ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ
ᠵᠢᠷᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠂ ᠤᠤᠭᠤᠯ ᠬᠠᠢ᠌ᠮᠢᠰᠢ ᠬᠠᠳᠤᠨ

ᠤᠤᠭᠤᠯ ᠬᠠᠢ᠌ᠮᠢᠰᠢ ᠬᠠᠳᠤᠨ ᠪᠣᠯ ᠬᠠᠭᠠᠠᠳᠤ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠭᠦᠶ‍ᠦᠭ᠌ ᠤᠨ ᠡᠭᠡᠨᠡᠷ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃

1248 ᠡᠤᠨ ᠤ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ᠂ ᠭᠦᠶ‍ᠦᠭ᠌ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠵᠠᠪᠰᠢᠶᠠᠨ ᠪᠣᠰᠤ ᠪᠠᠷ ᠡᠪᠠᠤᠠᠴᠢᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠨᠠᠰᠤ ᠪᠠᠷᠡᠪᠡ᠃ ᠭᠦᠶ‍ᠦᠭ᠌ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠨᠠᠰᠤ ᠪᠠᠷᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠡᠡᠯᠳᠡᠨ ᠤᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠨᠤᠶᠠᠤᠨ ᠤᠨ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠠᠷᠠᠯ ᠶᠢᠡᠷ ᠬᠠᠢ᠌ᠮᠢᠰᠢ ᠬᠠᠳᠤᠨ 1248 -1251 ᠡᠤᠨ ᠭᠦᠷᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠵᠢᠯ ᠲᠦᠷᠦ ᠵᠠᠰᠠᠪᠠ᠃

ᠭᠦᠶ‍ᠦᠭ᠌ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠨᠠᠰᠤ ᠪᠠᠷᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠡᠡᠯᠳᠡᠨ ᠤᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠭᠦᠪᠠᠭᠦᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠷᠤ ᠶᠢ ᠪᠣᠯᠢᠶᠠᠯᠳᠤᠠᠠᠤ ᠳᠠᠮᠠᠴᠠᠯ ᠨᠠᠩᠳᠠ ᠬᠤᠷᠴᠠᠳᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠡᠢ᠃ ᠥᠭᠡᠳᠡᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠡᠡᠮᠢᠳᠤ ᠰᠡᠷᠡᠭᠦᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠰᠢᠷᠡᠮᠤᠨ (ᠥᠭᠡᠳᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠮᠪᠦᠯ) ᠭᠢᠭᠡᠤᠨ ᠮᠥᠩᠭᠡ (ᠡᠡᠴᠢ ᠭᠦᠪᠠᠭᠦᠨ ᠨᠢ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲ᠋ᠤᠯᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠪᠠᠭᠦᠨ ᠮᠦᠨ) ᠵᠢ᠌ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤᠷᠤ ᠵᠠᠯᠭᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠠᠠᠤ ᠪᠠᠷ ᠭᠦᠮᠦᠵᠢᠭᠦᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠦᠯᠦᠭᠡ᠃ ᠥᠭᠡᠳᠡᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠨᠥᠭ᠍ᠴᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠪᠠᠷᠢᠠᠠᠰᠠᠨ ᠳᠦᠷᠭᠡᠨ᠎ᠡ ᠬᠠᠳᠤᠨ (ᠥᠭᠡᠳᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠠᠳᠤᠨ) ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠵᠤᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠵᠥᠷᠢᠴᠡᠵᠤ᠂ ᠥᠪᠠᠷ ᠤᠨ ᠭᠦᠪᠠᠭᠦᠨ ᠭᠦᠶ‍ᠦᠭ᠌ ᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠨ ᠳᠤ ᠰᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠪᠠ᠃ ᠲ᠋ᠤᠠᠠᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠥᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠡᠡᠯᠳᠡᠨ ᠤᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠭᠡᠰᠡᠭ᠌ ᠭᠦᠮᠦᠰ ᠵᠥᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠭᠦ ᠥᠭᠡᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠡᠢ᠃ ᠢᠯᠡᠩᠭ᠋ᠦᠶ᠎ᠡ᠂ ᠪᠠᠳᠤ (ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠡᠡᠡᠡᠡᠮᠡᠳ ᠭᠦᠪᠠᠭᠦᠨ ᠵᠦᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠭᠦᠪᠠᠭᠦᠨ ᠮᠦᠨ) ᠲᠤᠩ ᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠥᠭᠡᠢ᠌ᠴᠡᠨ ᠡᠰᠡᠷᠭᠦᠴᠡᠯ ᠳᠠᠯᠪᠢᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠢᠯᠡ᠃ ᠭᠦᠶ‍ᠦᠭ᠌ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠨᠠᠰᠤ ᠨᠥᠭ᠍ᠴᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤᠷᠤ ᠪᠣᠯᠢᠶᠠᠯᠳᠤᠠᠠᠤ ᠳᠠᠮᠠᠴᠠᠯ ᠨᠠᠩ ᠰᠢᠷᠦᠭᠦᠨ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠡᠡᠯᠳᠡᠨ ᠤᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠭᠢᠨ ᠨᠢ ᠨᠢᠭᠡᠨᠲᠡ ᠬᠠᠭᠠᠴᠠᠨ ᠵᠠᠳᠠᠷᠠᠵᠤ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ᠌ ᠪᠣᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠡ᠃ ᠥᠭᠡᠳᠡᠢ ᠭᠢᠭᠡᠤᠨ ᠴᠠᠭᠠᠳᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠭᠰᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠦᠯᠦᠭ᠌ ᠪᠣᠯᠵᠤ᠂ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤᠷᠤ ᠶᠢ ᠥᠭᠡᠳᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠢ᠌ᠴᠢᠰ ᠶᠢᠡᠷ ᠵᠠᠯᠭᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠠᠠᠤ ᠪᠠᠷ ᠴᠥᠭᠦᠷᠡᠯ ᠥᠭᠡᠢ ᠴᠢᠷᠮᠠᠢ᠌ᠪᠠ᠃ ᠵᠦᠴᠢ ᠭᠢᠭᠡᠤᠨ ᠳᠤᠯᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠭᠰᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠢ᠌ᠴᠢᠰ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠦᠯᠦᠭ᠌ ᠪᠣᠯᠵᠤ᠂ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤᠷᠤ ᠶᠢ ᠳᠤᠯᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠥᠷᠡᠰ ᠲᠤ ᠰᠢᠯᠵᠢᠭᠦᠯᠭᠦ ᠪᠠᠷ ᠨᠥᠭᠦᠭᠡ ᠪᠦᠯᠦᠭ᠌ ᠲᠡᠶ ᠪᠠᠨ ᠡᠷᠡᠰ ᠳᠡᠮᠡᠴᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠠᠢ᠃

1248 ᠡᠤᠨ ᠳᠤ᠂ ᠭᠦᠶ‍ᠦᠭ᠌ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠡᠪᠠᠤᠠᠴᠢᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠰᠤᠪᠢᠯᠠᠠᠠᠤ ᠪᠠᠷ ᠥᠮᠴᠢᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠡᠮᠢᠯ ᠵᠥᠭ᠌ ᠮᠤᠷᠳᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠨᠠ ᠥᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠳᠤᠯᠤᠢ (ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠳᠬᠤᠨ ᠭᠦᠪᠠᠭᠦᠨ) ᠶᠢᠨ ᠡᠭᠡᠨᠡᠷ ᠰᠤᠷᠠᠠᠠᠠᠳᠠᠨᠢ ᠰᠡᠮᠡᠭᠡᠷ ᠪᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠷᠭᠡᠳᠡ ᠡᠯᠴᠢ ᠳᠤᠮᠢᠯᠠᠵᠤ ᠄ 《ᠰᠠᠷᠠᠮᠵᠢ ᠲᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠷᠠᠢ︕》 ᠭᠡᠵᠤ ᠭᠡᠯᠡᠭᠦᠯᠪᠡ᠃ ᠡᠨᠡ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ ᠶᠢ ᠤᠯᠦᠡᠡᠰᠡᠨ ᠪᠠᠳᠤ ᠦᠳᠳᠦᠷ ᠳᠦᠷᠭᠡᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠡᠡᠪᠴᠤ ᠭᠦᠶ‍ᠦᠭ᠌ ᠢ ᠳᠤᠰᠠᠠᠤ ᠪᠠᠷ ᠵᠡᠭᠦᠡᠰᠢ ᠮᠦᠷᠳᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠭᠡᠪᠠᠴᠤ ᠭᠦᠶ‍ᠦᠭ᠌ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠵᠠᠮ ᠵᠠᠭᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠨᠠᠰᠤ ᠪᠠᠷᠠᠪᠠ᠃ ᠪᠠᠳᠤ ᠬᠠᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠲᠡᠶ ᠪᠠᠨ ᠡᠡᠯᠳᠡᠢ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠩᠭᠡᠷ ᠳᠡᠭ᠍ᠷᠢ ᠠᠯᠠᠭ ᠳᠠᠭ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠭᠦᠷᠴᠤ ᠢᠷᠡᠭᠡᠤᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠪᠠᠭᠤᠳᠠᠯᠯᠠᠪᠠ᠃ ᠪᠠᠳᠤ ᠬᠠᠨ ᠳᠤᠰ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠤ ᠬᠠᠢ᠌ᠮᠢᠰᠢ ᠬᠠᠳᠤᠨ ᠤ ᠡᠯᠴᠢ ᠶᠢ ᠭᠦᠯᠢᠶᠡᠨ ᠡᠡᠪᠴᠤ ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠭᠠᠳ᠂ ᠭᠦᠶ‍ᠦᠭ᠌ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠨᠥᠭ᠍ᠴᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠢ ᠰᠠᠶ‍ᠢ ᠮᠡᠳᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠠᠢ᠃ ᠲ᠋ᠠᠷᠠ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤ ᠡᠯᠴᠢ ᠳᠤᠮᠢᠯᠠᠨ ᠶᠠᠪᠣᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠬᠠᠢ᠌ᠮᠢᠰᠢ ᠬᠠᠳᠤᠨ ᠤ ᠲᠦᠷ ᠲᠦᠷᠦ ᠵᠠᠰᠠᠠᠠᠤ ᠶᠢ ᠵᠥᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠢᠯᠠ᠃

ᠪᠠᠳᠤ ᠪᠣᠯ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠡᠡᠡᠡᠡᠮᠡᠳ ᠭᠦᠪᠠᠭᠦᠨ ᠵᠦᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠭᠦᠪᠠᠭᠦᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ 1179 ᠡᠤᠨ ᠳᠤ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠡᠡᠪᠠᠯᠢ ᠡᠭᠡᠨᠡᠷ ᠪᠦᠷᠳᠡ ᠥᠵᠢᠨ ᠮᠡᠷᠭᠢᠳ ᠠᠢ᠌ᠮᠠᠭ ᠲᠤ ᠤᠯᠵᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠠᠳ᠂ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭ᠍ᠳᠡᠨ ᠢᠷᠡᠵᠤ ᠵᠦᠴᠢ ᠶᠢ ᠳᠦᠷᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠡ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠤᠯᠡᠮ ᠡᠴᠠ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠡᠡᠯᠳᠡᠨ ᠤᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠳᠤᠳᠤᠷᠠᠭᠢ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠨᠢ ᠵᠦᠴᠢ ᠶᠢ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠥᠷᠡᠰ ᠪᠢᠰᠢ ᠭᠡᠵᠤ ᠥᠵᠡᠳᠡᠭ᠌᠃ 1219 ᠡᠤᠨ ᠳᠤ᠂ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠲᠦᠪ ᠡᠡᠽᠢᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠷᠳᠠᠭᠤᠯ ᠤᠯᠦᠰ ᠢ ᠳᠠᠢ᠌ᠯᠠᠠᠠᠤ ᠪᠠᠷ ᠮᠤᠷᠳᠠᠠᠠᠤ ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ᠂ ᠳᠦᠷᠪᠠᠨ ᠭᠦᠪᠠᠭᠦᠨ ᠲᠡᠶ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤᠷᠤ ᠶᠢ ᠡᠡᠯᠢ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠵᠠᠯᠭᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠠᠠᠤ ᠳᠤᠠᠠᠠᠢ ᠵᠥᠪᠳᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠠᠢ᠂ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠭᠦᠪᠠᠭᠦᠨ ᠴᠠᠭᠠᠳᠠᠢ ᠡᠴᠠ ᠵᠦᠴᠢ (ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠡᠡᠡᠡᠡᠮᠡᠳ ᠭᠦᠪᠠᠭᠦᠨ) ᠪᠤᠯ 《ᠮᠡᠷᠭᠢᠳ ᠤᠨ ᠮᠠᠭᠤ ᠤᠷᠭᠢᠳᠡᠰᠤ》 ᠭᠡᠵᠤ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲ᠋ᠠᠷᠠ ᠥᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠴᠠᠭᠠᠳᠠᠢ ᠶᠢ ᠴᠢᠩᠭ᠋᠎ᠠ ᠳᠤᠩᠭ᠋ᠤᠳᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠥᠭᠡᠢ ᠮᠥᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠴᠠᠭᠠᠳᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠷᠠᠳᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠥᠭᠡᠳᠡᠢ (ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠭᠦᠪᠠᠭᠦᠨ) ᠵᠢ᠌ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤᠷᠤ ᠶᠢ ᠵᠠᠯᠭᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠠᠠᠤ ᠵᠠᠯᠭᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠠᠠᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠳᠤᠠᠠᠳᠠᠭᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠢᠯᠠ᠃ ᠲ᠋ᠠᠠᠳᠠᠴᠠ ᠬᠣᠢ᠌ᠰᠢ ᠵᠦᠴᠢ᠂ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠪᠠ ᠴᠠᠭᠠᠳᠠᠢ ᠳᠤ ᠲᠤᠩ ᠭᠤᠮᠤᠳᠠᠵᠤ᠂ ᠥᠪᠠᠷ ᠤᠨ ᠥᠮᠴᠢᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠭᠢᠪᠴᠠᠭ ᠲᠤ ᠤᠴᠢᠭᠠᠳ᠂ ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠨᠢ ᠤᠴᠡᠷᠡᠡᠡᠤ ᠪᠠᠷ ᠭᠡᠳᠤ ᠤᠳᠡᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠭᠤᠳᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠢᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠥᠭᠡᠢ ᠳᠠᠠᠳᠠ ᠪᠠᠨ ᠨᠠᠰᠤ ᠪᠠᠷᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠡᠡᠷᠪᠠᠨ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠳᠦᠴᠢᠭᠡᠤᠨ ᠡᠤᠨ ᠤ ᠡᠭᠢᠨ ᠳᠤ᠂ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠠᠰᠢ ᠳᠠᠢ᠌ᠯᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠳᠠᠢ᠌ᠨ ᠤ ᠢᠯᠡᠯᠳᠡ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠯᠭᠡᠯᠡᠭᠦ ᠥᠶᠡᠰ᠂ ᠪᠠᠳᠤ ᠡᠡᠡᠡᠡᠮᠡᠳ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠪᠠᠷ ᠭᠡᠳᠤᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠠᠷᠠᠠᠤᠳ ᠳᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠨ ᠤᠤᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠠᠢ᠃ ᠡᠨᠠ ᠥᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ᠂ ᠴᠠᠭᠠᠳᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠮᠪᠦᠯ ᠭᠦᠪᠠᠭᠦᠨ ᠪᠦᠷᠢ ᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠥᠭᠡᠢ᠌ᠴᠡᠵᠤ᠂ 《ᠪᠠᠳᠤ ᠪᠢᠳᠠ ᠡ᠊ᠨᠳᠡᠯᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠯ᠎ᠠ᠂ ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠭᠠᠤᠨ ᠳᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠨ ᠤᠤᠭᠤᠬᠤ ᠪᠢᠯᠠ᠂ ᠲ᠋ᠠᠷᠠ ᠰᠠᠴᠠᠭᠤᠷᠠᠠᠠᠠᠠᠤ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠰᠠᠠᠠᠠᠯᠳᠤ ᠡᠮᠡᠭᠡᠨ ᠢ ᠥᠰᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠳᠡᠪᠳᠡᠵᠤ᠂ ᠥᠯᠮᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠭᠢᠰᠭᠢᠴᠢᠭᠦ ᠶᠤᠮᠰᠠᠨ︕》 ᠭᠡᠵᠤ ᠳᠤᠷᠤᠮᠵᠢᠯᠠᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠪᠠ᠃

ᠭᠦᠶ‍ᠦᠭ᠌ (ᠥᠭᠡᠳᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠡᠡᠡᠡᠮᠡᠳ ᠭᠦᠪᠠᠭᠦᠨ) ᠡᠯᠭᠦᠵᠤ ᠠᠪᠤᠭᠠᠳ᠄ 《ᠪᠢᠳᠠ ᠬᠤᠶᠠᠷ᠂ ᠲ᠋ᠠᠷᠠ ᠨᠤᠮᠤ ᠰᠤᠮᠤ ᠡᠡᠡᠡᠰᠡᠡᠡᠰᠡᠨ ᠡᠭᠡᠨᠡᠷ ᠤᠨ ᠡᠭᠡᠮ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠪᠣᠷᠤᠠᠠᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠵᠤᠳᠤᠠᠠᠤ ᠶ‍ᠦᠮᠰᠡᠨ︕》 ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢ ᠳᠠᠮᠵᠢᠪᠠ᠃ ᠲ᠋ᠠᠠᠳᠠᠴᠠ ᠬᠣᠢ᠌ᠰᠢ ᠳᠠᠳᠠᠨᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷᠤᠠᠳᠤᠭᠢ ᠵᠦᠷᠢᠴᠠᠯ ᠨᠠᠩ ᠬᠤᠷᠴᠠ ᠰᠢᠷᠦᠭᠦᠨ ᠪᠣᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃ 1246 ᠡᠤᠨ ᠳᠤ ᠭᠦᠶ‍ᠦᠭ᠌ ᠢ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠰᠤᠩᠭ᠋ᠤᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠪᠠᠳᠤ ᠤᠷᠦᠯᠴᠡᠡᠡᠰᠡᠨ ᠥᠭᠡᠢ ᠪᠦᠭᠡᠤᠨ ᠡᠰᠡᠷᠭᠦᠴᠡᠯ ᠳᠠᠯᠪᠢᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠢ᠌ᠮᠤ ᠡᠴᠠ ᠡᠳᠠᠨᠤᠰ ᠤᠨ ᠤᠳᠤ ᠳᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤᠷᠤ ᠶᠢ ᠪᠣᠯᠢᠶᠠᠯᠳᠤᠠᠠᠤ ᠳᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠨᠢ ᠳᠡᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠳᠠᠭᠠᠨ ᠲᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ ᠶᠤᠮ᠃

ᠪᠠᠳᠤ ᠬᠠᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤᠷᠤ ᠶᠢ ᠥᠭᠡᠳᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠭᠰᠠᠭ᠎ᠠ ᠡᠴᠠ ᠳᠤᠯᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠭᠰᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠰᠢᠯᠵᠢᠭᠦᠯᠭᠦ ᠪᠠᠷ ᠡᠷᠡᠰ ᠵᠤᠷᠢᠭ ᠰᠢ᠌ᠤᠠᠪᠠ᠃ 1249 ᠡᠤᠨ ᠳᠤ᠂ ᠪᠠᠳᠤ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠪᠠᠷᠢᠠᠠᠰᠠᠨ ᠬᠠᠢ᠌ᠮᠢᠰᠢ ᠬᠠᠳᠤᠨ ᠲᠡᠶ ᠵᠥᠪᠳᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠴᠤ ᠥᠭᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠵᠥᠭ᠌ ᠪᠦᠷᠢ ᠳᠤ ᠡᠯᠴᠢ ᠳᠤᠮᠢᠯᠠᠨ ᠶᠠᠪᠣᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠡᠡᠯᠳᠡᠨ ᠤᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠸᠠᠩ ᠨᠡᠷ ᠢ ᠳᠡᠷᠭᠡᠳᠡ ᠪᠠᠨ ᠤᠷᠢᠵᠤ᠂ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠰᠤᠩᠭ᠋ᠤᠠᠠᠤ ᠤᠴᠢᠷ ᠢ ᠵᠦᠪᠯᠠᠶ᠎ᠠ ᠭᠡᠪᠡ᠃ ᠲ᠋ᠦᠰ ᠬᠤᠷᠠᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠳᠤ᠂ ᠵᠦᠴᠢ᠂ ᠲ᠋ᠤᠯᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠭᠰᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠥᠷ᠎ᠡ ᠭᠡᠦᠭᠡᠤᠨ ᠴᠦᠮ ᠭᠦᠷᠦᠯᠴᠡᠨ ᠢᠷᠡᠵᠤ᠂ ᠴᠠᠭᠠᠳᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠢ᠌ᠴᠢᠰ ᠡᠴᠠ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠥᠯᠡᠭᠦ᠂ ᠮᠦᠰᠢ᠃ ᠥᠭᠡᠳᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠪᠠᠭᠦᠨ ᠬᠠᠳᠠ ᠭᠦᠷᠦᠯᠴᠡᠨ ᠢᠷᠡᠪᠡ᠃ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠪᠠᠷᠢᠠᠠᠰᠠᠨ ᠬᠠᠢ᠌ᠮᠢᠰᠢ ᠬᠠᠳᠤᠨ᠂ ᠥᠪᠠᠷ ᠤᠨ ᠭᠦᠪᠠᠭᠦᠨ ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ᠂ ᠨᠤᠠᠠᠤᠨ ᠪᠠ ᠬᠠᠷᠠᠠᠠᠤᠷᠤᠮ ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠢ ᠳᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭ᠍ᠴᠢ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠳᠤᠮᠢᠯᠠᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠭᠤᠯᠪᠠ᠃ ᠴᠠᠭᠠᠳᠠᠢ ᠬᠠᠠᠳᠤ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠶ‍ᠢᠰᠦᠮᠥᠩᠭᠡ ᠢᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠥᠭᠡᠢ ᠪᠢᠯᠠ᠃ ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ᠂ ᠨᠤᠠᠠᠤᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠳᠤ ᠤᠷᠦᠯᠴᠡᠡᠡᠤ ᠪᠠᠷ ᠭᠦᠷᠦᠯᠴᠡᠨ ᠢᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ᠂ ᠡᠨᠠ ᠳᠠᠷᠠ ᠰᠢᠯᠳᠠᠭ ᠶᠢᠡᠷ ᠪᠣᠴᠠᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠪᠠ᠃

ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠢ ᠰᠤᠩᠭ᠋ᠤᠠᠠᠤ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠡᠭᠢᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠡᠳᠡᠭᠡᠤᠨ ᠵᠢᠠᠷ ᠶᠢᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠰᠢᠷᠦᠭᠦᠨ ᠮᠠᠷᠭᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠳ᠂ ᠰᠢᠷᠡᠮᠤᠨ (ᠥᠭᠡᠳᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠮᠪᠦᠯ) ᠊ᠢ ᠵᠥᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠥᠭᠡᠢ᠂ ᠪᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠮᠥᠩᠭᠡ (ᠲ᠋ᠦᠯᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠡᠡᠡᠡᠮᠡᠳ ᠭᠦᠪᠠᠭᠦᠨ) ᠵᠢ᠌ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠰᠤᠩᠭ᠋ᠤᠪᠠ᠃

ᠮᠥᠩᠭᠡ ᠶᠢ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠰᠤᠩᠭ᠋ᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠥᠭᠡᠳᠡᠢ᠂ ᠴᠠᠭᠠᠳᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠭᠰᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠥᠷ᠎ᠡ ᠭᠡᠦᠭᠡᠤᠨ ᠨᠢ ᠡᠷᠡᠰ ᠵᠥᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠭᠦ ᠥᠭᠡᠢ ᠤᠳᠡᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠡᠰᠡᠷᠭᠦᠴᠡᠯ ᠳᠠᠯᠪᠢᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠡᠢ᠃ ᠭᠡᠷᠦᠯᠤᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠭᠦᠪᠠᠭᠡ ᠳᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠬᠤᠷᠠᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠮᠥᠩᠭᠡ ᠶᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠨ ᠳᠤ ᠰᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠠᠠᠤ ᠪᠠᠷ ᠳᠤᠠᠠᠳᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠥᠭᠡᠳᠡᠢ᠂ ᠴᠠᠭᠠᠳᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠭᠰᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠳᠡᠭᠡᠤᠨ ᠤᠷᠦᠯᠴᠡᠡᠡᠤ ᠥᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤᠷ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠵᠢᠯ ᠬᠣᠢ᠌ᠰᠢᠯᠠᠪᠠ᠃

ᠪᠠᠳᠤ ᠬᠠᠨ ᠳᠠᠰᠪᠣᠷᠢᠯᠠᠨ ᠴᠢᠳᠠᠠᠠᠤ ᠥᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯᠤᠭᠠᠤᠨ᠂ ᠥᠪᠠᠷ ᠤᠨ ᠳᠡᠭᠦᠤ ᠪᠠᠷᠭᠡ ᠳᠤ᠄ 《ᠴᠢ ᠮᠥᠩᠭᠡ ᠶᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠨ ᠳᠤ ᠰᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ᠂ ᠭᠡᠨ ᠶᠤᠰᠤ ᠡᠴᠠ (ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠬᠠᠤᠯᠢ) ᠵᠦᠷᠢᠴᠠᠪᠠᠯ ᠳᠠᠷᠠ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠢ ᠠᠯᠠᠳᠤᠭᠠᠢ︕》 ᠭᠡᠵᠤ ᠭᠡᠯᠡᠭᠦᠯᠪᠡ᠃ ᠮᠥᠩᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠷᠭᠡᠳᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠠᠷᠭᠡ᠂ ᠡᠡᠬ᠎ᠠ ᠪᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠥᠭᠡ ᠪᠠᠷ 1251 ᠡᠤᠨ ᠤ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠮᠥᠩᠭᠡ ᠶᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠨ ᠳᠤ ᠰᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠡᠡᠵᠢ᠃

ᠮᠥᠩᠭᠡ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠨ ᠳᠤ ᠰᠠᠭᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠤ ᠳᠡᠷᠡᠭ᠎ᠠ᠂ ᠥᠭᠡᠳᠡᠢ᠂ ᠴᠡᠭᠡᠳᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠢᠨ ᠢ ᠳᠠᠷᠤᠩᠭ᠋ᠣᠢ᠌ᠯᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ( ᠮᠥᠩᠭᠡ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠨᠠᠮᠳᠠᠷ ᠢ ᠯᠠᠪᠯᠠᠭᠠᠷᠠᠢ) ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃

ᠮᠥᠩᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤᠷᠤ ᠵᠠᠯᠭᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠠᠠᠤ ᠶᠠᠪᠣᠳᠠᠯ ᠢ ᠢᠯᠡ ᠪᠠᠷ ᠪᠤᠷᠤᠩᠬᠤᠢ᠌ᠯᠡᠨ ᠡᠰᠡᠷᠭᠦᠴᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠬᠠᠢ᠌ᠮᠢᠰᠢ ᠬᠠᠳᠤᠨ ᠭᠢᠭᠡᠤᠨ ᠰᠢᠷᠠᠮᠤᠨ ᠤ ᠡᠭᠡ ᠬᠠᠳᠠᠭᠴᠢ ᠬᠠᠳᠤᠨ ᠢ ᠪᠠᠷᠢᠪᠴᠢᠯᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠡᠢ᠃ ᠮᠥᠩᠭᠡ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠵᠠᠷᠯᠢᠭ ᠶᠢᠡᠷ ᠡᠨᠠ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠌ ᠢ ᠰᠢᠭᠦᠭ᠍ᠴᠢ ᠮᠥᠩᠭᠡ ᠰᠠᠷᠠ᠂ ᠬᠠᠢ᠌ᠮᠢᠰᠢ ᠬᠠᠳᠤᠨ ᠤ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ ᠶᠢ ᠴᠦᠮ ᠳᠠᠢ᠌ᠯᠵᠤ ᠡᠡᠪᠦᠡᠡᠰᠡᠨ ᠳᠤ᠂ ᠤᠳᠤ ᠭᠦᠷᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠤᠮᠤᠭ ᠰᠦᠷ ᠨᠢ ᠳᠠᠷᠤᠠᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤᠢ ᠬᠠᠢ᠌ᠮᠢᠰᠢ ᠬᠠᠳᠤᠨ ᠄ 《ᠮᠢᠨᠤ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠭᠠᠭᠴᠡᠭᠦ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠢᠯᠡ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤ ᠡᠴᠠ ᠪᠢᠰᠢ ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠶᠠᠷᠤ ᠢᠯᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ ᠶᠤᠰᠤ ᠥᠭᠡᠢ ᠪᠢᠯᠡ》 ᠭᠡᠵᠤ ᠴᠢᠩᠭ᠋᠎ᠠ ᠡᠰᠡᠷᠭᠦᠴᠡᠯ ᠳᠡᠯᠪᠢᠪᠡ᠃ ᠭᠡᠳᠡᠯ᠎ᠡ᠂ ᠮᠥᠩᠭᠡ ᠰᠠᠷᠠ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠭᠦᠮᠦᠰ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠡᠰᠡᠷᠭᠦᠴᠡᠯ ᠢ ᠥᠯᠤ ᠥᠢᠰᠢᠶᠡᠵᠤ᠂ ᠮᠥᠩᠭᠡ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠢ ᠬᠤᠤᠷᠯᠠᠠᠠᠤ ᠪᠠᠷ ᠬᠤᠤᠪᠢᠯᠳᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠰᠢᠷᠠᠮᠤᠨ ᠤ ᠡᠭᠡ ᠬᠠᠳᠠᠠᠠᠴᠢ ᠬᠠᠳᠤᠨ ᠲᠡᠶ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠪᠠᠷ ᠢᠰᠡᠭᠡᠢ ᠳᠤ ᠤᠷᠢᠶᠡᠵᠤ᠂ ᠭᠤᠤᠯ ᠳᠤ ᠬᠠᠶᠠᠵᠤ ᠴᠠᠴᠠᠭᠠᠨ ᠡᠡᠯᠡᠡᠡᠰᠡᠨ ᠪᠢᠯᠠ᠃

ᠬᠠᠢ᠌ᠮᠢᠰᠢ ᠬᠠᠳᠤᠨ 1248 - 1251 ᠡᠤᠨ ᠭᠦᠷᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠵᠢᠯ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠪᠠᠷᠢᠵᠠᠢ᠃

ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 9469
ᠴᠠᠭ᠄ 2005 ᠤᠨ ᠤ 11 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 23
ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ