ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ
ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ
ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ

(ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠ)

ᠴᠠᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠬᠤᠴᠢᠠᠠᠳᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠭᠦᠪ ᠤᠨ ᠭᠦᠳᠦᠯ ᠥᠭᠡᠳᠡ ᠥᠭ᠍ᠰᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠵᠠᠮ ᠶᠢᠡᠷ ᠬᠤᠷᠢ ᠬᠤᠷᠢ ᠪᠠᠷ ᠨᠢ ᠪᠠᠭᠠᠵᠢᠯᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠳᠡᠷᠭᠡᠨ ᠤ ᠣᠷᠳᠤ ᠴᠤᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠠᠭᠠᠵᠢᠮ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠶᠡᠭᠡᠮᠰᠦᠭ᠌ ᠶᠢᠡᠷ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠢᠷᠠᠯ᠎ᠠ᠃

ᠰᠤᠪᠣᠷᠭᠠᠨ ᠡᠪᠠᠷ ᠤᠳ ᠨᠢ ᠰᠠᠯᠠᠯᠵᠠᠵᠤ ᠡ᠊ᠨᠳᠡ ᠳᠠᠠᠳᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠴᠠᠳᠠᠷ ᠤᠨ ᠪᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠳᠤᠤᠭᠠᠷᠴᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠶᠤᠮ ᠰᠢᠭ ᠬᠠᠢ᠌ᠨᠤᠭ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤ ᠭᠦᠩᠭᠢᠨᠡᠯᠳᠤᠨ᠂ ᠰᠡᠭᠦᠯᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠷᠭᠡᠨ ᠡᠴᠠ ᠵᠡᠭᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠶᠠᠩᠵᠤ ᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠭ᠍ᠳᠡᠢ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠬᠤᠩᠠᠠᠤ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ ᠨᠡᠢ᠌ᠯᠡᠭᠦᠯᠤᠨ ᠲᠦᠩᠭᠢᠨᠠᠵᠤ ᠬᠠᠶᠠ ᠬᠠᠶᠠ ᠭᠦᠮᠦᠰ ᠤᠨ ᠭᠦᠦᠭᠯᠡᠭᠦ ᠳᠠᠭᠤ ᠣᠶᠠᠩᠭ᠋ᠠᠯᠠᠠᠠᠤ ᠨᠢ ᠰᠦᠷ ᠲᠡᠶ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠦᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠠ ᠭᠤᠸ᠎ᠠ ᠥᠵᠡᠰᠭᠦᠯᠡᠩ ᠲᠡᠶ ᠠᠵᠢ᠃

ᠡᠨᠠ ᠪᠣᠯ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠳᠤᠰᠤ᠂ ᠮᠡᠭᠡᠷ ᠲᠡᠶ ᠳᠤᠰᠤ᠂ ᠰᠠᠷᠯᠤᠭ ᠤᠨ ᠵᠤᠵᠠᠭᠠᠨ ᠦᠷᠤᠮ᠎ᠠ᠂ ᠳᠤᠰᠤ ᠳᠠᠭᠠᠪᠣᠷᠢᠯᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠵᠥᠭᠡᠯᠡᠭᠡᠨ ᠬᠤᠷᠤᠳ ᠮᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡ᠂ ᠢᠰᠡᠭᠡᠢ᠂ ᠠᠷᠠᠰᠤ ᠰᠢᠷᠢ ᠳᠡᠭᠡᠭᠡᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠩ ᠠᠵᠢ᠃ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡ ᠭᠢᠭᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠳᠠᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠪᠣᠯ ᠳᠠᠮᠢᠷ ᠤᠨ ᠭᠢᠨ ᠪᠦᠭᠦᠨ ᠡᠴᠠ ᠭᠠᠷᠮᠠᠭᠠᠢ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠢ ᠶᠠᠷᠢᠠᠠᠤ ᠶᠠᠭᠤ ᠪᠢᠯᠠ᠃ ᠡᠨᠠ ᠣᠴᠢᠷ ᠰᠠᠢ᠌ᠳ ᠸᠠᠩ ᠤᠨ ᠭᠢ ᠡᠴᠠ ᠢᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡ ᠭᠦᠷᠢᠶᠡᠨ ᠤ ᠵᠡᠭᠡᠯᠢ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠢᠯᠡᠭᠦᠤ ᠦᠨ᠎ᠡ ᠲᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ᠃

ᠳᠠᠰᠤ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠡᠪᠠᠷ ᠲᠡᠶ᠂ ᠴᠠᠰᠤ ᠰᠢᠭ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠬᠠᠢ᠌ᠨᠤᠭ ᠭᠦᠯᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠳᠦᠭᠦᠷᠴᠡᠭᠡ ᠳᠡᠷᠭᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠳᠠᠪᠠᠳᠠᠢ ᠭᠡᠭ᠍ᠴᠢ ᠨᠢ ᠵᠠᠪᠢᠯᠠᠨ ᠰᠠᠭᠤᠵᠠᠢ᠃ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠭᠡᠳᠤᠨ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠡᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠴᠤᠠᠵᠢ᠂ ᠪᠠᠷᠭᠦᠯ ᠣᠷᠤᠭᠤ ᠬᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠶᠠᠪᠣᠯᠳᠠ ᠪᠠᠷ ᠠᠶᠠᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠮᠠᠴᠢᠳ ᠮᠠᠷᠠᠯ ᠶᠢᠡᠷ ᠨᠣᠢ᠌ᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠭᠡᠮᠵᠢᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠠᠠᠰᠠᠨ ᠳᠡᠮᠡᠭᠡᠨ ᠵᠢᠩᠴᠢᠨ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠳᠤ ᠡᠭᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠥᠭᠡᠷ ᠳᠡᠷᠭᠡᠨ ᠤ ᠵᠢᠩ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠬᠤᠷᠤᠭᠠᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ᠂ ᠨᠦᠰᠠᠷ ᠳᠦᠪᠠᠭ᠌ ᠲᠡᠶ ᠶᠤᠮ ᠰᠢᠭ ᠰᠠᠨᠠᠠᠠᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠ᠃ ᠭᠡᠪᠠᠴᠤ ᠶᠠᠪᠣᠭᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠳᠠᠰᠴᠤ᠂ ᠠᠴᠢᠶ᠎ᠠ ᠡᠷᠭᠦᠭᠦ᠂ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠠᠠᠤ ᠮᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠡᠳᠤ ᠭᠦᠴᠢᠷ ᠠᠵᠢᠯ ᠦᠭᠡᠶ ᠠᠶᠠᠳᠠᠢ᠌ᠠᠠᠠᠨ ᠶᠤᠮ ᠰᠢᠭ ᠪᠣᠯᠪᠠ᠃ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦᠭᠦᠴᠡᠭᠡ ᠳᠡᠷᠭᠡ ᠭᠦᠳᠦᠯᠭᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠰᠦᠷᠡᠭᠡᠢ ᠳᠠᠳᠤᠭᠠᠤᠨ ᠡᠨᠠ ᠵᠠᠮ ᠢ ᠬᠤᠷᠢ ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠣᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠬᠠᠰᠢᠷ ᠭᠦᠮᠦᠰ ᠭᠦᠷᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠮᠠᠭᠳᠠᠳᠠᠭ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃

ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ᠂ ᠣᠷᠢᠳᠤ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠪᠣᠠᠠᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠣᠷᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠭᠡᠳᠤᠨ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠳᠤᠷᠰᠢ ᠵᠤᠯᠠ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠦᠭᠦᠨ ᠡᠨᠠ ᠵᠠᠮ ᠢ ᠳᠤᠭᠤᠯᠵᠤ ᠰᠤᠷᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠭᠦᠪᠦᠩ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠬᠠᠢ᠌ᠨᠤᠭ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠢ ᠪᠠᠷᠢᠨ ᠵᠢᠭ᠍ᠳᠡ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠨᠠᠮᠪᠠ ᠲᠡᠶ ᠠᠯᠠᠠᠤᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃

ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠭᠦᠪ ᠤᠨ ᠳᠦᠷᠠᠯᠵᠢ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠢᠷᠡᠭᠦ ᠳᠤ ᠠᠯᠤᠰ ᠳᠡᠷᠳᠡᠭᠡ ᠣᠨᠢᠶᠠᠷᠳᠤᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠭᠦᠭᠡ ᠮᠠᠨᠠᠨ ᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠵᠠᠩᠷᠠᠢ᠌ᠰᠤᠭ ᠳᠦᠩᠭᠡᠢᠨ ᠬᠠᠷᠠᠠᠠᠳᠠᠵᠤ᠂ ᠳᠤᠭᠢᠶ᠎ᠠ ᠦᠭ‍ᠭᠦᠭᠡ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠳᠦᠭᠦᠴᠡᠭᠡ ᠬᠠᠢ᠌ᠨᠤᠭ ᠰᠢᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠪᠢᠷᠤᠨ ᠵᠤᠠᠠᠰᠤᠯ᠎ᠠ᠃

ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠦᠰᠤᠷᠤᠨ ᠪᠠᠭᠤᠵᠤ ᠳᠦᠷᠪᠠᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠴᠤᠠᠠᠴᠠᠯᠠᠨ ᠪᠣᠰᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ ᠰᠠᠭᠢᠭᠤᠯᠰᠤᠨ ᠤ ᠣᠷᠤᠨ᠂ ᠪᠣᠠᠠᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠷᠢᠶᠡᠨ ᠤ ᠵᠥᠭ᠌ ᠨᠠᠮᠠᠠᠴᠢᠯᠠᠪᠠ᠃

ᠢᠳᠡᠭᠡᠯᠳᠤ ᠳᠡᠷᠭᠡᠳᠡ ᠨᠢ ᠢᠷᠠᠵᠤ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠡᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠭᠤᠭᠠᠤᠨ 《ᠪᠣᠠᠠᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ》 ᠭᠡᠳ ᠭᠤᠷᠪᠠᠠᠳᠠ ᠮᠦᠷᠭᠦᠵᠤ ᠵᠠᠯᠪᠠᠷᠢᠭᠠᠤᠨ᠂ ᠭᠡᠳᠤᠨ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ ᠠᠪᠴᠤ ᠣᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠣᠷᠤᠭᠤ ᠬᠠᠶᠠᠨ 《ᠣᠪᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠳᠠᠨ ᠳᠤ ᠣᠯᠵᠠᠨ ᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠨᠠᠳᠠ ᠳᠤ᠂ ᠦᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠳᠠᠨ ᠳᠤ᠂ ᠦᠯᠵᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠨᠠᠳᠠ ᠳᠤ》 ᠭᠡᠪᠡ᠃

ᠵᠢᠩᠴᠢᠳ ᠳᠦᠷᠠᠯᠵᠢ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠨᠢ ᠰᠤᠠᠵᠤ ᠮᠦᠷᠭᠦᠨ᠎ᠡ᠃ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠨᠢ ᠠᠮᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪᠦᠪᠦᠳᠦᠨᠡᠨ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠭᠡᠯᠡᠵᠤ ᠨᠠᠮᠠᠠᠴᠢᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠵᠠ ᠪᠢ ᠳᠦᠷᠦᠭᠦᠯᠡᠶ᠎ᠡ᠃ ᠳᠠ ᠨᠡᠷ ᠦᠨᠦ ᠣᠷᠤᠢ ᠬᠠᠮᠪᠣ ᠶᠢᠨ ᠣᠪᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠭᠦᠷ ᠲᠤ ᠬᠤᠨᠤᠭᠠᠤᠨ᠂ ᠦᠷᠯᠦᠭᠡ ᠡᠷᠳᠡ ᠭᠦᠳᠡᠯᠦᠨ᠎ᠡ ᠪᠢᠵᠠ᠃ ᠪᠢ ᠣᠠᠠᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠶ᠎ᠠ ᠭᠡᠳ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯᠳᠤ ᠮᠤᠷᠳᠠᠵᠤ 《ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠭᠦᠷᠢᠶᠡᠨ ᠤ ᠬᠤᠯᠠᠭᠠᠢ᠌ᠴᠢ ᠭᠡᠴᠡᠭᠦᠤ ᠰᠢᠤ᠃ ᠭᠢᠨᠠᠮᠠᠭᠠᠢ ᠬᠤᠨᠤᠭᠠᠷᠠᠢ》 ᠭᠡᠵᠤ ᠭᠡᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠡᠷᠭᠢᠵᠤ ᠴᠤ ᠬᠠᠷᠠᠯ ᠦᠭᠡᠶ ᠬᠠᠳᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠤᠨ ᠶᠠᠪᠣᠵᠠᠢ᠃

ᠢᠳᠡᠭᠡᠯᠳᠤ ᠵᠢᠩ ᠡᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠤᠨᠤᠭ ᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠣᠷᠢᠳᠠᠵᠤ ᠬᠤᠳᠠ ᠣᠷᠤᠭᠠᠤᠨ ᠠᠴᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠠᠠᠤ ᠨᠥᠭᠡ ᠰᠦᠪᠡ ᠶᠢ ᠣᠯᠳᠠᠭ ᠶᠢᠡᠷ ᠪᠠᠷᠠᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠣᠴᠠᠠᠠᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠳᠡᠭᠡᠭᠡᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠭᠦ ᠠᠴᠢᠶ᠎ᠠ ᠣᠯᠵᠤ ᠠᠪᠣᠭᠠᠤᠨ ᠵᠢᠩ ᠳᠠᠩ ᠪᠣᠯᠭᠠᠳᠠᠭ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠲᠡᠶ ᠠᠵᠢ᠃ ᠪᠠᠰᠠ ᠳᠡᠭᠡᠭᠡᠳ ᠵᠢᠯ ᠪᠦᠭᠦᠨ ᠢᠷᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤᠷ ᠳᠠᠨᠢᠯ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠣᠯᠠᠨ᠃

ᠵᠢᠩ ᠤᠨ ᠴᠤᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠠᠭᠠᠵᠢᠮ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠠᠯᠬᠤᠬᠤ ᠪᠦᠷᠢ ᠣᠷᠤᠠᠠᠰᠢᠯᠠᠨ ᠠᠭᠢᠠᠠᠰᠠᠭᠠᠷ ᠦᠳᠡᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠷᠦᠩᠭᠦᠢ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠪᠠᠭᠤᠴᠠ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠭᠤᠵᠠᠢ᠃

ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠳᠠᠷᠠ ᠰᠦᠨᠢ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠮᠠᠨᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠤ ᠳᠠᠢ᠌ᠪᠣᠩ ᠰᠠᠢ᠌ᠠᠠᠠᠨ ᠬᠤᠨᠤᠭᠠᠤᠨ ᠦᠷᠯᠦᠭᠡ ᠨᠢ ᠬᠠᠢ᠌ᠨᠤᠭ ᠤᠳ ᠶᠢᠡᠨ ᠳᠠᠯᠪᠢᠨ ᠬᠠᠭᠤᠷᠠᠢ ᠴᠠᠭᠢᠯᠳᠠᠭ ᠤᠨ ᠥᠵᠦᠭᠦᠷ ᠭᠦᠶ‍ᠦᠯᠭᠡᠨ ᠬᠠᠵᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠠᠤᠨ ᠭᠦᠳᠡᠯᠭᠦ ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠪᠣᠭᠤᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠳᠤᠰᠤᠭᠤᠯ ᠢᠷᠠᠪᠠ᠃ ᠡᠨᠠ ᠣᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠴᠤ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯᠳᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠳᠦᠷᠭᠡᠨ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠵᠤ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠬᠤᠨᠤᠭ ᠤᠨ ᠳᠤᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠠᠴᠢᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠵᠣᠢ᠌ᠯ ᠨᠢ ᠡᠵᠠᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠣᠯᠵᠤ᠂ ᠯᠤᠤ ᠭᠦᠩ ᠤᠨ ᠭᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ᠂ ᠬᠠᠨ ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠤᠨ ᠭᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠭᠦᠷᠭᠡᠭᠦ ᠫᠦᠰᠡᠨ ᠤ ᠠᠴᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠢᠠᠠᠰᠠᠨ ᠣᠷᠳᠤ ᠵᠢᠩ ᠢᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠵᠠᠮ ᠶᠢᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠰᠤᠷᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠪᠠᠨ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠨ ᠪᠣᠴᠠᠪᠠ᠃

ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯᠳᠤ ᠳᠠᠩ ᠮᠤᠷᠢ ᠪᠠᠷ ᠭᠦᠰᠭᠡ ᠪᠠᠨ ᠭᠦᠢᠴᠡᠭᠦ ᠪᠠᠷ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠭᠦᠷᠢᠶᠡᠨ ᠳᠤ ᠦᠯᠠᠳᠠᠪᠠ᠃

ᠣᠷᠢᠳᠤ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠮᠠᠢ᠌ᠮᠠᠢ ᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠭᠢᠭᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯᠳᠤ ᠨᠢᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠡᠷᠭᠢᠯᠳᠦᠭᠦᠯᠤᠨ ᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠳᠤᠵᠤ᠂ ᠴᠠᠭᠠᠰᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠡᠯᠳᠡᠪ ᠶᠠᠭᠤᠮᠠᠰ ᠤᠨ ᠳᠦᠷᠰᠤ ᠵᠢᠷᠤᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠠᠮᠢᠳᠠᠨ ᠤ ᠳᠤᠭᠤᠭᠢ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠶᠠᠪᠣᠳᠠᠭ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯ ᠡᠨᠠ ᠣᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠶᠢ ᠳᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠵᠤᠵᠠᠭᠠᠨ ᠮᠤᠤᠳᠤᠤ ᠳᠠᠪᠳᠠᠷ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠳᠠᠩᠰᠠ ᠪᠢᠴᠢᠭᠦᠯᠤᠨ᠂ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠭᠦᠷᠡᠩ ᠰᠤᠮᠤᠨ ᠰᠤᠸᠠᠮᠫᠠᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠱᠠᠵᠢᠭᠢᠨᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠳᠤᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠳᠠᠷᠠ ᠪᠦᠭᠦᠨ ᠢ ᠨᠢ ᠭᠡᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠶᠠᠵᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠮᠡᠳᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠰᠢᠭ᠌ ᠰᠢᠷᠪᠢᠨ ᠬᠠᠷᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠ᠃ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯᠳᠤ ᠶᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠦᠰᠦᠭ᠌ ᠲᠡᠶ ᠪᠣᠯᠴᠢᠠᠠᠠᠵᠤ ᠭᠡᠵᠤ ᠭᠦᠷᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠵᠢᠪ ᠵᠢᠪ ᠶᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠ᠃

ᠵᠢᠩ ᠭᠦᠷᠢᠶᠡᠨ ᠳᠤ ᠣᠷᠤᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠤ ᠮᠠᠷᠭᠠᠰᠢ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯᠳᠤ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠭᠢᠳᠠᠤᠨ ᠤᠨ ᠫᠦᠰᠡᠨ ᠳᠤ ᠣᠴᠢᠵᠤ ᠮᠠᠢ᠌ᠮᠠᠢ ᠭᠢᠯ᠎ᠠ᠃ ᠭᠡᠭᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯᠳᠤ ᠡᠵᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠰᠢᠩ ᠳᠤ ᠠᠷᠢᠭᠢ ᠠᠮᠳᠠᠳᠠᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠳᠠᠢ᠌ᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠬᠠᠰᠢᠶᠠᠨ ᠳᠤᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠱᠤᠰᠢᠮ ᠭᠡᠭ᠍ᠴᠢ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠭᠢᠳᠠᠤᠨ ᠲᠤ ᠠᠷᠠᠰᠤ ᠰᠢᠷᠢ ᠳᠤᠭᠠᠯᠠᠨ ᠥᠭ᠍ᠴᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠠ᠃ ᠱᠤᠰᠢᠮ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠥᠭᠡ ᠶᠢ ᠭᠠᠵᠢᠭᠤ ᠪᠣᠷᠤᠭᠤ ᠳᠠᠭᠤᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠥᠭᠡ ᠶᠢ ᠭᠡᠯᠡᠭᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠠᠮᠠ ᠨᠢ ᠮᠤᠷᠤᠯᠵᠠᠨ ᠴᠢᠷᠠᠢ ᠨᠢ ᠦᠷᠴᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠥᠭᠡ ᠶᠢ ᠭᠡᠯᠡᠭᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠡᠷᠡᠤ ᠨᠢ ᠴᠠᠴᠠᠷᠠᠨ ᠨᠢᠳᠤ ᠨᠢ ᠳᠤᠮᠤ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠦᠷᠭᠡᠨ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠍ᠴᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠥᠭᠡ᠂ ᠣᠯᠠᠨ ᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠭᠡᠯᠡᠮ᠎ᠡ ᠦᠭᠡᠶ ᠥᠭᠡ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠠᠠᠤ ᠨᠢ ᠶᠡᠭᠡ ᠯᠠ ᠢᠨᠢᠶᠠᠳᠤᠮ ᠲᠡᠶ᠃ ᠡᠨᠠ ᠪᠦᠭᠦᠨ ᠪᠣᠯ ᠦᠨᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠱᠤᠰᠢᠮ ᠤᠨ ᠠᠷᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠳᠠᠭᠤᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠯ ᠪᠢᠰᠢ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠭᠡᠨᠡᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠲᠡᠶ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠢ ᠵᠤᠷᠢᠭᠤᠳᠠ ᠭᠡᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠡᠯᠳᠡᠪ ᠪᠣᠷᠤᠭᠤ ᠥᠭᠡ ᠪᠠᠷ ᠭᠦᠭ᠍ᠵᠢᠭᠡᠵᠤ ᠠᠩᠠᠠᠠᠷᠤᠯ ᠢ ᠨᠢ ᠬᠤᠶᠠᠷᠳᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠤᠨ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠌ ᠲᠡᠶ ᠴᠠᠭ ᠲᠤ ᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠷᠤᠠᠠᠤ ᠪᠣᠶᠤ ᠠᠭᠢᠭᠤᠯᠠᠠᠤ᠂ ᠮᠠᠭᠤ ᠡᠳ᠋ ᠶᠢᠡᠨ ᠦᠨᠡᠳᠠᠢ ᠦᠭ‍ᠭᠦ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠠᠷ ᠠᠰᠢᠭ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠤ ᠠᠪᠳᠠᠭ ᠭᠠᠠᠠᠴᠠ ᠮᠡᠭᠡ ᠨᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠠ᠃

ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠳᠤ ᠭᠡᠪᠠᠯ ᠱᠤᠰᠢᠮ ᠤᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠣᠠᠠᠳᠤ ᠶᠠᠪᠣᠴᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠠᠵᠢ᠃ ᠭᠡᠭᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠣᠭ ᠵᠠᠯᠢ ᠶᠢ ᠮᠡᠳᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠡᠴᠠ ᠪᠢᠰᠢ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠨ 《ᠭᠢᠳᠠᠤᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠭᠠᠠᠠᠴᠠ ᠥᠭᠡ ᠭᠡᠯᠡᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠨᠠᠮᠢ᠋ᠢ ᠪᠣᠳᠤᠪᠠᠯ ᠮᠠᠭᠤ ᠮᠠᠭᠤᠬᠠᠢ ᠴᠤ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠶᠠᠷᠢᠭᠠᠤᠨ ᠯᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠠ》 ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠣᠳᠤᠭᠠᠤᠨ ᠥᠭᠡ ᠨᠤᠭᠦᠳ ᠢ ᠠᠵᠭ ᠦᠭᠡᠶ ᠰᠤᠨᠤᠰᠤᠨ᠂ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠳᠡᠩᠳᠡᠭᠦᠤ ᠪᠣᠷᠤᠭᠤ ᠭᠡᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠢ ᠨᠢ ᠵᠠᠰᠠᠵᠤ ᠦᠭ‍ᠭᠦᠨ᠎ᠡ᠃

ᠳᠠᠳᠠᠨ ᠤ ᠬᠠᠭᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠳᠤᠪᠴᠢᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠰᠠ ᠶᠤᠰᠤᠳᠠᠢ ᠯᠠ ᠨᠢᠳᠤ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠪᠦᠯᠳᠡᠷᠡᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠭᠤᠶᠤᠯᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠡᠭᠡᠨᠡᠷ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠤᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠣᠷᠤᠵᠤ ᠢᠷᠠᠯ᠎ᠠ᠃ ᠬᠠᠰᠢᠶᠠᠨ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠭᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠱᠤᠰᠢᠮ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠪᠠᠢ᠌ᠰᠠ᠂ ᠬᠠᠳᠤᠨ ᠤ ᠠᠩᠠᠠᠠᠷᠤᠯ ᠢ ᠦᠴᠦᠭᠡᠨ ᠴᠤ ᠳᠠᠳᠠᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠶ᠃ ᠳᠠᠳᠠ ᠰᠢᠭᠤᠳ ᠯᠠ ᠫᠦᠰᠡᠨ ᠤ ᠡᠵᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠰᠢᠩ ᠤᠨ ᠬᠠᠭᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠴᠢᠭᠯᠡᠨ ᠠᠯᠠᠠᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠠ᠃

ᠱᠤᠰᠢᠮ ᠮᠢᠨᠢ ᠢᠩᠭᠢᠵᠤ ᠭᠡᠯᠡᠵᠤ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ 《ᠠᠯᠠᠭ》 ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠶᠤᠮ᠃ ᠡᠷᠢᠶᠡᠨ᠂ ᠴᠤᠠᠠᠤᠷ ᠣᠯᠠᠨ ᠥᠩᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠥᠭᠡ ᠰᠢᠤ ᠳ᠋ᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠥᠭᠡ ᠶᠠᠭ ᠳᠡᠷᠭᠡᠳᠡᠭᠦᠷ ᠨᠢ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠳᠤ ᠰᠤᠨᠤᠰᠳᠠᠪᠠ᠃

《ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠰᠠᠢ᠌ᠠᠠᠠᠨ ᠳᠠᠭᠤ ᠲᠡᠶ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠪᠣᠢ》 ᠭᠡᠵᠤ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠳᠤ ᠪᠣᠳᠤᠠᠠᠳᠠᠭᠠᠤᠨ ᠡᠷᠭᠢᠵᠤ ᠬᠠᠷᠠᠯ᠎ᠠ᠃ ᠶᠠᠷᠤ ᠪᠣᠰᠤ ᠶᠢᠨ ᠵᠥᠭᠡᠯᠡᠨ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠨᠤᠷᠭᠢᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠦᠳᠦᠭᠦᠨ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠡᠵᠠᠨ ᠪᠣᠯ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠨᠡᠭᠡᠢ ᠳᠠᠪᠠᠯ ᠲᠡᠶ᠂ ᠭᠤᠸᠠᠯᠢᠭ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ᠂ ᠦᠳᠭᠡᠨ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠭᠦᠮᠦᠰᠭᠡ ᠲᠡᠶ ᠡᠷ᠎ᠠ ᠠᠵᠢ᠃ ᠭᠡᠦᠭᠡᠨ ᠤ ᠨᠢᠳᠤ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠡᠴᠠ ᠭᠡᠰᠡᠭ᠌ ᠵᠠᠭᠤᠷ᠎ᠠ ᠰᠠᠯᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠶ᠃

ᠫᠦᠰᠡᠨ ᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠰᠢᠩ ᠤᠨ ᠬᠠᠭᠠᠯᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠳᠤᠯᠵᠤ ᠣᠴᠢᠭᠠᠤᠨ ᠡᠭᠡᠨᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠬᠤᠴᠤᠷᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠢ ᠮᠡᠳᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠳᠤᠪᠴᠢᠨ 《ᠡᠭᠡᠨᠡᠷ ᠡ᠂ ᠡᠢ᠌ᠰᠢ ᠪᠠᠨ ᠣᠷᠤᠶ᠎ᠠ》 ᠭᠡᠭᠦ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠳᠠᠨᠢᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠢ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠡᠷᠭᠡ ᠦᠭᠡᠶ ᠰᠢᠷᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠦᠰᠡᠭᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠷᠠᠢ ᠣᠯᠠᠰᠭᠢᠨ ᠣᠠᠠᠵᠤᠮ ᠳᠦᠷᠭᠡᠨ ᠳᠦᠷᠭᠡᠨ ᠭᠡᠳᠤ ᠠᠯᠠᠠᠤᠪᠠ᠃

ᠭᠡᠪᠠᠴᠤ ᠬᠤᠯᠠᠳᠴᠤ ᠴᠢᠳᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠶ ᠵᠤᠠᠠᠰᠤᠭᠠᠤᠨ 《ᠳᠠ ᠣᠷᠤᠵᠤ ᠯᠠ ᠪᠠᠢ ᠳ᠋ᠠ᠃ ᠪᠢ ᠡᠨᠠ ᠠᠷᠠᠰᠤ ᠰᠢᠷᠢ ᠶᠢ ᠦᠵᠡᠶ᠎ᠠ》 ᠭᠡᠳ ᠡᠷᠭᠢᠪᠡ᠃

ᠦᠪᠡᠷ ᠢ ᠨᠢ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠪᠣᠳᠤᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠳᠠᠭ ᠭᠤᠶᠤ ᠰᠠᠢ᠌ᠠᠠᠠᠨ ᠡᠷᠡᠴᠦᠦᠯ ᠣᠯᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ ᠢ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠮᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠳᠠᠳᠠᠨ ᠤ ᠶᠡᠭᠡᠩᠭᠢ ᠨᠢ ᠳᠤᠪᠴᠢᠨ ᠤ ᠰᠦᠷ ᠡᠴᠠ ᠠᠶᠤᠭᠠᠤᠨ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠳᠤ ᠬᠠᠯᠳᠠᠵᠤ ᠦᠯᠦ ᠴᠢᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃

ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠨᠢ ᠵᠤᠷᠢᠭ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠤ ᠬᠠᠯᠳᠠᠠᠠᠤ ᠭᠡᠵᠤ ᠣᠷᠤᠯᠳᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠣᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠢ᠃ ᠭᠡᠪᠠᠴᠤ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠡᠴᠠ ᠠᠯᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠠᠮᠳᠠ᠂ ᠭᠠᠰᠢᠭᠤᠨ ᠥᠭᠡ ᠭᠦᠷᠳᠡᠭᠡᠳ ᠰᠦᠷᠳᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠱᠤᠤᠭᠢᠨ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳ ᠰᠠᠯᠠᠮ ᠴᠤᠭᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠠᠤᠨ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠬᠠᠪᠴᠢᠨ ᠵᠢᠭᠤᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠨᠤᠬᠠᠢ ᠰᠢᠭ ᠪᠣᠠᠴᠠᠳᠠᠭ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠠᠢ᠃

ᠳᠤᠪᠴᠢᠨ ᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ᠂ ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠰᠦᠷ᠂ ᠪᠠᠶᠠᠨ ᠭᠦᠷᠦᠩᠭᠡ᠂ ᠳᠠᠷᠠ ᠪᠦᠭᠦᠨ ᠤ ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠡᠷᠭᠡᠳᠤ ᠡᠵᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡᠮᠰᠦᠭ᠌ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠪᠣᠯ ᠡᠨᠠ ᠪᠦᠰᠡᠭᠦᠢ ᠶᠢ ᠭᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠠᠳᠤ᠂ ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠭᠡᠷᠡᠮ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠳᠠᠪᠠᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠡᠷ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠢᠯᠠ᠃ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠡᠷᠡᠭ᠍ᠳᠡᠢ᠌ᠴᠦᠳ ᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠤᠨ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠠᠨ ᠴᠢᠨᠡᠭᠡᠯᠢᠭ᠌ ᠭᠤᠶᠤ ᠭᠠᠩᠭ᠋ᠠᠩ᠂ ᠭᠤᠸ᠎ᠠ ᠰᠠᠢ᠌ᠠᠠᠠᠨ ᠢ ᠪᠣᠳᠤᠨ ᠪᠠᠠᠠᠠᠷᠳᠠᠭ᠃ ᠭᠡᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠡᠨᠠ ᠣᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠣᠷᠢᠳᠤ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠡᠵᠠᠮᠳᠠᠪᠠ᠃ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠶᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠤᠨ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠰᠠᠢ᠌ᠠᠠᠠᠨ ᠢ ᠮᠠᠷᠳᠠᠨ᠂ ᠪᠠᠠᠠᠠᠷᠠᠠᠠᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠳᠠᠭ ᠵᠣᠢ᠌ᠯ ᠨᠢ ᠊ᠭ᠍ᠱᠡᠨ᠎ᠡ ᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠨᠢ ᠬᠠᠴᠢᠨ ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ᠂ ᠵᠢᠭ᠍ᠳᠡᠢ ᠳᠠᠢ᠌ᠪᠣᠩ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷ ᠪᠣᠯᠪᠠ᠃ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠠᠨ ᠴᠢᠨᠡᠭᠡᠯᠢᠭ᠌ ᠪᠠᠷᠳᠠᠮ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠪᠠᠯᠠᠷᠠᠨ ᠬᠤᠯᠠᠳᠬᠤ ᠳᠤᠳᠤᠮ ᠨᠥᠭᠦᠭᠡ ᠭᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ ᠪᠠᠳᠤ ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠭᠡᠷᠡᠮ ᠰᠠᠷᠨᠢᠵᠤ ᠡᠭᠢᠯᠠᠪᠠ᠃ ᠭᠡᠪᠠᠴᠤ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠡᠭᠢᠯᠡᠭᠡᠳ ᠣᠢ᠌ᠯᠭᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠶ᠂ ᠵᠥᠪᠭᠡᠨ ᠯᠠ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠶᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠤᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠮᠠᠷ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠠᠢ᠃ ᠪᠦᠷ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠡᠨᠠ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠲᠡᠶ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠴᠢᠠᠠᠤᠯᠠ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠶᠠᠷᠢᠠᠠᠤ ᠭᠡᠵᠤ ᠡ᠊ᠨᠳᠡ ᠢᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠮᠠᠳᠤ ᠪᠣᠳᠤᠠᠠᠳᠠᠭᠠᠤᠨ ᠶᠠᠭᠤ ᠶᠠᠷᠢᠠᠠᠤ ᠪᠠᠨ ᠪᠣᠳᠤᠵᠤ ᠣᠯᠠᠠᠤ ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠠᠠᠠᠠᠨ ᠰᠠᠠᠳᠤᠷᠪᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠨᠢᠭᠡ ᠠᠷᠠᠰᠤ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠦᠨᠡᠳᠠᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ ᠶᠤᠮ ᠪᠣᠢ︖

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠶᠠᠩᠵᠤ ᠪᠦᠷᠢ ᠯᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠠ ᠭᠡᠳ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠳᠦᠷᠯᠡᠭᠡᠷ ᠨᠢᠳᠤ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠷᠠᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠡᠷᠭᠡ ᠦᠭᠡᠶ ᠢᠨᠢᠶᠡᠮᠰᠦᠭᠯᠡᠪᠡ᠃

ᠴᠤᠠᠠᠤᠮ ᠡᠨᠠ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠯ ᠢ ᠣᠢ᠌ᠯᠠᠭᠠᠨ ᠵᠢᠯᠤᠭᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠣᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠭᠢᠮᠠᠭᠠᠳᠠᠨ ᠡᠷᠭᠢᠵᠤ ᠳᠤᠪᠴᠢᠨ ᠤ ᠣᠷᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠡᠭᠦᠳᠡ ᠣᠷᠤᠭᠤ ᠶᠠᠪᠣᠯ᠎ᠠ᠃ ᠶᠠᠪᠣᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠤ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠠᠷᠤ ᠡᠴᠠ ᠨᠢ ᠦᠯᠡᠮᠵᠢ ᠶᠡᠭᠡ ᠭᠦᠴᠤ ᠣᠠᠠᠵᠠᠷᠠᠨ ᠡᠭᠦᠳᠡ ᠪᠠᠷ ᠣᠷᠤᠠᠠᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠡᠷᠭᠢᠵᠤ ᠬᠠᠷᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠪᠠᠷᠠᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ᠂ ᠢᠨᠢᠶᠡᠮᠰᠦᠭᠯᠡᠪᠡ᠃ ᠭᠡᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠣᠠᠠᠳᠤ ᠠᠵᠢᠭ ᠦᠭᠡᠶ ᠠᠵᠢᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠭᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠤᠨ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠢ ᠭᠤᠮᠤᠳᠠᠭᠠᠪᠠᠴᠤ᠂ ᠳᠠᠭᠢᠨ ᠬᠠᠷᠠᠠᠠᠤ ᠰᠠᠨ᠂ ᠶᠠᠷᠢᠠᠠᠤ ᠰᠠᠨ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠣᠯᠠᠮ ᠣᠷᠭᠢᠯᠤᠭᠤᠯᠪᠠ᠃

ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠰᠢᠩ ᠳᠤ ᠣᠷᠤᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠰᠢᠷᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠰᠠᠭᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠳᠤᠪᠴᠢᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯᠳᠤ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠶᠠᠷᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠪᠢ ᠮᠦᠨ ᠳᠠᠨ ᠤ ᠠᠯᠳᠠᠷ ᠢ ᠰᠤᠨᠤᠰᠴᠤ ᠯᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠭᠡᠵᠤ ᠳᠤᠪᠴᠢᠨ ᠭᠡᠯᠡᠪᠡ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯᠳᠤ ᠪᠢᠳᠠ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠲᠦᠩᠰᠢ᠃ ᠳᠦᠷᠪᠠᠨ ᠵᠢᠯ ᠠᠷᠠᠰᠤ ᠰᠢᠷᠢᠨ ᠤ ᠳᠤᠮᠤ ᠮᠠᠢ᠌ᠮᠠᠢ ᠭᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠶᠤᠮ ᠳ᠋ᠠ᠃ ᠬᠠᠳᠠᠭᠤ ᠭᠠᠷ ᠲᠡᠶ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠪᠣᠶᠠᠨ ᠲᠡᠶ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠭᠡᠵᠤ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠭᠡᠯᠡᠭᠡᠳ ᠵᠠᠯᠢᠳᠠᠢ ᠨᠢᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠠᠨᠢ᠌ᠯᠭᠠᠨ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠᠢ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤᠭ ᠳᠤᠭ ᠢᠨᠢᠶᠠᠪᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠳᠦᠷᠪᠠᠨ ᠵᠢᠯ ᠡᠨᠠ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠳᠤ ᠢᠳᠡᠭᠦᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠳ᠋ᠠ ᠭᠡᠳ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯᠳᠤ ᠦᠷᠭᠡᠨ ᠳᠠᠢ᠌ᠪᠣᠩ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠳᠤᠳᠤᠭᠤᠷ ᠶᠤᠵᠤᠳᠠᠢ ᠢᠨᠢᠶᠠᠪᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠬᠠᠢ᠂ ᠳᠠᠨᠢᠠᠠᠰᠠᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠵᠤ ᠳᠡᠭᠡᠵᠤ ᠶᠠᠷᠢᠵᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ︕ ᠭᠡᠳ ᠰᠢᠷᠡᠭᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠭᠢ ᠬᠤᠠᠳᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠠᠷᠢᠭᠢ ᠠᠶᠠᠭᠠᠯᠠᠨ 《ᠡᠨᠠ ᠠᠷᠢᠭᠢ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠠᠷᠢᠭᠢ ᠰᠢᠤ》 ᠭᠡᠪᠡ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠬᠣᠢ᠌ᠳᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠣᠰᠤ ᠭᠤᠮᠤᠳᠠᠯ ᠦᠭᠡᠶ ᠨᠡᠮᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠢᠵᠠ ᠳ᠋ᠠ︖ ᠭᠡᠳ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯᠳᠤ ᠡᠮᠦᠨᠡᠭᠢ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠ ᠡᠴᠠ ᠰᠠᠪᠠᠠᠠᠳᠠᠨ ᠢᠳᠠᠪᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠪᠢᠳᠠ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠲᠤ ᠠᠷᠠᠢ ᠴᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠯᠭᠦᠢ ᠳ᠋ᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠳᠤᠪᠴᠢᠨ ᠪᠠᠷᠳᠠᠮ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠶᠡᠭᠡᠮᠰᠦᠭ᠌ ᠭᠡᠯᠡᠪᠡ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠳᠠᠷᠠ ᠶᠤᠰᠤᠭᠠᠷ ᠦᠨᠡᠨ᠃ ᠪᠣᠶᠠᠨ ᠲᠡᠶ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠢ ᠬᠠᠭᠤᠷᠪᠠᠯ ᠪᠣᠶᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠰᠢᠤ ᠭᠡᠵᠤ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠪᠠᠨ ᠴᠤᠷᠪᠣᠢ᠌ᠯᠭᠠᠨ᠂ ᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠰᠠᠠᠵᠢᠭᠢᠨᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠦᠯᠡᠮᠵᠢ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯ ᠲᠡᠶ ᠭᠡᠯᠡᠪᠡ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠵᠠᠭᠠᠨ ᠢ ᠬᠠᠶᠠᠵᠤ ᠵᠠᠭᠠᠨ ᠪᠣᠯᠳᠠᠭ ᠭᠡᠭ᠍ᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤ ᠶᠤᠮ ᠪᠢᠰᠢ ᠦᠦ ᠭᠡᠵᠤ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠢ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠣᠢ᠌ᠯᠠᠭᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠣᠯᠤᠯᠳᠠᠢ᠂ 《ᠳᠠᠢ᠌ᠮᠤ ᠡ᠂ ᠳᠠᠢ᠌ᠮᠤ ᠡ》 ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠦᠭᠦᠯᠵᠡᠪᠡ᠃

ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠳᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠦᠵᠡᠪᠠ᠃ ᠭᠡᠪᠠᠴᠤ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠳᠤ ᠭᠠᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠵᠢᠯ ᠭᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠬᠠᠩᠠᠠᠠᠭᠠᠷ ᠡᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠦᠷᠢ ᠣᠯᠠᠮ ᠪᠦᠷ ᠳᠤᠳᠤᠷᠠᠨ ᠳᠤᠷᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠴᠤ ᠰᠤᠨᠢᠷᠠᠠᠠᠯ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠶ᠃ ᠡᠭᠢᠯᠡᠭᠡᠳ ᠭᠡᠦᠭᠡᠨ ᠳᠠᠷᠠ ᠡᠷ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠪᠣᠳᠤᠯ ᠡᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠵᠠᠢ᠌ᠯᠠᠭᠤᠯᠠᠠᠤ ᠭᠡᠵᠤ ᠭᠢᠴᠢᠶᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠴᠢᠳᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠶ᠃ ᠡᠨᠠ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠢ ᠰᠦᠷᠴᠤ ᠡᠰᠡᠷᠭᠦᠴᠡᠵᠤ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤ ᠴᠤ ᠦᠭᠡᠶ᠂ ᠴᠢᠳᠠᠠᠠᠤ ᠴᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠢ ᠮᠦᠴᠡ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠦ ᠳᠤᠳᠤᠮ ᠶᠡᠭᠡ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠣᠳᠤᠠᠠᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠬᠠᠷᠠᠠᠠᠠᠨ ᠪᠠᠭᠤᠵᠤ ᠦᠭ‍ᠭᠦ ᠦᠭᠡᠶ ᠯᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠠ᠃

ᠳᠠᠯᠠᠢ 《ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠮᠢᠠᠳᠠᠰᠤ》᠂ 《ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ ᠨᠡᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠭᠡ》᠂ 《ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠫᠦᠰᠡᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ》 ᠭᠡᠭᠦ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠠᠷ ᠥᠭᠡ ᠰᠢᠯᠢᠨ ᠮᠠᠠᠠᠳᠠᠪᠠᠴᠤ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠤᠨ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠳᠤ ᠳᠠᠭᠠᠷᠠᠵᠤ ᠳᠤᠭᠢᠷᠠᠠᠠᠤ ᠳᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠶ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠱᠤᠰᠢᠮ ᠴᠢ ᠪᠢᠳᠡᠭᠡᠢ ᠳᠦᠷᠰᠤ ᠥᠭᠡᠢᠳᠡᠭᠡᠳ ᠪᠠᠢ᠃ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠪᠣᠳᠤᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠳ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠱᠤᠰᠢᠮ ᠢ ᠳᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠣᠷᠤᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳ ᠰᠢᠭᠤᠳ ᠰᠤᠸᠠᠮᠫᠠᠨ ᠠᠪᠴᠤ ᠴᠤᠭᠢᠪᠠ᠃ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠳᠠᠪᠤᠨ ᠬᠤᠷᠤᠭᠤ ᠭᠦᠳᠡᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠤ ᠨᠢ ᠥᠨᠡᠭᠡᠷ ᠪᠠᠠᠠᠠᠳᠤᠮ᠎ᠠ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠭᠠᠢ᠌ᠠᠠᠠᠮᠰᠢᠭ ᠠᠵᠢ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠶᠤᠰᠤᠳᠠᠢ ᠯᠠ ᠵᠠᠮᠢᠶᠠᠨ ᠭᠦᠩ ᠤᠨ ᠰᠤᠸᠠᠮᠫᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠠ᠃ ᠳᠠᠷᠠ ᠬᠤᠷᠤᠭᠤ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠭᠡᠵᠤ ᠳᠤᠪᠴᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠮᠡᠭᠡᠢ᠌ᠷᠡᠨ ᠮᠠᠠᠠᠳᠠᠪᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠮᠢᠨᠤ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠭᠠᠷ ᠳ᠋ᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯᠳᠤ ᠭᠦᠡᠳᠡᠢ ᠳᠠᠭᠤ ᠪᠠᠷ ᠠᠮᠠ ᠨᠠᠢ᠌ᠯᠠᠨ ᠤᠩᠭᠢᠷᠠᠨ ᠭᠡᠯᠡᠪᠡ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠡᠢ᠌ᠮᠤ ᠯᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠠ᠃ ᠱᠤᠰᠢᠮ ᠮᠢᠨᠢ ᠭᠡᠳ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠰᠤᠸᠠᠮᠫᠠᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠳᠠᠯᠪᠢᠪᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠳᠠᠢ᠌ᠮᠤ ᠡ᠂ ᠳᠠᠢ᠌ᠮᠤ ᠡ ᠭᠡᠵᠤ ᠱᠤᠰᠢᠮ ᠣᠴᠠᠭᠠᠷᠯᠠᠩᠭ᠋ᠤᠢ ᠭᠡᠯᠡᠪᠡ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠵᠠ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠶᠠᠭᠤ ᠪᠣᠯᠪᠠ︖

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠥᠭ᠍ᠴᠤ ᠠᠪᠣᠭᠠᠤᠨ ᠭᠦᠢᠴᠡᠯ᠎ᠡ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠡᠨᠠ ᠱᠤᠰᠢᠮ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠶᠠᠩᠴᠢᠶᠠᠨ ᠭᠡᠳᠤᠨ ᠮᠥᠩᠭᠦ ᠱᠤᠮᠪᠣᠳᠠᠠᠠᠤ ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠦᠦ ᠭᠡᠳ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠢᠨᠢᠶᠡᠮᠰᠦᠭᠯᠡᠪᠡ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠱᠤᠰᠢᠮ ᠮᠢᠨᠢ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠣᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠶ ᠳ᠋ᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯᠳᠤ ᠭᠡᠯᠡᠭᠡᠳ ᠮᠠᠰᠢ ᠪᠠᠶᠠᠷᠳᠠᠢ ᠬᠠᠩᠭ᠋ᠠᠯᠤᠭᠠᠤᠨ ᠳᠠᠰ ᠳᠠᠰ ᠢᠨᠢᠶᠠᠪᠠ᠃

ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠬᠤᠯᠠᠭᠠᠢ ᠨᠢᠳᠤ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠶᠢ ᠬᠠᠷᠠᠨ᠂ ᠭᠠᠷ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠳᠤᠷᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠴᠤ ᠠᠩᠠᠠᠠᠷᠤᠯ ᠳᠠᠯᠪᠢᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠠᠵᠢ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠡᠭᠡᠨᠡᠷ︕ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠳᠤ ᠴᠢᠨᠢ ᠳᠤᠭᠢᠷᠠᠠᠠᠤ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠦᠦ︖

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠯᠠ ᠠᠪᠳᠠᠭ ᠶᠤᠮ ᠪᠢᠯᠢᠤ ᠳ᠋ᠠ ᠭᠡᠳ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠪᠠᠷᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠳᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠨ ᠳᠤᠠᠠᠳᠠᠪᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠳᠠᠯᠠᠢ᠂ ᠨᠢᠭᠡ ᠠᠪᠳᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠠᠩᠴᠦ᠋ᠷ ᠠᠪᠣᠨ᠎ᠠ ᠰᠢᠤ᠃ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠭᠤᠯ ᠭᠡᠵᠤ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯᠳᠤ ᠭᠡᠯᠡᠭᠡᠳ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠳᠤ ᠬᠠᠠᠳᠤᠵᠤ᠂

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠵᠠ ᠨᠠᠰᠢ ᠪᠠᠨ ᠰᠠᠭᠤᠵᠤ ᠣᠤᠭᠤ᠂ ᠢᠳᠠ ᠭᠡᠪᠡ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠨᠥᠭᠦᠷ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠤᠢ᠌ᠷᠠᠳᠤᠨ ᠰᠠᠭᠤᠵᠤ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯᠳᠤ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠢ ᠭᠡᠷ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠣᠷᠢ ᠭᠡᠵᠤ ᠰᠢᠪᠠᠭᠡᠨᠡᠪᠡ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠳᠠ ᠮᠢᠨᠢ ᠦᠴᠦᠭᠡᠨ ᠭᠡᠷ ᠲᠤ ᠮᠠᠷᠭᠠᠰᠢ ᠣᠷᠤᠢ ᠮᠤᠷᠢᠯᠠᠨ ᠭᠡᠢ᠌ᠭᠦᠯᠭᠦ ᠠᠵᠢᠶᠠᠮᠤ ᠭᠡᠭᠦ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ᠂

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠪᠠᠰᠠ ᠳᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠭᠠᠷ ᠢ ᠭᠡᠳ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠵᠤᠪᠠᠮᠠᠳᠠᠭᠠᠢ ᠢᠨᠢᠶᠡᠮᠰᠦᠭᠯᠡᠪᠡ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠪᠢᠳᠠ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠮᠠᠷᠭᠠᠰᠢ ᠭᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠶᠤᠠᠳᠤᠨ ᠤ ᠳᠤ ᠣᠷᠢᠠᠠᠳᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠢᠯᠠ ᠁

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠪᠢᠳᠠᠨ ᠢ ᠪᠠᠰᠠ ᠣᠷᠢᠯ᠎ᠠ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠪᠢᠵᠠ ᠳ᠋ᠠ︖ ᠭᠡᠵᠤ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠣᠠᠠᠵᠤᠮ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠪᠠᠶᠠᠷᠳᠠᠢ ᠠᠰᠠᠭᠤᠪᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠳᠠᠢ᠌ᠮᠤ ᠡ᠂ ᠡᠭᠡᠨᠡᠷ ᠡ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠵᠠ ᠳᠡᠭᠡᠪᠠᠯ ᠮᠠᠷᠭᠠᠰᠢ ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠳᠤᠪᠴᠢᠨ ᠭᠡᠯᠡᠭᠡᠳ ᠪᠣᠰᠪᠠ᠃ ᠳᠤᠪᠴᠢᠨ᠂ ᠡᠭᠡᠨᠡᠷ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠶᠠᠪᠣᠠᠠᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ᠂ 《ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠴᠢ ᠡᠨᠠ ᠳᠤᠷᠭ᠎ᠠ᠂ ᠪᠠᠰᠠ ᠳᠦᠷᠪᠠᠨ ᠵᠢᠩ ᠮᠡᠭᠯᠤ᠂ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠵᠢᠩ ᠦᠵᠢᠶᠠᠫᠢ᠂ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠵᠢᠩ ᠭᠠᠠᠵᠠ ᠠᠪᠠᠴᠢᠭᠠᠤᠨ ᠦᠭ‍ᠭᠦᠭᠡᠷᠡᠢ》 ᠭᠡᠪᠡ᠃

ᠳᠠᠳᠠᠨ ᠢ ᠭᠠᠷᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠡᠴᠠ ᠬᠣᠢ᠌ᠰᠢ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯᠳᠤ ᠭᠡᠰᠡᠭ᠌ ᠵᠠᠭᠤᠷ᠎ᠠ ᠳᠠᠭᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠰᠠᠭᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠳᠤ ᠬᠠᠠᠳᠤᠨ 《ᠬᠠᠳᠤᠨ ᠤ ᠮᠠᠯᠮᠠᠢ ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠡᠴᠠ ᠭᠠᠯᠰᠠᠩ ᠤᠨ ᠣᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠭᠡᠷ ᠮᠤᠷᠢ ᠭᠦᠭᠡᠭᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠶᠤᠮ ᠰᠢᠭ ᠣᠠᠠᠳᠤ ᠰᠠᠯᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠤ ᠶᠢ ᠠᠵᠢᠪᠠ ᠦᠦ︖》 ᠭᠡᠵᠤ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠳᠤ ᠣᠢ᠌ᠯᠭᠠᠭᠤᠯᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠭᠡᠮᠡᠨ ᠳᠦᠷᠭᠡᠨ ᠭᠡᠯᠡᠪᠡ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠪᠣᠤ ᠮᠠᠳᠠ᠂ ᠣᠠᠠᠳᠤ ᠠᠵᠢᠠᠠᠯᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠶ ᠭᠡᠵᠤ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠢᠳᠡᠭᠦ ᠵᠠᠭᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠠᠵᠢᠭ ᠦᠭᠡᠶ ᠭᠡᠯᠡᠪᠡ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠠᠶᠠᠳᠠᠢ᠌ᠠᠠᠠᠨ ᠰᠤᠭᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠰᠢᠤ᠂ ᠳᠠᠮᠰᠢᠭ ᠴᠢᠨᠢ ᠭᠡᠳ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯᠳᠤ ᠵᠤᠭᠤᠠᠠᠳᠠᠢ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠭᠡᠵᠢᠭᠡ ᠨᠢ ᠭᠦᠷᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠣᠯᠤᠯᠳᠠᠢ ᠢᠨᠢᠶᠠᠪᠠ᠃ 

ᠨᠢᠭᠡ ᠠᠪᠳᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠠᠩᠴᠦ᠋ᠷ ᠣᠷᠤᠭᠤᠯᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳ ᠳᠠᠯᠪᠢᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯᠳᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠶᠢ ᠠᠪᠴᠤ ᠥᠵᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠶᠢᠡᠨ 《ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ ᠰᠢᠭ ᠬᠠᠳᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠵᠤᠯᠢᠭ ᠰᠢᠪ ᠳ᠋ᠠ》 ᠭᠡᠳ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠣᠷᠤᠭᠤ ᠬᠠᠷᠠᠪᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠬᠠᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ᠂ ᠳᠠᠢ᠌ᠮᠤ ᠶᠤᠰᠤ ᠬᠠᠮᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠥᠵᠡᠭᠦ ᠦᠭᠡᠶ ᠦᠦ︖

ᠭᠢᠳᠠᠤᠨ ᠠᠪᠴᠤ ᠥᠵᠡᠭᠡᠳ ᠣᠭ ᠳᠠᠩᠴᠦ᠋ᠷ ᠪᠣᠯ ᠬᠠᠳᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠢᠰᠢ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠱᠤᠤᠶ‍ᠢᠤ ᠳᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠣᠠᠴᠤᠭᠤᠢ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠭᠡᠭᠦ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠶᠠᠷᠢᠵᠤ ᠳᠠᠢ᠌ᠯᠪᠣᠷᠢᠯᠠᠠᠠᠤ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠰᠤᠨᠤᠰᠠᠠᠤ ᠭᠦᠮᠤᠨ᠂ ᠳᠠᠷᠠ ᠳᠤᠰᠤᠮ᠎ᠠ ᠥᠨᠡᠮᠰᠢᠭᠦ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠶ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠴᠢ ᠡᠨᠠ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ ᠰᠢᠭ ᠡᠳ᠋ ᠶᠢᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠵᠢᠩᠰᠠ ᠭᠢᠭᠡᠳ ᠵᠠᠷᠤᠪᠠᠯ ᠣᠳᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠢᠭ ᠣᠯᠠᠨ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠸᠠᠩ᠂ ᠪᠠᠢ᠌ᠯᠠ᠂ ᠭᠦᠩ ᠤᠳ ᠦᠨᠡᠳᠠᠢ ᠠᠪᠠᠠᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠳ᠋ᠠ ᠭᠡᠳ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯᠳᠤ ᠬᠨ ᠬᠨ ᠭᠡᠮᠡᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠯᠠ ᠭᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯᠳᠡᠢ ᠢᠨᠢᠶᠡᠭᠦ ᠳᠤ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠴᠤ ᠢᠨᠢᠶᠠᠪᠠ᠃

ᠢᠳᠡᠭᠡᠯᠳᠤ ᠳᠠᠩᠴᠦ᠋ᠷ ᠢ ᠭᠢᠮᠳᠠ ᠦᠨ᠎ᠡ ᠪᠠᠷ ᠠᠪᠣᠯ᠎ᠠ᠃ ᠢᠩᠭᠢᠭᠡᠳ ᠳᠠᠷᠠ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠶᠠᠪᠣᠵᠠᠢ᠃ ᠮᠠᠷᠭᠠᠰᠢ ᠦᠷᠯᠦᠭᠡ ᠨᠢ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯᠳᠤ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠶᠢ ᠳᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠪᠣᠠᠠᠳᠠ ᠳᠤ ᠮᠦᠷᠭᠦᠭᠦ ᠪᠠᠷ ᠶᠠᠪᠣᠪᠠ᠃ ᠳᠠᠷᠠ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠶᠠᠪᠣᠠᠠᠰᠠᠭᠠᠷ ᠪᠣᠠᠠᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠯᠡᠪᠷᠦᠡᠭ᠌ ᠳᠤ ᠣᠴᠢᠪᠠᠯ ᠡᠳᠤᠢ ᠳᠠᠳᠤᠢ ᠮᠦᠷᠭᠦᠯᠴᠢᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠦᠨᠦᠳᠤᠷ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦᠰ ᠳᠦᠷᠤ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠠᠠᠤᠯᠠ ᠠᠯᠪᠠ ᠲᠡᠶ ᠣᠴᠢᠷ ᠡᠴᠠ ᠮᠤᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠠᠳᠢᠰ ᠦᠭ‍ᠭᠦ ᠦᠭᠡᠶ᠂ ᠰᠤᠠᠳᠠᠭ ᠶᠢᠡᠷ ᠦᠭ‍ᠭᠦᠨ᠎ᠡ᠃ ᠳᠠᠪᠢᠨ ᠯᠠᠩ ᠡᠴᠠ ᠳᠡᠭᠡᠭ᠍ᠰᠢ ᠵᠢᠠᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠡᠷᠭᠦᠵᠤ ᠮᠤᠳᠤᠷ ᠡᠴᠠ ᠠᠳᠢᠰ ᠭᠦᠷᠳᠡᠭᠦ ᠮᠦᠷᠭᠦᠯᠴᠢᠳ ᠮᠠᠷᠭᠠᠰᠢ ᠢᠷᠡᠵᠡᠭᠡ ᠭᠡᠵᠤ ᠳᠠᠪᠠᠠᠤᠷ ᠭᠢᠶᠠᠵᠠ ᠲᠡᠶ ᠣᠯᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤᠷᠭᠠᠨ ᠳᠠᠪᠠᠯ ᠲᠡᠶ ᠪᠦᠳᠦᠭᠦᠨ ᠳᠠᠷᠭᠤᠨ ᠯᠠᠮᠠ ᠣᠠᠵᠢᠷᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠳᠠᠭᠤ ᠪᠠᠷ ᠵᠠᠷᠯᠠᠪᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯᠳᠤ ᠭᠤᠸᠠᠢ ᠳᠠ ᠮᠤᠳᠤᠷ ᠡᠴᠠ ᠠᠳᠢᠰ ᠭᠦᠷᠳᠡᠨ᠎ᠡ ᠪᠢᠵᠡ ᠳᠡ ᠭᠡᠵᠤ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠰᠢᠪᠠᠨᠠᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯᠳᠤ ᠨᠢᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠵᠢᠷᠳᠠᠢ᠌ᠯᠭᠠᠨ ᠯᠠᠮᠠ ᠣᠷᠤᠭᠤ ᠬᠠᠷᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶᠢᠡᠨ᠄

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠰᠥᠰᠦᠭᠯᠡᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠪᠠᠯ ᠠᠳᠠᠯᠢᠠᠠᠠᠨ᠃ ᠬᠤᠶᠠᠭᠤᠯᠠ ᠰᠤᠠᠳᠠᠭ ᠡᠴᠠ ᠯᠠ ᠭᠦᠷᠳᠡᠵᠤ ᠣᠷᠭᠢᠶ᠎ᠠ ᠭᠡᠳ ᠭᠢᠳᠠᠤᠨ ᠶᠠᠩᠴᠢᠶᠠᠨ᠂ ᠣᠷᠤᠰ ᠮᠠᠨᠢᠶᠠᠤᠨ᠂ ᠴᠠᠭᠠᠰᠤ ᠬᠠᠭᠠᠷᠠᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠴᠢᠭᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠳᠦᠷᠠᠢ᠌ᠪᠴᠢ ᠪᠠᠨ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠤ ᠯᠤᠤ ᠲᠡᠶ ᠶᠠᠩᠴᠢᠶᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠶᠢ ᠠᠪᠣᠭᠠᠤᠨ ᠪᠣᠰᠤᠳ ᠢ ᠨᠢ ᠰᠤᠭᠤ ᠣᠷᠤᠭᠤ ᠪᠠᠨ ᠡᠪᠣᠷᠳᠤᠯᠠᠨ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠡᠴᠠ ᠨᠢ ᠭᠡᠳᠤ ᠳᠠᠭᠢᠨ ᠵᠥᠭᠡᠯᠡᠨ ᠳᠠᠷᠤᠯ᠎ᠠ᠃ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠡᠪᠣᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠠᠭᠤᠳᠠᠯᠵᠤ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠦᠭ‍ᠭᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠶᠠᠩᠴᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠶᠢ ᠠᠪᠴᠤ ᠴᠢᠩᠭ᠋᠎ᠠ ᠠᠳᠬᠤᠭᠠᠤᠨ ᠣᠷᠤᠠᠠᠰᠢᠯᠠᠪᠠ᠃

ᠰᠤᠠᠳᠠᠭ ᠤᠨ ᠥᠵᠦᠭᠦᠷ ᠪᠠᠷᠢᠠᠠᠰᠠᠨ ᠭᠦᠭ᠍ᠰᠢᠨ ᠯᠠᠮᠠ᠂ ᠮᠥᠩᠭᠦ ᠬᠠᠳᠠᠭ ᠴᠤᠠᠠᠯᠠᠭᠤᠯᠠᠠᠤ ᠭᠠᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠷᠢᠠᠠᠰᠠᠨ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠯᠠᠮᠠ ᠶᠢ ᠳᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠢᠷᠡᠭᠦ ᠳᠤ ᠮᠦᠷᠭᠦᠯᠴᠢᠳ ᠳᠠᠷᠠ ᠵᠥᠭ᠌ ᠳᠠᠮᠠᠤᠯᠪᠠ᠃ ᠮᠠᠨᠠᠢ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠭᠡᠰᠡᠭ᠌ ᠵᠤᠠᠠᠰᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠣᠷᠤᠠᠠᠰᠢ ᠴᠢᠭᠢᠯᠳᠤᠨ ᠭᠦᠳᠡᠯᠪᠡ᠃ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯᠳᠤ ᠶᠠᠩᠴᠢᠶᠠᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠮᠥᠩᠭᠦ ᠣᠪᠣᠭᠠᠯᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠴᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠳᠠᠯᠪᠢᠭᠠᠤᠨ ᠰᠤᠠᠳᠠᠭ ᠤᠨ ᠥᠵᠦᠭᠦᠷ ᠡᠴᠠ ᠠᠳᠢᠰ ᠠᠪᠣᠯ᠎ᠠ᠃ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠭᠠᠷ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠠᠳᠬᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶᠠᠩᠴᠢᠶᠠᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠴᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠳᠠᠯᠪᠢᠠᠠᠤ ᠭᠡᠳ ᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠭᠠᠷ ᠳᠤᠨᠢ ᠨᠠᠭᠠᠯᠳᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶᠠᠩᠴᠢᠶᠠᠨ ᠨᠢ ᠣᠨᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠶ ᠳᠤ ᠯᠠᠮᠠ ᠡᠷᠭᠦᠯ ᠪᠠᠷᠢᠴᠠ ᠡᠴᠠ ᠨᠢ ᠠᠪᠴᠢᠠᠠᠠᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠰᠡᠵᠢᠭᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠣᠯᠤᠯᠳᠠᠢ ᠳᠠᠪᠠᠭ ᠶᠢᠡᠨ ᠳᠦᠷᠭᠡᠨ ᠵᠠᠢ᠌ᠯᠠᠭᠤᠯᠪᠠ᠃ ᠭᠡᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠩᠴᠢᠶᠠᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠬᠠᠩᠭᠢᠨᠠᠨ ᠣᠨᠠᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠨᠥᠭᠦᠭᠡᠰᠤ ᠪᠣᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠣᠷᠠᠩᠬᠠᠢ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ ᠲᠡᠶ᠂ ᠭᠦ᠋ ᠰᠢᠭ᠌ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠴᠢᠷᠠᠢ ᠲᠡᠶ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠰᠢᠭᠦᠷᠡᠨ ᠠᠪᠣᠭᠠᠤᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠᠭᠤᠷ ᠣᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠶᠠᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠭᠠᠰᠤ ᠰᠢᠭ ᠮᠤᠷᠤᠯᠵᠠᠨ ᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃

ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠡᠪᠣᠷ ᠡᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠳᠠᠭᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠶᠠᠩᠴᠢᠶᠠᠨ ᠠᠪᠴᠤ ᠳᠠᠪᠠᠭ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠳᠠᠯᠪᠢᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠯᠠᠮᠠ ᠭᠠᠷ ᠡᠴᠠ ᠨᠢ ᠰᠠᠯᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠰᠢᠷᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠ᠃ ᠢᠩᠭᠢᠭᠡᠳ ᠳᠠᠷᠠ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠮᠤᠷᠳᠠᠭᠠᠤᠨ ᠪᠣᠴᠠᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠶᠠᠪᠣᠠᠠᠰᠠᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠮᠤᠷᠢ ᠲᠡᠶ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠢ᠄

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠰᠤᠠᠳᠠᠭ ᠤᠨ ᠨᠥᠭᠦᠭᠡ ᠥᠵᠦᠭᠦᠷ ᠪᠣᠠᠠᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠭᠡ ᠳᠤᠭᠤᠷᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠯ ᠡᠴᠠ ᠣᠶᠠᠭᠠᠳᠠᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ ᠶᠤᠮ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠦᠨᠡᠠ ᠪᠣᠯᠪᠠ ᠦᠦ ᠭᠡᠭᠦ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠨᠥᠭᠦᠭᠡᠳᠡᠭᠢ ᠨᠢ᠄

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠪᠢᠳᠡᠭᠡᠢ ᠳᠤᠩᠭ᠋ᠤᠰ᠂ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦᠰ ᠤᠨ ᠮᠤᠳᠤᠷ ᠲᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ ᠶᠤᠮ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ ᠪᠢᠯᠠ᠂ ᠠᠯᠳᠠᠰ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠯ᠎ᠡ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠳᠠ ᠥᠵᠡᠭᠡ ᠦᠭᠡᠶ ᠰᠢᠤ ᠳ᠋ᠠ ᠭᠡᠳ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠢ ᠴᠢᠩᠭ᠋᠎ᠠ ᠢᠨᠢᠶᠠᠪᠠ᠃ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯᠳᠤ ᠡᠨᠠ ᠪᠦᠭᠦ ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠣᠠᠠᠳᠤ ᠰᠤᠨᠤᠰᠤᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠶᠤᠮ ᠰᠢᠭ᠌ ᠬᠠᠵᠠᠭᠤ ᠳᠠᠰᠢ ᠪᠠᠨ ᠠᠯᠤᠰ ᠢ ᠬᠠᠷᠠᠨ ᠶᠠᠪᠣᠵᠠᠢ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠵᠠ ᠢᠩᠭᠢᠭᠡᠳ ᠪᠣᠠᠠᠳᠠ ᠭᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠮᠤᠳᠤᠷ ᠡᠴᠠ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠳᠠᠭᠢ ᠣᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠠᠳᠢᠰ ᠭᠦᠷᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠭᠡᠵᠤ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯᠳᠤ ᠭᠡᠯᠡᠪᠡ᠃

ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠴᠤ ᠪᠠᠶᠡᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠣᠷᠠᠠᠠᠨ ᠪᠣᠠᠠᠳᠠ ᠵᠢᠪᠵᠤᠠᠳᠠᠮᠪᠠ ᠬᠤᠳᠤᠠᠠᠳᠤ ᠡᠴᠠ ᠠᠳᠢᠰ ᠭᠦᠷᠳᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠴᠠᠠᠠᠯᠠᠰᠢ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤᠷ ᠳᠠᠷᠠ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠢᠭ᠍ᠰᠢᠨ ᠵᠢᠮᠠᠯᠠᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠯ᠎ᠠ᠃

ᠳᠠᠷᠠ ᠣᠷᠤᠢ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯᠳᠤ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠷᠠᠳᠠᠢ ᠪᠠᠶᠠᠨ ᠭᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠶᠤᠠᠳᠤᠨ ᠭᠡᠭ᠍ᠴᠢ ᠠᠢ᠌ᠯ ᠳᠤ ᠣᠴᠢᠪᠠ᠃ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯᠳᠤ ᠶᠢ ᠵᠤᠷᠢᠭᠤᠳᠠ ᠣᠷᠢᠠᠠᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠶᠤᠠᠳᠤᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠵᠢᠯ ᠮᠠᠢ᠌ᠮᠠᠢ ᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠭᠢᠵᠤ ᠳᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠯᠤᠤ ᠭᠦᠩ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠠᠨ ᠳᠤ ᠭᠠᠢ᠌ᠠᠠᠠᠭᠤᠯᠠᠠᠤ ᠭᠡᠵᠤ ᠭᠢᠳᠠᠤᠨ ᠳᠤᠭᠤᠭᠠᠴᠢ ᠭᠦᠯᠦᠰᠦᠯᠡᠨ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠ ᠭᠢᠵᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠯᠠ ᠭᠦᠯ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠭᠦᠷᠢᠶᠡᠨ ᠤ ᠭᠢᠨ ᠠᠢ᠌ᠠᠠᠤᠪᠳᠤᠷ ᠱᠤᠤᠴᠢ ᠰᠢᠤ᠃ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠣᠳᠤᠵᠤ᠂ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠪᠦᠭᠦᠨ ᠢ ᠨᠢ ᠭᠡᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠶᠠᠵᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠦᠵᠡᠵᠤ ᠮᠡᠳᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ ᠰᠢᠭ᠌ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃ ᠮᠢᠨᠤ ᠭᠡᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠦᠭᠦᠨ ᠢ ᠠᠩᠠᠠᠷᠴᠤ᠂ ᠡᠷᠴᠢ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠴᠢᠩᠭ᠋ᠠᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠷᠠᠢ ᠭᠡᠵᠤ ᠵᠠᠮ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯᠳᠤ ᠵᠠᠭᠢᠯ᠎ᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠳᠠᠷᠠ ᠶᠤᠠᠳᠤᠨ ᠴᠢᠨᠢ ᠪᠠᠶᠠᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠦᠦ︖ ᠭᠡᠵᠤ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠰᠤᠨᠢᠷᠠᠠᠠᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠪᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠶᠠᠭᠤ ᠱᠠᠯᠢᠠᠠᠤ ᠪᠣᠢ︕ ᠨᠢᠭᠡ ᠮᠠᠭᠤ ᠳᠠᠮ ᠤᠨ ᠫᠠᠠᠽᠠᠴᠢᠨ᠃

ᠢᠳᠡᠭᠡᠯᠳᠤ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠵᠢᠯ ᠶᠤᠠᠳᠤᠨ ᠲᠡᠶ ᠳᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠨ ᠮᠠᠢ᠌ᠮᠠᠢ ᠭᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ᠃ ᠭᠡᠭᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠪᠣᠰᠤᠳ ᠤᠨ ᠭᠠᠷ ᠬᠠᠷᠠᠵᠤ ᠭᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠡᠵᠠᠨ᠂ ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠦ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷᠤᠠᠳᠤ ᠵᠢᠰᠤᠷᠳᠠᠨ ᠳᠤᠯᠳᠣᠢ᠌ᠳᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠮᠠᠢ᠌ᠮᠠᠢ᠌ᠴᠢᠨ ᠭᠡᠵᠤ ᠥᠵᠡᠭᠡᠳ ᠳᠤᠭᠤᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠶ ᠣᠴᠢᠷ ᠡᠴᠠ 《᠁ ᠨᠢᠭᠡ ᠮᠠᠭᠤ ᠳᠠᠮ ᠤᠨ ᠫᠠᠠᠽᠠᠴᠢᠨ》 ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠥᠭᠡᠨ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠥᠵᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠭᠠᠢ᠌ᠠᠠᠠᠭᠤᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠥᠩᠭᠡ᠂ ᠶᠤᠠᠳᠤᠨ ᠢ ᠳᠤᠷᠤᠮᠵᠢᠯᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠥᠩᠭᠡ ᠲᠡᠶ ᠬᠤᠯᠢᠯᠳᠤᠨ ᠭᠠᠷᠤᠯ᠎ᠠ᠃

ᠮᠠᠨᠢ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠢ ᠣᠷᠤᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠪᠠᠷᠤᠭ ᠯᠠ ᠪᠦᠭᠦ ᠵᠤᠴᠢᠳ ᠴᠤᠠᠠᠯᠠᠷᠠᠭᠠᠤᠨ ᠭᠦᠯᠢᠶᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠ᠃ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠬᠠᠨ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠭᠡᠷ ᠲᠤ ᠪᠢᠳᠡᠭᠦᠤ ᠭᠡᠪᠢᠰ ᠳᠡᠪᠢᠰᠦᠭᠡᠳ ᠬᠠᠰ ᠤᠨ ᠥᠩᠭᠡ ᠲᠡᠶ ᠭᠦᠷᠡᠩ ᠰᠢᠷᠡᠭᠡ ᠨᠤᠭᠦᠳ ᠢ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠨᠢ ᠳᠠᠯᠪᠢᠵᠠᠢ᠃ ᠣᠷᠤᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠭᠠᠠᠵᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠴᠠ ᠦᠨᠦᠷ᠂ ᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭ ᠤᠨ ᠢᠰᠭᠦᠯᠡᠩ ᠦᠨᠦᠷ᠂ ᠭᠢᠳᠠᠤᠨ ᠲᠦᠩᠰᠠᠨ ᠳᠠᠮᠠᠭᠢᠨ ᠤ ᠨᠢᠯᠤᠭᠤᠨ ᠦᠨᠦᠷ ᠬᠤᠯᠢᠯᠳᠤᠨ ᠬᠠᠩᠠᠠᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠠ᠃

ᠢᠳᠡᠭᠡᠯᠳᠤ ᠭᠢᠮᠠᠯ ᠶᠡᠭᠡᠮᠰᠦᠭ᠌ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠯ ᠶᠢᠡᠷ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠲᠡᠶ ᠮᠠᠠᠳᠤᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠭᠢᠨ ᠤ ᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠰᠠᠭᠤᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠭᠦᠯ ᠭᠦᠷᠭᠡᠭᠦ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠦᠭ᠍ᠳᠦᠷ ᠢᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠣᠭᠤᠴᠠ ᠳᠠᠯᠪᠢᠪᠠ᠃

ᠢᠳᠡᠭᠡᠯᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠤᠷᠠᠳᠤ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠶᠠᠮᠤᠨ ᠤ ᠲᠦᠰᠢᠮᠠᠯ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨ ᠭᠡᠭ᠍ᠴᠢ ᠰᠢᠷᠪᠠᠭᠡᠷ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠰᠠᠠᠠᠠᠯ ᠲᠡᠶ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠡᠭᠡᠨᠡᠷ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠰᠠᠭᠤᠵᠠᠢ᠃ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠳᠤᠤᠷᠠᠳᠤ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠭᠦᠷᠢᠶᠡᠨ ᠤ ᠯᠠᠮᠠ ᠠᠶᠤᠰᠢ ᠭᠡᠭ᠍ᠴᠢ ᠵᠢᠩ ᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠬᠤᠤᠰᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠭᠢᠳᠡᠭ᠌ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠰᠠᠭᠤᠵᠠᠢ᠃ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠰᠠᠭᠤᠵᠠᠢ᠃

ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠭᠢᠨ ᠳᠤ ᠳᠤᠳᠤᠭᠠᠳᠤ ᠶᠠᠮᠤᠨ ᠤ ᠲᠦᠰᠢᠮᠠᠯ ᠳᠤᠪᠴᠢᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠰᠠ᠂ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠳᠤᠤᠷ᠎ᠠ ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠶᠠᠩᠭᠢᠭᠠᠷ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ᠂ ᠬᠤᠷᠴᠠ ᠳᠤᠳᠤ ᠨᠢᠳᠤ ᠲᠡᠶ ᠳᠠᠷᠵᠠ ᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ᠂ ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠳᠤ ᠳᠠᠷᠤᠠᠠᠳᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠨᠡᠷ ᠰᠠᠭᠤᠵᠠᠢ᠃ ᠶᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠳᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠵᠤ᠂ ᠳᠠᠮᠠᠭᠢ ᠰᠤᠯᠢᠯᠴᠠᠨ ᠴᠠᠢ ᠣᠤᠭᠤᠵᠠᠭᠠᠪᠠ᠃ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠠᠷᠢᠭᠢ ᠪᠠᠷᠢᠵᠤ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯᠳᠤ ᠣᠭᠤᠴᠠ ᠳᠠᠯᠠᠯᠠᠪᠠ᠃ ᠡᠨᠠ ᠪᠦᠭᠦᠨ ᠨᠢ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠦ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤᠷ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠴᠤ ᠥ ᠭᠠᠷᠭᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠶ᠃

ᠭᠡᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠶᠠᠩᠵᠤ ᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠢᠳᠡᠨ ᠵᠠᠭᠤᠰᠢ᠂ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠤᠭᠤᠭ᠎ᠠ᠂ ᠳ᠋ᠸᠤᠹᠦ᠋᠂ ᠮᠥᠭᠦ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠣᠯᠠᠨ ᠬᠠᠴᠢᠷ ᠲᠡᠶ ᠬᠠᠭᠤᠷᠭ᠎ᠠ᠂ ᠱᠦᠯᠦ ᠴᠤᠪᠣᠷᠠᠨ ᠢᠷᠠᠯ᠎ᠠ᠃

ᠣᠠᠠᠳᠤᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠬᠤᠷᠤᠳ ᠰᠢᠭ ᠳᠦᠷᠪᠠᠯᠵᠢᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠳᠠᠪᠠᠭ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠳᠠᠯᠪᠢᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯᠳᠤ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠠᠵᠢᠠᠠᠯᠠᠨ ᠬᠠᠷᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶᠢᠡᠨ 《ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ᠂ ᠨᠥᠭᠦᠭᠡ ᠪᠠᠭᠡᠵᠢᠩ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠳ᠋ᠸᠩ ᠳᠤ ᠪᠢᠳᠠ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠤᠨ ᠢᠳᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠ ᠮᠦᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠬ᠎ᠠ ᠡ》 ᠭᠡᠵᠤ ᠠᠰᠠᠭᠤᠪᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠠᠳᠠᠯᠢᠠᠠᠠᠨ ᠯᠠ ᠶᠤᠮ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠢᠨᠢᠶᠡᠮᠰᠦᠭᠯᠡᠪᠡ᠃

ᠪᠠᠭᠡᠵᠢᠩ ᠮᠡᠭᠡᠵᠢᠩ ᠦᠭᠡᠶ ᠳᠡᠨᠦᠴᠢᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠡᠳ᠋ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠡᠵᠠᠨ ᠣᠷᠮ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠬᠤᠭᠤᠷᠠᠨ ᠪᠣᠳᠤᠪᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠴᠢᠨᠢ ᠨᠠᠠᠵᠢᠩ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠡᠭᠡᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠸᠠᠠᠵᠠᠨ ᠳᠤ ᠢᠳᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠬ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠠᠰᠠ ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢ ᠠᠮᠰᠠᠵᠤ ᠥᠵᠡᠮᠡᠭ᠍ᠴᠡ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠯᠡᠭᠦ ᠳᠤ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ 《ᠳᠠᠢ᠌ᠮᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠬ᠎ᠠ ᠡ》 ᠭᠡᠵᠤ ᠨᠠᠮ ᠳᠠᠭᠤ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠪᠠ᠃

ᠪᠠᠰᠠ ᠨᠠᠠᠵᠢᠩ ᠣᠷᠤᠴᠢᠠᠠᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠤ ᠨᠢ ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠣᠳᠤᠭᠠᠤᠨ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠡᠵᠠᠨ ᠳᠤ ᠠᠳᠠᠭᠠᠷᠠᠠᠠᠠᠠᠤ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠳᠦᠷᠤᠪᠠ᠃

ᠣᠳᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠶ ᠭᠦᠮᠦᠰ ᠰᠠᠢ᠌ᠠᠠᠠᠨ ᠣᠯᠠᠭᠠᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡᠳᠡ ᠪᠣᠯᠵᠤ᠂ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠬᠤᠭᠤᠷ ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠠᠨ ᠢᠷᠡᠭᠦ ᠳᠤ 《ᠣᠶᠠᠠᠠᠠᠨ ᠽᠠᠮᠪᠣᠳᠢᠪ ᠤᠨ ᠨᠠᠷᠠ》 ᠵᠢ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠳᠦᠷᠪᠠᠨ ᠳᠠᠪᠠᠠᠤᠷ ᠰᠢᠷᠤᠩᠬᠠᠢ᠌ᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠴᠢᠨᠢ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠮᠠᠠᠠᠳᠠᠨ ᠱᠠᠠᠠᠰᠢᠪᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠵᠠᠩ ᠮᠢᠩ ① ᠊ᠤᠨ ᠯᠢᠩᠪᠣ ᠰᠢᠭ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠᠢ ᠲᠡᠶ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠶᠤᠮ ᠭᠡᠵᠤ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨ ᠢ ᠭᠡᠯᠡᠭᠦ ᠳᠤ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯᠳᠤ ᠵᠠᠩ ᠮᠢᠩ ᠭᠡᠵᠤ ᠶᠠᠭᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ ᠢ ᠣᠠᠠᠳᠤ ᠰᠤᠨᠤᠰᠤᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ 《ᠶᠠᠭ ᠳᠠᠢ᠌ᠮᠤ ᠰᠢᠤ᠃ ᠳᠠ ᠶᠤᠰᠤᠳᠠᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠣᠨᠤᠵᠤ ᠭᠡᠯᠡᠯ᠎ᠡ》 ᠭᠡᠳ ᠨᠠᠷᠢᠠᠠᠠᠨ ᠳᠠᠭᠤ ᠪᠠᠷ ᠢᠨᠢᠶᠠᠪᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠴᠡᠭᠡᠯᠭᠡᠨ ᠢᠷᠠᠭᠤ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠᠢ ᠲᠡᠶ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠳᠠᠷᠵᠠ ᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ ᠭᠡᠯᠡᠪᠡ᠃

ᠡᠨᠠ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠲᠡᠶ ᠭᠠᠷᠮᠠᠭᠠᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠯᠳᠤᠵᠤ ᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ ᠴᠤᠯᠠ᠂ ᠭᠦᠩ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠱᠠᠩᠨᠠᠭᠳᠠᠭᠠᠳ ᠤᠳᠤ ᠪᠤᠭᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠷᠭᠠᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠰᠤᠮᠤᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠯᠪᠠ ᠬᠠᠭᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠶᠤᠮ᠃ ᠲᠠᠷᠵᠠ ᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ ᠪᠠᠢᠯᠳᠤᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠶᠠᠷᠢᠠᠠᠤ ᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ᠂ ᠵᠠᠢ ᠯᠠ ᠭᠠᠷᠪᠠᠯ 《ᠪᠢᠳᠠ ᠪᠣᠠᠠᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠣᠷᠠᠯ ᠶᠢᠡᠷ》 ᠭᠡᠳ ᠡᠭᠢᠯᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠶᠤᠮ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠪᠢᠳᠠ ᠪᠣᠠᠠᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠣᠷᠠᠯ ᠶᠢᠡᠷ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠴᠠᠪᠴᠢᠯᠠᠭᠠᠤᠨ ᠣᠷᠤᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠶᠤᠰᠤᠳᠠᠢ ᠯᠠ ᠰᠠᠯᠠᠮ᠎ᠠ ᠭᠢᠯᠠᠰ᠂ ᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠪᠦᠡᠳᠡᠰᠭᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠤ ᠪᠢᠯᠠ᠃ ᠪᠢ ᠫᠣᠤᠳᠠᠭᠠᠤᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠣᠷᠤᠭᠤ ᠳᠠᠭᠠᠷᠢᠵᠤ ᠣᠷᠤᠭᠠᠤᠨ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠭᠢᠳᠤᠭᠠᠤᠨ ᠵᠠᠷ ᠵᠡᠰᠡᠭ᠌ ᠢ ᠨᠢ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠠᠴᠢᠵᠤ ᠠᠪᠣᠭᠠᠤᠨ ᠯᠠ ᠢᠷᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ ᠳ᠋ᠠ᠃ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠣᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠤᠯᠤᠠᠠᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠣᠯ ᠪᠢᠳᠠ ᠪᠣᠠᠠᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠣᠷᠠᠯ ᠶᠢᠡᠷ ᠡᠳᠤᠢ ᠳᠤ ᠦᠪᠣᠷ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠢ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠡᠳ᠂ ᠭᠡᠷᠡᠮ ᠤᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠴᠠᠪᠴᠢᠯᠳᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠤ ᠶᠤᠮᠰᠠᠨ ᠭᠡᠵᠤ ᠳᠠᠷᠵᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠯᠡᠭᠦ ᠳᠤ ᠳᠤᠪᠴᠢᠨ ᠦᠯᠡᠮᠵᠢ ᠭᠡᠭ᠍ᠵᠢᠭᠦᠨ ᠢᠨᠢᠶᠡᠮᠰᠦᠭᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠶᠢᠡᠨ᠄

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠳᠠᠮᠠᠢ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠶᠠᠷᠢᠠᠠᠤ ᠳᠤᠰᠠ ᠦᠭᠡᠶ᠃ ᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠤᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠣᠯ ᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠪᠢᠳᠠᠨ ᠳᠤ ᠵᠡᠪᠰᠡᠭ᠌ ᠦᠭ‍ᠭᠦ ᠪᠠᠨ ᠪᠣᠯᠢᠭᠠᠤᠨ ᠪᠢᠳᠠᠨ ᠳᠠᠷᠤᠠᠠᠳᠠᠵᠤ ᠣᠯᠤᠰ ᠭᠡᠷ ᠰᠥᠨᠦᠭᠦ ᠳᠤ ᠭᠦᠷᠦᠨ᠎ᠡ ᠭᠡᠯ᠎ᠡ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠳᠠᠢ᠌ᠮᠤ ᠪᠢᠰᠢ᠃ ᠪᠢᠳᠠᠨ ᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠲᠦᠰᠢᠮᠠᠤᠨ ᠤᠨ ᠣᠯᠠᠩᠭᠢ ᠨᠢ ᠳᠡᠭᠡᠵᠤ ᠪᠣᠳᠤᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠬ᠎ᠠ᠃ ᠳᠠ ᠨᠡᠷ ᠪᠣᠳᠤ᠂ ᠪᠢᠳᠠᠨ ᠤ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠣᠯᠠᠨ ᠠᠢ᠌ᠮᠠᠭ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡᠭᠡᠷ ᠨᠢᠭᠡᠳᠴᠦ ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠡᠷᠭᠡ ᠪᠦᠭᠦᠢ ᠣᠯᠤᠰ ᠳᠦᠷᠤ ᠶᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠤᠯᠤᠨ ᠳᠤᠠᠠᠳᠠᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠡᠳ᠋ ᠭᠦᠷᠦᠩᠭᠡ ᠭᠦᠴᠤᠨ ᠴᠢᠳᠠᠯ ᠭᠦᠷᠦᠯᠴᠡᠭᠦ ᠦᠭᠡᠶ ᠭᠠᠴᠢᠠᠠᠳᠠᠨ ᠳᠤᠳᠠᠠᠠᠳᠠᠵᠤ ᠮᠤᠠᠠᠤᠭᠰᠠᠨ ᠵᠣᠢ᠌ᠯ ᠣᠠᠠᠳᠤ ᠦᠭᠡᠶ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠲᠡᠶ ᠡᠰᠡᠷᠭᠦᠴᠡᠨ ᠳᠤᠯᠵᠤ ᠭᠦᠴᠦᠷᠭᠡᠨ ᠳᠠᠢ᠌ᠯᠵᠤ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠳᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠣᠷᠤᠨ ᠢ ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠠᠠᠰᠠᠭᠠᠷ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃ ᠭᠡᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠤᠭᠰᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠦᠨ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠠᠨ ᠴᠢᠭᠤᠯᠭᠠᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠶᠢ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠲᠤ ᠠᠢᠮᠠᠭ ᠮᠤᠵᠢ ᠠᠯᠪᠠᠲᠤ ᠪᠤᠭᠤᠯ ᠪᠤᠯᠭᠠᠨ ᠦᠭᠴᠦ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠵᠤ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠪᠢᠯᠡ ᠳᠡ ᠭᠡᠵᠤ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨ ᠭᠡᠯᠡᠪᠡ᠁

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠴᠤᠠᠠᠤᠮ ᠦᠨᠡᠨ᠃ ᠡᠪᠦᠭᠡᠳ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦᠰ ᠤᠨ ᠣᠩᠭ᠋ᠤᠨ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠢ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠪᠣᠯᠠᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠲᠤ ᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠦᠰᠦᠭ᠌ ᠵᠢᠷᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠪᠣᠯ ᠦᠴᠦᠭᠡᠨ ᠭᠡᠷᠭᠡᠮ ᠡᠴᠠ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠣᠯᠠᠷᠢᠠᠠᠤ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠳᠠᠮᠰᠢᠭ ᠭᠡᠵᠤ ᠳᠠᠷᠵᠠ ᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ ᠬᠤᠷᠤᠰᠤᠯ ᠲᠡᠶ ᠭᠡᠯᠡᠪᠡ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠳᠠ ᠨᠡᠷ ᠳᠦᠷᠤ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠣᠴᠢᠷ ᠢ ᠮᠡᠳᠡᠭᠦ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃ ᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠤᠯᠠᠠᠤ ᠨᠢ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠵᠦᠪ ᠭᠡᠵᠤ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦᠰ ᠪᠣᠯᠭᠤᠭᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ ᠰᠢᠤ᠃ ᠳᠠ ᠨᠡᠷ ᠲᠤ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦᠰ ᠢ ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠨ ᠭᠡᠯᠡᠯᠴᠡᠭᠦ ᠶᠤᠰᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠭᠡᠵᠤ ᠳᠤᠪᠴᠢᠨ ᠰᠢᠷᠪᠢ ᠳᠠᠳᠠᠪᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠳᠠ ᠨᠡᠷ ᠰᠢᠭ ᠦᠨᠦᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠥᠭᠡᠭᠦᠨ ᠡᠴᠠ ᠣᠯᠤᠰ ᠳᠦᠷᠤ ᠶᠢ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠠᠠᠤ ᠡᠴᠠ ᠪᠣᠴᠠᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠠᠮᠢᠳᠠᠤᠨ ᠯᠠ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦᠰ ᠤᠨ ᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠶᠢ ᠡᠷᠭᠢᠭᠦᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠤᠨ ᠳᠠᠷᠠ ᠨᠤᠪᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠪᠠᠯᠠᠭ ᠳᠠᠷᠢᠠᠠᠰᠠᠨ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠌ ᠭᠡᠵᠤ ᠳᠠᠷᠵᠠ ᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ ᠭᠡᠯᠡᠭᠡᠳ ᠳᠤᠪᠴᠢᠨ ᠣᠷᠤᠭᠤ ᠭᠠᠠᠠᠴᠠ ᠬᠤᠷᠤᠭᠤ ᠪᠠᠷ ᠴᠢᠴᠢᠨ ᠵᠠᠨᠤᠪᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠳᠠᠷᠵᠠ ᠴᠢ ᠦᠴᠦᠬᠡᠨ ᠭᠠᠪᠢᠶ᠎ᠠ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠡᠷᠳᠦᠭᠡᠳ ᠳᠠᠩᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠷᠳᠡ ᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ ᠭᠠᠩ ᠵᠢᠳᠠ ᠪᠠᠷ ᠳᠡᠢ᠌ᠯᠦᠭᠡ ᠦᠭᠡᠶ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠲᠡᠶ ᠮᠡᠷᠭᠡᠳ ᠬᠤᠯᠤᠰᠤᠨ ᠪᠢᠷ ᠶᠢᠡᠷ ᠳᠠᠢ᠌ᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ ᠰᠢᠤ ᠭᠡᠵᠤ ᠳᠤᠪᠴᠢᠨ ᠭᠡᠳᠤᠨ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠴᠠᠠᠠᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠷᠴᠢ ᠡᠴᠠ ᠰᠤᠨᠤᠰᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠥᠭᠡ ᠪᠠᠨ ᠭᠡᠯᠡᠵᠤ ᠣᠷᠭᠢᠪᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠮᠤᠤᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠳᠦᠷᠤ ᠶᠢ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠭᠴᠢᠳ ᠭᠡᠵᠤ ᠬᠠᠰᠭᠢᠷᠤᠭᠠᠤᠨ ᠰᠦᠷᠡᠭᠡᠢ ᠰᠤᠠᠠᠳᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠳᠠᠷᠵᠠ ᠨᠢᠳᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠰᠢᠮᠠᠯᠠᠪᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠳᠦᠷᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡ ᠣᠭᠤᠳᠤᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠳᠠ ᠨᠡᠷ ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠠᠠᠤ ᠨᠢ ᠪᠣᠢ᠃ ᠵᠠ ᠣᠳᠤ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠪᠠᠷᠢᠵᠠᠭᠠᠶ᠎ᠠ ᠭᠡᠳ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠭᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯᠳᠡᠢ ᠢᠨᠢᠶᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠶᠢᠡᠨ᠂ 《ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠶᠢ ᠰᠤᠨᠤᠰᠤᠮᠠᠷ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ》 ᠭᠡᠵᠤ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠣᠷᠤᠭᠤ ᠬᠠᠷᠠᠨ ᠣᠷᠳᠤ ᠰᠤᠷᠮᠤᠤᠰᠤᠳᠠᠢ ᠨᠢᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠴᠠᠪᠴᠢᠯᠠᠪᠠ᠃

ᠳᠤᠪᠴᠢᠨ᠂ ᠳᠠᠷᠵᠠ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠤᠨ ᠭᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠵᠤᠠᠠᠰᠤᠵᠤ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ᠂ 《ᠡᠪᠦᠭᠡᠨ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤ》 ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠶᠢ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠪᠠ᠃

ᠳᠠᠭᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠳᠠᠪᠠᠭ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠵᠤ ᠦᠭ‍ᠭᠦ ᠳᠤ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯᠳᠤ ᠠᠮᠰᠠᠵᠤ ᠥᠵᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠶᠢᠡᠨ 《ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ᠂ ᠨᠥᠭᠦᠭᠡ ᠵᠢᠨᠠᠨ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠠᠰᠠᠷ ᠲᠤ ᠢᠳᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠ ᠮᠦᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ》 ᠭᠡᠯ᠎ᠡ᠃

ᠡᠨᠠ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯᠳᠤ ᠰᠠᠶ‍ᠢᠠᠠᠠᠨ ᠪᠠᠶᠠᠵᠢᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌᠃ ᠯᠠᠪ ᠨᠠᠮᠢ᠋ᠢ ᠳᠠᠪᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠤ ᠰᠢᠭ᠃ ᠭᠡᠳᠦᠢ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠡᠢ᠌ᠮᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠶᠠᠪᠣᠪᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠳ᠋ᠠ᠃ ᠶᠠᠭᠤ ᠴᠤ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠰᠤᠷᠢᠵᠤ ᠦᠵᠡᠶ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠣᠳᠤᠭᠠᠤᠨ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠡᠵᠠᠨ ᠭᠠᠷᠤᠯ᠎ᠠ᠃

ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠭᠤᠶᠤᠵᠤ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠶᠢ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠵᠥᠪᠭᠡᠨ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠰᠠᠢ᠌ᠠᠠᠠᠨ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠᠢ ᠶᠢ ᠰᠤᠨᠤᠰᠤᠶ᠎ᠠ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠭᠦᠰᠡᠯ ᠪᠢᠰᠢ ᠪᠢᠯᠠ᠃ ᠡᠨᠠ ᠪᠦᠳᠦᠭᠦᠨ ᠭᠡᠵᠢᠭᠡ ᠲᠡᠶ ᠦᠳᠭᠡᠨ ᠭᠦᠮᠦᠰᠭᠡ᠂ ᠦᠷᠭᠡᠨ ᠮᠠᠩᠨᠠᠢ ᠲᠡᠶ ᠪᠣᠷᠤ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠨᠢᠳᠤᠨ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠳᠤᠰᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠡᠴᠠ ᠬᠣᠢ᠌ᠰᠢ ᠡᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠪᠣᠳᠤᠯ ᠰᠦᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠡᠭᠦᠳᠤ ᠨᠢ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠡᠭᠡᠨᠡᠷ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠬᠤᠪᠢ ᠳᠤ ᠭᠦᠡᠳᠤ ᠴᠢᠮᠡᠭᠯᠡᠯ ᠨᠠᠢ᠌ᠷ ᠲᠤ ᠣᠳᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠭᠤᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠠᠳᠠᠭ ᠤᠨ ᠳᠠᠮᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ᠃ ᠭᠡᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠦᠨᠦᠳᠤᠷ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠳᠤ ᠳᠠᠢ᠌ᠮᠤ ᠪᠢᠰᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠ᠃ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠶᠢ ᠬᠠᠷᠠᠠᠠᠤ ᠪᠦᠷᠢ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠭᠤᠶᠤ ᠵᠦᠢᠯ ᠨᠢᠳᠦᠨ ᠳᠤᠨᠢ ᠲᠤᠰᠬᠤ ᠠᠵᠢ᠃

ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠪᠤᠰᠴᠤ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠷᠭᠡᠲᠡ ᠢᠷᠡᠵᠦ ᠰᠠᠭᠤᠭᠠᠳ 《ᠲᠠ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠ ᠯᠠ ᠳᠠ᠃ ᠭᠠᠢᠭᠤᠢ ᠰᠢᠦ ᠳᠠ》ᠭᠡᠵᠦ ᠱᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠳᠠᠬᠢᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠭᠤᠯᠪᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠪᠢ ᠰᠦᠷᠡᠬᠡᠢ ᠰᠤᠭᠲᠤᠯ᠎ᠠ᠃ ᠪᠠᠰᠠ ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠪᠠᠬᠠᠨ ᠡᠪᠡᠳᠴᠤ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠳ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠪᠤᠰᠪᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠪᠢ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠭᠠᠷᠤᠶ᠎ᠠ ᠭᠡᠳ ᠳᠤᠪᠴᠢᠨ ᠪᠤᠰᠪᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠴᠢ ᠰᠠᠭᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢ ᠭᠡᠳ ᠳᠤᠪᠴᠢᠨ ᠢ ᠬᠦᠢᠲᠡᠨ ᠨᠢᠳᠦ ᠪᠡᠷ ᠰᠢᠷᠪᠢᠭᠰᠡᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠳᠤ ᠬᠠᠨᠳᠤᠵᠤ 《ᠲᠠ ᠨᠠᠮᠢ᠋ᠢ ᠰᠠᠯᠬᠢᠨ ᠳᠤ ᠭᠠᠷᠭᠠᠭᠠᠳ ᠦᠭᠭᠦᠭᠡᠴᠢ》ᠭᠡᠵᠦ ᠨᠢᠳᠦ ᠪᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠲᠤᠭᠯᠠᠨ ᠢᠨᠢᠶᠡᠮᠰᠦᠭᠯᠡᠵᠦ ᠬᠡᠯᠡᠪᠡ᠃

《ᠴᠢ ᠰᠠᠭᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢ》 ᠭᠡᠵᠦ ᠲᠤᠪᠴᠢᠨ ᠳᠤ ᠬᠡᠯᠡᠬᠦ ᠳᠤ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠠᠷᠰ ᠰᠢᠭ ᠲᠤᠭᠰᠢᠨ ᠭᠡᠦᠬᠡᠨ ᠪᠤᠯᠤᠯᠲᠠᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠤᠳᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠯ 《ᠲᠠ ᠨᠠᠮᠢ᠋ᠢ ᠰᠠᠯᠬᠢᠨ ᠳᠤ ᠭᠠᠷᠭᠠᠭᠠᠳ ᠦᠭᠭᠦᠭᠡᠴᠢ》 ᠭᠡᠵᠦ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠡᠴᠡ ᠭᠤᠶᠤᠬᠤ ᠳᠤᠨᠢ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠲᠤ ᠠᠷᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠵᠦᠭᠡᠯᠡᠨ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠲᠤᠳᠤᠷᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠯ᠎ᠠ᠃

ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠬᠤ ᠪᠠᠨ ᠮᠡᠳᠡᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠭᠠᠢᠬᠠᠨ ᠪᠠᠢᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯᠲᠦ ᠨᠢᠳᠦ ᠪᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠳᠤᠬᠢᠶ᠎ᠠ ᠦᠭᠪᠡ᠃ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠡᠬᠡᠨᠡᠷ ᠤᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠬᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠢ ᠲᠩᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠷᠯᠢᠭ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠤᠳᠤᠳᠠᠭ ᠳᠤᠪᠴᠢᠨ ᠴᠤ ᠡᠬᠡᠨᠡᠷ ᠢ ᠨᠢ ᠰᠠᠯᠬᠢᠨ ᠳᠤ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠤ ᠦᠭᠬᠦ ᠶᠢ ᠬᠦᠰᠡᠪᠡ᠃

ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠳᠠᠭᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠤᠰᠤᠭᠠᠳ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠳᠤ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠬᠡᠦᠬᠡᠨ ᠳᠠᠭᠠᠵᠤ ᠭᠠᠷᠤᠯ᠎ᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠰᠦᠨᠢ ᠡ ᠭᠡᠵᠦ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠬᠡᠯᠡᠭᠡᠳ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠦᠭᠡᠳᠡ ᠬᠠᠷᠠᠯ᠎ᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠤᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠬᠠᠮᠠᠷ ᠬᠤᠷᠤᠰᠬᠠᠭᠠᠳ ᠤᠯᠢᠭ ᠲᠠᠢ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠲᠡᠷᠡ ᠴᠤ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠷᠤᠭᠤ ᠪᠢᠰᠢ᠃ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠨ ᠤ ᠪᠤᠷᠤᠭᠤ ᠰᠢᠦ ᠳᠡ ᠭᠡᠳ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠢᠨᠢᠶᠡᠪᠡ᠃

ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠠᠢᠬᠤᠪᠲᠤᠷ ᠦᠭᠡ ᠲᠡᠢ ᠬᠡᠦᠬᠡᠨ ᠪᠤᠢ᠃ ᠴᠡᠴᠡ ᠪᠤᠯᠢᠶᠠᠯᠳᠤᠬᠤ ᠶᠤᠮ ᠪᠤᠯ ᠪᠢ ᠰᠠᠪᠠ ᠶᠢ ᠴᠢᠨᠢ ᠬᠤᠭᠤᠰᠤᠨ ᠪᠤᠴᠠᠭᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠰᠢᠦ ᠭᠡᠵᠦ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠳ ᠶᠤᠵᠤᠲᠠᠢ ᠢᠨᠢᠶᠡᠮᠰᠦᠭᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠶᠢᠡᠨ 《ᠲᠠᠨ ᠢ ᠤᠳᠤᠭᠠᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠰᠠᠭᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭᠠᠳ ᠰᠦᠨᠢ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠭᠠᠢᠬᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠮᠡᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡᠢ》 ᠭᠡᠯ᠎ᠡ᠃

ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠤᠢᠷᠠᠲᠤᠵᠤ ᠤᠴᠢᠭᠠᠳ ᠵᠤᠭᠰᠤᠬᠤ ᠳᠤᠨᠢ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠦᠯᠦ ᠮᠡᠳᠡᠭ ᠵᠠᠢᠯᠠᠪᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠡᠷᠭᠢᠭᠡᠳ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠪᠢ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠲᠡᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠬᠠᠵᠠᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠪᠢᠳᠡᠭᠡᠢ ᠠᠶᠤ ᠭᠡᠳ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠨᠠᠢᠭᠤᠨ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠡᠴᠡ ᠲᠦᠰᠢᠵᠦ ᠠᠪᠤᠯ᠎ᠠ᠃

ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠭᠠᠯᠵᠢᠭᠤ ᠬᠡᠦᠬᠡᠨ ᠪᠤᠢ᠃ ᠠᠯᠢ  ᠡᠰᠡᠭᠦᠯ᠎ᠡ ᠡᠢᠮᠦ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠤᠭᠲᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ ᠤᠤ ᠭᠡᠵᠦ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠪᠤᠳᠤᠪᠠ᠃ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠢᠠᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠯ ᠶᠢᠡᠷ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠶᠢ ᠤᠯᠠᠮ ᠰᠢᠬᠠᠨ ᠨᠠᠯᠠᠪᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠲᠠ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠤᠭᠲᠤᠵᠤ ᠰᠢᠦ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠪᠢ ᠰᠤᠭᠲᠤᠵᠤ ᠭᠡᠵᠦ ᠤᠤ︖ ᠬᠠᠴᠠᠷ ᠡᠴᠡ ᠮᠢᠨᠢ ᠭᠠᠯ ᠪᠤᠲᠠᠷᠠᠭᠠᠳ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠠ ᠪᠠᠷᠢᠭᠠᠳ ᠦᠵᠡ ᠯᠡ ᠳᠡ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠵᠦᠭᠡᠷ ᠵᠦᠭᠡᠷ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠭᠠᠷ ᠴᠢᠨᠢ ᠬᠦᠢᠲᠡᠨ ᠪᠠᠢᠬ᠎ᠠ᠂ ᠪᠠᠷᠢᠭᠠᠳ ᠦᠭᠭᠦᠭᠡᠴᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠬᠡᠯᠡᠬᠦ ᠳᠤ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠳᠤ ᠦᠨᠡᠨ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠦᠨ ᠠᠷᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠭᠤᠶᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠩᠭᠡ ᠢᠯᠡ ᠪᠠᠢᠪᠠ᠃

ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠦᠪᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠤᠬᠠᠮᠰᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠡᠷᠡᠰ ᠰᠤᠴᠢᠮᠠᠭ ᠶᠢᠠᠷ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠴᠠᠷ ᠢ ᠪᠠᠷᠢᠯ᠎ᠠ᠃

ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠤᠨ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠲᠡᠷᠡ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ ᠨᠢ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠲᠤᠨᠢ ᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠰᠤᠭᠲᠤᠭᠤᠷᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠯ᠎ᠠ᠃ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠤᠭ ᠡᠴᠡ ᠠᠷᠢᠬᠢ ᠤᠤᠭᠤᠳᠠᠭ ᠪᠤᠯᠪᠠᠴᠤ ᠦᠨᠦ ᠤᠷᠤᠢ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠬᠤᠨᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠷᠢᠬᠢ ᠤᠤᠭᠤᠵᠤ ᠦᠨᠡᠬᠡᠷ ᠴᠦ ᠰᠦᠷᠡᠬᠡᠢ ᠰᠤᠭᠲᠤᠵᠠᠢ᠃

ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠷ ᠬᠠᠴᠠᠷ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠳᠤ ᠴᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠴᠤ ᠠᠮᠢᠰᠬᠤᠭᠠᠯᠠᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠢᠪᠠ᠃ ᠢᠩᠭᠢᠭᠡᠳ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠵᠢᠯ ᠴᠤ ᠵᠤᠭᠰᠤᠵᠤ ᠪᠤᠯᠤᠮᠠᠷ ᠰᠠᠨᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠭᠠᠷ ᠬᠠᠴᠠᠷ ᠡᠴᠡ ᠨᠢ ᠰᠠᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠤᠷᠲᠤ ᠭᠡᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠯᠳᠠᠪᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠵᠠ ᠤᠷᠤᠶ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠦ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠤᠭᠵᠤᠮ ᠬᠦᠨᠳᠡᠢ ᠳᠠᠭᠤ ᠪᠡᠷ ᠬᠡᠯᠡᠬᠦ ᠳᠦ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠰᠡᠭᠰᠦᠷᠪᠡ᠃

ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦ ᠬᠢᠵᠦ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠢ ᠬᠢᠷᠢ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠡᠴᠡ ᠨᠢ ᠬᠡᠲᠦᠷᠡᠭᠦᠯᠵᠦ ᠪᠠᠢᠭᠠᠳ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ ᠪᠢᠯᠡ᠃ ᠭᠡᠪᠡᠴᠦ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠲᠠᠭᠤ ᠬᠠᠳᠠᠨ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠢ ᠡᠪᠳᠡᠵᠦ ᠵᠢᠷᠦᠬᠡᠨ ᠳᠤᠨᠢ ᠤᠷᠤᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠭᠤᠮᠤᠳᠠᠵᠤ ᠳᠠᠬᠢᠭᠠᠳ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠬᠤ ᠪᠠᠨ ᠴᠤ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠳᠡᠮᠡᠢ ᠯᠡ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠱᠠᠭᠠᠢᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠯᠳᠠᠪᠠ᠃

ᠡᠨᠡ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠭᠡᠷ ᠡᠴᠡ ᠭᠡᠷ ᠦᠨ ᠡᠵᠡᠨ ᠦ ᠶᠠᠷᠢᠬᠤ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠰᠤᠨᠤᠰᠤᠭᠳᠠᠪᠠ᠃

ᠲᠡᠷᠡ ᠠᠭᠤᠰᠬᠢ ᠡᠴᠡ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠬᠢᠵᠦ ᠤᠷᠬᠢ᠂ ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠳ ᠬᠠᠮᠢᠭ᠎ᠠ ᠢᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠭᠡᠵᠦ ᠵᠠᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠰᠤᠨᠤᠰᠤᠶ᠎ᠠ ᠭᠡᠳ ᠢᠨᠢᠶᠡᠬᠦ ᠳᠤ 《ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠂ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ》ᠭᠡᠵᠦ ᠮᠠᠭᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠲᠡᠢ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠪᠠ᠃

ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠡᠨᠡ ᠦᠭᠡ ᠶᠢ ᠲᠤᠳᠤᠷᠬᠠᠢ ᠰᠤᠨᠤᠰᠴᠤ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠴᠢᠷ ᠢ ᠮᠡᠳᠡᠯ᠎ᠡ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠦᠨ ᠴᠢᠬᠢᠨ ᠳᠤ ᠬᠡᠳᠡᠭᠡᠨ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤ ᠰᠢᠭ ᠳᠦᠩᠭᠢᠨᠡᠨ ᠰᠤᠨᠤᠰᠳᠠᠵᠠᠢ᠃

᠎᠎᠎᠎᠎᠎᠎᠎᠎᠎᠎᠎᠎᠎᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠤᠷᠤᠶ᠎ᠠ ᠭᠡᠳ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠭᠡᠷ ᠦᠨ ᠵᠦᠭ ᠶᠠᠪᠤᠬᠤ ᠳᠤ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠬᠤᠢᠨ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠨᠢ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠭᠤᠮᠤᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠬᠡᠯᠲᠦᠷᠢᠪᠡ᠃

ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠢ ᠤᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠬᠤᠢᠰᠢ ᠤᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠴᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠ ᠤᠷᠤᠵᠤ ᠢᠷᠡᠯ᠎ᠡ᠃

᠎᠎᠎᠎᠎᠎᠎᠎᠎᠎᠎᠎᠎᠎᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠡᠨᠡ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢ ᠮᠠᠨᠵᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠲᠠᠭᠠᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠡᠨᠡ ᠪᠤᠯ ᠭᠤᠢᠲᠠ ᠠᠮᠲᠠᠲᠠᠢ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠪᠢᠰᠢ ᠰᠢᠭ᠌ ᠰᠠᠨᠠᠭᠳᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠪᠤᠳᠤᠪᠠᠯ ᠨᠦᠭᠦᠭᠡ ᠦᠬᠡᠷ ᠰᠢᠬᠢᠷ ᠤᠨ ᠠᠮᠲᠠ ᠮᠡᠳᠡᠳᠡᠭ ᠦᠭᠡᠢ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠪᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢᠬ᠎ᠠ ᠳᠠ ᠭᠡᠵᠦ ᠭᠡᠷ ᠦᠨ ᠡᠵᠡᠨ ᠬᠡᠯᠡᠭᠡᠳ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠪᠠᠨ ᠮᠤᠷᠤᠯᠵᠠᠭᠠᠳ ᠢᠨᠢᠶᠡᠵᠦ ᠢᠲᠡᠭᠡᠯᠲᠦ ᠦᠭᠡᠳᠡ ᠬᠠᠷᠠᠯ᠎ᠠ᠃ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠵᠠᠯᠢᠲᠠᠢ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠩᠭᠦᠢ ᠨᠢᠳᠦᠨ ᠳᠤ 《ᠤᠳᠤ ᠶᠠᠭᠤ ᠭᠡᠵᠦ ᠭᠠᠯᠯᠠᠳᠠᠭ ᠪᠤᠯ︖ ᠭᠠᠤᠯᠢ ᠴᠢᠨᠢ ᠴᠤᠬᠤᠢᠬᠤ ᠴᠠᠭ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ》 ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠱᠤᠤᠯᠠᠯ ᠳᠤᠷᠤᠮᠵᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠳᠤᠷᠬᠠᠢ ᠲᠤᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠭᠲᠠᠨ ᠶᠠᠳᠠᠨ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠬᠠᠷᠠᠵᠠᠢ᠃

ᠢᠲᠡᠭᠡᠯᠲᠦ ᠶᠡᠬᠡᠮᠰᠦᠭ ᠶᠢᠡᠷ ᠰᠠᠪᠬ᠎ᠠ ᠠᠪᠴᠤ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠠᠮᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠬᠢᠵᠦ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠵᠠᠵᠢᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶᠢᠠᠨ 《ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ ᠦᠨ ᠪᠤᠶᠠᠨᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠫᠦᠰᠡᠨ ᠳᠦ ᠢᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠰᠢᠪ ᠳᠡ》 ᠭᠡᠳ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠤᠷᠤᠭᠤ ᠬᠠᠷᠠᠯ᠎ᠠ᠃

ᠶᠤᠨᠳᠤᠨ ᠤ ᠬᠦᠬᠡ ᠢᠨᠢᠶᠡᠳᠦ ᠬᠦᠷᠴᠦ᠂ ᠡᠬᠡᠨᠡᠷ ᠤᠷᠤᠭᠤ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠳ 《ᠢᠲᠡᠭᠡᠯᠲᠦ ᠴᠤ ᠤᠯᠠᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠶᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠶᠤᠮ ᠡ》ᠭᠡᠯ᠎ᠡ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠢᠲᠡᠭᠡᠯᠲᠦ ᠡ᠂ ᠴᠢ ᠰᠤᠭᠲᠤᠭᠠᠳ ᠠᠨᠳᠤᠭᠤᠷᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠴᠢ ᠪᠢᠳᠡ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠤᠭᠲᠤ ᠢᠳᠡᠵᠦ ᠦᠵᠡᠭᠡ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠦ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠶᠢ ᠬᠡᠯᠡᠬᠦ ᠳᠦ ᠢᠲᠡᠭᠡᠯᠲᠦ ᠵᠠᠷᠤᠴᠠ ᠤᠷᠤᠭᠤ ᠪᠠᠨ ᠭᠠᠢᠬᠠᠨ ᠬᠠᠷᠠᠯ᠎ᠠ᠃

ᠢᠲᠡᠭᠡᠯᠲᠦ ᠭᠡᠷᠡᠭ ᠪᠢᠰᠢ ᠪᠤᠯᠤᠭᠠᠳ ᠳᠠᠪᠤᠰᠤᠯᠠᠯᠲᠠ ᠨᠢ ᠬᠡᠳᠦᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠢ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠠᠴᠠ ᠡᠴᠡ ᠤᠯᠵᠤ ᠬᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠢᠠᠷ ᠪᠠᠷᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠭᠡᠷ ᠦᠨ ᠡᠵᠡᠨ ᠦᠪᠡᠷ ᠢ ᠨᠢ ᠤᠷᠬᠠᠳᠠᠨ ᠠᠪᠤᠭᠠᠳ ᠪᠠᠬᠠᠷᠬᠠᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠮᠡᠳᠡᠵᠡᠢ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠦᠨᠡᠬᠡᠷ ᠴᠦ ᠲᠡᠢᠮᠦ ᠪᠤᠯᠤᠯᠲᠠᠢ᠃ ᠰᠤᠭᠲᠤᠵᠤ ᠤᠷᠬᠢᠭᠠᠳ ᠠᠯᠲᠠ ᠭᠠᠤᠯᠢ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠢ ᠢᠯᠭᠠᠬᠤ ᠪᠠᠨ ᠪᠤᠯᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠯ᠎ᠡ᠃

᠎᠎᠎᠎᠎᠎᠎᠎᠎᠎᠎᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠮᠠᠨᠵᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠯᠠ ᠲᠤᠷ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠶᠤᠮ ᠭᠡᠵᠦ ᠭᠡᠷ ᠦᠨ ᠡᠵᠡᠨ ᠳᠠᠪᠲᠠᠨ ᠬᠡᠯᠡᠪᠡ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠲᠤᠭᠤᠭᠠᠴᠢ ᠭᠡᠨᠡᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠢ ᠶᠠᠭᠤ ᠪᠠᠷ ᠴᠤ ᠬᠠᠭᠤᠷᠴᠤ ᠴᠢᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠦ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠬᠡᠯᠡᠭᠡᠳ ᠡᠮᠦᠨᠡᠬᠢ ᠲᠠᠪᠠᠭ ᠲᠠᠢ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢ ᠲᠦᠯᠬᠢᠵᠦ ᠤᠷᠬᠢᠪᠠ᠃ ᠭᠡᠷ ᠦᠨ ᠡᠵᠡᠨ ᠦ ᠤᠷᠮ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠬᠤᠭᠤᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠢᠠᠷ ᠪᠠᠷᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠴᠢᠷᠠᠢ ᠨᠢ ᠤᠯᠠᠢᠪᠠ᠃ ᠡᠨᠡ ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠳ ᠢᠲᠡᠭᠡᠯᠲᠦ ᠤᠴᠢᠷ ᠢ ᠤᠢᠯᠠᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠲᠠᠢ ᠰᠡᠷᠭᠦᠯᠡᠩ ᠵᠠᠷᠤᠴᠠ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠᠬᠠᠷᠬᠠᠵᠤ ᠲᠡᠰᠭᠡᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠪᠠ᠃ ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠳ ᠳᠠᠪᠠᠯᠲᠠ ᠪᠠᠨ ᠤᠯᠠᠮ ᠳᠠᠪᠤᠰᠤᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠠᠮᠲᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠭᠠᠬᠤ ᠭᠡᠵᠦ 《ᠲᠡᠷᠡ ᠲᠤᠭᠤᠭᠠᠴᠢ ᠤᠯᠠᠨ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠ ᠬᠢᠳᠡᠭ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠭᠡᠵᠦ ᠯᠠ ᠲᠠᠨ ᠢ ᠳᠠᠪᠠᠵᠤ ᠤᠷᠬᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠯᠤᠯᠲᠠᠢ》 ᠭᠡᠳ ᠰᠠᠪᠬ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠰᠢᠷᠡᠭᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠳᠠᠯᠪᠢᠵᠠᠢ᠃

ᠬᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠵᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠨᠳᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤ ᠶᠠᠭᠤ ᠴᠤ ᠳᠤᠤᠭᠠᠷᠴᠤ ᠴᠢᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠮᠢᠨᠴᠢᠢᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠤᠯᠠᠢᠭᠠᠳ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠢᠠᠨ ᠲᠤᠪᠴᠢ ᠶᠢ ᠲᠠᠢᠯᠪᠠ᠃

ᠭᠡᠷ ᠦᠨ ᠳᠤᠲᠤᠷ᠎ᠠ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠵᠠᠭᠤᠷ᠎ᠠ ᠨᠠᠮ ᠭᠦᠮ ᠪᠤᠯᠪᠠ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠠᠮ ᠭᠦᠮ ᠦᠨ ᠲᠤᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠢᠲᠡᠭᠡᠯᠲᠦ ᠰᠢᠭ᠌ ᠪᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠰᠢᠭ᠌ ᠭᠤᠮᠤᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠳᠠᠷᠵᠠ ᠰᠢᠭ ᠠᠭᠤᠷᠯᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠭᠡᠷ ᠦᠨ ᠡᠵᠡᠨ ᠰᠢᠭ᠌ ᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠢ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠶᠡᠷᠦᠨᠢ ᠲᠠ ᠨᠠᠷ ᠤᠯᠠᠨ ᠠᠪᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠦ ᠴᠢᠰᠤ ᠤᠷᠤᠰᠬᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠮᠠᠨᠵᠢᠨ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠵᠤ ᠤᠷᠬᠢᠭᠠᠳ ᠭᠡᠮ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠰᠢᠭ᠌ ᠬᠡᠯᠪᠡᠯᠵᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠦ ᠳᠠᠷᠵᠠ ᠪᠦᠳᠦᠭᠦᠨ ᠪᠠᠷᠭᠢᠯ ᠳᠠᠭᠤ ᠪᠠᠷ ᠭᠡᠨᠡᠳᠲᠡ ᠬᠠᠰᠭᠢᠷᠪᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠮᠡᠷᠭᠡᠳ ᠦᠨ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠳ ᠬᠡᠯᠡᠯᠴᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠪᠢᠳᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠦᠨ ᠲᠦᠰᠢᠮᠡᠳ᠂ ᠠᠮᠢᠲᠠᠨ ᠢ ᠵᠢᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠬᠤᠪᠢᠯᠭᠠᠨ᠂ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠨᠠᠰᠤᠲᠤ ᠪᠤᠭᠳᠠ ᠵᠢᠪᠵᠦᠨᠳᠠᠮᠪᠠ ᠨᠢᠭᠡᠨᠲᠡ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠰᠢᠢᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠢ᠁ ᠭᠡᠵᠦ ᠲᠤᠪᠴᠢᠨ ᠬᠦᠢᠲᠡᠨ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠲᠠᠢᠪᠤᠩ ᠳᠠᠭᠤ ᠪᠠᠷ ᠡᠬᠢᠯᠡᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠲᠡᠪᠴᠢᠶᠡᠷᠢ ᠨᠢ ᠳᠠᠭᠤᠰᠤᠭᠰᠠᠨ ᠳᠠᠷᠵᠠ 《ᠳᠠᠭᠤ ᠪᠠᠨ ᠠᠶᠠᠳᠠ᠃ ᠪᠢᠲᠡᠭᠡᠢ ᠳᠤᠩᠭᠤᠰ》ᠭᠡᠳ ᠴᠢᠷᠠᠢ ᠨᠢ ᠬᠦᠷᠡᠩ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠪᠤᠰᠪᠠ᠃ ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠪᠤᠭᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠳᠠᠷ ᠰᠤᠢᠪᠤᠨ ᠳᠠᠨᠢᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠤᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭᠡ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠤᠯ ᠳᠠᠷᠵᠠ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠳᠤᠪᠴᠢᠨ ᠢ ᠰᠠᠯᠤᠮ ᠪᠤᠯᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠦᠳᠦᠵᠦ ᠤᠷᠬᠢᠬᠤ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠳᠠᠮᠵᠢᠭ ᠦᠭᠡᠢ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦᠰ ᠦᠨᠦᠳᠦᠷ ᠰᠢᠷᠠᠨᠠᠩ ᠵᠢᠨᠦᠩ ᠸᠠᠩ ᠲᠠᠢ ᠰᠠᠷᠬᠤᠳ ᠵᠤᠭᠤᠭᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠪᠢ ᠴᠤ ᠪᠠᠰᠠ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠰᠠᠭᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠤᠷᠤᠢᠲᠠᠵᠤ ᠤᠷᠬᠢᠯ᠎ᠠ ᠭᠡᠳ ᠰᠤᠢᠪᠤᠨ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠲᠡᠢ ᠶᠡᠬᠡᠮᠰᠦᠭ ᠶᠢᠡᠷ ᠮᠡᠨᠳᠦᠯᠡᠭᠡᠳ ᠰᠠᠭᠤᠪᠠ᠃

ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠠᠯᠪᠠ ᠲᠠᠢ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠪᠢᠰᠢ ᠪᠢᠯᠢᠦ ᠭᠡᠵᠦ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠲᠤᠷ᠎ᠠ ᠰᠠᠨᠠᠭᠳᠠᠭᠠᠳ ᠰᠤᠨᠳᠠᠭ ᠡᠴᠡ ᠠᠳᠢᠰ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠪᠤᠳᠤᠭᠳᠠᠪᠠ᠃

ᠰᠤᠢᠪᠤᠨ ᠠᠷᠢᠬᠢ ᠤᠤᠭᠤᠬᠤ ᠵᠠᠭᠤᠷ᠎ᠠ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦᠰ ᠲᠡᠷᠡ ᠨᠤᠶᠠᠨ ᠢ ᠬᠠᠲᠤᠨ ᠶᠢᠠᠨ ᠰᠤᠯᠢ᠂ ᠲᠡᠷᠡ ᠸᠠᠩ ᠳᠤ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠢ ᠠᠪᠴᠤ ᠦᠭ᠂ ᠲᠡᠷᠡ ᠭᠦᠩ ᠢ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠬᠠᠲᠤᠨ ᠶᠢᠠᠨ ᠪᠤᠯᠭᠠᠵᠤ ᠠᠪ ᠭᠡᠵᠦ ᠵᠠᠷᠯᠢᠭ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠳᠦ ᠲᠡᠢᠮᠦ ᠶᠡᠬᠡ ᠱᠠᠩᠨᠠᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠳ ᠯᠡ ᠪᠤᠭᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠳᠤ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠦᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠰᠤᠨᠢᠨ ᠢ ᠶᠠᠷᠢᠯ᠎ᠠ᠃

ᠰᠦᠨᠢ ᠤᠷᠤᠢ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠤᠢᠨ᠎ᠠ ᠢᠲᠡᠭᠡᠯᠲᠦ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠢ ᠶᠠᠪᠤᠬᠤ ᠳᠤ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠨᠦᠬᠦᠷ ᠦᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠴᠢᠬᠢᠨ ᠳᠦ ᠦᠭᠡ ᠬᠡᠯᠡᠪᠡ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠲᠠ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠮᠠᠷᠭᠠᠰᠢ ᠮᠢᠨᠦ ᠭᠡᠷ ᠲᠦ ᠭᠡᠢᠭᠦᠯᠦᠨ ᠤᠴᠢᠬᠤ ᠶᠢ ᠤᠷᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠦ ᠳᠤᠪᠴᠢᠨ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠢᠨᠢᠶᠡᠪᠡ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠪᠢᠳᠡ ᠦᠷᠯᠦᠭᠡ ᠡᠷᠲᠡ ᠪᠤᠴᠠᠬᠤ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ ᠡᠨᠡ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠪᠠᠢᠬ᠎ᠠ᠃ ᠭᠡᠪᠡᠴᠦ ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠬᠤ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠢᠰᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠢ ᠢᠲᠡᠭᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠦ ᠢᠲᠡᠭᠡᠯᠲᠦ ᠪᠦᠬᠦᠯᠵᠡᠨ ᠳᠤᠬᠢᠯᠵᠠᠨ ᠬᠡᠯᠡᠪᠡ᠃

ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠪᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠦᠨ ᠨᠢᠳᠦᠨ ᠳᠦ ᠨᠢᠯᠪᠤᠰᠤ ᠪᠦᠷᠬᠦᠨ ᠬᠤᠴᠤᠷᠪᠠ᠃ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠦᠨ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠳᠦ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠤ ᠰᠠᠷᠠ ᠰᠢᠭ ᠲᠤᠳᠤᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠤᠳᠤ ᠰᠢᠭ ᠬᠠᠷᠪᠤᠭᠠᠳ ᠦᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠳᠦ ᠳᠤᠲᠤᠷ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠮᠠᠨᠠᠨ ᠶᠢᠠᠷ ᠪᠦᠷᠭᠦᠭᠳᠡᠨ ᠨᠢᠳᠦᠨ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠢ᠂ ᠢᠯᠠᠩᠭᠤᠶ᠎ᠠ ᠳᠤᠪᠴᠢᠨ ᠢ ᠦᠨᠡᠰᠦᠨ ᠲᠤᠪᠷᠠᠭ ᠪᠤᠯᠭᠠᠮᠠᠷ ᠰᠠᠨᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠪᠠ᠃ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠡᠨᠡ ᠬᠡᠦᠬᠡᠨ ᠦ ᠡᠳᠦᠷ ᠦᠨ ᠪᠤᠳᠤᠯ᠂ ᠰᠦᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠡᠭᠦᠲᠦ ᠶᠢ ᠡᠵᠡᠯᠡᠵᠦ ᠬᠤᠷᠸ᠎ᠠ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠰᠢᠦ ᠳᠠ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠤᠳᠤᠨ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠪᠠᠶᠠᠰᠬᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠪᠠ᠃ ᠭᠡᠪᠡᠴᠦ ᠬᠡᠳᠦᠬᠡᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠦᠪᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠬᠦᠷᠦᠭᠡᠳ ᠢᠷᠡᠬᠦ ᠶᠢ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠬᠡᠦᠬᠡᠨ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠵᠤ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦ ᠪᠢᠯᠡ᠃

ᠵᠠᠮ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠢᠲᠡᠭᠡᠯᠲᠦ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠳᠤ ᠬᠤᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠩᠭᠢᠷᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠᠶᠠᠨ ᠢ ᠴᠢᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠢᠠᠨ ᠪᠠᠬᠠᠷᠬᠠᠨ ᠶᠠᠷᠢᠭᠠᠳ 《ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠤᠯ ᠪᠢ ᠴᠦ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤ ᠪᠠᠷ ᠶᠢᠠᠨ ᠲᠠᠯᠪᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠰᠢᠦ᠂ ᠰᠦᠷᠡᠬᠡᠢ ᠳᠠᠮᠰᠢᠭ ᠶᠤᠮ ᠳᠠ》 ᠭᠡᠵᠦ ᠬᠡᠯᠡᠵᠡᠢ᠃

ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠳᠤ ᠪᠤᠯ ᠡᠨᠡ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠤᠨ ᠰᠠᠨᠠᠯ ᠵᠦᠷᠢᠵᠦ ᠪᠠᠢᠪᠠ᠃

ᠶᠠᠭᠤ ᠴᠤ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠡᠨᠡ ᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠡᠴᠡ ᠬᠤᠯᠠᠳᠴᠤ᠂ ᠤᠷᠤᠰ ᠲᠠᠢ ᠤᠢᠷᠠᠳᠤᠬᠤ ᠳᠤ ᠲᠤᠰᠠ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠦ ᠢᠲᠡᠭᠡᠯᠲᠦ ᠦᠵᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠯ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠳᠤ 《ᠲᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠴᠢᠨᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠪᠢᠰᠢ᠃ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠳᠤ ᠲᠤᠭᠯᠠᠭᠠᠮ ᠤᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠠᠳ᠂ ᠤᠳᠤ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠲᠠᠢ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠨ ᠢᠳᠡᠬᠦ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ》 ᠭᠡᠵᠦ ᠬᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠫᠧᠲ᠋ᠷ ᠤᠨ ᠦᠭᠡ ᠰᠠᠨᠠᠭᠳᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠤᠯ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠢ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠬᠤ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠤᠳᠤᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠲᠤᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠤᠳᠤᠵᠠᠢ᠃

ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠴ·ᠯᠤᠳᠤᠢ᠌ᠳᠠᠮᠪᠠ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 22405
ᠴᠠᠭ᠄ 2007 ᠤᠨ ᠤ 10 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 15
ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ