ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ
ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ
ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭ᠎ᠠ

ᠨᠠᠮᠤᠷ ᠤᠨ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠨᠠᠷᠠ ᠳᠠᠭᠤᠰᠴᠤ᠂ ᠵᠢᠪᠠᠭᠦᠨ ᠰᠠᠯᠭᠢ ᠦᠯᠢᠶᠠᠨ᠂ ᠠᠭᠤᠯᠠᠰ ᠤᠨ ᠣᠷᠤᠢ ᠪᠠᠷ ᠴᠠᠰᠤ ᠥᠵᠡᠭ᠍ᠳᠡᠵᠤ᠂ ᠰᠦᠨᠢ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠣᠷᠤᠰᠠᠠᠠᠯ ᠣᠰᠤ ᠭᠦᠷᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠵᠠᠢ᠌ᠷᠮᠠᠠᠠᠳᠤᠵᠤ ᠪᠣᠯᠠᠭᠠᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠭᠦᠷ ᠣᠰᠤᠨ ᠤ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤᠳ ᠬᠠᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠣᠷᠤᠨ ᠤ ᠵᠥᠭ᠌ ᠭᠠᠩᠭ᠋ᠠᠷ ᠭᠤᠩᠭ᠋ᠤᠷ ᠳᠤᠤᠭᠠᠷᠤᠨ ᠨᠢᠰᠴᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠠ᠃

ᠭᠦᠳᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠢ᠌ᠯ ᠤᠳ ᠡᠪᠣᠯᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠠᠳᠠᠨ᠂ ᠬᠤᠳᠠ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠠᠢ᠌ᠯ ᠤᠳ ᠭᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠳᠤᠯᠠᠭᠠᠯᠠᠵᠤ ᠡᠭᠢᠯᠠᠪᠠ᠃

ᠡᠢ᠌ᠮᠤ ᠨᠠᠮᠤᠷ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠡᠳᠤᠷ ᠵᠠᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠷᠢᠶᠡᠨ ᠤ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡᠭᠢ ᠮᠠᠨᠢᠳᠤ ᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠤᠢ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠭᠦᠪᠦᠩ ᠲᠡᠶ ᠴᠡᠭ᠍ᠭᠡᠷ ᠳᠤᠷᠳᠤᠩ ᠳᠠᠪᠠᠯ ᠲᠡᠶ ᠪᠦᠰᠡᠭᠦᠢ ᠰᠠᠭᠤᠵᠤ ᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠢ᠌ᠳᠤ ᠰᠢᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠭᠠᠷᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠵᠠᠮ ᠶᠢᠡᠷ ᠶᠠᠪᠣᠠᠠᠰᠠᠤᠨ ᠢ ᠠᠵᠢᠠᠠᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠨᠠ ᠪᠣᠯ ᠨᠥᠭᠦᠭᠡ ᠴᠡᠴᠡᠭ᠌ ᠠᠵᠢ᠃

ᠴᠡᠴᠡᠭ᠌ ᠡᠨᠠ ᠵᠢᠯ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠢ᠋ᠮᠠᠨ ᠨᠠᠰᠤᠳᠠᠢ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠣᠯᠠᠭᠠᠨ ᠪᠣᠷᠠᠠᠠᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠡᠴᠢᠭᠡ᠂ ᠡᠭᠡ ᠡᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠰᠠᠯᠤᠨ ᠦᠨᠦᠴᠢᠷᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠳᠠᠷᠠ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠴᠢᠮᠡᠭ᠌ ᠤᠨ ᠡᠭᠡ ᠳᠠᠭᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠵᠤ 《ᠦᠭᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠬᠠᠨᠢ ᠲᠡᠶ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ᠎ᠠ》 ᠭᠡᠵᠤ ᠦᠷᠠᠴᠢᠯᠠᠨ ᠳᠡᠵᠢᠭᠡᠪᠡ᠃

ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠡᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠡᠭᠢᠯᠠᠨ ᠵᠠᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠷᠢᠶᠡᠨ ᠤ ᠳᠡᠷᠭᠡᠳᠡ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠳᠠᠷᠠ ᠠᠪᠠᠭᠠᠢ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠵᠢᠯ ᠭᠡᠨᠡᠳᠲᠡ ᠭᠠᠯᠵᠠᠭᠤᠷᠠᠵᠤ ᠨᠠᠰᠤ ᠪᠠᠷᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠣᠷᠤᠵᠤ ᠭᠠᠷᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠯᠠᠮᠠ᠂ ᠭᠢᠳᠠᠤᠨ ᠭᠤᠤᠯᠳᠠᠭᠤ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠪᠠᠯᠡᠭ᠌ ᠱᠠᠩ ᠶᠢᠡᠷ ᠡᠯᠪᠠᠭ᠌ ᠳᠡᠯᠪᠠᠭ᠌ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠳᠠᠷᠠ ᠠᠪᠠᠭᠠᠢ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠭᠠᠷᠭᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠦᠬᠢᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭ᠌᠂ ᠳᠡᠵᠢᠭᠡᠪᠦᠷᠢ ᠦᠬᠢᠨ ᠴᠡᠴᠡᠭ᠌ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠵᠠᠮ ᠳᠤ ᠣᠷᠤᠭᠤᠯᠵᠤ ᠠᠮᠵᠢᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠪᠠᠷᠠᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠬᠠᠰᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠰᠢᠩ᠂ ᠮᠥᠭᠡᠷ ᠲᠡᠶ ᠱᠠᠯᠠ ᠲᠡᠶ ᠳᠠᠪᠤᠨ ᠬᠠᠨ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠳᠤᠭᠢᠯᠢᠭ ᠭᠡᠷ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠣᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠭᠦᠷᠦᠩᠭᠡ ᠥᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠵᠡᠢ᠃

ᠴᠡᠴᠡᠭ᠌ ᠡᠨᠠ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠵᠢᠭ᠍ᠰᠢᠨ᠂ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠭᠤᠳᠤᠵᠤ᠂ ᠳᠤᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢ ᠬᠠᠷᠠᠩᠭ᠋ᠤᠢ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠮᠠᠨᠠᠨ ᠳᠤ ᠣᠮᠪᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ᠃ ᠭᠡᠭᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠵᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠠᠠᠤ ᠪᠣᠢ︖ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠠᠰᠠᠭᠤᠯᠳᠠ ᠳᠤ ᠦᠭ‍ᠭᠦ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠶ ᠠᠵᠢ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠣᠴᠢᠷ ᠡᠴᠠ ᠣᠷᠢᠳᠤ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠭᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠯᠠᠢ ᠡᠴᠠ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠵᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠳᠦᠷᠦᠭᠡᠳ᠂ ᠢᠩᠭᠢᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠶᠤᠮ ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠣᠳᠤᠭᠠᠤᠨ ᠢᠷᠡᠭᠦ ᠳᠦᠷᠤᠯ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠨᠥᠭᠦᠷ ᠲᠡᠶ᠂ ᠰᠠᠢ᠌ᠠᠠᠠᠨ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠲᠡᠶ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤ ᠭᠡᠵᠤ ᠵᠢᠯ ᠳᠤ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠣᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠠᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠰᠤᠠᠵᠤ ᠮᠦᠷᠭᠦᠯ ᠣᠢ᠌ᠯᠠᠳᠤᠨ ᠡᠳᠤᠷ ᠪᠦᠷᠢ ᠡᠷᠭᠢᠳᠡᠭ᠌ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠠᠢ᠃

ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠨᠠᠰᠤ ᠭᠦᠷᠴᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠴᠢᠮᠡᠭ᠌ ᠪᠣᠯ ᠡᠨᠠ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠭᠦᠰᠡᠯ ᠬᠠᠨᠤᠮᠵᠢᠳᠠᠢ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠡᠮᠡᠭ᠍ᠳᠡᠢ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠳᠤ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠠᠠᠤ ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠵᠠᠮ ᠡᠨᠠ ᠬᠤᠷᠸ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠠᠳᠤ ᠢᠳᠡᠭᠡᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠳᠠᠭ᠃ ᠡᠷ᠎ᠠ ᠯᠠ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠪᠣᠯ ᠮᠢᠨᠤ ᠰᠠᠢ᠌ᠠᠠᠠᠨ ᠳᠤ ᠣᠨᠠᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠣᠳᠤᠳᠠᠭ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠪᠣᠰᠤᠳ ᠭᠡᠦᠭᠡᠨ ᠨᠤᠭᠦᠳ ᠨᠥᠭᠦᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠬᠠᠷᠠᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ᠂ ᠡᠷᠡᠴᠦᠳ ᠭᠡᠳᠤ ᠭᠡᠳᠤ ᠪᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳ ᠬᠠᠷᠭᠤᠯᠳᠤᠵᠤ᠂ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠡᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠶᠠᠨ᠂ ᠴᠢᠳᠠᠯ ᠲᠡᠶ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠥᠵᠡᠭ᠍ᠳᠡᠭᠦ ᠶᠢ ᠭᠢᠴᠢᠶᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠤᠨ ᠰᠠᠢ᠌ᠠᠠᠠᠨ ᠴᠢᠷᠠᠢ ᠭᠤᠸ᠎ᠠ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠢᠨᠢ ᠴᠢᠳᠠᠯ ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠠᠠᠠᠠᠷᠠᠠᠠᠨ ᠶᠠᠪᠣᠳᠠᠭ ᠠᠵᠢ᠃ ᠡᠨᠠ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠡᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠭᠠᠤᠨ ᠡᠷ᠎ᠠ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠪᠠᠯᠡᠭ᠌ ᠦᠭ‍ᠭᠦ ᠳᠤ ᠨᠠᠳᠠ ᠡᠰᠡ ᠥᠭ᠍ᠪᠠᠯ ᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠦᠭ‍ᠭᠦ ᠪᠢᠯᠠ ᠳ᠋ᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠣᠳᠤᠳᠠᠭ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤᠷ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠪᠠᠯᠡᠭ᠌ ᠢ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢ ᠴᠢᠮᠠᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ ᠠᠵᠢ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠡᠭᠦᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠴᠤ ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠠᠠᠤ ᠶᠤᠮ ᠪᠢᠯᠠ ᠳ᠋ᠠ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠥᠭᠡ ᠶᠢ ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠪᠦᠭᠡᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤ ᠳᠤ ᠴᠤ ᠭᠡᠯᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ᠂ ᠠᠮᠪᠠᠨ ᠳᠠᠷᠭᠤᠨ ᠱᠠᠷ ᠤᠨ ᠮᠢᠠᠠᠠᠨ ᠤ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤ ᠳᠤ ᠴᠤ ᠭᠡᠯᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠶᠤᠮ᠃

ᠥᠨᠡᠭᠡᠷ ᠴᠤ ᠴᠢᠮᠡᠭ᠌ ᠲᠤ ᠳᠤᠳᠠᠠᠠᠳᠠᠠᠠᠤ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠶ᠃ ᠳᠠᠪᠠᠯ ᠭᠢᠵᠤ ᠡᠮᠦᠰᠦᠶ᠎ᠡ ᠭᠡᠪᠠᠯ ᠪᠣᠶᠠᠠᠳᠠᠯᠠᠢ ᠶᠤᠮ ᠦᠦ᠂ ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠲᠤ ᠭᠡᠯᠡᠭᠡᠳ ᠠᠪᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠳᠠᠷᠭᠤᠨ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠢᠳᠠᠶ᠎ᠠ ᠭᠡᠪᠠᠯ ᠨᠥᠭᠦᠭᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠭᠡᠯᠡᠭᠡᠳ ᠠᠪᠴᠤ ᠴᠢᠳᠠᠠᠠᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠠ᠃

ᠴᠡᠴᠡᠭ᠌ ᠠᠭᠤᠯᠠᠨ ᠡᠴᠠ ᠪᠠᠭᠤᠵᠤ ᠭᠤᠨᠢᠠᠠᠳᠠᠢ ᠠᠯᠠᠠᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠪᠠᠶᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠣᠷᠤᠭᠤ ᠣᠷᠤᠭᠠᠤᠨ ᠭᠡᠯᠳᠦᠷᠢᠨ ᠶᠠᠪᠣᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠣᠶᠠᠠᠳᠠᠯᠠᠢ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠫᠦᠰᠡᠨ ᠤ ᠳᠠᠩᠵᠢᠶᠠᠤᠨ ᠲᠡᠶ ᠳᠠᠭᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠪᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠴᠡᠴᠡᠭ᠌ ᠴᠢ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠦᠦ︖

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ᠂ ᠪᠣᠶᠠᠠᠳᠠᠯᠠᠢ ᠭᠤᠸᠠᠢ ᠳᠠ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠦᠦ︖

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠡᠭᠡᠴᠢ ᠴᠢᠨᠢ ᠭᠡᠷ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠪᠣᠢ ᠦᠦ︖

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠬ᠎ᠠ ᠡ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠴᠢ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠭᠢ ᠪᠠᠷ ᠣᠷᠤᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠦᠦ︖

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠪᠢ ᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠨ᠎ᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠳᠠᠨ ᠤ ᠭᠢ ᠪᠠᠷ ᠮᠠᠷᠭᠠᠰᠢ ᠯᠠᠪ ᠣᠴᠢᠨ᠎ᠠ ᠪᠢ᠃ ᠤᠢ᠌ᠷ᠎ᠡ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠠᠵᠢᠯ ᠲᠡᠶ ᠭᠡᠳ ᠪᠣᠶᠠᠠᠳᠠᠯᠠᠢ ᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠰᠡᠭ᠍ᠰᠦᠷᠤᠨ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠠᠮᠠᠭᠢᠨ ᠳᠤ ᠭᠦᠭᠡᠴᠦᠷᠡᠵᠤ ᠬᠠᠷᠠᠯᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠰᠢᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠢᠷᠵᠠᠢ᠌ᠯᠭᠠᠨ ᠬᠤᠳᠠᠯ ᠢᠨᠢᠶᠠᠪᠠ᠃

ᠴᠡᠴᠡᠭ᠌ ᠢ ᠭᠡᠷ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠣᠷᠤᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭᠦ ᠳᠤ ᠴᠢᠮᠡᠭ᠌ ᠣᠳᠤ ᠲᠡᠶ ᠭᠦᠷᠡᠩ ᠳᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠳᠠᠪᠠᠯ ᠣᠶᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠠ᠃ ᠴᠡᠴᠡᠭ᠌ ᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠯᠴᠢᠭᠤᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠣᠷᠤ ᠣᠷᠤᠭᠤ ᠰᠢᠳᠡᠭᠡᠳ ᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠦᠢᠳᠡᠨ ᠴᠠᠢ ᠰᠢᠨᠤᠭ ᠵᠠᠯᠭᠢᠯᠠᠭᠠᠤᠨ 《ᠭᠦᠢᠳᠡᠨ ᠪᠣᠯᠤᠯ᠎ᠠ᠃ ᠱᠠᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠷᠤᠢ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠵᠤ ᠭᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠳᠤᠯᠠᠭᠠᠯᠠᠠᠠᠤ ᠶᠤᠮᠰᠠᠨ》 ᠭᠡᠯ᠎ᠡ᠃

ᠴᠢᠮᠡᠭ᠌ ᠣᠶᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠪᠠᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠣᠷᠭᠢᠵᠤ ᠭᠡᠳᠡᠷᠭᠦ ᠨᠢ ᠳᠠᠯᠪᠢᠭᠠᠤᠨ ᠢᠷᠪᠠᠢ᠌ᠵᠤ ᠰᠤᠨᠢᠶᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶᠢᠡᠨ 《ᠨᠥᠭᠦᠭᠡ ᠵᠠᠮᠪᠠᠯ ᠯᠠ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠣᠯᠵᠤ ᠢᠷᠠᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠠᠯᠡᠭᠡᠨ ᠠᠮᠠ ᠭᠡᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠰᠢᠤ ᠳ᠋ᠠ》 ᠭᠡᠳ ᠵᠢᠵᠢᠭ᠍‍ᠬᠡᠨ ᠮᠠᠨᠤᠨ ᠰᠤᠷᠤᠭᠤᠯ ᠲᠡᠶ ᠭᠠᠩᠰᠠ ᠠᠪᠴᠤ ᠳᠠᠮᠠᠭᠢ ᠳᠠᠳᠠᠯ᠎ᠠ᠃

ᠴᠡᠴᠡᠭ᠌ ᠣᠷᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠳᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠱᠤᠳᠤᠷᠭᠤ ᠭᠦᠭ᠍ᠵᠢᠮ ᠢ ᠠᠪᠴᠤ 《ᠰᠦᠨᠵᠢᠳᠮ᠎ᠠ》 ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠶᠢ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠪᠠᠳᠠᠭ ᠳᠤᠠᠠᠯᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠨᠠᠮᠤᠭᠤᠠᠠᠠᠨ ᠵᠥᠭᠡᠯᠡᠨ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠭᠤᠨᠢᠠᠠᠳᠠᠢ ᠳᠠᠭᠤ ᠪᠠᠷ᠄

《ᠣᠢ᠌ᠳᠠᠩ ᠬᠤᠸᠠᠷ ᠤᠨ ᠭᠡ ᠴᠢᠨᠢ ᠡᠯᠡᠭ᠍ᠳᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠶᠤᠮ ᠳ᠋ᠠ ᠭᠦ᠋ ᠭᠦ᠋ ᠭᠦ᠋

ᠦᠨᠡᠠᠴᠢ ᠨᠥᠭᠦᠷ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠌ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠂ ᠰᠦᠨᠵᠢᠳᠮ᠎ᠠ ᠮᠢᠨᠢ ᠭᠦ᠋ ᠭᠦ᠋ ᠭᠦ᠋

ᠡᠭᠦᠳᠡᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠰᠢᠳᠤ ᠶᠢ ᠴᠢᠨᠢ ᠣᠨᠠᠭᠠᠤᠨ ᠢᠷᠡᠭᠦ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠭᠦ᠋ ᠭᠦ᠋ ᠭᠦ᠋

ᠠᠢ ᠯᠠ ᠰᠦᠨᠵᠢᠳᠮ᠎ᠠ ᠮᠢᠨᠢ ᠳ᠋ᠠ ᠭᠦ᠋ ᠭᠦ᠋ ᠭᠦ᠋

ᠡᠭᠦᠳᠡ ᠬᠠᠭᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠭᠡᠳ ᠰᠠᠭᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠴᠢᠭ᠌

ᠦᠵᠡᠵᠤ ᠬᠠᠷᠠᠠᠠᠤ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠭᠦ᠋ ᠭᠦ᠋ ᠭᠦ᠋

ᠬᠠᠮᠪᠣ ᠶᠢᠨ ᠭᠡ ᠴᠢᠨᠢ ᠡᠯᠡᠭ᠍ᠳᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠶᠤᠮ ᠳ᠋ᠠ ᠭᠦ᠋ ᠭᠦ᠋ ᠭᠦ᠋

ᠬᠠᠨᠢᠯᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠨᠥᠭᠦᠷ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠌ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠂ ᠰᠦᠨᠵᠢᠳᠮ᠎ᠠ ᠭᠦ᠋ ᠭᠦ᠋ ᠭᠦ᠋

ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠰᠠᠢ᠌ᠠᠠᠠᠨ ᠦᠰᠤ ᠶᠢ ᠴᠢᠨᠢ ᠴᠠᠢ᠌ᠭᠠᠤᠨ ᠢᠷᠡᠭᠦ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠭᠦ᠋ ᠭᠦ᠋ ᠭᠦ᠋

ᠠᠢ ᠯᠠ ᠰᠦᠨᠵᠢᠳᠮ᠎ᠠ ᠮᠢᠨᠢ ᠳ᠋ᠠ ᠭᠦ᠋ ᠋ᠭᠦ ᠭᠦ᠋

ᠬᠠᠭᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠡᠭᠦᠳᠡ ᠪᠠᠨ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠭᠡᠳ ᠰᠠᠭᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠴᠢᠭ᠌

ᠬᠠᠷᠠᠠᠠᠤ ᠥᠵᠡᠭᠦ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠭᠦ᠋ ᠭᠦ᠋ ᠭᠦ᠋》 ᠭᠡᠵᠤ ᠣᠶᠠᠩᠭ᠋ᠠᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠤᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠭᠦᠨ ᠡᠴᠠ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ ᠶᠢ ᠭᠠᠷᠭᠠᠨ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠳᠠᠭᠢᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠪᠠᠳᠠᠭ ᠢ ᠭᠦᠭ᠍ᠵᠢᠮᠳᠡᠭᠡᠳ ᠱᠤᠳᠤᠷᠭᠤ ᠪᠠᠨ ᠳᠠᠪᠠᠷᠢᠨ ᠭᠡᠰᠡᠭ᠌ ᠭᠦᠯᠢᠷᠡᠨ ᠰᠠᠭᠤᠪᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠴᠡᠴᠡᠭ᠌ ᠮᠢᠨᠢ ᠶᠠᠭᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠢᠩᠭᠢᠵᠤ ᠭᠡᠶ‍ᠦᠷᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ ᠶᠤᠮ ᠪᠣᠢ᠃ ᠪᠢᠳᠠ ᠳᠤᠳᠠᠠᠠᠳᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠰᠠᠢ᠌ᠠᠠᠠᠨ ᠯᠠ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠴᠢᠮᠡᠭ᠌ ᠣᠴᠠᠭᠠᠷᠯᠠᠪᠠ᠃ ᠴᠡᠴᠡᠭ᠌ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤ ᠳᠤᠤᠭᠠᠷᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠶ ᠭᠦᠯᠢᠷᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠨᠢᠳᠤᠨ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠨᠢᠯᠪᠣᠰᠤ ᠳᠤᠨᠤᠷᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠭᠡᠳᠤ ᠭᠡᠳᠤᠨ ᠳᠤᠰᠤᠯ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠳᠠᠰᠤᠷᠠᠵᠤ ᠬᠠᠴᠠᠷ ᠢ ᠨᠢ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠣᠷᠤᠰᠪᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠣᠷᠤᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠪᠦᠭᠦᠨ ᠳᠤ ᠳᠠᠪᠢᠰᠴᠤ ᠥᠭ᠍ᠳᠡᠭ᠌ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠵᠢᠷᠤᠮ᠎ᠠ᠂ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠳᠠᠭ ᠪᠣᠯ ᠶᠠᠭ ᠯᠠ ᠨᠠᠳᠠ ᠲᠡᠶ ᠠᠳᠠᠯᠢᠠᠠᠠᠨ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠠᠠᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠬ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠠ ᠭᠡᠳ ᠣᠷᠤᠰᠤᠨ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠢᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠨᠢᠯᠪᠣᠰᠤ ᠪᠠᠨ ᠠᠷᠴᠢᠠᠠᠤ ᠵᠠᠭᠤᠷ᠎ᠠ ᠴᠡᠴᠡᠭ᠌ ᠭᠦᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠯᠳᠠᠪᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠡᠪᠠᠳᠴᠢᠳᠠᠢ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠶᠠᠷᠢᠠᠠᠤ ᠶᠤᠮ ᠭᠡᠵᠤ ᠴᠢᠮᠡᠭ᠌ ᠳᠤᠭᠤᠮᠵᠢᠷ ᠦᠭᠡᠶ ᠰᠢᠷᠪᠢᠯ᠎ᠠ᠃ ᠡᠨᠠ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷᠤᠠᠳᠤ ᠡᠢᠮᠦᠷᠭᠦᠤ ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠣᠯᠠᠨ ᠣᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠳᠠᠭ᠃ ᠭᠡᠪᠠᠴᠤ ᠡᠨᠠ ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠡᠴᠠ ᠪᠣᠯᠤᠭᠠᠤᠨ ᠳᠠᠳᠠᠨ ᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠣᠯᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠶ᠃ ᠴᠢᠮᠡᠭ᠌ ᠴᠡᠴᠡᠭ᠌ ᠤᠨ ᠡᠢ᠌ᠮᠤ ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠭᠡᠨᠡᠨ ᠳᠠᠮᠠᠢ ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠭᠡᠳ ᠳᠤᠭᠤᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠣᠯ ᠴᠡᠴᠡᠭ᠌ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠨᠠᠠᠳᠢᠨ ᠵᠢᠷᠦᠭᠡᠨ ᠤ ᠪᠣᠳᠤᠯ ᠢ ᠴᠢᠮᠡᠭ᠌ ᠲᠤ ᠭᠡᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠡᠴᠠ ᠳᠠᠷᠪᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠨᠥᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠬᠠᠰᠭᠢᠷᠪᠠᠯ ᠲᠦᠩᠭᠢᠨᠠᠵᠤ ᠮᠠᠭᠠᠤᠨ ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠣᠳᠤᠭᠠᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠣᠯᠳᠠᠭ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠴᠢ ᠲᠦᠯᠡᠭᠡ ᠣᠷᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠠᠤᠨ ᠢᠷᠡᠭᠡᠴᠢ ᠭᠡᠵᠤ ᠴᠢᠮᠡᠭ᠌ ᠤᠨ ᠭᠡᠯᠡᠭᠦ ᠳᠤ ᠴᠡᠴᠡᠭ᠌ ᠭᠦᠭ᠍ᠵᠢᠮ ᠶᠢᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠷᠢᠨ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠳᠠᠯᠪᠢᠭᠠᠤᠨ ᠭᠠᠷᠤᠯ᠎ᠠ᠃ ᠳᠡᠵᠢᠭᠡᠮᠡᠯ ᠭᠦᠯᠦᠭᠡ ᠨᠢ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠰᠢᠷᠪᠢᠨ ᠭᠦᠶ‍ᠦᠵᠤ ᠢᠷᠠᠯ᠎ᠠ᠃ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠳᠠᠪᠠᠷᠢᠨ ᠠᠪᠴᠤ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠬᠠᠴᠠᠷ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠨᠠᠭᠠᠨ ᠨᠢᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠠᠨᠢᠨ ᠭᠡᠰᠡᠭ᠌ ᠵᠤᠠᠠᠰᠤᠭᠠᠤᠨ ᠳᠡᠭ᠍ᠷᠢ ᠣᠷᠤᠭᠤ ᠬᠠᠷᠠᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠥᠩᠭᠡ ᠰᠢᠵᠢᠷ ᠠᠯᠳᠠ ᠪᠠᠷ ᠳᠤᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠤ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠳᠤ ᠨᠢᠳᠤ ᠨᠢ ᠴᠠᠪᠴᠢᠯᠠᠪᠠ᠃

ᠭᠦᠯᠦᠭᠡ ᠪᠠᠨ ᠡᠪᠳᠡᠢ᠌ᠭᠡᠨ ᠳᠠᠯᠪᠢᠭᠠᠤᠨ ᠲᠦᠯᠡᠭᠡ ᠳᠠᠪᠠᠷᠢᠨ ᠭᠡᠷ ᠲᠤ ᠣᠷᠤᠯ᠎ᠠ᠃ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠭᠡᠦᠭᠡᠨ ᠢ ᠢᠩᠭᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠬᠠᠰᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠡᠭᠦᠳᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠴᠡᠩᠭᠡᠷ ᠳᠤᠷᠭᠠᠨ ᠳᠠᠪᠠᠯ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠦᠷᠭᠡᠨ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠪᠦᠰᠡ ᠣᠷᠢᠶᠠᠵᠤ᠂ ᠳᠤᠮᠤ ᠮᠥᠩᠭᠦᠨ ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠯ ᠲᠡᠶ ᠭᠢᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠵᠡᠭᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠳᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯ ᠢᠷᠠᠯ᠎ᠠ᠃ ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠴᠡᠭᠡᠵᠢ ᠲᠡᠶ ᠰᠢᠩᠭᠡᠨ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠲᠡᠶ ᠬᠠᠩᠠᠠᠠᠷ ᠭᠡᠭᠡᠷ ᠮᠤᠷᠢ ᠣᠨᠤᠵᠠᠢ᠃ ᠡᠨᠠ ᠪᠣᠯ ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠤᠨ 《ᠪᠢᠳᠡᠭᠡᠢ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠵᠤ ᠣᠷᠭᠢᠭᠠᠷᠠᠢ》 ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠮᠤᠷᠢ ᠠᠵᠢ᠃ ᠴᠠᠭᠢᠭᠤᠷ ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠢ ᠡᠵᠡᠭᠦᠢ ᠠᠭᠤᠯᠠᠨ ᠳᠤ ᠴᠤᠭᠢᠵᠤ ᠣᠷᠭᠢᠭᠠᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠰᠢᠭ ᠰᠠᠢ᠌ᠠᠠᠠᠨ ᠮᠤᠷᠢᠳ ᠶᠢᠡᠨ ᠳᠠᠯᠠᠢ᠌ᠴᠣᠢ᠌ᠩᠠᠠᠤᠷ ᠸᠠᠩ ᠤᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠳᠤ ᠦᠨ᠎ᠡ ᠳᠤᠯᠭᠠᠵᠤ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠭᠠᠤᠨ ᠦᠯᠡᠮᠵᠢ ᠠᠰᠢᠭ ᠣᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠮᠤᠷᠢ ᠪᠠᠨ ᠣᠶᠠᠭᠠᠤᠨ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠵᠥᠭ᠌ ᠶᠠᠪᠣᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠭᠦᠯᠦᠭᠡ ᠡᠷᠭᠡᠯᠡᠨ ᠢᠷᠠᠯ᠎ᠠ᠃ ᠳᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯ ᠰᠢᠨᠡᠭᠡᠨ ᠯᠤᠤᠴᠢᠨ ᠭᠤᠳᠤᠯ ᠶᠢᠡᠷ ᠡᠯᠭᠦᠵᠤ ᠬᠤᠯᠠ ᠭᠡᠭ᠍ᠴᠢ ᠨᠢ ᠫᠠᠳᠭᠢᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠢᠰᠭᠦᠯᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠳᠤ ᠭᠦᠯᠦᠭᠡ ᠶᠠᠩᠰᠢᠨ ᠭᠠᠰᠠᠯᠵᠤ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠬᠠᠪᠴᠢᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠰᠢᠩ ᠤᠨ ᠳᠤᠭᠤᠤᠷ ᠣᠷᠤᠵᠠᠢ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠦᠦ︖

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ᠃ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠰᠤᠨᠢᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠪᠣᠢ︖ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠬᠠᠭᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠮᠠᠷᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠣᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠴᠢᠨᠢ ᠣᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠠ ᠁ ᠭᠡᠵᠤ ᠴᠢᠮᠡᠭ᠌ ᠭᠡᠭ᠍ᠵᠢᠭᠦᠨ ᠭᠡᠯᠡᠪᠡ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠣᠳᠤᠠᠠᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠌ ᠦᠭᠡᠶ᠃ ᠡᠪᠦᠭᠡᠨ ᠴᠢᠨᠢ ᠠᠯᠤᠰ ᠬᠤᠯᠠ ᠶᠠᠪᠣᠭᠠᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠲᠡᠶ ᠦᠰᠤ ᠡᠴᠠ ᠢᠯᠡᠭᠦᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠭᠦ ᠵᠠᠭᠤᠷ᠎ᠠ ᠬᠣᠢ᠌ᠮᠤᠷ ᠤᠨ ᠭᠡᠪᠢᠰ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠰᠠᠭᠤᠪᠠ᠃

ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠭᠡᠦᠭᠡᠨ ᠲᠡᠶ ᠳᠠᠮᠠᠢ ᠪᠠᠯᠠᠢ ᠱᠠᠯᠢᠭ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠶᠠᠷᠢᠵᠤ ᠮᠠᠷᠵᠢᠩᠨᠠᠠᠠᠤ ᠵᠠᠭᠤᠷ᠎ᠠ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠮᠥᠩᠭᠦᠨ ᠶᠠᠩᠴᠢᠶᠠᠨ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠤ ᠭᠦᠩᠭ᠋ᠡᠷᠡᠪᠡ ᠲᠡᠶ ᠪᠣᠠᠠᠳᠠ ᠯᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠢᠨᠢ ᠡᠮᠦᠨᠡᠭᠢ ᠰᠢᠷᠡᠭᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠳᠠᠪᠠᠠᠤᠷᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠳᠠᠯᠪᠢᠭᠠᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡᠮᠰᠦᠭ᠌ ᠨᠢᠳᠤ ᠪᠠᠷ ᠴᠢᠮᠡᠭ᠌ ᠣᠷᠤᠭᠤ ᠬᠠᠷᠠᠯ᠎ᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠮᠠᠭᠤ ᠶᠠᠩᠴᠢᠶᠠᠨ ᠳᠠᠯᠪᠢᠴᠢᠠᠠᠠᠭᠠᠤᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠪᠦᠭ᠍ᠳᠦᠷ ᠶᠤᠸᠠᠮᠪᠣᠤ ᠳᠠᠯᠪᠢᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ ᠰᠢᠭ ᠬᠠᠩᠠᠠᠠᠯᠵᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠤ ᠰᠢᠪ ᠳ᠋ᠠ᠃ ᠨᠤᠬᠠᠢ ᠳᠤᠯᠤᠭᠤᠵᠤ ᠥᠭᠦ ᠭᠡᠳ ᠴᠢᠮᠡᠭ᠌ ᠰᠢᠷᠪᠢᠯ᠎ᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠴᠢᠮᠡᠭ᠌ ᠤᠨ ᠭᠡᠯᠡ ᠶᠠᠭ ᠯᠠ ᠦᠷᠭᠡᠰᠦᠳᠡᠢ ᠬᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠥᠭᠡ ᠭᠡᠳ ᠳᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯ ᠱᠠᠯ ᠬᠠᠭᠤᠷᠮᠠᠴᠢ ᠢᠨᠢᠶᠠᠪᠠ᠃

ᠳᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠭᠤᠳᠤᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠥᠵᠦᠭᠦᠷ ᠲᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠣᠶᠠᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠫᠦᠰᠡᠨ ᠡᠴᠠ ᠯᠤᠩᠠᠠᠤ ᠦᠵᠢᠶᠠᠫᠢ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠪᠠ᠃ ᠢᠩᠭᠢᠭᠡᠳ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠳᠠᠷᠠ ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠰᠢᠷᠡᠭᠡ ᠳᠤᠭᠤᠷᠢᠨ ᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠡᠴᠠ ᠪᠠᠳᠠᠷᠴᠢ ᠢᠷᠠᠯ᠎ᠠ᠃

ᠪᠠᠳᠠᠷᠴᠢ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠴᠡᠴᠡᠭ᠌ ᠲᠡᠶ ᠳᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠡᠴᠠ ᠬᠣᠢ᠌ᠰᠢ ᠰᠠᠪᠠᠯᠭᠢᠪᠠᠯ (ᠬᠠᠯᠳᠤᠰᠭᠢᠪᠠᠯ) ᠡ᠊ᠨᠳᠡ ᠢᠷᠠᠵᠤ ᠬᠤᠨᠤᠳᠠᠭ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠳᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯ ᠢ ᠪᠣᠯ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠳᠠᠨᠢᠳᠠᠭ ᠶᠢᠡᠷ ᠪᠠᠷᠠᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠡᠴᠠ ᠣᠴᠢᠷ ᠮᠠᠳᠠᠵᠤ ᠮᠤᠷᠢ ᠮᠠᠯ ᠠᠪᠳᠠᠭ ᠠᠵᠢ᠃

ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠲᠡᠶ ᠮᠡᠡᠳᠦᠯᠡᠭᠡᠳ ᠰᠢᠷᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠬᠠᠵᠠᠭᠤ ᠳᠤ ᠭᠡᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠶᠠᠵᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠡᠨᠠ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠡᠵᠠᠨ ᠰᠢᠭ᠌ ᠵᠠᠪᠢᠯᠠᠨ ᠰᠠᠭᠤᠪᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠪᠠᠳᠠᠷᠴᠢ ᠴᠢ ᠢᠳᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠱᠠᠷ ᠭᠡᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠵᠤ ᠦᠭ‍ᠭᠦ ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠳᠠᠯᠪᠢᠠᠠᠤ ᠵᠠᠭᠤᠷ᠎ᠠ ᠴᠢᠮᠡᠭ᠌ ᠠᠰᠠᠭᠤᠪᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠣᠳᠠᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠠᠮᠪᠠᠨ ᠱᠠᠷ ᠬᠠᠰᠢᠶᠠᠨ ᠳᠤ ᠴᠢᠨᠢ ᠣᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠤ ᠪᠣᠢ ᠭᠡᠳ ᠪᠠᠳᠠᠷᠴᠢ ᠪᠦᠳᠦᠭᠦᠨ ᠳᠠᠭᠤ ᠪᠠᠷ ᠮᠠᠭ ᠮᠠᠭ ᠢᠨᠢᠶᠠᠪᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠬᠠᠷᠠᠵᠤ ᠯᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠤ ᠪᠣᠯᠤᠶ᠎ᠠ᠃ ᠡᠷ᠎ᠠ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠳᠤ ᠢᠳᠡᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠡᠴᠠ ᠡᠷᠡᠭᠡᠢ ᠬᠤᠷᠤᠭᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡ ᠭᠡᠵᠤ ᠥᠭᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ ᠭᠡᠳ ᠴᠢᠮᠡᠭ᠌ ᠪᠠᠳᠠᠷᠴᠢ ᠳᠤ ᠰᠠᠪᠬ᠎ᠠ ᠠᠪᠴᠤ ᠦᠭ‍ᠭᠦᠯ᠎ᠡ᠃ ᠢᠩᠭᠢᠭᠡᠳ ᠳᠠᠷᠠ ᠳᠦᠷᠪᠠ ᠭᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯᠳᠤᠨ ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠯᠠᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠴᠡᠴᠡᠭ᠌ ᠭᠦᠷᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠬᠤᠯᠢᠵᠤ ᠣᠤᠭᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠳᠤ ᠮᠠᠩᠰᠢᠭᠤᠷᠠᠭᠠᠤᠨ ᠵᠢᠭ᠍ᠰᠢᠨ ᠭᠤᠨᠢᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠳᠠᠭ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠮᠠᠷᠳᠠᠨ ᠪᠠᠳᠠᠷᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠦᠷᠤᠨ ᠳᠤ ᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠨᠠᠭᠠᠨ 《ᠦᠵᠦᠮ ᠶᠢᠡᠷ ᠨᠡᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠠᠷᠢᠭᠢ ᠶᠢ ᠴᠢᠨᠢ ᠭᠦ᠋᠂ ᠦᠨᠦᠷᠳᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠤᠨ ᠯᠠ ᠰᠤᠠᠠᠳᠤᠭᠤᠷᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠭᠦ᠋ ᠁》 ᠭᠡᠵᠤ ᠨᠠᠮ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠠᠶᠠᠯᠠᠨ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠳᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯ ᠡ᠂ ᠣᠨᠤᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠭᠡᠷ ᠮᠤᠷᠢ ᠶᠢ ᠴᠢᠨᠢ ᠠᠪᠣᠶ᠎ᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠦᠨ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠳᠠᠢ᠌ᠯᠪᠠᠯ ᠠᠪ ᠯᠠ ᠳ᠋ᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠮᠠᠭᠤ ᠭᠣᠢ᠌ᠯᠢᠠᠴᠢᠨ ᠮᠢᠨᠢ᠂ ᠭᠠᠠᠠᠴᠠ ᠠᠳᠠᠰᠬ᠎ᠠ ᠠᠪᠴᠢᠠᠠᠠᠠᠠᠤ ᠪᠣᠶᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃ ᠠᠮᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠣᠷᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠦᠨ᠎ᠡ ᠪᠠᠨ ᠭᠡᠯᠡ ᠯᠠ ᠳ᠋ᠠ ᠭᠡᠳ ᠪᠠᠳᠠᠷᠴᠢ ᠴᠡᠭᠡᠵᠢ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠩᠠᠠᠠᠯᠵᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠪᠦᠳᠦᠭᠦᠨ ᠳᠠᠭᠤ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠢ᠌ᠰᠢᠩ ᠳᠤᠷᠭᠢᠭᠤᠯᠤᠨ ᠢᠨᠢᠶᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠶᠢᠡᠨ 《ᠬᠠᠶᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠪᠢᠰᠢ ᠪᠢᠵᠠ》 ᠭᠡᠯ᠎ᠡ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠰᠠᠷᠯᠤᠭ ᠤᠨ ᠳᠤᠭᠤᠯ ᠲᠡᠶ ᠦᠨᠢᠶ᠎ᠡ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠤᠯᠪᠣᠭᠠᠤᠨ ᠥᠭ᠍ᠪᠠᠯ ᠡᠮᠡᠭᠡᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠠᠪᠴᠤ ᠣᠷᠭᠢᠨ᠎ᠠ ᠰᠢᠤ ᠭᠡᠳ ᠳᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯ ᠨᠢᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠢᠷᠮᠡᠭᠦ ᠳᠤ ᠪᠠᠳᠠᠷᠴᠢ ᠶᠡᠭᠡ ᠯᠠ ᠭᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯᠳᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠫᠠᠷ ᠫᠠᠷ ᠢᠨᠢᠶᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠶᠢᠡᠨ᠄

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠴᠢ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠡᠴᠠ ᠴᠢᠨᠠᠠᠠᠰᠢ ᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠮᠡᠳᠡᠭᠦ ᠦᠭᠡᠶ ᠭᠣᠢ᠌ᠯᠢᠠᠴᠢᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠬ᠎ᠠ ᠡ᠃ ᠵᠠ ᠳᠡᠭᠡᠭᠡᠳ ᠭᠦᠯᠦᠭ᠌ ᠤᠨ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠢ ᠣᠨᠤᠵᠤ ᠮᠡᠳᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤᠷ᠂ ᠦᠷᠯᠦᠭᠡ ᠣᠨᠤᠵᠤ ᠥᠵᠡᠭᠡᠳ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠠ᠃ ᠴᠤᠠᠠᠤᠮ ᠠᠯᠢ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠣᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠢ ᠭᠡᠭᠦ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠳᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯ ᠳᠦᠭ᠍ᠳᠡᠷᠡᠪᠡ᠃

ᠳᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯ ᠴᠤᠠᠠᠤᠮ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠭᠡᠭ᠍ᠴᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠡᠴᠠ ᠠᠪᠣᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠦ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠠᠢ᠃ ᠠᠪᠴᠤ ᠶᠠᠪᠣᠠᠠᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠬᠤᠩᠠᠠᠤᠯᠵᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠭᠡᠳᠡᠰᠤ ᠨᠢ ᠳᠠᠳᠠᠵᠤ᠂ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠ ᠨᠣᠢ᠌ᠷ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠪᠣᠳᠤᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠠᠠᠰᠠᠨ ᠡᠴᠠ ᠪᠢᠰᠢ᠂ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠭᠦᠷᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠡᠴᠠ ᠠᠰᠠᠭᠤᠠᠠᠤ ᠴᠤ ᠰᠡᠭᠡᠭᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠢᠯᠠ᠃ ᠶᠡᠭᠡ ᠯᠠ ᠬᠤᠯᠠ ᠶᠠᠪᠣᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤᠷ᠂ ᠠᠯᠢ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠳᠠᠭ ᠲᠤ ᠳᠡᠷᠳᠡᠭᠡ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠵᠥᠭ᠌ ᠲᠤ ᠳᠠᠷᠢᠭᠠᠩᠭ᠋᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ ᠭᠡᠵᠤ ᠰᠤᠨᠤᠰᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠳᠠᠷᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠡᠴᠠ ᠯᠠ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠬ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠳᠠᠭᠠᠪᠣᠷᠢᠯᠠᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠵᠠᠢ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠣᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠮᠤᠷᠢ᠂ ᠳᠠᠷᠢᠭᠠᠩᠭ᠋᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠣᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠢᠤ ᠭᠡᠵᠤ ᠳᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯ ᠭᠡᠰᠡᠭ᠌ ᠳᠠᠭᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠭᠦᠯᠢᠯᠵᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠪᠠ᠃

ᠳᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯ ᠪᠠᠳᠠᠷᠴᠢ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠳᠠᠷᠠ ᠰᠦᠨᠢ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠭᠡᠦᠭᠡᠨ ᠲᠡᠶ ᠨᠠᠷᠭᠢᠵᠤ ᠬᠤᠨᠤᠭᠠᠤᠨ ᠦᠷᠯᠦᠭᠡ ᠪᠣᠰᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠨᠠᠮᠤᠷ ᠤᠨ ᠭᠦᠢᠳᠡᠨ ᠰᠦᠨᠢ ᠣᠶᠠᠵᠤ ᠬᠤᠨᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠮᠤᠷᠢᠳ ᠨᠢ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠵᠤ ᠪᠦᠮᠪᠦᠯᠵᠡᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠴᠠᠴᠠᠷᠠᠨ ᠵᠤᠠᠠᠰᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠ᠃

ᠪᠠᠳᠠᠷᠴᠢ ᠳᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠵᠡᠷᠭᠡᠴᠡᠨ ᠶᠠᠪᠣᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠳᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠣᠨᠤᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠭᠡᠷ ᠮᠤᠷᠢ ᠬᠠᠵᠠᠭᠠᠷ ᠳᠠᠷᠤᠨ ᠣᠰᠤᠨ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠠᠯᠠᠠᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠰᠤᠨᠤᠨ ᠵᠢᠷᠢᠯᠵᠡᠭᠦ ᠳᠤ ᠪᠠᠳᠠᠷᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠤᠷᠢ ᠵᠤᠠᠠᠰᠤᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠯᠤᠭᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠱᠤᠠᠠᠰᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠ᠃ ᠪᠠᠰᠠ ᠳᠠᠷᠠ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠣᠠᠠᠤᠰᠭᠢᠵᠤ ᠥᠵᠡᠭᠦ ᠳᠤ ᠪᠠᠳᠠᠷᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠷᠤ ᠮᠤᠷᠢ ᠬᠣᠢ᠌ᠰᠢ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠶᠠᠠᠠᠳᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ ᠰᠢᠭ ᠬᠤᠴᠤᠷᠪᠠ᠃ ᠪᠠᠳᠠᠷᠴᠢ ᠳᠤ ᠭᠡᠭᠡᠷ ᠮᠤᠷᠢ ᠶᠢ ᠠᠪᠠᠠᠤ ᠰᠢᠨᠤᠯ ᠣᠷᠭᠢᠯᠤᠨ ᠳᠤᠭᠤᠯ ᠲᠡᠶ ᠰᠠᠷᠯᠤᠭ ᠤᠨ ᠦᠨᠢᠶ᠎ᠡ ᠳᠠᠪᠣ ᠶᠢ ᠦᠭ‍ᠭᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠳᠤ ᠳᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯ ᠰᠤᠨᠤᠰᠠᠠᠤ ᠴᠤ ᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠ᠃

ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠮᠠᠠᠳᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠨᠠᠮᠤᠷ ᠤᠨ ᠣᠭᠤᠳᠤᠷ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠨᠠᠷᠠ ᠬᠠᠵᠠᠭᠤ ᠡᠴᠠ ᠡᠭᠡᠭᠡᠵᠤ᠂ ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠰᠢᠷᠭᠠᠯ ᠳᠤᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠶ‍ᠢᠷᠳᠢᠠᠴᠤ ᠶᠢ ᠭᠡᠢ᠌ᠭᠦᠯᠤᠨ᠂ ᠡ᠊ᠨᠳᠡ ᠳᠠᠠᠳᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠳᠠᠷᠭᠤᠨ ᠮᠠᠯ ᠨᠠᠯᠠᠢ᠌ᠨ ᠪᠠᠯᠴᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠ᠃ ᠳᠠᠮᠢᠷ ᠤᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠭᠦᠡᠳᠡᠢ ᠶᠢ ᠣᠷᠤᠭᠤᠳᠠᠨ ᠶᠠᠪᠣᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠳᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯ ᠭᠠᠭᠴᠠ ᠪᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠬᠤᠨᠤᠭ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠ ᠦᠭᠡᠶ᠂ ᠦᠷᠭᠡᠨ ᠭᠤᠪᠢ ᠶᠢ ᠭᠠᠳᠤᠯᠵᠤ ᠳᠠᠷᠢᠭᠠᠩᠭ᠋᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠵᠤ ᠬᠤᠷᠳᠤᠨ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠮᠤᠷᠢᠳ ᠢ ᠴᠤᠠᠠᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠭᠦᠭᠡᠭᠡᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠡᠷᠡᠯᠭᠡᠭ᠌ ᠶᠠᠪᠣᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠠᠷᠢᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠪᠠᠳᠠᠷᠴᠢ ᠶᠡᠭᠡ ᠯᠠ ᠪᠠᠠᠠᠠᠳᠤᠨ᠄

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠴᠢ ᠴᠤ ᠣᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠡᠷ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠳ᠋ᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠯ᠎ᠠ᠃

ᠢᠩᠭᠢᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠭᠡᠰᠡᠭ᠌ ᠮᠤᠷᠢ ᠲᠡᠶ ᠭᠦᠮᠦᠰ ᠴᠤᠠᠠᠯᠠᠷᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠬᠠᠷᠠᠠᠠᠳᠠᠪᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠮᠤᠷᠢ ᠪᠣᠭᠤᠴᠢᠯᠠᠨ ᠴᠤᠭᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠤ ᠰᠢᠭ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃ ᠣᠴᠢᠶ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠳᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠭᠡᠯᠡᠭᠦ ᠳᠤ ᠪᠠᠳᠠᠷᠴᠢ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠠᠷᠠᠨ ᠳᠠᠷᠠ ᠵᠥᠭ᠌ ᠬᠠᠳᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠤᠨ ᠶᠠᠪᠣᠭᠠᠤᠨ ᠣᠴᠢᠪᠠᠯ ᠥᠨᠡᠭᠡᠷ ᠴᠤ ᠮᠦᠷᠦᠢ ᠲᠡᠢ ᠮᠤᠷᠢ ᠣᠷᠤᠯᠳᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠠᠵᠢ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠵᠠ ᠶᠠᠭᠤ ᠪᠠᠷ ᠪᠣᠢ︖ ᠪᠢᠳᠠ ᠴᠤ ᠣᠷᠤᠯᠴᠠᠶ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠳᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠭᠡᠯᠡᠭᠦ ᠳᠤ ᠪᠦᠳᠦᠭᠦᠨ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠢᠭᠡ ᠲᠡᠶ ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠨᠠᠷᠢᠠᠠᠠᠨ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠭᠦᠮᠤᠨ᠄

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠨᠢ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠮᠤᠷᠢ ᠣᠷᠤᠯᠳᠤᠠᠠᠤ ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃ ᠪᠣᠰᠤᠳ ᠨᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠴᠤᠭᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠤ ᠰᠢᠪ ᠳ᠋ᠠ᠃ ᠳᠠ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠶᠠᠭᠤ ᠪᠠᠷ ᠴᠤᠭᠢᠠᠠᠤ ᠪᠣᠢ︖ ᠭᠡᠯ᠎ᠡ᠃

ᠥᠨᠡᠭᠡᠷ ᠴᠤ ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠪᠣᠷᠤ ᠮᠤᠷᠢ᠂ ᠣᠷᠳᠤ ᠨᠠᠷᠢᠠᠠᠠᠨ ᠠᠯᠠᠭ ᠮᠤᠷᠢ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠤᠨ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠢ ᠨᠢ ᠰᠢᠭᠤᠭᠠᠤᠨ ᠬᠤᠯᠪᠣᠠᠠᠰᠠᠨ ᠮᠤᠷᠢᠳ ᠢ ᠳᠤᠭᠤᠷᠢᠭᠤᠯᠤᠨ ᠣᠨᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠨᠢ ᠨᠠᠷᠢᠠᠠᠠᠨ ᠳᠠᠭᠤ ᠪᠠᠷ ᠭᠡᠢ᠌ᠩᠭᠤᠤᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠵᠠ ᠡᠪᠦᠭᠡᠨ ᠮᠢᠨᠢ᠃ ᠭᠡᠭᠡᠷ ᠮᠤᠷᠢ ᠪᠠᠨ ᠭᠡᠳᠤ ᠬᠠᠵᠠᠭᠤᠯᠴᠢᠬ᠎ᠠ᠃ ᠣᠶᠠᠵᠤ ᠬᠤᠨᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠮᠤᠷᠢ ᠦᠯᠦᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠪᠢ ᠶᠠᠷᠢᠵᠤ ᠣᠷᠭᠢᠶ᠎ᠠ ᠭᠡᠳ ᠳᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯ ᠣᠯᠠᠨ ᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠣᠷᠤᠵᠤ 《ᠪᠢ ᠮᠤᠷᠢ ᠪᠠᠨ ᠶᠠᠪᠣᠭᠤᠯᠴᠢᠠᠠᠠᠶ᠎ᠠ᠃ ᠠᠯᠳᠠᠪᠠᠯ ᠠᠪᠣᠭᠠᠷᠠᠢ᠂ ᠬᠤᠵᠢᠪᠠᠯ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠮᠤᠷᠢ ᠭᠦᠳᠦᠯᠦᠶ᠎ᠡ》 ᠭᠡᠪᠡ᠃

ᠮᠤᠷᠢᠳ ᠤᠨ ᠡᠵᠠᠤᠨ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠠᠷᠠᠵᠤ ᠳᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯ ᠨᠠᠯᠢᠶᠠᠤᠨ ᠳᠤᠮᠤ ᠪᠣᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠣᠯᠵᠤ ᠣᠨᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠠᠤᠨ ᠭᠡᠭᠡᠷ ᠮᠤᠷᠢ ᠪᠠᠨ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠶᠢᠡᠷ ᠨᠢ ᠰᠢᠭᠤᠭᠠᠤᠨ ᠶᠠᠪᠣᠭᠤᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠢᠩᠭᠢᠭᠡᠳ ᠴᠤᠠᠠᠯᠠᠷᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠣᠯᠤᠰ ᠬᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠳᠤᠨ ᠮᠤᠷᠢᠳ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠡᠯᠳᠡᠪ ᠤᠨ ᠳᠤᠮᠤᠭ ᠶᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠪᠠ᠃ ᠨᠥᠭᠦᠭᠡ ᠪᠦᠳᠦᠭᠦᠨ ᠭᠡᠵᠢᠭᠡ ᠲᠡᠶ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠳᠠᠰᠢᠮᠠᠭ ᠠᠷᠢᠭᠢ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠤ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠣᠤᠭᠤᠵᠠᠭᠠᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠪᠠᠳᠠᠷᠴᠢ ᠳᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠴᠤ ᠳᠤᠮᠤ ᠮᠥᠩᠭᠦᠨ ᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠣᠤᠭᠤᠵᠤ ᠪᠦᠷᠵᠡᠩ ᠶᠢᠡᠨ ᠳᠠᠢ᠌ᠯᠤᠨ᠂ ᠶᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠭᠢᠨᠢ ᠭᠦᠯᠦᠰᠤ ᠴᠢᠠᠠᠠᠷᠠᠨ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠳᠠᠯᠪᠢᠠᠠᠳᠠᠪᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠪᠣᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠢᠠᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠯᠢᠭᠤᠨ ᠭᠡᠵᠤ ᠰᠠᠩ ᠪᠠᠢ᠌ᠰᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠲᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠮᠤᠷᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌᠃ ᠦᠷᠯᠦᠭᠡ ᠨᠠᠷᠠ ᠪᠢᠳᠡᠭᠦᠤ ᠰᠠᠩ ᠪᠠᠢ᠌ᠰᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠷᠢᠶᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠡᠴᠠ ᠮᠤᠷᠳᠠᠭᠠᠤᠨ ᠳᠤᠤᠯᠠ ᠳᠤ ᠣᠰᠤᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ ᠪᠢᠯᠠ᠃ ᠳᠠᠢ᠌ᠮᠤ ᠠᠷᠭᠤᠮᠠᠭ ᠲᠡᠶ ᠪᠣᠯ ᠴᠤᠭᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠠᠠᠤᠪ ᠳ᠋ᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠶᠠᠷᠢᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠨᠥᠭᠦᠭᠡ ᠪᠦᠳᠦᠭᠦᠨ ᠭᠡᠵᠢᠭᠡᠳᠤ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠭᠦᠮᠤᠨ᠄

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠶᠠᠷᠤᠨᠢ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠠᠢ᠌ᠮᠠᠭ ᠮᠤᠷᠢ᠂ ᠬᠠᠷᠪᠣᠭᠠᠴᠢ ᠪᠠᠷ᠂ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠠᠢ᠌ᠮᠠᠭ ᠪᠦᠭᠡ ᠪᠠᠷ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠶᠤᠮ ᠳ᠋ᠠ ᠭᠡᠯ᠎ᠡ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠠᠢ᠌ᠮᠠᠭ ᠪᠦᠭᠡ ᠪᠠᠷ ᠴᠤ ᠶᠠᠭᠤ ᠭᠠᠪᠢᠠᠠᠤ ᠪᠣᠢ ᠳ᠋ᠠ᠂ ᠨᠠᠮᠬᠠᠢ᠂ ᠯᠤᠪᠰᠠᠩᠵᠠᠮᠪᠠ ᠬᠠᠠᠳᠠ ᠴᠢᠨ ᠸᠠᠩ ᠤᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ᠂ ᠴᠦᠯᠳᠤᠮ ᠠᠪᠣᠷᠭᠤ ᠳ᠋ᠠ ᠸᠠᠩ ᠤᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠰᠢᠤ ᠳ᠋ᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠭᠡᠯᠡᠪᠡ᠃

ᠢᠩᠭᠢᠭᠡᠳ ᠠᠯᠢ ᠠᠢ᠌ᠮᠠᠭ ᠪᠦᠭᠡ ᠪᠠᠷ ᠢᠯᠡᠭᠦᠤ ᠪᠣᠢ ᠭᠡᠵᠤ ᠠᠮᠠ ᠪᠣᠯᠢᠶᠠᠯᠳᠤᠨ ᠮᠠᠷᠭᠤᠯᠳᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠢᠭᠡ ᠭᠦᠮᠤᠨ 《ᠢᠷᠠᠯ᠎ᠠ︕》 ᠭᠡᠵᠤ ᠬᠠᠰᠭᠢᠷᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠊ᠭ᠍ᠱᠡᠨ ᠵᠠᠭᠤᠷ᠎ᠠ ᠴᠦᠮ ᠮᠤᠷᠳᠠᠪᠠ᠃

ᠳᠡᠷᠳᠡᠭᠡ ᠬᠠᠳᠠᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠶᠢ ᠳᠤᠭᠤᠷᠢᠭᠠᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠠᠷᠠᠭᠠᠨ ᠮᠤᠷᠢ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠢᠷᠠᠯ᠎ᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠳᠠᠷᠠ ᠪᠢᠰᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠬ᠎ᠠ ᠡ᠃ ᠨᠥᠭᠦᠭᠡ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠨᠢ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠢᠷᠡᠭᠦ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠦᠳᠦᠭᠦᠨ ᠭᠡᠵᠢᠭᠡᠳᠤ ᠭᠡᠯᠡᠪᠡ᠃

ᠢᠩᠭᠢᠭᠡᠳ ᠣᠯᠤᠰ ᠮᠦᠨ᠂ ᠪᠢᠰᠢ ᠭᠡᠵᠤ ᠮᠠᠷᠭᠤᠯᠳᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠮᠤᠷᠢ ᠤᠢ᠌ᠷᠠᠠᠠᠨ ᠵᠠᠢ᠌ᠳᠠᠢ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠣᠷᠢᠶᠠᠨ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠢᠷᠠᠯ᠎ᠠ᠃ ᠳᠦᠷᠦᠭᠦᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠤᠷᠢ᠂ ᠬᠣᠢ᠌ᠨᠠᠭᠢ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠮᠤᠷᠢ ᠡᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠣᠯᠠᠮ ᠳᠠᠰᠤᠷᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠭᠦᠯᠦᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠮᠤᠷᠢ᠂ ᠳᠤᠭᠤᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠷᠠᠭᠠᠨ ᠬᠠᠷᠠᠠᠠᠳᠠᠳᠠᠭ ᠶᠤᠮ᠃ ᠭᠦᠭᠡᠷᠦᠭᠦᠢ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠪᠣᠷᠤ ᠮᠤᠷᠢ ᠪᠣᠯᠤᠯᠳᠠᠢ᠃ ᠬᠠᠷᠠᠢ᠌ᠯᠳᠠ ᠨᠢ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠯᠠ ᠮᠦᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠣᠷᠤ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠤ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠴᠤᠭᠢᠠᠠᠰᠠᠨ ᠭᠦᠮᠦᠰ ᠬᠠᠰᠭᠢᠷᠤᠯᠳᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠰᠤᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠬᠠᠷᠠᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠦᠦ᠃ ᠠᠯᠠᠭ ᠮᠤᠷᠢ ᠮᠦᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠠᠯᠠᠭ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠤ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠴᠤᠭᠢᠠᠠᠰᠠᠨ ᠣᠯᠤᠰ ᠱᠤᠤᠭᠢᠯᠳᠤᠪᠠ᠃

ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠭᠡᠨ ᠴᠤ ᠳᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠭᠡᠭᠡᠷ ᠮᠤᠷᠢ ᠶᠢ ᠳᠤᠷᠠᠰᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠶ᠃ ᠳᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠦᠭᠡ ᠴᠤᠭᠢᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠪᠠᠨ ᠶᠠᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠳᠠᠷᠴᠢ ᠶᠢ ᠴᠢᠩᠭ᠋᠎ᠠ ᠳᠠᠪᠠᠷᠢᠨ᠄

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠴᠢ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠴᠢ᠃ ᠮᠢᠨᠤ ᠨᠢᠳᠤ ᠪᠦᠷᠭᠦᠭᠡᠳ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠬᠠᠴᠠᠷ ᠶᠢᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠨᠢᠳᠤᠷᠤᠨ ᠠᠮᠢᠰᠠᠠᠤᠭᠠᠳᠠᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠯ᠎ᠠ᠃

ᠳᠦᠷᠦᠭᠦᠨ ᠤ ᠮᠤᠷᠢ ᠣᠯᠠᠮ ᠳᠠᠰᠤᠷᠠᠠᠠᠰᠠᠭᠠᠷ ᠤᠢ᠌ᠷᠠᠳᠤᠨ ᠢᠷᠠᠪᠠᠯ ᠠᠯᠢ ᠨᠢ ᠴᠤ ᠪᠢᠰᠢ᠂ ᠳᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠭᠡᠭᠡᠷ ᠮᠤᠷᠢ ᠠᠮᠠ ᠪᠣᠯᠢᠶᠠᠯᠳᠤᠨ᠂ ᠣᠯᠠᠭᠠᠨ ᠭᠦᠭᠡᠰᠤ ᠰᠠᠠᠠᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠠᠠᠠᠰᠠᠭᠠᠷ ᠳᠠᠪᠭᠢᠵᠤ ᠢᠷᠠᠯ᠎ᠠ᠃ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳ ᠭᠦᠯᠦᠰᠤ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠬᠤᠰᠤᠵᠤ ᠳᠠᠭᠤᠰᠤᠭᠠᠤᠨ ᠭᠦᠳᠦᠯᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠪᠣᠷᠤ ᠮᠤᠷᠢ᠂ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠤᠢ᠌ᠷᠠᠠᠠᠨ ᠰᠢᠭ ᠠᠯᠠᠭ ᠮᠤᠷᠢ ᠢᠷᠠᠵᠠᠢ᠃

ᠳᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠮᠤᠷᠢ ᠲᠡᠶ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠭᠦᠮᠦᠰ ᠭᠡᠭᠡᠷ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠴᠤᠠᠠᠯᠠᠷᠠᠨ ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠦᠨ᠎ᠡ ᠡ᠊ᠨᠳᠡ ᠳᠠᠠᠳᠠ ᠡᠴᠠ ᠬᠠᠶᠠᠯᠠᠵᠤ ᠡᠭᠢᠯᠠᠪᠠ᠃ ᠣᠷᠢᠳᠤ ᠰᠦᠨᠢ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠳᠤᠭᠤᠯ ᠲᠡᠶ ᠦᠨᠢᠶ᠎ᠡ ᠰᠤᠨᠤᠰᠤᠭᠠᠤᠨ 《ᠴᠢ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠡᠴᠠ ᠴᠢᠨᠠᠠᠠᠰᠢ ᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠮᠡᠳᠡᠭᠦ ᠦᠭᠡᠶ ᠭᠣᠢ᠌ᠯᠢᠠᠴᠢᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠬ᠎ᠠ ᠡ》 ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠠᠳᠠᠷᠴᠢ ᠭᠦᠷᠳᠡᠯ᠎ᠡ 《ᠳᠤᠭᠤᠯ ᠲᠡᠶ ᠦᠨᠢᠶ᠎ᠡ ᠬᠤᠷᠢ᠂ ᠪᠠᠰᠠ ᠳᠡᠭᠡᠭᠡᠳ ᠶᠠᠷᠢᠨ᠎ᠠ ᠰᠢᠤ》 ᠭᠡᠵᠤ ᠬᠠᠰᠭᠢᠷᠴᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠ᠃

ᠢᠩᠭᠢᠭᠡᠳ ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠳᠤᠭᠤᠯ ᠲᠡᠶ ᠦᠨᠢᠶ᠎ᠡ᠂ ᠳᠦᠷᠪᠠᠨ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠮᠤᠷᠢ ᠪᠠᠷ ᠳᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠭᠡᠭᠡᠷ ᠮᠤᠷᠢ ᠶᠢ ᠪᠠᠳᠠᠷᠴᠢ ᠠᠪᠠᠠᠤ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠳᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯ ᠪᠠᠳᠠᠷᠴᠢ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠳᠠᠷᠠ ᠣᠷᠤᠢ ᠠᠢ᠌ᠯ ᠭᠡᠰᠤᠨ ᠠᠷᠢᠭᠢᠳᠠᠵᠤ ᠬᠤᠨᠤᠭᠠᠤᠨ ᠮᠠᠷᠭᠠᠰᠢ ᠨᠢ ᠳᠤᠭᠢᠷᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠥᠭ᠍ᠴᠤ ᠠᠪᠠᠠᠤ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠳᠠᠷᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠵᠥᠭ᠌ ᠶᠠᠪᠣᠵᠠᠢ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠵᠠ ᠭᠣᠢ᠌ᠯᠢᠠᠴᠢᠨ ᠮᠢᠨᠢ ᠬᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠤᠷᠢ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠴᠢᠨᠢ ᠦᠨᠡᠨ ᠪᠢᠵᠠ᠃ ᠭᠡᠷᠪᠡ ᠬᠠᠶᠠᠭᠠᠨ ᠡᠴᠠ ᠡᠵᠠᠨ ᠨᠢ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠢᠷᠠᠪᠠᠯ ᠪᠠᠳᠠᠷᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠷ ᠡᠴᠠ ᠴᠢ ᠭᠠᠷᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠰᠢᠤ ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠠᠳᠠᠷᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠢᠨ ᠳᠠᠭᠢᠨ ᠭᠡᠯᠡᠭᠦ ᠳᠤ᠄

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠵᠤᠪᠠᠠᠠᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠌ ᠦᠭᠡᠶ᠃ ᠳᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯ ᠭᠦᠤ ᠠᠢ᠌ᠮᠠᠭ ᠳᠠᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠣᠯᠵᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠣᠳᠤᠠᠠᠤ ᠪᠠᠨ ᠠᠯᠢ ᠡᠷᠳᠡ ᠪᠣᠯᠢᠠᠠᠰᠠᠨ ᠰᠢᠤ ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠠᠷᠳᠠᠮ ᠶᠢᠡᠷ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠵᠠᠢ᠃

ᠪᠠᠳᠠᠷᠴᠢ ᠡᠴᠠ ᠠᠪᠣᠠᠠᠰᠠᠨ ᠮᠠᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠳᠠᠭᠤᠭᠠᠤᠨ ᠳᠠᠯᠠᠢ᠌ᠴᠣᠢ᠌ᠩᠠᠠᠤᠷ ᠸᠠᠩ ᠤᠨ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠣᠷᠤᠭᠤ ᠶᠠᠪᠣᠠᠠᠤ ᠵᠠᠮ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠠᠢ᠌ᠯ ᠤᠨ ᠪᠢᠷᠠᠭᠤ ᠳᠦᠷᠪᠠ ᠶᠢ ᠥᠭᠡᠷ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠨᠡᠢ᠌ᠯᠡᠭᠦᠯᠤᠨ ᠶᠠᠪᠣᠵᠠᠢ᠃

ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠴ·ᠯᠤᠳᠤᠢ᠌ᠳᠠᠮᠪᠠ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 22919
ᠴᠠᠭ᠄ 2007 ᠤᠨ ᠤ 10 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 15
ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ