ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ
ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ
ᠲᠤᠯᠤᠭ᠎ᠠ

ᠬᠠᠳᠠᠨ ᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ ᠮᠠᠠᠠᠰᠤᠷᠵᠠᠪ ᠭᠦᠷᠢᠶᠡᠨ ᠳᠤ ᠢᠷᠡᠭᠦ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠨᠢᠭᠡ ᠡᠴᠠ ᠨᠥᠭᠦᠭᠡ ᠳᠤ ᠳᠠᠮᠵᠢᠨ ᠭᠦᠷᠢᠶᠡᠨ ᠤ ᠭᠢᠨ ᠴᠥᠢᠵᠦᠡᠭ᠌ ᠯᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠤ ᠳᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠳᠤ ᠠᠯᠢ ᠦᠷᠯᠦᠭᠡ ᠴᠤᠠᠠᠯᠠᠷᠠᠵᠠᠢ᠃

ᠣᠶᠤᠳᠠᠨ ᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠤᠠᠠᠴᠢᠳ ᠡᠨᠠ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ ᠶᠢ ᠰᠤᠨᠤᠰᠤᠭᠠᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠯᠠ ᠭᠦᠯ ᠥᠢᠮᠡᠭᠡᠨ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠪᠢᠯᠠ᠃ ᠳᠤᠰᠠᠭᠠᠷ ᠳᠤᠠᠠᠳᠠᠨᠢᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠮᠠᠴᠠᠯ ᠳᠤ ᠢᠷᠠᠭᠤ ᠠᠯᠳᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ ᠢ ᠬᠠᠷᠠᠠᠠᠤ ᠭᠦᠰᠡᠯ ᠡᠨᠡᠭᠡᠨ ᠦᠷᠯᠦᠭᠡ ᠭᠡᠳᠤᠨ ᠮᠢᠩᠭ᠋ᠠᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠢ ᠡᠵᠠᠯᠠᠵᠠᠢ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠡᠪᠦᠭᠡᠨ ᠮᠢᠨᠢ᠂ ᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ ᠢ ᠣᠠᠠᠳᠤᠶ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠣᠷᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠨ ᠪᠣᠷᠤᠭᠤ ᠬᠠᠷᠠᠨ ᠭᠡᠪᠳᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠮᠦᠷᠤᠨ ᠡᠴᠠ ᠣᠠᠠᠵᠠᠷᠠᠪᠠ᠃

ᠪᠠᠳᠤ ᠵᠥᠪᠭᠡᠨ ᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠠᠯᠭᠤᠷ ᠡᠷᠭᠢᠭᠦᠯᠪᠡ᠃ ᠨᠢᠯᠪᠣᠰᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠲᠦᠯᠡᠭ᠍ᠳᠡᠵᠤ ᠬᠠᠪᠣᠳᠤᠭᠠᠤᠨ ᠣᠭᠢᠯᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠣᠯᠪᠣᠭᠤᠷ ᠨᠢᠳᠤ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠣᠷᠤᠭᠤ ᠰᠢᠷᠳᠠᠪᠠ᠃

ᠡᠭᠡ ᠶᠢ ᠪᠠᠨ ᠥᠭᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠢ ᠮᠡᠳᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠡᠴᠠ ᠬᠣᠢ᠌ᠰᠢ ᠪᠠᠳᠤ ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠮᠠᠳᠤ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠣᠤᠯ ᠡᠴᠠ ᠥᠭᠡ ᠴᠥᠭᠡᠭᠡᠨ ᠲᠡᠶ ᠪᠠᠳᠤ ᠪᠠᠷᠤᠭ ᠯᠠ ᠪᠢᠳᠡᠭᠦᠤ ᠠᠮᠠ ᠲᠡᠶ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠ᠃ ᠨᠢᠳᠤᠨ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠨᠢᠯᠪᠣᠰᠤ ᠮᠡᠯᠳᠡᠭᠡᠨᠡᠨ ᠭᠡᠳᠤᠨ ᠴᠠᠭ ᠶᠢᠡᠷ ᠭᠦᠳᠡᠯᠭᠦ ᠦᠭᠡᠶ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠣᠨᠢ ᠰᠢᠷᠳᠠᠨ ᠭᠡᠪᠳᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠭᠠᠷ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠨᠤᠮ ᠪᠦᠭᠦᠨ ᠢ ᠣᠩᠰᠢᠳᠠᠭ ᠨᠢ ᠴᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ᠂ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠡᠯᠢᠭᠡᠳᠡᠨ ᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠣᠷᠭᠢᠵᠤ᠂ ᠨᠠᠰᠤ ᠪᠠᠷᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠳᠤ ᠡᠭᠡ ᠨᠢ᠂ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ᠂ ᠲᠦᠯᠭᠡᠭᠡᠨ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠴᠢᠷᠠᠢ ᠨᠢ ᠰᠠᠯᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠡᠷᠭᠢᠯᠳᠦᠨ᠎ᠡ᠃ ᠪᠢ ᠭᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠣᠷᠤᠭᠤ ᠶᠠᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠣᠯ ᠳ᠋ᠠ︖ ᠡᠵᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠤ ᠨᠠᠰᠤ ᠪᠠᠷᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯ︖ ᠠᠪᠣ ᠪᠢᠳᠠ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠲᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠭᠤᠮᠤᠳᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠰᠢᠤ ᠳ᠋ᠠ︖ ᠭᠡᠭᠦ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠣᠪᠣᠯᠵᠠᠨ ᠭᠠᠷᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠭᠠᠰᠢᠭᠤᠨ ᠨᠢᠯᠪᠣᠰᠤ ᠡᠴᠠ ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠ᠃ ᠬᠠᠭᠠᠴᠠᠯ ᠤᠨ ᠭᠠᠰᠢᠭᠤᠳᠠᠯ ᠭᠠᠠᠠᠴᠠᠭᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠢ ᠡᠪᠳᠡᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠳᠠᠭ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠭᠠᠮᠰᠢᠭ ᠲᠡᠶ ᠨᠡᠢ᠌ᠯᠡᠭᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠪᠦᠷ ᠴᠤ ᠭᠦᠴᠦᠳᠡᠢ ᠪᠣᠯᠳᠠᠭ ᠠᠵᠢ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠪᠢ ᠶᠠᠪᠣᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠠᠳᠤ ᠨᠠᠮ ᠳᠠᠭᠤ ᠪᠠᠷ ᠭᠡᠯᠡᠪᠡ᠃ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠨᠥᠭᠦᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠦᠷᠤ ᠡᠪᠠᠳᠴᠤ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠯᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠨᠢᠳᠤ ᠪᠠᠷ ᠰᠢᠷᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶᠢᠡᠨ 《ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠪᠠᠷᠢ᠂ ᠡᠪᠦᠭᠡᠨ ᠮᠢᠨᠢ》 ᠭᠡᠵᠤ ᠳᠤᠠᠠᠳᠤᠯᠤᠨ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠯᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠳᠠᠭᠤ ᠪᠠᠷ ᠭᠡᠯᠡᠪᠡ᠃

ᠪᠠᠳᠤ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤ ᠳᠤᠤᠭᠠᠷᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠶ ᠳᠤ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠣᠷᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠰᠠᠠᠳᠠᠢ᠌ᠯᠠᠨ ᠰᠠᠭᠤᠵᠤ ᠭᠦᠨ ᠪᠣᠳᠤᠯ ᠳᠤ ᠳᠠᠷᠤᠠᠠᠳᠠᠨ ᠬᠠᠠᠴᠤᠢ ᠪᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠣᠷᠤᠯᠳᠤᠪᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠪᠠᠳᠤ ᠡ᠂ ᠬᠤᠶᠠᠭᠤᠯᠠ ᠪᠠᠨ ᠭᠠᠷᠤᠶ᠎ᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠭᠦᠭᠡᠷᠦᠭᠦᠢ ᠡᠵᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠁ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠨᠢᠳᠤᠨ ᠡᠴᠠ ᠨᠢ ᠨᠢᠯᠪᠣᠰᠤ ᠳᠤᠰᠤᠯᠠᠪᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠪᠠᠷᠢ᠃ ᠣᠭᠢᠯᠠᠭᠠᠤᠨ ᠳᠠᠭᠢᠨ ᠪᠣᠰᠠᠠᠠᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠠᠠᠤ ᠪᠢᠰᠢ ᠳ᠋ᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠳᠠᠷᠠ ᠴᠤ ᠳᠠᠢ᠌ᠮᠤ ᠳ᠋ᠠ᠃ ᠭᠡᠪᠠᠴᠤ ᠁

ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠪᠣᠰᠴᠤ ᠰᠢ᠌ᠳᠮᠡᠭᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠮᠦᠷᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠡᠴᠠ ᠳᠠᠳᠠᠵᠤ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠭᠠᠷᠠᠠᠤ ᠶᠢ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠪᠠ᠃ ᠣᠳᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠴᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠳᠠᠷᠠ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠳᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠴᠤᠠᠠᠯᠠᠷᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠤ ᠥᠢᠮᠡᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠣᠷᠤᠯ᠎ᠠ᠃

ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠳᠡ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠳᠤᠠᠠᠳᠠᠭᠤᠨ ᠵᠥᠭᠡᠯᠡᠨ ᠰᠠᠯᠭᠢ ᠳᠠᠰᠠᠭᠠᠨ ᠣᠪᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠵᠥᠭ᠌ ᠡᠴᠠ ᠥᠯᠢᠶᠡᠭᠦᠶ᠎ᠡ ᠭᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠳᠠᠠᠠᠯᠠᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠭᠠᠰᠢᠭᠤᠨ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠣᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠰᠢᠩᠭᠡᠷᠡᠨ ᠵᠠᠢ᠌ᠯᠠᠵᠤ ᠭᠦᠩᠭᠡᠨ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠮᠵᠢᠳᠠᠢ ᠪᠣᠯᠪᠠ᠃ ᠬᠠᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠤᠢ ᠴᠡᠩᠭᠡᠷ ᠳᠡᠭ᠍ᠷᠢ ᠳᠤ ᠳᠡᠪᠢᠰᠭᠡᠷᠯᠡᠨ ᠰᠦᠷᠳᠠᠢ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠥᠵᠡᠰᠭᠦᠯᠡᠩᠳᠡᠢ ᠬᠠᠷᠠᠠᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃

ᠶᠡᠭᠡ ᠳᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠡᠴᠠ ᠪᠠᠷᠤᠭ ᠭᠤᠤᠯ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠨᠢ ᠴᠤᠠᠠᠴᠠᠯᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠱᠤᠪᠣᠭᠤᠷ ᠮᠤᠳᠤᠨ ᠶᠠᠠᠳᠠᠷ ᠭᠦᠷᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠢᠰᠡᠭᠡᠢ ᠳᠠᠪᠢᠰᠴᠠᠢ᠃ ᠶᠠᠠᠳᠠᠷ ᠤᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠭᠡᠳᠤᠨ ᠥᠭᠡᠷ ᠫᠣᠤ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠵᠥᠭ᠌ ᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡᠴᠡᠭᠦᠯᠵᠤ ᠵᠤᠭᠤᠭᠠᠤᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠤᠨ ᠫᠣᠤᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠭᠢᠭᠦ ᠳᠤ ᠪᠠᠯᠡᠭᠡᠨ ᠪᠣᠯᠭᠠᠵᠠᠢ᠃

ᠵᠢᠩ ᠦᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠭᠢᠷᠢ ᠳᠤ ᠳᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠡᠴᠠ ᠰᠤᠶᠤᠩᠪᠣ ᠦᠰᠦᠭ᠌ ᠲᠡᠶ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠣᠯᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤᠭ ᠨᠠᠮᠢᠷᠠᠨ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠢᠷᠡᠭᠦ ᠳᠤ ᠳᠠᠷᠠ ᠵᠥᠭ᠌ ᠬᠠᠷᠠᠵᠠᠭᠠᠪᠠ᠃

ᠳᠠᠢ᠌ᠨ ᠤ ᠣᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠰᠢᠩᠭᠡᠵᠤ ᠭᠡᠳᠤ ᠴᠤᠭᠤᠷᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠡᠨᠡᠭᠦ ᠳᠤᠭ ᠢ ᠦᠨᠳᠦᠷ᠂ ᠳᠠᠷᠭᠤᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠮᠤᠷᠢᠳᠠᠢ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠳᠦᠷᠦᠭᠡᠪᠴᠢᠯᠡᠨ ᠪᠠᠷᠢᠵᠠᠢ᠃ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠮᠦᠨ ᠯᠠ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠳᠤᠭ ᠢ ᠭᠠᠯ ᠵᠡᠭᠡᠷᠳᠡ ᠮᠤᠷᠢᠳᠠᠢ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠪᠠᠷᠢᠨ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠢᠷᠠᠪᠠ᠃ ᠳᠤᠭ ᠤᠳ ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠮᠤᠷᠢᠳᠠᠢ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠰᠠᠯᠠᠮ᠎ᠠ ᠣᠠᠠᠰᠢᠨ ᠶᠠᠪᠣᠠᠠᠤ ᠨᠢ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠳᠤ ᠭᠢᠯᠠᠯᠵᠠᠨ ᠰᠦᠷ ᠲᠡᠶ ᠠᠵᠢ᠃ ᠳᠤᠠᠠᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠮᠤᠷᠢᠳ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠢᠰᠡᠭᠡᠢ ᠵᠠᠮ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠶᠠᠠᠳᠠᠷ ᠤᠨ ᠵᠥᠭ᠌ ᠠᠭᠠᠵᠢᠮ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠦᠷᠭᠦᠵᠤ ᠬᠤᠯᠭᠠᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠶᠠᠪᠣᠠᠠᠤ ᠨᠢ ᠡᠢ᠌ᠮᠤ ᠶᠤᠰᠤᠯᠠᠯ ᠢ ᠣᠯᠠᠠᠳᠠ ᠥᠵᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠤ ᠰᠢᠠᠵᠢ ᠪᠢᠯᠠ᠃ ᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠨᠢᠵᠡᠭᠡᠳ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠵᠢᠭᠦᠷᠯᠡᠨ ᠳᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠬᠠᠳᠠᠨ ᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ ᠳᠤᠮᠤ ᠰᠠᠷᠠ ᠲᠡᠶ ᠪᠦᠮᠪᠦᠨ ᠰᠠᠢ᠌ᠪᠣᠷ ᠭᠡᠭᠡᠷ ᠮᠤᠷᠢ ᠣᠨᠤᠭᠠᠤᠨ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠢᠷᠡᠭᠦ ᠳᠤ ᠴᠤᠠᠠᠯᠠᠷᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠱᠤᠤᠭᠢᠶᠠᠨ ᠬᠤᠷᠠᠨ ᠨᠦᠷᠵᠢᠭᠢᠨᠠᠪᠠ᠃

ᠸᠠᠩ ᠤᠨ ᠭᠦᠷᠡᠩ ᠵᠢᠩᠰᠡ ᠲᠡᠶ᠂ ᠪᠣᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠳᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠳᠤᠭᠤᠷᠴᠤᠭ ᠦᠯᠦ ᠮᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠬᠠᠵᠠᠭᠠᠢ ᠳᠠᠯᠪᠢᠵᠤ᠂ ᠡᠯᠢᠭᠡᠨ ᠭᠦᠷᠡᠩ ᠭᠦᠷᠮ᠎ᠡ ᠲᠡᠶ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠪᠳᠤᠷ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠭᠦᠭᠡ ᠳᠠᠪᠠᠯ ᠡᠮᠦᠰᠴᠤ᠂ ᠮᠥᠯᠢᠭᠡᠷ ᠬᠤᠩᠰᠢᠶᠠᠷ ᠲᠡᠶ ᠨᠠᠭᠠᠮᠠᠯ ᠣᠯᠠ ᠲᠡᠶ ᠭᠤᠳᠤᠯ ᠵᠢᠭᠢᠵᠠᠢ᠃ ᠵᠦᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠨ ᠳᠠᠳᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠮᠦᠷᠤᠪᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠥᠵᠦᠭᠦᠷ ᠲᠤ ᠮᠤᠳᠤᠨ ᠬᠤᠢ ᠲᠡᠶ ᠰᠸᠯᠠᠢ᠌ᠳᠠᠢ᠂ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠥᠵᠦᠭᠦᠷ ᠳᠤᠨᠢ ᠣᠷᠳᠤ ᠰᠠᠯᠠᠮ᠎ᠠ ᠣᠠᠵᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠤ ᠶᠠᠪᠣᠳᠠᠯ ᠳᠤ ᠣᠷᠤᠠᠠᠰᠢ ᠬᠣᠢ᠌ᠰᠢ ᠬᠠᠶᠠᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃

ᠬᠠᠳᠠᠨ ᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠮᠤᠷᠢ ᠢᠰᠡᠭᠡᠢ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠢᠷᠡᠭᠦ ᠳᠤ ᠳᠠᠭᠠᠠᠠᠰᠠᠤᠨ ᠨᠢ ᠢᠷᠠᠠᠠᠳᠠᠨ ᠢᠰᠡᠭᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠶᠠᠪᠣᠯ᠎ᠠ᠃ ᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ ᠸᠠᠩ ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠭᠠᠷ ᠲᠤ ᠶᠠᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠣᠷᠳᠤ ᠯᠢᠶᠠᠠᠵᠤ ᠫᠣᠤ ᠡᠭᠦᠷᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠪᠣᠯ ᠦᠯᠵᠡᠢ ᠡᠪᠦᠭᠡᠨ ᠤ ᠭᠦᠤ ᠬᠤᠶᠠᠭ ᠠᠵᠢ᠃

ᠡᠨᠠ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠶᠠᠠᠳᠠᠷ ᠤᠨ ᠳᠡᠷᠭᠡᠳᠡ ᠭᠦᠷᠡᠩ ᠳᠠᠪᠠᠯ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠦᠷᠭᠡᠨ ᠭᠦᠭᠡ ᠪᠦᠰᠡ ᠣᠷᠢᠶᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠭᠦᠳᠡᠷ ᠪᠣᠷᠤ ᠡᠷ᠎ᠠ ᠢᠨᠢᠶᠡᠮᠰᠦᠭᠯᠡᠨ ᠵᠤᠠᠠᠰᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠨᠠ ᠪᠣᠯ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠳᠤᠠᠠᠳᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠣᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠪᠦᠭᠦ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠵᠠᠩᠵᠤᠨ ᠰᠦᠬᠡ‍ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠠ᠃ ᠥᠭᠡᠷ ᠫᠣᠤ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠭᠤᠷᠪᠠᠠᠳᠠ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠤᠨ ᠫᠣᠤᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠭᠢᠭᠦ ᠳᠤ ᠳᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠶ‍ᠢᠷᠳᠢᠠᠴᠤ ᠭᠦᠳᠡᠯᠤᠨ ᠨᠢᠵᠢᠭᠢᠨᠠᠪᠠ᠃

ᠬᠠᠳᠠᠨ ᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ ᠭᠤᠳᠤᠮᠵᠢᠯᠠᠨ ᠵᠤᠠᠠᠰᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠢ ᠬᠠᠷᠠᠨ ᠳᠠᠨᠢᠠᠠᠤ ᠭᠦᠮᠦᠰ ᠲᠤ ᠨᠢᠳᠤ ᠪᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠢᠨᠢᠶᠡᠮᠰᠦᠭᠯᠡᠨ ᠮᠠᠠᠳᠤ ᠭᠦᠷᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ ᠸᠠᠩ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠡᠴᠠ ᠪᠠᠭᠤᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠬᠤᠶᠠᠭ ᠴᠤᠯᠪᠣᠭᠤᠷ ᠢ ᠨᠢ ᠠᠪᠴᠤ ᠭᠡᠳᠡᠷᠭᠦ ᠪᠣᠯᠪᠠ᠃ ᠰᠦᠬᠡ‍ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠣᠴᠢᠵᠤ ᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ ᠸᠠᠩ ᠲᠡᠶ ᠡᠯᠢᠭᠡᠰᠡᠭ᠌ ᠳᠤᠳᠤᠨᠤ ᠪᠠᠷ ᠵᠤᠯᠭᠠᠪᠠ᠃ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠬᠠᠳᠠᠨ ᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ ᠢ ᠳᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠶᠠᠠᠳᠠᠷ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠭᠠᠷᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ ᠸᠠᠩ ᠭᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠡᠯᠢᠭᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠪᠰᠤᠷᠤᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠤ ᠵᠥᠭ᠌ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠣᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠡᠭᠦᠰᠭᠢᠨ ᠶᠤᠰᠤᠯᠠᠪᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠣᠯᠠᠨ ᠠᠪᠣ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠤ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠠᠮᠢ ᠪᠦᠯᠢᠶᠡᠨ ᠴᠢᠰᠤ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠯᠠᠯ ᠦᠭᠡᠶ ᠦᠭ‍ᠭᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠌ ᠠᠷᠠᠤᠨ ᠤᠨ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠨ ᠪᠣᠳᠤᠯ᠂ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠣᠷᠤᠰ ᠣᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠳᠡᠮᠵᠢᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠷ ᠢᠯᠠᠵᠤ ᠮᠤᠷᠢ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠠᠮᠠᠷᠠᠠᠠᠤ ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠪᠣᠱᠤᠭᠠᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠭᠠᠷᠤᠯ᠎ᠠ᠃ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠣᠷᠤᠨ ᠡᠷᠭᠡ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡ ᠲᠡᠶ᠂ ᠲᠤᠰᠠᠭᠠᠷ ᠤᠯᠤᠰ᠂ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠮᠢᠨᠢ ᠪᠢᠳᠡᠨ ᠦ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠢ ᠪᠤᠳᠤᠬᠤ ᠳᠤ ᠶᠠᠭᠤᠲᠠᠢ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠪᠤᠢ᠃ ᠳᠤᠰᠠᠭᠠᠷ ᠳᠤᠠᠠᠳᠠᠨᠢᠠᠠᠰᠠᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠣᠯᠤᠰ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠳᠡᠭ᠍ᠵᠢᠨ ᠳᠠᠪᠰᠢᠵᠤ ᠪᠠᠳᠤ ᠣᠷᠤᠰᠢᠠᠠᠤ ᠪᠣᠯᠳᠤᠭᠠᠢ︕ ᠭᠡᠳ ᠦᠷᠭᠡᠨ ᠮᠠᠩᠨᠠᠢ ᠬᠤᠷᠴᠠ ᠨᠢᠳᠤᠨ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠴᠠᠠᠠᠯᠠᠰᠢ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠪᠠᠠᠠᠠᠳᠤᠯ ᠳᠤᠳᠤᠷᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠬᠠᠳᠠᠨ ᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ ᠣᠯᠠᠨ ᠤ ᠨᠢᠳᠤᠨ ᠳᠤ ᠳᠠᠭᠢᠨ ᠮᠡᠭᠦᠢᠨ ᠶᠤᠰᠤᠯᠠᠠᠠᠤ ᠳᠤ 《ᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ ᠸᠠᠩ ᠪᠠᠳᠤ ᠣᠷᠤᠰᠢᠠᠠᠤ ᠪᠣᠯᠳᠤᠭᠠᠢ︕》 ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠳᠠᠭᠤ ᠣᠯᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠭᠤ ᠪᠠᠷ ᠳᠠᠮᠵᠢᠠᠠᠳᠠᠨ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠭᠦᠴᠦᠷᠭᠡᠭ᠌ ᠳᠠᠭᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠨᠦᠷᠵᠢᠭᠢᠨᠠᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠳᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠶᠢ ᠣᠪᠣᠯᠵᠠᠭᠤᠯᠠᠠᠤ ᠮᠠᠳᠤ ᠴᠤᠤᠷᠢᠳᠤᠪᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠠᠬ᠎ᠠ ᠳᠠ ᠠᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠮ ᠳᠤ ᠠᠯᠵᠢᠶᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤᠷ ᠦᠨᠦᠳᠤᠷ ᠠᠮᠠᠷᠠᠵᠤ᠂ ᠮᠠᠷᠭᠠᠰᠢ ᠡᠴᠠ ᠪᠢᠳᠠᠨ ᠲᠡᠶ ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠠᠠᠤ ᠪᠢᠵᠠ ᠡ᠃ ᠠᠷᠠᠤᠨ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠡᠴᠠ ᠡᠷᠭᠢᠮ ᠠᠬ᠎ᠠ ᠳᠠᠨ ᠤ ᠣᠯᠤᠰ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡ ᠵᠢᠳᠭᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠭᠠᠪᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠦᠨᠡᠯᠠᠨ ᠴᠢᠨ ᠸᠠᠩ ᠤᠨ ᠭᠡᠷᠭᠡᠮ᠂ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠭᠦᠷᠮ᠎ᠡ ᠱᠠᠩᠨᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠢ ᠪᠠᠶᠠᠷᠳᠠᠢ ᠮᠡᠳᠡᠭ᠍ᠳᠡᠶ᠎ᠡ ᠭᠡᠵᠤ ᠰᠦᠬᠡ‍ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠴᠤᠭ ᠲᠡᠶ ᠭᠡᠯᠡᠪᠡ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠭᠡᠰᠢᠭ᠌ ᠲᠤ ᠮᠦᠷᠭᠦᠶ᠎ᠡ ᠭᠡᠳ ᠬᠠᠳᠠᠨ ᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ ᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠳᠤᠭᠢᠨ ᠶᠤᠰᠤᠯᠠᠪᠠ᠃ ᠶᠠᠠᠳᠠᠷ ᠡᠴᠠ ᠪᠠᠭᠤᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭᠦ ᠳᠤ ᠶᠠᠠᠳᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠠᠵᠠᠭᠤ ᠳᠤ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨ ᠠᠷᠰᠯᠠᠨ ᠰᠢᠭ ᠭᠦᠳᠡᠯᠦᠯ ᠦᠭᠡᠶ ᠶᠡᠭᠡᠮᠰᠦᠭ᠌ ᠵᠤᠠᠠᠰᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠵᠤᠨᠤᠩ ᠸᠠᠩ ᠰᠢᠷᠨᠠᠠᠳᠤᠷᠵᠢ ᠨᠠᠮᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠶᠡᠭᠡᠮᠰᠦᠭ᠌ ᠶᠢᠡᠷ ᠨᠢᠳᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠣᠷᠳᠤ ᠬᠠᠠᠴᠤᠢ ᠪᠠᠨ ᠳᠠᠶᠠᠯᠵᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠬᠠᠶᠠᠠᠰᠠᠭᠠᠷ ᠠᠯᠠᠠᠤᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳ ᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠦᠯᠦ ᠮᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠳᠤᠩᠭ᠋ᠣᠢ᠌ᠨ ᠮᠠᠠᠳᠤᠯᠠᠵᠤ 《ᠸᠴᠢᠷ ᠳ᠋ᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢᠯᠭᠠᠨ ᠪᠣᠠᠠᠳᠠ ᠵᠢᠪᠵᠤᠮᠳᠠᠮᠪᠠ ᠬᠤᠳᠤᠠᠠᠳᠤ᠂ ᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ ᠸᠠᠩ ᠳᠠᠨ ᠢ ᠪᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠵᠠᠷᠯᠢᠭ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠢᠯᠠ》 ᠭᠡᠯ᠎ᠡ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠪᠢ ᠪᠣᠯ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤᠷ᠂ ᠠᠮᠠᠷᠠ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠵᠠᠩᠵᠤᠨ ᠤ ᠳᠤᠰᠢᠶᠠᠯ ᠢ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠠᠶᠤᠮᠰᠢᠭ ᠦᠭᠡᠶ ᠵᠦᠷᠢᠭᠦ ᠪᠢᠯᠠ ᠭᠡᠳ ᠮᠠᠠᠠᠰᠤᠷᠵᠠᠪ ᠨᠠᠮᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠶᠤᠵᠤᠳᠠᠢ ᠮᠡᠭᠦᠢᠨ ᠶᠤᠰᠤᠯᠠᠪᠠ᠃

ᠰᠢᠷᠨᠠᠠᠳᠤᠷᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠷᠪᠢᠭᠦᠷ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠰᠠᠠᠠᠠᠯ ᠤᠨ ᠥᠵᠦᠭᠦᠷ ᠳᠠᠳᠠᠭᠠᠨᠠᠨ ᠰᠦᠬᠡ‍ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠥᠭᠡᠳᠡ ᠭᠢᠯᠣᠢ᠌ᠨ ᠬᠠᠷᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠬᠤᠷᠴᠠ ᠨᠢᠳᠤ ᠲᠡᠶ ᠣᠴᠠᠷᠠᠭᠠᠤᠨ ᠵᠢᠷᠪᠢ ᠳᠠᠳᠠᠨ ᠵᠠᠢ᠌ᠯᠠᠪᠠ᠃ 

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ ᠸᠠᠩ ᠣᠯᠠᠨ ᠬᠤᠨᠤᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠤ ᠠᠶᠠᠨ ᠳᠤ ᠠᠯᠵᠢᠶᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤᠷ ᠠᠮᠠᠷᠠᠵᠤ ᠭᠦᠴᠤ ᠵᠠᠯᠭᠠᠠᠠᠤ ᠨᠢ ᠣᠯᠤᠰ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠌ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ ᠭᠡᠵᠤ ᠰᠦᠬᠡ‍ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠤᠨ ᠭᠡᠯᠡᠭᠦ ᠳᠤ ᠡᠨᠠ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠳᠠᠭᠢᠨ ᠶᠠᠷᠢᠭᠠᠤᠨ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠌ ᠦᠭᠡᠶ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠳᠤᠳᠤ ᠥᠩᠭᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠢ ᠰᠤᠨᠤᠰᠤᠭᠰᠠᠨ ᠵᠤᠨᠤᠩ ᠸᠠᠩ ᠵᠢᠪᠠᠭᠦᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠳᠠᠯᠤ ᠪᠠᠨ ᠭᠦᠳᠡᠯᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠡᠷᠭᠢᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠯ᠎ᠠ᠃

ᠬᠠᠳᠠᠨ ᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ ᠴᠤᠯᠪᠣᠭᠤᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠬᠤᠶᠠᠭ ᠡᠴᠠ ᠠᠪᠴᠤ ᠮᠤᠷᠳᠠᠯ᠎ᠠ᠃ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠨᠢᠳᠤ ᠦᠳᠡᠪᠠ᠃ ᠡ᠊ᠨᠳᠡ ᠬᠠᠳᠠᠨ ᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ ᠢ ᠶᠤᠰᠤᠯᠠᠨ ᠭᠦᠯᠢᠶᠡᠵᠤ ᠠᠪᠴᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠵᠡᠪᠰᠡᠭ᠌ ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠯ ᠠᠴᠢᠠᠠᠰᠠᠨ ᠠᠷᠪᠠᠭᠠᠤᠨ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠳᠡᠷᠭᠡ ᠭᠦᠷᠢᠶᠡᠨ ᠤ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠡᠴᠠ ᠣᠷᠤᠵᠤ ᠢᠷᠠᠯ᠎ᠠ᠃ ᠡᠨᠠ ᠴᠤᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠭᠦᠳᠦᠯᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠬᠤᠩᠭ᠋ᠤᠷ ᠮᠤᠷᠢ ᠲᠡᠶ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠪᠣᠯ ᠴᠠᠭᠢᠭᠤᠷ ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠠ᠃ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠬᠠᠵᠠᠭᠤ ᠳᠤ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠳᠠᠪᠠᠯ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠭᠦᠭᠡ ᠪᠦᠰᠡ ᠪᠦᠰᠡᠯᠡᠭᠡᠳ ᠵᠢᠵᠢᠩᠭᠡᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠰᠢᠪᠠᠠᠠᠷᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠵᠢᠭ᠍ᠵᠢᠭᠡᠷ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠰᠠᠭᠠᠷᠠᠯ ᠮᠤᠷᠢ ᠣᠨᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠳᠤᠯᠮ᠎ᠠ ᠭᠡᠦᠭᠡᠨ ᠶᠠᠪᠣᠨ᠎ᠠ᠃

ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠣᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠠᠷᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠳᠤᠯᠮ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠳᠤᠨ ᠳᠤ ᠭᠦᠷᠢᠶᠡᠨ ᠤ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠪᠦᠭᠦᠨ ᠰᠤᠨᠢᠨ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠨᠢᠭᠡ ᠶᠠᠭᠤᠮᠠᠨ ᠡᠴᠠ ᠨᠥᠭᠦᠭᠡ ᠶᠠᠭᠤᠮᠠᠨ ᠳᠤ ᠨᠢᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠰᠢᠯᠵᠢᠭᠦᠯᠭᠦ ᠪᠦᠷᠢ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠢ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ᠂ ᠦᠯᠡᠮᠵᠢ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠬᠤᠤᠰᠯᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠨᠢᠳᠤ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠷᠠᠵᠤ ᠢᠨᠢᠶᠡᠮᠰᠦᠭᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠃

ᠡᠨᠠ ᠴᠤᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠠᠭᠠᠵᠢᠮ ᠶᠢᠡᠷ ᠶᠠᠪᠣᠠᠠᠰᠠᠭᠠᠷ ᠴᠥᠢᠵᠦᠡᠭ᠌ ᠯᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠤ ᠪᠠᠷ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠢᠷᠡᠭᠦ ᠳᠤ ᠪᠠᠳᠤ᠂ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠴᠢᠭᠢᠯᠳᠤᠨ ᠵᠢᠳᠭᠦᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠠᠠᠰᠠᠭᠠᠷ ᠣᠯᠠᠨ ᠤ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠵᠤᠠᠠᠰᠤᠪᠠ᠃ ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠢ ᠣᠯᠵᠤ ᠬᠠᠷᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠳᠤ ᠳᠤᠪ ᠳᠤᠭᠤᠷᠢᠭ ᠪᠣᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶᠢᠡᠨ 《ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠠᠬ᠎ᠠ ᠡ᠂ ᠠᠬ᠎ᠠ ᠡ︕》 ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ ᠴᠢᠳᠠᠯ ᠶᠢᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠭᠢᠠᠠᠤᠳᠤᠨᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠬᠠᠰᠭᠢᠷᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠤ ᠠᠩᠠᠠᠠᠷᠤᠯ ᠢ ᠳᠠᠳᠠᠯ᠎ᠠ᠃

ᠳᠦᠷᠭᠡᠨ ᠣᠴᠢᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠣᠯ ᠨᠢᠳᠤᠨ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠳᠤᠰᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠴᠢᠠᠠᠠᠠᠠᠤ ᠶᠤᠮ ᠰᠢᠭ ᠪᠣᠳᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠠᠳᠤ ᠭᠦᠶᠤᠨ ᠣᠴᠢᠵᠤ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠴᠤᠯᠪᠣᠭᠤᠷ ᠡᠴᠠ ᠪᠠᠷᠢᠵᠤ ᠠᠪᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠮᠤᠷᠢ ᠨᠢ ᠦᠷᠭᠦᠪᠡ᠃

ᠰᠠᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠰᠠᠷᠨᠢᠠᠠᠰᠠᠨ ᠣᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠯᠳᠠ ᠰᠢᠭ ᠰᠠᠢ᠌ᠠᠠᠠᠨ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠡᠨᠠ ᠣᠷᠴᠢᠯᠠᠩ ᠳᠤ ᠶᠠᠭᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠤ ᠪᠢᠯᠠ᠃ ᠡᠨᠠ ᠣᠴᠠᠷᠠᠯ ᠨᠢ ᠬᠠᠭᠠᠴᠠᠯ ᠭᠠᠰᠢᠭᠤᠳᠠᠯ ᠶᠢᠡᠷ ᠳᠦᠭᠦᠷᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠤᠷ᠎ᠠ᠂ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠴᠡᠴᠡᠭ᠌ ᠪᠣᠢ ᠪᠣᠯᠭᠠᠪᠠ᠃ ᠪᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠨᠢ ᠪᠠᠷᠢᠴᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠭᠤᠳᠤ ᠳᠠᠳᠠᠭᠤᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠷ ᠰᠢᠭ ᠵᠥᠭ᠌ ᠪᠦᠭᠦᠨ ᠡᠴᠠ ᠳᠠᠮᠳᠠᠷᠢᠵᠤ ᠣᠭᠢᠯᠠᠠᠠᠤ᠂ ᠢᠨᠢᠶᠡᠭᠦ ᠵᠡᠷᠭᠡᠴᠡᠨ ᠰᠠᠷᠪᠠᠯᠵᠠᠨ᠎ᠠ᠃

ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠳᠤᠯᠮ᠎ᠠ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠬᠤᠶᠠᠭ ᠲᠡᠶ ᠨᠠᠢ᠌ᠯᠠᠨ ᠮᠦᠨ ᠯᠠ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠬᠠᠩᠭ᠋ᠠᠢ ᠭᠡᠷ ᠲᠤ ᠪᠠᠭᠤᠵᠤ ᠪᠢᠯᠠ᠃ ᠭᠡᠪᠠᠴᠤ ᠡᠮᠡᠭ᠍ᠳᠡᠢ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠲᠡᠶ ᠭᠡᠷ ᠭᠡᠳᠤᠨ ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠦᠯᠢᠶᠡᠨ ᠪᠣᠳᠠᠷᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠣᠷᠤᠨ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃

ᠳᠤᠯᠮ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠠᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠢᠨᠢ ᠡᠭᠡᠨᠡᠷ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠢ ᠪᠠᠳᠤ ᠳᠤᠤᠷ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠣᠢ᠌ᠯᠠᠭᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠡᠨᠠ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠭᠠᠤᠨ ᠭᠡᠷᠭᠢᠨ ᠰᠠᠭᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠢ ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠵᠤ ᠮᠡᠳᠡᠭᠦ ᠪᠢᠯᠠ᠃ ᠮᠡᠳᠡᠭᠦ ᠶᠢ ᠴᠤ ᠳᠠᠳᠤᠢ ᠯᠠ ᠭᠦᠰᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡᠶ᠃

ᠡᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠨᠢᠮ᠎ᠠ ᠡᠴᠠ ᠰᠤᠨᠤᠰᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠳᠠᠰᠤᠷᠬᠠᠢ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠬᠠᠳᠠᠭᠤ ᠥᠭᠡ ᠶᠢ ᠪᠠᠳᠤ ᠨᠢᠯᠪᠣᠰᠤ ᠪᠠᠨ ᠳᠤᠰᠤᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠶᠠᠷᠢᠠᠠᠤ ᠳᠤ 《ᠳᠡᠭᠦᠤ ᠮᠢᠨᠢ ᠬᠤᠷᠸ᠎ᠠ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠭᠡᠴᠡᠭᠦᠤ ᠶᠤᠮ ᠳ᠋ᠠ᠃ ᠨᠢᠭᠡᠨᠲᠡ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠬᠣᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠣᠭᠢᠯᠠᠭᠠᠤᠨ ᠪᠣᠰᠠᠠᠤ ᠪᠢᠰᠢ》 ᠭᠡᠵᠤ ᠳᠤᠯᠮ᠎ᠠ ᠦᠪᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠣᠭᠢᠯᠠᠪᠠ᠃

ᠰᠠᠠᠳᠤᠷᠠᠠᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠷᠠ ᠥᠭᠡᠳᠡ ᠰᠠᠮᠤᠷᠳᠠᠠᠠᠤ ᠭᠡᠭ᠍ᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠳᠤ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠥᠭᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠶᠤᠤᠵᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ ᠰᠤᠨᠤᠰᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠭᠡᠨ ᠪᠦᠭᠦᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠳᠤ ᠦᠪᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠦ ᠦᠭᠡᠶ ᠠᠪᠠᠴᠤ ᠭᠤᠷᠢᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠢᠮᠠᠠᠠᠳᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ ᠪᠢᠯᠠ᠃ ᠡᠨᠠ ᠴᠤ ᠣᠴᠢᠷ ᠡᠴᠠ ᠰᠠᠢ᠌ᠠᠠᠠᠨ ᠨᠠᠢ᠌ᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠳᠦᠭᠦᠷᠦᠭᠦᠯᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠥᠭᠡ ᠰᠤᠨᠤᠰᠠᠠᠤ ᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠳᠤ ᠢᠳᠡᠭᠡᠭᠦ᠂ ᠡᠷᠡᠭᠡᠯᠵᠡᠭᠦ ᠨᠢ ᠠᠮᠠᠷᠠᠠᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ ᠰᠢᠤ ᠳ᠋ᠠ᠃

《ᠰᠤᠠᠠᠳᠤᠭᠤ ᠨᠢᠮ᠎ᠠ ᠭᠤᠸᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠥᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠢᠳᠡᠭᠡᠭᠦ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠌ ᠦᠭᠡᠶ᠃ ᠬᠠᠮᠢᠭ᠎ᠠ ᠡᠴᠠ ᠯᠠ ᠳᠠᠢ᠌ᠮᠤ ᠠᠮᠠᠷᠠᠠᠠᠨ ᠥᠭᠦᠳᠡᠭ᠌ ᠶᠤᠮ ᠪᠣᠢ》 ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠠᠳᠤ ᠳᠤ ᠭᠡᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠭᠡᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠣᠯ ᠪᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠤᠨ ᠭᠠᠰᠠᠯᠤᠯ ᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠴᠤ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠰᠠᠷᠨᠢᠠᠠᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠤ ᠪᠢᠯᠠ᠃ ᠭᠡᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠡᠢ᠌ᠮᠤ ᠥᠭᠡ ᠶᠢ ᠳᠤᠯᠮ᠎ᠠ ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠭᠡᠯᠡᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠠ᠃

ᠳᠠᠷᠠ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠯᠤᠤ ᠭᠦᠩ ᠤᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠡᠴᠠ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠷᠤᠴᠠ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠭᠡᠭ᠍ᠴᠢ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠬᠠᠶᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠡᠭᠡᠨᠡᠷ ᠨᠢ ᠵᠠᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠣᠷᠤᠭᠤ ᠶᠠᠪᠣᠭᠠᠤᠨ ᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠣᠷᠳᠤ ᠳᠠᠮᠢᠷ ᠲᠤ ᠣᠷᠤᠵᠤ ᠥᠭᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠭᠡᠳᠤᠨ ᠭᠠᠷ ᠳᠠᠮᠵᠢᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠰᠤᠨᠤᠰᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤᠷ ᠡᠭᠡ ᠡᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠰᠠᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠭᠦᠤ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠢ ᠬᠤᠭᠤᠰᠤᠨ ᠭᠤᠷᠢᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠴᠠᠳᠬᠠᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠠ᠃

ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠳᠤᠯᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠥᠭᠦᠯ ᠳᠤ ᠳᠤᠯᠮ᠎ᠠ᠂ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯᠳᠤ ᠶᠢ ᠵᠢᠮᠠᠯᠠᠵᠤ 《ᠳᠠᠷᠠ ᠪᠠᠷᠮ᠎ᠠ ᠡᠴᠠ ᠯᠠ ᠪᠣᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠌》 ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠪᠣᠯ ᠳᠠᠮᠤᠷ 《ᠠᠬ᠎ᠠ ᠳᠠ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠡᠴᠠ ᠯᠠ ᠪᠣᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠌》 ᠭᠡᠵᠤ ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠭᠦᠤ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠢ ᠰᠢᠭᠤᠳ ᠵᠢᠮᠠᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃

ᠭᠡᠨ ᠴᠤ ᠬᠠᠵᠠᠭᠠᠢ ᠭᠢᠰᠭᠢᠵᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠭᠡᠪᠠᠴᠤ ᠶᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠳᠠᠳᠠᠵᠤ ᠠᠪᠠᠠᠤ ᠶᠢ ᠭᠢᠴᠢᠶᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠶᠤᠮ᠃ ᠡᠨᠠ ᠪᠣᠯ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠶᠤᠰᠤ᠂ ᠭᠡᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠠᠬ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠬᠠᠵᠠᠭᠠᠢ ᠭᠢᠰᠭᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠡᠭᠡᠨᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠳᠠᠳᠠᠵᠤ ᠠᠪᠠᠠᠤ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠤᠨ ᠳᠤ ᠲᠦᠯᠭᠢᠵᠤ ᠣᠷᠭᠢᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠ᠃ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠥᠯᠡᠳᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠦᠨᠦᠴᠢᠨ ᠢᠰᠢᠭᠡ ᠰᠢᠭ᠌ ᠬᠤᠴᠤᠷᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠳᠤᠯᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠭᠠᠠᠠᠴᠠ ᠨᠠᠢ᠌ᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠭᠦᠤ ᠨᠢ ᠪᠠᠰᠠ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠣᠷᠭᠢᠨ ᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠡᠨᠠ ᠣᠴᠢᠷ ᠡᠴᠠ ᠳᠤᠯᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠪᠦᠭᠦ ᠵᠤᠪᠠᠯᠠᠩ ᠤᠨ ᠡᠵᠠᠨ ᠪᠣᠯ ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠭᠦᠤ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠭᠡᠵᠤ ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠪᠣᠳᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠠ᠃ ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠴᠤ ᠢᠩᠭᠢᠵᠤ ᠴᠤ ᠪᠣᠳᠤᠠᠠᠤ ᠡᠷᠭᠡ ᠲᠡᠶ ᠭᠦᠮᠤᠨ᠃ ᠭᠡᠷᠪᠡ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠡᠭᠡᠨᠡᠷ ᠪᠣᠯᠤᠭᠠᠤᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠳᠤᠯᠮ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠲᠦᠯᠭᠢᠵᠤ ᠣᠷᠭᠢᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯ ᠳᠤᠯᠮ᠎ᠠ ᠴᠤ ᠵᠢᠷᠭᠠᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ᠃ ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠴᠤ ᠵᠢᠷᠭᠠᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠳᠤᠯᠮ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠭᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠭᠡᠮ ᠢ ᠠᠭᠤᠵᠢᠮ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠶᠢᠡᠷ ᠠᠭᠤᠴᠢᠯᠠᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠣᠳᠤ ᠳᠠᠷᠠ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠳᠤ ᠭᠠᠩᠳᠠᠰᠢ ᠦᠭᠡᠶ ᠴᠡᠴᠡᠭ᠌ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠶᠠᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠠᠵᠢ᠃ ᠭᠡᠭᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠣᠰᠤᠨ ᠪᠢᠯᠴᠠᠷᠠᠤ ᠪᠣᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠨᠢᠳᠤᠨ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠭᠡᠮᠰᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠳᠤᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠠᠩᠭᠢᠷᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠠᠳᠤ ᠶᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠤᠨ ᠬᠠᠳᠠᠭᠤ ᠵᠢᠮᠡᠯᠡᠭᠦ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠲᠤ ᠳᠦᠷᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡᠶ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠳᠡᠭᠦᠤ ᠮᠢᠨᠢ ᠬᠠᠳᠠᠭᠤᠵᠢ᠃ ᠡᠷ᠎ᠠ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠪᠣᠯ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠪᠠᠷᠢᠠᠠᠤ ᠶᠤᠮ ᠰᠢᠤ ᠭᠡᠵᠤ ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠳᠡᠭᠦᠤ ᠪᠠᠨ ᠠᠷᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃

ᠳᠤᠯᠮ᠎ᠠ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠᠳᠤ ᠲᠡᠶ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠣᠭᠢᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠭᠡᠪᠠᠴᠤ ᠪᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠳᠤ ᠭᠠᠭᠴᠠᠬᠦ ᠡᠭᠡ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠷᠠᠮᠰᠠᠠᠠᠤ᠂ ᠦᠪᠡᠷ ᠢ ᠪᠠᠨ ᠵᠢᠮᠡᠯᠡᠭᠦ᠂ ᠭᠦᠨ ᠭᠠᠰᠢᠭᠤᠳᠠᠯ ᠨᠢᠯᠪᠣᠰᠤ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠪᠣᠯᠵᠢ ᠪᠣᠯᠳᠠᠭ ᠪᠣᠯ ᠳᠤᠯᠮ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠳᠤ ᠳᠤᠯᠭᠠᠷ ᠢ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠯᠠᠠᠠᠤ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠳᠤ 《ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠲᠡᠶ ᠣᠴᠠᠷᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠡᠴᠠ ᠳᠤᠯᠭᠠᠷ ᠲᠤ ᠲᠤᠬᠢᠶᠠᠯᠳᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠵᠤᠪᠠᠯᠠᠩ ᠡᠴᠠ ᠵᠠᠢ᠌ᠯᠠᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠠᠠᠰᠠᠨ》 ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠭᠡᠮᠵᠢᠶᠡᠯᠡᠰᠢ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠠ᠃

ᠳᠤᠯᠭᠠᠷ ᠥᠭᠦᠵᠤ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠥᠭᠡ ᠶᠢ ᠰᠤᠨᠤᠰᠤᠭᠠᠤᠨ ᠳᠤᠯᠮ᠎ᠠ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯᠳᠤ ᠶᠢ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠵᠥᠭᠡᠵᠤ ᠪᠢᠯᠠ᠃ ᠭᠡᠪᠠᠴᠤ ᠶᠠᠪᠣᠭᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠤᠨ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠢ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠯᠴᠠᠳᠠᠭ ᠪᠣᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ᠃

ᠨᠢᠭᠡ ᠡᠳᠤᠷ ᠣᠶᠤᠳᠠᠨ ᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠪᠠᠳᠤ᠂ ᠠᠬ᠎ᠠ ᠡᠭᠡᠴᠢ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠣᠷᠢᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠳᠠᠷᠠ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠳᠤᠷᠠᠳᠠᠢ ᠣᠴᠢᠯ᠎ᠠ᠃ ᠵᠢᠭᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠦᠭᠦᠨ ᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠱᠠᠪᠢ ᠨᠡᠷ ᠤᠨ ᠳᠤᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠡᠴᠠ ᠣᠠᠴᠤᠭᠤᠢ ᠰᠤᠷᠳᠠᠭ ᠭᠢᠴᠢᠶᠡᠩᠭᠦᠢ ᠱᠠᠪᠢ ᠪᠠᠳᠤ ᠶᠢ ᠪᠠᠠᠠᠰᠢ ᠨᠢ ᠳᠡᠭᠡᠳᠤ ᠥᠭᠡ ᠪᠠᠷ ᠭᠦᠭᠢᠭᠦᠯᠤᠨ ᠮᠠᠠᠠᠳᠠᠵᠤ ᠳᠠᠪᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠯᠢᠩᠪᠣ᠂ ᠨᠤᠮ ᠳᠠᠪᠳᠠᠷ ᠶᠢᠡᠷ ᠱᠠᠩᠨᠠᠠᠠᠤ ᠳᠤ 《ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠨᠤᠮ ᠰᠤᠷᠠᠠᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ᠂ ᠠᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠣᠠᠠᠠᠭᠠᠨ ᠢ ᠳᠠᠭᠤᠷᠢᠶᠠᠵᠤ ᠰᠢᠤ》 ᠭᠡᠵᠤ ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠠᠴᠢ ᠪᠠᠨ ᠮᠠᠠᠠᠳᠠᠪᠠ᠃

ᠬᠠᠷᠢᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠠᠠᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠᠳᠤ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠳᠤ ᠠᠪᠣᠠᠠᠰᠠᠨ ᠳᠠᠯᠢᠩᠪᠣ ᠪᠠᠨ ᠳᠤᠯᠮ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠥᠭ᠍ᠴᠤ 《ᠳᠠ ᠠᠪ ᠳ᠋ᠠ᠃ ᠨᠠᠳᠠ ᠦᠭ‍ᠭᠦ ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠤ ᠪᠢᠰᠢ》 ᠭᠡᠭᠦ ᠳᠤ ᠨᠢᠳᠤᠨ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠨᠢᠯᠪᠣᠰᠤ ᠳᠤᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠠ᠃

ᠳᠠᠷᠠ ᠣᠷᠤᠢ ᠬᠤᠶᠠᠭ ᠤᠨ ᠳᠤ ᠣᠷᠳᠤ ᠰᠢᠨᠧᠯ ᠡᠮᠦᠰᠴᠤ᠂ ᠨᠢᠭᠡ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠦᠪᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠬᠤᠢ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠭᠠᠤᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠡᠯᠳᠡᠪ ᠭᠡ ᠬᠠᠢ᠌ᠴᠢᠯᠠᠵᠤ ᠴᠢᠮᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠣᠷᠳᠤ ᠰᠠᠯᠠᠮ᠎ᠠ᠂ ᠨᠥᠭᠦᠭᠡ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠣᠷᠳᠤ ᠣᠭᠤᠰᠤᠷ ᠲᠡᠶ ᠰᠸᠯᠠᠢ᠌ᠳᠠᠢ ᠫᠣᠤ ᠣᠠᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠨ ᠵᠡᠭᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠰᠦᠷᠡᠭᠡᠢ ᠰᠤᠠᠠᠳᠤᠭᠤ ᠳᠤᠷᠵᠢ ᠣᠷᠤᠵᠤ ᠢᠷᠠᠯ᠎ᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠠᠷᠠᠤᠨ ᠤᠨ ᠣᠯᠠᠭᠠᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠳᠠᠰᠤᠭ ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠳᠤᠷᠵᠢ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠴᠢᠨᠢ ᠪᠢ ᠳ᠋ᠠ ᠭᠡᠳ ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠲᠡᠶ ᠭᠠᠷ ᠪᠠᠷᠢᠵᠤ ᠳᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠠᠤᠨ ᠡᠪᠣᠷ ᠡᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠰᠢᠯ ᠭᠢᠳᠠᠤᠨ ᠠᠷᠢᠭᠢ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠤ ᠱᠠᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠷᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠳᠠᠯᠪᠢᠠᠠᠤ ᠵᠠᠭᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ᠄

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠵᠢᠰᠤᠷᠴᠢ ᠵᠤᠯᠢᠭ ᠤᠳ ᠣᠷᠤᠠᠠᠤ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠯᠠ ᠭᠦᠯ ᠠᠯᠳᠠᠭᠠᠤᠨ ᠠᠷᠢᠭᠢ ᠦᠭ‍ᠭᠦ ᠶᠤᠮ ᠭᠡᠯ᠎ᠡ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠴᠢ ᠴᠢᠨᠢ ᠭᠡᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠴᠢᠩᠭᠢᠵᠤ ᠣᠯᠠᠨ ᠵᠢᠰᠤᠷᠴᠤᠳ ᠢ ᠳᠠᠨᠢᠳᠠᠭ ᠪᠣᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠢᠯᠠ︖ ᠭᠡᠵᠤ ᠬᠤᠶᠠᠭ ᠠᠰᠠᠭᠤᠪᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠳᠠᠨᠢᠠᠠᠤ᠂ ᠳᠠᠨᠢᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃ ᠣᠷᠤᠭᠠᠤᠨ ᠯᠠ ᠰᠸᠯᠠᠢ᠌ᠳᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠡᠪᠣᠷ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠨ ᠳᠠᠯᠪᠢᠭᠠᠤᠨ ᠰᠠᠭᠤᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠭᠦᠯ ᠨᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠡᠴᠠ ᠰᠠᠯᠤᠭᠠᠤᠨ᠂ ᠰᠦᠨᠠᠰᠤ ᠨᠢ ᠵᠠᠢ᠌ᠯᠠᠵᠤ ᠴᠡᠴᠡᠷᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠶᠤᠮ ᠭᠡᠳ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠳᠠᠯᠤ ᠪᠠᠨ ᠵᠠᠢ᠌ᠴᠢᠨ ᠬᠠᠩᠠᠠᠠᠯᠵᠠᠪᠠ᠃

ᠳᠤᠷᠵᠢ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠢᠳᠠᠤᠨ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠭᠠᠴᠢᠨ ᠨᠡᠷ ᠢ ᠰᠦᠷᠳᠡᠭᠦᠯᠵᠤ ᠠᠷᠢᠭᠢ ᠠᠪᠴᠤ ᠣᠤᠭᠤᠳᠠᠭ ᠢ ᠮᠡᠳᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠬᠤᠶᠠᠭ 《ᠡᠡᠭ᠌ ᠤᠨ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠭᠠᠴᠢᠨ ᠢ ᠢᠭ᠍ᠭᠢᠵᠤ ᠰᠦᠷᠳᠡᠭᠦᠯᠭᠦ ᠨᠢ ᠠᠷᠠᠤᠨ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠣᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠬᠠᠷᠰᠢ》 ᠭᠡᠵᠤ ᠵᠢᠮᠡᠯᠡᠭᠦ ᠳᠤ 《ᠳᠠᠷᠠ ᠳᠠᠮᠠᠢ᠂ ᠪᠢ ᠠᠷᠠᠤᠨ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠣᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠮᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠭᠡᠪᠠᠴᠤ ᠭᠢᠳᠠᠤᠨ ᠪᠣᠯ ᠭᠢᠳᠠᠤᠨ ᠰᠢᠤ ᠳ᠋ᠠ᠃ ᠳᠠᠷᠠ ᠴᠢᠨᠤ ᠭᠡᠯᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠡᠡᠭ᠌ ᠤᠨ ᠨᠤᠮᠤᠠᠠᠠᠨ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠭᠠᠴᠢᠨ ᠴᠢᠨᠢ ᠪᠢᠳᠠᠨ ᠳᠤ ᠣᠯᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠡᠯᠡᠳᠭᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠤ ᠶᠢ ᠪᠢ ᠮᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠣᠭ ᠨᠢ ᠴᠦᠮ ᠢ ᠨᠢ ᠳᠡᠭᠦᠵᠢᠯᠡᠵᠤ ᠣᠷᠭᠢᠠᠠᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠳᠡᠩᠳᠡᠭᠦᠤ ᠦᠷᠤᠰᠢᠶᠠᠯ ᠲᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ》 ᠭᠡᠳ ᠨᠢᠭᠡ ᠰᠢᠯ ᠠᠷᠢᠭᠢ ᠪᠠᠨ ᠵᠠᠳᠠᠯᠵᠤ ᠳᠤᠮᠤ ᠱᠠᠭᠠᠵᠠᠩ ᠳᠤ ᠭᠢᠵᠤ ᠴᠦᠯ ᠴᠦᠯ ᠵᠠᠯᠭᠢᠭᠠᠤᠨ 《ᠳᠠᠷᠤᠯᠠᠠᠠᠳᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠥᠭᠡᠢ᠌ᠭᠦᠤ ᠶᠠᠳᠠᠭᠤ ᠠᠷᠠᠤᠨ ᠤᠳ ᠳᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠳ᠋ᠠᠭᠢᠨ ᠳᠤ ᠣᠯᠠᠭᠠᠨ ᠬᠤᠪᠢᠰᠠᠠᠠᠯ ᠢ ᠮᠠᠠᠳᠤᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠶᠠᠤᠨ ᠨᠤᠶᠠᠤᠨ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠭᠠᠴᠢᠨ ᠢ ᠫᠣᠤᠳᠠᠵᠤ ᠠᠯᠠᠨ᠎ᠠ》 ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠳᠠᠭᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠭᠦᠡᠳᠡᠷᠴᠤ 《ᠣᠯᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤᠭ ᠢ ᠮᠠᠠᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠠᠤᠨ᠂ ᠣᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠰᠦᠷ ᠢ ᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠶ᠎ᠠ》 ᠭᠡᠵᠤ ᠭᠠᠩᠠᠠᠤᠨ ᠥᠭᠦᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠭᠡᠷ ᠣᠠᠳᠠᠠᠠᠤ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠪᠦᠰᠡ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠳᠠᠢ᠌ᠯᠵᠤ ᠣᠷᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠭᠡᠪᠳᠡᠭᠦᠯᠦᠮᠡᠭ᠍ᠴᠡ ᠡᠭᠡᠵᠡᠭᠡᠢ ᠪᠣᠴᠠᠯᠭᠠᠵᠤ ᠡᠭᠢᠯᠠᠪᠠ᠃

ᠰᠤᠠᠠᠳᠤᠭᠤ ᠳᠤᠷᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠣᠷᠢ ᠶᠢ ᠬᠠᠷᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠠᠳᠤ ᠪᠦᠭᠦᠨ ᠢ ᠮᠠᠷᠳᠠᠨ ᠭᠦᠭ᠍ᠵᠢᠨ ᠢᠨᠢᠶᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠠ᠃

ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠴ·ᠯᠤᠳᠤᠢ᠌ᠳᠠᠮᠪᠠ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 18313
ᠴᠠᠭ᠄ 2007 ᠤᠨ ᠤ 11 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 05
ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ