ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ
ᠲᠦᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠂ ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ ᠮᠦᠰᠦᠨ ᠤ ᠭᠢᠯᠪᠠᠭ᠎ᠠ
ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠂ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠮᠦᠰᠦ

ᠮᠦᠰᠤ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠨᠢ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠠᠰᠤ ᠶᠢ ᠲᠤᠭᠲᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠠᠪᠢᠶᠠᠰ ᠪᠢᠯᠢᠭ᠌ ᠡᠴᠡ ᠬᠤᠯᠠ ᠢᠯᠡᠭᠦᠤ ᠶᠤᠮ᠃


᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠹᠠᠰᠠᠠᠳᠧᠰ


ᠪᠢ ᠣᠯᠤᠰ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠮᠠᠠᠳᠤᠯ ᠭᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯ ᠳᠤ ᠭᠦᠴᠤ ᠣᠶᠤᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠰᠢᠪᠬᠠᠬᠤ ᠳᠤᠷᠠᠳᠠᠢ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠵᠢᠭ᠌ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠥᠭᠦᠯᠳᠡᠭᠦ ᠶᠢ ᠰᠠᠨᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ᠃

ᠪᠢ ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠢᠯᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠲᠦᠷᠦᠯᠭᠢᠳᠠᠨ ᠢ ᠭᠡᠰᠭᠡᠭᠦ ᠶᠢ ᠭᠦᠰᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠦᠰᠢᠯ ᠭᠢᠰᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠯᠠᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠱᠤᠯᠤᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ᠃

ᠪᠢ ᠠᠭᠤᠤ ᠭᠦᠰᠡᠯᠡᠩ ᠠᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠤᠷᠢᠯᠳᠠ ᠲᠡᠶ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠳᠤᠷᠠᠳᠠᠢ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠣᠷᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠵᠡᠭᠦᠳᠦᠯᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠭᠡᠢ ᠳᠡᠮᠡᠢ᠌ᠷᠡᠭ᠍ᠴᠢ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠶᠢ ᠰᠠᠨᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ᠃

ᠪᠢ ᠊ᠭ᠍ᠱᠡᠨ ᠵᠠᠭᠤᠷ᠎ᠠ ᠴᠤ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠠᠰᠠᠵᠤ ᠭᠡᠷᠡᠯᠳᠦᠭᠦ 《ᠰᠤᠯᠢᠷ》 ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢ ᠭᠦᠰᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠬᠤ 《ᠠᠮᠢᠳᠤ ᠭᠡᠭᠦᠷ》 ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢ ᠰᠠᠨᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ᠃

ᠪᠢ ᠳᠡᠦᠭᠡᠨ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠥᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠭᠦ ᠶᠢ ᠭᠦᠰᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠭᠡᠪᠠᠴᠤ ᠥᠭᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠤ ᠬᠣᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠳᠤ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠭᠦᠰᠡᠭᠦ ᠦᠭᠡᠶ᠃

ᠪᠢ ᠠᠵᠢᠯ ᠣᠢ᠌ᠯᠠᠰ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠯᠬᠠᠭᠤᠷᠠᠯ ᠦᠭᠡᠶ ᠳᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠦ ᠳᠤᠷᠠᠳᠠᠢ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠳᠠᠩᠭ᠋ᠠᠢ᠌ᠵᠤ ᠭᠡᠪᠳᠡᠭᠡᠤᠨ ᠠᠩᠭ᠋ᠠᠢ᠌ᠵᠤ ᠢᠳᠡᠭᠦ ᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ᠃

ᠪᠢ ᠵᠤᠯ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠳᠤ ᠳᠤᠷᠡᠳᠡᠢ᠃ ᠲ᠋ᠡᠭᠡᠪᠠᠴᠤ ᠪᠣᠰᠤᠳ ᠤᠨ ᠵᠤᠪᠠᠯᠠᠩ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠵᠤᠯ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢ ᠭᠦᠰᠡᠭᠦ ᠦᠭᠡᠶ᠃

ᠪᠢ ᠶ‍ᠢᠷᠳᠢᠠᠴᠤ ᠶᠢᠨ ᠠᠯᠢ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠪᠦᠭᠦᠨ ᠢ ᠥᠮᠴᠢᠷᠭᠡᠭᠦ ᠳᠤᠷᠡᠳᠡᠢ᠃ ᠲ᠋ᠡᠭᠡᠯ᠎ᠡ ᠴᠤ ᠪᠣᠰᠤᠳ ᠤᠨ ᠭᠠᠷ ᠡᠴᠡ ᠪᠣᠯᠢᠶᠠᠵᠤ ᠠᠪᠬᠤ ᠶᠢ ᠰᠠᠨᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ᠃

ᠪᠢ ᠵᠤᠯ ᠵᠠᠪᠰᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠢᠪᠠᠭᠡᠯ ᠭᠦᠷᠳᠡᠭᠡᠯ ᠢ ᠭᠦᠰᠡᠮᠵᠢᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠲ᠋ᠡᠭᠡᠯ᠎ᠡ ᠴᠤ ᠪᠣᠰᠤᠳ ᠤᠨ ᠦᠯᠮᠠᠢ ᠳᠤᠤᠷ᠎ᠠ ᠰᠥᠭᠦᠷᠡᠨ ᠭᠤᠶᠤᠵᠤ ᠣᠯᠬᠤ ᠶᠢ ᠰᠠᠨᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ᠃

ᠪᠢ ᠵᠤᠭᠤᠰ ᠮᠥᠩᠭᠦ ᠶᠢ ᠪᠠᠷᠳᠠᠮ ᠵᠠᠷᠤᠵᠤ ᠡᠯᠪᠠᠭ᠌ ᠬᠤᠷᠠᠮᠳᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳᠤᠷᠡᠳᠡᠢ᠃ ᠲ᠋ᠡᠭᠡᠪᠠᠴᠤ ᠵᠦᠢ ᠪᠣᠰᠤ ᠵᠠᠮ ᠶᠢᠡᠷ ᠣᠷᠤᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠮᠥᠩᠭᠦᠨ ᠳᠤ ᠳᠤᠷᠠᠯᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ᠃

ᠪᠢ ᠢᠨᠠᠭ ᠳᠤᠷᠠᠯᠠᠯ ᠳᠤ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠳᠡᠢ᠃ ᠲ᠋ᠡᠭᠡᠪᠠᠴᠤ ᠡᠷᠭᠡ ᠠᠰᠢᠭ ᠤᠨ ᠰᠤᠯᠢᠯᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠢᠨᠠᠭᠯᠠᠯ ᠳᠤ ᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ᠃

ᠪᠢ ᠭᠤᠸ᠎ᠠ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠥᠩᠭᠡ ᠵᠢᠰᠤ ᠶᠢ ᠪᠠᠬᠠᠷᠬᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠭᠡᠪᠠᠴᠤ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠭᠢᠯᠠᠠᠴᠠᠭ ᠳᠤᠳᠤᠨ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠫᠠᠯᠠᠠᠴᠠᠭ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠢ ᠳᠤᠭᠤᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ᠃

ᠪᠢ ᠥᠵᠡᠰᠭᠦᠯᠡᠩ ᠴᠡᠴᠡᠭ᠌ ᠭᠤᠸ᠎ᠠ ᠨᠠᠪᠴᠢ ᠶᠢ ᠪᠠᠬᠠᠷᠬᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲ᠋ᠡᠭᠡᠪᠠᠴᠤ ᠥᠪᠠᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠡᠵᠡᠷᠭᠡᠨ᠎ᠡ ᠭᠡᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠳᠠᠰᠤᠯᠵᠤ ᠥᠭ᠍ᠰᠢᠷᠡᠭᠡᠭᠦ ᠶᠢ ᠭᠦᠰᠡᠭᠦ ᠦᠭᠡᠶ᠃

ᠪᠢ ᠪᠣᠢ ᠪᠦᠭᠦᠢ ᠠᠮᠢᠳᠠᠨ ᠭᠤᠤᠯᠳᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠪᠠᠶᠠᠰᠤᠯ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠭᠦᠰᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠭᠠᠢ ᠳᠠᠷᠢᠵᠤ ᠵᠤᠪᠠᠯᠠᠩ ᠳᠠᠳᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠭᠦᠰᠡᠭᠦ ᠦᠭᠡᠶ᠃

ᠪᠢ ᠪᠣᠰᠤᠳ ᠤᠨ ᠭᠦᠴᠢᠷ ᠢ ᠣᠢ᠌ᠯᠭᠠᠵᠤ ᠳᠤᠰᠠᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠪᠣᠳᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠭᠰᠠᠨ ᠴᠤ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠮᠠᠭᠤ ᠶᠢ ᠥᠵᠡᠭᠡᠤᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ᠃

ᠪᠢ ᠳᠡᠭᠡᠭ᠍ᠰᠢ ᠮᠠᠴᠤᠬᠤ ᠳᠤᠷᠡᠳᠡᠢ᠃ ᠲ᠋ᠡᠭᠡᠪᠠᠴᠤ ᠪᠣᠰᠤᠳ ᠤᠨ ᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠭᠢᠰᠭᠢᠭᠡᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠭ᠍ᠰᠢ ᠠᠪᠠᠷᠢᠬᠤ ᠶᠢ ᠭᠦᠰᠡᠭᠦ ᠦᠭᠡᠶ᠃

ᠪᠢ ᠠᠬ᠎ᠠ ᠳᠡᠭᠦᠤ ᠰᠠᠳᠤᠨ ᠲᠡᠶ ᠪᠠᠨ ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠰᠠᠭ ᠶᠠᠪᠣᠯᠴᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠭᠦᠰᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠲ᠋ᠡᠭᠡᠪᠠᠴᠤ ᠵᠠᠷᠴᠢᠮ ᠤᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠠᠢ᠌ᠷ ᠳᠠᠯᠪᠢᠬᠤ ᠶᠢ ᠵᠥᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠭᠦ ᠦᠭᠡᠶ᠃

ᠪᠢ ᠪᠦᠳᠦᠷᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠢ ᠡᠷᠭᠦᠵᠤ ᠪᠣᠰᠬᠠᠬᠤ ᠳᠤᠷᠠᠳᠠᠢ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠣᠢ᠌ᠴᠢᠭᠰᠠᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠨᠢᠳᠤᠷᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠥᠭᠦᠨ ᠵᠢᠭ᠍ᠰᠢᠨ᠎ᠡ᠃

ᠪᠢ ᠮᠦᠰᠤ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠰᠠᠢ᠌ᠳᠠᠢ ᠵᠢᠩᠭᠢᠨᠢ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠶᠢ ᠭᠦᠰᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠨ 《ᠥᠭᠡᠭᠦᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠭᠯᠠᠭᠠᠤᠨ ᠨᠤᠬᠠᠢ ᠰᠢᠩᠰᠢᠭᠦ ᠦᠭᠡᠶ》 ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠣᠷᠤᠠᠴᠠᠭ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠡᠭᠦᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠪᠢ ᠡᠷᠭᠢᠮ ᠳᠡᠭᠡᠳᠤ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠮᠦᠰᠤ ᠭᠡᠵᠤ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦᠯᠡᠨ ᠰᠢᠳᠦᠳᠡᠭ᠌ ᠪᠢᠯᠠ᠃

ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠨᠣ᠋·ᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 9638
ᠴᠠᠭ᠄ 2009 ᠤᠨ ᠤ 04 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 29
ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ