ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ
ᠠᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠂ ᠭᠡᠭᠡᠪᠴᠢ ᠪᠡᠷ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠶᠢᠷᠲᠢᠨᠴᠦ
ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠂ ᠲᠠᠩᠱᠠᠨ ᠶᠢᠠᠷ ᠠᠶᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠤᠯᠠ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ

ᠪᠠᠷᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠠᠬᠤᠢ ᠪᠣᠯ ᠦᠨᠡᠨ ᠶᠤᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠨᠡᠪᠳᠡᠷᠡᠭᠦ ᠴᠤᠷ ᠤᠨ ᠭᠠᠭᠴᠠ ᠳᠦᠳᠠ ᠵᠠᠮ ᠮᠦᠨ᠃


᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠪᠠᠢ᠌ᠷᠤᠨ


ᠨᠢᠭᠡ᠂ ᠰᠠᠷᠠᠯ ᠥᠩᠭᠡᠳᠡᠢ ᠳᠠᠩᠱᠠᠨ

2007 ᠣᠨ ᠤ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷᠠᠢ᠌ᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠴᠢ ᠪᠠᠷ᠂ ᠪᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠦᠯᠦᠭ᠌ ᠭᠦᠯᠦᠰᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯᠴᠢᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠶᠠᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠳᠡᠭᠦᠦᠨᠡᠷ ᠲᠡᠶ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠪᠠᠷ ᠯᠢᠠᠲᠦ᠋ᠩ ᠡᠴᠡ ᠳᠠᠩᠱᠠᠨ ᠭᠦᠷᠭᠦ ᠠᠶᠠᠠᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠳᠤ ᠭᠠᠷᠤᠯ᠎ᠠ᠃ ᠣᠮᠠᠷ᠎ᠠ ᠵᠥᠭ᠌ ᠡᠴᠡ ᠭᠦᠢᠳᠡᠨ ᠰᠠᠯᠭᠢ ᠢᠰᠭᠢᠷᠤᠨ ᠬᠠᠤᠭᠢᠵᠤ ᠪᠦᠳᠦᠭᠦᠨ ᠪᠦᠳᠦᠭᠦᠨ ᠴᠠᠰᠤᠨ ᠯᠠᠪᠰᠠ ᠬᠠᠶᠠᠯᠠᠨ ᠳᠡᠭ᠍ᠷᠢ ᠠᠪᠣ ᠭᠡᠴᠡᠭᠦᠤ ᠮᠠᠭᠤᠬᠠᠢ ᠪᠣᠷᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠ᠃ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠳᠡᠭ᠌ ᠡᠴᠡ ᠳᠤᠭᠤᠭᠰᠢ ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠊ᠭ᠍‍ᠷᠠᠳᠦ᠋ᠰ ᠭᠦᠷᠴᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠬᠤ ᠳᠤ᠂ ᠳᠡᠷᠭᠡᠨ ᠳᠤᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠠᠮᠢᠰᠬᠤᠯ ᠨᠢᠯ ᠭᠢᠵᠤ᠂ ᠵᠤᠵᠠᠭᠠᠯᠠᠵᠤ ᠡᠮᠦᠰᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ ᠪᠠᠨ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷ ᠶᠢᠡᠷ ᠳᠠᠢ᠌ᠴᠢᠵᠤ ᠰᠠᠭᠤᠭᠠᠤᠨ ᠳᠡᠷᠭᠡᠨ ᠳᠸᠯᠸᠢᠰ ᠡᠴᠡ ᠱᠤᠭ ᠢᠨᠢᠶᠠᠳᠤᠮ ᠲᠡᠶ ᠵᠥᠴᠦᠭᠡ ᠰᠤᠨᠢᠷᠬᠠᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠯ᠎ᠠ᠃ ᠳᠡᠭᠡᠭᠡᠤᠨ ᠳᠸᠯᠸᠢᠰ ᠤᠨ ᠥᠢᠮᠡᠭᠡᠨ ᠪᠠ ᠳᠡᠷᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠠᠵᠢᠯᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠨᠣᠢ᠌ᠷᠮᠤᠭᠯᠠᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠮᠡᠳᠡᠭᠦ ᠳᠤ ᠳᠠᠩᠱᠠᠨ ᠬᠤᠳᠠᠨ ᠳᠤ ᠭᠦᠷᠴᠢᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠠᠢ᠃

ᠳᠠᠩᠱᠠᠨ ᠬᠤᠳᠠ ᠨᠢ ᠨᠠᠢ᠌ᠰᠯᠠᠯ ᠪᠠᠭᠡᠵᠢᠩ ᠤᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨ᠎ᠡ᠂ ᠪᠦᠸᠧᠬᠠᠢ ᠳᠠᠩᠭᠢᠰ ᠤᠨ ᠬᠣᠢ᠌ᠳᠤ ᠡᠷᠭᠢ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠳᠢᠶᠠᠠᠵᠢᠨ ᠬᠤᠳᠠ ᠲᠡᠶ ᠣᠢ᠌ᠷᠠᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠠᠢ ᠲᠡᠶ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠬᠤᠳᠠ ᠣᠴᠤᠭᠯᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠷᠢᠰᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ᠃ ᠳᠠᠯᠠᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠣᠨ ᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠭᠦᠳᠡᠯᠦᠯᠳᠡ ᠡᠴᠡ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠡᠨᠡ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠨ ᠢ ᠪᠢ ᠮᠡᠳᠡᠭᠦ ᠦᠭᠡᠶ᠂ ᠪᠣᠳᠤᠬᠤ ᠳᠤ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠠᠮᠢᠳᠠᠨ ᠦᠳᠦ ᠬᠤᠷᠤᠬᠠᠢ ᠰᠢᠭ ᠠᠪᠠᠭᠠᠷᠠᠯᠳᠤᠨ ᠳᠡᠷᠭᠡ ᠮᠤᠳᠤ ᠳᠦᠭ᠍ᠵᠢᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠴᠢᠬᠤᠯ ᠢᠪᠴᠤᠤ ᠵᠡᠭᠡᠯᠢ ᠭᠤᠳᠤᠮᠵᠢ ᠲᠡᠶ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠬᠤᠳᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠳᠠᠮᠵᠢᠭ ᠦᠭᠡᠶ᠃ ᠳᠠᠷᠠ ᠣᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠭᠦᠳᠡᠯᠦᠯᠳᠡ ᠳᠤ ᠨᠢᠭᠡᠯᠡ ᠳᠤᠤᠷ᠎ᠠ ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠥᠭᠦᠵᠤ᠂ ᠪᠣᠢ ᠪᠦᠭᠦᠢ ᠠᠰᠠᠷ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠡᠭᠦᠷᠡᠵᠤ ᠳᠠᠭᠤᠰᠤᠭᠠᠤᠨ ᠴᠤᠴᠠᠷᠬᠠᠢ ᠪᠠᠭᠤᠷᠢ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌᠃ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠣᠯᠤᠰ ᠶᠠᠭᠤ ᠪᠠᠷ ᠬᠤᠮᠰᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠠ ᠴᠤ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠪᠠᠶᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠡᠢ᠌ᠮᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠤᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠭᠤᠷᠢ ᠶᠢ ᠰᠢᠷᠭᠤᠯᠵᠢ ᠰᠢᠷᠤᠢ ᠨᠡᠭᠦᠯᠭᠡᠭᠦ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠵᠥᠭᠡᠭᠡᠵᠤ ᠬᠠᠶᠠᠭᠠᠤᠨ ᠣᠷᠤ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠳᠡᠭ᠍ᠰᠢᠯᠡᠵᠤ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠥᠷᠭᠡᠨ ᠠᠭᠤᠳᠠᠮ ᠳᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠲᠡᠶ᠂ ᠭᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠳᠠᠷᠳᠠᠩ ᠽᠸᠮᠸᠨ᠋ᠲ᠋ (ᠱᠣᠢ᠌ᠨᠢ)ᠵᠠᠮ ᠪᠠ ᠭᠡᠪ ᠲᠤ ᠳᠠᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠤᠷᠤᠳ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠠᠷᠢᠮᠳᠠᠳᠤ ᠠᠰᠠᠷ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠭ᠍ᠳᠡᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠳᠠᠩᠱᠠᠨ ᠢ ᠪᠣᠰᠬᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃ ᠳᠡᠭᠡᠭᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠦᠭᠦᠨ ᠳᠤ ᠬᠠᠳᠠᠭᠤ ᠪᠠᠷᠢᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠳᠤᠭᠳᠠᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠨ ᠳᠠᠰ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠭᠦᠳᠡᠯᠦᠯᠳᠡ ᠳᠤ ᠨᠤᠷᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠶᠢ ᠪᠠᠳᠤᠯᠠᠬᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠍ᠳᠡᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ᠃ ᠢᠩᠭᠢᠭᠡᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠭᠡᠮᠵᠢᠶᠡᠨ ᠤ ᠪᠸᠲ᠋ᠤᠨ ᠽᠸᠮᠸᠨ᠋ᠲ᠋ ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭ᠍ᠳᠡᠭᠦ ᠪᠣᠯᠵᠤ᠂ ᠴᠤᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠴᠤᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠯᠳᠤ ᠳᠡᠷᠭᠡ ᠪᠠᠷ ᠳᠦᠭᠦᠷᠡᠩ ᠽᠸᠮᠸᠨ᠋ᠲ᠋ ᠠᠴᠢᠶᠠᠯᠠᠭᠠᠤᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠰᠦᠨᠢ ᠵᠤᠭᠰᠤᠯ ᠦᠭᠡᠶ ᠳᠠᠩᠱᠠᠨ ᠣᠷᠤᠭᠤ ᠴᠢᠤᠠᠬᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠠ ᠴᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠍ᠴᠡᠭᠡ ᠶᠢ ᠬᠠᠩᠭ᠋ᠠᠵᠤ ᠳᠡᠢ᠌ᠯᠭᠦ ᠦᠭᠡᠶ ᠶᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ᠌ᠯᠠᠯᠳᠠᠨ ᠨᠡᠷ ᠡᠨᠡ ᠵᠠᠪᠰᠢᠶᠠᠨ ᠢ ᠠᠯᠳᠠᠯ ᠦᠭᠡᠶ ᠽᠸᠮᠸᠨ᠋ᠲ᠋ ᠶᠢᠨ ᠣᠢ᠌ᠯᠠᠤᠠᠪᠣᠷᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠤᠯᠵᠤ ᠡᠭᠢᠯᠡᠭᠦ ᠳᠤ᠂ ᠭᠦᠷᠦᠩᠭᠡ ᠮᠥᠩᠭᠦ ᠲᠡᠶ ᠬᠤᠪᠢ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠴᠤ ᠭᠢᠷᠢ ᠭᠢᠷᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦᠭᠦᠭᠡᠷᠦᠮᠵᠢ ᠣᠷᠤᠭᠤᠯᠤᠨ ᠬᠤᠯᠠᠩ ᠪᠣᠰᠬᠠᠵᠤ ᠽᠸᠮᠸᠨ᠋ᠲ᠋ ᠣᠢ᠌ᠯᠠᠤᠠᠪᠣᠷᠢᠯᠠᠵᠤ ᠡᠭᠢᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠶᠢᠡᠷ᠂ ᠽᠸᠮᠸᠨ᠋ᠲ᠋ ᠶᠢᠨ ᠣᠢ᠌ᠯᠠᠤᠠᠪᠣᠷᠢ ᠳᠠᠩᠱᠠᠨ ᠤ ᠬᠠᠪᠢ ᠳᠤ ᠬᠤᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠭᠢ ᠬᠤᠯᠤᠰᠤᠨ ᠰᠦᠶ᠎ᠠ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠰᠢᠭᠣᠢ᠌ᠷᠠᠨ ᠪᠣᠰᠴᠤ ᠠᠵᠤ ᠥᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢᠵᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠳᠠᠩᠱᠠᠨ ᠢ ᠪᠣᠢ ᠪᠣᠯᠭᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠳᠠᠩᠱᠠᠨ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠭᠤᠷᠢᠭ ᠲᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠬᠤ ᠣᠯᠠᠨ ᠽᠸᠮᠸᠨ᠋ᠲ᠋ ᠶᠢᠨ ᠣᠢ᠌ᠯᠠᠤᠠᠪᠣᠷᠢ ᠶᠢ ᠭᠡᠯᠡᠭᠦ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠷ᠂ ᠳᠠᠩᠱᠠᠨ ᠢ ᠭᠠᠷᠤᠭᠠᠤᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠠᠰᠢ ᠵᠠᠭᠤᠭᠠᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠶᠠᠪᠣᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠬᠤᠷᠳᠤᠴᠠᠳᠤ ᠵᠠᠰᠠᠮᠠᠯ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠭᠦᠪᠠᠭᠡ ᠪᠠᠷ ᠽᠸᠮᠸᠨ᠋ᠲ᠋ ᠶᠢᠨ ᠣᠢ᠌ᠯᠠᠤᠠᠪᠣᠷᠢ ᠤᠳ ᠡᠩᠨᠡᠷᠡᠨ ᠵᠠᠯᠭᠠᠯᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃ ᠳᠠᠩᠱᠠᠨ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠠᠭ ᠪᠦᠸᠧᠬᠠᠢ ᠳᠠᠩᠭᠢᠰ ᠤᠨ ᠬᠣᠢ᠌ᠳᠤ ᠭᠦᠪᠠᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠰᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ ᠶᠢᠡᠷ᠂ ᠨᠤᠮᠤᠬᠠᠨ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠭᠢᠭᠯᠢᠭ᠌ ᠨᠣᠢ᠌ᠳᠠᠨ ᠰᠠᠯᠭᠢᠨ ᠳᠤ ᠨᠥᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭ᠍ᠳᠡᠵᠤ ᠳᠦᠷᠪᠡᠨ ᠣᠯᠠᠷᠢᠯ ᠳᠤᠷᠰᠢ ᠪᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠰᠠᠭᠠᠷᠠᠯ ᠥᠩᠭᠡ ᠪᠠᠷ ᠪᠣᠳᠤᠩᠳᠠᠨ ᠭᠡᠭᠡᠨ ᠨᠠᠷᠠ ᠶᠢ ᠣᠯᠵᠤ ᠬᠠᠷᠠᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠶ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠳᠡᠭ᠍ᠷᠢ ᠶᠢ ᠪᠠᠭᠠᠨᠠᠳᠤᠮ᠎ᠠ ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠬᠤᠯᠠᠩ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠭᠠᠭᠢᠬᠤ ᠪᠠᠷᠠᠭᠠᠨ ᠣᠳᠤᠭ᠎ᠠ᠂ ᠽᠸᠮᠸᠨ᠋ᠲ᠋ ᠶᠢᠨ ᠣᠢ᠌ᠯᠠᠤᠠᠪᠣᠷᠢ ᠡᠴᠡ ᠪᠣᠷᠭᠢᠬᠤ ᠪᠢᠴᠢᠯ ᠳᠤᠭᠤᠰᠤ ᠳᠠᠩᠱᠠᠨ ᠤ ᠠᠭᠠᠷ ᠲᠤ ᠬᠣᠢ᠌ᠯᠠᠷᠠᠵᠤ 《ᠪᠠᠷᠠᠭᠠᠨ ᠡᠭᠦᠯᠡᠰ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢ ᠳᠠᠷᠤᠭᠰᠠᠨ》 ᠪᠣᠭᠢᠷᠳᠠᠯᠳᠤ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠭᠦᠯᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠠᠵᠢ᠃ ᠳᠠᠩᠱᠠᠨ ᠳᠤ ᠭᠦᠷᠦᠭ᠍ᠰᠡᠳ ᠲᠤ ᠦᠭ‍ᠭᠦ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠭᠦᠨ ᠰᠠᠭᠤᠭᠳᠠᠯ ᠭᠡᠪᠠᠯ ᠠᠰᠠᠷ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠨᠢ ᠠᠪᠣᠭᠠᠤᠨ ᠵᠡᠭᠡᠯᠢ ᠭᠤᠳᠤᠮᠵᠢ ᠭᠦᠷᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠪᠦᠷ ᠰᠠᠭᠠᠷᠠᠯ ᠥᠩᠭᠡᠳᠡᠢ ᠪᠦᠭᠡᠤᠨ᠂ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠭᠦᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠷᠢᠶᠠᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠢᠭᠰᠠᠨ ᠳᠠᠷᠢᠮᠠᠯ ᠤᠳ ᠭᠦᠷᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠦᠨᠡᠰᠤᠨ ᠴᠠᠩ ᠳᠠᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ ᠪᠣᠯᠬᠤᠷ ᠠᠯᠢ ᠵᠥᠭ᠌ ᠳᠤᠨᠢ ᠬᠠᠷᠠᠪᠠᠴᠤ ᠠᠮᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠭᠦᠴᠤᠨ ᠦᠭᠡᠶ ᠰᠠᠭᠠᠷᠠᠯ ᠥᠩᠭᠡ᠃ ᠳᠡᠭᠡᠭᠦ ᠳᠤ ᠡᠨᠡ ᠣᠯᠠᠨ ᠰᠢᠭᠣᠢ᠌ᠷᠠᠨ ᠪᠣᠰᠤᠭᠰᠠᠨ ᠭᠦᠡᠳᠤ ᠭᠦᠩᠭᠡᠨ ᠠᠵᠤ ᠣᠢ᠌ᠯᠠᠤᠠᠪᠣᠷᠢ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠣᠯᠤᠰ ᠠᠷᠠᠤᠨ ᠤᠨ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠭᠡᠢ ᠥᠷᠳᠡᠭ᠌ ᠳᠤᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠷᠢ ᠶᠢ ᠡᠵᠡᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠦᠨ᠎ᠡ ᠥᠷᠳᠡᠭ᠌ ᠢ ᠡᠭᠦᠳᠤᠨ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠠᠵᠢ᠃

2᠂ ᠽᠸᠮᠸᠨ᠋ᠲ᠋ (ᠱᠣᠢ᠌ᠨᠢ)ᠵᠢᠨ ᠣᠢ᠌ᠯᠠᠤᠠᠪᠣᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠯᠦᠰᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯᠴᠢᠨ

ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠤᠯᠤᠯᠳᠠ ᠪᠠᠷ ᠳᠠᠮᠵᠢᠭᠠᠤᠨ ᠳᠠᠩᠱᠠᠨ ᠬᠤᠳᠠ ᠨᠢᠭᠡᠨᠳᠡ ᠴᠤ᠋ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠳᠦᠷᠭᠦ ᠪᠠᠷ ᠭᠡᠯᠪᠠᠷᠢᠵᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠤᠯᠤᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠪᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠶ ᠮᠥᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠡᠴᠡ ᠡᠳᠦᠷ ᠥᠷᠭᠡᠵᠢᠨ ᠳᠠᠯᠠᠵᠤ ᠽᠸᠮᠸᠨ᠋ᠲ᠋ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠍ᠴᠡᠭᠡ ᠶᠡᠭᠡᠳᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠶᠢᠡᠷ᠂ ᠽᠸᠮᠸᠨ᠋ᠲ᠋ ᠶᠢᠨ ᠣᠢ᠌ᠯᠠᠤᠠᠪᠣᠷᠢᠯᠠᠯ ᠮᠦᠨ ᠭᠦ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠷᠠᠯ ᠱᠠᠳᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠭᠠᠷ᠃ ᠡᠨᠡᠭᠦ ᠪᠣᠭᠢᠷᠳᠠᠯ ᠶᠡᠭᠡᠳᠡᠢ ᠣᠢ᠌ᠯᠠᠤᠠᠪᠣᠷᠢ ᠳᠤ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭᠰᠠᠤᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠵᠢᠯ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠷ ᠽᠸᠮᠸᠨ᠋ᠲ᠋ ᠳᠤ ᠬᠤᠤᠷᠳᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠠᠭᠤᠰᠭᠢᠨ ᠡᠪᠠᠦᠡᠴᠢᠨ ᠣᠯᠤᠭᠠᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠬᠤ ᠴᠢᠳᠠᠪᠣᠷᠢ ᠠᠯᠳᠠᠬᠤ ᠠᠶᠤᠯ ᠲᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ᠃ ᠢᠩᠭᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠭᠦᠴᠤᠨ ᠤ ᠠᠵᠢᠯᠴᠢᠨ ᠤ ᠢᠷᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢ ᠪᠠᠳᠤᠯᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠪᠠᠷᠭᠡᠳᠡᠢ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠨᠥᠭᠦᠴᠡᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠰᠠᠢ᠌ᠵᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠴᠠᠯᠢᠩ ᠭᠦᠯᠦᠰᠤ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠥᠰᠭᠡᠭᠦ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠠᠪᠴᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ᠃ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠣᠴᠢᠭᠰᠠᠨ ᠳᠠᠷᠠ ᠣᠢ᠌ᠯᠠᠤᠠᠪᠣᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠵᠡᠨ ᠨᠢ ᠪᠢᠳᠠᠨ ᠢ ᠥᠵᠡᠮᠡᠭ᠍ᠴᠡ ᠨᠠᠭᠠᠴᠤ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠠᠩᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠵᠤ ᠠᠷᠢᠭᠢ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠭᠠᠨ ᠭᠦᠡᠳᠦᠦᠡᠭᠡᠨ ᠵᠤᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃ ᠭᠦᠯᠦᠰᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯᠴᠢᠨ ᠤ ᠡᠳᠦᠷ ᠤᠨ ᠭᠦᠯᠦᠰᠤ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠳᠦᠭᠦᠷᠢᠭ᠌ ᠭᠦᠷᠳᠡᠭ᠌ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠨᠢ ᠭᠦᠡᠳᠤ᠃ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠵᠢᠩ ᠤᠨ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠽᠸᠮᠸᠨ᠋ᠲ᠋ ᠶᠢ ᠳᠡᠪᠠᠷᠢᠭᠡᠤᠨ ᠳᠡᠷᠭᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠠᠴᠢᠶᠠᠯᠯᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠬᠠᠭᠠᠰᠬᠠᠨ ᠴᠠᠭ ᠪᠣᠯᠤᠯ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠦᠭᠦ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠭᠦᠯᠦᠰᠤ ᠪᠠᠭᠳᠠᠷᠠᠵᠤ ᠠᠮᠢᠰᠬᠤᠯ ᠪᠦᠭ᠍ᠴᠢᠮᠳᠡᠵᠤ ᠢᠷᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠣᠢ᠌ᠯᠠᠤᠠᠪᠣᠷᠢ ᠳᠤ ᠣᠷᠤᠭᠰᠠᠤᠨ ᠲᠤ ᠪᠠᠭᠡᠯᠡᠢ᠂ ᠠᠮᠠᠪᠴᠢ ᠪᠠ ᠠᠮᠢᠰᠬᠤᠯ ᠤᠨ ᠠᠮᠤᠷ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ ᠳᠠᠭᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠦᠭᠡᠭᠡᠵᠤ ᠥᠭ᠍ᠳᠡᠭ᠌ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠨᠢ ᠵᠡᠭᠦᠭᠦ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠦᠭᠡᠶ᠃ ᠣᠴᠢᠷ ᠨᠢ ᠳᠠᠢ᠌ᠮᠤ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠰᠤᠭ ᠲᠤ ᠠᠮᠠᠪᠴᠢ ᠵᠡᠭᠦᠭ᠍ᠰᠡᠭᠡᠷ ᠠᠮᠢᠰᠬᠤᠯ ᠪᠦᠳᠡᠵᠤ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠵᠤ ᠳᠡᠢ᠌ᠯᠭᠦ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠰᠤᠭ ᠲᠤ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠨᠦᠷᠭᠢᠷᠠᠨ ᠬᠤᠮᠭᠢ ᠽᠸᠮᠸᠨ᠋ᠲ᠋ ᠬᠣᠢ᠌ᠯᠠᠷᠠᠨ ᠭᠦᠪᠪᠦᠵᠤ᠂ ᠭᠡᠷᠡᠮ ᠬᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠢᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠭᠦᠷᠪᠠᠴᠤ ᠬᠤᠷᠤᠭᠤ ᠵᠤᠵᠠᠭᠠᠨ ᠦᠨᠡᠰᠤ ᠨᠠᠭᠠᠯᠳᠤᠵᠤ ᠪᠣᠰᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠵᠤᠭᠰᠤᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ᠂ ᠬᠠᠠᠳᠠᠭᠠᠰᠤ ᠦᠮᠦᠳᠦ ᠴᠢᠨᠢ ᠭᠦᠯᠦᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠱᠠᠯ ᠳᠡᠪᠳᠦᠭᠡᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠰᠠᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠽᠸᠮᠸᠨ᠋ᠲ᠋ ᠨᠤᠬᠤᠭᠳᠠᠭᠠᠤᠨ ᠬᠠᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠤᠳᠤᠨ ᠬᠠᠯᠢᠰᠤ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠳᠠᠷᠴᠠᠢ᠌ᠴᠢᠬᠠᠳᠠᠭ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠠ᠃ ᠣᠯᠠᠭᠠᠠᠪᠠᠢ᠌ᠴᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠢ᠌ᠠᠵᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠡᠢ᠌ᠮᠤ ᠣᠢ᠌ᠯᠠᠤᠠᠪᠣᠷᠢ ᠳᠤ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭᠠᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠭᠰᠠᠨ ᠳᠤ᠂ ᠡᠵᠢ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠡᠭᠡᠴᠢ ᠨᠢ ᠣᠷᠤ ᠳᠡᠪᠢᠰᠭᠡᠷ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ ᠬᠤᠨᠠᠷ ᠢ ᠨᠢ ᠣᠭᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠤᠨ ᠱᠤᠭᠰᠢᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠣᠭᠢᠯᠠᠯ᠎ᠠ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌᠃ ᠳᠠᠭᠢᠭᠠᠤᠨ ᠭᠡᠯᠡᠪᠠᠯ ᠡᠨᠡ ᠠᠵᠢᠯ ᠨᠢ ᠳᠠᠪᠴᠢᠶᠠᠷᠢ ᠰᠢᠠᠳᠠᠰᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠬᠤ ᠬᠠᠳᠠᠭᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠳᠤᠯᠠ ᠨᠢᠤᠯᠳᠤ ᠭᠡᠪᠷᠢᠭ᠌ ᠪᠦᠭᠡᠤᠨ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠭᠠᠮᠳᠠᠢ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠭᠢᠵᠤ ᠳᠡᠢ᠌ᠯᠭᠦ ᠠᠵᠢᠯ ᠪᠢᠰᠢ᠃ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠽᠸᠮᠸᠨ᠋ᠲ᠋ ᠶᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠡᠳᠦᠷ ᠳᠡᠪᠠᠷᠢᠭᠦ ᠳᠤ ᠡᠪᠴᠢᠭᠦᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠰᠤ ᠰᠢᠳᠠᠭᠳᠠᠭᠠᠤᠨ ᠨᠤᠯᠭᠤ ᠣᠴᠢᠵᠤ᠂ ᠭᠦᠯᠦᠰᠤ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠪᠦᠷᠢ ᠢᠷᠭᠢᠷᠠᠨ ᠡᠪᠠᠦᠡᠭᠦ ᠨᠢ ᠵᠢᠷᠦᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠰᠢᠷᠭᠤᠮᠠᠷ᠃ ᠰᠢᠳᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠢᠷᠬ᠎ᠠ ᠳᠠᠪ ᠰᠠᠭᠤᠵᠤ ᠠᠭᠠᠵᠢᠮ ᠶᠢᠡᠷ ᠵᠤᠵᠠᠭᠠᠷᠠᠵᠤ ᠢᠷᠠᠪᠠᠯ ᠰᠠ‍‌ᠶᠢ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠡᠴᠡ ᠠᠶᠤᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠨᠤᠷᠮ᠎ᠠ ᠳᠡᠭᠡᠭ᠍ᠰᠢᠯᠡᠵᠤ ᠢᠷᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠳᠡᠭᠡᠪᠠᠴᠤ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠵᠢᠩ ᠤᠨ ᠣᠭᠤᠳᠠ ᠶᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠳᠡᠪᠠᠷᠢᠭᠦ ᠳᠤ ᠠᠵᠢᠭ ᠦᠭᠡᠶ ᠰᠠᠨᠠᠭᠳᠠᠪᠠᠴᠤ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠳᠤᠨ ᠤ ᠳᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢ ᠳᠦᠭᠦᠷᠭᠡᠭᠦ ᠳᠤ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠣᠭᠤᠳᠠ ᠳᠠᠪᠠᠷᠢᠵᠤ᠂ ᠡᠳᠦᠷ ᠪᠦᠷᠢ ᠠᠳᠠᠭ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠮᠢᠩᠭ᠋ᠠᠨ ᠣᠭᠤᠳᠠ ᠠᠴᠢᠶᠠᠯᠯᠠᠬᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠍ᠳᠡᠢ᠃ ᠮᠢᠩᠭ᠋ᠠᠨ ᠣᠭᠤᠳᠠ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠴᠢᠨᠢ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠢᠰᠢ ᠳᠤᠯᠠ ᠭᠢᠷᠢ ᠪᠠᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠰᠢᠷᠪᠣᠰᠤ ᠶᠢ ᠰᠤᠩᠭ᠋ᠠᠵᠤ ᠣᠷᠭᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠣᠭᠤᠳᠠᠨ ᠠᠮᠰᠠᠷ ᠪᠢᠳᠡᠭᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠭᠦ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠠᠵᠢᠯ ᠨᠢ ᠭᠦᠩᠭᠡᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠴᠠᠯᠢᠩ ᠨᠢ ᠳᠤᠤᠷ᠎ᠠ᠂ ᠠᠷᠰᠠᠷ ᠵᠠᠷᠤᠬᠤ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠰᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠳᠠᠮᠠᠢ ᠥᠯᠡᠳᠡᠭᠦ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠳᠡᠭᠡᠭᠦ ᠳᠤ ᠳᠡᠭ᠍ᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠷᠠᠢ ᠬᠠᠷᠠᠵᠤ ᠳᠠᠩᠰᠤᠭ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠯᠳᠠ ᠪᠠᠨ ᠠᠪᠣᠭᠠᠤᠨ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠭᠤᠳᠠᠮ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠡᠷᠳᠤᠨ ᠳᠠᠪᠤᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠮᠠᠯᠵᠢᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯᠴᠢᠳ ᠬᠣᠢ᠌ᠴᠢᠰ ᠤᠳ ᠠᠯᠢ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠡᠢ᠌ᠮᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠭᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠠ᠃ ᠳᠡᠭᠡᠪᠠᠴᠤ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠬᠠᠯᠳᠠ᠂ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠷᠤᠯᠳᠠ ᠳᠤᠤᠷ᠎ᠠ ᠡᠢ᠌ᠮᠦᠷᠭᠦᠤ ᠭᠦᠯᠦᠰᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯᠴᠢᠨ ᠤ ᠡᠩᠨᠡᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠣᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ︕

ᠽᠸᠮᠸᠨ᠋ᠲ᠋ (ᠱᠣᠢ᠌ᠨᠢ)ᠵᠢᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠭᠦᠨ ᠪᠣᠯ ᠴᠠᠭᠢᠭᠤᠷ ᠭᠦᠴᠢᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠪᠣᠰᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠴᠠᠭᠢᠭᠤᠷ ᠭᠦᠴᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠮᠭᠢ ᠪᠣᠳᠠᠰ ᠠᠭᠤᠰᠭᠢᠨ ᠳᠤ ᠠᠷᠪᠢᠨ ᠬᠤᠷᠠᠮᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠠᠭᠤᠰᠭᠢᠨ ᠤ ᠭᠡᠪ ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠠᠷᠰᠢᠯᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠷᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ᠂ ᠠᠭᠤᠰᠭᠢᠨ ᠦᠮᠠᠨ ᠣᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠠᠮᠠᠷ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ᠃ ᠳᠠᠭᠢᠭᠠᠤᠨ ᠭᠡᠯᠡᠪᠠᠯ ᠠᠮᠢᠰᠬᠤᠯ ᠤᠨ ᠡᠷᠭᠡᠳᠡᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠽᠸᠮᠸᠨ᠋ᠲ᠋ ᠪᠠᠷ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠬᠣᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ ᠣᠭᠠᠬᠤ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠭᠢᠯᠪᠠᠷᠬᠠᠨ ᠴᠡᠪᠠᠷᠯᠡᠴᠢᠭᠦ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠪᠢᠰᠢ ᠨᠢ ᠭᠡᠴᠡᠭᠦᠤ᠃ ᠰᠤᠨᠤᠰᠬᠤ ᠳᠤ ᠵᠢᠷᠢᠮ ᠤᠨ ᠳᠤᠷᠵᠢ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠡᠨᠡ ᠣᠢ᠌ᠯᠠᠤᠠᠪᠣᠷᠢ ᠳᠤ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠵᠢᠯ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠽᠸᠮᠸᠨ᠋ᠲ᠋ ᠤᠨ ᠬᠤᠤᠷᠳᠠᠯᠳᠤ ᠠᠭᠤᠰᠭᠢᠨ ᠡᠪᠠᠦᠡᠴᠢᠨ ᠳᠤ ᠨᠡᠷᠪᠠᠭ᠍ᠳᠡᠭᠡᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠬᠤ ᠴᠢᠳᠠᠪᠣᠷᠢ ᠪᠠᠨ ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠪᠠᠷᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ᠂ ᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠪᠦᠭᠦᠨ ᠢ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ ᠳᠤ ᠡᠷᠭᠦᠭᠡᠤᠨ ᠭᠦᠷᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡᠶ᠂ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠨᠢ ᠭᠦᠴᠢᠷᠳᠡᠯᠳᠡᠢ ᠡᠴᠡ ᠪᠣᠯᠤᠭᠠᠤᠨ ᠠᠷᠤ ᠭᠡᠷ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠡᠴᠦᠰ ᠤᠨ ᠮᠦᠴᠡ ᠪᠠᠨ ᠭᠦᠯᠢᠶᠡᠵᠤ ᠪᠣᠢ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠳᠡᠭᠡᠭᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠭᠦᠯᠦᠰᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯᠴᠢᠨ ᠳᠤ 《ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠭᠡᠮᠳᠦᠯ ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠦᠪᠣᠷᠢ》 ᠂ 《ᠡᠮᠴᠢᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠳᠤᠯᠪᠣᠷᠢ》 ᠮᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠠᠰᠠᠷᠠᠮᠵᠢ ᠳᠡᠳᠭᠦᠮᠵᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠷᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ᠂ ᠡᠳᠦᠷ ᠤᠨ ᠭᠦᠯᠦᠰᠤ ᠪᠠᠨ ᠭᠦᠢᠴᠡᠳ ᠣᠯᠬᠤ ᠨᠢ ᠠᠷᠢᠶᠠᠪᠠᠯᠤ ᠥᠷᠦᠰᠢᠶᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠶᠠᠪᠣᠳᠠᠯ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠠᠢ᠃

3᠂ ᠪᠣᠴᠠᠵᠤ ᠬᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠳᠤᠯ ᠤᠨ ᠥᠭᠡᠳᠡᠰᠤ

ᠳᠠᠩᠱᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠰᠠᠯᠬᠤ ᠳᠠᠷᠠ ᠥᠷᠯᠦᠭᠡ᠂ ᠴᠠᠬᠠᠷ ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ ᠲᠡᠶ ᠳᠠᠨᠢᠬᠤ ᠳᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠭᠡᠳᠤᠨ ᠳᠡᠭᠦᠦᠨᠡᠷ ᠴᠤᠭᠯᠠᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭᠡᠤᠨ ᠨᠠᠮᠢ᠋ᠢ ᠥᠳᠡᠭᠦ ᠳᠤ ᠣᠯᠠᠩᠭᠢ ᠨᠢ ᠦᠳᠡᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠭᠡᠯᠵᠢᠨ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠭᠤᠵᠤ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠭᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠣᠭᠢᠶᠠᠵᠤ ᠵᠠᠪᠳᠤᠭᠠᠳᠤᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠨ ᠶᠢᠡᠷ᠂ ᠪᠣᠭᠤᠷᠤᠯ ᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠬᠠᠯᠳᠠᠷ ᠴᠢᠷᠠᠢ᠌ᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠨᠢᠳᠤᠨ ᠰᠤᠷᠮᠤᠰᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠴᠠᠩᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠽᠸᠮᠸᠨ᠋ᠲ᠋ ᠨᠠᠭᠠᠯᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠠᠢ᠃ ᠳᠡᠭᠡᠴᠢᠭᠡᠤᠨ ᠽᠸᠮᠸᠨ᠋ᠲ᠋ ᠳᠤ ᠰᠢᠳᠠᠭᠳᠠᠨ ᠡᠪᠠᠷᠰᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠭᠠᠷ ᠶᠢᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠮᠠᠠᠲ᠋ᠸᠤ ᠪᠠᠵᠠᠭᠠᠤᠨ ᠣᠮᠤᠭᠤᠯᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠣᠷᠤᠭᠤᠯ ᠣᠷᠤᠭᠤ ᠪᠠᠨ ᠴᠢᠭᠢᠭᠦ ᠳᠤ᠂ ᠮᠠᠠᠲ᠋ᠸᠤ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠳᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠳᠠᠪᠤᠨ ᠬᠤᠷᠤᠭᠤᠨ ᠤ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠣᠷᠤᠮ ᠳᠤᠷᠠᠢ᠌ᠵᠤ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠭᠦᠡᠳᠤ ᠨᠦᠰᠠᠷ ᠭᠦᠳᠡᠯᠮᠦᠷᠢ ᠨᠢ ᠳᠠᠳᠠᠨ ᠢ ᠣᠭᠠᠵᠤ ᠴᠡᠪᠠᠷᠯᠡᠭᠦ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠪᠴᠢᠶᠠᠷᠢ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠣᠯᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠬᠠᠯᠳᠤ ᠬᠤᠯᠳᠤ ᠭᠡᠳᠤ ᠡᠮᠭᠦᠯᠡᠨ ᠦᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠳᠠᠷᠤᠮᠠᠭᠴᠠ ᠥᠩᠭᠦᠷᠢᠵᠤ ᠣᠨᠠᠭᠠᠤᠨ ᠬᠠᠨᠤᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠣᠨᠳᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ ᠠᠭᠠᠷ ᠢ ᠠᠮᠢᠰᠬᠤᠯᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠭᠢᠩᠭ᠋ᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠳᠤᠩᠭ᠋ᠠᠯᠠᠭ ᠷᠠᠰᠢᠶᠠᠨ ᠢ ᠣᠤᠭᠤᠵᠤ ᠥᠰᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠠᠬ᠎ᠠ ᠳᠡᠭᠦᠦᠨᠡᠷ ᠮᠢᠨᠢ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠬᠠᠯᠳᠠ ᠳᠤᠤᠷ᠎ᠠ ᠡᠨᠡ ᠰᠠᠭᠠᠷᠠᠯ ᠶ‍ᠢᠷᠳᠢᠠᠴᠤ ᠳᠤ ᠢᠷᠡᠭᠡᠤᠨ ᠠᠮᠢ ᠪᠠᠨ ᠴᠦᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠪᠦᠷ ᠯᠠ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠨᠥᠭᠦᠴᠡᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠰᠠᠢ᠌ᠵᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠥᠭᠡᠳᠡ ᠲᠡᠶ ᠥᠩᠭᠡ ᠲᠡᠶ ᠡᠷᠦᠭᠡ ᠣᠩᠭ᠋ᠣᠢ᠌ᠯᠭᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠦᠯᠦᠭᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠠᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠠᠵᠢᠯ ᠨᠢ ᠭᠡᠳᠥᠢ᠌ᠪᠠᠷ ᠳᠣᠢ᠌ᠯ ᠤᠨ ᠵᠥᠳᠡᠭᠦᠷᠢᠳᠡᠢ 《ᠳᠤᠤᠷ᠎ᠠ ᠳᠠᠰ ᠤᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ》 ᠤ ᠭᠢᠳᠡᠭ᠌ ᠣᠢ᠌ᠯᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠳᠠᠭ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ᠂ ᠭᠦᠳᠡᠯᠮᠦᠷᠢ ᠳᠤ ᠥᠨᠡᠨᠳᠡᠭᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠤ ᠳᠤᠤᠷᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠢᠯᠭᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠦᠭᠡᠤᠨ ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠭᠦᠳᠡᠯᠮᠦᠷᠢ ᠪᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠰᠤᠯᠢᠵᠤ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠵᠢᠵᠢᠭ᠍‍ᠭᠡᠨ 《ᠭᠡᠮᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠮᠥᠩᠭᠦ》 ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠠ ᠴᠤ ᠳᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠳᠤᠰᠢᠶᠠᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠨ ᠠᠷᠠᠤᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠤ ᠶᠠᠰᠤ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠱᠤᠯᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠤᠨ ᠴᠤᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠴᠢᠰᠤᠳᠠᠢ 《ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠶᠤᠸᠠᠮᠪᠣᠤ》 ᠡᠴᠡ ᠬᠤᠯᠠ ᠢᠯᠡᠭᠦᠤ ᠥᠩᠭᠡ ᠭᠢᠯᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠪᠦᠭᠡᠤᠨ᠂ ᠬᠤᠯᠠᠭᠠᠢ ᠬᠤᠳᠠᠯ ᠭᠢᠵᠤ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠮᠳᠡᠵᠤ ᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠵᠤᠭᠤᠰ ᠡᠴᠡ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠳᠠᠭᠢᠨ ᠥᠷᠳᠡᠭ᠌ ᠲᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠤ᠂ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠠᠪᠣᠭᠰᠠᠨ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠣᠠᠴᠠᠭᠠᠢ ᠠᠮᠳᠠᠳᠠᠢ ᠰᠠᠨᠠᠭᠳᠠᠭᠤᠯᠳᠠᠭ ᠠᠵᠢ᠃ ᠨᠡᠢ᠌ᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠣᠷᠤᠰᠬᠠᠯ ᠢ ᠳᠠᠭᠠᠭᠠᠤᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠶᠠᠯᠠᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠡᠭᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠴᠤᠳ ᠮᠢᠨᠢ ᠬᠠᠳᠠᠭᠤ ᠶᠢ ᠦᠵᠡᠨ ᠪᠠᠷᠭᠡ ᠶᠢ ᠰᠤᠷᠤᠭᠠᠤᠨ 《ᠵᠤᠭᠤᠰ ᠭᠡᠭ᠍ᠴᠢ ᠵᠤᠪᠠᠯᠠᠩ ᠤᠨ ᠣᠷᠤᠨ ᠡᠴᠡ ᠢᠷᠠᠨ᠎ᠠ》 ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠢ ᠳᠠᠨᠢᠵᠤ ᠠᠪᠬᠤ ᠨᠢ ᠶᠠᠭᠤᠨ ᠡᠴᠡ ᠴᠤ ᠢᠯᠡᠭᠦᠤ ᠦᠨ᠎ᠡ ᠥᠷᠳᠡᠭ᠌ ᠲᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠬᠤ ᠶᠤᠰᠤᠳᠠᠢ᠃ ᠠᠯᠤᠰ ᠶᠠᠪᠣᠪᠠᠯ ᠠᠷᠪᠢᠨ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠣᠯᠵᠤ ᠰᠤᠷᠬᠤ ᠪᠦᠭᠡᠤᠨ ᠶᠠᠮᠠᠷᠪᠠ ᠠᠵᠢᠯ ᠢ ᠴᠤ ᠭᠠᠷᠳᠠᠵᠤ ᠭᠢᠪᠠᠯ ᠰᠠ‍‌ᠶᠢ ᠣᠬᠠᠭᠠᠨ ᠭᠦᠯ ᠢ ᠨᠢ ᠣᠯᠳᠠᠭ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠭᠡᠯᠡᠯᠭᠡ ᠳᠤ 《ᠠᠪᠣ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠬᠤ ᠳᠤ ᠠᠷᠪᠢᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠲᠡᠶ ᠳᠠᠨᠢᠯᠴᠠ᠂ ᠠᠭᠳᠠ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠬᠤ ᠳᠤ ᠠᠯᠤᠰ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠠᠶᠠᠯᠠ》 ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠨᠢ ᠡᠨᠡ ᠶᠤᠰᠤ ᠶᠢ ᠶᠠᠷᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠢᠯᠠ᠃ ᠢᠩᠭᠢᠭᠦ ᠳᠤ᠂ ᠬᠠᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠲᠤ ᠬᠠᠯᠠ ᠦᠵᠡᠵᠤ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ ᠳᠤᠯᠢᠶᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠳᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠭᠦᠯᠦᠰᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ ᠭᠦᠳᠡᠯᠮᠦᠷᠢ ᠠᠯᠤᠰᠴᠢ ᠭᠦᠭᠡᠭᠡᠴᠡᠯᠳᠦᠯ ᠨᠢ᠂ ᠳᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠠᠵᠢᠯ ᠭᠢᠭᠦ ᠦᠭᠡᠶ ᠠᠷᠢᠭᠢᠨ ᠳᠤ ᠭᠦᠯᠴᠦᠭᠦᠷᠡᠨ ᠠᠢ᠌ᠯ ᠢ ᠥᠢᠮᠡᠭᠦᠯᠳᠡᠭ᠌ ᠳᠠᠩᠬᠠᠢ᠌ᠴᠤᠳ ᠲᠤ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠰᠠᠴᠤᠷᠠᠩᠭ᠋ᠤᠢ ᠥᠯᠢᠭᠡᠷ ᠳᠠᠭᠤᠷᠢᠶᠠᠯ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃ ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠤᠭᠰᠤᠴᠠ ᠡᠴᠡ ᠠᠪᠴᠤ ᠦᠵᠡᠪᠠᠯ᠂ ᠶᠠᠳᠠᠭᠤ ᠪᠣᠯ ᠪᠠᠶᠠᠵᠢᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠵᠠᠮ ᠡᠷᠢᠭᠦ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠍ᠳᠡᠢ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠨᠠᠮ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠳᠡᠳᠭᠦᠮᠵᠢ ᠠᠰᠠᠷᠠᠮᠵᠢ ᠶᠢ ᠭᠦᠯᠢᠶᠡᠭᠡᠤᠨ ᠠᠮᠠ ᠠᠩᠭ᠋ᠠᠢ᠌ᠭᠠᠤᠨ ᠰᠠᠭᠤᠵᠤ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ᠃ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠭᠦᠮᠦᠰ ᠡᠨᠡ ᠶᠤᠰᠤ ᠶᠢ ᠡᠷᠳᠡ ᠣᠬᠠᠭᠠᠷᠠᠭᠠᠤᠨ ᠳᠡᠭ᠍ᠷᠢ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠡᠴᠡ 《ᠱᠠᠯᠪᠢᠩ》 ᠪᠠᠭᠤᠬᠤ ᠶᠢ ᠭᠦᠯᠢᠶᠡᠯ ᠦᠭᠡᠶ ᠠᠭᠯᠠᠭ ᠠᠭᠤᠯᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠨ ᠠᠯᠬᠤᠨ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠢᠷᠡᠭᠡᠤᠨ᠂ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠭᠦᠳᠡᠯᠮᠦᠷᠢ ᠪᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠴᠤᠭᠴᠠᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠭᠤᠰᠢᠳᠠᠢ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠣᠴᠢᠷ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠳᠤ ᠦᠰᠦᠯᠳᠠ᠂ ᠭᠦᠷᠦᠰᠤ ᠰᠢᠷᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠯᠡᠰᠦᠷᠭᠡᠭ᠍ᠵᠢᠯ᠂ ᠵᠢᠯ ᠪᠦᠷᠢ ᠢᠷᠡᠭᠦ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠮᠰᠢᠭ ᠨᠢ ᠠᠮᠢ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠭᠳᠠᠴᠠ ᠳᠤ ᠭᠢᠮᠤᠷᠠᠯ ᠣᠴᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠤ ᠳᠡᠷᠡᠭᠦ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠭᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ ᠲᠤ ᠳᠦᠰᠢᠭᠯᠡᠨ ᠠᠵᠤ ᠲᠦᠷᠦᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠨ ᠳᠡᠦᠭᠡ ᠶᠢ ᠳᠤᠤᠱᠳᠠᠢ ᠡᠴᠦᠰᠯᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠡᠤᠨ ᠣᠷᠤᠰᠢᠨ ᠣᠷᠤᠩᠨᠠᠬᠤ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠯᠪᠠᠷᠢ ᠶᠢ ᠰᠥᠪᠠᠭ᠍ᠴᠢᠯᠡᠭᠦ ᠴᠠᠭ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠨᠢᠭᠡ᠊ᠨᠳᠡ ᠭᠦᠷᠦᠭᠡᠤᠨ ᠢᠷᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠡᠢ᠌ᠮᠤ ᠦᠶᠡᠰ ᠪᠠᠰᠠ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠣᠬᠠᠭᠳᠠᠬᠤᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠭᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠭᠦᠯᠢᠶᠡᠭᠡᠤᠨ ᠰᠠᠭᠤᠵᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠦᠦ︖ ᠬᠤᠳᠠ ᠭᠦᠳᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠦᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠂ ᠠᠵᠢᠯᠴᠢᠨ ᠳᠠᠷᠢᠶᠠᠴᠢᠨ ᠤ ᠢᠯᠭᠠᠭ᠎ᠠ ᠢᠳᠡᠭ᠌ ᠢᠳᠡᠭ᠌ ᠶᠢᠡᠷ ᠪᠠᠭᠠᠰᠴᠤ᠂ ᠬᠤᠷᠮᠤᠰᠳᠠ ᠳᠡᠭ᠍ᠷᠢ ᠡᠴᠡ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ 《ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ》 ᠶᠠᠪᠣᠬᠤ ᠳᠤᠳᠤᠮ ᠬᠤᠪᠣᠷᠳᠠᠭᠠᠤᠨ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠤᠨ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠍ᠴᠡᠭᠡ ᠠᠯᠢᠪᠠ ᠪᠦᠭᠦᠨ ᠢ ᠳᠤᠭᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠨᠡᠢ᠌ᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠳᠠᠪᠰᠢᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠰᠠ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠳᠤᠳᠤᠷᠬᠠᠢ ᠪᠠᠯᠭᠡ ᠳᠡᠮᠳᠡᠭ᠌ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃

ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠶᠢᠡᠨ ᠣᠢ᠌ᠷᠠᠤᠠᠬᠤ ᠳᠤ᠂ ᠳᠡᠷᠭᠡᠨ ᠭᠡᠭᠡᠪᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠴᠡᠩᠭᠡᠷᠯᠡᠭᠦ ᠰᠠᠷᠠᠭᠤᠯ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠠᠷᠤᠤᠬᠠᠨ ᠦᠵᠡᠮᠵᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠪᠠᠶᠠᠰᠬᠠᠨ᠂ ᠠᠭᠢ ᠳᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠰᠡᠩᠭᠢᠨᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠰᠤᠷᠭᠤᠭ ᠠᠭᠠᠷ ᠨᠢ ᠠᠭᠤᠰᠭᠢ ᠵᠢᠷᠦᠭᠡ ᠶᠢ ᠳᠠᠢ᠌ᠪᠣᠰᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠨᠢᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠠᠨᠢᠵᠤ ᠪᠣᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠮᠠᠨᠠᠬᠤ ᠳᠤ᠂ ᠵᠢᠩ ᠤᠨ ᠳᠡᠮᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠬᠤᠩᠬᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤ ᠴᠢᠭᠢᠨ ᠭᠡᠩᠭᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢ ᠳᠡᠯᠡᠳᠭᠦ ᠴᠤ ᠠᠳᠠᠯᠢ᠂ ᠵᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠥᠷᠦᠭ᠌ ᠤᠨ ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯ ᠵᠡᠷᠭᠡᠯᠭᠡᠨ ᠤ ᠥᠵᠦᠭᠦᠷ ᠵᠢᠷᠪᠠᠯᠵᠡᠭᠦ ᠴᠤ ᠶᠤᠮᠰᠢᠭ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠳᠤᠤᠯᠢᠶᠠᠨ ᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠢᠭ ᠠᠢ᠌ᠵᠢᠮ ᠶᠢᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠵᠢᠷᠦᠭᠡᠨ ᠭᠦᠪᠴᠢ ᠶᠢ ᠴᠢᠪᠬᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠪᠢᠯᠠ᠃

ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠨᠣ᠋·ᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 8175
ᠴᠠᠭ᠄ 2009 ᠤᠨ ᠤ 04 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 29
ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ