ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ
ᠲᠦᠴᠢ ᠂ ᠯᠢᠭ᠍ᠳᠡᠨ ᠬᠤᠲᠤᠭᠲᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ

ᠯᠢᠭ᠍ᠳᠡᠨ 1592 ᠡᠤᠨ ᠳᠤ ᠮᠡᠡᠳᠦᠯᠡᠵᠤ 1604 ᠡᠤᠨ ᠳᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤᠷᠤ ᠳᠤ ᠰᠡᠭᠤᠪᠡ᠃ ᠲ᠋ᠡᠦᠭᠡᠨ ᠰᠤᠷᠪᠣᠯᠵᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠲᠤ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠯᠢᠭ᠍ᠳᠡᠨ ᠬᠤᠳᠤᠠᠠᠳᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠢᠴᠢᠳᠡᠭ᠌᠃ ᠲ᠋ᠡᠷᠡ ᠪᠣᠯ ᠪᠣᠶᠠᠨ ᠰᠠᠴᠠᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠡᠡᠡᠡᠡᠮᠡᠳ ᠭᠦᠪᠠᠭᠦᠨ ᠮᠤᠩᠬᠠᠭ (ᠡᠷᠳᠡ ᠥᠭᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ) ᠊ᠤᠨ ᠡᠡᠡᠡᠡᠮᠡᠳ ᠭᠦᠪᠠᠭᠦᠨ ᠮᠦᠨ᠂ ᠪᠣᠶᠠᠨ ᠰᠠᠴᠠᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠡᠡᠴᠢ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠯᠢᠭ᠍ᠳᠡᠨ ᠬᠤᠳᠤᠠᠠᠳᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠪᠣᠯ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠳᠠᠪᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠠᠭᠠᠨ᠂ ᠮᠦᠨ ᠴᠤ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠡᠴᠤᠰ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃

ᠡᠡᠷᠪᠠᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠰᠡᠭᠦᠯᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠥᠶ᠎ᠡ ᠪᠠ ᠡᠡᠷᠪᠠᠨ ᠳᠤᠯᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠡᠭᠢᠨ ᠳᠤ᠂ ᠮᠢᠩ ᠤᠯᠦᠰ ᠲᠤᠩ ᠳᠦᠭ᠍ᠰᠢᠭᠦᠷᠢᠳᠡᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠯ ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠡ᠃ ᠤᠷᠳᠤ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠭᠡᠷᠡᠮ ᠤᠨ ᠭᠠᠳᠠᠨᠠᠭᠢ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠰᠥᠷᠳᠡᠭᠦᠯᠦᠯ ᠡᠴᠠ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠬᠣᠢ᠌ᠳᠤ ᠡᠡᠯᠳᠡᠨ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠰᠥᠷᠳᠡᠭᠦᠯᠦᠯ ᠳᠤ ᠤᠴᠡᠷᠠᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠠᠢ᠃ ᠮᠢᠩ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ᠂ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠬᠣᠢ᠌ᠳᠤ ᠡᠡᠯᠳᠡᠨ ᠤᠯᠦᠰ ᠬᠤᠯᠪᠣᠭᠠᠯᠠᠨ ᠳᠤᠪᠳᠤᠯᠠᠠᠤ ᠡᠴᠠ ᠵᠢᠷᠦᠭᠡᠰᠢᠶᠡᠵᠤ᠂ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠳᠤ ᠢᠯᠪᠢᠨ ᠮᠡᠭᠡᠯᠡᠭᠦ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠡᠡᠪᠦᠪᠡ᠃ ᠬᠤᠢ᠌ᠳᠤ ᠡᠡᠯᠳᠡᠨ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠨᠤᠶᠡᠷᠡᠡᠡᠡᠡᠴᠢᠳ᠂ ᠤᠷᠢᠳᠡᠪᠠᠷ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠢ ᠡᠵᠡᠷᠭᠡᠭᠯᠡᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠤᠷᠢᠳᠤ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠢ ᠡᠡᠰᠢᠡᠡᠯᠡᠵᠤ ᠮᠢᠩ ᠤᠯᠦᠰ ᠢ ᠳᠤᠪᠳᠤᠯᠠᠠᠤ ᠡᠡᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠠᠪᠴᠡᠢ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠲᠡᠶ ᠡᠰᠡᠷᠭᠦ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠯᠢᠭ᠍ᠳᠡᠨ ᠬᠤᠳᠤᠠᠠᠳᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ 《ᠮᠢᠩ ᠤᠯᠦᠰ ᠲᠡᠶ ᠬᠤᠯᠪᠣᠭᠠᠯᠠᠨ ᠡᠡᠯᠳᠡᠨ ᠤᠯᠦᠰ ᠢ ᠡᠰᠡᠷᠭᠦᠴᠡᠭᠦ》 ᠵᠢ᠌ ᠳᠤᠷᠠᠳᠤᠨ᠂ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠡᠯ᠎ᠠ ᠠᠢ᠌ᠮᠠᠭ ᠶᠢᠡᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠯᠳᠡᠢ ᠭᠦᠳᠡᠯᠭᠦ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠍ᠳᠡᠢ ᠭᠡᠵᠤ ᠤᠷᠢᠶᠡᠯᠠᠭᠰᠡᠨ ᠪᠢᠯᠠ᠃

ᠯᠢᠭ᠍ᠳᠡᠨ ᠬᠤᠳᠤᠠᠠᠳᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠬᠣᠢ᠌ᠳᠤ ᠡᠡᠯᠳᠡᠨ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠳᠦᠷᠢᠮᠡᠭᠡᠢ᠌ᠯᠡᠯ ᠢ ᠡᠰᠡᠷᠭᠦᠴᠡᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠢ ᠨᠢᠭᠡᠳᠭᠡᠭᠦ ᠶᠢ ᠵᠤᠷᠢᠪᠠ᠃ ᠲ᠋ᠤᠠᠠᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠥᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠤᠯᠦᠰ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠯ ᠢ ᠳᠡᠦᠭᠡᠴᠢ ᠷᠠᠰᠢᠫᠣᠩᠰᠤᠭ ᠳᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠭᠦ ᠳ᠋ᠡᠭᠡᠨ 《ᠤᠯᠦᠰ ᠲᠦᠷᠦ ᠢᠨᠦ ᠰᠠᠮᠠᠭᠤᠷᠠᠵᠤ ᠪᠦᠷᠤᠨ᠂ ᠬᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠪᠠ ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠡᠴᠠ ᠤᠷᠪᠠᠭᠠᠳ ᠥᠪᠠᠷ᠎ᠡ ᠥᠪᠠᠷ᠎ᠡ ᠡᠡᠩᠭᠢᠯᠡᠨ ᠳᠤᠰ ᠳᠤᠰ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠵᠤᠷᠢᠭ ᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠭᠡᠮᠡᠭᠦ ᠴᠤᠯᠠ ᠡᠷᠭᠦᠯᠴᠡᠵᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠡᠰᠡᠷᠭᠦᠴᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ》 ( 《ᠪᠣᠯᠤᠷ ᠡᠷᠢᠭᠡ ᠭᠡᠮᠡᠭᠦ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠳᠡᠦᠭᠡ》 ) ᠭᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠦᠳ ᠤᠨ ᠡᠨᠠ ᠮᠠᠳᠤ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠯᠳᠡᠢ ᠤᠯᠦᠰ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠠᠳᠤᠰᠢ ᠥᠭᠡᠢ᠂ ᠪᠦᠯᠭᠦᠮᠳᠡᠯ ᠥᠭᠡᠢ᠂ ᠡᠪᠰᠡᠯ ᠨᠠᠢ᠌ᠷ ᠥᠭᠡᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠯ ᠢ ᠬᠣᠢ᠌ᠳᠤ ᠡᠡᠯᠳᠡᠨ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠨᠤᠶᠠᠷᠠᠠᠠᠠᠠᠴᠢᠳ ᠵᠤᠭᠢᠰᠳᠠᠢ ᠡᠡᠰᠢᠡᠡᠯᠡᠨ ᠡᠷᠭᠡᠰᠢᠶᠡᠯ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠡᠨ ᠪᠢᠯᠠ᠃

1620 ᠡᠤᠨ ᠳᠤ᠂ ᠯᠢᠭ᠍ᠳᠡᠨ ᠬᠤᠳᠤᠠᠠᠳᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠬᠣᠢ᠌ᠳᠤ ᠡᠡᠯᠳᠡᠨ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠡᠯᠴᠢᠨ ᠢ ᠡᠡᠯᠡᠵᠤ᠂ ᠮᠢᠩ ᠤᠯᠦᠰ ᠢ ᠳᠤᠰᠠᠯᠠᠨ ᠡᠡᠯᠳᠡᠨ ᠤᠯᠦᠰ ᠢ ᠡᠰᠡᠷᠭᠦᠴᠡᠭᠦ ᠭᠡᠪᠡ᠃ 1625 ᠡᠤᠨ ᠳᠤ ᠯᠢᠭ᠍ᠳᠡᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠠᠢ᠌ᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠪᠠᠡᠡᠴᠢ ᠤᠤᠪᠡ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠢ ᠳᠤᠪᠳᠤᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠳᠤ᠂ ᠬᠣᠢ᠌ᠳᠤ ᠡᠡᠯᠳᠡᠨ ᠤᠯᠦᠰ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠭᠠᠷᠭᠠᠨ ᠬᠠᠭᠠᠠᠠᠳᠠᠯ ᠡᠴᠠ ᠰᠡᠯᠭᠠᠪᠡ᠃ 1626 ᠡᠤᠨ ᠳᠤ ᠯᠢᠭ᠍ᠳᠡᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠵᠠᠷᠯᠢᠭ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠥᠪᠦᠷ ᠬᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠥᠴᠢᠶᠡᠳ ᠠᠢ᠌ᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠰᠢᠤᠬ᠎ᠠ ᠵᠤᠷᠢᠠᠠᠳᠤ ᠶᠢ ᠮᠢᠩ ᠤᠯᠦᠰ ᠲᠡᠶ ᠬᠤᠯᠪᠣᠭᠠᠯᠠᠵᠤ ᠬᠣᠢ᠌ᠳᠤ ᠡᠡᠯᠳᠡᠨ ᠲᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠯᠳᠤ ᠭᠡᠪᠡ᠃ ᠰᠢᠦᠬ᠎ᠠ ᠵᠤᠷᠢᠠᠠᠳᠤ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠳᠠᠢ᠌ᠴᠢᠯᠠᠨ ᠡᠡᠯᠳᠡᠨ ᠤᠯᠦᠰ ᠲᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠯᠳᠤᠪᠠ᠃ ᠡᠴᠤᠰ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠰᠢᠤᠬ᠎ᠠ ᠵᠤᠷᠢᠠᠠᠳᠤ ᠳᠡᠢ᠌ᠯᠦᠭ᠍ᠳᠡᠭᠡᠤᠨ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠳᠤ ᠨᠢ ᠳᠦᠷᠪᠡᠨ ᠵᠥᠭ᠌ ᠲᠤ ᠰᠡᠷᠨᠢᠵᠤ᠂ ᠤᠯᠡᠩᠭᠢ ᠨᠢ ᠴᠠᠠᠠᠠᠷ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠳᠤ ᠳᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤᠷᠦᠪᠡ᠃ 1627 ᠡᠤᠨ ᠳᠤ᠂ ᠯᠢᠭ᠍ᠳᠡᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠵᠠᠷᠤᠳ ᠪᠠ ᠪᠠᠭᠠᠷᠢᠨ ᠤ ᠤᠷᠪᠠᠡᠡᠴᠢᠳ ᠢ ᠳᠠᠢ᠌ᠯᠠᠪᠠ᠃ ᠲ᠋ᠤᠰ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠠᠢ᠌ᠮᠠᠭ ᠤᠷᠢᠳ ᠬᠤᠵᠢᠳ ᠬᠣᠢ᠌ᠳᠤ ᠡᠡᠯᠳᠡᠨ ᠤᠯᠦᠰ ᠲᠤ ᠪᠠᠭᠤᠵᠤ ᠥᠭ᠍ᠪᠡ᠃

1628 ᠡᠤᠨ ᠳᠤ᠂ ᠯᠢᠭ᠍ᠳᠡᠨ ᠬᠤᠳᠤᠠᠠᠳᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠠᠰᠢ ᠲᠦᠮᠡᠤᠨ ᠲᠤ ᠤᠷᠦᠵᠤ᠂ ᠬᠠᠷᠡᠴᠢᠨ ᠢ ᠢᠯᠡᠵᠤ᠂ ᠳᠡᠳᠦᠩ᠂ ᠰᠢᠦᠸᠡᠨ ᠹᠦ ᠳᠤ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠭᠦᠷᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠳᠤ᠂ ᠮᠢᠩ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠶᠢ ᠵᠠᠭᠢᠷᠤᠠᠠᠴᠢ ᠲᠦᠰᠢᠮᠠᠯ ᠸᠠᠩ ᠰᠢᠶᠠᠩ ᠴᠢᠶᠠᠨ᠂ ᠱᠦᠨ ᠡᠢ ᠸᠠᠩ ᠪᠣᠱᠤᠠᠠᠳᠤ᠂ ᠶᠦᠩᠰᠢᠶᠠᠪᠣ ᠨᠡᠷ ᠲᠡᠶ ᠬᠤᠯᠪᠣᠭᠠᠯᠠᠨ ᠯᠢᠭ᠍ᠳᠡᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠲᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠯᠳᠤᠭᠠᠤᠨ ᠪᠦᠷ ᠳᠡᠢ᠌ᠯᠦᠭ᠍ᠳᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠡ᠃ ᠯᠢᠭ᠍ᠳᠡᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠱᠦᠨ ᠡᠢ ᠸᠠᠩ ᠪᠣᠱᠤᠠᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠡᠭᠡᠨᠡᠷ ᠢ ᠪᠠᠷᠢᠵᠤ᠂ ᠲ᠋ᠠᠮᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠪᠣᠯᠢᠶᠠᠨ ᠠᠪᠴᠤ᠂ ᠤᠷᠳᠦᠰ ᠠᠢ᠌ᠮᠠᠭ ᠯᠢᠭ᠍ᠳᠡᠨ ᠬᠤᠳᠤᠠᠠᠳᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠢ ᠳᠡᠭᠠᠪᠡ᠃ ᠯᠢᠭ᠍ᠳᠡᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠠᠰᠢ ᠳᠠᠢ᠌ᠯᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠵᠠᠪᠰᠢᠶᠠᠨ ᠳᠤ᠂ ᠬᠣᠢ᠌ᠳᠤ ᠡᠡᠯᠳᠡᠨ ᠤᠯᠦᠰ ᠥᠪᠦᠷ ᠬᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠭᠦᠴᠤ ᠬᠠᠮᠳᠦᠷᠡᠵᠤ᠂ ᠡᠡᠯᠳᠡᠨ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠬᠤᠡᠭ᠌ ᠳᠠᠢ᠌ᠵᠢ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠳᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠴᠠᠠᠠᠠᠷ ᠠᠢ᠌ᠮᠠᠭ ᠢ ᠶᠡᠭᠡᠪᠠᠷ ᠪᠣᠯᠢᠶᠠᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠮᠳᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠢᠯᠡ᠃ ᠯᠢᠭ᠍ᠳᠡᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠲᠦᠮᠡᠤᠨ ᠡᠴᠠ ᠶᠡᠭᠡ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠶᠢᠡᠨ ᠳᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠵᠡᠭᠦᠡᠰᠢ ᠪᠣᠴᠠᠵᠤ᠂ ᠺᠠᠢ ᠫᠢᠩ᠌ (ᠶ‍ᠦᠸᠡᠨ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠱᠠᠩᠳᠤ) ᠡᠴᠠ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠪᠠᠭᠤᠳᠠᠯᠯᠠᠪᠠ᠃ ᠲ᠋ᠠᠮᠠᠢ ᠤᠳᠠᠭᠰᠡᠨ ᠥᠭᠡᠢ᠂ ᠯᠢᠭ᠍ᠳᠡᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠳᠠᠷᠤᠢ ᠤᠷᠢᠶᠡᠩᠡᠡᠡᠨ ᠠᠢ᠌ᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠰᠤᠪᠣᠳᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠭᠦᠮᠦᠰ ᠲᠡᠶ ᠡᠤᠨ ᠮᠦᠷᠠᠨ (ᠪᠠᠰᠠ ᠡᠣ᠋ ᠮᠦᠷᠠᠨ ᠭᠡᠭᠦ) ᠊ᠤ ᠤᠷᠴᠢᠮ ᠰᠢᠷᠦᠭᠦᠨ ᠳᠠᠢ᠌ᠨ ᠭᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲ᠋ᠠᠢ᠌ᠨ ᠤ ᠥᠷ᠎ᠡ ᠳ᠋ᠦ᠋ᠩ ᠨᠢ ᠯᠢᠭ᠍ᠳᠡᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠠᠰᠢᠭ ᠥᠭᠡᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠷᠢᠨ ᠳᠤ ᠤᠷᠦᠵᠤ᠂ ᠨᠡᠯᠢᠶᠡᠳ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠶᠢᠡᠨ ᠰᠥᠢᠦᠡᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠢᠯᠡ᠃ ᠯᠢᠭ᠍ᠳᠡᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠡᠡᠩᠭᠢ ᠪᠠᠨ ᠳᠠᠢ᠌ᠴᠢᠯᠠᠨ ᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠠᠭᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠳᠠᠷᠠᠰᠤ ᠤᠷᠴᠢᠮ ᠢᠷᠡᠵᠤ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠢ ᠭᠠᠷᠳᠠᠨ ᠠᠪᠴᠤ ᠬᠣᠢ᠌ᠳᠤ ᠡᠡᠯᠳᠡᠨ ᠤᠯᠦᠰ ᠲᠡᠶ ᠳᠠᠢ᠌ᠯᠠᠯᠳᠤᠠᠠᠤ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠯᠡᠳᠭᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠ᠃

1632 ᠡᠤᠨ ᠳᠤ ᠬᠣᠢ᠌ᠳᠤ ᠡᠡᠯᠳᠡᠨ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠨᠤᠶᠠᠷᠠᠠᠠᠠᠠᠴᠢᠳ ᠪᠠ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠤᠷᠪᠠᠡᠡᠴᠢᠳ ᠲᠡᠶ ᠬᠠᠮᠳᠦᠷᠡᠵᠤ᠂ ᠶᠡᠭᠡ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠳᠠᠢ᠌ᠴᠢᠯᠠᠨ ᠯᠢᠭ᠍ᠳᠡᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠳᠦᠷᠯᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠴᠠᠠᠠᠠᠷ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠢ ᠳᠤᠪᠳᠤᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠡ᠃ ᠯᠢᠭ᠍ᠳᠡᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠭᠦᠴᠤ ᠮᠡᠭᠦᠰᠳᠡᠭᠡᠤᠨ ᠥᠪᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠳᠤ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠶᠢᠡᠨ ᠳᠠᠢ᠌ᠴᠢᠯᠠᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠠᠰᠢ ᠡᠡᠶᠡᠯᠠᠭᠰᠡᠨ ᠪᠢᠯᠡ᠃ ᠲ᠋ᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠠᠰᠢ ᠤᠬᠤᠷᠢᠡᠡᠰᠡᠨ ᠵᠤᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ᠂ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠡᠯ᠎ᠠ ᠠᠢ᠌ᠮᠠᠭ ᠢ ᠭᠦᠭᠡᠨᠡᠭᠤᠷ ᠲᠤ ᠰᠢᠯᠵᠢᠭᠦᠯᠤᠨ ᠡᠡᠪᠠᠴᠢᠵᠤ᠂ ᠡᠡᠭᠢᠨ ᠭᠦᠴᠤᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠬᠣᠢ᠌ᠳᠤ ᠡᠡᠯᠳᠡᠨ ᠤᠯᠦᠰ ᠲᠡᠶ ᠡᠰᠡᠷᠭᠦᠴᠡᠯᠳᠦᠭᠦ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠶ‍ᠦᠮ᠃ ᠭᠡᠪᠠᠴᠤ 1634 ᠡᠤᠨ ᠳᠤ ᠭᠠᠠᠰᠤ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠭᠦᠷᠦᠭᠡᠤᠨ ᠵᠠᠪᠰᠢᠶᠠᠨ ᠪᠣᠰᠤ ᠪᠠᠷ ᠡᠪᠠᠤᠠᠴᠢᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠨᠠᠰᠤ ᠪᠠᠷᠠᠪᠠ᠃

ᠯᠢᠭ᠍ᠳᠡᠨ ᠬᠤᠳᠤᠠᠠᠳᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠨᠤᠶᠠᠷᠠᠠᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠤ ᠥᠶ᠎ᠡ ᠳ᠋ᠤ 《ᠰᠦᠮ᠎ᠡ ᠬᠡᠢ᠌ᠳ ᠤᠤᠯᠡᠨ ᠡᠭᠦᠳᠤᠨ》 ( 《ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠪᠴᠢ》 ) ᠂ 《ᠭᠠᠡᠵᠦᠦᠷ》 ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠨᠤᠮ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠢ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠭᠡᠯᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠤᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢ᠂ ᠲ᠋ᠠᠷᠠ ᠥᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠭᠡᠭᠡᠷᠡᠯ ᠳᠤ ᠵᠤᠭᠢᠠᠠᠤ ᠭᠡᠮᠵᠢᠶᠡᠨ ᠤ ᠨᠥᠯᠦᠭᠡ ᠥᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ᠃

ᠯᠢᠭ᠍ᠳᠡᠨ ᠬᠤᠳᠤᠠᠠᠳᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ 1604 - 1634 ᠡᠤᠨ ᠭᠦᠷᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠨᠠᠢ᠌ᠳᠠ ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠵᠢᠯ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤᠷᠤ ᠰᠠᠭᠤᠭᠠᠤᠨ᠂ 1634 ᠡᠤᠨ ᠳᠤ ᠳᠦᠴᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠠᠢ ᠨᠠᠰᠤ ᠪᠠᠷᠠᠪᠠ᠃

1635ᠡᠤᠨ ᠳᠤ᠂ ᠯᠢᠭ᠍ᠳᠡᠨ ᠬᠤᠳᠤᠠᠠᠳᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠭᠦᠪᠠᠭᠦᠨ ᠡᠡᠵᠡᠢ (ᠪᠠᠰᠠ ᠡᠷᠭᠡ ᠬᠤᠩᠭ᠋ᠤᠷ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌) ᠡᠡᠯᠳᠡᠨ ᠤᠯᠦᠰ ᠲᠤ ᠪᠠᠭᠤᠨ ᠥᠭ᠍ᠴᠤ᠂ ᠶ‍ᠦᠸᠡᠨ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠵᠠᠷᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠳᠠᠮᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠡᠷᠭᠦᠪᠡ᠃ ᠡᠡᠯᠳᠡᠨ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠬᠤᠡᠭ᠌ ᠳᠡᠢ᠌ᠵᠢ᠂ ᠡᠡᠵᠡᠢ ᠳᠤ ᠴᠢᠨ ᠸᠠᠩ ᠭᠡᠷᠭᠡᠮ ᠭᠦᠷᠳᠡᠭᠡᠪᠡ᠃

ᠡᠡᠵᠡᠢ (ᠡᠷᠭᠡ ᠬᠤᠩᠭ᠋ᠤᠷ) ᠨᠠᠰᠤ ᠪᠠᠷᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠤ ᠳᠡᠷᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠲ᠋ᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠳᠡᠭᠦᠤ ᠡᠡᠪᠠᠨᠡᠢ ᠨᠢ ᠴᠢᠨ ᠸᠠᠩ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢ ᠵᠠᠯᠭᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃ 1669 ᠡᠤᠨ ᠳᠤ ᠮᠠᠠᠵᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠡᠩᠬᠡ ᠠᠮᠤᠭᠤᠯᠠᠩ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠨᠢ᠋ᠮᠠᠨ ᠵᠢᠯ ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠠᠨ ᠪᠠᠭᠡᠵᠢᠩ ᠳᠤ ᠢᠷᠡᠵᠤ ᠪᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠥᠭᠡᠢ ᠭᠡᠮᠡᠨ ᠴᠢᠨ ᠸᠠᠩ ᠭᠡᠷᠭᠡᠮ ᠢ ᠨᠢ ᠬᠠᠰᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠡ᠃ ᠲ᠋ᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠭᠦᠪᠠᠭᠦᠨ ᠪᠣᠷᠨᠢ ᠴᠢᠨ ᠸᠠᠩ ᠭᠡᠷᠭᠡᠮ ᠢ ᠵᠠᠯᠭᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠢᠯᠠ᠃ 1675 ᠡᠤᠨ ᠳᠤ ᠪᠣᠷᠨᠢ ᠴᠢᠨ ᠸᠠᠩ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠲᠦᠷᠦ ᠪᠠᠨ ᠰᠡᠷᠭᠦᠭᠡᠭᠦ ᠪᠠᠷ ᠵᠡᠪᠰᠡᠭ᠍ᠳᠤ ᠪᠣᠰᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠭᠠᠭᠠᠤᠨ᠂ ᠲ᠋ᠤᠰ ᠵᠢᠯ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠮᠠᠠᠵᠤ ᠴᠢᠩ ᠤᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠲᠤ ᠢᠯᠠᠭᠳᠡᠵᠤ᠂ ᠲ᠋ᠡᠭᠦᠤ ᠯᠤᠪᠰᠠᠩ ᠲᠡᠶ ᠬᠤᠶᠠᠭᠤᠯᠠ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠪᠠᠷ ᠥᠷᠡᠭ᠍ᠳᠡᠵᠡᠢ᠃

ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 15530
ᠴᠠᠭ᠄ 2005 ᠤᠨ ᠤ 11 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 23
ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ