ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ
ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ
ᠲᠠᠪᠤ

ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠪᠦᠭᠦᠨ ᠰᠢᠵᠢᠷ ᠤᠨ ᠥᠩᠭᠡ ᠪᠠᠷ ᠭᠢᠯᠠᠯᠵᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠨᠠᠮᠤᠷ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠦᠷᠯᠦᠭᠡ ᠵᠢᠵᠢᠭ᠍‍ᠬᠡᠨ ᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠩᠭᠡᠷ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠭᠠᠠᠠᠴᠠ ᠪᠣᠷᠤ ᠭᠡᠷ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠳᠠᠷᠭᠤᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠭᠦᠢᠰᠤ ᠰᠢᠭ᠌ ᠬᠠᠷᠠᠠᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠳᠤᠭᠤᠨᠤ ᠪᠠᠷ ᠠᠷᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠭᠦᠭᠡ ᠣᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠴᠡᠩᠭᠡᠷ ᠳᠡᠭ᠍ᠷᠢ ᠳᠤ ᠥᠩᠭᠡ ᠨᠠᠢ᠌ᠯᠠᠨ ᠵᠠᠮᠠᠠᠠᠷᠠᠨ᠎ᠠ᠃

ᠡᠮᠦᠨᠡᠭᠢ ᠭᠦᠡᠳᠡᠢ ᠳᠤ ᠨᠠᠯᠣᠢ᠌ᠨ ᠢᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠨᠢᠨ ᠤ ᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠵᠥᠭ᠌ ᠴᠢᠭᠯᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠬᠤᠨᠢᠴᠢᠨ ᠨᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ ᠪᠣᠷᠤ ᠭᠡᠷ ᠣᠷᠤᠭᠤ ᠬᠠᠷᠠᠵᠤ ᠮᠤᠷᠢ ᠪᠠᠨ ᠭᠦᠳᠦᠯᠤᠨ ᠬᠤᠨᠢᠨ ᠤ ᠡᠷᠭᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠭᠡᠰᠡᠭ᠌ ᠢ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠵᠥᠭ᠌ ᠠᠯᠭᠤᠷᠠᠠᠠᠨ ᠭᠡᠯᠢᠨ᠎ᠡ᠃ ᠭᠡᠷ ᠡᠴᠠ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠴᠡᠩᠭᠡᠷ ᠳᠠᠪᠠᠯ ᠲᠡᠶ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠭᠡᠵᠢᠭᠡᠳᠤ ᠭᠠᠷᠤᠭᠠᠤᠨ ᠬᠤᠨᠢ ᠣᠷᠤᠭᠤ ᠠᠵᠢᠠᠠᠯᠠᠨ ᠬᠠᠷᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠢᠨᠢᠶᠡᠮᠰᠦᠭᠯᠡᠪᠡ᠃

ᠡᠨᠠ ᠭᠡᠦᠭᠡᠨ ᠤ ᠭᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠪᠣᠷᠤ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠰᠢᠷᠭᠡᠭ᠌ ᠪᠦᠷᠢ ᠡᠴᠠ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠭᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯ ᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠭᠡᠵᠢᠭᠡ ᠪᠠᠨ ᠰᠤᠷᠮᠠᠭᠠᠢ ᠭᠦᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠡᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠵᠠᠰᠠᠵᠤ ᠣᠪᠣᠭᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠠᠷᠭᠠᠯ ᠡᠴᠠ ᠬᠤᠷᠮᠣᠢ᠌ᠯᠠᠨ ᠠᠪᠣᠭᠠᠤᠨ ᠭᠡᠷ ᠲᠤ ᠣᠷᠤᠠᠠᠤ ᠵᠠᠪᠰᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠬᠤᠨᠢ ᠣᠷᠤᠭᠤ ᠭᠡᠳᠤ ᠳᠠᠭᠢᠨ ᠬᠠᠷᠠᠵᠤ᠂ ᠬᠠᠷᠠᠠᠠᠤ ᠪᠦᠷᠢ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠢᠨᠢᠶᠡᠮᠰᠦᠭᠯᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠠ᠃ ᠴᠤᠭ ᠵᠢᠪᠠᠠᠤᠯᠠᠩ᠂ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠳᠠᠪᠤᠨ ᠤ ᠰᠠᠷᠠ ᠰᠢᠭ ᠳᠤᠯᠢᠯᠵᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠳᠤᠨᠢ ᠪᠠᠠᠠᠳᠠᠵᠤ ᠶᠠᠳᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠡᠨᠠ ᠭᠡᠵᠢᠭᠡᠳᠤ ᠪᠣᠯ ᠳᠤᠯᠮ᠎ᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠠ᠃ ᠵᠤᠪᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠳᠤ ᠠᠭᠤᠷᠯᠠᠠᠠᠤ ᠰᠢᠯᠳᠠᠭᠠᠨ ᠮᠤᠩᠳᠠᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ ᠤᠨ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠲᠡᠶ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠳᠤ ᠢᠨᠢᠶᠡᠭᠦ ᠣᠴᠠᠷᠠᠯ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠡᠴᠠ ᠠᠪᠣᠭᠠᠤᠨ ᠪᠠᠯᠡᠭᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ ᠪᠢᠯᠠ᠃

ᠳᠤᠯᠮ᠎ᠠ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠡᠴᠠ ᠶᠡᠭᠡ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠭᠤᠷᠢᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠵᠥᠪᠭᠡᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠳᠤ ᠶᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠡᠳ᠋ ᠪᠢᠰᠢ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠭᠡᠵᠤ ᠬᠠᠷᠠᠠᠠᠳᠠᠠᠠᠤ᠂ ᠢᠨᠠᠭ ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠢ᠌ᠠᠠᠠᠨ ᠰᠢᠮ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠭᠦᠷᠳᠡᠭᠦ ᠭᠡᠵᠤ ᠮᠦᠷᠦᠭᠡᠳᠴᠤ ᠶᠠᠪᠣᠯ᠎ᠠ᠃ ᠣᠳᠤ ᠡᠨᠠ ᠭᠦᠰᠡᠯ ᠨᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠠᠵᠠᠢ᠃

ᠢᠳᠡᠭᠡᠯᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠷᠤᠮᠵᠢᠯᠠᠯ᠂ ᠵᠢᠭ᠍ᠰᠢᠯᠳᠤ ᠭᠠᠯᠰᠠᠩ ᠡᠴᠠ ᠰᠠᠯᠵᠤ ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠢ ᠳᠠᠭᠠᠵᠤ ᠭᠠᠷᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠡᠴᠠ ᠬᠣᠢ᠌ᠰᠢ ᠵᠢᠯ ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃

ᠵᠤᠨ ᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠢ᠋ᠮᠠᠨ ᠤ ᠰᠠᠷᠠ ᠭᠠᠷᠠᠠᠤ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠪᠣᠯᠵᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠭᠡᠳᠤᠨ ᠰᠤᠭᠤ ᠰᠢᠭ ᠮᠤᠷᠢᠳ ᠳᠠᠭᠤᠠᠠᠰᠠᠭᠠᠷ ᠢᠷᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠵᠢᠯ ᠳᠤᠯᠮ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠳᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠰᠢᠯᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪᠣᠯ ᠣᠷᠤᠨ ᠭᠡᠷ ᠦᠭᠡᠶ ᠰᠢᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠲᠡᠶ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠡᠨᠠ ᠡᠮᠡᠭ᠍ᠳᠡᠢ ᠶᠢ ᠳᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠭᠠᠤᠨ ᠵᠢᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ᠃ ᠳᠡᠨᠦᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠵᠤᠪᠠᠯᠠᠩ ᠳᠤ ᠣᠨᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠯᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠡᠴᠠ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃

ᠳᠤᠯᠮ᠎ᠠ ᠶᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠳᠤ ᠲᠤᠬᠢᠶᠠᠯᠳᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠵᠤᠪᠠᠯᠠᠩ ᠢ ᠰᠢᠷᠭᠡᠭ᠍ᠴᠢᠯᠡᠨ ᠶᠠᠷᠢᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠭᠦᠮᠦᠰᠭᠡ ᠪᠠᠨ ᠠᠳᠤᠷᠢᠭᠤᠯᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠰᠤᠨᠤᠰᠴᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠤᠨ 《ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠪᠠᠷᠤᠠᠠᠳᠠᠢ ᠶᠠᠭᠤᠮᠠᠨ ᠳᠤ ᠭᠦᠩᠭᠡᠨ ᠭᠦᠳᠡᠯᠭᠦ ᠦᠭᠡᠶ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠶᠤᠮᠰᠠᠨ》 ᠭᠡᠯ᠎ᠡ᠃

ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠭᠠᠠᠠᠴᠠ ᠠᠬ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠦᠷᠤ ᠡᠪᠠᠳᠴᠤ᠂ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠵᠤᠪᠠᠯᠠᠩ ᠢ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠯᠴᠠᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠭᠤᠮᠤᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠠ᠃ ᠠᠬ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠬᠠᠷᠢ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠲᠤ ᠳᠤᠷᠤᠮᠵᠢᠯᠠᠠᠠᠳᠠᠵᠤ᠂ ᠣᠷᠤ ᠰᠤᠷᠠᠭ ᠦᠭᠡᠶ ᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠢ ᠪᠣᠳᠤᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠳᠤᠷᠤᠮᠵᠢᠯᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠦᠭᠦᠨ ᠢ ᠦᠨᠡᠰᠤᠨ ᠳᠤᠪᠷᠠᠭ ᠪᠣᠯᠭᠠᠮᠠᠷ ᠪᠣᠳᠤᠠᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠭᠡᠪᠠᠴᠤ ᠦᠪᠡᠷ ᠲᠡᠶ ᠨᠢ ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠯ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠷ ᠭᠦᠩᠭᠡᠨ ᠭᠦᠳᠡᠯᠵᠤ ᠪᠣᠯᠤᠮ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠠᠵᠢ᠃

ᠢᠩᠭᠢᠭᠡᠳ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠯᠤᠤ ᠭᠦᠩ ᠤᠨ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠡᠴᠠ ᠳᠤᠯᠮ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠳᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠰᠢᠭᠤᠳ ᠳᠤᠪᠳᠤᠯᠤᠨ ᠶᠠᠪᠣᠠᠠᠰᠠᠭᠠᠷ ᠭᠡᠳᠤ ᠬᠤᠨᠤᠭ ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ ᠪᠠᠢ᠌ᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠳᠤ ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠡᠴᠠ ᠣᠯᠠᠨ ᠣᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠰᠢᠭ᠌ ᠭᠦᠷᠳᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠭᠦᠭ᠍ᠰᠢᠨ ᠤ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠪᠠᠷᠢᠵᠤ ᠣᠷᠭᠢᠠᠠᠰᠠᠨ ᠳᠦᠷᠪᠠᠨ ᠬᠠᠨ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠭᠡᠷ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠣᠴᠢᠵᠠᠢ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠴᠢ ᠨᠠᠳᠠ ᠲᠡᠶ ᠰᠠᠭᠤᠠᠠᠤ ᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠣᠯ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠪᠢᠳᠡᠭᠡᠢ ᠠᠯᠪᠠᠳᠠᠭᠠᠷᠠᠢ᠃ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠰᠠᠪ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠᠯ ᠨᠠᠳᠠ ᠡᠴᠠ ᠪᠣᠤ ᠨᠢᠭᠤ᠃ ᠡᠨᠠ ᠭᠡᠷ᠂ ᠡᠨᠡ ᠮᠤᠷᠢᠳ ᠴᠦᠮ ᠴᠢᠨᠤ ᠭᠦᠷᠦᠩᠭᠡ ᠭᠡᠵᠤ ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠤᠨ ᠭᠡᠯᠡᠭᠦ ᠳᠤ ᠳᠤᠯᠮ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠳᠤᠨ ᠡᠴᠠ ᠨᠢᠯᠪᠣᠰᠤ ᠠᠰᠠᠠᠠᠵᠤ ᠭᠡᠰᠡᠭ᠌ ᠳᠠᠭᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶᠢᠡᠨ᠄

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠪᠢ ᠴᠢᠮᠠᠳᠤ ᠭᠢᠵᠠᠭᠠᠷ ᠦᠭᠡᠶ ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠪᠠᠨ ᠭᠡᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ᠃ ᠭᠡᠪᠠᠴᠤ ᠪᠢ ᠦᠨ᠎ᠡ ᠦᠭᠡᠶ ᠭᠦᠮᠤᠨ᠂ ᠰᠢᠪᠠᠠᠠᠷᠤᠤ ᠰᠢᠤ ᠳ᠋ᠠ ᠁ ᠭᠡᠳ ᠳᠠᠭᠤ ᠨᠢ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠᠢ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠳᠠᠠᠠᠵᠢᠷᠠᠪᠠ᠃

ᠢᠩᠭᠢᠭᠡᠳ ᠳᠠᠷᠠ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠰᠠᠭᠤᠵᠤ ᠪᠢᠯᠠ᠃ ᠨᠠᠮᠤᠷ ᠨᠢ ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠠᠳᠤᠭᠤ ᠭᠦᠭᠡᠭᠡᠭᠦ ᠪᠠᠷ ᠠᠯᠤᠰ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠶᠠᠪᠣᠠᠠᠤ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠳᠤᠯᠮ᠎ᠠ ᠣᠭᠢᠯᠠᠨ ᠬᠤᠷᠢᠠᠠᠯᠠᠵᠤ ᠵᠤᠠᠠᠰᠤᠭᠠᠪᠠ᠃ ᠶᠠᠷᠤᠨᠢ ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠲᠤ ᠴᠤ ᠶᠠᠪᠣᠠᠠᠤ ᠣᠷᠭᠢᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠭᠦᠰᠡᠯ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ᠃ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠳᠤ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠲᠡᠶ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠠᠠᠤ᠂ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠳᠤ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠯᠠᠠᠠᠳᠠᠠᠠᠤ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠨ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠳᠤ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠨᠢ ᠳᠡᠪᠳᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠡᠳᠤᠷ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠦ ᠳᠤᠳᠤᠮ ᠳᠡᠨᠦᠭᠦᠯᠴᠢ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠡᠴᠠ ᠬᠤᠯᠠᠳᠴᠤ ᠡᠭᠡᠨᠡᠷ ᠡᠴᠠ ᠨᠢ ᠦᠨ᠎ᠡ ᠲᠡᠶ᠂ ᠳᠤᠳᠤᠨᠤ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠪᠠᠶᠠᠨ ᠠᠢ᠌ᠯ ᠤᠨ ᠭᠡᠳᠤᠨ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠬᠤᠨᠢ ᠶᠢ ᠠᠪᠴᠤ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠪᠠ᠃ ᠪᠠᠰᠠ ᠭᠡᠳᠤᠨ ᠮᠤᠷᠢᠳ ᠤᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠢ ᠰᠢᠯᠢᠵᠤ ᠥᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠭᠡᠳ ᠪᠣᠰᠤᠳ ᠢ ᠨᠢ ᠦᠷᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠮᠠᠯ ᠶᠢᠡᠷ ᠰᠤᠯᠢᠪᠠ᠃ ᠢᠯᠠᠩᠭ᠋ᠤᠶ᠎ᠠ ᠳᠤᠯᠮ᠎ᠠ ᠭᠦᠯ ᠭᠦᠡᠳᠤ ᠪᠣᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠢ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠣᠯᠠᠮ ᠪᠦᠷ ᠬᠠᠳᠠᠯ᠎ᠠ᠃

ᠳᠤᠯᠮ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠳᠤ ᠪᠣᠯ ᠡᠨᠠ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠨᠢ ᠬᠤᠷᠸ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠠ᠃ ᠡᠨᠠ ᠣᠴᠢᠷ ᠡᠴᠠ ᠡᠳᠤᠷ ᠪᠦᠭᠦᠨ ᠡᠨᠠ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠢ ᠨᠢ ᠭᠡᠪ ᠶᠢᠡᠷ ᠪᠠᠢ᠌ᠯᠭᠠᠵᠤ ᠦᠭ‍ᠭᠦ ᠶᠢ ᠭᠦᠰᠡᠨ ᠵᠠᠯᠪᠠᠷᠢᠳᠠᠭ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠠᠢ᠃

ᠢᠩᠭᠢᠭᠡᠳ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠶᠢᠡᠷ ᠣᠴᠠᠷᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠡᠨᠠ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠪᠣᠰᠤᠳ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠳᠤ ᠵᠢᠵᠢᠭ᠌ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ᠂ ᠦᠪᠡᠷᠰᠠᠤᠨ ᠳᠤᠨᠢ ᠦᠯᠡᠮᠵᠢ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡ ᠵᠢᠳᠭᠦᠵᠤ ᠡᠭᠢᠯᠠᠪᠠ᠃

ᠬᠤᠨᠢ ᠪᠠᠨ ᠶᠡᠭᠡᠩᠭᠢ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠠᠯᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠢ ᠡᠵᠡᠭᠦᠢ ᠴᠠᠭ ᠲᠤ ᠨᠥᠭᠦᠭᠡ ᠨᠢ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠ ᠪᠠᠨ ᠭᠢᠭᠡᠳ ᠢᠳᠠᠯ ᠦᠭᠡᠶ ᠭᠦᠯᠢᠶᠡᠨ᠎ᠡ᠃

ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠮᠠᠯ ᠨᠢ ᠳᠠᠷᠭᠤᠨ ᠰᠠᠢ᠌ᠠᠠᠠᠨ ᠣᠷᠤᠵᠤ ᠬᠠᠪᠣᠷ ᠲᠡᠶ ᠵᠠᠯᠭᠠᠪᠠ᠃ ᠭᠡᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠭᠠᠢ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠡᠷ᠎ᠠ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡ ᠡᠷᠭᠢ ᠣᠷᠤᠭᠤ ᠣᠨᠠᠭᠠᠤᠨ ᠥᠭᠦᠵᠡᠢ᠃

ᠡᠷ᠎ᠠ ᠡᠮ᠎ᠠ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠶᠠᠷᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠤᠨ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠭᠢᠵᠠᠯᠠᠩ ᠬᠤᠨᠢ ᠶᠢ ᠣᠷᠤᠨ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠳᠠᠯᠪᠢᠠᠠᠤ ᠪᠣᠯᠪᠠ᠃ ᠬᠠᠪᠣᠷ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠡᠳ ᠵᠤᠨ ᠤ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷ ᠴᠠᠭ ᠢᠷᠠᠯ᠎ᠠ᠃ ᠳᠤᠯᠮ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠦ ᠴᠠᠭ ᠴᠤ ᠤᠢ᠌ᠷᠠᠳᠤᠨ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠷᠠᠠᠠᠤ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠤᠨ ᠭᠦᠰᠡᠯ ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠤᠨ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠢ ᠭᠡᠷᠡᠯᠳᠦᠭᠦᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠠ᠃

ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠡᠳᠤᠷ ᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠡᠵᠠᠨ ᠪᠠᠶᠠᠨ᠂ ᠮᠠᠯ ᠳᠤᠭᠠᠯᠠᠠᠠᠤ ᠪᠠᠷ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠢᠷᠠᠯ᠎ᠠ᠃ ᠪᠣᠰᠤᠳ ᠤᠨ ᠮᠠᠯ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ᠂ ᠡᠵᠠᠨ ᠨᠢ ᠢᠷᠡᠭᠦ ᠳᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠯᠠ ᠭᠦᠯ ᠠᠯᠳᠠᠳᠠᠭ ᠪᠢᠯᠠ᠃ ᠪᠠᠶᠠᠨ ᠬᠤᠭᠤᠰᠤᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠳᠦᠭᠦᠷᠡᠩ ᠡᠨᠠ ᠬᠤᠷᠸ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠮ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠡᠨᠠ ᠶᠤᠰᠤ ᠶᠢ ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠴᠤ ᠳᠠᠭᠠᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ᠃ ᠬᠤᠨᠢ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠤ ᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠡᠵᠠᠨ ᠢ ᠳᠠᠢ᠌ᠯᠠᠪᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭ᠍ᠴᠢ ᠬᠠᠪᠣᠷ ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠤᠠᠳᠠᠨ ᠡᠷ᠎ᠠ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡ ᠡᠷᠭᠢ ᠣᠷᠤᠭᠤ ᠨᠢᠰᠴᠤ ᠥᠭᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ᠃ ᠪᠢ ᠣᠷᠤᠨ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠡᠨᠠ ᠬᠤᠨᠢ ᠶᠢ ᠳᠠᠯᠪᠢᠴᠢᠠᠠᠠᠶ᠎ᠠ᠃ ᠳᠦᠷᠪᠠᠨ ᠰᠢᠳᠤ ᠲᠡᠶ ᠶᠤᠮ ᠰᠢᠤ ᠭᠡᠵᠤ ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠬᠤᠨᠢ ᠳᠤᠭᠠᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠠᠨ ᠳᠤ ᠭᠡᠯᠡᠪᠡ᠃

ᠪᠠᠶᠠᠨ ᠤ ᠨᠢᠳᠤ ᠰᠤᠯᠪᠢ ᠳᠠᠳᠠᠵᠤ ᠭᠦᠮᠦᠰᠭᠡ ᠨᠢ ᠡᠷᠴᠢᠯᠡᠨ ᠵᠠᠩᠭᠢᠷᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶᠢᠡᠨ 《ᠳᠠ ᠨᠡᠷ ᠯᠠ ᠳᠡᠭᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠬ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠠ᠃ ᠨᠠᠰᠤ ᠭᠦᠢᠴᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠢᠷᠭᠡ ᠶᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠴᠢᠰᠤᠯᠠᠵᠤ ᠣᠷᠭᠢᠭᠠᠤᠨ᠂ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠪᠠᠨ ᠪᠣᠯᠠᠠᠠᠤ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠦᠦ︖ ᠪᠢ ᠮᠠᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠭᠤᠶᠤᠵᠤ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠤᠯᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠶ᠃ ᠮᠢᠨᠤ ᠮᠠᠯ ᠢ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠭᠤᠶᠤᠵᠤ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠳᠠᠭ ᠶᠤᠮ ᠰᠢᠤ》 ᠭᠡᠳ ᠯᠠ ᠪᠠᠭᠤᠵᠤ ᠭᠠᠷᠤᠯ᠎ᠠ᠃

ᠳᠠᠮᠤᠷ᠂ ᠦᠨᠡᠨ ᠶᠠᠪᠣᠳᠠᠯ ᠢ ᠡᠪ ᠶᠢᠡᠷ ᠳᠠᠢ᠌ᠯᠪᠣᠷᠢᠯᠠᠠᠠᠤ ᠭᠡᠵᠤ ᠶᠠᠩᠵᠤ ᠪᠦᠷᠢ ᠪᠠᠷ ᠥᠵᠡᠭᠦ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠠᠨ ᠣᠯᠠᠮ ᠪᠦᠷ ᠰᠢᠷᠦᠭᠦᠰᠴᠤ ᠭᠣᠢ᠌ᠯᠢᠠᠴᠢᠨ ᠲᠤᠢ᠌ᠯᠢᠠᠴᠢᠨ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠭᠦᠷᠦᠯ᠎ᠡ᠃

ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠶᠠᠷᠰᠢᠭ ᠳᠦᠪᠠᠭ᠌ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤ ᠡᠴᠠ ᠠᠶᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠳᠤᠯᠮ᠎ᠠ ᠰᠠᠠᠳᠤᠷᠤᠨ 《ᠳᠡᠭᠡᠪᠠᠯ ᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠦᠭ‍ᠭᠦᠶ᠎ᠡ》 ᠭᠡᠵᠤ ᠭᠠᠠᠠᠴᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ ᠡᠷ᠎ᠠ ᠬᠤᠨᠢ ᠪᠠᠨ ᠵᠢᠭᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠴᠢᠨᠢ᠂ ᠵᠠᠷᠤᠴᠠ ᠨᠡᠷ ᠤᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠠᠯᠢ ᠳᠦᠮᠦᠭ᠌ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠡᠯᠳᠡᠪ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠯᠣᠢ᠌ᠪᠠᠷᠳᠠᠵᠤ ᠰᠤᠷᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠠᠨ ᠤ ᠣᠮᠤᠭ ᠣᠯᠠᠮ ᠳᠤᠠᠠᠰᠢᠷᠠᠵᠤ 《ᠳᠠ ᠨᠡᠷ ᠡᠴᠠ ᠭᠤᠶᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠪᠢᠰᠢ᠃ ᠣᠨᠤᠠᠠᠳᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠣᠶᠠᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠪᠠᠴᠢ ᠲᠡᠶ ᠭᠣᠢ᠌ᠯᠢᠠᠴᠢᠨ ᠨᠡᠷ ᠲᠤ ᠢᠳᠡᠭᠦᠯᠭᠦ ᠦᠭᠡᠶ ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃ ᠦᠭ‍ᠭᠦᠶ᠎ᠡ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ ᠰᠢᠤ᠃ ᠶᠡᠭᠡ ᠭᠢᠯᠠᠢ᠌ᠯᠭᠠᠠᠠᠤ ᠨᠢ》 ᠭᠡᠳ ᠳᠤᠯᠮ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠲᠦᠯᠭᠢᠵᠤ ᠣᠷᠭᠢᠠᠠᠰᠠᠨ ᠴᠢᠨᠢ ᠠᠷᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠭᠦᠭᠡᠨ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠳᠡᠭᠡᠭᠯᠡᠨ ᠳᠠᠰᠤ ᠭᠡᠳᠡᠷᠭᠦ ᠪᠠᠨ ᠣᠨᠠᠪᠠ᠃

ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠤᠨ ᠨᠢᠳᠤ ᠭᠠᠯᠵᠠᠭᠤ ᠥᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠨᠢᠳᠤ ᠰᠢᠭ᠌ ᠳᠤᠪ ᠳᠤᠭᠤᠷᠢᠭ ᠪᠣᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠴᠢᠷᠠᠢ ᠨᠢ ᠴᠢᠨᠤᠷᠠᠨ ᠦᠷᠭᠡᠨ ᠰᠢᠨᠠ ᠨᠢ ᠵᠠᠩᠭᠢᠷᠠᠨ ᠪᠠᠶᠠᠨ ᠢ ᠣᠠᠠᠵᠤᠮ ᠲᠦᠯᠭᠢᠨ᠂ ᠦᠰᠤᠷᠤᠨ ᠡᠭᠡᠨᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠳᠠᠪᠠᠷᠢᠵᠤ ᠠᠪᠣᠯ᠎ᠠ᠃

ᠴᠠᠭᠢᠭᠤᠷ ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠤᠨ ᠠᠭᠤᠷᠯᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠭᠠᠷ ᠲᠤ ᠲᠦᠯᠭᠢᠭ᠍ᠳᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠶᠠᠩᠭᠢᠨᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠶᠠᠰᠤ ᠪᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠣᠢ᠌ᠯᠠᠭᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠠᠨ ᠣᠭᠤᠭᠢᠯᠠᠨ ᠪᠣᠰᠴᠤ ᠵᠠᠯᠢ ᠲᠡᠶ ᠨᠢᠳᠤ ᠪᠠᠷ ᠢᠨᠢᠶᠡᠮᠰᠦᠭᠯᠡᠨ 《ᠬᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠳᠠᠶᠠᠭᠠᠷ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠡᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠭᠤᠷᠯᠠᠠᠠᠤ ᠶᠢ ᠬᠠᠷᠠᠠᠠᠤ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠨᠠᠳᠠ ᠰᠢᠭ ᠳᠤᠨᠢ ᠠᠠᠠᠠᠳᠠᠠᠠᠤ ᠳᠤᠠᠠᠯᠠᠭᠠᠮ ᠪᠣᠯᠤᠯ᠎ᠠ》 ᠭᠡᠯ᠎ᠡ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠳᠤᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠰᠢᠭ ᠭᠡᠳᠡᠰᠤ ᠲᠡᠶ ᠡᠭᠡᠨᠡᠷ ᠶᠢᠡᠷ ᠮᠢᠨᠢ ᠳᠤᠠᠠᠯᠠᠭᠠᠤᠨ ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠠᠠᠤ ᠨᠢ ᠪᠣᠢ︖ ᠭᠡᠳ ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠳᠤᠯᠮ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠭᠠᠷ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠨ ᠨᠠᠠᠳᠢᠩᠨᠠᠨ ᠡᠷᠭᠦᠭ᠍ᠰᠡᠭᠡᠷ ᠭᠡᠷ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠣᠷᠤᠵᠠᠢ᠃

ᠪᠠᠶᠠᠨ᠂ ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠤᠨ ᠡᠷ᠎ᠠ ᠴᠢᠳᠠᠯ᠂ ᠵᠤᠷᠢᠭ ᠢ ᠥᠭᠡ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠯᠠᠯ ᠦᠭᠡᠶ ᠮᠠᠠᠠᠳᠠᠨ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠵᠠᠰᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠤᠨ ᠶᠠᠪᠣᠵᠠᠢ᠃ ᠭᠡᠪᠠᠴᠤ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠳᠤᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠠᠶᠤᠮᠰᠢᠭ ᠦᠭᠡᠶ ᠵᠠᠷᠤᠴᠠ ᠡᠴᠠ ᠦᠰᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠠᠪᠬᠤ ᠬᠤᠤᠷᠳᠤ ᠪᠣᠳᠤᠯ ᠣᠪᠣᠯᠵᠠᠨ ᠡᠯᠳᠡᠪ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠰᠥᠪᠠᠭ᠍ᠴᠢᠯᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠠᠢ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠡᠨᠠ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠵᠥᠭᠡᠷ ᠣᠷᠭᠢᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠰᠢᠤ᠃ ᠨᠢᠳᠤᠨ ᠤ ᠭᠢᠨᠢ ᠭᠦᠨ ᠳᠤ ᠬᠤᠷᠤᠰᠤᠯ ᠪᠣᠴᠠᠯᠵᠤ ᠬᠠᠷᠠᠠᠠᠳᠠᠠᠠᠰᠠᠨ᠃ ᠪᠣᠰᠢᠭᠤᠠᠠᠠᠨ ᠡ᠊ᠨᠳᠡ ᠡᠴᠠ ᠵᠠᠢ᠌ᠯᠠᠶ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠳᠤᠯᠮ᠎ᠠ ᠣᠭᠢᠯᠠᠨ ᠭᠡᠯᠡᠭᠦ ᠳᠤ ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠭᠡᠨᠡᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠶᠢᠡᠷ ᠳᠤᠮᠤ ᠰᠢᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠢᠷᠠᠯᠵᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠢᠨᠢᠶᠡᠮᠰᠦᠭᠯᠡᠵᠤ᠄

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠡᠪᠦᠭᠡᠨ ᠮᠢᠨᠢ᠂ ᠡᠷ᠎ᠠ ᠣᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠳᠤᠠᠠᠯᠠᠭᠠᠮ᠃ ᠪᠢ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠳᠤᠠᠠᠯᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠢ ᠨᠢ ᠮᠠᠳᠠᠯ ᠦᠭᠡᠶ ᠨᠠᠮ ᠴᠤᠭᠢᠴᠢᠠᠠᠠᠠᠠᠤ ᠰᠢᠠᠠᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠰᠢᠤ᠃ ᠪᠠᠰᠠ ᠳᠡᠭᠡᠭᠡᠳ ᠮᠢᠨᠤ ᠡᠪᠦᠭᠡᠨ ᠭᠡᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠭᠡᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠦᠭᠡᠶ ᠭᠦᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠦ ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠬᠠᠮᠢᠭᠠᠰᠢ ᠶᠠᠪᠣᠠᠠᠤ ᠶᠤᠮ ᠪᠣᠢ ᠭᠡᠵᠤ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠳᠠᠭ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠠ᠃

ᠳᠤᠯᠮ᠎ᠠ ᠡᠪᠠᠳᠴᠤ᠂ ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠤᠨ ᠪᠣᠷᠤ ᠭᠡᠷ ᠲᠤ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠮᠡᠡᠳᠦᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠬᠠᠰᠭᠢᠷᠤᠨ ᠵᠠᠷᠯᠠᠪᠠ᠃ ᠭᠦᠤ ᠲᠡᠶ ᠪᠣᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷ᠂ ᠮᠢᠩᠭ᠋ᠠᠨ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠣᠯᠠᠭ ᠶᠢᠡᠷ ᠳᠦᠭᠦᠷᠴᠤ ᠭᠡᠯᠡᠭᠦ ᠥᠭᠡ᠂ ᠭᠢᠰᠭᠢᠭᠦ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠣᠯᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠ᠃

ᠨᠡᠭᠡᠢ ᠥᠯᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠶ ᠭᠡᠪᠳᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠭᠦᠤ ᠪᠠᠨ ᠢᠨᠢᠶᠡᠮᠰᠦᠭᠯᠡᠨ ᠬᠠᠷᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶᠢᠡᠨ 《ᠡᠨᠠ ᠯᠠᠪ ᠨᠠᠳᠠ ᠰᠢᠭ ᠯᠠ ᠮᠠᠩᠭ᠋ᠠᠷ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠰᠢᠤ》 ᠭᠡᠳ ᠫᠠᠷᠴᠢᠭᠢᠨᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠢᠨᠢᠶᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠠ᠃

ᠣᠷᠤᠵᠤ ᠭᠠᠷᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠭᠦᠤ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠤᠨ 《ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠲᠡᠶ ᠪᠠᠨ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠠᠳᠠᠯᠢᠠᠠᠠᠨ ᠶᠤᠮ ᠪᠣᠢ》 ᠭᠡᠭᠦ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠣᠴᠢᠷ ᠳᠣᠢ᠌ᠮᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃

ᠡᠳᠤᠷ ᠬᠤᠨᠢ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠤᠭᠤᠲᠤᠩ ᠤᠨ ᠥᠭᠡᠷ ᠰᠢᠭ᠌ ᠭᠡᠨᠡᠳᠲᠡ ᠳᠠᠪᠭᠢᠵᠤ ᠭᠡᠷ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠣᠴᠢᠭᠠᠤᠨ ᠨᠠᠮᠤᠭᠤᠠᠠᠠᠨ ᠣᠠᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠭᠦᠤ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠷᠠᠵᠤ ᠢᠨᠢᠶᠡᠮᠰᠦᠭᠯᠡᠭᠡᠳ ᠪᠣᠴᠠᠠᠠᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ 《ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠨᠠᠭ᠎ᠠ》 ᠪᠠᠨ ᠴᠢᠳᠠᠯ ᠶᠢᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠬᠠᠰᠭᠢᠷᠤᠨ ᠶᠠᠪᠣᠳᠠᠭ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠠ᠃ ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠵᠢᠷᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠢᠨᠢᠶᠠᠵᠤ᠂ ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠡᠨᠠ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠢ ᠳᠤᠭᠤᠤᠷ ᠬᠤᠷᠤᠰᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠠᠨ ᠵᠤᠠᠠᠰᠤᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠯᠤᠭᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠳᠠᠷᠢ ᠪᠣᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠨᠢᠭᠡ ᠡᠳᠤᠷ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠵᠥᠭ᠌ ᠳᠤᠨᠢ ᠪᠣᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠨ ᠡᠪᠳᠡᠭᠦ ᠳᠤ ᠪᠡᠯᠡᠳᠭᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠠᠢ᠃

ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠲᠤ ᠲᠦᠯᠭᠢᠭᠦᠯᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠠᠠᠠᠨ ᠨᠠᠢ᠌ᠵᠢ ᠵᠠᠭᠢᠷᠤᠠᠠᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠠᠢ᠌ᠯᠠᠴᠢᠯᠠᠨ ᠣᠴᠢᠵᠤ ᠴᠠᠳᠢᠭ ᠤᠨ ᠵᠠᠷᠤᠴᠠ ᠡᠴᠠ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤ ᠪᠠᠨ ᠠᠪᠠᠠᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠵᠦᠪᠯᠠᠨ ᠶᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠵᠠᠢ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠢ ᠪᠠᠷᠢᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠰᠢᠯᠳᠠᠭ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠌ ᠲᠡᠶ᠃ ᠭᠡᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠪᠢᠳᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ᠃ ᠪᠣᠰᠤᠳ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠪᠠᠷ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠌ ᠢ ᠨᠢ ᠰᠡᠭᠦᠭᠦᠯᠦᠶ᠎ᠡ ᠭᠡᠭᠦ ᠳᠤ ᠣᠷᠭᠤᠳᠤᠤᠯ ᠢ ᠵᠢᠯ ᠳᠠᠷᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠌ ᠪᠣᠰᠴᠤ ᠢᠷᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠪᠠᠰᠠ ᠳᠡᠭᠡᠭᠡᠳ ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠪᠣᠯᠪᠠᠯ ᠵᠢᠷ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠡᠷ᠎ᠠ ᠪᠢᠰᠢ᠃ ᠥ ᠰᠠᠪ ᠠᠠᠳᠤᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠴᠢᠳᠭᠦᠷ ᠭᠡᠵᠤ ᠵᠠᠭᠢᠷᠤᠠᠠᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠯᠡᠭᠦ ᠳᠤ 《ᠪᠦᠭ‍ᠬᠦᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠣᠷᠭᠤᠳᠤᠤᠯ ᠭᠡᠳ ᠯᠠ ᠪᠠᠷᠢᠵᠤ ᠠᠪᠣᠭᠠᠤᠨ ᠬᠤᠩᠭ᠋ᠤ ᠶᠢᠨ ᠭᠢᠨᠢ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠪᠣᠷᠪᠢ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠵᠤ ᠣᠷᠭᠢᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠦᠦ》 ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠠᠶᠠᠨ ᠭᠡᠯᠡᠵᠡᠢ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠪᠠᠰᠠ ᠯᠠ ᠳᠡᠭᠡᠵᠤ ᠮᠣᠢ᠌ᠠᠠᠤᠷᠳᠠᠵᠤ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ᠃ ᠶᠠᠮᠠᠷᠴᠤ ᠪᠣᠯᠪᠠ ᠨᠢᠭᠡ ᠰᠢᠯᠳᠠᠭ ᠭᠠᠷᠭᠠᠠᠠᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠍ᠳᠡᠢ ᠭᠡᠵᠤ ᠵᠠᠭᠢᠷᠤᠠᠠᠴᠢ ᠪᠣᠭᠤᠷᠤᠯ ᠭᠡᠵᠢᠭᠡ ᠪᠠᠨ ᠮᠠᠭᠠᠵᠢᠨ ᠭᠡᠯᠡᠵᠡᠢ᠃

ᠳᠠᠷᠠ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠭᠡᠰᠡᠭ᠌ ᠳᠠᠭᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠰᠠᠭᠤᠪᠠ᠃ ᠳᠤᠮᠤ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠳᠤᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭ ᠠᠷᠢᠭᠢᠨ ᠤ ᠢᠰᠭᠦᠯᠡᠩ ᠦᠨᠦᠷ ᠬᠠᠩᠠᠠᠤᠯᠵᠤ ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠢᠯᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠦᠩᠭᠢᠨᠠᠨ ᠳᠤᠤᠭᠠᠷᠠᠠᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠭᠦᠭ᠌ ᠲᠡᠶ ᠳᠠᠭᠤ ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠢ ᠡᠷᠡᠭᠦᠳᠡᠭᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠣᠯᠠᠠᠤ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠰᠠᠭᠠᠤᠨ ᠭᠢᠭᠦ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ ᠰᠢᠭ᠌ ᠱᠤᠤᠭᠢᠨ᠎ᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠪᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠮᠤᠷᠢ ᠶᠢ ᠮᠢᠨᠤᠭᠢ ᠭᠡᠳ ᠵᠠᠷᠭᠤᠯᠳᠤᠪᠠᠯ ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠠᠠᠤ ᠪᠣᠢ︖

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠴᠢᠨᠠᠳᠤᠭᠢ ᠴᠢᠨᠢ ᠭᠡᠴᠢᠨᠡᠨ ᠣᠷᠠᠪᠠᠴᠤ ᠭᠦᠯᠢᠶᠡᠭᠦ ᠦᠭᠡᠶ᠃ ᠳᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠡᠷ ᠴᠢᠮᠢ᠋ᠢ ᠣᠷᠠᠠᠠᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠰᠢᠤ ᠳ᠋ᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠳᠡᠭᠡᠪᠠᠯ ᠴᠤ ᠳᠠᠪᠠᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠶ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠌ ᠡ᠃

ᠵᠠᠭᠢᠷᠤᠠᠠᠴᠢ ᠨᠢᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠴᠠᠪᠴᠢᠯᠠᠨ ᠬᠠᠶᠠ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠠᠷᠢᠭᠢ ᠰᠢᠮᠠᠨ ᠭᠡᠰᠡᠭ᠌ ᠰᠠᠭᠤᠪᠠ᠃ ᠪᠠᠶᠠᠨ᠂ ᠵᠠᠭᠢᠷᠤᠠᠠᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠠ ᠣᠷᠤᠭᠤ ᠶᠠᠰᠤ ᠭᠤᠷᠢᠳᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠨᠤᠬᠠᠢ ᠰᠢᠭ ᠳᠠᠯᠵᠢᠭᠢᠨᠠᠨ ᠰᠢᠷᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠨᠠᠳᠠ ᠳᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃ ᠭᠡᠪᠠᠴᠤ ᠳᠠᠷᠤᠢ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠭᠢᠵᠤ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠭᠡᠵᠤ ᠵᠠᠭᠢᠷᠤᠠᠠᠴᠢ ᠥᠭᠡ ᠪᠦᠭᠦᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠳᠠᠰᠤᠯᠤᠨ ᠮᠠᠰᠢ ᠠᠭᠠᠵᠢᠮ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯ ᠲᠡᠶ ᠭᠡᠯᠡᠭᠦ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠠᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠲᠤ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠤᠨ ᠳᠤᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠤᠳᠤᠷᠠᠵᠠᠢ᠃

ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠴ·ᠯᠤᠳᠤᠢ᠌ᠳᠠᠮᠪᠠ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 20212
ᠴᠠᠭ᠄ 2007 ᠤᠨ ᠤ 11 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 01
ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ