ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ
ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ
ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠ

ᠳᠠᠮᠢᠷ ᠤᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠭᠦᠡᠳᠡᠢ᠂ ᠣᠷᠢᠳᠤ ᠫᠦᠷᠪᠦ ᠳᠠᠢ᠌ᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠢ ᠨᠤᠳᠤᠠᠠᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠭᠡᠪᠢᠰ ᠰᠢᠭ᠌ ᠰᠠᠢ᠌ᠠᠠᠠᠨ ᠵᠥᠯᠭᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠭᠡᠳᠤᠨ ᠭᠡᠷ ᠬᠠᠷᠠᠠᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠭᠡᠷ ᠡᠴᠠ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠣᠷᠤᠠᠠᠰᠢ ᠭᠡᠳᠤᠨ ᠮᠤᠷᠢᠳ ᠰᠣᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠵᠠᠯ᠎ᠠ ᠣᠶᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠡᠴᠠ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠳᠠᠰᠢ ᠠᠷᠪᠠᠭᠠᠤᠨ ᠣᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷᠢᠠᠠᠰᠠᠨ ᠵᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠠ᠃ 

ᠵᠤᠨ ᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠴᠡᠩᠭᠡᠷ ᠳᠡᠭ᠍ᠷᠢ᠂ ᠬᠤᠷᠴᠠ ᠨᠠᠷᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠳᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠶᠢ ᠢᠪᠠᠭᠡᠵᠤ᠂ ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠠᠭᠤᠷ ᠳᠦᠭᠦᠷᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠭᠦᠡᠳᠡᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡᠯᠭᠡᠡᠳᠤᠨ ᠵᠢᠷᠪᠢᠯᠵᠠᠨ ᠬᠠᠷᠠᠠᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠣᠰᠤ᠂ ᠣᠷᠭᠤᠮᠠᠯ᠂ ᠪᠠᠯᠴᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠮᠠᠯ᠂ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠳᠤᠭᠤᠨᠤ ᠪᠠᠷ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠣᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠴᠦᠮ ᠶᠠᠷᠤ ᠪᠣᠰᠤ ᠡᠷᠭᠢᠮᠰᠦᠭ᠌ ᠠᠵᠢ᠃ ᠡᠢ᠌ᠮᠦᠷᠭᠦᠤ ᠡᠳᠤᠷ ᠳᠠᠮᠢᠷ ᠤᠨ ᠭᠦᠡᠳᠡᠢ ᠳᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠸ᠎ᠠ ᠰᠠᠢ᠌ᠠᠠᠠᠨ ᠪᠦᠭᠦᠨ ᠴᠤᠠᠠᠯᠠᠷᠠᠭᠠᠤᠨ ᠠᠯᠢ ᠨᠢ ᠰᠠᠢ᠌ᠠᠠᠠᠨ ᠪᠣᠢ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠶᠢᠡᠨ ᠣᠯᠠᠠᠤ ᠭᠡᠵᠤ ᠳᠠᠮᠠᠴᠠᠯᠳᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠶᠤᠮ ᠰᠢᠭ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ ᠪᠢᠯᠠ᠃

ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠤ ᠣᠶᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠳᠡᠷᠭᠡᠳᠡ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠳᠠᠮᠠᠭᠢ ᠳᠠᠳᠠᠨ ᠶᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠢ ᠳᠠᠮᠤᠷ᠂ ᠨᠥᠭᠦᠭᠡ ᠨᠢ ᠦᠯᠵᠡᠢ᠂ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠠᠭᠢ ᠨᠢ ᠳᠤᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠨᠡᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠠᠢ᠌ᠯ ᠤᠨ ᠭᠠᠳᠠᠭᠤᠷ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠦᠭᠡᠶ᠂ ᠮᠤᠷᠢ ᠣᠶᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠣᠶᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠳᠡᠷᠭᠡᠳᠡ ᠪᠠᠭᠤᠵᠤ ᠬᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠳᠤᠨ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠭᠡᠳᠤᠨ ᠳᠤᠮᠤᠭ ᠳᠠᠪᠣᠰᠤᠯᠠᠨ ᠶᠠᠷᠢᠯ ᠦᠭᠡᠶ ᠶᠠᠪᠣᠪᠠᠯ ᠠᠮᠠᠨ ᠤ ᠭᠡᠰᠡᠭ᠌ ᠲᠤ ᠮᠠᠭᠤ ᠭᠡᠵᠤ ᠥᠵᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠭᠤᠳᠤᠭᠤᠷ ᠪᠣᠭᠤᠷᠤᠯ ᠭᠡᠵᠢᠭᠡ ᠲᠡᠶ ᠦᠯᠵᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠠ᠃

ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠬᠠᠳᠠᠨ ᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ ᠱᠠᠩᠨᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠮᠥᠩᠭᠦ ᠪᠠᠷ ᠭᠦᠯ ᠭᠢᠵᠤ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠠᠵᠢᠷᠭ᠎ᠠ ᠰᠢᠠᠠᠠᠮ ᠠᠳᠤᠭᠤ᠂ ᠭᠡᠳᠤᠨ ᠦᠨᠢᠶ᠎ᠡ ᠲᠡᠶ ᠪᠣᠯᠤᠭᠠᠤᠨ ᠳᠤᠯᠮ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠰᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠶᠢᠡᠷ ᠳᠠᠮᠢᠷ ᠤᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠭᠦᠡᠳᠡᠢ ᠳᠤ ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠤᠨ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠠᠢ᠌ᠯ ᠪᠣᠢ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠤᠨ ᠲᠡᠶ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠶᠠᠪᠣᠳᠠᠭ ᠠᠢ᠌ᠯ ᠪᠣᠯ ᠦᠯᠵᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠢ ᠶᠤᠮ᠃

ᠬᠤᠶᠠᠭ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠨᠠᠮᠤᠷ ᠢᠷᠠᠵᠤ ᠡᠭᠡᠨᠡᠷ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠶᠢᠡᠨ ᠠᠪᠣᠭᠠᠤᠨ ᠶᠠᠪᠣᠵᠠᠢ᠃ ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠪᠠᠨ ᠠᠪᠴᠤ ᠶᠠᠪᠣᠶ᠎ᠠ ᠭᠡᠭᠦ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ 《ᠳᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠ ᠭᠦᠷᠢᠶᠡᠨ ᠳᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠡᠴᠠ ᠳᠠᠮᠢᠷ ᠤᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠳᠤ ᠵᠢᠷᠠᠭᠠᠬᠠᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ》 ᠭᠡᠳ ᠶᠠᠪᠣᠠᠠᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠶ ᠣᠴᠢᠷ ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠳᠤᠯᠮ᠎ᠠ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠠᠭᠢᠵᠤ ᠭᠡᠳᠤᠨ ᠮᠠᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠮᠠᠯᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃

ᠳᠤᠯᠮ᠎ᠠ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠳᠤᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠰᠢᠨᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠢ ᠭᠢᠭᠦ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠭᠠᠳᠠᠭᠤᠷ ᠠᠵᠢᠯ ᠢ ᠭᠢᠳᠡᠭ᠌ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤᠷ ᠦᠯᠵᠡᠢ ᠭᠤᠸᠠᠢ ᠳᠤ ᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠠᠠᠱᠠ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠡᠷᠭᠢᠭᠦᠯᠭᠦ᠂ ᠳᠤᠭᠤᠯ ᠪᠢᠷᠠᠭᠤ ᠪᠣᠴᠠᠭᠠᠠᠠᠤ ᠡᠴᠠ ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠠᠵᠢᠯ ᠪᠠᠷᠤᠭ ᠯᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠶ ᠠᠵᠢ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠠᠯᠠᠭ ᠮᠤᠷᠢ ᠴᠢᠨᠢ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠤ ᠡᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠭᠡᠷ ᠠᠯᠠᠭ ᠰᠢᠭ ᠥᠩᠭᠡᠳᠡᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠣᠭᠤᠷᠤᠯ ᠭᠡᠵᠢᠭᠡᠳᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠯᠠ ᠮᠡᠳᠡᠮᠡᠭᠡᠢ ᠭᠡᠯᠡᠪᠡ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠤ ᠡᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠭᠡᠷ ᠠᠯᠠᠭ ᠭᠡᠵᠤ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠮᠤᠷᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ ᠪᠣᠢ︖ ᠭᠡᠵᠤ ᠦᠯᠵᠡᠢ ᠰᠤᠨᠢᠷᠠᠠᠠᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠵᠠᠢ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠳᠤ ᠳᠤᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠳᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠠᠷᠭᠤᠮᠠᠭ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠳᠠ ᠥᠵᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠦᠦ︖

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠣᠯᠠᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠡᠴᠠ ᠰᠤᠨᠤᠰᠤᠠᠠᠰᠠᠨ᠃ ᠳᠠᠯᠪᠢᠠᠠᠤ ᠦᠷᠯᠦᠭᠡ ᠪᠠᠨ ᠣᠶᠠᠭᠠᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠨ ᠣᠠᠳᠠᠭᠠᠤᠨ ᠯᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ ᠪᠢᠯᠠ᠃ ᠴᠢᠨᠤ ᠠᠯᠠᠭ ᠡᠨᠠ ᠵᠢᠯ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤ ᠶᠢ ᠴᠤ ᠣᠷᠢᠳᠠ ᠪᠠᠨ ᠭᠠᠷᠭᠠᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠬ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠮᠤᠷᠢ ᠳᠠᠨᠢᠳᠠᠭ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠮᠤᠷᠢ ᠯᠠ ᠳᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠶᠤᠮ ᠪᠣᠯ ᠮᠢᠨᠤ ᠭᠦᠤ ᠶᠢᠨ ᠠᠯᠠᠭ ᠢᠷᠡᠭᠦ ᠯᠠ ᠶᠤᠰᠤᠳᠠᠢ ᠭᠡᠵᠤ ᠦᠯᠵᠡᠢ ᠭᠡᠯᠡᠪᠡ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠪᠢ ᠳᠠᠨᠢᠵᠤ ᠶᠠᠭᠤ ᠪᠠᠵᠠᠭᠠᠠᠠᠤ ᠪᠣᠢ ᠳ᠋ᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠳᠠᠷᠠᠠᠠᠨ ᠸᠠᠩ ᠤᠨ ᠪᠦᠳᠦᠭᠦᠨ ᠰᠤ᠋ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠵᠠᠭᠤ ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠮᠤᠷᠢ ᠮᠤᠷᠳᠠᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭ ᠤᠨ ᠳᠠᠪᠤᠨ ᠮᠤᠷᠢ ᠶᠢ ᠠᠯᠳᠠᠯ ᠦᠭᠡᠶ ᠵᠢᠭᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ ᠪᠢᠯᠠ᠃

ᠳᠠᠷᠠ ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠪᠣᠰᠴᠤ ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠤᠨ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠵᠥᠭ᠌ ᠬᠤᠷᠳᠤᠨ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠮᠤᠷᠢ᠂ ᠮᠡᠷᠭᠡᠨ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠣᠶᠠᠭᠠᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠠᠷᠢᠠᠠᠰᠠᠭᠠᠷ ᠶᠠᠪᠣᠯ᠎ᠠ᠃

ᠭᠡᠷ ᠲᠤ ᠣᠷᠤᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠤᠨ ᠭᠦᠤ ᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠠᠠᠤ᠂ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠣᠷᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠢᠨᠢᠶᠡᠮᠰᠦᠭᠯᠡᠨ ᠨᠣᠢ᠌ᠷᠰᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠤᠨ ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠨᠢ ᠣᠴᠢᠵᠤ ᠮᠠᠩᠨᠠᠢ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠥᠨᠦᠰᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠶᠢᠡᠨ 《ᠡᠷ᠎ᠠ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠳ᠋ᠠ ᠭᠦ᠋》 ᠭᠡᠭᠦ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠳᠤᠨᠢ ᠭᠡᠮᠵᠢᠶᠡᠯᠡᠰᠢ ᠦᠭᠡᠶ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠪᠢᠯᠠᠠᠠᠨ ᠣᠪᠣᠯᠵᠠᠨ᠎ᠠ᠃

ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠰᠡᠭᠦᠳᠡᠷ ᠲᠤ ᠰᠠᠭᠤᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠤᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠳᠠᠪᠠᠯ ᠢ ᠣᠶᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠳᠤᠯᠮ᠎ᠠ ᠣᠷᠤᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳ ᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠵᠠᠠᠠᠰᠠᠭᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠳᠤᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠰᠦ᠋ ᠪᠠᠨ ᠭᠠᠷᠭᠠᠠᠠᠤ ᠭᠡᠭᠦ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ 《ᠡᠪᠦᠭᠡᠨ ᠨᠢ ᠠᠪᠣᠭᠠᠤᠨ ᠳᠠᠯᠪᠢᠴᠢᠠᠠᠠᠶ᠎ᠠ》 ᠭᠡᠳ ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠪᠠᠷᠢᠭᠤᠯ ᠠᠪᠴᠤ ᠡᠷᠭᠢᠨᠡᠭ᠌ ᠤᠨ ᠳᠠᠯᠪᠢᠭᠤᠷ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠳᠠᠯᠪᠢᠪᠠ᠃

ᠳᠠᠷᠠ ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠳᠤᠯᠮ᠎ᠠ ᠮᠤᠳᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠩ ᠲᠡᠶ ᠱᠤᠤᠭᠢᠵᠤ ᠪᠣᠴᠠᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭ ᠳᠠᠯᠪᠢᠵᠤ ᠦᠭ‍ᠭᠦᠯ᠎ᠡ᠃

ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠬᠤᠢᠲᠤ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠳᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠡᠬᠡᠨᠡᠷ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦ ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠰᠦ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠳᠤᠯᠮ᠎ᠠ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠳᠤ ᠪᠠᠯᠡᠭᠡᠨ ᠪᠣᠯᠤᠭᠠᠤᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠤ ᠰᠢᠪ ᠳ᠋ᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠦᠯᠵᠡᠢ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠪᠠᠶᠠᠰᠠᠠᠤᠯᠠᠩ ᠲᠡᠶ ᠭᠡᠯᠡᠪᠡ᠃

ᠴᠠᠭᠠᠳᠤ ᠵᠢᠯ ᠳᠤᠯᠮ᠎ᠠ ᠡᠭᠡᠨᠡᠷ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠤᠨ ᠵᠢᠯ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠡᠶ ᠭᠡᠵᠤ ᠦᠯᠵᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠦᠰᠤ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠭᠠᠯᠤᠭᠤᠯᠤᠨ ᠡᠭᠡᠨᠡᠷ ᠪᠣᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠡᠴᠠ ᠬᠣᠢ᠌ᠰᠢ ᠡᠷ᠎ᠠ ᠡᠮ᠎ᠠ ᠬᠤᠶᠠᠷ᠂ ᠦᠯᠵᠡᠢ ᠶᠢ ᠠᠪᠣ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠣᠳᠤ ᠴᠠᠭ ᠲᠤ ᠳᠠᠷᠠ ᠠᠷᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠪᠠᠷ ᠰᠢᠭ᠌ ᠳᠠᠩᠬᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠭᠦᠡᠳᠤ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠠᠠᠤ ᠨᠢ ᠪᠣᠢ ᠭᠡᠵᠤ ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠬᠤᠷᠢᠠᠠᠯᠠᠠᠠᠤ ᠳᠤ 《ᠳᠠᠮᠢᠷ ᠤᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠳᠤ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠲᠡᠶ ᠡᠭᠡᠨᠡᠷ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠡᠮᠡᠭ᠍ᠳᠡᠭ᠌》 ᠭᠡᠵᠤ ᠳᠤᠯᠮ᠎ᠠ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃

ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠡᠭᠡᠨᠡᠷ ᠤᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠭᠦᠰᠡᠯ ᠳᠤ ᠰᠠᠭᠠᠤᠨ ᠪᠣᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠳᠤᠯᠮ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠡᠭᠡᠨᠡᠷ ᠦᠰᠤ ᠵᠤᠭᠢᠠᠠᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠭᠡᠯᠡᠭᠦ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ᠃ ᠳᠤᠯᠮ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠭᠡᠨᠡᠷ ᠪᠣᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠤ ᠨᠠᠢ᠌ᠷ ᠡᠴᠠ ᠪᠣᠴᠠᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠠᠠᠰᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠭᠦᠮᠤᠨ

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠳᠡᠭ᠍ᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠢᠨᠢ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠯᠠ ᠡᠢ᠌ᠮᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ ᠪᠠᠢ᠌ᠬ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠠ ᠭᠡᠭᠦ ᠳᠤ ᠨᠥᠭᠦᠭᠡ ᠨᠢ ᠳᠠᠭᠢᠨᠢ ᠶᠢ ᠥᠵᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠢᠰᠢ ᠳ᠋ᠠ᠃ ᠵᠥᠭᠡᠷ ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠤᠨ ᠡᠭᠡᠨᠡᠷ ᠴᠤ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠡᠭᠡᠨᠡᠷ ᠶᠤᠮ ᠡ᠃ ᠰᠠᠢ᠌ᠠᠠᠠᠨ ᠡᠭᠡᠨᠡᠷ ᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠤᠨ ᠯᠤᠤᠰ ᠪᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠳᠠᠭ ᠶᠤᠮ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠰᠢᠤ᠃ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠭᠤᠤᠯ ᠳᠤ ᠦᠯᠵᠡᠢ ᠪᠣᠯᠤᠭ ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠢᠯᠠ᠃

ᠳᠤᠯᠮ᠎ᠠ ᠡᠭᠡᠨᠡᠷ ᠪᠣᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠡᠴᠠ ᠬᠣᠢ᠌ᠰᠢ ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠤᠨ ᠭᠡᠷ ᠲᠤ ᠶ‍ᠢᠷᠳᠢᠠᠴᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠨᠠᠷᠠ ᠮᠠᠠᠳᠤᠵᠤ ᠭᠦᠤ ᠭᠠᠷᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠠᠠᠤ ᠭᠡᠵᠤ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠦᠭ‍ᠭᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠨᠢ ᠣᠳᠤ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠨᠠᠰᠤ ᠭᠦᠷᠴᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠠᠵᠢ᠃

ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠤᠨ ᠭᠢ ᠳᠠᠪᠢ ᠣᠷᠴᠢᠮ ᠮᠠᠯ ᠲᠡᠶ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠡᠳᠤᠷ ᠪᠦᠭᠦᠨ ᠭᠦᠤ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠨᠠᠷᠠᠯᠠᠵᠤ ᠦᠭ‍ᠭᠦᠭ᠍ᠰᠡᠭᠡᠷ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠤᠨ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠶᠢ ᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠠᠠᠤ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠬᠤᠯᠪᠣᠵᠠᠢ᠃ ᠡᠴᠢᠭᠡ᠂ ᠡᠭᠡ᠂ ᠦᠯᠵᠡᠢ ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠦᠮᠪᠦᠷᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠠᠠᠤ ᠭᠦᠤ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢ ᠶᠠᠷᠢᠠᠠᠤ ᠶᠢᠨ ᠴᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠌ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠳᠠᠮᠤᠷ᠂ ᠦᠯᠵᠡᠢ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠮᠤᠳᠤ ᠪᠠᠷ ᠵᠤᠷᠭᠤᠵᠤ ᠦᠭ‍ᠭᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠡᠯᠳᠡᠪ ᠤᠨ ᠠᠮᠢᠳᠠᠨ ᠤ ᠡᠪ ᠬᠠᠪᠣ ᠮᠠᠭᠤᠳᠠᠢ ᠳᠦᠷᠰᠤ ᠶᠢ ᠬᠠᠶᠠᠯ ᠦᠭᠡᠶ ᠴᠤᠠᠠᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯ ᠬᠠᠨ ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠤᠨ ᠭᠦᠷᠢᠶᠡᠨ ᠤ ᠯᠠᠮᠠ ᠨᠡᠷ ᠤᠨ ᠬᠠᠰᠢᠶᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ ᠲᠦᠯᠡᠭᠡᠨ ᠡᠴᠠ ᠳᠤᠳᠠᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠮᠤᠳᠤ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠬ᠎ᠠ ᠡ᠃

ᠳᠠᠮᠤᠷ᠂ ᠳᠤᠯᠮ᠎ᠠ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠭᠦᠰᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠡᠳ᠋ᠯᠠᠵᠤ ᠭᠡᠷ ᠳᠦᠭᠦᠷᠡᠩ ᠪᠠᠶᠠᠷ᠂ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠳᠦᠭᠦᠷᠡᠩ ᠭᠦᠷ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠠ᠃

ᠳᠠᠷᠠ ᠣᠷᠤᠢ ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠤᠨ ᠬᠤᠳᠠ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠳᠤ ᠶᠠᠪᠣᠠᠠᠤ ᠨᠠᠢ᠌ᠷ ᠭᠢᠯ᠎ᠠ᠃ ᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭ᠂ ᠠᠷᠢᠭᠢ ᠡᠭᠡᠯᠵᠢᠯᠡᠨ ᠰᠦᠩᠨᠠᠵᠤ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠱᠤᠤᠭᠢᠶᠠᠨ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠳᠠᠮᠤᠷ 《ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠨᠠᠭ᠎ᠠ》 ᠪᠠᠨ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠵᠤ ᠪᠢᠯᠠ᠃

ᠨᠠᠢ᠌ᠷ ᠲᠤ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭ ᠳᠠᠭᠤᠰᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠨᠠᠯᠢᠶᠠᠤᠨ ᠰᠤᠠᠠᠳᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠦᠯᠵᠡᠢ 《ᠭᠡᠭᠦᠤ ᠪᠠᠯᠴᠢᠭᠡᠷ ᠲᠤ ᠭᠦᠷᠭᠦ ᠳᠤ ᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭ ᠢᠰᠳᠡᠭ᠌ ᠶᠤᠮ》 ᠭᠡᠵᠤ ᠰᠠᠭᠠᠮ᠎ᠠ ᠭᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠭᠦᠭᠦᠦᠷ ᠲᠤ ᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭ ᠶᠢᠡᠨ ᠣᠤᠭᠤᠵᠤ ᠨᠠᠢ᠌ᠷ ᠳᠠᠷᠠᠠᠠᠠᠠᠤ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠳᠦᠩᠭᠡᠵᠢ ᠭᠦᠷᠦᠩᠭᠡ ᠲᠡᠶ ᠦᠯᠠᠳᠠᠵᠠᠢ᠃

ᠳᠠᠷᠠ ᠣᠷᠤᠢ ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠤᠨ ᠳᠤ ᠢᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠦᠭᠦᠨ ᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭ ᠤᠨ ᠰᠠᠢ᠌ᠠᠠᠠᠨ ᠢ ᠠᠮᠠ ᠳᠦᠭᠦᠷᠡᠩ ᠢᠯᠠ ᠮᠠᠠᠠᠳᠠᠵᠤ᠂ ᠳᠤᠯᠮ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠢ᠌ᠠᠠᠠᠨ ᠢ ᠳᠤᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠤᠨ ᠭᠠᠢ᠌ᠠᠠᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠤ ᠪᠢᠯᠠ᠃ ᠳᠦᠭᠦᠷᠡᠩ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠨᠢ ᠭᠡᠷᠡᠯᠳᠤᠨ ᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠰᠠᠢ᠌ᠠᠠᠠᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠶᠠᠭᠤᠳᠠᠢ ᠭᠤᠸ᠎ᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ ᠶᠤᠮ ᠪᠣᠢ᠃

ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠦᠷᠯᠦᠭᠡ ᠡᠷᠳᠡ ᠪᠣᠰᠴᠤ ᠳᠤᠯᠮ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠣᠨᠤᠳᠠᠭ ᠵᠢᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠵᠡᠭᠡᠷᠳᠡ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠤ ᠳᠠᠯ ᠢ ᠵᠠᠰᠠᠵᠤ᠂ ᠴᠢᠭᠢᠨ ᠤ ᠭᠢᠨᠢ ᠦᠰᠤ ᠶᠢ ᠳᠡᠭ᠍ᠰᠢᠯᠡᠨ᠂ ᠡᠷᠡᠤ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠠᠠᠠᠯ ᠢ ᠬᠠᠢ᠌ᠴᠢᠯᠠᠭᠠᠤᠨ ᠮᠥᠩᠭᠦᠨ ᠳᠤᠨᠤᠭ᠂ ᠶᠠᠰᠤᠨ ᠭᠢᠷ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ᠂ ᠪᠣᠷᠵᠢᠭᠢᠨ ᠭᠢᠴᠠ ᠲᠡᠶ ᠡᠮᠡᠭᠡᠯ ᠳᠤᠠᠠᠤᠭᠠᠤᠨ ᠣᠶᠠᠭᠠᠨ ᠡᠴᠠ ᠣᠶᠠᠠᠠᠤ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ 《ᠵᠡᠭᠡᠷᠳᠡ ᠮᠤᠷᠢ ᠴᠤ ᠰᠤᠭᠤ ᠰᠢᠭ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠠ》 ᠭᠡᠵᠤ ᠦᠯᠵᠡᠢ ᠭᠡᠯᠡᠪᠡ᠃

ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠬᠠᠠᠴᠤᠢ ᠪᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠵᠤ᠋ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠠᠷᠴᠢᠠᠠᠤ ᠵᠠᠭᠤᠷ᠎ᠠ 《ᠳᠤᠯᠮ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠢᠨᠢ ᠮᠤᠷᠢ ᠮᠠᠭᠤᠬᠠᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠤ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ》 ᠭᠡᠵᠤ ᠳᠤᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠪᠣᠳᠤᠯ᠎ᠠ᠃ ᠳᠤᠯᠮ᠎ᠠ ᠴᠤ ᠦᠷᠯᠦᠭᠡᠨ ᠡᠴᠠ ᠡᠭᠢᠯᠠᠨ ᠭᠤᠶᠤᠯᠠᠪᠠ᠃ ᠭᠦᠭᠡ ᠳᠤᠷᠭᠠᠨ ᠳᠠᠪᠠᠯ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠡᠯᠢᠭᠡᠨ ᠭᠦᠷᠡᠩ ᠣᠤᠵᠢ ᠡᠮᠦᠰᠴᠤ ᠨᠠᠷᠢᠠᠠᠠᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠴᠡᠪᠠᠷᠭᠡᠨ ᠭᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠮᠥᠩᠭᠦᠨ ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠯ ᠲᠡᠶ ᠡᠭᠡᠨᠡᠷ ᠦᠰᠤ ᠳᠠᠯᠪᠢᠭᠠᠤᠨ ᠱᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠨ ᠳᠤᠭᠤᠢ ᠭᠡ ᠲᠡᠶ᠂ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠢᠭᠠᠷᠢ ᠭᠤᠳᠤᠯ ᠢᠰᠭᠦᠯᠦᠭᠡᠳ ᠵᠤᠠᠠᠰᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠳᠤᠯᠮ᠎ᠠ ᠪᠣᠯ ᠬᠠᠷᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠡᠷ᠎ᠠ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠪᠦᠭᠦᠨ ᠤ ᠭᠡᠢ ᠮᠤᠷᠢ ᠰᠡᠷᠭᠦᠵᠤ᠂ ᠡᠭᠡᠨᠡᠷ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠠᠳᠠᠭᠠᠷᠠᠠᠠᠠᠠᠤ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠢ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠭᠦᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃

ᠦᠯᠵᠡᠢ᠂ ᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠠᠠᠤ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠭᠡᠷ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠦᠯᠠᠳᠠᠵᠤ᠂ ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠣᠶᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠮᠤᠷᠢᠳ ᠶᠢᠡᠨ ᠭᠦᠳᠦᠯᠤᠨ ᠳᠤᠯᠮ᠎ᠠ᠂ ᠮᠤᠷᠢ ᠣᠨᠤᠭᠤᠯᠠᠠᠤ ᠭᠡᠵᠤ ᠰᠠᠭᠠᠠᠠᠠᠠᠯᠳᠠ ᠡᠴᠠ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠭᠦᠤ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠳᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠤᠨ ᠵᠥᠭ᠌ ᠶᠠᠪᠣᠠᠠᠤ ᠪᠣᠯᠪᠠ᠃

ᠡᠭᠡᠨᠡᠷ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ ᠪᠠᠨ ᠡᠮᠦᠰᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠳᠤᠯᠮ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠢᠷᠡᠭᠦ ᠳᠤ ᠡᠮᠡᠭᠡᠯ ᠲᠡᠶ ᠵᠡᠭᠡᠷᠳᠡ ᠮᠤᠷᠢ ᠶᠢ ᠭᠦᠳᠦᠯᠤᠨ ᠢᠷᠠᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠠᠠᠰᠠᠨ ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠵᠤᠠᠠᠰᠤᠪᠠ᠃ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠴᠢᠷᠠᠢ ᠡᠴᠠ ᠪᠠᠶᠠᠷ᠂ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ᠂ ᠦᠯᠡᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠰᠠᠴᠤᠷᠠᠵᠤ ᠳᠦᠷᠯᠡᠭᠡᠷ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠨᠢᠳᠤ ᠨᠢ ᠪᠠᠠᠠᠠᠳᠤᠯ ᠶᠢᠡᠷ ᠳᠦᠭᠦᠷᠡᠩ ᠴᠠᠪᠴᠢᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃

ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠡᠭᠡᠨᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠰᠤᠭᠤᠳᠠᠨ ᠮᠤᠷᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠠᠤ ᠭᠡᠭᠦ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ 《ᠡᠪᠦᠭᠡᠨ ᠮᠢᠨᠢ ᠵᠥᠭᠡᠷ᠃ ᠪᠢ ᠦᠪᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ》 ᠭᠡᠳ ᠳᠤᠯᠮ᠎ᠠ ᠴᠤᠯᠪᠣᠭᠤᠷ ᠢ ᠠᠪᠠᠠᠤ ᠭᠡᠭᠦ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ 《ᠭᠡᠯᠡ ᠮᠡᠳᠡᠭᠦ ᠦᠭᠡᠶ ᠠᠳᠤᠭᠤᠰᠤ᠃ ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠵᠤ ᠴᠤ ᠮᠠᠭᠠᠤᠨ》 ᠭᠡᠵᠤ ᠡᠷᠭᠦᠨ ᠮᠤᠷᠳᠠᠭᠤᠯᠪᠠ᠃

ᠬᠠᠨ ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠤᠨ ᠭᠦᠷᠢᠶᠡᠨ ᠤ ᠡᠮᠦᠨᠡᠭᠢ ᠵᠥᠯᠭᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠡᠳᠤᠢ ᠳᠠᠳᠤᠢ ᠶᠠᠩᠵᠤ ᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠢ᠌ᠠᠠᠠᠨ ᠪᠠᠷᠢᠵᠤ᠂ ᠳᠠᠯ ᠢ ᠨᠢ ᠵᠠᠰᠠᠵᠤ᠂ ᠭᠡᠳᠤ ᠬᠤᠨᠤᠭ ᠰᠣᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠮᠤᠷᠢᠳ ᠣᠨᠤᠠᠠᠰᠠᠨ᠂ ᠬᠤᠷᠴᠠ ᠥᠩᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠪᠠᠯ ᠲᠡᠶ ᠣᠯᠠᠨ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠰᠥᠯᠵᠢᠯᠳᠦᠭᠦ ᠨᠢ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠡᠴᠡᠭ᠌ ᠲᠡᠶ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠠᠵᠢ᠃

ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮᠴᠢᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠯᠤᠤ ᠭᠦᠩ ᠤᠨ ᠪᠠᠳᠠᠷᠴᠢ ᠨᠤᠠᠠᠳᠤ ᠭᠠᠠᠵᠤᠭᠠᠯᠠᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠦᠭᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠡᠴᠠ ᠨᠥᠭᠦᠭᠡ ᠳᠤ ᠳᠠᠮᠵᠢᠨ ᠳᠠᠷᠠᠠᠠᠵᠤ ᠬᠠᠨ ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠤᠨ ᠭᠢᠨ ᠤ ᠬᠤᠷᠤ ᠶᠢ ᠪᠣᠴᠠᠯᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠥᠨᠡᠭᠡᠷ ᠴᠤ ᠪᠠᠷᠳᠠᠮ ᠪᠠᠳᠠᠷᠴᠢ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠳᠤ ᠳᠦᠷᠦᠭᠦᠯᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢ ᠳᠤ ᠦᠭ‍ᠭᠦ ᠶᠡᠭᠡ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠮᠤᠷᠢ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠠᠪᠣᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠦᠳᠦᠭᠦᠨ ᠰᠤᠷ ᠨᠤᠠᠠᠳᠤ ᠭᠠᠠᠵᠤᠭᠠᠯᠠᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠠᠵᠢ᠃

ᠰᠠᠢ᠌ᠳ ᠸᠠᠩ ᠤᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠪᠣᠯ ᠭᠡᠵᠢᠶᠡᠨ ᠡᠴᠠ ᠰᠢᠷᠪᠣᠰᠤ ᠲᠡᠶ ᠪᠦᠭᠡᠴᠦᠳ ᠣᠯᠠᠠᠳᠠᠢ ᠪᠢᠯᠠ᠃ ᠭᠡᠪᠠᠴᠤ ᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠵᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤᠠᠠᠰᠢᠨ ᠪᠠᠳᠠᠷᠴᠢ ᠳᠤ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠶᠢᠡᠨ ᠠᠯᠳᠠᠠᠠᠤ ᠪᠣᠢ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠪᠣᠳᠤᠯ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠢ ᠵᠤᠪᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠶᠢᠡᠨ ᠬᠠᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠳᠤ ᠠᠯᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠮᠠᠭᠤᠬᠠᠢ᠃ ᠪᠠᠰᠠ ᠳᠡᠭᠡᠭᠡᠳ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠳᠤᠰᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠨᠢ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠲᠡᠶ ᠮᠠᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠪᠠᠢ ᠳᠤ ᠥᠭ᠍ᠴᠤ ᠬᠠᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠳᠤ ᠶᠠᠪᠣᠭᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠥᠭᠡ ᠪᠢᠯᠠ᠃ ᠡᠨᠠ ᠪᠦᠭᠦᠨ ᠴᠤ ᠪᠠᠰᠠ ᠭᠠᠢ᠌ᠭᠤᠢ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠪᠦᠭᠦᠯᠢ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠶᠢ ᠳᠤᠷᠤᠮᠵᠢᠯᠠᠵᠤ ᠨᠤᠠᠠᠳᠤ ᠭᠠᠠᠵᠤᠭᠠᠯᠠᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠠᠳᠠᠷᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠷᠳᠠᠮ ᠵᠠᠩ 《ᠭᠡᠳᠤᠨ ᠪᠠᠠᠳᠢ ᠨᠡᠷ ᠢ ᠨᠢ ᠨᠢᠰᠠᠯᠵᠤ ᠣᠷᠭᠢᠭᠠᠤᠨ᠂ ᠦᠭ‍ᠭᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠮᠤᠷᠢ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠭᠦᠳᠦᠯᠦᠭᠡᠳ ᠱᠤᠠᠠᠰᠢᠳᠠᠭ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠌ ᠡ》 ᠭᠡᠵᠤ ᠭᠡᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠥᠭᠡ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠤ ᠴᠢᠭᠢ ᠶᠢ ᠳᠤᠷᠭᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠬᠤᠷᠤ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠪᠣᠴᠠᠯᠭᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠠ᠃

ᠪᠠᠳᠠᠷᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠨᠠ ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠤᠨ ᠴᠢᠭᠢᠨ ᠳᠤ ᠭᠦᠷᠴᠤ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠢ ᠴᠤ ᠭᠦᠳᠡᠯᠭᠡᠪᠡ᠃ 《ᠢᠷᠡᠭᠡᠳ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠰᠢᠭ᠌ ᠯᠠ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠵᠤ᠂ ᠭᠦᠴᠤ ᠪᠠᠨ ᠥᠵᠡᠭᠦ ᠦᠭᠡᠶ᠃ ᠪᠦᠭᠦᠯᠢ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠶᠢ ᠳᠤᠷᠤᠮᠵᠢᠯᠠᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠵᠠᠳᠠᠷᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠵᠤᠯᠢᠭ》 ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠣᠳᠤᠨ ᠵᠢᠪᠠᠭᠦᠤ ᠭᠦᠷᠴᠤ ᠪᠢᠯᠠ᠃

ᠶᠡᠭᠡ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠮᠤᠷᠢ ᠪᠠᠨ ᠮᠤᠷᠳᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠣᠷᠭᠢᠭᠠᠤᠨ᠂ ᠪᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠴᠢ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠢᠷᠠᠵᠤ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭᠦᠯᠪᠡ᠃ ᠭᠡᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠡᠮᠦᠰᠭᠦ ᠵᠤᠳᠤᠭ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠶ᠃ ᠮᠠᠢ᠌ᠠᠠᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠵᠤᠳᠤᠭ ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠯ ᠢ ᠭᠤᠶᠤᠭᠠᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠷᠠᠵᠤ ᠪᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠣᠯᠳᠠᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠶᠠᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠤᠨ ᠳᠡᠷᠭᠡᠳᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠳᠠᠪᠠᠭᠠᠤᠨ ᠢᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠠᠳᠠᠷᠴᠢ ᠵᠤᠳᠤᠭ ᠶᠢᠡᠨ ᠳᠠᠢ᠌ᠯᠵᠤ 《ᠮᠢᠨᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠯ ᠢ ᠡᠮᠦᠰ᠃ ᠡᠷ᠎ᠠ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠤᠴᠢᠠᠠᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠯ᠃ ᠰᠠᠢ᠌ᠳ ᠸᠠᠩ ᠤᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ》 ᠭᠡᠯ᠎ᠡ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠨᠢ ᠳᠤᠮᠤ᠂ ᠡᠷ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠬ᠎ᠠ᠃ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠭᠢ ᠵᠤᠳᠤᠭ ᠴᠢᠨᠢ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠌ ᠦᠭᠡᠶ᠃ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠬᠤᠩᠭ᠋ᠤ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠰᠤ ᠦᠰᠦᠷᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠡᠳ᠋ ᠪᠠᠢ᠌ᠯᠭᠦᠢ ᠳ᠋ᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠢ ᠭᠡᠭ᠍ᠵᠢᠭᠦᠨ ᠭᠡᠯᠡᠭᠦ ᠳᠤ ᠪᠠᠳᠠᠷᠴᠢ ᠵᠠᠳᠠ ᠰᠢᠷᠪᠢᠵᠤ ᠳᠠᠯᠤ ᠪᠠᠨ ᠭᠦᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠡᠳ ᠶᠠᠪᠣᠵᠠᠢ᠃

ᠪᠠᠷᠳᠠᠮ ᠪᠠᠳᠠᠷᠴᠢ ᠳᠤ ᠭᠡᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠤᠨ ᠬᠠᠳᠠᠭᠤ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤ ᠳᠠᠷᠠ ᠳᠤᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠤ ᠭᠦᠷᠳᠡᠭᠡᠯ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠤ ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠳᠠᠯᠠᠷᠬᠠᠯ ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠤᠨ ᠵᠥᠭ᠌ ᠡᠷᠭᠢᠵᠤ ᠪᠢᠯᠠ᠃

ᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠳᠠᠩᠰᠢᠭ ᠤᠨ ᠠᠷᠰᠯᠠᠨ᠂ ᠣᠳᠤ ᠳᠠᠯᠠ ᠭᠠᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠴᠤᠤᠳᠤ ᠪᠦᠭᠡ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠷᠠᠵᠤ ᠡ᠊ᠨᠳᠡ ᠳᠠᠠᠳᠠ ᠪᠠᠨ ᠣᠷᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠵᠤ ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠭᠦᠭᠡ ᠴᠢᠰᠴᠠᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠲᠤ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠵᠤ ᠦᠭ‍ᠭᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠨᠢ ᠶᠠᠭ ᠳᠠᠭᠠᠷᠠᠪᠠ᠃

ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠮᠤᠷᠢ ᠨᠢ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠳᠤ ᠳᠠᠪᠭᠢᠵᠤ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠭᠢᠵᠠᠯᠠᠩ ᠠᠯᠠᠭ ᠦᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠳᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠪᠡ᠃ ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠳᠠᠪᠣ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠪᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠡᠯᠡᠳᠭᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠳᠠ ᠨᠠᠮᠢ᠋ᠢ ᠯᠤᠤ ᠭᠦᠩ ᠤᠨ ᠪᠠᠳᠠᠷᠴᠢ ᠲᠡᠶ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠵᠤ ᠦᠭ‍ᠭᠦ ᠶᠢ ᠪᠣᠳᠤᠭᠠᠷᠠᠢ ᠭᠡᠵᠤ ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠪᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠴᠢ ᠭᠤᠳᠤᠭᠤᠷ ᠭᠡᠵᠢᠭᠡ ᠲᠡᠶ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠳᠤ ᠭᠡᠯᠡᠪᠡ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠷᠮ᠎ᠠ ᠴᠢᠨᠢ ᠳᠠᠩᠰᠢᠭ ᠤᠨ ᠵᠠᠭᠠᠨ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤᠷ ᠠᠮᠠᠷᠴᠢᠯᠠᠵᠤ ᠠᠪᠣᠭᠠᠤᠨ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃ ᠳᠠ ᠴᠢᠨᠢ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠴᠤᠯᠠ ᠲᠡᠶ ᠪᠣᠢ︖ ᠭᠡᠵᠤ ᠳᠠᠷᠠ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠬᠤᠯᠤᠰᠤᠨ ᠪᠢᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠰᠠᠯᠠᠭᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠡᠷᠭᠢᠭᠦᠯᠤᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠪᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠣᠷᠢᠳᠤ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠨᠠᠴᠢᠨ ᠪᠣᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ᠃ ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠴᠤᠯᠠ ᠦᠭᠡᠶ᠃

ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠪᠠᠭᠠᠴᠤᠳ ᠲᠡᠶ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠢ ᠠᠯᠢ ᠳᠠᠷᠠ ᠭᠡᠭᠦ ᠪᠢᠯᠠ᠃ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠨ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠬᠠᠨ ᠤ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠳᠤ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠵᠤ ᠨᠠᠴᠢᠨ ᠪᠣᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ᠃ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠡᠴᠠ ᠬᠣᠢ᠌ᠰᠢ ᠰᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠡᠷ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠤᠭᠠᠤᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠳᠤ ᠨᠤᠴᠤᠯᠳᠤᠠᠠᠤ ᠪᠠᠨ ᠪᠣᠯᠢᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠠᠠᠤ ᠴᠤ ᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠠ᠃ ᠭᠠᠭᠴᠠᠬᠦ ᠡᠨᠠ ᠣᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠳᠠᠨᠢᠯ ᠪᠠᠳᠠᠷᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠩᠭᠦᠢ ᠠᠭᠠᠰᠢᠨ ᠳᠤ ᠵᠢᠪᠠᠭᠦᠤ ᠨᠢ ᠭᠦᠷᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠣᠴᠢᠷ ᠢᠩᠭᠢᠵᠤ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠠᠵᠢ᠃

ᠶᠠᠪᠣᠠᠠᠰᠠᠭᠠᠷ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠤᠨ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠦᠭᠡ᠂ ᠳᠠᠮᠤᠷ᠂ ᠪᠠᠳᠠᠷᠴᠢ ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠥᠯᠡᠳᠡᠭᠦ ᠳᠤ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠪᠦᠭᠡ ᠭᠡᠢ ᠮᠦᠷᠭᠦᠵᠤ᠂ ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠡᠴᠠ ᠵᠠᠢ᠌ᠯᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠠᠳᠠᠷᠴᠢ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠳᠤᠨᠤᠷᠠᠨ ᠣᠴᠠᠷᠠᠠᠠᠤ ᠪᠣᠯᠪᠠ᠃

ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠮᠡᠭᠡ ᠪᠠᠷ ᠭᠠᠪᠢᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ᠃ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠮᠠᠭᠤᠳᠠᠢ ᠪᠠᠳᠠᠷᠴᠢ ᠭᠡᠳᠥᠢᠨ ᠠᠵᠢᠠᠠᠯᠠᠵᠤ ᠮᠡᠳᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠳᠡᠩᠭᠡᠭᠡ ᠰᠠᠷᠯᠤᠭ ᠤᠨ ᠪᠣᠬ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠳᠤᠯᠠ ᠭᠡᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠥᠭᠡ ᠪᠠᠷᠳᠠᠮ ᠠᠮᠠ ᠨᠢ ᠰᠠᠯᠭᠢᠨ ᠳᠤ ᠭᠡᠢ᠌ᠰᠭᠦ ᠪᠣᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠳᠤ ᠰᠠᠠᠳᠤᠷᠪᠠ᠃

ᠠᠮᠠᠨ ᠭᠦᠵᠦᠭᠦᠨ ᠳᠤ ᠬᠤᠷᠳᠤᠯᠠᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠵᠤ ᠠᠪᠣᠭᠠᠤᠨ ᠬᠤᠰᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠪᠠᠳᠠᠷᠴᠢ ᠳᠡᠷᠭᠡᠳᠡ ᠨᠢ ᠢᠷᠠᠵᠤ 《ᠡᠪᠦᠭᠡᠨ ᠴᠢᠨᠢ ᠠᠮᠠ ᠭᠠᠷᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ᠃ ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠡᠴᠠ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠪᠠᠯ ᠴᠠᠭᠠᠳᠤᠭᠢ ᠮᠠᠭᠤ ᠶᠢ ᠴᠢᠨᠢ ᠭᠡᠳᠤ ᠯᠠ ᠪᠣᠯ ᠭᠡᠳᠤ᠃ ᠴᠢ ᠨᠠᠳᠠ ᠪᠠᠭᠤᠵᠤ ᠠᠯᠢ᠂ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠮᠤᠷᠢ ᠦᠭ‍ᠭᠦᠶ᠎ᠡ》 ᠭᠡᠵᠤ ᠰᠢᠪᠠᠭᠡᠨᠡᠪᠡ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠳᠠᠮᠠᠢ ᠪᠢᠳᠡᠭᠡᠢ ᠶᠠᠷᠢ᠃ ᠴᠢᠳᠠᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠦ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠤ ᠪᠦᠭᠦᠯᠢ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠳᠤ ᠶᠠᠭᠤᠨ ᠳᠤ ᠠᠮᠠ ᠭᠠᠷᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ ᠪᠣᠢ︖

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠠᠮᠠ ᠭᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ᠃ ᠴᠢ ᠪᠢᠳᠠ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠡᠷ᠎ᠠ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠰᠢᠤ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠳᠠᠷᠠ ᠳᠤᠳᠤᠮ ᠶᠢᠡᠨ ᠦᠵᠡᠨ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠠ ᠭᠡᠳ ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠳᠤᠮᠤ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠢᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠢᠷᠠᠯᠵᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠢᠨᠢᠶᠠᠪᠠ᠃

ᠪᠠᠳᠠᠷᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠤ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠲᠤᠢ᠌ᠯ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠭᠦᠷᠴᠤ ᠡᠷᠭᠢᠨ ᠶᠠᠪᠣᠯ᠎ᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠮᠢᠨᠤ ᠡᠪᠦᠭᠡᠨ᠂ ᠡᠨᠠ ᠪᠠᠳᠠᠷᠴᠢ ᠮᠠᠭᠤᠬᠠᠢ ᠠᠮᠢᠳᠠᠨ ᠰᠢᠤ᠃ ᠮᠡᠭᠡ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠨᠢ ᠠᠢ᠌ᠠᠠᠤᠪᠳᠤᠷ ᠶᠤᠮ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌᠃ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠴᠤ ᠬᠤᠤᠷᠯᠠᠠᠠᠴᠢᠨ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠭᠢᠵᠤ ᠮᠠᠭᠠᠤᠨ᠃ ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠨ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠳᠤᠯᠮ᠎ᠠ ᠰᠠᠠᠳᠤᠷᠤᠨ ᠭᠡᠯᠡᠭᠦ ᠳᠤ ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠳᠠᠢ᠌ᠪᠣᠩ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠪᠠᠶᠠᠷᠳᠠᠢ ᠢᠨᠢᠶᠡᠮᠰᠦᠭᠯᠡᠵᠤ 《ᠴᠢ ᠯᠠ ᠮᠢᠨᠤ ᠨᠢᠳᠤᠨ ᠳᠤ ᠬᠠᠷᠠᠠᠠᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠷᠠᠢ᠂ ᠭᠠᠢ᠌ᠭᠤᠢ》 ᠭᠡᠯ᠎ᠡ᠃

ᠪᠠᠳᠠᠷᠴᠢ ᠳᠠᠠᠳᠠ ᠡᠴᠠ ᠬᠠᠨ ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠤᠨ ᠭᠦᠷᠢᠶᠡᠨ ᠤ ᠭᠦᠷᠢᠮᠴᠢ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠴᠢ ᠭᠡᠵᠤ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠭᠠᠷᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠯᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠤ ᠣᠴᠢᠵᠤ ᠣᠷᠳᠤ ᠬᠠᠳᠠᠭ ᠪᠠᠷᠢᠵᠤ ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠲᠤ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠯ ᠭᠢᠵᠤ᠂ ᠦᠪᠡᠷ ᠢ ᠨᠢ ᠳᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠭᠦᠯᠵᠤ ᠦᠭ‍ᠭᠦ ᠶᠢ ᠭᠤᠶᠤᠭᠠᠤᠨ 《ᠳᠠᠷᠠ ᠨᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷᠳᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠥᠭ᠍ᠪᠠᠯ ᠯᠠᠮᠠ ᠭᠤᠸᠠᠢ ᠳᠠᠨ ᠳᠤ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠮᠤᠷᠢ ᠪᠠᠷᠢᠨ᠎ᠠ》 ᠭᠡᠯ᠎ᠡ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠪᠢ ᠡᠨᠠ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠠᠯᠪᠠᠳᠤ ᠰᠢᠤ ᠳ᠋ᠠ ᠭᠡᠳ ᠯᠠᠮᠠ ᠨᠠᠮᠪᠠᠳᠠᠢ ᠵᠠᠯᠪᠠᠷᠢᠪᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠮᠤᠷᠢ ᠪᠠᠷᠢᠨ᠎ᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠳᠠᠨᠢᠳᠠᠭ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠶᠤᠮ ᠳ᠋ᠠ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠲᠤ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠯ ᠭᠢᠵᠤ ᠦᠭ‍ᠭᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠢ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠭᠢᠨ ᠮᠠᠳᠠᠪᠠᠯ ᠨᠠᠮᠢ᠋ᠢ ᠥᠵᠡᠭᠦ ᠪᠠᠨ ᠪᠣᠯᠢᠨ᠎ᠠ ᠰᠢᠤ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠪᠢ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠮᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠳ ᠪᠠᠳᠠᠷᠴᠢ ᠶᠠᠪᠣᠵᠠᠢ᠃

ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠪᠣᠯ ᠵᠠᠰᠠᠠᠠᠳᠤ ᠬᠠᠨ ᠤ ᠴᠠᠭᠢᠭᠤᠷ ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠢ ᠯᠠᠮᠠ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠮᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠭᠡᠪᠠᠴᠤ ᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠳᠠᠩᠰᠢᠭ ᠤᠨ ᠵᠠᠭᠠᠨ᠂ ᠬᠠᠵᠠᠠᠠᠤ ᠡᠴᠠ ᠪᠣᠰᠤᠳ ᠮᠡᠭᠡ ᠭᠢᠳᠡᠭ᠌ ᠪᠠᠳᠠᠷᠴᠢ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠤᠨ ᠳᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠣᠠᠠᠳᠤ ᠭᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠢ ᠯᠠᠪ ᠬᠠᠶᠠᠨ᠎ᠠ ᠪᠢᠵᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠢᠳᠡᠭᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠠ᠃

ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮᠴᠢᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠤ ᠪᠦᠭᠦ ᠠᠩᠠᠠᠠᠷᠤᠯ ᠰᠢᠪᠠᠨ ᠵᠤᠠᠠᠰᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠪᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠥᠭ᠌ ᠰᠢᠯᠵᠢᠵᠤ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠭᠢᠨᠢ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠡᠨᠠ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠳᠤ ᠪᠣᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡ ᠨᠢ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠨᠢ ᠵᠤᠪᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠠ᠃ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠨᠢ ᠵᠤᠪᠠᠠᠠᠤ ᠶᠢᠨ ᠣᠴᠢᠷ ᠪᠣᠯ ᠪᠠᠳᠠᠷᠴᠢ ᠰᠦᠷᠡᠭᠡᠢ ᠪᠦᠭᠡ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠢ ᠮᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠡᠷ᠎ᠠ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠢ ᠮᠠᠳᠠᠪᠠᠴᠤ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠪᠦᠭᠡ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠢ ᠭᠡᠨ ᠴᠤ ᠮᠡᠳᠡᠭᠦ ᠦᠭᠡᠶ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠬᠠᠨ ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ᠁ ᠭᠡᠳ ᠵᠠᠰᠠᠭᠤᠯ ᠨᠢ ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠤᠨ ᠴᠤᠯᠠ ᠶᠢ ᠳᠠᠭᠤᠳᠠᠵᠤ ᠡᠭᠢᠯᠡᠭᠦ ᠳᠤ ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠡᠪ ᠮᠠᠭᠤᠠᠠᠠᠨ ᠲᠡᠶ ᠰᠢᠪᠠᠨ ᠳᠠᠯᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠤ ᠵᠠᠭᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠵᠤᠠᠠᠰᠤᠨ ᠰᠠᠠᠳᠤᠷᠴᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠳᠤᠯᠮ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠤᠨ ᠨᠢᠳᠤ ᠪᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠢᠨᠢᠶᠠᠪᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠴᠤ ᠰᠠᠢ᠌ᠠᠠᠠᠨ ᠡᠷ᠎ᠠ ᠶᠤᠮ ᠡ᠃ ᠭᠡᠪᠠᠴᠤ ᠳᠠᠷᠠ ᠪᠠᠳᠠᠷᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠡᠭᠡ ᠳᠠᠩᠴᠢ ᠭᠡᠴᠡᠭᠦᠤ ᠳ᠋ᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠤᠢ᠌ᠴᠢᠪᠠᠯ ᠴᠤ ᠡᠨᠠ ᠪᠠᠳᠠᠷᠴᠢ ᠳᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠵᠤ᠂ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠶᠢᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠮᠠᠭᠤᠬᠠᠢ ᠳᠤᠷᠤᠮᠵᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠳ᠋ᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠴᠤ ᠠᠵᠠ ᠲᠡᠶ ᠯᠠ ᠰᠠᠨ ᠭᠡᠭᠦ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠣᠯᠠᠨ ᠤ ᠳᠤᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠳᠠᠰᠤᠷᠠᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠳᠠᠮᠵᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠠ᠃

ᠪᠠᠳᠠᠷᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠪᠠᠷᠣᠢ᠌ᠨ᠂ ᠰᠢᠳᠤ ᠨᠢ ᠳᠠᠴᠢᠭᠢᠨᠠᠨ ᠭᠢᠭᠦ ᠮᠡᠭᠡ ᠪᠠᠨ ᠪᠢᠰᠢᠯᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠨᠠ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠢ᠃ ᠵᠤᠷᠢᠭ ᠵᠢᠷᠦᠭᠡ ᠮᠠᠭᠤᠳᠠᠢ ᠡᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠠᠷᠰᠯᠠᠨ ᠤ ᠰᠦᠷ ᠥᠵᠡᠭᠦᠯᠵᠤ ᠮᠤᠠᠠᠤᠭᠤ ᠪᠣᠯᠭᠠᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠤᠷᠤ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠡᠷ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠥᠮᠡᠭᠡᠢ ᠥᠭᠡ ᠪᠠᠷ ᠣᠳᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠤᠨ ᠣᠠᠠᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠮᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠪᠣᠰᠠᠨᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃

ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠢ ᠰᠦᠷᠳᠡᠭᠦᠯᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠢ ᠪᠠᠳᠠᠷᠴᠢ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠮᠠᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠳᠤᠯᠠ ᠡᠨᠠ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠦ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠠ᠃ ᠪᠠᠰᠠ ᠬᠤᠷᠤ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠬᠤᠰᠤᠭᠠᠤᠨ ᠠᠭᠤᠵᠢᠮ ᠳᠠᠢ᠌ᠪᠣᠩ ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠤᠨ ᠣᠠᠠᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠮᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠰᠠᠯᠭᠠᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠶᠢ ᠣᠢ᠌ᠯᠠᠭᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠭᠡᠨᠡᠳᠡᠭᠦᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠤᠨ ᠰᠢ᠌ᠳᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠮᠡᠭᠡ ᠭᠢᠭᠦ ᠨᠢ ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠢ ᠣᠨᠠᠭᠠᠠᠠᠤ ᠭᠠᠠᠠᠴᠠ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠣᠳᠤᠪᠠ᠃ ᠭᠡᠭᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠯᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠯ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠳᠡᠮᠳᠡᠭ᠌ ᠦᠭ‍ᠭᠦ ᠪᠠᠢ᠌ᠬ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠣᠳᠤᠨ ᠭᠦᠯᠢᠶᠡᠨ᠎ᠡ᠃

ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠨᠢᠭᠡ ᠭᠡᠰᠡᠭ᠌ ᠪᠠᠷᠢᠵᠤ ᠠᠪᠠᠠᠤ ᠭᠡᠵᠤ ᠣᠷᠤᠯᠳᠤᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠪᠠᠳᠠᠷᠴᠢ ᠵᠠᠢ᠌ᠯᠠᠭᠠᠤᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠵᠠᠭᠠᠨ ᠵᠢᠭᠠᠭᠠᠤᠨ ᠦᠭ‍ᠭᠦᠨ᠎ᠡ᠃ ᠪᠢᠳᠡᠭᠡᠢ ᠶᠠᠭᠠᠷᠠ ᠭᠦᠤ ᠮᠢᠨᠢ ᠭᠡᠵᠤ ᠰᠠᠢ᠌ᠳ ᠸᠠᠩ ᠤᠨ ᠬᠠᠰᠢᠷ ᠪᠣᠭᠤᠷᠤᠯ ᠴᠢᠨ᠋ᠸ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠳᠠᠩᠰᠢᠭ ᠲᠤ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭᠤᠯ ᠡᠪᠦᠭᠡᠨ ᠵᠤᠠᠠᠰᠤᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠯᠤᠭᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠭᠡᠯᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠠ᠃

ᠭᠤᠤᠯ ᠠᠰᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠡᠴᠠ ᠪᠣᠰᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠵᠢᠵᠢᠩᠭᠡᠨ ᠬᠤᠢ ᠡᠷᠭᠢᠯᠳᠦᠭ᠍ᠰᠡᠭᠡᠷ ᠤᠢ᠌ᠷᠠᠳᠤᠨ ᠢᠷᠡᠭᠦ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠨᠢᠳᠤᠨ ᠤ ᠪᠤᠯᠤᠩ ᠶᠢᠡᠷ ᠠᠵᠢᠵᠤ ᠯᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠡᠮᠳᠡᠭ᠌ ᠭᠡᠵᠤ ᠢᠳᠡᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠠᠳᠠᠷᠴᠢ ᠬᠤᠢ ᠶᠢ ᠢᠷᠡᠮᠡᠭ᠍ᠴᠡ ᠠᠳᠬᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠭᠡᠰᠡᠭ᠌ ᠰᠢᠷᠤᠢ ᠪᠠᠨ ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠤᠨ ᠨᠢᠳᠤ ᠣᠷᠤᠭᠤ ᠰᠠᠴᠤᠭᠠᠤᠨ ᠰᠢ᠌ᠳᠤᠨ ᠣᠷᠤᠵᠤ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠭᠦᠯ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠳᠠᠷᠠᠠᠠᠨ ᠳᠤᠳᠤᠭᠤᠷ ᠳᠡᠭᠡᠭᠡ ᠪᠠᠨ ᠣᠷᠢᠶᠠᠵᠤ ᠭᠡᠳᠡᠷᠭᠦ ᠨᠢ ᠳᠠᠷᠤᠠᠠᠤ ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠦᠭᠦ ᠭᠦᠴᠤ ᠪᠠᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠦᠭ‍ᠭᠦᠯ᠎ᠡ᠃

ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠨᠢᠳᠤᠨ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠨᠤᠠᠳᠠᠭ ᠰᠢᠷᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠷᠭᠡᠭ᠌ ᠣᠷᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠡᠴᠠ ᠦᠷᠦᠭᠡᠰᠤᠨ ᠨᠢᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠠᠨᠢᠠᠠᠰᠠᠨ ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠭᠠᠷ ᠶᠢᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠪᠠᠳᠠᠷᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠠᠠᠤᠢ ᠣᠷᠤᠭᠤ ᠭᠦᠴᠦᠳᠡᠢ ᠠᠯᠠᠭᠠᠳᠠᠵᠤ᠂ ᠪᠦᠭᠦ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠲᠦᠯᠭᠢᠵᠤ ᠣᠷᠭᠢᠠᠠᠰᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠳᠠᠷᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠭᠡ ᠣᠷᠢᠶᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠭᠦᠯ ᠨᠢ ᠮᠠᠭᠢᠷᠠᠯᠳᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠴᠢᠭ᠌ ᠶᠢᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠮᠤᠯᠳᠤᠷᠠᠵᠤ ᠰᠢᠷᠭᠤᠴᠢᠨ ᠣᠷᠤᠠᠠᠰᠢ ᠣᠨᠠᠠᠠᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠭᠠᠷ ᠶᠢᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠳᠤᠯᠵᠤ ᠠᠪᠣᠯ᠎ᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠪᠦᠭ᠍ᠰᠡ ᠣᠷᠤᠭᠤ ᠨᠢ ᠠᠯᠠᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠤᠨ᠂ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠭᠦᠯ ᠢ ᠨᠢ ᠳᠤᠷᠭᠤ ᠭᠡᠵᠤ ᠡᠪᠦᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭᠤᠯᠴᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ ᠭᠦᠴᠤ ᠪᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠬᠠᠰᠭᠢᠷᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠶᠢ ᠶᠤᠰᠤᠴᠢᠯᠠᠨ ᠭᠢᠪᠠᠯ ᠪᠠᠳᠠᠷᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠳᠤ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠳᠦᠷᠦᠭᠦᠤ ᠣᠷᠤᠠᠠᠰᠢ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠷᠠᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠳᠠᠪᠠᠷᠢᠵᠤ ᠭᠤᠯᠳᠣᠢ᠌ᠪᠠ᠃

ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮᠴᠢᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠬᠠᠰᠭᠢᠷᠤᠯᠳᠤᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠯᠳᠤᠵᠤ 《ᠪᠠᠷᠳᠠᠮ ᠠᠮᠠᠳᠤ᠂ ᠰᠢᠷᠤᠢ ᠡᠮᠭᠦᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ》᠂ 《ᠪᠣᠯᠢᠭᠠᠴᠢ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠷᠠᠮ᠎ᠠ》᠃ 《ᠥᠭᠡᠳᠡ ᠦᠭᠡᠶ ᠠᠮᠢᠳᠠᠨ᠃ ᠢᠩᠭᠢᠭᠦ ᠯᠠ ᠶᠤᠰᠤᠳᠠᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ》 ᠭᠡᠯᠴᠡᠪᠡ᠃

ᠪᠠᠳᠠᠷᠴᠢ ᠪᠣᠰᠤᠭᠠᠤᠨ ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠲᠤ ᠪᠠᠭᠤᠯᠳᠠ ᠪᠠᠨ ᠦᠭ‍ᠭᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠳᠤᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ 《ᠭᠣᠢ᠌ᠯᠢᠠᠴᠢᠨ ᠳᠤ ᠭᠦᠶ‍ᠦᠵᠤ ᠣᠷᠭᠢᠳᠠᠭ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠠᠢ᠃ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠳᠠᠷᠴᠢᠨ ᠡᠴᠠ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠭᠤᠤᠮᠠᠢ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠭᠢᠯ᠎ᠠ》 ᠭᠡᠵᠤ ᠰᠢᠳᠤ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠵᠥᠭᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠠ᠃

ᠡᠨᠠ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠳᠤ ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠳᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠵᠤ᠂ ᠪᠠᠬ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠬᠠᠨᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠪᠠᠳᠠᠷᠴᠢ ᠶᠢ ᠢᠯᠠ ᠳᠠᠯᠳᠠ ᠱᠤᠤᠯᠠᠨ ᠢᠨᠢᠶᠠᠯᠳᠤᠪᠠ᠃

ᠡᠭᠦᠨ ᠡᠴᠠ ᠬᠣᠢ᠌ᠰᠢ ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠰᠠᠢ᠌ᠳ ᠸᠠᠩ ᠤᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠣᠯᠠᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠤ ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠳᠠᠯᠠᠷᠠᠠᠠᠯ ᠢ ᠳᠠᠳᠠᠵᠤ ᠭᠦᠡᠳᠦᠳᠡᠢ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃

ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠴ·ᠯᠤᠳᠤᠢ᠌ᠳᠠᠮᠪᠠ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 18001
ᠴᠠᠭ᠄ 2007 ᠤᠨ ᠤ 11 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 05
ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ