ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ
ᠲᠦᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ
ᠬᠤᠶᠠᠷ

ᠵᠠᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠷᠢᠶᠡᠨ ᠤ ᠬᠠᠮᠪᠣ ᠶᠢᠨ ᠠᠭᠤᠵᠢᠮ ᠬᠠᠰᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠣᠢ᠌ᠳᠤ ᠪᠣᠯᠤᠩ ᠳ᠋ᠠᠭᠢ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠮᠤᠳᠤᠨ ᠰᠠᠷᠠᠪᠴᠢᠨ ᠳᠤ ᠱᠠᠯᠠ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠦᠨᠳᠦᠷᠯᠠᠨ ᠪᠠᠷᠢᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡᠩᠭᠢ ᠶᠢ ᠶᠠᠩᠵᠤ ᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠩᠭᠡᠷᠪᠡ᠂ ᠵᠢᠶᠠᠽᠢ ᠲᠡᠶ ᠶᠡᠭᠡ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠷᠬᠠᠨ ᠡᠵᠡᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠤ ᠭᠤᠤᠯ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠭᠡ ᠳᠠᠯᠪᠢᠭᠰᠠᠨ ᠣᠯᠠᠭᠠᠨ ᠭᠦᠩᠭ᠋ᠡᠷᠪᠡ ᠲᠡᠶ ᠪᠣᠳ᠋ᠳ᠋ᡁᠨ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠮᠤ ᠭᠦᠷᠦᠭ᠌ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠳᠠᠪᠠᠳᠠᠢ ᠵᠠᠪᠢᠯᠠᠨ ᠰᠠᠭᠤᠵᠤ᠂ ᠡᠪᠦᠷ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠨ ᠳᠠᠯᠪᠢᠭᠰᠠᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠭᠠᠷ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤᠮᠤ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠳᠤᠰᠤᠨ ᠪᠠᠷᠢᠭᠠᠤᠨ ᠶᠠᠷᠤ ᠪᠣᠰᠤ ᠶᠢᠨ ᠵᠥᠭᠡᠯᠡᠭᠡᠨ ᠨᠢᠳᠤ ᠪᠠᠷ ᠡᠭᠦᠳᠡ ᠣᠷᠤᠭᠤ ᠰᠢᠷᠳᠠᠨ ᠭᠦᠯᠢᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠳᠠᠷᠠ ᠳᠦᠷᠰᠤ᠂ ᠲᠦᠪᠡᠳ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠭᠦᠷᠡᠩ ᠭᠦᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠩᠭᠢᠨᠠᠮ᠎ᠠ ᠨᠢᠯᠤᠭᠤᠪᠳᠤᠷ ᠦᠨᠦᠷ᠂ ᠬᠠᠩᠭ᠋ᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤᠨ ᠤ ᠠᠷᠴᠠᠨ ᠤ ᠭᠠᠰᠢᠭᠤᠪᠳᠤᠷ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠢᠰᠭᠦᠯᠡᠩ ᠵᠥᠭᠡᠯᠡᠨ ᠦᠨᠦᠷ᠂ ᠴᠡᠩᠭᠡᠷᠳᠤᠨ ᠣᠨᠢᠶᠠᠷᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠢᠳᠡᠭᠦᠤ ᠥᠩᠭᠡ ᠡᠨᠡ ᠪᠦᠭᠦᠨ ᠨᠢ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠳᠤᠳᠤᠷᠠᠭᠢ ᠶᠢ ᠡᠷᠭᠢᠮᠰᠦᠭ᠌ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠯ ᠲᠡᠶ ᠪᠣᠯᠭᠠᠵᠠᠢ᠃

ᠬᠠᠮᠪᠣ ᠯᠠᠮᠠ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠬᠤ ᠦᠷᠭᠡᠨ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠬᠠᠰᠢᠯᠭᠠᠳᠠᠢ ᠨᠠᠮ ᠮᠤᠳᠤᠨ ᠣᠷᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠣᠷᠤ ᠪᠠᠭᠠᠪᠠᠭᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠠᠰᠤ ᠳᠠᠪᠢᠰᠴᠤ ᠬᠤᠷᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤᠳᠤᠷᠳᠠᠢ ᠭᠢᠵᠠᠳᠠᠢ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠳᠤᠷᠭᠠᠨ ᠳᠠᠪᠠᠯ ᠶᠢᠡᠷ ᠪᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠣᠷᠢᠶᠠᠨ ᠰᠠᠭᠤᠵᠠᠢ᠃

ᠭᠡᠷ ᠲᠤ ᠯᠠᠮᠠ ᠭᠤᠤᠯᠳᠠᠭᠤ ᠠᠷᠪᠠᠭᠠᠤᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠰᠠᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠳᠤᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠭᠡᠰᠭᠦᠢ ᠭᠡᠪᠰᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠭᠡᠳᠤᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠬᠤ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠳᠦᠷᠪᠠᠨ ᠬᠠᠷᠠᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠢ ᠪᠠᠳᠠᠷᠴᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠴᠤᠭᠯᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠦ︖ ᠭᠡᠵᠤ ᠬᠠᠮᠪᠣ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠮᠦᠰ ᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠭᠦᠷ ᠰᠢᠷᠳᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠤ ᠠᠰᠠᠭᠤᠪᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠵᠠ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠢᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠭᠡᠵᠤ ᠴᠠᠮᠪᠠ ᠦᠴᠢᠪᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠶᠠᠠᠳᠤᠩ ᠶᠢᠡᠨ ᠠᠪᠴᠤ ᠣᠷᠭᠢ᠃ ᠡᠭᠦᠪᠠᠷ ᠴᠢᠨᠢ ᠳᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠣᠯᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠭᠢᠨ ᠰᠤᠨᠤᠰᠴᠤ ᠣᠷᠭᠢᠳᠠᠭ ᠶᠤᠮ ᠰᠢᠤ ᠭᠡᠵᠤ ᠭᠡᠰᠭᠦᠢ ᠭᠡᠯᠡᠭᠦ ᠳᠤ ᠬᠠᠮᠪᠣ ᠱᠤᠤᠯᠠᠨ ᠢᠨᠢᠶᠡᠮᠰᠦᠭᠯᠡᠭᠦ ᠮᠠᠳᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶᠢᠡᠨ

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠳᠠᠷᠠ ᠴᠤ ᠶᠠᠭᠠᠮᠠᠢ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠡᠭᠦᠳᠡ ᠬᠠᠭᠠᠯᠭᠠᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠭᠦᠮᠦᠰ ᠳᠠᠯᠪᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠢᠵᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠴᠠᠮᠪᠠ ᠳᠤ ᠬᠠᠠᠳᠤᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠪᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠦᠷᠢ ᠳᠤ ᠠᠷᠪᠠᠭᠠᠤᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠪᠣᠢ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯᠳᠡᠢ ᠣᠯᠤᠰ ᠪᠢᠵᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯᠳᠡᠢ᠂ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠭᠦᠮᠦᠰ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠴᠠᠭ ᠵᠡᠪᠠᠭᠦᠨ ᠪᠣᠯᠤᠭᠠᠤᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡᠭᠦ ᠳᠤ ᠶᠠᠭ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠳ᠋ᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠯᠠᠮᠠ ᠭᠡᠯᠡᠭᠡᠳ ᠪᠦᠭᠦᠨ ᠢ ᠳᠤᠭᠤᠷᠢᠭᠤᠯᠤᠨ ᠬᠠᠷᠠᠯ᠎ᠠ᠃

ᠬᠠᠮᠪᠣ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠵᠠᠰᠠᠵᠤ᠂ ᠡᠷᠢᠭᠡ ᠪᠠᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡᠭᠢ ᠰᠢᠷᠡᠭᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠨ ᠱᠠᠷ ᠭᠢᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠠᠯᠪᠢᠭᠠᠤᠨ 《ᠦᠨᠦ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠯ ᠢ ᠠᠵᠢᠭᠯᠠᠪᠠᠯ ᠠᠷᠠᠤᠨ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠡᠳᠦᠷ ᠬᠤᠨᠤᠭ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠦ ᠳᠤᠳᠤᠮ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠠᠪᠴᠤ ᠪᠢᠳᠠᠨ ᠢ ᠬᠠᠪᠣᠷ ᠤᠨ ᠳᠤᠷᠠᠩᠬᠠᠢ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡ ᠰᠢᠭ᠌ ᠭᠦᠳᠡᠯᠵᠤ ᠶᠠᠳᠠᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠢᠳᠠᠵᠤ ᠣᠷᠭᠢᠬᠤ ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃ ᠵᠢᠰᠠ ᠪᠣᠯᠤᠳ ᠣᠭᠰᠠᠭᠠᠳᠠᠨ ᠳᠠᠳᠠᠪᠣᠷᠢ ᠲᠦᠯᠤᠵᠤ᠂ ᠦᠷᠳᠡᠭᠡ ᠭᠢᠭᠦ ᠪᠣᠯᠪᠠ᠃ ᠬᠠᠮᠵᠢᠯᠭᠠᠳᠠᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠬᠤ᠂ ᠣᠭᠰᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠠᠯᠭᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠬᠤ ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ ᠶᠤᠰᠤ ᠶᠢ ᠦᠭᠡᠶ ᠭᠢᠵᠠᠢ᠃ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠭ᠍ᠴᠢ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠳ ᠤᠨ ᠡᠷᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠥᠯᠡᠳᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠨᠤᠶᠠᠤᠨ ᠢ ᠰᠤᠩᠭ᠋ᠤᠭᠤᠯᠢ ᠭᠡᠭ᠍ᠴᠢ ᠶᠢ ᠭᠢᠭᠦ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠵᠠᠢ᠌ᠯᠠᠭᠤᠯᠪᠠ᠃ ᠠᠷᠠᠤᠨ ᠤᠨ ᠨᠠᠮ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠪᠢᠳᠠᠨ ᠤ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠨᠢᠭᠡ ᠶᠢ ᠡᠯᠰᠡᠭᠦᠯᠵᠤ ᠠᠪᠣᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠴᠠᠭ ᠬᠤᠵᠢᠵᠤ᠂ ᠭᠦᠴᠤ ᠬᠤᠷᠠᠮᠳᠤᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠪᠠᠰᠢᠷ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠠᠢ᠃ ᠶ‍ᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠪᠣᠭᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠦᠷᠢ ᠶᠢ ᠵᠠᠯᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠨᠢ ᠳᠤᠳᠤᠷᠬᠠᠢ ᠪᠣᠯᠪᠠ᠃ ᠢᠩᠭᠢᠭᠡᠳ ᠪᠦᠭᠦ ᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢ ᠡᠵᠡᠯᠡᠨ ᠠᠪᠴᠤ᠂ ᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠮᠢᠨᠢ ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠰᠠᠭᠤᠯ᠎ᠠ᠃ ᠡᠢ᠌ᠮᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠣᠯ ᠨᠠᠮᠤᠷ ᠤᠨ ᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠢᠭ ᠪᠠᠭᠡᠷᠡᠵᠤ ᠭᠡᠪᠳᠡᠭ᠍ᠰᠡᠭᠡᠷ ᠥᠭᠦᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠭᠦᠯᠢᠶᠡᠭᠦ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠡᠰᠡᠭᠦᠯ᠎ᠡ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠪᠣᠷᠬᠠᠨ᠂ ᠶᠤᠰᠤ ᠰᠤᠷᠳᠠᠬᠤᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠨ ᠵᠠᠠᠴᠢᠯᠳᠤᠬᠤ ᠴᠠᠭ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃》 ᠭᠡᠵᠤ ᠭᠡᠯᠡᠭᠡᠳ ᠠᠷᠠᠤᠨ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠲᠡᠶ ᠳᠠᠮᠠᠴᠠᠵᠤ᠂ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠣᠰᠠᠳᠬᠠᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠳᠤᠬᠠᠢ ᠶᠠᠷᠢᠯ᠎ᠠ᠃

ᠬᠠᠮᠪᠣ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠳᠤᠯ ᠶᠢᠡᠷ ᠠᠷᠠᠤᠨ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠢ ᠣᠰᠠᠳᠬᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠵᠣᠢ᠌ᠯ ᠢ ᠳᠠᠰ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ᠂ ᠳᠤᠩ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠭᠢᠭᠦ ᠶᠤᠰᠤᠳᠠᠢ ᠠᠵᠢ᠃ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠤ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠠᠷᠠᠤᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠰᠠᠯᠭᠠᠵᠤ ᠣᠯᠠᠨ ᠢ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠳᠤ ᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠣᠯᠭᠠᠬᠤ ᠶᠤᠰᠤᠳᠠᠢ᠃ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠣᠷᠤᠨ ᠪᠣᠯ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠳᠤ ᠭᠦᠨ ᠣᠷᠤᠵᠤ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠵᠤᠪᠠᠯᠠᠩ ᠶᠢᠡᠨ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠲᠡᠶ ᠨᠢᠭᠳᠠ ᠬᠤᠯᠪᠣᠵᠠᠢ᠃ ᠠᠷᠠᠤᠨ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠠᠢ᠌ᠬᠤᠪᠳᠤᠷ ᠮᠠᠳᠠᠵᠤ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠤ ᠨᠢᠳᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠢᠯᠠ ᠭᠦᠡᠳᠡᠯ ᠦᠭᠡᠶ ᠣᠷᠭᠢᠪᠠ᠃ ᠭᠡᠪᠠᠴᠤ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠳᠤᠭᠤᠤᠷ ᠳᠠᠷᠢ ᠪᠣᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠨᠡ ᠣᠴᠢᠷ ᠡᠴᠡ ᠠᠷᠠᠤᠨ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠪᠣᠯ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠲᠡᠶ ᠬᠠᠷᠰᠢ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠢ ᠨᠥᠭᠦᠭᠡ ᠪᠠᠨ ᠣᠰᠠᠳᠬᠠᠬᠤ ᠳᠠᠪᠢᠯᠠᠩ ᠲᠡᠶ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠳᠤ ᠣᠢ᠌ᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠨᠢ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠶᠤᠮ᠃ ᠮᠦᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯ ᠬᠤᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠳᠤᠨ ᠮᠠᠯ ᠮᠦᠨ᠃ ᠠᠷᠠᠤᠨ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠪᠣᠯ ᠣᠯᠠᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠢ ᠮᠠᠯ ᠭᠦᠷᠦᠩᠭᠡ ᠡᠴᠡ ᠨᠢ ᠰᠠᠯᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠪᠦᠭᠦᠨ ᠢ ᠮᠤᠳᠤ ᠪᠠᠷᠢᠭᠰᠠᠨ ᠭᠣᠢ᠌ᠯᠢᠠᠴᠢᠨ ᠪᠣᠯᠭᠠᠬᠤ ᠡᠴᠦᠰ ᠤᠨ ᠪᠣᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠭᠡᠵᠤ ᠨᠠᠢ᠌ᠳᠠ ᠳᠤ ᠣᠢ᠌ᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠨᠢ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠭᠢᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠪᠠᠯ ᠠᠷᠠᠤᠨ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠡᠴᠡ ᠣᠯᠠᠨ ᠢ ᠰᠠᠯᠭᠠᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠤ ᠠᠷᠠᠤᠨ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠪᠣᠯ ᠣᠯᠠᠭᠠᠨ ᠣᠷᠤᠰ ᠣᠯᠤᠰ ᠲᠡᠶ ᠳᠤᠳᠤᠨᠤ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠳᠤᠰᠠᠯᠠᠮᠵᠢ ᠳᠡᠮᠵᠢᠯᠭᠡ ᠠᠪᠴᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠨᠡ ᠣᠴᠢᠷ ᠡᠴᠡ ᠴᠢᠳᠠᠪᠠᠯ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠣᠷᠤᠰ ᠣᠯᠤᠰ ᠡᠴᠡ ᠰᠠᠯᠭᠠᠬᠤ᠂ ᠣᠯᠠᠨ ᠢ ᠣᠷᠤᠰ ᠲᠤ ᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠣᠯᠭᠠᠬᠤ᠂ ᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠳᠤᠯᠠ ᠡᠯᠳᠡᠪ ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠴᠤᠤᠷᠬᠠᠯ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ᠂ ᠣᠷᠤᠰ ᠡᠴᠡ ᠢᠷᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠭᠦᠷᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠮᠠᠭᠤ ᠭᠡᠯᠡᠵᠤ ᠣᠯᠠᠨ ᠢ ᠠᠪᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠣᠯᠭᠠᠬᠤ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠬᠠᠵᠠᠭᠤ ᠪᠠᠷ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠷᠦᠩᠭᠡᠳᠡᠨ ᠣᠯᠤᠰ ᠲᠡᠶ ᠬᠤᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷᠢᠵᠤ ᠵᠠᠷ ᠵᠡᠪᠰᠡᠭ᠌ ᠤᠨ ᠳᠤᠰᠠᠯᠠᠮᠵᠢ ᠠᠪᠬᠤ᠃ ᠪᠠᠰᠠ ᠡᠨᠡ ᠠᠵᠢᠯ ᠢ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠭᠦ ᠪᠠᠷ ᠨᠠᠢ᠌ᠳᠠᠪᠣᠷᠢᠳᠠᠢ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠢ ᠳᠤᠮᠢᠯᠠᠨ ᠶᠠᠪᠣᠭᠤᠯᠬᠤ᠃ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠤ ᠠᠷᠠᠤᠨ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠢ ᠡᠰᠡᠷᠭᠦᠴᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠤ ᠭᠦᠴᠤ ᠶᠢ ᠨᠢᠭᠡᠳᠭᠡᠵᠤ ᠴᠠᠭ ᠢ ᠳᠤᠭᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠵᠡᠪᠰᠡᠭ᠌ ᠪᠠᠷᠢᠨ ᠥᠵᠡᠯᠴᠡᠭᠦ᠃ ᠡᠨᠡ ᠳᠠᠢ᠌ᠨ ᠪᠣᠯ ᠱᠠᠮᠪᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠢ᠌ᠨ ᠭᠡᠵᠤ ᠣᠯᠠᠨ ᠰᠥᠰᠦᠭ᠍ᠳᠡᠨ ᠳᠤ ᠣᠢ᠌ᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠍ᠳᠡᠢ ᠠᠵᠢ᠃

ᠬᠠᠮᠪᠣ ᠣᠳᠠᠭᠠᠨ ᠶᠠᠷᠢᠯ᠎ᠠ᠃ ᠶᠠᠷᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠬᠤ ᠵᠠᠪᠰᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ ᠬᠠᠮᠠᠷ ᠤᠨ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠳᠠᠮᠠᠭᠢ ᠳᠠᠳᠠᠵᠤ ᠭᠦᠡᠳᠡᠢ ᠬᠠᠨᠢᠶᠠᠯᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠭᠡᠰᠡᠭ᠌ ᠴᠤᠭᠯᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠤᠨ ᠳᠤᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠦᠷᠢᠨ᠎ᠡ ᠪᠣᠳᠤᠯ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠦᠭᠡᠶ ᠰᠠᠭᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠯ᠎ᠠ 《ᠪᠢ ᠶ‍ᠢᠰᠤᠨ ᠯᠢᠶᠠᠠᠵᠤ ᠫᠣᠤ ᠣᠯᠠᠨ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠴᠠᠭ ᠰᠤᠮᠤ ᠲᠡᠶ ᠪᠢᠯᠠ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠡᠨᠡ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠌ ᠲᠤ ᠨᠡᠢ᠌ᠯᠡᠭᠦᠯᠭᠦ ᠳᠤ ᠪᠠᠯᠡᠭᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃ ᠪᠠᠰᠠ ᠠᠷᠠᠤᠨ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠦᠮᠦᠰ᠂ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠳᠠᠯᠠᠷᠬᠠᠭᠴᠢᠳ ᠢ ᠠᠯᠠᠵᠤ ᠬᠤᠷᠤᠭᠠᠬᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠢ ᠭᠢᠶ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠣᠳᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ》 ᠭᠡᠮᠡᠨ ᠪᠠᠳᠠᠷᠴᠢ ᠭᠡᠯᠡᠪᠡ᠃

ᠬᠠᠮᠪᠣ ᠭᠦᠢᠳᠡᠨ ᠢᠨᠢᠶᠡᠮᠰᠦᠭᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠶᠢᠡᠨ᠄ 《ᠪᠠᠳᠠᠷᠴᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠳᠠᠷᠠ ᠪᠣᠯ ᠳᠡᠨᠡᠭ᠌ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠌᠂ ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠢ ᠠᠯᠠᠭᠠᠤᠨ ᠠᠷᠠᠤᠨ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠢ ᠭᠦᠡᠳᠡᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠣᠯᠠᠮ ᠪᠦᠷ ᠰᠢᠳᠦᠭᠦ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠫᠣᠤ ᠵᠡᠪᠰᠡᠭ᠌ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠳᠤ ᠪᠣᠯ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠳᠤ ᠳᠤᠰᠤᠭᠠᠯ ᠨᠠᠮᠠᠷᠢ ᠭᠡᠵᠤ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠃ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠲᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠌ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ》 ᠭᠡᠯ᠎ᠡ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠠᠷᠠᠤᠨ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠳ ᠱᠠᠪᠢ ᠳᠤ ᠡᠳᠤᠢ ᠳᠠᠳᠤᠢ ᠳᠠᠩᠭᠢᠮ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠡᠴᠤᠰ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠱᠠᠭᠢᠮᠤᠨᠢ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠳᠤ ᠦᠯᠡᠮᠵᠢ ᠬᠤᠤᠷᠳᠠᠢ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤᠷ ᠳᠠᠩᠭᠢᠮ ᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠳᠤ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠭᠦᠡᠳᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠣᠯᠭᠠᠠᠠᠤ ᠨᠢ ᠴᠢᠠᠠᠤᠯᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠳ ᠭᠡᠪᠰᠢ ᠯᠠᠮᠠ᠂ ᠬᠠᠮᠪᠣ ᠣᠷᠤᠭᠤ ᠬᠠᠷᠠᠯ᠎ᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠳᠠᠷᠠ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠵᠦᠪ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠭᠢᠭᠦ ᠳᠤ ᠴᠠᠭ ᠢ ᠭᠦᠯᠢᠶᠡᠭᠦ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠌ ᠦᠭᠡᠶ᠃ ᠳᠠᠩᠭᠢᠮ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠴᠢᠨᠢ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠴᠠᠭᠢᠭᠤᠷ ᠬᠠᠭᠠᠯᠠᠠᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠭᠡᠳ ᠨᠢᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠠᠨᠢᠪᠴᠢᠨ ᠭᠡᠰᠡᠭ᠌ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠦᠭᠡᠶ ᠰᠠᠭᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡᠭᠢ ᠡᠷᠢᠭᠡ ᠪᠠᠨ ᠠᠪᠴᠤ ᠭᠡᠳᠤ ᠰᠢᠪᠳᠤᠷᠤᠭᠠᠤᠨ ᠪᠢᠳᠠ ᠶᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯᠳᠤ ᠣᠯᠤᠰ ᠶᠢᠡᠨ ᠣᠯᠠᠠᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠍ᠳᠡᠢ᠃ ᠳᠡᠭᠡᠭᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠲᠤᠩ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠭᠢᠨ᠎ᠠ ᠰᠢᠤ᠃ ᠦᠴᠦᠭᠡᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠬᠠᠵᠠᠭᠠᠢ ᠭᠢᠰᠭᠢᠪᠠᠯ ᠠᠷᠠᠤᠨ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠷ ᠲᠤ ᠣᠷᠤᠵᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠌ ᠣᠨᠠᠵᠤ ᠮᠠᠭᠠᠤᠨ᠃ ᠴᠠᠮᠪᠠ ᠴᠢ ᠨᠥᠭᠦᠭᠡ ᠵᠠᠮᠪᠠᠯ ᠲᠡᠶ ᠶᠠᠷᠢᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠡᠳᠠᠨ ᠳᠤ ᠭᠡᠯᠡᠵᠤ ᠥᠭ᠌ ᠭᠡᠯ᠎ᠡ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠵᠠᠮᠪᠠᠯ ᠢ ᠳᠠ ᠪᠦᠭᠦᠨ ᠴᠦᠮ ᠮᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠪᠢᠳᠠ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠡᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠥᠶᠡᠷᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠢ ᠴᠤ ᠮᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠣᠳᠤ ᠳᠠᠷᠠ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠤᠭᠠᠤᠨ ᠬᠤᠪᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠭᠢᠵᠠᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠠᠵᠤ ᠠᠠᠠᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠯᠪᠠ ᠬᠠᠭᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠳᠠᠭᠠᠷᠢᠵᠤ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠦ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠪᠢ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠨᠠᠷᠭᠢᠯ᠎ᠠ᠃ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠨᠢ ᠬᠠᠨᠤᠭᠠᠤᠨ᠂ ᠢᠩᠭᠢᠭᠡᠳ ᠵᠢᠳᠭᠦᠭᠡᠳ ᠯᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠᠯ ᠵᠠᠩᠵᠤᠨ ᠴᠤ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠮᠠᠭᠠᠤᠨ ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠣᠳᠤᠳᠠᠭ ᠪᠣᠯᠤᠯᠳᠠᠢ᠃ 《ᠡᠪᠦᠭᠡᠨ ᠴᠢᠨᠢ ᠠᠷᠠᠤᠨ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠮᠠᠭᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠵᠤ᠂ ᠳᠦᠷᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡ ᠵᠢᠳᠭᠦᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠨ᠎ᠠ》 ᠭᠡᠵᠤ ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠮᠠᠠᠠᠴᠠ ᠨᠠᠳᠠ ᠭᠡᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ᠃ ᠨᠠᠳᠠ ᠡᠴᠠ ᠠᠷᠠᠤᠨ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠢ ᠮᠠᠭᠤ ᠭᠡᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠥᠭᠡ ᠴᠤᠠᠠᠣᠢ᠌ᠠᠠᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠳᠤ 《ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠷᠭᠡᠳᠡ ᠡᠢ᠌ᠮᠤ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠶᠠᠷᠢᠵᠤ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ》 ᠭᠡᠳ ᠣᠠᠠᠳᠤ ᠬᠠᠯᠭᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠵᠤᠯᠢᠭ ᠴᠢᠨᠢ ᠪᠢᠳᠠᠨ ᠳᠤ ᠭᠠᠢ ᠳᠠᠷᠢᠠᠠᠤ ᠶᠤᠮ ᠪᠢᠰᠢ ᠪᠢᠵᠠ︖ ᠭᠡᠵᠤ ᠭᠡᠪᠰᠢ ᠠᠰᠠᠭᠤᠪᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠴᠢᠳᠠᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ᠃ ᠡ᠊ᠨᠳᠡ ᠦᠷᠢ ᠠᠯᠳᠠᠵᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠣᠯᠤᠭᠠᠤᠨ ᠬᠤᠯᠠᠭᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠤᠷᠢ ᠭᠢᠮᠳᠠ ᠦᠨ᠎ᠡ ᠪᠠᠷ ᠠᠪᠴᠤ ᠪᠠᠯᠠᠷᠠᠠᠠᠰᠠᠨ᠃ ᠪᠠᠰᠠ ᠮᠢᠩᠭ᠋᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠰᠤᠮᠤ ᠲᠡᠶ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠣᠷᠤᠰ ᠯᠢᠶᠠᠠᠵᠤ ᠨᠠᠳᠠ ᠪᠠᠷ ᠳᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠵᠠᠷᠤᠠᠠᠰᠠᠨ᠃ ᠳᠠᠷᠠ ᠯᠢᠶᠠᠠᠵᠤ ᠪᠢᠳᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠣᠢ᠃ ᠢᠩᠭᠢᠭᠡᠳ ᠮᠢᠨᠤ ᠭᠠᠷ ᠲᠤ ᠣᠷᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤᠷ ᠭᠠᠢ ᠳᠠᠷᠢᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠲᠤ ᠳᠤᠰᠠ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃

ᠡ᠊ᠨᠳᠡ ᠴᠤᠠᠠᠯᠠᠷᠠᠠᠠᠰᠠᠤᠨ ᠠᠷᠠᠤᠨ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠢ ᠭᠡᠷᠭᠢᠨ ᠣᠨᠠᠭᠠᠠᠠᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠠᠷᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠠ᠃ ᠭᠡᠭᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠳᠠᠳᠠᠨ ᠤ ᠭᠡᠨ ᠨᠢ ᠴᠤ ᠬᠤᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠰᠢᠶ᠎ᠠ ᠬᠤᠠᠵᠢᠩ ᠡᠴᠠ ᠪᠢᠰᠢ ᠵᠥᠪᠭᠡᠨ ᠯᠠ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠰᠢᠳᠦᠯᠭᠡ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠠᠠᠤ᠂ ᠨᠠᠢ᠌ᠳᠠ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠣᠯᠠᠷᠢᠨ ᠳᠠᠭᠠᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠶᠤᠰᠤ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠠᠪᠣᠷᠠᠠᠠᠤ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠡᠴᠠ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠠᠷᠠᠤᠨ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠲᠤ ᠦᠰᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠠᠷᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠦᠨᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠪᠣᠯ ᠴᠦᠮ ᠯᠠ ᠠᠷᠠᠤᠨ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠡᠴᠠ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠬᠤᠭᠢᠷᠠᠯ ᠳᠤ ᠣᠴᠠᠷᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠭᠦᠮᠦᠰ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠠ᠃

ᠴᠠᠮᠪᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠳᠤᠯ ᠶᠢᠡᠷ ᠪᠣᠯ ᠠᠷᠠᠤᠨ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠣᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠳᠤ ᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠵᠤ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠭᠦᠴᠤᠨ ᠴᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠳᠤᠷᠣᠢ᠌ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠠᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠯᠠ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠦᠨᠡᠮᠰᠢᠮᠠᠷ ᠦᠭᠡᠶ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠴᠤ ᠶᠠᠷᠢᠠᠠᠤ ᠡᠴᠠ ᠪᠣᠴᠠᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠠᠵᠢ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠣᠷᠤᠰ ᠰᠢᠭᠢᠷ ᠪᠣᠯ ᠣᠷᠤᠰ ᠡᠭᠡᠨᠡᠷ ᠤᠨ ᠮᠥᠮᠥ ᠶᠢᠨ ᠰᠥ᠋ ᠭᠡᠵᠤ ᠭᠦᠷᠢᠶᠡᠨ ᠤ ᠯᠠᠮᠠ ᠨᠡᠷ ᠶᠠᠷᠢᠵᠤ ᠡᠭᠢᠯᠡᠭᠦ ᠳᠤ ᠡᠢ᠌ᠮᠤ ᠳᠡᠨᠡᠭ᠌ ᠶᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠳᠤ ᠭᠡᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡᠭᠦ ᠪᠣᠢ ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠣᠳᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ᠃ ᠭᠡᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠭᠦᠮᠦᠰ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠵᠤ ᠠᠪᠠᠠᠤ ᠨᠢ ᠦᠯᠡᠮᠵᠢ ᠬᠤᠷᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠢ ᠪᠢ ᠨᠢᠳᠤ ᠪᠠᠷ ᠥᠵᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ᠃ ᠳᠤᠮᠤ ᠬᠤᠳᠠᠯ ᠭᠡᠯᠡᠭᠦ ᠳᠤ ᠠᠷᠠᠢ ᠴᠤ ᠳᠠᠢ᠌ᠮᠤ ᠳᠤᠮᠤ ᠬᠤᠳᠠᠯ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠤ ᠭᠡᠵᠤ ᠢᠳᠡᠭᠡᠭᠦ ᠶᠤᠰᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ ᠪᠣᠯᠤᠯᠳᠠᠢ ᠭᠡᠵᠤ ᠴᠠᠮᠪᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠢ ᠬᠠᠮᠪᠣ᠂ ᠭᠡᠪᠰᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠭᠡᠳᠤ ᠭᠡᠳᠤᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡᠳᠡ ᠳᠠᠮᠵᠢᠨ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠠᠷᠠᠪᠠ᠃

ᠪᠠᠰᠠ ᠠᠷᠠᠤᠨ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠢ ᠣᠨᠠᠭᠠᠠᠠᠤ ᠶᠢᠨ ᠣᠴᠢᠷ ᠭᠦᠷᠢᠮ ᠭᠢᠭᠦ᠂ ᠵᠤᠯᠢᠭ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠤ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠯ ᠭᠢᠭᠦ᠂ ᠵᠢᠭ᠍ᠵᠢᠳ ᠤᠨ ᠰᠤᠷ ᠵᠠᠯᠠᠠᠠᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠣᠯᠠᠨ ᠳᠦᠷᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠠᠯ᠂ ᠨᠤᠮ ᠬᠤᠷᠠᠠᠠᠤ ᠪᠠᠷ ᠳᠤᠠᠠᠳᠠᠪᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠡᠨᠠ ᠪᠦᠭᠦᠨ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠌ ᠲᠡᠶ᠃ ᠭᠡᠭᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠯᠠ ᠪᠢᠳᠠ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠲᠤ ᠱᠠᠮᠪᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠢ᠌ᠨ ᠳᠤ ᠮᠤᠷᠳᠠᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠪᠠᠯᠡᠭᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠤ ᠨᠢ ᠴᠢᠠᠠᠤᠯᠠ᠃ ᠪᠢᠳᠠᠨ ᠤ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠵᠡᠪᠰᠡᠭ᠌ ᠲᠡᠶ ᠳᠤᠠᠠᠰᠢᠨ ᠴᠢᠷᠠᠯᠸ᠎ᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠭᠠᠠᠠᠴᠠ ᠭᠦ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠵᠡᠪᠰᠡᠭ᠌ ᠤᠨ ᠴᠢᠳᠠᠯ ᠶᠢᠡᠷ ᠳᠠᠷᠤᠨ ᠳᠤᠭᠤᠯᠠᠠᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠪᠣᠠᠠᠳᠠ ᠯᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠳᠡᠦᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠵᠡᠪᠰᠡᠭ᠌ ᠲᠡᠶ ᠳᠠᠢ᠌ᠰᠤᠨ ᠢ ᠵᠡᠪᠰᠡᠭ᠌ ᠤᠨ ᠴᠢᠳᠠᠯ ᠶᠢᠡᠷ᠂ ᠮᠠᠰᠠᠳᠠᠨ ᠢ ᠮᠠᠰᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠴᠤ ᠪᠠᠷ ᠳᠤᠷᠣᠢ᠌ᠳᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠣᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠣᠯᠠᠨ ᠪᠢᠯᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠬᠠᠮᠪᠣ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠯᠡᠭᠦ ᠳᠤ ᠭᠡᠪᠰᠢ ᠡᠨᠠ ᠥᠭᠡ ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠦᠨᠡᠨ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤ ᠶᠢ ᠪᠠᠳᠤᠯᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠵᠣᠢ᠌ᠯ ᠢ ᠡᠰᠢ ᠳᠠᠳᠠᠨ ᠶᠠᠷᠢᠪᠠ᠃

ᠭᠡᠪᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠠᠮᠪᠣ ᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠳᠤᠭᠢᠨ᠂ ᠦᠯᠡᠮᠵᠢ ᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠮᠵᠢᠳᠠᠢ ᠰᠤᠨᠤᠰᠴᠤ ᠵᠠᠪᠰᠠᠷ ᠲᠤ ᠨᠢ ᠪᠠᠳᠤᠯᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠥᠭᠡ ᠨᠤᠭᠦᠳ ᠨᠠᠮᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠭᠠᠷ ᠭᠦᠳᠡᠯᠭᠦ ᠴᠠᠭ ᠪᠣᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ᠃ ᠭᠡᠭᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠪᠢ ᠦᠨᠦ ᠮᠠᠷᠭᠠᠰᠢ ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠶᠤᠮ ᠪᠢᠰᠢ ᠰᠢᠤ ᠭᠡᠳ ᠬᠠᠮᠪᠣ ᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠠᠠᠤ ᠵᠠᠭᠤᠷ᠎ᠠ ᠣᠯᠠᠨ ᠢ ᠠᠵᠢᠠᠠᠯᠠᠨ ᠨᠢᠳᠤᠨ ᠤ ᠪᠤᠯᠤᠩ ᠶᠢᠡᠷ ᠬᠠᠷᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠭᠡᠨᠡᠳᠲᠡ ᠣᠠᠠᠵᠤᠮ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠶᠢᠡᠷ 《ᠵᠠ ᠳᠡᠭᠡᠭᠡᠳ ᠭᠡᠨ ᠢ ᠶᠠᠪᠣᠭᠤᠯᠠᠠᠤ ᠪᠣᠢ︖》 ᠭᠡᠵᠤ ᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠪᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠬᠠᠮᠢᠭᠠᠰᠢ ᠪᠠᠨ︖

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠪᠠᠠᠴᠢᠨ ᠪᠣᠠᠠᠳᠠ ᠲᠦᠪᠡᠳ ᠡᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠣᠷᠭᠤᠵᠤ ᠵᠠᠯᠠᠷᠠᠭᠠᠤᠨ᠂ ᠭᠢᠳᠠᠤᠨ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠲᠤ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃ ᠶᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠠᠠᠠᠵᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠌ ᠶᠠᠪᠣᠳᠠᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠠᠢ᠌ᠯᠠᠳᠬᠠᠬᠤ ᠨᠢ ᠴᠢᠠᠠᠤᠯᠠ᠃ ᠳᠠ ᠪᠦᠭᠦᠨ ᠳᠤ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠭᠡᠯᠡᠭᠦ ᠳᠤ ᠮᠢᠨᠤ ᠭᠦᠷᠢᠶᠡᠨ ᠤ ᠪᠠᠠᠠᠰᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠪᠠᠠᠴᠢᠨ ᠪᠣᠠᠠᠳᠠ ᠲᠡᠶ ᠬᠤᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷᠢᠠᠠᠰᠠᠨ᠃ ᠪᠢᠳᠠᠨ ᠢ ᠭᠦᠴᠦᠯᠡᠨ ᠭᠦᠳᠡᠯᠭᠦ ᠴᠠᠭ ᠪᠣᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠭᠡᠵᠤ ᠵᠠᠷᠯᠢᠭ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠢ ᠰᠠᠶ‍ᠢᠠᠠᠠᠨ ᠨᠠᠳᠠᠳᠤ ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠭᠡᠯᠡᠭᠦᠯᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ᠃ ᠪᠢᠳᠠᠨ ᠡᠴᠠ ᠡᠯᠴᠢ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠪᠣᠯ ᠴᠠᠮᠪᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃ ᠣᠯᠠᠨ ᠯᠠᠮᠠ ᠨᠡᠷ ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠭᠡ ᠳᠤᠭᠢᠷᠠᠠᠠᠰᠠᠨ᠃ ᠴᠠᠮᠪᠠ ᠶᠢ ᠭᠢᠯᠢ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠤ ᠦᠭ‍ᠭᠦ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠪᠣᠯ ᠪᠠᠳᠠᠷᠴᠢ᠃ ᠡᠨᠠ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠤᠨ ᠵᠠᠮ ᠨᠢ ᠴᠠᠭᠠᠨ᠂ ᠮᠦᠷ ᠨᠢ ᠪᠠᠯᠠᠷᠬᠠᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠶᠤᠮ᠃ ᠳᠠᠳᠠᠨ ᠤ ᠵᠠᠮ ᠢ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠴᠤ ᠪᠠᠷᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠯᠭᠠᠠᠠᠤ ᠪᠠᠷ ᠭᠤᠮᠪᠣ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷ ᠵᠠᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠰᠤᠷ ᠵᠠᠯᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠡᠴᠠ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠬᠤᠨᠤᠭ ᠤᠨ ᠳᠤᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠮᠦᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠵᠥᠭ᠌ ᠭᠠᠷᠭᠠᠨ ᠭᠦᠳᠡᠯᠭᠦ ᠶᠤᠰᠤᠳᠠᠢ ᠭᠡᠳ ᠴᠠᠮᠪᠠ ᠶᠢ ᠰᠢᠷᠳᠠᠨ ᠬᠠᠷᠠᠯ᠎ᠠ᠃

ᠬᠠᠮᠪᠣ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠠᠷᠠᠤᠨ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠡᠰᠡᠷᠭᠦ ᠰᠢᠷᠭᠠᠭᠤ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠭᠦᠮᠤᠨ᠂ ᠭᠦᠷᠢᠶᠡᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯᠳᠤ ᠯᠠᠮᠠ ᠨᠡᠷ ᠲᠡᠶ ᠬᠤᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷᠢᠵᠤ ᠤᠢ᠌ᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠯ ᠠᠷᠠᠤᠨ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠢ ᠣᠨᠠᠭᠠᠠᠠᠤ ᠵᠤᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠯᠪᠢᠨ᠂ ᠡᠨᠠ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠌ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠣᠷᠤᠨ ᠤ ᠳᠤᠰᠠᠯᠠᠮᠵᠢ ᠣᠯᠠᠠᠤ ᠶᠢ ᠭᠢᠴᠢᠶᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠳᠤᠮᠳᠠᠴᠢ ᠬᠤᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠯᠠᠮᠠ ᠲᠡᠶ ᠡᠷᠭᠡ ᠪᠣᠯᠢᠶᠠᠯᠳᠤᠨ ᠳᠤᠭᠢᠷᠠᠠᠠᠤ ᠪᠠᠨ ᠪᠣᠯᠢᠭᠠᠤᠨ ᠲᠦᠪᠡᠳ ᠡᠴᠠ ᠭᠦᠭᠡᠭᠡᠭ᠍ᠳᠡᠨ ᠳᠤᠳᠤᠭᠠᠳᠤ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ᠂ ᠮᠠᠠᠵᠤ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠲᠤ ᠣᠷᠭᠤᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳ ᠣᠷᠤᠩᠨᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠠᠠᠴᠢᠠᠠᠷᠳᠠᠨᠢ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠠ᠃

ᠠᠯᠤᠰ ᠬᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠶᠤᠯᠳᠠᠢ ᠵᠠᠮ ᠳᠤ ᠶᠠᠪᠣᠠᠠᠤ ᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠴᠠᠮᠪᠠ ᠳᠤ ᠴᠤ᠂ ᠪᠠᠳᠠᠷᠴᠢ ᠳᠤ ᠴᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠶ᠃ ᠭᠡᠪᠠᠴᠤ ᠳᠠᠩᠭ᠋ᠠᠷᠢᠭ ᠡᠷᠭᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤᠷ ᠰᠢᠭᠤᠳ ᠨᠢᠴᠤᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ᠃ ᠡᠯᠳᠡᠪ ᠭᠠᠴᠢᠠᠠᠳᠠᠯ ᠵᠤᠪᠠᠯᠠᠩ ᠳᠤᠭᠠᠴᠢᠨ ᠡᠨᠠ ᠣᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠠᠪᠣᠠᠠᠤ ᠡᠴᠠ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠵᠤ ᠦᠭ‍ᠭᠦ ᠶᠢ ᠭᠤᠶᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠳᠤᠰᠠ ᠪᠣᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠶ ᠴᠢᠭᠢᠭ᠍ᠳᠡᠪᠡ᠃

ᠪᠠᠠᠴᠢᠨ ᠪᠣᠠᠠᠳᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠷᠢᠠᠠᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠢ ᠬᠠᠮᠪᠣ ᠲᠦᠪᠡᠳ ᠭᠡᠯᠡ ᠪᠠᠷ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠳ ᠭᠡᠳᠤᠨ ᠬᠤᠨᠤᠭ ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠦᠷᠢᠶᠡᠨ ᠤ ᠯᠠᠮᠠ ᠨᠡᠷ ᠢ ᠬᠠᠨᠢᠶᠠᠳᠤ ᠳᠤᠮᠤᠭᠤ ᠡᠴᠠ ᠵᠠᠢ᠌ᠯᠠᠭᠤᠯᠠᠠᠤ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠭᠤᠮᠪᠣ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠭᠤᠤᠯ ᠲᠡᠶ ᠰᠤᠷ ᠵᠠᠯᠠᠠᠠᠤ ᠪᠣᠯᠪᠠ᠃

ᠴᠤᠠᠠᠴᠢᠨ ᠳᠤᠭᠠᠩ ᠳᠤ ᠰᠤᠷ ᠵᠠᠯᠠᠠᠠᠤ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠦᠷᠯᠦᠭᠡ ᠡᠴᠠ ᠡᠭᠢᠯᠠᠨ ᠬᠤᠷᠠᠯᠳᠤᠵᠤ ᠣᠷᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠷᠠ ᠵᠢᠷᠭᠠᠠᠠᠤ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠭᠤᠤᠯ ᠲᠡᠶ᠂ ᠳᠤᠮᠤ ᠣᠯᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠᠯᠢᠩ ᠢ ᠳᠦᠷᠪᠠᠨ ᠯᠠᠮᠠ ᠳᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠨ ᠳᠤᠭᠠᠩ ᠤᠨ ᠬᠠᠭᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠭᠠᠷᠭᠠᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠬᠣᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠡᠴᠠ ᠨᠢ ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠬᠤᠷᠭᠤᠢ ᠣᠷᠣᠢ᠌ᠳᠠᠢ᠂ ᠪᠣᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠣᠪᠣᠤᠳᠠᠢ ᠡᠮᠦᠰᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠣᠯᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤᠷᠭᠠᠨ ᠳᠠᠪᠠᠯ ᠲᠡᠶ ᠬᠠᠮᠪᠣ ᠬᠠᠳᠠᠭ ᠶᠠᠠᠳᠠᠷ ᠡᠰᠢ ᠡᠴᠠ ᠨᠢ ᠵᠡᠭᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠣᠷᠳᠤ ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠫᠦᠷᠪᠦ ᠪᠠᠷᠢᠨ ᠰᠦᠷᠳᠠᠢ ᠴᠢᠴᠢᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠨᠢ ᠰᠢᠪᠳᠤᠷᠠᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠭᠦᠡᠳᠡᠢ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠵᠡᠪᠠᠭᠡᠢ ᠳᠠᠭᠤ ᠪᠠᠷ ᠨᠤᠮ ᠣᠩᠰᠢᠨ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠢᠷᠠᠯ᠎ᠠ᠃

ᠪᠠᠯᠢᠩ ᠢ ᠳᠠᠭᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠯᠠᠮᠠ ᠨᠡᠷ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠤ ᠴᠤᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠠᠭᠠᠵᠢᠮ ᠶᠠᠪᠣᠠᠠᠰᠠᠭᠠᠷ ᠭᠦᠷᠢᠶᠡᠨ ᠤ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠭᠠᠷᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠬᠠᠭᠤᠷᠠᠢ ᠮᠤᠳᠤ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠷᠢᠵᠤ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠳᠤᠰᠤ ᠨᠠᠪᠳᠠᠯᠤᠨ ᠰᠢᠩᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠣᠪᠣᠬᠠᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠠ᠃ ᠪᠠᠯᠢᠩ ᠪᠠᠷᠢᠠᠠᠰᠠᠨ ᠳᠦᠷᠪᠠᠨ ᠯᠠᠮᠠ ᠭᠦᠯ ᠨᠡᠢ᠌ᠯᠡᠭᠦᠯᠤᠨ ᠠᠭᠠᠵᠢᠮ ᠠᠯᠠᠠᠤᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠠᠠᠰᠠᠭᠠᠷ ᠣᠪᠣᠬᠠᠢ ᠳᠤ ᠳᠤᠯᠵᠤ ᠵᠤᠠᠠᠰᠤᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠬᠠᠮᠪᠣ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠳᠤ ᠨᠢ ᠭᠢᠯᠠᠯᠵᠠᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠭᠦᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠡᠭᠡᠯᠵᠢᠯᠡᠨ ᠣᠷᠢᠳᠤᠭᠤᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠮᠠᠭᠢ᠌ᠯᠭᠠᠨ ᠡᠷᠭᠦᠵᠤ᠂ ᠭᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠭ᠍ᠰᠢ ᠨᠢ ᠰᠠᠴᠤᠯᠠᠨ ᠴᠠᠮᠨᠠᠵᠤ ᠫᠦᠷᠪᠦ ᠪᠠᠨ ᠭᠢᠯᠠᠯᠵᠠᠭᠤᠯᠠᠠᠤ ᠨᠢ ᠰᠦᠷᠵᠢᠨ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠡᠭᠡᠯ ᠵᠢᠷ ᠤᠨ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠌ ᠪᠢᠰᠢ ᠮᠠᠳᠤ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠠᠵᠢ᠃

ᠣᠪᠣᠬᠠᠢ ᠳᠤ ᠭᠠᠯ ᠭᠦᠷᠦᠮᠡᠭ᠍ᠴᠡ ᠳᠤᠰᠤ ᠨᠡᠪᠳᠡᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠬᠠᠭᠤᠷᠠᠢ ᠮᠤᠳᠤ ᠱᠠᠵᠢᠭᠢᠨᠠᠨ ᠳᠦᠷᠠᠯᠵᠠᠵᠤ ᠶᠤᠰᠤᠳᠠᠢ ᠯᠠ ᠳᠡᠭ᠍ᠷᠢ ᠳᠤ ᠳᠤᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠭᠠᠯ ᠣᠪᠣᠯᠵᠠᠨ ᠠᠰᠠᠵᠤ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠣᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠣᠷᠭᠢᠯᠪᠠ᠃ ᠭᠡᠩᠭᠡᠷᠭᠡ ᠴᠠᠩ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠭᠦᠴᠦᠳᠡᠢ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠴᠤᠭᠢᠯᠳᠠ ᠨᠢ ᠳᠦᠷᠭᠡᠰᠤᠨ ᠬᠠᠮᠪᠣ ᠶᠢᠨ ᠫᠦᠷᠪᠦ ᠲᠡᠶ ᠭᠠᠷ ᠪᠠᠯᠢᠩ ᠤᠨ ᠳᠤᠮᠤ ᠵᠠᠰ ᠴᠠᠷᠠᠨ ᠳᠤ ᠭᠦᠷᠭᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠳᠦᠷᠪᠠᠨ ᠯᠠᠮᠠ ᠭᠠᠯ ᠣᠷᠤᠭᠤ ᠪᠠᠯᠢᠩ ᠶᠢᠡᠨ ᠰᠢᠳᠠᠪᠠ᠃ ᠦᠢ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠣᠴᠢ ᠪᠣᠵᠢᠭᠢᠨᠠᠨ ᠭᠦᠮᠦᠰ ᠰᠢᠠᠠᠠᠴᠠᠯᠳᠤᠨ ᠭᠠᠯ ᠡᠴᠠ ᠵᠠᠢ᠌ᠯᠠᠪᠠ᠃

ᠭᠡᠰᠡᠭ᠌ ᠪᠣᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠯᠠᠮᠠ ᠨᠡᠷ ᠡᠷᠭᠢᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠳᠤᠳᠠᠭᠤ ᠰᠢᠳᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠠᠯᠢᠩ ᠤᠨ ᠥᠯᠡᠳᠡᠭ᠍ᠳᠡᠯ ᠣᠯᠵᠤ ᠢᠳᠡᠭᠦ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠨᠤᠬᠠᠢ ᠪᠠᠠᠳᠢ ᠨᠡᠷ ᠯᠠ ᠦᠯᠠᠳᠠᠵᠤ ᠪᠢᠯᠠ᠃

ᠡᠭᠦᠨ ᠡᠴᠠ ᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠨ ᠡᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠯᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠭᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠣᠷᠤᠠᠠᠤ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠳᠦᠷᠪᠠᠨ ᠮᠤᠷᠢ ᠲᠡᠶ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠮᠠᠨᠢᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠦᠷᠯᠦᠭᠡ ᠡᠷᠳᠡ ᠳᠠᠪᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠪᠠᠳᠠᠷᠴᠢ᠂ ᠴᠠᠮᠪᠠ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠤ ᠪᠢᠯᠠ᠃

ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠴ·ᠯᠤᠳᠤᠢ᠌ᠳᠠᠮᠪᠠ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 17862
ᠴᠠᠭ᠄ 2007 ᠤᠨ ᠤ 11 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 09
ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ