ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ
ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ
ᠶᠢᠰᠦ

ᠵᠤᠨ ᠤ ᠦᠷᠯᠦᠭᠡ᠂ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠳᠠ ᠡᠴᠠ ᠬᠤᠭᠤᠰᠤᠨ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠳᠡᠷᠭᠡ ᠭᠦᠳᠦᠯᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠮᠤᠷᠢ ᠲᠡᠶ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠯᠤᠤ ᠭᠦᠩ ᠤᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠭᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠣᠷᠤᠭᠤ ᠭᠠᠷᠤᠯ᠎ᠠ᠃ ᠡᠨᠠ ᠪᠣᠯ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯᠳᠤ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠠ᠃

ᠳᠠᠷᠠ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡᠴᠡᠨ ᠶᠠᠪᠣᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯᠳᠤ ᠡᠴᠠ ᠭᠡᠳᠤᠨ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠭᠦᠯᠦᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠠᠪᠣᠠᠠᠰᠠᠨ ᠭᠦᠭ᠍ᠰᠢᠨ ᠴᠠᠭᠠᠠᠠᠴᠢ ᠭᠡᠭᠦᠤ ᠪᠠᠨ ᠣᠨᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠨᠢᠮ᠎ᠠ ᠭᠦᠢᠴᠡᠵᠤ ᠢᠷᠠᠯ᠎ᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠴᠠᠢ ᠭᠦᠵᠡᠭᠡᠯᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠤᠨ ᠳᠠ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠡᠴᠠ ᠬᠤᠵᠢᠮᠳᠠᠵᠤ ᠣᠷᠭᠢᠯ᠎ᠠ᠃ ᠣᠳᠤ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠱᠤᠠᠠᠰᠢᠭᠠᠤᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠌ ᠡ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠳᠠ ᠬᠠᠮᠢᠭ᠎ᠠ ᠣᠴᠢᠠᠠᠤ ᠨᠢ ᠪᠣᠢ︖ ᠭᠡᠵᠤ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠠᠰᠠᠭᠤᠪᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠠᠰᠠᠭᠤᠠᠠᠤ ᠶᠠᠭᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠤ ᠪᠣᠢ ᠳ᠋ᠠ᠃ ᠨᠢᠮ᠎ᠠ ᠭᠤᠸᠠᠢ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠰᠠᠭᠢᠭᠤᠰᠤ ᠳᠤ ᠮᠦᠷᠭᠦᠭᠦ ᠭᠡᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠪᠢᠵᠠ ᠭᠡᠳ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯᠳᠤ ᠶᠤᠵᠤᠳᠠᠢ ᠢᠨᠢᠶᠡᠮᠰᠦᠭᠯᠡᠪᠡ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠴᠤᠠᠠᠤᠮ ᠳ᠋ᠠ᠂ ᠵᠠᠯᠪᠠᠷᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠᠯ ᠪᠣᠶᠠᠨ ᠦᠯᠵᠡᠢ᠂ ᠵᠠᠰᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠᠯ ᠡᠳ᠋ ᠦᠯᠵᠡᠢ ᠭᠡᠵᠤ ᠠᠵᠠ ᠭᠡᠢ ᠮᠤᠷᠢ ᠳᠤ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ ᠶᠤᠮ ᠭᠡᠳ ᠨᠢᠮ᠎ᠠ ᠠᠵᠢᠭ ᠦᠭᠡᠶ ᠳᠠᠮᠠᠭᠢ ᠪᠠᠨ ᠠᠰᠠᠭᠠᠵᠤ ᠳᠠᠳᠠᠯ᠎ᠠ᠃

《ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠰᠠᠭᠢᠭᠤᠰᠤ ᠳᠤ ᠣᠯᠠᠨ ᠮᠦᠷᠭᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠠᠵᠠ ᠭᠡᠢ ᠮᠤᠷᠢ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠪᠣᠯ ᠡᠨᠠ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠡᠳᠤᠢ ᠳᠤ ᠬᠠᠭᠠᠷᠠᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠶᠠᠵᠢᠠᠠᠤ ᠪᠣᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠳ᠋ᠠ》 ᠭᠡᠵᠤ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯᠳᠤ ᠪᠣᠳᠤᠪᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠨᠢᠮ᠎ᠠ ᠭᠤᠸᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠠ ᠭᠡᠢ ᠮᠤᠷᠢ ᠴᠤ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠵᠥᠭ᠌ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠯᠠ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ ᠶᠤᠮ ᠳ᠋ᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯᠳᠤ ᠭᠡᠯᠡᠭᠡᠳ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠣᠷᠤᠭᠤ ᠨᠢᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠢᠷᠮᠠᠯ᠎ᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠶᠠᠷᠤᠨᠢ ᠣᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠰᠢᠤ᠃ ᠡᠨᠡ ᠵᠢᠯ ᠮᠤᠷᠢ ᠴᠤ ᠪᠦᠳᠦᠷᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡᠶ᠂ ᠬᠠᠮᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠠᠨᠢᠶᠠᠳᠤ ᠴᠤ ᠭᠦᠷᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡᠶ ᠭᠡᠵᠤ ᠨᠢᠮ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠠᠷᠳᠠᠢ ᠭᠡᠯᠡᠪᠡ᠃

ᠬᠤᠨᠢᠨ ᠤ ᠭᠡᠰᠢᠭ᠌ ᠦᠭᠡᠶ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠡᠳᠤᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠨᠢᠮ᠎ᠠ ᠭᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠣᠷᠤᠵᠤ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠰᠠᠭᠢᠭᠤᠰᠤ ᠳᠤ ᠮᠦᠷᠭᠦᠳᠡᠭ᠌ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠲᠡᠶ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠪᠠᠠᠠᠠᠨ ᠬᠠᠯᠠᠮᠠᠭ ᠪᠣᠴᠠᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳ ᠰᠢᠭᠢᠷ ᠭᠢᠵᠤ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠳᠤᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠵᠢᠭᠤᠷᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠠᠯᠢᠩ ᠤᠨ ᠠᠮᠳᠠᠳᠠᠢ ᠭᠤᠯᠢᠷ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠵᠤ 《ᠳᠠᠮᠰᠢᠭ ᠮᠢᠨᠢ ᠢᠳᠡᠭᠦ ᠭᠡᠳ ᠡᠷᠡᠭᠡᠢ ᠪᠠᠨ ᠳᠤᠯᠤᠭᠤᠠᠠᠤ ᠭᠡᠳ ᠳᠤᠯᠤᠪᠣᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠢᠳᠡᠴᠢᠭᠡᠭᠦ ᠪᠣᠢ ᠳ᠋ᠠ》 ᠭᠡᠳ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠢᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠥᠭ᠍ᠳᠡᠭ᠌ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠲᠡᠶ ᠪᠢᠯᠠ᠃

ᠭᠡᠷᠪᠡ ᠨᠢᠮ᠎ᠠ ᠰᠠᠭᠢᠭᠤᠰᠤ ᠳᠤ ᠮᠦᠷᠭᠦᠭᠦ ᠭᠡᠵᠤ ᠭᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠣᠷᠤᠭᠤ ᠶᠠᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯ ᠨᠥᠭᠦᠭᠡ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠨᠢ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠰᠢᠶᠠᠨ ᠡᠴᠠ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠶᠢᠡᠷ ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠦ ᠮᠠᠢ᠌ᠠᠠᠠᠨ ᠰᠢᠷᠡᠭᠡ᠂ ᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭ ᠰᠥᠩᠨᠡᠭᠦ ᠸᠠᠭᠠᠷ᠂ ᠬᠤᠯᠤ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠠᠠᠤ ᠪᠠᠷ ᠶᠠᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠠᠵᠢ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠪᠠᠳᠠᠷᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠭᠤᠨᠤ ᠪᠠᠷ ᠣᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠠᠠᠰᠢᠷᠠᠭᠠᠤᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠤ ᠴᠢᠨᠢ ᠳᠤᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠨᠠᠷᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠤᠯᠳᠠᠢ᠃ ᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠠᠷᠢᠭᠢ ᠣᠤᠭᠤᠭᠠᠤᠨ ᠮᠤᠷᠳᠠᠠᠠᠤ ᠦᠦ ᠭᠡᠵᠤ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠯᠡᠭᠦ ᠳᠤ ᠳᠠᠳᠠ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠤ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠬᠠᠷᠠᠠᠠᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠭᠡᠷ ᠣᠷᠤᠭᠤ ᠵᠢᠯᠤᠭᠤ ᠪᠠᠨ ᠡᠷᠭᠢᠭᠦᠯᠪᠡ᠃

ᠪᠠᠳᠠᠷᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠢ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯᠳᠤ ᠶᠢ ᠭᠦᠡᠳᠦᠳᠭᠡᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠣᠯᠪᠣᠭ ᠳᠠᠪᠢᠰᠴᠤ ᠵᠤᠴᠢᠯᠠᠨ ᠰᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠪᠠ᠃ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯᠳᠤ ᠳᠤ ᠠᠷᠢᠭᠢᠨ ᠤ ᠣᠭᠢ ᠰᠦᠩᠨᠠᠪᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠵᠠ ᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠴᠢᠨᠢ ᠳᠤᠠᠠᠳᠠᠭᠠᠭᠠᠤᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠌ ᠦᠦ ᠭᠡᠳ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯᠳᠤ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠵᠠᠷᠤᠴᠠ ᠣᠷᠤᠭᠤ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠷᠠᠵᠤ ᠢᠨᠢᠶᠡᠮᠰᠦᠭᠯᠡᠪᠡ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠳᠠᠨ ᠳᠤ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠳᠠ ᠯᠠ ᠳᠤᠠᠠᠳᠠᠭᠠᠵᠤ ᠣᠷᠭᠢ᠃ ᠠᠯᠢ ᠳᠠᠷᠠ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠲᠤ ᠠᠷᠢᠭᠢ ᠭᠢᠵᠤ ᠥᠭ᠌ ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠠᠳᠠᠷᠴᠢ ᠭᠡᠯᠡᠪᠡ᠃

ᠢᠳᠡᠭᠡᠯᠳᠤ ᠳᠤᠮᠤ ᠮᠥᠩᠭᠦᠨ ᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠦᠭᠦᠷᠡᠩ ᠠᠷᠢᠭᠢ ᠶᠢ ᠮᠡᠯᠳᠡᠯᠵᠡᠭᠦᠯᠤᠨ ᠭᠡᠳᠤ ᠪᠠᠯᠭᠤᠭᠠᠤᠨ 《ᠴᠢᠩᠭ᠋᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠳᠠᠮᠰᠢᠭ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ》 ᠭᠡᠵᠤ ᠮᠦᠰᠢᠶᠠᠨ ᠭᠡᠯᠡᠪᠡ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠠᠷᠢᠭᠢ ᠭᠤᠴᠤ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠰᠢᠤ ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠠᠳᠠᠷᠴᠢ ᠪᠠᠷᠳᠠᠮ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠪᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠥᠭᠡᠳᠡᠯᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠠᠵᠢ ᠭᠡᠵᠤ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠮᠤᠳᠤᠨ ᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠠᠷᠢᠭᠢ ᠰᠢᠮᠠᠨ ᠣᠤᠭᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠯᠠᠮᠠ ᠮᠡᠳᠡᠮᠡᠭᠡᠢ ᠭᠡᠯᠡᠪᠡ᠃

ᠨᠢᠮ᠎ᠠ ᠦᠭ‍ᠭᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠠᠷᠢᠭᠢ ᠶᠢ ᠠᠪᠴᠤ ᠢᠳᠠᠮ ᠬᠤᠷᠤᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠥᠡᠳᠡᠭᠡ ᠶᠢ ᠥᠩᠭᠡᠴᠡ ᠭᠦᠷᠭᠡᠵᠤ ᠳᠡᠭᠡᠭ᠍ᠰᠢ ᠨᠢᠰᠠᠯᠤᠨ ᠡᠷᠭᠦᠭᠡᠳ 《ᠣᠰᠤ ᠪᠠᠷ ᠭᠦᠯᠯᠡᠵᠤ᠂ ᠣᠠᠠᠰᠠᠷᠠᠵᠤ ᠨᠡᠷᠡᠭᠡᠳ ᠣᠷᠠᠨ ᠴᠤᠷᠭᠤ ᠪᠠᠷ ᠣᠷᠤᠰᠠᠠᠠᠵᠤ ᠠᠪᠣᠠᠠᠰᠠᠨ᠂ ᠠᠷᠢᠭᠢ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ᠂ ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠲᠡᠶ᠂ ᠰᠠᠷᠠᠠᠤᠳ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ᠂ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠲᠡᠶ ᠷᠠᠰᠢᠶᠠᠨ ᠶᠠᠭᠤ ᠪᠠᠨ ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠮᠥᠩᠭᠦᠨ ᠬᠤᠠᠳᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠠᠮᠠᠰᠠᠷ ᠳᠦᠭᠦᠷᠭᠡᠵᠤ ᠰᠠᠭᠤᠠᠠᠤ ᠶᠢᠨ ᠠᠰᠢᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠢ᠌ᠠᠠᠠᠨ ᠢᠷᠦᠭᠡᠯ ᠢ ᠳᠡᠪᠰᠢᠭᠦᠯᠦᠶ᠎ᠡ︕》 ᠭᠡᠳ ᠳᠤᠮᠤ ᠭᠡᠭ᠍ᠴᠢ ᠨᠢ ᠪᠠᠯᠭᠤᠵᠤ ᠣᠤᠭᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠭᠡᠰᠡᠭ᠌ ᠳᠠᠮᠰᠢᠶᠠᠯᠠᠭᠠᠤᠨ᠂ 《ᠨᠤᠬᠠᠢ ᠳᠤᠯᠤᠭᠤᠵᠤ ᠥᠭᠦ᠂ ᠳᠠᠷᠭᠤᠨ ᠴᠢ᠌ᠳᠠᠮ ᠰᠢᠭ᠌ ᠯᠠ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ》 ᠭᠡᠳ ᠬᠤᠭᠤᠰᠤᠨ ᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠳᠠᠭᠢᠵᠤ ᠭᠢᠯᠭᠡᠭᠦ ᠪᠠᠷ ᠥᠭ᠍ᠪᠡ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠪᠣᠶᠠᠨ ᠲᠡᠶ ᠠᠢ᠌ᠯ ᠤᠨ ᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠠᠳᠬᠤᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠠᠷᠢᠭᠢ ᠭᠦᠷᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠴᠢ᠌ᠳᠠᠮ ᠪᠣᠯᠳᠠᠭ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠰᠢᠤ ᠭᠡᠳ ᠪᠠᠳᠠᠷᠴᠢ ᠪᠦᠳᠦᠭᠦᠨ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠫᠠᠷ ᠫᠠᠷ ᠢᠨᠢᠶᠠᠵᠤ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯᠳᠤ ᠥᠭᠡᠳᠡ ᠬᠠᠷᠠᠠᠠᠤ ᠬᠠᠷᠠᠴᠠ ᠳᠤ 《ᠮᠦᠨ ᠳᠤᠭᠢ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤ ᠥᠭ᠍ᠪᠡ ᠡ》 ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠪᠠᠷᠳᠠᠮ ᠪᠣᠳᠤᠯ᠂ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯᠳᠤ ᠶᠢ ᠳᠤᠭᠤᠭᠢᠶᠠᠭᠰᠠᠨ ᠵᠢᠰᠤᠷᠴᠢ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠬᠤᠯᠢᠯᠳᠤᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠠ᠃

ᠢᠳᠡᠭᠡᠯᠳᠤ ᠶᠡᠭᠡᠮᠰᠦᠭ᠌ ᠶᠢᠡᠷ ᠢᠨᠢᠶᠠᠪᠠ᠃ ᠭᠡᠪᠠᠴᠤ ᠡᠨᠡ ᠢᠨᠢᠶᠠᠳᠤ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠨᠢᠮ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠵᠢᠮᠡᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠠᠳᠠᠷᠴᠢ ᠶᠢ ᠳᠠᠮᠵᠢᠵᠤ ᠳᠠᠯᠠᠷᠬᠠᠭᠰᠠᠨ ᠳᠡᠮᠳᠡᠭ᠌ ᠤᠨ ᠠᠯᠢ ᠨᠢ ᠴᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠶ᠃

ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠢᠰᠭᠦᠯᠡᠩ ᠣᠰᠤ ᠦᠭ‍ᠭᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠠᠳᠠᠷᠴᠢ ᠳᠤ ᠵᠢᠪᠠᠭᠦᠤ ᠨᠢ ᠭᠦᠷᠴᠤ ᠨᠢᠮ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠨᠡᠨ ᠥᠭᠡ ᠶᠢ ᠳᠠᠯᠠᠷᠠᠠᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠳᠤᠤᠭᠠᠷᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠶ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠪᠠᠯᠠ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠠᠴᠢᠵᠤ ᠳᠠᠪᠠᠭ ᠶᠢᠡᠨ ᠳᠠᠯᠪᠢᠳᠠᠭ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠬᠤᠷᠸ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠶᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠪᠣᠳᠤᠯ᠎ᠠ᠃ ᠨᠢᠭᠡᠨᠲᠡ ᠯᠠ ᠳᠡᠭᠡᠳᠤ ᠳᠤᠤᠷᠠᠳᠤ᠂ ᠪᠠᠶᠠᠨ ᠬᠤᠭᠤᠰᠤᠨ ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠤ ᠨᠢ ᠬᠤᠷᠸ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠶᠤᠰᠤ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤᠷ ᠡᠭᠦᠨ ᠡᠴᠠ ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠠᠠᠤ ᠪᠣᠢ ᠳ᠋ᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠣᠳᠤᠠᠠᠳᠠᠪᠠ᠃

ᠨᠢᠮ᠎ᠠ ᠭᠤᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠠᠷᠢᠭᠢᠨ ᠡᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠳᠠᠭᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠣᠤᠭᠤᠭᠠᠤᠨ ᠠᠵᠢᠭ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠣᠰᠴᠤ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡᠭᠢ ᠠᠷᠢᠭᠢ ᠡᠴᠠ ᠳᠦᠭᠦᠷᠡᠩ ᠭᠢᠵᠤ ᠳᠤᠮᠤ ᠪᠠᠯᠭᠤᠵᠤ ᠵᠠᠯᠭᠢᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶᠢᠡᠨ 《ᠡᠨᠠ ᠴᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠭᠤᠴᠤ ᠡᠳ᠋ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ》 ᠭᠡᠳ ᠪᠠᠳᠠᠷᠴᠢ ᠣᠷᠤᠭᠤ ᠬᠠᠠᠳᠤᠵᠤ ᠳᠠᠯᠠᠷᠠᠠᠠᠨ ᠢᠨᠢᠶᠠᠪᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠯᠤᠤ ᠭᠦᠩ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠠᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯᠳᠤ ᠳᠤ ᠰᠤᠯᠠ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠠᠮᠰᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠪᠠᠭᠠᠰᠤᠳᠤᠶ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠭᠡᠨ ᠪᠣᠳᠤᠠᠠᠤ ᠪᠣᠢ ᠳ᠋ᠠ ᠭᠡᠳ ᠪᠠᠳᠠᠷᠴᠢ ᠭᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯᠳᠡᠢ ᠢᠨᠢᠶᠠᠪᠠ᠃

ᠳᠠᠷᠠ ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠳᠠᠠᠳᠠ ᠡᠴᠠ ᠮᠤᠷᠳᠠᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠠᠠᠰᠠᠭᠠᠷ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠭᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠣᠷᠤᠭᠤ ᠣᠷᠤᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠨᠢᠮ᠎ᠠ ᠰᠠᠯᠠᠠᠤ ᠪᠣᠯᠵᠤ᠄

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠳᠠ ᠨᠡᠷ ᠨᠠᠮᠢ᠋ᠢ ᠪᠢᠳᠡᠭᠡᠢ ᠭᠦᠯᠢᠶᠡᠭᠡᠷᠡᠢ ᠭᠡᠳ ᠱᠤᠠᠠᠰᠢᠪᠠ᠃

ᠨᠢᠮ᠎ᠠ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠰᠠᠭᠢᠭᠤᠰᠤ ᠶᠢᠨ ᠯᠡᠪᠷᠦᠡᠭ᠌ ᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠪᠠᠭᠤᠵᠤ ᠭᠡᠭᠦᠤ ᠪᠠᠨ ᠴᠤᠯᠪᠣᠭᠤᠷ ᠢ ᠨᠢ ᠣᠠᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠨ ᠣᠷᠭᠢᠭᠠᠤᠨ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠭᠦᠳᠡᠨ ᠳᠤ ᠭᠤᠷᠪᠠᠠᠳᠠ ᠰᠤᠠᠵᠤ ᠮᠦᠷᠭᠦᠪᠡ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠨᠢᠮ᠎ᠠ ᠭᠤᠸᠠᠢ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨᠠᠤ︖ ᠭᠡᠵᠤ ᠳᠡᠷᠭᠡᠳᠡᠭᠦᠷ ᠨᠢ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠳᠠᠭᠢᠯᠴᠢ ᠯᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠯᠡᠭᠦ ᠳᠤ ᠨᠢᠮ᠎ᠠ ᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠪᠰᠤᠷᠤᠨ 《ᠵᠠ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ》 ᠭᠡᠵᠤ ᠰᠢᠪᠠᠭᠡᠨᠡᠨ ᠭᠡᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠭᠡᠨ ᠴᠤ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠰᠤᠨᠤᠰᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠶ᠃

ᠳᠠᠰᠤᠷᠠᠯᠳᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠣᠷᠤᠵᠤ ᠭᠠᠷᠤᠠᠠᠰᠠᠭᠠᠷ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠮᠦᠷᠭᠦᠯᠴᠢᠨ ᠨᠡᠷ ᠤᠨ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠲᠡᠶ ᠨᠠᠮ ᠳᠠᠭᠤ ᠪᠠᠷ ᠮᠠᠠᠳᠤᠯᠠᠯᠴᠠᠨ ᠶᠠᠪᠣᠵᠤ ᠯᠡᠪᠷᠦᠡᠭ᠌ ᠳᠤ ᠣᠷᠤᠯ᠎ᠠ᠃ ᠭᠠᠠᠠᠴᠠᠠᠠᠠᠨ ᠮᠥᠩᠭᠦᠨ ᠵᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠠᠨᠢᠪᠴᠢᠨ᠂ ᠭᠦᠵᠢ ᠠᠷᠴᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠨᠦᠷ ᠠᠩᠭᠢᠯᠵᠤ᠂ ᠬᠠᠮᠢᠭᠠᠰᠢ ᠪᠠᠨ ᠯᠠ ᠬᠠᠷᠠᠪᠠᠯ ᠬᠠᠳᠠᠭ ᠶᠠᠠᠳᠠᠷ ᠪᠣᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠡᠨᠠ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠪᠦᠭᠦᠨ ᠨᠢ ᠶᠠᠷᠤ ᠪᠣᠰᠤ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ᠂ ᠡᠷᠭᠢᠮᠰᠦᠭ᠌ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠮᠦᠷᠭᠦᠯᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠳᠤ ᠥᠵᠦᠭᠦᠷ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠢᠰᠢᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠣᠭᠤᠰᠤᠷ ᠢ ᠥᠭᠦᠯᠦᠭᠦᠳᠡ ᠵᠠᠩᠭᠢᠳᠤᠨ᠎ᠠ᠃

ᠨᠢᠮ᠎ᠠ ᠵᠠᠯᠪᠠᠷᠢᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠰᠠᠭᠢᠭᠤᠰᠤ ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠣᠴᠢᠭᠠᠤᠨ ᠨᠠᠮᠠᠠᠴᠢᠯᠠᠪᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠠᠭᠤᠤ ᠭᠦᠴᠦᠳᠤ ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠰᠠᠭᠢᠭᠤᠰᠤ ᠮᠢᠨᠢ᠂ ᠨᠢᠭᠦᠯᠳᠤ ᠨᠠᠳᠠ ᠳᠤ ᠰᠠᠷᠠᠠᠤᠳ ᠶᠢᠡᠨ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠯᠠ᠃ ᠳᠠᠨ ᠡᠴᠠ ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠠᠮᠢ᠋ᠢ ᠦᠷᠤᠰᠢᠶᠠᠨ ᠰᠤᠶᠤᠷᠠᠠᠠᠠᠠᠤ ᠭᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠤ ᠪᠢᠯᠠ᠃ ᠪᠠᠳᠠᠷᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠢ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯᠳᠤ ᠳᠤ ᠠᠷᠠᠵᠠ ᠦᠭ‍ᠭᠦᠭᠡᠳ ᠨᠠᠳᠠ ᠳᠤ ᠳᠠᠷᠭᠤᠨ ᠴᠢ᠌ᠳᠠᠮ ᠥᠭ᠍ᠴᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠳ ᠰᠢᠷᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠢᠷᠮᠡᠭ᠌ ᠡᠴᠠ ᠠᠳᠢᠰ ᠠᠪᠠᠠᠤ ᠵᠠᠭᠤᠷ᠎ᠠ ᠬᠤᠯᠠᠭᠠᠢ ᠨᠢᠳᠤ ᠪᠠᠷ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠳᠤᠭᠤᠷᠢᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠠᠵᠢᠠᠠᠯᠠᠪᠠ᠃

ᠦᠨᠳᠠᠢ᠌ᠵᠤ ᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠨ ᠨᠠᠮᠠᠠᠴᠢᠯᠠᠭᠠᠤᠨ ᠳᠠᠭᠢᠨ ᠪᠦᠭᠦᠢᠵᠤ ᠮᠥᠩᠭᠦᠨ ᠴᠥᠭᠦᠴᠡ ᠲᠡᠶ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠠᠷᠢᠭᠢᠨ ᠨᠠᠩᠴᠢᠳ ᠢ ᠣᠤᠭᠤᠵᠤ ᠣᠷᠭᠢᠯ᠎ᠠ᠃

ᠯᠤᠤ ᠭᠦᠩ ᠤᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠰᠠᠭᠢᠭᠤᠰᠤ ᠳᠤ ᠡᠳᠤᠷ ᠪᠦᠭᠦᠨ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠠᠷᠢᠭᠢ ᠪᠠᠷ ᠨᠠᠩᠴᠢᠳ ᠳᠠᠯᠪᠢᠳᠠᠭ ᠪᠢᠯᠠ᠃

ᠨᠢᠮ᠎ᠠ ᠴᠢᠨᠠᠠᠠᠰᠢ ᠶᠠᠪᠣᠵᠤ ᠭᠡᠳᠤᠨ ᠳᠤᠮᠤ ᠪᠠᠯᠢᠩ ᠤᠨ ᠠᠷᠤ ᠪᠠᠷ ᠭᠠᠷᠠᠠᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠭᠡᠳᠤ ᠳᠠᠭᠢᠨ ᠪᠠᠵᠠᠨ ᠠᠪᠴᠤ ᠡᠪᠦᠷᠳᠦᠯᠡᠭᠡᠳ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠭᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠭᠠᠷᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠴᠠᠭᠠᠠᠠᠴᠢ ᠭᠡᠭᠦᠤ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠯᠠᠮᠠ ᠭᠦᠳᠦᠯᠦᠭᠡᠳ ᠶᠠᠪᠣᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠵᠤᠠᠠᠰᠤᠵᠤ 《ᠳᠠᠨ ᠢ ᠮᠤᠷᠢ ᠪᠠᠨ ᠡ᠊ᠨᠳᠡ ᠣᠷᠭᠢᠵᠤ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠭᠡᠵᠤ ᠭᠡᠳᠤ ᠭᠡᠯᠡᠪᠠᠯ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤ ᠶᠤᠮ ᠪᠣᠢ︖》 ᠭᠡᠳ ᠵᠤᠠᠠᠰᠤᠪᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠢᠨᠠᠳᠤᠭᠢ ᠴᠢᠨᠢ ᠮᠤᠷᠢ ᠪᠢᠰᠢ ᠭᠡᠭᠦᠤ᠂ ᠭᠦᠤ ᠮᠢᠨᠢ ᠭᠡᠵᠤ ᠭᠡᠯᠡᠭᠡᠳ ᠨᠢᠮ᠎ᠠ ᠠᠵᠢᠭ ᠦᠭᠡᠶ ᠣᠴᠢᠵᠤ ᠴᠤᠯᠪᠣᠭᠤᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠠᠪᠣᠯ᠎ᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠡ᠊ᠨᠳᠡ ᠡᠴᠠ ᠵᠠᠢ᠌ᠯᠠ᠃ ᠨᠤᠶᠠᠨ ᠵᠠᠯᠠᠷᠠᠭᠠᠤᠨ ᠢᠷᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠤ ᠶᠢ ᠬᠠᠷᠠᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠦᠦ ᠭᠡᠳ ᠯᠠᠮᠠ ᠡᠷᠭᠢᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠯ᠎ᠠ᠃

ᠨᠢᠮ᠎ᠠ ᠬᠠᠷᠠᠪᠠᠯ ᠰᠠᠶ‍ᠢᠠᠠᠠᠨ ᠰᠢᠷᠡᠭᠡ ᠵᠠᠯᠭᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠨᠤᠶᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠮᠤᠷᠢ ᠣᠨᠤᠭᠠᠤᠨ ᠬᠣᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠡᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠭᠡᠳᠤᠨ ᠭᠢᠶ᠎ᠠ ᠳᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠢᠷᠠᠯ᠎ᠠ᠃ ᠨᠢᠮ᠎ᠠ ᠰᠥᠭᠦᠷᠡᠨ ᠰᠠᠭᠤᠵᠤ ᠵᠠᠯᠪᠠᠷᠢᠪᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠨᠠᠷᠠ ᠰᠢᠭ ᠭᠢᠯᠠᠯᠵᠠᠵᠤ ᠮᠥᠩᠭᠦᠨ ᠰᠠᠷᠠ ᠰᠢᠭ ᠮᠠᠯᠳᠠᠯᠵᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠠ ᠡᠵᠠᠨ ᠮᠢᠨᠢ᠂ ᠳᠦᠷᠤ ᠶᠢᠨ ᠰᠦᠯᠳᠡ ᠮᠢᠨᠢ ᠭᠡᠵᠤ ᠰᠢᠪᠠᠭᠡᠨᠡᠨ ᠭᠡᠯᠡᠭᠡᠳ ᠮᠠᠩᠨᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠮᠦᠷᠭᠦᠪᠡ᠃

ᠨᠤᠶᠠᠨ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠤ ᠠᠮᠠ ᠶᠢ ᠳᠠᠳᠠᠵᠤ ᠵᠤᠠᠠᠰᠤᠭᠠᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠭᠢᠶ᠎ᠠ ᠣᠴᠢᠵᠤ ᠲᠦᠰᠢᠨ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠪᠠ᠃ ᠳᠡᠭᠡᠭᠡᠳ ᠯᠡᠪᠷᠦᠡᠭ᠌ ᠣᠷᠤᠭᠤ ᠣᠷᠤᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠨᠢᠮ᠎ᠠ ᠰᠠᠭᠤᠠᠠᠰᠠᠭᠠᠷ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠡᠵᠠᠨ ᠰᠦᠯᠳᠡ ᠮᠢᠨᠢ ᠭᠡᠳ ᠨᠢᠮ᠎ᠠ ᠪᠣᠰᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠭᠦᠯ ᠨᠢ ᠳᠠᠢ᠌ᠪᠢᠵᠤ ᠭᠡᠭᠦᠤ ᠶᠢᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠭᠦᠵᠦᠭᠦᠨ ᠡᠴᠠ ᠳᠠᠪᠠᠷᠢᠨ ᠠᠪᠴᠤ ᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠳᠠᠯᠤ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠨᠠᠭᠠᠪᠠ᠃ ᠪᠣᠴᠠᠵᠤ ᠰᠠᠭᠤᠭᠠᠤᠨ ᠮᠤᠳᠤ ᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠤ ᠭᠡᠳᠤ ᠳᠠᠭᠢᠨ ᠣᠠᠠᠰᠠᠷᠠᠨ ᠳᠠᠮᠠᠭᠢ ᠳᠠᠳᠠᠯ᠎ᠠ᠃

ᠨᠤᠶᠠᠨ ᠯᠡᠪᠷᠦᠡᠭ᠌ ᠡᠴᠠ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠡᠷᠭᠢᠵᠤ ᠵᠠᠯᠪᠠᠷᠢᠭᠠᠤᠨ ᠭᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠷᠢᠠᠠᠰᠠᠨ ᠣᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠮᠠᠯᠠᠭᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠡᠮᠦᠰᠦᠭᠡᠳ ᠮᠤᠷᠢ ᠣᠷᠤᠭᠤ ᠪᠠᠨ ᠶᠠᠪᠣᠠᠠᠤ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠨᠢᠮ᠎ᠠ ᠮᠤᠳᠤ ᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠪᠣᠰᠢᠭᠤᠠᠠᠠᠨ ᠡᠪᠣᠷᠳᠤᠯᠠᠵᠤ ᠴᠠᠭᠠᠠᠠᠴᠢ ᠭᠡᠭᠦᠤ ᠪᠠᠨ ᠣᠷᠭᠢᠵᠤ ᠨᠠᠪᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠭᠦᠶ‍ᠦᠵᠤ ᠣᠴᠢᠭᠠᠤᠨ ᠰᠥᠭᠦᠷᠡᠮᠡᠭ᠍ᠴᠡ ᠨᠤᠶᠠᠨ ᠤ ᠯᠤᠤ ᠲᠡᠶ ᠮᠠᠩᠨᠤᠭ ᠳᠠᠪᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠮᠤᠢ ᠡᠴᠠ ᠠᠳᠢᠰ ᠠᠪᠣᠭᠠᠤᠨ 《ᠡᠵᠠᠨ ᠰᠦᠯᠳᠡ ᠮᠢᠨᠢ》 ᠭᠡᠵᠤ ᠵᠠᠯᠪᠠᠷᠢᠪᠠ᠃

ᠭᠡᠪᠠᠴᠤ ᠨᠢᠮ᠎ᠠ ᠶᠠᠭᠤ ᠭᠡᠵᠤ ᠭᠡᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠢ ᠭᠡᠨ ᠴᠤ ᠣᠢ᠌ᠯᠠᠭᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠶ᠂ ᠣᠢ᠌ᠯᠠᠭᠠᠠᠠᠤ ᠶᠢ ᠴᠤ ᠭᠦᠰᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡᠶ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠨᠤᠶᠠᠨ ᠶᠡᠭᠡᠮᠰᠦᠭ᠌ ᠶᠢᠡᠷ ᠭᠢᠯᠣᠢ᠌ᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠤᠨ ᠭᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠰᠤᠭᠤᠳᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠮᠤᠷᠳᠠᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠯ᠎ᠠ᠃

ᠡᠵᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠬᠤᠷᠮᠤᠢ ᠳᠤ ᠭᠦᠷᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠵᠠᠪᠰᠢᠶᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠨᠢᠮ᠎ᠠ ᠪᠠᠠᠠᠠᠳᠤᠯ ᠤᠨ ᠣᠴᠢ ᠭᠢᠯᠠᠯᠵᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠨᠢᠳᠤ ᠪᠠᠷ ᠨᠤᠶᠠᠨ ᠢ ᠳᠠᠯᠳᠠ ᠣᠷᠤᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠦᠳᠡᠯ᠎ᠠ᠃

ᠮᠦᠷᠭᠦᠯᠴᠢᠳ ᠳᠡᠷᠭᠡᠳᠡᠭᠦᠷ ᠨᠢ ᠰᠦᠯᠵᠢᠨ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠵᠤ᠂ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠨᠢ ᠨᠢᠮ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠠᠳᠤ ᠶᠢ ᠠᠰᠠᠭᠤᠪᠠᠴᠤ ᠠᠩᠠᠠᠠᠷᠤᠯ ᠦᠭᠡᠶ ᠭᠡᠰᠡᠭ᠌ ᠵᠤᠠᠠᠰᠤᠭᠠᠤᠨ ᠴᠠᠭᠠᠠᠠᠴᠢ ᠭᠡᠭᠦᠤ ᠣᠷᠤᠭᠤ ᠪᠠᠨ ᠶᠠᠪᠣᠯ᠎ᠠ᠃

ᠨᠢᠮ᠎ᠠ ᠮᠤᠷᠳᠠᠵᠤ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠵᠥᠭ᠌ ᠱᠤᠠᠠᠰᠢᠨ ᠶᠠᠪᠣᠠᠠᠤ ᠵᠠᠭᠤᠷ᠎ᠠ ᠳᠤᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠡᠴᠠ ᠨᠢ ᠠᠷᠢᠭᠢ ᠬᠠᠯᠠᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠡᠴᠠ ᠭᠡᠯᠪᠠᠢ᠌ᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠵᠤᠨ ᠤ ᠨᠠᠷᠠ ᠰᠢᠷᠠᠨ ᠬᠠᠶᠠ ᠡᠪᠣᠷ ᠡᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠯᠢᠩ ᠤᠨ ᠪᠣᠷᠤ ᠭᠤᠯᠢᠷ ᠭᠠᠷᠭᠠᠨ ᠵᠠᠵᠢᠯᠵᠤ 《ᠨᠠᠪᠰᠠᠩ ᠴᠠᠭᠠᠠᠠᠴᠢ ᠭᠡᠭᠦᠤ ᠱᠤᠠᠠᠰᠢᠠᠠᠤ ᠳᠤᠰᠤᠮ ᠶᠠᠩᠵᠤ ᠲᠡᠶ᠂ ᠨᠠᠩᠴᠢᠳ ᠣᠤᠭᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠬᠤᠳᠤᠭᠤᠳᠤ ᠬᠠᠯᠠᠠᠠᠤ ᠳᠤᠰᠤᠮ ᠪᠠᠶᠠᠷᠳᠠᠢ᠂ ᠴᠠᠯᠳᠠᠩ ᠴᠠᠭᠠᠠᠠᠴᠢ ᠭᠡᠭᠦᠤ ᠬᠠᠳᠠᠷᠢᠠᠠᠤ ᠳᠤᠰᠤᠮ ᠶᠠᠩᠵᠤ ᠲᠡᠶ᠂ ᠰᠢᠭᠢᠷ ᠪᠣᠷᠠᠮ ᠲᠡᠶ ᠪᠠᠯᠢᠩ ᠵᠠᠵᠢᠯᠠᠠᠤ ᠳᠤᠰᠤᠮ ᠠᠮᠳᠠ ᠲᠡᠶ》 ᠭᠡᠵᠤ ᠦᠪᠡᠷ ᠳᠤᠨᠢ ᠳᠤᠳᠤ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠬᠠᠵᠠᠭᠤ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠠᠩᠠᠠᠠᠷᠤᠨ ᠰᠤᠨᠤᠰᠪᠠᠴᠤ ᠥᠭᠡ ᠨᠢ ᠦᠯᠦ ᠮᠡᠳᠡᠭ᠍ᠳᠡᠭᠦ ᠭᠤᠩᠰᠢᠶ᠎ᠠ ᠳᠠᠭᠤ ᠠᠶᠠᠯᠠᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠯ᠎ᠠ᠃

ᠪᠠᠳᠠᠷᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠢ᠌ᠭᠤᠷ ᠭᠠᠷᠠᠠᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ 《ᠳᠠᠨ ᠤ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠣᠰᠤᠨ ᠤ ᠭᠢ ᠪᠢᠰᠢ᠂ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠰᠠᠭᠢᠭᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠯᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠨᠠᠩᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠭᠢ》 ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠦᠪᠦᠳᠦᠨᠡᠨ ᠭᠡᠯᠡᠭᠡᠳ ᠦᠨᠳᠠᠢ᠌ᠵᠤ ᠬᠠᠳᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠪᠠ᠃ ᠣᠳᠠᠯ ᠦᠭᠡᠶ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯᠳᠤ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠢ ᠭᠦᠢᠴᠡᠪᠡ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠵᠠ ᠰᠠᠭᠢᠭᠤᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠮᠦᠷᠭᠦᠭᠡᠳ ᠢᠷᠠᠪᠠ ᠦᠦ︖

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠳᠠᠢ᠌ᠮᠤ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠮᠦᠷᠭᠦᠯᠴᠢᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠦᠦ︖

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠨᠤᠶᠠᠨ ᠪᠢᠳᠠ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠡᠴᠠ ᠡᠭᠢᠯᠡᠭᠡᠳ ᠣᠯᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠠ ᠭᠦᠭᠡᠷᠦᠭᠦᠢ ᠭᠡᠳ ᠯᠡᠪᠷᠦᠡᠭ᠌ ᠤᠨ ᠡᠭᠦᠳᠡᠨ ᠳᠤ ᠨᠤᠶᠠᠨ ᠲᠡᠶ ᠳᠠᠭᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠠᠠᠰᠠᠨ᠂ ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠵᠤ ᠡᠵᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠷᠢᠠᠳᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠮᠤᠢ ᠡᠴᠠ ᠠᠳᠢᠰ ᠠᠪᠣᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠶᠠᠷᠢᠯ᠎ᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠳᠠ ᠴᠤ ᠳᠡᠭ᠍ᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠮᠠᠳᠠᠭ ᠠᠳᠬᠤᠵᠠᠢ ᠭᠡᠵᠤ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯᠳᠤ ᠭᠡᠯᠡᠭᠡᠳ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠣᠷᠤᠭᠤ ᠨᠢᠳᠤ ᠢᠷᠮᠠᠨ ᠢᠨᠢᠶᠠᠪᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠳᠡᠭᠡᠯ ᠦᠭᠡᠶ ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠠᠠᠤᠪ ᠭᠡᠳ ᠡᠪᠣᠷ ᠡᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠯᠢᠩ ᠤᠨ ᠭᠡᠰᠡᠭ᠌ ᠭᠤᠯᠢᠷ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠤ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠭᠠᠤᠨ 《ᠢᠳᠡᠭᠦ ᠭᠡᠳ ᠡᠷᠡᠭᠡᠢ ᠪᠠᠨ᠂ ᠳᠤᠯᠤᠭᠤᠠᠠᠤ ᠭᠡᠳ ᠳᠤᠯᠤᠪᠣᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠢᠳᠡᠴᠢᠭᠡᠭᠦ ᠪᠣᠢ ᠳ᠋ᠠ》 ᠭᠡᠳ ᠥᠭ᠍ᠪᠡ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠴᠢᠨᠢ ᠰᠠᠭᠢᠭᠤᠰᠤ ᠳᠤ ᠮᠦᠷᠭᠦᠭᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠡᠷᠭᠦᠯ ᠪᠠᠷᠢᠵᠤ ᠭᠠᠷᠤᠵᠠ ᠲᠡᠶ ᠶᠠᠪᠣᠳᠠᠭ᠃ ᠳᠠ ᠴᠢᠨᠢ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢ ᠣᠯᠵᠠ ᠲᠡᠶ ᠶᠠᠪᠣᠠᠠᠤ ᠶᠤᠮ ᠭᠡᠳ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯᠳᠤ ᠭᠤᠯᠢᠷ ᠢ ᠠᠮᠳᠠᠷᠠᠠᠠᠨ ᠵᠠᠵᠢᠯᠪᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠰᠠᠢ᠌ᠠᠠᠠᠨ ᠯᠠ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠭᠡᠯᠡᠪᠡ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠳᠠᠭᠢᠯᠴᠢ ᠨᠢ ᠨᠠᠳᠠ ᠳᠤ ᠭᠡᠰᠢᠭ᠌ ᠦᠭ‍ᠭᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ᠃ ᠪᠠᠰᠠ ᠨᠢᠭᠡ ᠳᠠᠭᠱᠠ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠠᠷᠢᠭᠢ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠯᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠭᠡᠵᠤ ᠨᠢᠮ᠎ᠠ ᠠᠵᠢᠭ ᠦᠭᠡᠶ ᠭᠡᠯᠡᠪᠡ᠃

ᠳᠠᠳᠠᠨ ᠢ ᠭᠡᠷ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠤᠢ᠌ᠷᠠᠳᠤᠠᠠᠤ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠬᠤᠩᠭ᠋ᠤᠷ ᠳᠦᠷᠦᠭᠦᠤ ᠲᠡᠶ ᠰᠦᠷᠦᠡᠭ᠌ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠲᠡᠶ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠤᠳ ᠣᠠᠠᠳᠤᠨ ᠭᠦᠶ‍ᠦᠯᠳᠦᠵᠤ ᠢᠷᠠᠯ᠎ᠠ᠃ ᠨᠢᠮ᠎ᠠ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠡᠴᠠ ᠪᠠᠭᠤᠵᠤ ᠡᠪᠣᠷ ᠡᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠭᠤᠯᠢᠷ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠤ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠨ ᠦᠭ‍ᠭᠦ ᠵᠠᠭᠤᠷ᠎ᠠ 《ᠢᠳᠡᠭᠦ ᠭᠡᠳ ᠡᠷᠡᠭᠡᠢ ᠪᠠᠨ᠂ ᠳᠤᠯᠤᠭᠤᠠᠠᠤ ᠭᠡᠳ ᠳᠤᠯᠤᠪᠣᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠢᠳᠡᠴᠢᠭᠡᠭᠦ ᠪᠣᠢ ᠳᠠᠮᠰᠢᠭ ᠤᠳ》 ᠭᠡᠯ᠎ᠡ᠃

ᠪᠠᠳᠤ ᠡ᠂ ᠡᠨᠠ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠤᠨ ᠭᠢ ᠶᠢ ᠪᠣᠯᠢᠶᠠᠶ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠬᠤᠩᠭ᠋ᠤᠷ ᠢ ᠭᠡᠯᠡᠭᠦ ᠳᠤ ᠴᠤᠠᠠᠤᠮ ᠶᠠᠭᠤ ᠢᠳᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠦ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠪᠣᠯᠤᠯᠳᠠᠢ ᠣᠷᠤᠭᠤᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠳᠤᠯᠤᠭᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠠᠳᠤ ᠣᠢ᠌ᠯᠭᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠶ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠡᠵᠢ ᠡ᠂ ᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠴᠢ ᠭᠡᠳ ᠰᠤᠯᠤᠩᠭ᠋᠎ᠠ ᠣᠬᠤᠰᠭᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠳᠤᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠷᠭᠡᠳᠡ ᠬᠤᠩᠭ᠋ᠤᠷ ᠲᠤ ᠪᠠᠷᠢᠠᠠᠳᠠᠪᠠ᠃ ᠣᠯᠠ ᠨᠢ ᠭᠢᠯᠠᠯᠵᠠᠨ ᠭᠦᠶ‍ᠦᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠠᠠᠰᠠᠨ ᠰᠦᠷᠦᠡᠭ᠌ ᠰᠤᠯᠤᠩᠭ᠋᠎ᠠ ᠳᠤ ᠳᠤᠰᠠᠯᠠᠵᠤ ᠭᠤᠷᠪᠠᠯᠵᠢᠨ ᠵᠤᠳᠤᠭᠠᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠ᠃

ᠬᠤᠩᠭ᠋ᠤᠷ ᠤᠨ ᠭᠡᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠣᠴᠢᠷ ᠢ ᠬᠤᠵᠢᠮ ᠣᠠᠠᠠᠭᠠᠷᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠠᠳᠤ ᠪᠠᠰᠠ ᠯᠠ ᠭᠦᠶᠤᠨ ᠣᠴᠢᠵᠤ ᠨᠤᠴᠤᠯᠳᠤᠪᠠ᠃ ᠰᠦᠷᠦᠡᠭ᠌᠂ ᠬᠤᠩᠭ᠋ᠤᠷ ᠤᠨ ᠭᠠᠷ᠂ ᠪᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠯᠴᠢᠩ ᠢ ᠭᠦᠭᠡᠷᠡᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠬᠠᠵᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠳᠤᠰᠠ ᠪᠣᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠶ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠳᠠᠩᠳᠠᠨ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠤᠨ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠢᠶᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ ᠵᠤᠯᠢᠭ ᠰᠢᠤ ᠭᠡᠳ ᠳᠤᠯᠵᠢᠨ ᠬᠤᠩᠭ᠋ᠤᠷ ᠤᠨ ᠴᠢᠭᠢᠨ ᠡᠴᠠ ᠳᠠᠳᠠᠨ ᠪᠣᠰᠠᠠᠠᠭᠠᠤᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠳᠠᠭᠢᠨ ᠠᠯᠠᠭᠠᠳᠠᠵᠤ ᠲᠦᠯᠭᠢᠪᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠴᠢ ᠪᠠᠰᠠ ᠳᠡᠭᠡᠭᠡᠳ ᠭᠡᠳ ᠪᠠᠳᠤ ᠣᠷᠤᠭᠤ ᠤᠬᠤᠰᠭᠢᠭᠦ ᠳᠤ ᠳᠠᠷᠠ ᠵᠢᠭᠤᠳᠠᠨ ᠠᠷᠢᠯᠪᠠ᠃ ᠬᠤᠩᠭ᠋ᠤᠷ ᠣᠭᠢᠯᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠴᠤ ᠦᠭᠡᠶ᠂ ᠪᠠᠳᠤ ᠶᠢ ᠭᠦᠢᠴᠡᠵᠤ ᠣᠴᠢᠭᠠᠤᠨ ᠭᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠥᠵᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠶᠢᠡᠨ 《ᠮᠠᠭᠤ ᠡᠮ᠎ᠠ ᠱᠤᠯᠤᠮ ᠤᠨ ᠬᠠᠵᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠴᠢ》 ᠭᠡᠪᠡ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠨᠠᠮᠢ᠋ᠢ ᠪᠠᠰᠠ ᠬᠠᠵᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠭᠡᠳ ᠪᠠᠳᠤ ᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠭᠦᠭᠡᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠣᠯᠴᠢᠩ ᠢ ᠥᠵᠡᠭᠦᠯᠪᠡ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠶᠠᠭᠤᠨ ᠳᠤ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠢᠶᠠᠠᠠᠤ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠶᠤᠮ︖ ᠭᠡᠵᠤ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠭᠦᠤ ᠶᠢ ᠵᠢᠮᠠᠯᠠᠪᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠳᠠᠳᠠᠨ ᠡᠴᠠ ᠪᠣᠯᠢᠶᠠᠭᠠᠤᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡᠴᠢᠭᠡᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠮᠠᠭᠤ ᠳᠠᠮᠰᠢᠭ ᠤᠳ ᠭᠡᠳ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯᠳᠤ ᠱᠤᠤᠯᠠᠨ ᠢᠨᠢᠶᠠᠪᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠢᠳᠡᠭᠦ ᠭᠡᠳ ᠡᠷᠡᠭᠡᠢ ᠪᠠᠨ᠂ ᠳᠤᠯᠤᠭᠤᠠᠠᠤ ᠭᠡᠳ ᠳᠤᠯᠤᠪᠣᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠭᠡᠵᠤ ᠡᠰᠡ ᠭᠡᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠢᠯᠢᠤ ᠭᠡᠵᠤ ᠨᠢᠮ᠎ᠠ ᠭᠡᠯᠡᠭᠡᠳ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠵᠥᠭ᠌ ᠶᠠᠪᠣᠪᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠬᠤᠪᠤᠨ ᠭᠦᠭᠡ ① ᠵᠢ ᠠᠯᠠᠵᠤ ᠣᠷᠭᠢᠠᠠᠤ ᠶᠤᠮᠰᠠᠨ ᠭᠡᠵᠤ ᠳᠤᠯᠵᠢᠨ ᠥᠭᠡᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠭᠡᠷ ᠣᠭᠢᠯᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠰᠤᠯᠤᠩᠭ᠋᠎ᠠ ᠰᠦᠷᠦᠡᠭ᠌ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠢ ᠭᠦᠳᠦᠯᠤᠨ ᠢᠷᠠᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠯ᠎ᠠ᠃

ᠨᠠᠷᠠ ᠵᠢᠷᠭᠠᠵᠤ ᠣᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠪᠠᠯᠴᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠭᠦᠤ ᠵᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠣᠷᠭᠢᠵᠤ ᠪᠠᠯᠴᠢᠭᠡᠷ ᠴᠢᠭᠯᠡᠨ ᠶᠠᠪᠣᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠳᠤᠮᠤ ᠬᠤᠪᠢᠩ ᠰᠥ᠋ ᠳᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠨ ᠪᠠᠷᠢᠠᠠᠰᠠᠨ ᠳᠤᠯᠭᠠᠷ ᠳᠤᠯᠮ᠎ᠠ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠢᠨᠢᠶᠠᠯᠳᠤᠨ ᠶᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠠᠠᠰᠠᠭᠠᠷ ᠶᠡᠭᠡ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠵᠥᠭ᠌ ᠶᠠᠪᠣᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠ᠃


ᠳᠠᠢ᠌ᠯᠪᠣᠷᠢ᠄

① ᠬᠤᠪᠤᠨ ᠭᠦᠭᠡ ᠭᠡᠵᠤ ᠡᠭᠡ ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠨᠢ ᠬᠤᠩᠭ᠋ᠤᠷ ᠢ ᠬᠤᠴᠢᠯᠠᠳᠠᠭ ᠠᠵᠢ᠃

ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠴ·ᠯᠤᠳᠤᠢ᠌ᠳᠠᠮᠪᠠ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 24993
ᠴᠠᠭ᠄ 2007 ᠤᠨ ᠤ 10 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 15
ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ