᠠᠤᠨ ᠮᠠᠢ᠌ᠵᠢᠭᠢᠨᠠᠨ ᠶᠠᠪᠣᠵᠠᠢ᠃

ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠰᠠᠨᠠᠮᠰᠠᠷ ᠦᠭᠡᠶ ᠶᠠᠭᠤ ᠭᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠣᠢ᠌ᠯᠠᠭᠠᠵᠤ ᠴᠢᠪᠠᠭᠠᠠᠴᠠ ᠶᠢ ᠦᠨᠡᠨ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠡᠴᠠ ᠦᠷᠤ ᠡᠪᠠᠳᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠣᠴᠢᠷ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯᠳᠤ ᠡᠴᠠ ᠪᠣᠶᠠᠨ ᠴᠢᠪᠠᠭᠠᠠᠴᠠ ᠳᠤ ᠮᠠᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠡᠷᠭᠢᠭᠦᠯᠵᠤ ᠦᠭ‍ᠭᠦ ᠶᠢ ᠭᠤᠶᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠳᠤ᠂

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠮᠢᠨᠢ᠂ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠌ ᠦᠭᠡᠶ ᠨᠢᠩᠵᠢᠨ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠣᠷᠭᠢ᠃ ᠴᠢ ᠪᠣᠳᠤᠭᠠᠴᠢ ᠳ᠋ᠠ᠂ ᠪᠣᠶᠠᠨ ᠴᠢᠪᠠᠭᠠᠠᠴᠠ ᠳᠤ ᠪᠢ ᠭᠡᠮ ᠭᠢᠭᠡ ᠦᠭᠡᠶ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠦᠪᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠣᠷᠤᠭᠤ ᠣᠰᠤ ᠭᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ᠃ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠳᠤ ᠳᠠᠭᠢᠵᠤ ᠮᠠᠯ ᠥᠭ᠍ᠴᠤ ᠪᠢ ᠯᠠ ᠴᠢᠳᠠᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠭᠡᠵᠤ ᠬᠠᠳᠠᠭᠤ ᠭᠡᠯᠡᠵᠡᠢ᠃

ᠨᠠᠮᠤᠷ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ᠂ ᠫᠧᠲ᠋ᠷ ᠲᠡᠶ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯᠳᠤ ᠫᠡᠪᠯᠦᠧ ᠤᠨ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠵᠤ ᠠᠪᠣᠠᠠᠰᠠᠨ ᠥᠭᠡᠷ ᠢ ᠴᠤᠠᠠᠯᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠰᠦᠷᠦᠭᠯᠡᠨ ᠳᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠠᠠᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠳᠤ ᠶᠠᠪᠣᠠᠠᠤ ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠡᠯᠡᠳᠭᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠭᠡᠷ ᠳᠤᠨᠢ ᠦᠯᠵᠡᠢ ᠢᠷᠠᠵᠤ ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠭᠠᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠭᠢ ᠭᠠᠠᠠᠴᠠ ᠳᠡᠭᠦᠤ ᠪᠠᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤ ᠮᠠᠠᠳᠤ ᠶᠠᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠰᠤᠨᠤᠰᠴᠤ ᠳᠡᠰᠭᠡᠯ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠪᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠳᠠ ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠲᠡᠶ ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠪᠠᠯ ᠨᠠᠮᠢ᠋ᠢ ᠠᠮᠢᠳᠤ ᠮᠠᠠᠳᠤ ᠶᠠᠪᠣᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠭᠡᠯᠡᠭᠡᠷᠡᠢ᠃ ᠪᠠᠰᠠ ᠨᠠᠳᠠ ᠲᠡᠶ ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠠᠠᠤ ᠭᠡᠵᠤ ᠡ᠊ᠨᠳᠡ ᠢᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠌ ᠦᠭᠡᠶ᠃ ᠯᠤᠤ ᠭᠦᠩ ᠤᠨ ᠨᠤᠬᠠᠢ ᠨᠢ ᠭᠦᠷᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠢ ᠵᠠᠨᠤᠵᠤ ᠬᠤᠴᠠᠳᠠᠭ ᠪᠣᠯᠤᠯᠳᠠᠢ ᠭᠡᠵᠤ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠯᠡᠭᠦ ᠳᠤ ᠦᠯᠵᠡᠢ᠄

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠪᠢ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠳ᠂ ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠯᠠᠭ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠶᠢ ᠭᠢᠴᠢᠶᠠᠵᠤ ᠴᠢᠨᠤ ᠰᠤᠷᠠᠭ ᠢ ᠪᠢᠳᠡᠭᠦᠤ ᠭᠠᠷᠭᠠᠠᠠᠤ ᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠭᠡᠷ ᠣᠯᠠᠨ ᠬᠤᠨᠤᠭ ᠳᠠᠨᠤᠵᠤ ᠣᠷᠭᠢᠯ᠎ᠠ ᠭᠡᠳ ᠢᠨᠢᠶᠡᠮᠰᠦᠭᠯᠡᠪᠡ᠃

ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠴ·ᠯᠤᠳᠤᠢ᠌ᠳᠠᠮᠪᠠ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 24333
ᠴᠠᠭ᠄ 2007 ᠤᠨ ᠤ 10 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 15
ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ