ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ
ᠶᠢᠰᠦ ᠂ ᠦᠯᠵᠠᠢ᠌ᠲᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ

ᠲ᠋ᠠᠮᠤᠷ 1265 ᠡᠤᠨ ᠳᠤ᠂ ᠭᠦᠭᠡᠴᠢᠨ ᠬᠠᠳᠤᠨ ᠡᠴᠠ ᠲᠦᠷᠦᠵᠠᠢ᠃ 1294 ᠡᠤᠨ ᠳᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤᠷᠤ ᠳᠤ ᠰᠠᠭᠤᠵᠤ᠂ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠶᠢᠡᠷ ᠴᠤᠯᠠ ᠶᠢ ᠥᠯᠵᠡᠢ᠌ᠳᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠭᠡᠵᠤ ᠭᠢᠳᠠᠤᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠴᠸᠩᠽᠦᠩ ᠭᠡᠪᠡ᠃ ᠥᠯᠵᠡᠢ᠌ᠳᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠪᠣᠯ ᠴᠢᠩᠭᠢᠮ ᠤᠨ (ᠬᠤᠪᠢᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠡᠡᠡᠡᠮᠡᠳ ᠭᠦᠪᠠᠭᠦᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ) ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠭᠦᠪᠠᠭᠦᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲ᠋ᠠᠷᠠ᠂ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠤᠨ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃

1294 ᠡᠤᠨ ᠳᠤ ᠬᠤᠪᠢᠯᠠᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠳᠡᠭ᠍ᠷᠢ ᠳᠤ ᠬᠠᠯᠢᠠᠠᠰᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤᠷᠤ ᠶᠢ ᠪᠣᠯᠢᠶᠠᠯᠳᠤᠠᠠᠤ ᠳᠠᠮᠠᠴᠠᠯ ᠳᠤᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠢᠯᠡ ᠪᠣᠯᠪᠠ᠃ ᠬᠤᠪᠢᠯᠠᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠡᠡᠮᠢᠳᠤ ᠰᠡᠷᠡᠭᠦᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠡᠡᠡᠡᠡᠮᠡᠳ ᠭᠦᠪᠠᠭᠦᠨ ᠴᠢᠩᠭᠢᠮ ᠨᠠᠰᠤ ᠪᠠᠷᠡᠭᠠᠳ᠂ ᠲ᠋ᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠭᠦᠪᠠᠭᠦᠨ ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤᠷᠤ ᠵᠠᠯᠭᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠠᠠᠤ ᠳᠠᠢ᠌ᠽᠢ ᠡᠷᠭᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠪᠡ᠃ ᠡᠢ᠌ᠮᠤ ᠡᠴᠠ ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤᠷᠤ ᠶᠢ ᠵᠠᠯᠭᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠠᠠᠤ ᠨᠢ ᠵᠦᠢ ᠶᠤᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠨᠡᠢ᠌ᠴᠡᠭᠦ ᠶ‍ᠦᠮ᠃ ᠭᠡᠳᠡᠯ᠎ᠡ᠂ ᠲ᠋ᠡᠮᠦᠷ ᠤᠨ ᠡᠡᠬ᠎ᠠ ᠭᠠᠮᠠᠯᠠ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠤᠭᠠᠨ ᠤᠮᠪᠦᠯ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤᠷᠤ ᠶᠢ ᠵᠠᠯᠭᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠠᠠᠤ ᠶᠤᠰᠤᠳᠠᠢ ᠭᠡᠤᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤᠷᠤ ᠶᠢ ᠵᠠᠯᠭᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠠᠠᠤ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠠᠢ᠃

ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠤᠨ ᠡᠭᠡ ᠭᠦᠭᠡᠴᠢᠨ ᠬᠠᠳᠤᠨ ᠱᠠᠩᠳᠤ ᠬᠤᠳᠠ ᠳᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠤᠷᠠᠯᠳᠠᠢ ᠡᠷᠭᠢᠯᠡᠵᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠡᠷᠭᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠭᠦ ᠳᠤᠠᠠᠠᠢ ᠭᠡᠯᠡᠯᠴᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠭᠦᠭ᠍ᠰᠢᠨ ᠰᠠᠢ᠌ᠳ ᠪᠠᠶᠠᠨ ᠳᠦᠷᠦᠭᠦᠳᠡᠢ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠰᠠᠢ᠌ᠳ ᠲᠦᠰᠢᠮᠠᠤᠨ ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠢ ᠳᠡᠮᠵᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤᠷ ᠭᠠᠮᠠᠯᠠ ᠡᠡᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠰᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤᠷᠤ ᠶᠢ ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠲᠤ ᠨᠠᠢ᠌ᠷ ᠳᠡᠯᠪᠢᠪᠡ᠃ ᠢᠩᠭᠢᠭᠡᠤᠨ ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠰᠠ‍‌ᠶᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤᠷᠤ ᠶᠢ ᠵᠠᠯᠭᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠢᠯᠠ᠃

ᠬᠠᠢ᠌ᠳᠤ ᠬᠠᠨ ᠬᠤᠪᠢᠯᠠᠢ ᠬᠠᠭᠠᠠᠨ ᠤ ᠥᠭᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠢ ᠰᠤᠨᠤᠰᠤᠭᠠᠤᠨ᠂ ᠲ᠋ᠠᠷᠠ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠳᠡᠢ᠌ᠴᠢᠯᠡᠨ᠂ ᠵᠡᠭᠦᠡᠰᠢ ᠳᠦᠪᠳᠦᠯᠪᠡ᠃ ᠥᠯᠵᠡᠢ᠌ᠳᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠥᠪᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠡᠡᠬ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠠᠷᠮᠠᠪᠠᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠪᠠᠭᠦᠨ ᠬᠤᠸᠠᠢ ᠨᠢᠩ ᠸᠠᠩ ᠬᠠᠢ᠌ᠰᠠᠩ ᠳᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠥᠭ᠍ᠴᠤ ᠳᠠᠢ᠌ᠯᠠᠭᠤᠯᠪᠠ᠃ 1301 ᠡᠤᠨ ᠳᠤ᠂ ᠬᠠᠢ᠌ᠳᠤ ᠢᠯᠡᠡ᠊ᠨᠳᠡᠵᠤ ᠳᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠶᠠᠪᠣᠭᠠᠤᠨ ᠥᠭᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠬᠠᠠᠳᠤ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠰᠦᠷ ᠭᠦᠴᠤ ᠨᠢ ᠪᠠᠭᠤᠷᠠᠪᠠ᠃ 1310 ᠡᠤᠨ ᠳᠤ᠂ ᠬᠠᠢ᠌ᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠪᠠᠭᠦᠨ ᠴᠠᠪᠠᠷ ᠴᠠᠭᠠᠳᠠᠢ ᠬᠠᠠᠳᠤ ᠤᠯᠦᠰ ᠲᠤ ᠢᠯᠡᠡ᠊ᠨᠳᠡᠵᠤ᠂ ᠡᠷᠭᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠢ ᠴᠠᠭᠠᠳᠠᠢ ᠬᠠᠠᠳᠤ ᠤᠯᠦᠰ ᠲᠤ ᠨᠢᠭᠡᠳᠭᠡᠭ᠍ᠳᠡᠪᠡ᠃

1301 ᠡᠤᠨ ᠳᠤ᠂ ᠬᠠᠢ᠌ᠳᠤ ᠬᠠᠨ ᠢᠯᠡᠡ᠊ᠨᠳᠠᠭᠰᠡᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ᠂ 1303 ᠡᠤᠨ ᠳᠤ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠭᠦᠪᠠᠭᠦᠨ ᠴᠠᠪᠠᠷ ᠭᠢᠭᠡᠤᠨ ᠴᠠᠭᠠᠳᠠᠢ ᠬᠠᠠᠳᠤ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠳᠤᠸ᠎ᠠ ᠨᠡᠷ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤᠯᠦᠰ ᠲᠤ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠠᠠᠳᠠᠵᠤ ᠵᠠᠭᠢᠷᠤᠠᠠᠳᠠᠠᠠᠤ ᠪᠠᠨ ᠢᠯᠡᠷᠭᠡᠢ᠌ᠯᠡᠪᠡ᠃

ᠡᠳᠠᠨᠤᠰ ᠢ ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠠᠨ ᠢᠯ ᠬᠠᠠᠳᠤ ᠤᠯᠦᠰ ᠪᠠ ᠭᠢᠪᠴᠠᠭ ᠬᠠᠠᠳᠤ ᠤᠯᠦᠰ ᠴᠤ ᠮᠦᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠡ᠊ᠨᠳᠡᠯᠢ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤᠯᠦᠰ ᠲᠤ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠠᠠᠳᠠᠨ ᠵᠠᠭᠢᠷᠤᠠᠠᠳᠠᠠᠠᠤ ᠪᠠᠨ ᠢᠯᠡᠷᠭᠡᠢ᠌ᠯᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠢᠩᠭᠢᠭᠡᠤᠨ ᠥᠯᠵᠡᠢ᠌ᠳᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠥᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠳ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠨ ᠳᠠᠢ᠌ᠯᠠᠯᠳᠤᠠᠠᠤ ᠪᠠᠨ ᠭᠡᠰᠡᠭ᠌ ᠵᠠᠭᠤᠷ᠎ᠠ ᠵᠤᠠᠠᠰᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠮᠡᠯ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠯ ᠨᠢ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠳᠤᠢ ᠯᠠ ᠪᠤᠯᠪᠠ᠃ ᠤᠴᠢᠷ ᠨᠢ ᠳᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠤᠯᠦᠰ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠨ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤᠯᠦᠰ ᠲᠤ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠠᠠᠳᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠌ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠨ ᠴᠦᠮ ᠳᠤᠰ ᠳᠤᠰ ᠶᠢᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠳᠤᠰᠠᠭᠠᠷᠯᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠤᠯᠦᠰ ᠪᠣᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃

ᠥᠯᠵᠡᠢ᠌ᠳᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠥᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠭᠠᠳᠠᠠᠠᠰᠢ ᠳᠤᠪᠳᠤᠯᠠᠠᠤ ᠳᠠᠢ᠌ᠨ ᠨᠢ ᠨᠢᠭᠡ᠊ᠨᠳᠡ ᠵᠤᠠᠠᠰᠤᠵᠤ᠂ ᠲ᠋ᠤᠳᠤᠭᠠᠳᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠬᠠᠢ᠌ᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠡᠰᠡᠷᠭᠦᠴᠡᠯ ᠢ ᠳᠦᠪᠰᠢᠦᠡᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠶ‍ᠦᠮ᠃ ᠤᠯᠦᠰ ᠭᠦᠷᠤᠨ ᠤ ᠤᠯᠦᠰ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠯ ᠢ ᠳᠤᠠᠠᠳᠠᠪᠣᠷᠢᠵᠢᠭᠤᠯᠠᠠᠤ᠂ ᠲ᠋ᠠᠷᠢᠶᠠᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠥᠭᠡᠢ᠌ᠴᠡᠯ ᠢ ᠨᠠᠮᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠠᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠦᠯᠦᠭᠡ᠂ ᠥᠯᠵᠡᠢ᠌ᠳᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠳᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩ ᠢ ᠳᠡᠳᠭᠦᠭᠦ᠂ ᠭᠠᠢ᠌ᠯᠢ ᠳᠠᠳᠠᠪᠣᠷᠢ ᠶᠢ ᠭᠦᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠭᠦ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠ ᠡᠡᠷᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠡᠡᠪᠤᠭᠰᠡᠨ ᠡᠴᠠ ᠤᠯᠦᠰ ᠳᠠᠶᠠᠭᠠᠷ ᠨᠢ ᠡᠡᠮᠦᠷ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ ᠭᠦᠭ᠍ᠵᠢᠩᠭᠦᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠯ ᠳᠤ ᠰᠢᠯᠵᠢᠨ ᠤᠷᠤᠭᠰᠡᠨ ᠪᠢᠯᠠ᠃

1295 ᠡᠤᠨ ᠤ (ᠶ‍ᠦᠸᠡᠨ ᠵᠧᠨ ᠤ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠡᠤᠨ) ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ᠂ ᠵᠦᠩ ᠱᠤ ᠱᠸᠩ ᠶᠠᠮᠤᠨ ᠤ ᠲᠦᠰᠢᠮᠠᠯ ᠴᠸᠠᠩᠽᠦᠩ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤᠷ ᠥᠭᠡ ᠡᠡᠢ᠌ᠯᠠᠳᠬᠠᠨ᠄ 《ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠨ ᠳᠤᠷ ᠰᠠᠭᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠡᠴᠠ ᠢᠨᠠᠭᠰᠢ ᠤᠯᠡᠨ ᠸᠡᠩ᠂ ᠭᠦᠩᠵᠤ᠂ ᠹᠦᠮᠡ᠂ ᠭᠠᠪᠢᠶᠡᠳᠤ ᠰᠠᠢ᠌ᠳ ᠤᠳ ᠲᠤᠷ ᠱᠠᠩᠨᠠᠨ ᠦᠭ‍ᠭᠦᠢ ᠢᠨᠦ ᠨᠠᠯᠢᠶᠠᠤᠨ ᠤᠯᠡᠨ᠂ ᠤᠷᠢᠳᠡ ᠴᠤᠠᠠᠯᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠢ ᠢᠨᠦ ᠳᠦᠭᠡᠭᠡᠨ ᠦᠭ‍ᠭᠦᠭ᠍ᠰᠡᠭᠡᠷ ᠪᠠᠷᠠᠠᠠᠤ ᠰᠢᠡᠡᠡᠵᠦᠡᠤᠢ᠃ ᠡᠳᠦᠭᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ ᠠᠪᠴᠤ ᠢᠷ᠎ᠡ ᠭᠡᠮᠡᠭᠦ ᠡᠡᠷᠡᠳ ᠤᠯᠡᠨ ᠪᠤᠢ᠂ ᠥᠭᠡᠭᠦᠤ ᠶᠠᠳᠠᠭᠤ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠪᠠ ᠪᠣᠭᠤᠮᠳᠠ ᠳᠤᠷ ᠰᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠲᠤ ᠦᠭ‍ᠭᠦ᠂ ᠲ᠋ᠡᠭᠦᠡᠴᠡ ᠪᠣᠰᠤᠳ ᠲᠤᠷ ᠦᠭ‍ᠭᠦᠢ ᠶᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠᠰᠤ ᠶᠠᠮᠪᠠᠷ︖》 ᠭᠡᠮᠡᠨ ᠠᠢ᠌ᠯᠠᠳᠬᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠬᠣᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠴᠸᠩᠽᠦᠩ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠥᠭᠡ ᠡᠡᠪᠦᠪᠠᠢ ( 《ᠪᠣᠯᠤᠷ ᠡᠷᠢᠭᠡ》 ᠡᠴᠡ ᠡᠰᠢ ᠳᠠᠳᠠᠪᠠ) ᠃

1295 ᠡᠤᠨ ᠤ (ᠶ‍ᠦᠸᠡᠨ ᠵᠧᠨ ᠤ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠡᠤᠨ) ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ᠂ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠶᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠴᠠᠭᠠᠠᠠᠤ ᠲᠦᠰᠢᠮᠠᠯ ᠴᠸᠩᠽᠦᠩ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤᠷ ᠥᠭᠡ ᠠᠢ᠌ᠯᠠᠳᠬᠠᠷᠤᠨ ᠄ 《ᠲᠦᠰᠢᠮᠠᠤᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠬᠠᠠᠠᠤᠤᠯᠢᠯᠠᠨ ᠦᠭ‍ᠭᠦ ᠮᠥᠩᠭᠦᠨ ᠡᠳ᠋ ᠢ ᠭᠦᠯᠢᠶᠡᠨ ᠠᠪᠴᠤ᠂ ᠡᠡᠩᠡᠡᠡᠨ ᠡᠡᠰᠡᠭᠤᠨ ᠳᠤᠠᠠᠳᠠᠭᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠥᠭᠡ ᠶᠢ ᠳᠠᠭᠢᠨ ᠰᠢᠭᠦᠭᠦᠢ ᠳᠤᠷ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠬᠠᠷᠠᠵᠤ ᠵᠦᠷᠢᠴᠠᠵᠤ ᠰᠢᠭᠦᠪᠠᠰᠤ ᠡᠨᠠ ᠮᠠᠳᠤᠰ ᠢ ᠭᠦᠡᠳᠦᠳᠡ ᠶᠠᠯᠠᠯᠠᠪᠠᠰᠤ ᠵᠤᠭᠢᠮᠦᠢ》 ᠭᠡᠮᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠤ ᠬᠣᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠴᠸᠩᠽᠦᠩ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠮᠦᠨ ᠭᠡᠮᠡᠪᠠᠢ ( 《ᠪᠣᠯᠤᠷ ᠡᠷᠢᠭᠡ》 ᠡᠴᠡ ᠡᠰᠢ ᠳᠠᠳᠠᠪᠠ) ᠃

1302 ᠡᠤᠨ (ᠳᠡ ᠳ᠋ᠧ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠡᠤᠨ) ᠂ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤᠷ᠂ ᠴᠸᠩᠽᠦᠩ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠶᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠴᠠᠭᠠᠠᠠᠤ ᠲᠦᠰᠢᠮᠠᠤᠨ ᠤᠨ ᠵᠥᠭ᠌ ᠥᠭᠦᠯᠡᠷᠤᠨ᠂ 《ᠪᠢ ᠰᠤᠨᠤᠰᠪᠠᠰᠤ ᠵᠢᠶᠠᠩ ᠨᠠᠨ ᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠠᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ᠂ ᠢᠷᠭᠡᠤᠨ ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠢ ᠪᠣᠯᠢᠶᠠᠨ ᠡᠡᠪᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠯᠠ ᠶᠠᠳᠠᠭᠤ ᠢᠷᠭᠡᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠰᠠᠷᠨᠢᠨ ᠤᠳᠴᠦᠡᠤᠢ ᠭᠡᠮᠡᠮᠦᠢ᠃ ᠰᠡᠢ᠌ᠤᠨ ᠤᠨ ᠳᠠ ᠨᠡᠷ ᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠰᠤᠨᠤᠰᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠣᠶᠤ︖》 ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠶᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠴᠠᠭᠠᠠᠠᠤ ᠲᠦᠰᠢᠮᠠᠤᠨ ᠥᠴᠢᠷᠤᠨ ᠄ 《ᠪᠠᠶᠠᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠦᠭ‍ᠭᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠳᠠᠮᠠᠭᠠᠳᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠲᠤᠷ ᠡᠷᠡᠮᠰᠢᠵᠤ ᠶᠠᠳᠠᠭᠤ ᠢᠷᠭᠡᠨ ᠢ ᠳᠠᠷᠤᠯᠠᠠᠠᠤ ᠳᠤᠯᠠ ᠳᠠᠢ᠌ᠨ ᠭᠦ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠤᠷ ᠰᠠᠷᠨᠢᠨ ᠤᠳᠴᠦᠡᠤᠢ᠃ ᠲᠦᠰᠢᠮᠠᠤᠨ ᠳᠠᠳᠠᠨ ᠢ ᠪᠠᠰᠠ ᠶᠠᠯᠠᠯᠠᠨ ᠴᠢᠳᠠᠠᠠᠤ ᠥᠭᠡᠢ᠂ ᠲ᠋ᠡᠳᠡᠨ ᠳᠤᠷ ᠦᠭ‍ᠭᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠳᠠᠮᠠᠭᠠᠳᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠢ ᠴᠦᠮ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠨ ᠡᠡᠪᠦᠪᠠᠰᠤ ᠵᠤᠭᠢᠮᠦᠢ》 ᠭᠡᠮᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠳᠤ ᠴᠸᠩᠽᠦᠩ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠥᠭᠦᠯᠡᠷᠤᠨ ᠄ 《ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠡᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠳᠤᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠦᠷᠢᠨ᠎ᠡ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠨ ᠡᠡᠪᠤᠭᠳᠤᠨ︕》 ᠭᠡᠮᠡᠪᠠᠢ ( 《ᠪᠣᠯᠤᠷ ᠡᠷᠢᠭᠡ》 ᠡᠴᠡ ᠡᠰᠢ ᠳᠠᠳᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ) ᠃

1303 ᠡᠤᠨ ᠤ (ᠳᠡ ᠳ᠋ᠧ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠯᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠡᠤᠨ) ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤᠷ᠂ ᠴᠸᠩᠽᠦᠩ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠵᠦᠩ ᠱᠤ ᠱᠸᠩ ᠶᠠᠮᠤᠨ ᠤ ᠲᠦᠰᠢᠮᠠᠤᠨ ᠤᠨ ᠵᠥᠭ᠌ ᠥᠭᠦᠯᠡᠷᠤᠨ ᠄ 《ᠡᠳᠦᠭᠡ ᠭᠠᠢ᠌ᠯᠢ ᠶᠢ ᠨᠠᠮᠠᠵᠤ ᠡᠡᠪᠠᠴᠡᠭᠠᠡᠤᠢ ᠡᠡᠨᠤ ᠴᠦᠮ ᠲᠦᠰᠢᠮᠠᠯ ᠱᠠᠩ ᠤᠯᠰᠦᠭᠠᠢ ᠭᠡᠮᠡᠭᠦᠢ ᠡᠡᠨᠤ ᠪᠣᠯᠠᠢ᠃ ᠡᠨᠠ ᠴᠦᠮ ᠢᠷᠭᠡᠤᠨ ᠡᠴᠠ ᠮᠦᠯᠵᠢᠨ ᠡᠡᠪᠠᠴᠡᠭᠠᠬᠤ ᠪᠠᠠᠠᠠᠨ᠎ᠠ᠂ ᠶᠠᠮᠪᠠᠷ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠡᠴᠠ ᠭᠠᠷᠦᠮᠦᠢ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠡᠴᠠ ᠬᠣᠢ᠌ᠰᠢ ᠤᠭ ᠡᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠢᠯᠡᠭᠦᠤ ᠪᠣᠤ ᠡᠡᠪᠠᠴᠠᠭ᠎ᠠ》 ᠭᠡᠮᠡᠨ ᠥᠭᠦᠯᠡᠪᠡ ( 《ᠪᠣᠯᠤᠷ ᠡᠷᠢᠭᠡ》 ᠡᠴᠡ ᠡᠰᠢ ᠳᠠᠳᠠᠪᠠ) ᠃

ᠥᠯᠵᠡᠢ᠌ᠳᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ 1294 - 1307 ᠡᠤᠨ ᠭᠦᠷᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠡᠡᠷᠪᠠᠨ ᠳᠦᠷᠪᠡᠨ ᠵᠢᠯ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤᠷᠤ ᠳᠤ ᠰᠠᠭᠤᠵᠤ᠂ 1307 ᠡᠤᠨ ᠳᠤ ᠳᠦᠴᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠨᠠᠰᠤᠳᠠᠢ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠳᠡᠭ᠍ᠷᠢ ᠳᠤ ᠬᠠᠯᠢᠪᠠ᠃

ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 8873
ᠴᠠᠭ᠄ 2005 ᠤᠨ ᠤ 11 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 23
ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ