ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ
ᠲᠦᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ
ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠲᠤᠯᠤᠭ᠎ᠠ

ᠵᠤᠨ ᠤ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠡᠳᠤᠷ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠳᠡᠷᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠯᠴᠢᠭᠡᠷ ᠡᠴᠠ ᠨᠠᠯᠢᠶᠠᠤᠨ ᠳᠤᠭᠤᠤᠷ᠂ ᠳᠠᠷᠠᠠᠠᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠡᠴᠠ ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠵᠡᠭᠡᠷᠳᠡ ᠮᠤᠷᠢ ᠲᠡᠶ᠂ ᠭᠦᠭᠡ ᠳᠠᠪᠣᠤ ᠳᠠᠪᠠᠯ ᠲᠡᠶ᠂ ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠳᠤᠷᠳᠤᠩ ᠠᠯᠴᠢᠭᠤᠷ ᠲᠡᠶ ᠡᠮᠡᠭ᠍ᠳᠡᠢ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳ ᠭᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠭᠤᠪᠠ᠃

ᠡᠨᠠ ᠪᠣᠯ ᠳᠤᠯᠮ᠎ᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠠ᠃ ᠣᠯᠠᠨ ᠬᠤᠨᠤᠭ ᠣᠭᠢᠯᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠡᠴᠠ ᠨᠢᠳᠤ ᠨᠢ ᠬᠠᠪᠣᠩᠨᠠᠨ ᠪᠦᠯᠴᠣᠢ᠌ᠵᠤ᠂ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢ ᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠨ ᠳᠤᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠳᠠᠭ ᠬᠠᠴᠠᠷ ᠨᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠵᠢᠯ ᠴᠢᠭᠢᠭ᠍ᠳᠡᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠭᠡᠪᠳᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠭᠦᠰᠡᠷ ᠤᠨ ᠪᠣᠯᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠰᠤ ᠮᠠᠳᠤ ᠥᠩᠭᠡ ᠲᠡᠶ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃

ᠳᠦᠷᠦᠭᠦᠤ ᠣᠷᠤᠠᠠᠰᠢ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠷᠠᠵᠤ ᠵᠢᠷᠢᠯᠵᠠᠨ ᠣᠷᠤᠰᠴᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠳᠤᠩᠭ᠋ᠠᠯᠠᠭ ᠣᠰᠤᠨ ᠡᠴᠠ ᠪᠠᠠᠠᠠᠨ ᠵᠠᠯᠭᠢᠯᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠶᠠᠪᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠭᠤᠵᠤ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠣᠭᠢᠶᠠᠭᠠᠤᠨ ᠳᠤᠳᠤᠭᠠᠳᠤ ᠬᠤᠷᠮᠤᠢ ᠪᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠠᠷᠴᠢᠪᠠ᠃ ᠣᠰᠤ ᠰᠢᠷᠳᠠᠨ ᠭᠡᠰᠡᠭ᠌ ᠰᠠᠭᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠣᠷᠳᠤ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠭᠦᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠯᠳᠠᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠨᠢᠳᠤᠨ ᠡᠴᠠ ᠨᠢ ᠰᠤᠪᠣᠤᠨ ᠤᠨ ᠭᠡᠯᠭᠢᠶ᠎ᠡ ᠴᠤᠪᠣᠷᠠᠨ ᠣᠷᠤᠯᠳᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠶᠤᠮ ᠰᠢᠭ ᠬᠠᠴᠠᠷ ᠢ ᠨᠢ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠣᠷᠤᠰᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠬᠠᠠᠴᠤᠢ ᠪᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠠᠷᠴᠢᠪᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠣᠳᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠴᠤ ᠳᠤᠰᠤᠯ ᠨᠢᠯᠪᠣᠰᠤ ᠭᠠᠷᠭᠠᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠭᠡᠵᠤ ᠳᠤᠳᠤ ᠳᠠᠭᠤ ᠪᠠᠷ ᠭᠡᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠪᠣᠰᠴᠤ ᠡᠰᠢ ᠳᠠᠰᠢ ᠰᠢᠷᠳᠠᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠣᠷᠤᠨ ᠢ ᠠᠵᠢᠠᠠᠯᠠᠭᠠᠤᠨ ᠮᠤᠷᠳᠠᠵᠤ ᠰᠢᠭᠤᠳ ᠭᠤᠤᠯ ᠭᠠᠳᠤᠯᠤᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠣᠢ᠌ᠳᠤ ᠵᠥᠭ᠌ ᠢ ᠪᠠᠷᠢᠨ ᠶᠠᠪᠣᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠢᠭᠠᠷᠠᠢ ᠪᠣᠠᠠᠴᠤ ᠨᠢ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠤ ᠠᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠣᠷᠤᠠᠠᠰᠢ ᠬᠣᠢ᠌ᠰᠢ ᠬᠤᠯᠭᠢᠯᠠᠨ ᠬᠠᠶᠠᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃

ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠨᠢ ᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠰᠤᠨᠤᠰᠤᠭᠠᠤᠨ ᠭᠡᠳᠤ ᠳᠠᠭᠢᠨ ᠣᠠᠠᠠᠭᠠᠨ ᠠᠯᠳᠠᠵᠤ ᠣᠨᠠᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠦᠯᠵᠡᠢ ᠳᠡᠷᠢᠭᠦᠳᠡᠢ ᠠᠢ᠌ᠯ ᠤᠨ ᠭᠦᠮᠦᠰ ᠨᠢ ᠰᠡᠷᠡᠭᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠮᠢᠨᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠣᠳᠤᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠶ‍ᠢᠷᠳᠢᠠᠴᠤ ᠬᠤᠭᠤᠰᠤᠨ᠂ ᠫᠠᠤᠨ ᠬᠠᠷᠠᠩᠭ᠋ᠤᠢ ᠬᠤᠩᠭᠢᠯ ᠠᠭᠤᠢ ᠰᠢᠭ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠡᠨᠠ ᠦᠷᠤᠰᠢᠶᠠᠯ ᠦᠭᠡᠶ ᠬᠤᠷᠸ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠪᠣᠯᠳᠠᠭ ᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯ ᠭᠦᠡᠳᠤ ᠯᠠᠩᠳᠤᠤ ᠪᠠᠷᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠤᠨ ᠪᠣᠳᠠᠷᠠᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠴᠤᠭᠢᠮᠠᠷ ᠰᠠᠨᠠᠠᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠲᠡᠶ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠳᠤᠯᠮ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠰᠡᠯ᠂ ᠡᠷᠡᠮᠡᠯᠵᠡᠯ᠂ ᠠᠵᠠ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ᠂ ᠴᠤᠭ ᠵᠢᠪᠠᠠᠤᠭ᠎ᠠ ᠴᠦᠮ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠣᠯᠵᠤ᠂ ᠪᠦᠭᠦᠨ ᠢ ᠵᠢᠭ᠍ᠰᠢᠨ ᠵᠠᠨᠤᠠᠠᠤ ᠪᠢᠳᠡᠭᠦᠤ ᠬᠤᠷᠤᠰᠤᠯ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠢ ᠨᠢ ᠡᠵᠡᠯᠡᠭᠡᠳ ᠬᠤᠷᠸ᠎ᠠ ᠡᠴᠠ ᠵᠠᠢ᠌ᠯᠠᠨ ᠵᠢᠭᠤᠳᠠᠠᠠᠤ ᠪᠣᠳᠤᠯ ᠢ ᠨᠢ ᠭᠠᠭᠴᠠᠬᠦ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢ ᠨᠢᠳᠤᠨ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠳᠤᠰᠴᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠤᠨ ᠭᠦᠤ ᠴᠢᠳᠤᠷᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠠ᠃

ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠤᠨ ᠳᠦᠷᠰᠤ ᠨᠢᠳᠤᠨ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠳᠠᠭᠢᠨ ᠳᠠᠭᠢᠨ ᠳᠤᠳᠤᠷᠠᠵᠤ ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠲᠡᠶ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠵᠤᠯ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠨᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ ᠠᠯᠢ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠳᠦᠷᠰᠤ ᠪᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠬᠠᠷᠠᠠᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃

ᠮᠠᠨᠠᠷᠠᠠᠠᠰᠠᠨ᠂ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡᠯᠭᠡ ᠪᠣᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠡᠯᠳᠡᠪ ᠤᠨ ᠪᠣᠳᠤᠯ ᠤᠨ ᠳᠡᠷᠳᠡᠭᠡ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠳᠤ 《ᠦᠰᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠪᠣᠶ᠎ᠠ》 ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠪᠣᠳᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠤᠷᠪᠤᠰ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠪᠣᠢ ᠪᠣᠯᠤᠭᠠᠤᠨ ᠴᠠᠭ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠦ ᠳᠤᠳᠤᠮ ᠳᠤᠳᠤᠷᠠᠠᠠᠰᠠᠭᠠᠷ ᠪᠦᠭᠦ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠢ ᠨᠢ ᠡᠵᠠᠯᠠᠪᠠ᠃

ᠳᠡᠭᠡᠭᠡᠳ ᠭᠡᠳᠤ ᠬᠤᠨᠤᠭ ᠡᠯᠦᠢ ᠪᠠᠯᠠᠢ ᠶᠤᠮ ᠰᠢᠭ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠰᠠᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠳᠤᠯᠮ᠎ᠠ ᠨᠢᠭᠡ ᠣᠷᠤᠢ ᠭᠦᠤ ᠪᠠᠨ ᠦᠯᠵᠡᠢ ᠲᠡᠶ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠥᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠵᠤ ᠵᠢᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠵᠡᠭᠡᠷᠳᠡ ᠮᠤᠷᠢ ᠪᠠᠨ ᠣᠨᠤᠨ ᠶᠠᠪᠣᠠᠠᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ 《ᠪᠢ ᠢᠷᠡᠭᠦ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠣᠯ ᠭᠦᠤ ᠶᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠪᠠᠳᠤ ᠳᠤ ᠦᠭ‍ᠭᠦᠭᠡᠷᠡᠢ》 ᠭᠡᠵᠡᠢ᠃

ᠦᠯᠵᠡᠢ ᠬᠠᠮᠢᠭᠠᠰᠢ ᠪᠠᠨ᠂ ᠶᠠᠭᠤᠨ ᠳᠤ ᠶᠠᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠶᠠᠩᠵᠤ ᠪᠦᠷᠢ ᠪᠠᠷ ᠠᠰᠠᠭᠤᠨ ᠱᠠᠯᠠᠵᠤ ᠬᠤᠷᠢᠠᠠᠯᠠᠠᠠᠤ ᠳᠤ 《ᠨᠠᠳᠠ ᠳᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠌ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃ ᠶᠠᠪᠣᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠤ ᠲᠤᠩ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ》 ᠭᠡᠭᠦ ᠡᠴᠠ ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤ ᠰᠤᠨᠤᠰᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠶ᠃

ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠢ ᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠠᠤᠨ ᠦᠯᠵᠡᠢ ᠦᠯᠡᠮᠵᠢ ᠶᠡᠭᠡ ᠭᠠᠰᠢᠭᠤᠳᠠᠵᠤ ᠭᠡᠳᠤᠨ ᠡᠳᠤᠷ ᠣᠰᠤᠨ ᠨᠢᠳᠤ ᠲᠡᠶ ᠶᠠᠪᠣᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠭᠡᠭᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠤᠨ ᠦᠰᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠪᠠᠠᠤ ᠪᠠᠷ ᠳᠤᠯᠮ᠎ᠠ ᠶᠠᠪᠣᠯ᠎ᠠ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠢ ᠮᠡᠳᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠣᠯ ᠬᠤᠷᠢᠠᠠᠯᠠᠠᠠᠤ ᠯᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ᠃ ᠣᠴᠢᠷ ᠨᠢ ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠢ ᠠᠯᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠳᠠᠢ᠌ᠰᠤᠨ᠂ ᠳᠤᠯᠮ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠠᠯᠠᠠᠠᠤ ᠨᠢ ᠨᠢᠳᠤ ᠢᠷᠮᠡᠭᠦ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠌ ᠭᠡᠵᠤ ᠦᠯᠵᠡᠢ ᠮᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃

ᠳᠤᠯᠮ᠎ᠠ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠭᠡᠷ ᠡᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠭᠠᠷᠠᠠᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ 《ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠤᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠦᠰᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠠᠪᠣᠨ᠎ᠠ》 ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠭᠠᠠᠠᠴᠠᠠᠠᠠᠨ᠂ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢ ᠰᠢᠳᠠᠨ ᠪᠣᠴᠠᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠳᠤᠯ ᠲᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠡᠴᠠ ᠪᠢᠰᠢ ᠭᠡᠨ ᠡᠴᠠ ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠵᠤ ᠦᠰᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠪᠠᠠᠤ ᠨᠢ ᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠂ ᠳᠠᠯᠠᠨ ᠵᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠷᠳᠡᠭᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠠᠢ᠃ ᠭᠡᠪᠠᠴᠤ ᠬᠠᠷᠠᠩᠭ᠋ᠤᠢ ᠳᠤ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠨᠢᠳᠤ ᠳᠠᠰᠴᠤ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠳᠤᠳᠤ ᠪᠣᠯᠳᠠᠭ ᠤᠨ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠡᠭᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠮᠠᠨᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠣᠳᠤᠯ ᠡᠴᠤᠰ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠢᠯᠠ ᠪᠣᠯᠳᠠᠭ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤᠷ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠭᠡᠳᠤᠨ ᠡᠳᠤᠷ ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠲᠡᠶ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠶᠠᠪᠣᠭᠠᠤᠨ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠡᠴᠠ ᠣᠷᠭᠤᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠭᠦᠮᠦᠰ ᠲᠡᠶ ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠵᠤ ᠭᠦᠰᠡᠯ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠷᠭᠢᠰᠢ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠣᠯᠠᠭ ᠪᠣᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠵᠤ ᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠭᠡᠨ ᠠᠯᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠢ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠮᠠᠳᠠᠵᠤ ᠠᠪᠴᠠᠢ᠃

ᠭᠡᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠭᠡᠴᠡᠭᠦᠤ ᠨᠢ ᠳᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯ ᠴᠠᠮᠪᠠ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠢ ᠣᠯᠠᠠᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠠ᠃ ᠣᠴᠢᠷ ᠨᠢ ᠡᠨᠠ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠡᠰᠡᠷᠭᠦᠤ ᠨᠡᠷ ᠴᠤᠭᠢᠠᠠᠳᠠᠭᠠᠤᠨ ᠡ᠊ᠨᠳᠡ ᠳᠠᠠᠳᠠ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠬᠠᠳᠠ ᠪᠠᠷ ᠪᠦᠭ‍ᠬᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠴᠥᠭᠡᠨ ᠭᠦᠮᠦᠰ᠂ ᠠᠷᠠᠤᠨ ᠤᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠡᠴᠠ ᠵᠢᠭᠤᠳᠠᠨ᠂ ᠠᠷᠠᠤᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠢ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠮᠳᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠠ᠃ 《ᠪᠠᠰᠠ ᠳᠡᠭᠡᠭᠡᠳ ᠡᠷᠢᠵᠤ ᠣᠯᠤᠭᠠᠤᠨ ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠠᠠᠤ ᠪᠣᠢ︖ ᠳᠠᠳᠠ ᠪᠣᠯ ᠳᠦᠷᠤ ᠳᠤ ᠳᠡᠷᠰᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠵᠡᠪᠰᠡᠭ᠌ ᠲᠡᠶ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠮᠴᠢᠳ᠂ ᠪᠢ ᠪᠣᠯ ᠣᠯᠢᠠᠠᠳᠠᠢ ᠳᠠᠰᠢᠭᠤᠷ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠡᠮᠡᠭ᠍ᠳᠡᠢ ᠭᠦᠮᠤᠨ》 ᠭᠡᠵᠤ ᠳᠤᠯᠮ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠪᠣᠳᠤᠠᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃

ᠭᠡᠪᠠᠴᠤ ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠤᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠦᠰᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠠᠪᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠤ ᠣᠠᠠᠳᠤ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠪᠣᠳᠤᠯ ᠪᠦᠭᠦᠨ ᠡᠴᠠ ᠭᠦᠴᠤᠨ ᠲᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤᠷ ᠶᠠᠭᠤ ᠴᠤ ᠯᠠ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠳᠠᠳᠠᠨ ᠢ ᠡᠷᠢᠵᠤ ᠣᠯᠠᠠᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠍ᠳᠡᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠠ᠃

ᠳᠤᠯᠮ᠎ᠠ ᠶᠠᠪᠣᠠᠠᠰᠠᠭᠠᠷ ᠳᠠᠷᠢᠶᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠷᠢᠶᠡᠨ ᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠷᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠢᠷᠠᠯ᠎ᠠ᠃ ᠰᠢᠳᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠨᠡᠯᠪᠠᠭᠡᠷ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠦᠨᠡᠰᠤᠨ ᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠡ᠊ᠨᠳᠡ ᠳᠠᠠᠳᠠ ᠡᠪᠳᠡᠷᠭᠡᠢ ᠰᠢᠪᠠᠷ ᠪᠠᠢ᠌ᠰᠢᠩ ᠤᠨ ᠬᠠᠨ᠎ᠠ ᠳᠤᠷᠰᠣᠢ᠌ᠨ ᠬᠠᠷᠠᠠᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠡᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠭᠤᠭᠠᠤᠨ ᠳᠠᠷᠠ ᠪᠦᠭᠦᠨ ᠢ ᠰᠢᠷᠳᠠᠵᠤ ᠭᠡᠰᠡᠭ᠌ ᠵᠤᠠᠠᠰᠤᠪᠠ᠃ ᠳᠤᠯᠮ᠎ᠠ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠵᠥᠭ᠌ ᠬᠠᠷᠠᠵᠤ ᠰᠥᠭᠦᠷᠡᠨ ᠰᠠᠭᠤᠵᠤ 《ᠳᠠᠢ᠌ᠰᠢᠷᠢ ᠬᠠᠨ ᠮᠢᠨᠢ᠃ ᠳᠠᠷᠯᠠᠨ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠠᠠᠨ ᠮᠢᠨᠢ᠃ ᠴᠠᠮᠪᠠ ᠳᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠲᠡᠶ ᠶ‍ᠢᠷᠳᠢᠠᠴᠤ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠷᠠ ᠶᠢ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠬᠠᠷᠠᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ》 ᠭᠡᠵᠤ ᠳᠠᠩᠭ᠋ᠠᠷᠢᠭ ᠡᠷᠭᠦᠵᠡᠢ᠃ 《ᠨᠠᠮᠢ᠋ᠢ ᠬᠤᠷᠢᠠᠠᠯᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯ ᠮᠢᠨᠤ ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠭᠡᠷᠭᠢᠪᠠᠴᠤ ᠶᠠᠪᠣᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠳ᠋ᠠ》 ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠣᠳᠤᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠨᠢᠳᠤᠨ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠨᠢᠯᠪᠣᠰᠤ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠡᠷᠭᠡ ᠦᠭᠡᠶ ᠳᠤᠨᠤᠷᠠᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠨᠢᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠭᠦᠯᠢ᠌ᠨ ᠰᠢᠷᠳᠡᠭ᠍ᠰᠡᠭᠡᠷ ᠳᠤᠰᠤᠭᠠᠯ ᠦᠭᠡᠶ ᠰᠢᠩᠭᠡᠭᠡᠵᠤ ᠣᠷᠭᠢᠪᠠ᠃

ᠣᠷᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠷᠠ ᠵᠢᠷᠭᠠᠠᠠᠤ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠳᠠᠠᠳᠠ ᠡᠴᠠ ᠮᠤᠷᠳᠠᠭᠠᠤᠨ ᠣᠳᠠᠯ ᠦᠭᠡᠶ ᠨᠢᠭᠡ ᠠᠢ᠌ᠯ ᠳᠤ ᠣᠴᠢᠵᠤ ᠬᠤᠨᠤᠪᠠ᠃ ᠡᠰᠡᠷᠭᠦᠤ ᠨᠡᠷ ᠤᠨ ᠴᠤᠭᠢᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠰᠡᠭ᠌ ᠪᠦᠭ‍ᠬᠦᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠪᠦᠳᠡᠭᠢ ᠪᠠᠷᠢᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠰᠤᠨᠤᠰᠴᠤ ᠠᠪᠣᠭᠠᠤᠨ ᠮᠠᠷᠭᠠᠰᠢ ᠨᠢ ᠳᠠᠷᠢᠶᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠤ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠳᠠᠭᠠᠷᠢᠵᠤ᠂ ᠳᠣᠢ᠌ᠨ ᠠᠮᠠ ᠶᠢ ᠣᠷᠤᠭᠤᠳᠠᠨ ᠢᠳᠠᠷ ᠤᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠢ ᠭᠠᠳᠤᠯᠤᠨ ᠨᠠᠯᠢᠶᠠᠤᠨ ᠶᠠᠪᠣᠭᠠᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠵᠠᠮ ᠡᠴᠠ ᠵᠠᠢ᠌ᠯᠠᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠤᠢ᠂ ᠴᠠᠷᠠᠮ ᠪᠠᠷᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠡᠳᠤᠷ ᠶᠠᠪᠣᠯ᠎ᠠ᠃

ᠰᠦᠨᠢ ᠣᠷᠤᠢ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠬᠠᠳᠠᠨ ᠤ ᠨᠦᠮᠦᠷᠢ ᠳᠤ ᠣᠠᠳᠠᠬᠤ ᠪᠣᠯᠪᠠ᠃ ᠳᠤᠠᠠᠤᠮ ᠶᠢᠡᠨ ᠳᠠᠪᠢᠰᠴᠤ ᠡᠮᠡᠭᠡᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠳᠠᠷᠠᠯᠠᠵᠤ ᠭᠡᠪᠳᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠨᠣᠢ᠌ᠷ ᠨᠢ ᠬᠤᠯᠵᠢᠭᠠᠤᠨ ᠣᠠᠳᠬᠠᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠶ᠃ ᠰᠦᠨᠢ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠬᠠᠵᠠᠭᠤ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠴᠢᠨ᠋ᠸ᠎ᠠ ᠣᠯᠢᠵᠤ ᠡᠭᠢᠯᠡᠭᠡᠳ ᠣᠳᠠᠯ ᠦᠭᠡᠶ ᠡᠷᠭᠢᠨ ᠳᠤᠭᠤᠷᠢᠨ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠪᠦᠳᠦᠭᠦᠨ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠡᠳᠤᠢ ᠳᠠᠳᠤᠢ ᠴᠢᠨ᠋ᠸ᠎ᠠ ᠣᠯᠢᠵᠤ ᠭᠠᠷᠤᠯ᠎ᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠪᠢ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠭᠦᠯ ᠲᠡᠶ ᠴᠢᠨ᠋ᠸ᠎ᠠ ᠡᠴᠠ ᠨᠥᠭᠦᠷ ᠤᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠦᠰᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠪᠠᠠᠤ ᠭᠡᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠭᠦᠮᠤᠨ᠃ ᠳᠠ ᠨᠡᠷ ᠡᠴᠠ ᠠᠶᠤᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ᠃ ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠮᠢᠨᠢ ᠨᠠᠮᠢ᠋ᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠠᠴᠢ ᠭᠡᠵᠤ ᠬᠠᠰᠭᠢᠷᠤᠨ 《ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠨᠠᠭ᠎ᠠ》 ᠵᠢ ᠪᠠᠠᠠᠠᠨ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠪᠠ᠃

ᠡᠢ᠌ᠮᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠠᠶᠤᠠᠠᠤ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠢ ᠠᠶᠠᠯᠠᠠᠠᠤ ᠰᠢᠭ ᠭᠡᠴᠡᠭᠦᠤ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ᠃ ᠰᠦᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠷᠰᠢ ᠠᠶᠤᠠᠠᠤ ᠶᠢᠨ ᠠᠶᠤᠯ ᠲᠡᠶ ᠳᠠᠮᠠᠴᠠᠯᠳᠤᠨ᠂ ᠦᠷ ᠤᠨ ᠳᠤᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠠᠷᠠᠢ ᠶᠠᠳᠠᠨ ᠵᠤᠯᠭᠠᠪᠠ᠃

ᠡᠳᠤᠷ᠂ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠳᠤ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠶᠡᠭᠡ ᠭᠦᠴᠤ᠂ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯ ᠥᠭ᠍ᠳᠡᠭ᠌ ᠢ ᠡᠨᠠ ᠣᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠤᠯᠮ᠎ᠠ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠣᠢ᠌ᠯᠠᠭᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠦᠷ ᠤᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠭᠡᠭᠡ ᠪᠠᠷ ᠮᠤᠷᠳᠠᠵᠤ ᠴᠠᠰᠢ ᠶᠠᠪᠣᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠡᠵᠠᠨ ᠲᠡᠶ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠨᠣᠢ᠌ᠷ ᠦᠭᠡᠶ ᠬᠤᠨᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠤ ᠭᠢᠨᠢ ᠬᠠᠮᠠᠷ ᠳᠠᠴᠢᠭᠢᠨᠠᠵᠤ᠂ ᠴᠢᠭᠢ ᠪᠠᠨ ᠰᠤᠯᠪᠢᠨ ᠰᠤᠭᠤᠳᠤᠯᠵᠠᠵᠤ ᠬᠤᠯᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠦᠳᠡ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠦ ᠶᠢᠨ ᠭᠢᠷᠢ ᠳᠤ ᠮᠤᠳᠤᠨ ᠤ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠡᠮᠡᠭᠡᠯ ᠲᠡᠶ ᠭᠡᠭᠡᠷ ᠮᠤᠷᠢ ᠬᠠᠠᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠵᠤᠠᠠᠰᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠤ ᠶᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠤᠨ ᠰᠤᠴᠢᠮᠠᠭ ᠭᠦᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠡᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠤ ᠠᠮᠠ ᠶᠢ ᠳᠠᠳᠠᠵᠤ ᠵᠤᠠᠠᠰᠤᠯ᠎ᠠ᠃

《ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠠᠠᠤ ᠪᠣᠢ︖ ᠣᠴᠢᠠᠠᠤ ᠦᠦ︖ ᠪᠣᠴᠠᠠᠠᠤ ᠦᠦ︖》 ᠭᠡᠵᠤ ᠡᠷᠡᠭᠡᠯᠵᠡᠨ ᠪᠣᠳᠤᠠᠠᠤ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠪᠰᠠᠷ ᠶᠢᠡᠷ 《ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠡᠴᠠ ᠵᠢᠭᠤᠳᠠᠭᠠᠤᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠᠯ ᠵᠤᠷᠢᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠵᠤ ᠭᠢᠭᠦ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠪᠣᠢ︖》 ᠭᠡᠵᠤ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠳᠠᠭᠤ ᠵᠢᠮᠠᠯᠠᠨ ᠭᠡᠯᠡᠭᠦ ᠰᠢᠭ᠌ ᠪᠣᠯᠪᠠ᠃

ᠳᠤᠯᠮ᠎ᠠ ᠮᠤᠷᠢ ᠪᠠᠨ ᠳᠠᠰᠢᠭᠤᠷᠳᠠᠨ ᠭᠦᠳᠡᠯᠪᠡ᠃ ᠬᠠᠠᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠤ ᠳᠡᠷᠭᠡᠳᠡ ᠭᠡᠪᠳᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ ᠪᠠᠷ ᠰᠤᠴᠢᠨ ᠦᠨᠳᠠᠢ᠌ᠵᠤ ᠬᠠᠷᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠪᠣᠰᠴᠤ ᠪᠦᠳᠦᠭᠦᠨ ᠮᠤᠳᠤᠨ ᠤ ᠴᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠣᠷᠤᠭᠠᠤᠨ ᠰᠸᠯᠠᠢ᠌ᠳᠠᠢ ᠫᠣᠤ ᠪᠠᠨ ᠳᠤᠯᠮ᠎ᠠ ᠥᠭᠡᠳᠡ ᠴᠢᠭᠯᠡᠭᠦᠯᠪᠡ᠃ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠮᠦᠷᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠭᠢ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠠᠪᠣᠤ ᠪᠠᠷ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠢ ᠳᠤᠯᠮ᠎ᠠ ᠮᠠᠳᠠᠯ᠎ᠠ᠃ ᠭᠡᠪᠠᠴᠤ ᠵᠤᠠᠠᠰᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠶ ᠶᠠᠪᠣᠠᠠᠰᠠᠭᠠᠷ ᠤᠢ᠌ᠷᠠᠳᠤᠨ ᠣᠴᠢᠵᠤ ᠨᠠᠭᠠᠯᠢᠩᠬᠠᠢ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠡᠷᠭᠡ ᠳᠠᠭᠤ ᠪᠠᠷ 《ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨᠠᠤ》 ᠭᠡᠳ ᠢᠨᠢᠶᠡᠮᠰᠦᠭᠯᠡᠪᠡ᠃

ᠳᠠᠷᠠ ᠨᠢᠭᠤᠠᠠᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠴᠤ ᠵᠡᠪᠰᠡᠭ᠌ ᠦᠭᠡᠶ ᠭᠤᠸ᠎ᠠ ᠡᠮᠡᠭ᠍ᠳᠡᠢ ᠶᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠤᠨ ᠮᠤᠳᠤᠨ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠠᠷᠤ ᠡᠴᠠ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠢᠷᠠᠯ᠎ᠠ᠃ ᠡᠨᠠ ᠪᠣᠯ ᠭᠤᠴᠢ ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠯᠠᠮᠠ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠠ᠃ ᠭᠦᠷᠡᠩ ᠳᠠᠪᠠᠯ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠭᠢᠷᠠᠭ ᠪᠦᠰᠡ ᠪᠦᠰᠡᠯᠡᠵᠤ ᠵᠢᠵᠢᠩᠭᠡᠨ ᠱᠤᠪᠣᠭᠤᠷ ᠳᠠᠷᠤᠨ ᠡᠮᠦᠰᠴᠡᠢ᠃

ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠡᠴᠠ ᠨᠢ ᠢᠨᠢᠶᠡᠮᠦᠰᠦᠭᠯᠡᠨ ᠬᠠᠷᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠪᠦᠰᠡᠭᠦᠢ ᠶᠢ ᠳᠠᠴᠢᠶᠠᠩᠭ᠋ᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠯ ᠨᠢ ᠣᠪᠣᠯᠵᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠣᠨᠢᠭᠠᠷ ᠨᠢᠳᠤ ᠪᠠᠷ ᠰᠢᠷᠳᠠᠨ ᠵᠤᠠᠠᠰᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠯᠠᠮᠠ ᠶᠢ ᠬᠠᠷᠠᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠ ᠪᠠᠷᠢᠠᠠᠰᠠᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠭᠠᠷ ᠢ ᠰᠢᠷᠳᠠᠨ ᠮᠠᠭᠠᠰᠠᠭᠠᠨᠠᠨ ᠳᠠᠯᠢᠯᠵᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠡᠷᠭᠡ ᠬᠠᠪᠠ ᠰᠢᠭ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠡᠨᠠ ᠵᠡᠯᠢᠭᠦᠤᠨ ᠮᠤᠳᠤᠨ ᠳᠤ ᠶᠠᠭᠤ ᠭᠡᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠳᠠᠭ ᠭᠡᠦᠭᠡᠨ ᠪᠣᠢ︖ ᠪᠦᠷ ᠰᠤᠴᠢᠭᠠᠴᠢᠠᠠᠠᠯ᠎ᠠ ᠭᠡᠳ ᠮᠠᠷᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠢᠨᠢᠶᠡᠮᠰᠦᠭᠯᠡᠵᠤ ᠫᠣᠤ ᠪᠠᠨ ᠪᠦᠰᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠬᠠᠪᠴᠢᠭᠤᠯᠪᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠳᠠᠨ ᠰᠢᠭ ᠯᠠ ᠳᠠᠨᠤᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠦᠦ ᠭᠡᠳ ᠳᠤᠯᠮ᠎ᠠ ᠭᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯᠳᠡᠢ ᠢᠨᠢᠶᠡᠮᠰᠦᠭᠯᠡᠭᠦ ᠳᠤ ᠯᠠᠮᠠ ᠬᠠᠮᠠᠷ ᠤᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠣᠭ ᠢ ᠠᠳᠤᠷᠢᠭᠤᠯᠤᠨ ᠭᠢ ᠭᠢ ᠭᠡᠮᠡᠨ ᠢᠨᠢᠶᠠᠵᠤ᠄

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠭᠡᠦᠭᠡᠨ ᠭᠤᠸᠠᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠪᠠᠭᠤ ᠯᠠ ᠳ᠋ᠠ᠃ ᠠᠯᠢ ᠪᠢ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠵᠤ ᠦᠭ‍ᠭᠦ ᠦᠦ︖ ᠭᠡᠯ᠎ᠡ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠵᠠ ᠶᠠᠷᠰᠢᠭ ᠠᠯᠳᠠᠰ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠳ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠢ ᠨᠥᠭᠦᠭᠡ ᠡᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠢᠯᠭᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠡᠴᠠ ᠠᠶᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ ᠰᠢᠭ ᠣᠷᠭᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠢᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠢᠷᠠᠯᠵᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠢᠨᠢᠶᠡᠮᠰᠦᠭᠯᠡᠭᠦ ᠳᠤ ᠯᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠷᠠᠢ ᠰᠢᠨᠤᠯ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠮᠠᠩᠰᠢᠭᠤᠷᠠᠨ ᠡᠷᠡᠤ ᠨᠢ ᠰᠤᠯᠠᠷᠠᠨ ᠭᠡᠪ ᠨᠢ ᠡᠪᠳᠡᠷᠡᠪᠡ᠃

ᠳᠤᠯᠮ᠎ᠠ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠡᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠳᠠᠪᠭᠢᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠭᠤᠵᠤ

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠫᠣᠤ ᠴᠤᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠴᠤ ᠰᠦᠷᠳᠠᠢ ᠶᠤᠮ ᠪᠣᠢ ᠳ᠋ᠠ ᠭᠡᠳ ᠳᠠᠴᠢᠭᠢᠨᠠᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠢᠨᠢᠶᠡᠭ᠍ᠰᠡᠭᠡᠷ ᠣᠷᠳᠤ ᠣᠷᠭᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠰᠠᠭᠤᠪᠠ᠃

ᠯᠠᠮᠠ ᠭᠡᠰᠡᠭ᠌ ᠵᠤᠠᠠᠰᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠭᠡᠦᠭᠡᠨ ᠤ ᠳᠡᠷᠭᠡᠳᠡ ᠣᠴᠢᠵᠤ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠤ ᠭᠢᠨᠢ ᠴᠤᠯᠪᠣᠭᠤᠷ ᠢ ᠠᠪᠴᠤ ᠮᠤᠳᠤᠨ ᠡᠴᠠ ᠣᠶᠠᠭᠠᠤᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡᠴᠡᠵᠤ ᠵᠠᠪᠢᠯᠠᠨ ᠰᠠᠭᠤᠭᠠᠤᠨ ᠶᠠᠭᠤ ᠶᠠᠷᠢᠠᠠᠤ᠂ ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠠᠠᠤ ᠪᠠᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠦ ᠦᠭᠡᠶ ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠥᠵᠦᠭᠦᠷ ᠣᠷᠤᠯᠳᠤᠪᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠳᠠ ᠴᠢᠨᠢ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠦᠦ︖

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠳᠠᠢ᠌ᠮᠤ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ᠃ ᠪᠢᠳᠠ ᠴᠤ ᠳᠠᠷᠤᠠᠠᠳᠠᠭᠠᠤᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠬᠠᠳᠠ ᠪᠠᠷ ᠯᠠ ᠨᠥᠭᠦᠷ ᠭᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠮᠠᠭᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠳᠡᠢ᠌ᠯᠦᠭ᠍ᠳᠡᠭᠦ ᠦᠭᠡᠶ ᠦᠦ︖

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠳᠠᠢ᠌ᠮᠤ ᠪᠢᠰᠢ ᠡ᠂ ᠣᠯᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠭᠤᠨᠠᠨ ᠫᠣᠤ᠂ ᠮᠥᠯᠭᠦᠭᠡ ᠳᠡᠷᠭᠡ᠂ ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠴᠢᠨᠢ ᠠᠳᠠ ᠲᠡᠶ ᠴᠢᠳᠭᠦᠷ ᠡᠳ᠋ ᠭᠡᠵᠤ ᠰᠦᠷᠳᠠᠢ ᠭᠡᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠭᠠᠷ ᠨᠢ ᠳᠤᠯᠮ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠤᠭᠤᠯᠤᠨ ᠰᠠᠭᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠡᠪᠦᠳᠦᠭ᠌ ᠲᠤ ᠭᠦᠷᠦᠮᠡᠭ᠍ᠴᠡ ᠴᠠᠴᠠᠷᠠᠨ ᠳᠠᠳᠠᠪᠠᠭᠠᠨᠠᠭᠠᠤᠨ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠪᠠᠠᠳᠠᠵᠤ ᠴᠢᠷᠠᠢ ᠨᠢ ᠴᠢᠨᠤᠷᠠᠪᠠ᠃ ᠳᠤᠯᠮ᠎ᠠ ᠠᠵᠢᠭ ᠦᠭᠡᠶ ᠰᠠᠭᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠠ᠃

《ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠰᠠᠢ᠌ᠠᠠᠠᠨ ᠠᠮᠢᠳᠠᠨ ᠪᠣᠢ︖ ᠪᠢ ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠠᠠᠤ ᠪᠢᠯᠠ᠃ ᠰᠢᠭᠤᠳ ᠳᠠᠷᠤᠭᠠᠤᠨ ᠠᠪᠳᠠᠭ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠌ ᠦᠦ︖ ᠠᠯᠢ ᠫᠣᠤ ᠳᠤᠯᠭᠠᠵᠤ ᠰᠦᠷᠳᠡᠭᠦᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠤᠨ》 ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠣᠳᠤᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠯᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠷᠦᠭᠡ ᠳᠦᠷᠭᠡᠨ ᠳᠦᠷᠭᠡᠨ ᠴᠤᠭᠢᠯᠠᠵᠤ ᠠᠮᠢᠰᠠᠠᠤᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠳᠠᠰᠤᠯᠳᠠᠨ ᠭᠠᠷᠤᠨ᠎ᠠ᠃

ᠳᠤᠯᠮ᠎ᠠ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠪᠣᠳᠤᠯ᠂ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠤᠨ ᠣᠢ᠌ᠮᠤᠷᠠᠯ ᠢ ᠮᠡᠳᠡᠭᠦ ᠳᠤᠳᠤᠮ ᠳᠠᠢ᠌ᠪᠣᠩ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠯ ᠳᠤ ᠣᠷᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠠ᠃ ᠭᠡᠦᠭᠡᠨ ᠤ ᠶᠠᠷᠤ ᠪᠣᠰᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠢ᠌ᠪᠣᠩ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠯ ᠯᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠦᠯᠦ ᠮᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠰᠢᠵᠢᠮ ᠶᠢᠡᠷ ᠭᠦᠯᠢᠭᠦ ᠠᠵᠢ᠃

ᠳᠤᠯᠮ᠎ᠠ ᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠠᠠᠤ ᠭᠡᠵᠤ ᠭᠦᠳᠡᠯᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠯᠠᠮᠠ ᠡᠷᠡᠰ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠡᠪ ᠬᠠᠪᠣ ᠦᠭᠡᠶ ᠰᠤᠴᠢᠮᠠᠭ ᠭᠦᠳᠡᠯᠤᠨ ᠭᠦᠵᠦᠭᠦᠤ ᠪᠠᠷ ᠨᠢ ᠳᠠᠪᠠᠷᠢᠨ ᠠᠪᠣᠯ᠎ᠠ᠃ ᠭᠡᠷᠪᠡ ᠳᠤᠯᠮ᠎ᠠ ᠭᠦᠳᠡᠯᠦᠯ ᠦᠭᠡᠶ ᠰᠠᠭᠤᠭᠠᠤᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠᠯ ᠭᠤᠸ᠎ᠠ ᠥᠵᠡᠰᠭᠦᠯᠡᠩ ᠳᠠᠢ᠌ᠪᠣᠩ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠯ ᠳᠤ ᠳᠠᠷᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠯᠠᠮᠠ ᠭᠦᠳᠡᠯᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠠ ᠯᠠ ᠳ᠋ᠠ᠂ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠬᠠᠴᠢᠨ ᠯᠠᠮᠠ ᠪᠣᠢ︖ ᠭᠡᠳ ᠳᠤᠯᠮ᠎ᠠ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠭᠠᠷ ᠶᠢᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠭᠡᠳᠡᠰᠤ ᠣᠷᠤᠭᠤ ᠨᠢ ᠭᠦᠴᠦᠳᠡᠢ ᠲᠦᠯᠭᠢᠪᠠ᠃ ᠯᠠᠮᠠ ᠪᠦᠭ᠍ᠰᠡ ᠪᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠯᠠᠭ ᠭᠢᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠰᠠᠭᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠳᠦᠷᠭᠡᠨ ᠪᠣᠰᠴᠤ ᠨᠤᠴᠤᠯᠳᠤᠠᠠᠤ ᠭᠡᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠭᠡᠳᠥᠢᠨᠡᠢ ᠪᠣᠰᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠳᠤᠯᠮ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠷ ᠲᠤ ᠣᠷᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠰᠸᠯᠠᠢ᠌ᠳᠠᠢ ᠫᠣᠤ ᠶᠢᠨ ᠴᠡᠪᠳᠡᠭ᠌ ᠠᠮᠠ ᠴᠡᠭᠡᠵᠢ ᠣᠷᠤᠭᠤ ᠨᠢ ᠮᠤᠭᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠳᠤ ᠰᠢᠭ᠌ ᠰᠢᠷᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠠ᠃

ᠯᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠭᠦ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠰᠤᠯᠠᠷᠠᠨ ᠰᠠᠯᠭᠠᠨᠠᠵᠤ ᠭᠡᠳᠡᠷᠭᠦ ᠪᠠᠨ ᠣᠠᠠᠤᠷᠢᠠᠠᠤ ᠵᠠᠭᠤᠷ᠎ᠠ᠄

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠭᠢ ᠴᠢᠨᠢ ᠰᠤᠮᠤ ᠲᠡᠶ ᠰᠢᠤ᠂ ᠠᠯᠳᠠᠪᠠᠯ ᠪᠢ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠨ᠎ᠡ ᠭᠡᠯ᠎ᠡ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠪᠣᠤ ᠭᠦᠳᠡᠯ᠂ ᠫᠣᠤᠳᠠᠵᠤ ᠣᠷᠭᠢᠨ᠎ᠠ ᠰᠢᠤ ᠭᠡᠵᠤ ᠳᠤᠯᠮ᠎ᠠ ᠭᠢᠠᠠᠤᠷᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠳᠠᠭᠤ ᠪᠠᠷ ᠵᠠᠩᠳᠤᠷᠪᠠ᠃ ᠯᠠᠮᠠ ᠶᠠᠭ ᠵᠤᠠᠠᠰᠤᠪᠠ᠃ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠬᠠᠮᠠᠷ ᠤᠨ ᠥᠵᠦᠭᠦᠷ᠂ ᠮᠠᠩᠨᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠠᠰᠤ ᠨᠢ ᠭᠦᠷᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠴᠠᠴᠠᠷᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠠ᠃ ᠬᠠᠳᠠᠨ ᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠲᠡᠶ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠶᠠᠪᠣᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠡᠨᠠ ᠫᠣᠤ ᠶᠢ ᠳᠤᠯᠮ᠎ᠠ ᠣᠯᠠᠠᠳᠠ ᠪᠠᠷᠢᠵᠤ ᠥᠵᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ᠃ ᠭᠡᠪᠠᠴᠤ ᠫᠣᠤᠳᠠᠵᠤ ᠥᠵᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠢᠯᠠ᠃ ᠭᠠᠭᠴᠠᠬᠦ ᠭᠤᠬ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠳᠠᠷᠤᠪᠠᠯ ᠫᠣᠤᠳᠠᠵᠤ ᠪᠣᠯᠳᠠᠭ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠤ ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠣᠳᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠ᠃

《ᠣᠳᠤ ᠳᠠᠢ᠌ᠪᠣᠩ ᠯᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠᠯ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠌ ᠪᠦᠳᠦᠨ᠎ᠡ》 ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠣᠳᠤᠭᠠᠤᠨ ᠫᠣᠤ ᠲᠡᠶ ᠭᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠣᠠᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠨ

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠴᠠᠮᠪᠠ ᠳᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠬᠠᠮᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ︖ ᠭᠡᠵᠤ ᠰᠦᠷ ᠥᠵᠡᠭᠦᠯᠤᠨ ᠰᠢᠠᠠᠠᠮᠠᠯ ᠳᠠᠭᠤ ᠪᠠᠷ ᠠᠰᠠᠭᠤᠪᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠵᠠ ᠡᠨᠡᠦᠭᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠮᠠᠢ᠌ᠠᠠᠠᠨ ᠲᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ᠃ ᠦᠴᠦᠭᠡᠨ ᠪᠢ ᠪᠣᠯ ᠳᠠᠳᠠᠨ ᠤ ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠣᠯᠠᠭᠤᠯᠠ ᠪᠠᠨ ᠦᠦ︖

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠭᠤᠷᠪᠠᠭᠤᠯᠠ ᠪᠠᠨ᠃ ᠨᠠᠳᠠ ᠲᠡᠶ ᠪᠣᠯ ᠳᠦᠷᠪᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠪᠢ ᠳᠠᠳᠠᠨ ᠢ ᠪᠠᠷᠢᠠᠠᠤ ᠪᠠᠷ ᠶᠠᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠭᠦᠮᠤᠨ᠃ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠡᠨᠡᠦᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠮᠥᠯᠭᠦᠭᠡ ᠳᠡᠷᠭᠡ ᠪᠠᠰᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠦᠦ︖

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠭᠡᠳᠤ ᠭᠡᠳᠤ ᠪᠣᠢ ᠭᠡᠳ ᠫᠣᠤ ᠲᠡᠶ ᠭᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠡᠷᠭᠦᠭᠦ ᠳᠤ ᠯᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠷᠠᠢ ᠦᠨᠡᠰᠤ ᠰᠢᠭ᠌ ᠭᠦᠭᠡ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠰᠥᠭᠦᠷᠡᠨ ᠰᠠᠭᠤᠭᠠᠤᠨ᠄

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠣᠯᠠᠭᠠᠨ ᠬᠤᠪᠢᠰᠬᠠᠯᠴᠢ ᠳᠠᠭᠢᠨᠢ ᠭᠤᠸᠠᠢ ᠮᠢᠨᠢ᠂ ᠪᠢ ᠠᠷᠠᠤᠨ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠲᠤ ᠪᠣᠷᠤᠭᠤ ᠰᠠᠨᠠᠭᠰᠠᠨ ᠣᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠢᠯᠠ᠃ ᠭᠦᠴᠤᠨ ᠳᠤ ᠠᠪᠳᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠠᠳᠠᠭᠤ ᠬᠤᠸᠠᠷᠠᠭ ᠤᠨ ᠠᠮᠢ ᠶᠢ ᠦᠷᠤᠰᠢᠶᠠᠨ ᠰᠤᠶᠤᠷᠬᠠᠨ᠎ᠠ ᠦᠦ︖ ᠭᠡᠵᠤ ᠴᠠᠴᠠᠷᠠᠨ ᠪᠦᠪᠦᠳᠦᠨᠡᠪᠡ᠃

ᠪᠣᠰᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠡᠴᠡ ᠣᠷᠤᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠡᠨᠡ ᠯᠠᠮᠠ ᠭᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠯᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠵᠠᠩᠵᠤᠨ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠰᠸᠯᠠᠢ᠌ᠳᠠᠢ ᠫᠣᠤ ᠶᠢ ᠠᠪᠴᠤ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠤ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠵᠢᠭᠤᠳᠠᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤ ᠭᠠᠷᠴᠠᠢ᠃ ᠳᠡᠭᠡᠭᠡᠳ ᠣᠤᠯ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠣᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠪᠠᠷᠢᠭᠳᠠᠬᠤ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠨ ᠠᠶᠤᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠬᠠᠳᠠ ᠪᠠᠷ ᠳᠡᠨᠡᠭᠦᠴᠢᠯᠡᠨ ᠶᠠᠪᠣᠭᠠᠤᠨ ᠣᠷᠭᠤᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠳᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯ᠂ ᠴᠠᠮᠪᠠ ᠨᠡᠷ ᠲᠡᠶ ᠨᠠᠢ᠌ᠯᠠᠵᠠᠢ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠨᠠᠮᠢ᠋ᠢ ᠳᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠳᠠᠳᠠᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠭᠦᠷᠭᠡ᠃ ᠮᠠᠳᠠᠪᠠᠤ︖ ᠮᠠᠢ ᠡᠨᠡ ᠮᠠᠭᠤ ᠵᠠᠪᠠ ᠪᠠᠨ ᠠᠪ᠃ ᠪᠠᠰᠠ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠲᠡᠶ ᠳᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠦ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠭᠡᠳ ᠳᠤᠯᠮ᠎ᠠ ᠰᠸᠯᠠᠢ᠌ᠳᠠᠢ ᠫᠣᠤ ᠶᠢ ᠯᠠᠮᠠ ᠣᠷᠤᠭᠤ ᠰᠢᠳᠠᠪᠠ᠃ ᠯᠠᠮᠠ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠭᠡᠰᠡᠭ᠌ ᠶᠠᠭᠤ ᠴᠤ ᠣᠢ᠌ᠯᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠢᠠᠵᠢ ᠦᠭᠡᠶ ᠳᠡᠨᠡᠭ᠌ ᠪᠢᠳᠡᠭᠦᠤ ᠴᠢᠷᠠᠢ ᠭᠠᠷᠭᠠᠨ ᠳᠤᠯᠮ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠰᠢᠷᠳᠠᠪᠠ᠃ ᠣᠯᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠭᠢᠨ ᠠᠢ᠌ᠬᠤᠪᠳᠤᠷ ᠵᠡᠪᠰᠡᠭ᠌ ᠲᠡᠶ ᠶᠢ ᠯᠠᠮᠠ ᠮᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠪᠠᠰᠠ ᠳᠡᠭᠡᠭᠡᠳ ᠡᠨᠡ ᠭᠡᠦᠭᠡᠨ ᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠠᠷᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠨᠢ ᠶᠡᠭᠡ ᠤᠢ᠌ᠷᠠᠬᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠤᠯᠳᠠᠢ᠃ ᠡᠳᠡᠨ ᠤ ᠭᠠᠷ ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠷᠳᠠᠭ ᠴᠤ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠯ᠎ᠡ᠃ ᠡᠨᠡ ᠭᠡᠦᠭᠡᠨ ᠤ ᠭᠡᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠦᠭᠦᠨ ᠢ ᠭᠢᠪᠠᠯ ᠠᠮᠢ ᠦᠷᠤᠰᠢᠶᠠᠵᠤ ᠮᠠᠭᠠᠤᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠤ︖ ᠠᠯᠢ ᠡᠨᠡ ᠫᠣᠤ ᠶᠢ ᠠᠪᠬᠤ ᠭᠡᠭᠦ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠫᠣᠤᠳᠠᠵᠤ ᠣᠷᠭᠢᠬᠤ ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠦᠦ︖ ᠭᠡᠭᠦ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠣᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠯᠠᠮᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠷᠢ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠨ ᠭᠦᠳᠡᠯᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡᠶ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠭᠢ ᠫᠣᠤ ᠪᠠᠨ ᠠᠪᠣᠭᠠᠤᠨ ᠨᠠᠮᠢ᠋ᠢ ᠳᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣ᠃ ᠳᠡᠭᠡᠭᠦ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠣᠯ ᠭᠡᠳ ᠮᠠᠩᠨᠠᠢ ᠣᠷᠤᠭᠤ ᠪᠠᠨ ᠳᠤᠯᠤᠭᠤᠪᠣᠷ ᠬᠤᠷᠤᠭᠤ ᠪᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠴᠢᠴᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠡᠭᠦᠨ ᠳᠤ ᠴᠢᠨᠢ ᠥᠭᠡᠷ ᠫᠣᠤ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠮᠤ ᠵᠤᠭᠤᠨ᠎ᠠ ᠰᠢᠤ᠃ ᠵᠠ ᠶᠠᠪᠣᠶ᠎ᠠ᠃ ᠵᠠᠮ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠬᠤ ᠶᠢ ᠪᠢ ᠭᠡᠯᠡᠵᠤ ᠦᠭ‍ᠭᠦᠨ᠎ᠡ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠠᠮᠢ ᠯᠠ ᠦᠷᠤᠰᠢᠶᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠣᠯᠠᠨ ᠳᠠᠪᠤᠨ ᠥᠭᠡ ᠦᠭᠡᠶ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠭᠢ ᠪᠠᠨ ᠠᠪᠣᠭᠠᠤᠨ ᠪᠣᠰᠢᠭᠤ ᠮᠤᠷᠳᠠ᠃ ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠵᠠᠪᠠᠭᠠᠷᠠᠬᠤ ᠴᠠᠭ ᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠳ ᠭᠡᠦᠭᠡᠨ ᠳᠠᠢ᠌ᠪᠣᠩ ᠶᠢᠡᠷ ᠠᠯᠬᠤᠵᠤ ᠮᠤᠷᠢ ᠪᠠᠨ ᠳᠠᠢ᠌ᠯᠤᠨ ᠠᠪᠣᠯ᠎ᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠳᠠ ᠨᠠᠮᠢ᠋ᠢ ᠫᠣᠤ ᠠᠪᠬᠤ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠫᠣᠤᠳᠠᠵᠤ ᠣᠷᠭᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠶᠤᠮ ᠪᠢᠰᠢ ᠪᠢᠵᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠴᠢ ᠪᠣᠰᠢᠭᠤ ᠠᠪᠣᠨ᠎ᠠ ᠦᠦ᠂ ᠦᠭᠡᠶ ᠦᠦ︖

ᠯᠠᠮᠠ ᠮᠤᠭᠠᠢ ᠪᠠᠷᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠶᠤᠮ ᠰᠢᠭ ᠴᠠᠴᠠᠷᠠᠨ ᠣᠴᠢᠵᠤ ᠫᠣᠤ ᠪᠠᠨ ᠠᠪᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠬᠠᠮᠢᠭ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠫᠣᠤ ᠳᠤᠤᠭᠠᠷᠴᠤ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠭᠦᠢᠴᠡᠭᠦ ᠪᠣᠯ ᠭᠡᠵᠤ ᠴᠠᠴᠠᠷᠠᠨ ᠳᠠᠭᠵᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠠ᠃ ᠭᠡᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠭᠡᠦᠭᠡᠨ ᠠᠯᠢ ᠭᠡᠳᠥᠢᠨ ᠮᠤᠷᠳᠠᠭᠠᠤᠨ ᠬᠤᠷᠮᠤᠢ ᠪᠠᠨ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠴᠤ ᠠᠵᠢᠭ ᠦᠭᠡᠶ ᠵᠠᠰᠠᠪᠠ᠃

ᠳᠤᠯᠮ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠨᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠯ ᠢ ᠠᠶᠤᠨ ᠰᠠᠠᠳᠤᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠯᠠᠮᠠ ᠠᠵᠢᠵᠤ ᠭᠡᠷᠭᠢᠨ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠪᠢᠯᠠ᠃ ᠯᠠᠮᠠ ᠫᠣᠤ ᠪᠠᠨ ᠠᠪᠬᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠳᠤᠯᠮ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠳᠤ ᠶᠠᠭᠤ ᠪᠣᠳᠤᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠨ ᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭᠦ ᠳᠤ ᠭᠡᠴᠡᠭᠦᠤ᠃ ᠭᠡᠷᠪᠡ ᠫᠣᠤ ᠦᠪᠡᠷ ᠣᠷᠤᠭᠤ ᠨᠢ ᠴᠢᠭᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠣᠯ ᠮᠤᠷᠢ ᠪᠠᠨ ᠳᠠᠰᠢᠭᠤᠷᠳᠠᠨ ᠡᠭ᠍ᠴᠡ ᠳᠠᠭᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠣᠳᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠠᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠴᠤ ᠣᠴᠢᠷ ᠡᠴᠡ ᠫᠣᠤ ᠳᠤ ᠯᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠷ ᠭᠦᠷᠭᠦ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠥᠡᠳᠡᠰᠭᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠪᠠᠯᠠᠯᠬᠤ ᠭᠡᠵᠤ ᠬᠤᠷᠮᠤᠢ ᠪᠠᠨ ᠵᠠᠰᠠᠪᠠ᠃

ᠳᠦᠷᠭᠡᠯᠡ ᠭᠡᠵᠤ ᠰᠢᠷᠦᠭᠦᠨ ᠵᠠᠩᠳᠤᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠳᠤᠯᠮ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤ ᠯᠠᠮᠠ ᠶᠢ ᠪᠦᠷᠢᠮᠦᠰᠤᠨ ᠢᠯᠠᠵᠤ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠮᠤᠷᠳᠠᠭᠤᠯᠪᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠵᠡᠷᠭᠡᠴᠡᠨ ᠶᠠᠪᠣ ᠭᠡᠵᠤ ᠳᠤᠰᠢᠶᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠯᠠᠮᠠ ᠬᠠᠵᠠᠭᠤ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠢᠷᠠᠯ᠎ᠠ᠃ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠳᠤᠭᠳᠠᠵᠤ ᠶᠠᠳᠠᠨ ᠪᠠᠭᠡᠪᠠᠭᠡᠨᠡᠨ ᠴᠠᠴᠠᠷᠠᠵᠤ ᠵᠠᠪᠠᠵᠢ ᠪᠠᠷ ᠨᠢ ᠰᠢᠯᠤᠰᠤ ᠰᠠᠪᠢᠷᠠᠨ᠎ᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠨᠠᠮᠢ᠋ᠢ ᠮᠤᠳᠤᠨ ᠳᠤ ᠳᠠᠭᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ ᠶᠠᠭᠤ ᠴᠤ ᠭᠡᠯᠡᠵᠤ ᠦᠭ‍ᠭᠦ ᠦᠭᠡᠶ ᠶᠤᠮ᠃ ᠳᠡᠭᠡᠭᠡᠳ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠯ᠎ᠠ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠵᠠᠮ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠳᠠᠨ ᠤ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠲᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠨᠥᠭᠦᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠡᠷᠢᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠭᠡᠵᠤ ᠭᠡᠯᠡᠭᠡᠷᠡᠢ᠃ ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠢᠯᠡᠭᠦᠤ ᠳᠤᠳᠠᠭᠤ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠴᠠᠯᠴᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠᠯ ᠦᠦ︕ ᠭᠡᠵᠤ ᠳᠤᠯᠮ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠯᠡᠭᠦ ᠳᠤ ᠯᠠᠮᠠ ᠭᠢᠯᠤᠯᠵᠠᠨ ᠡᠰᠢ ᠳᠠᠰᠢ ᠬᠠᠷᠠᠬᠤ ᠵᠠᠭᠤᠷ᠎ᠠ 《ᠵᠠ》 ᠭᠡᠵᠤ ᠰᠢᠪᠠᠭᠡᠨᠡᠭᠡᠳ ᠡᠮᠡᠭᠡᠯ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠨ ᠨᠠᠮᠤᠰ ᠭᠡᠯ᠎ᠡ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠨᠠᠮᠢ᠋ᠢ ᠭᠡᠨ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠢ ᠭᠡᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠᠯ ᠮᠦᠴᠢ ᠮᠦᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠴᠢᠨᠢ ᠭᠢᠷᠭᠠᠵᠤ ᠠᠯᠠᠨ᠎ᠠ ᠰᠢᠤ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠮᠢᠨᠤ ᠭᠡᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠦᠭᠦᠨ ᠢ ᠭᠢᠪᠠᠯ ᠨᠤᠬᠠᠢ ᠠᠮᠢ ᠶᠢ ᠴᠢᠨᠢ ᠠᠪᠣᠷᠠᠶ᠎ᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠡ ᠪᠣᠷᠬᠠᠨ ᠮᠢᠨᠢ᠃ ᠶᠠᠭᠤ ᠪᠣᠯᠤᠯ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠳᠡᠭᠡᠭᠦ ᠪᠣᠢ᠃

ᠳᠠᠷᠠ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠵᠡᠷᠭᠡᠴᠡᠨ ᠨᠡᠢ᠌ᠯᠡᠭᠡᠳ ᠶᠠᠪᠣᠯ᠎ᠠ᠃ ᠳᠤᠯᠮ᠎ᠠ ᠠᠮᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠭᠢᠩᠰᠢᠨ ᠠᠶᠠᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠣᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠴᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠮᠤᠳᠤᠨ ᠤ ᠴᠤᠭᠤᠷᠬᠠᠢ ᠳᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠭᠦᠭᠡ ᠮᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠯ᠎ᠠ᠃ ᠮᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠤ ᠳᠡᠷᠭᠡᠳᠡ ᠡᠮᠡᠭᠡᠯ ᠲᠡᠶ ᠮᠤᠷᠢᠳ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠪᠠ᠃ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠤ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ ᠪᠠᠷ ᠮᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠳᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯ᠂ ᠴᠠᠮᠪᠠ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠢᠷᠠᠯ᠎ᠠ᠃ ᠳᠠᠳᠠᠨ ᠤ ᠭᠠᠷ ᠲᠤ ᠰᠸᠯᠠᠢ᠌ᠳᠠᠢ ᠫᠣᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠬᠤ ᠶᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠤᠨ ᠳᠤᠯᠮ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠵᠠᠷᠠᠰ ᠭᠢᠯ᠎ᠠ᠃

ᠯᠠᠮᠠ ᠵᠢᠭᠠᠵᠤ ᠦᠭ‍ᠭᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠥᠭᠡ ᠶᠢ ᠳᠤᠳᠢ ᠰᠢᠭ ᠳᠠᠪᠳᠠᠨ ᠭᠡᠯᠡᠭᠡᠳ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠭᠤᠬᠤ ᠳᠤ ᠳᠤᠯᠮ᠎ᠠ ᠴᠤ ᠪᠠᠭᠤᠵᠠᠢ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠳᠤᠯᠮ᠎ᠠ᠃ ᠴᠢ ᠴᠢᠨᠢ ᠬᠠᠮᠢᠭ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠷᠤᠭᠠᠤᠨ ᠢᠷᠠᠪᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠴᠠᠮᠪᠠ ᠢᠨᠢᠶᠡᠮᠰᠦᠭᠯᠡᠨ ᠭᠡᠯᠡᠪᠡ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠵᠠ ᠳᠤᠯᠮ᠎ᠠ ᠴᠢᠮᠢ᠋ᠢ ᠭᠡᠨ ᠶᠠᠪᠣᠭᠤᠯᠪᠠ︖ ᠭᠡᠵᠤ ᠳᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯ ᠤᠢ᠌ᠷᠠᠳᠤᠨ ᠣᠴᠢᠵᠤ ᠰᠡᠵᠢᠭ᠍ᠳᠡᠢ ᠨᠢᠳᠤ ᠪᠠᠷ ᠰᠢᠷᠳᠠᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠪᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠭᠡᠨ ᠶᠠᠪᠣᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠮᠠᠷ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ︖ ᠭᠡᠵᠤ ᠳᠤᠯᠮ᠎ᠠ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠢ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠶᠢᠡᠷ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠠᠤᠨ ᠯᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠱᠠᠭᠰᠠᠨ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠤ ᠭᠦᠵᠦᠭᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠮᠤᠷᠢ ᠪᠠᠨ ᠠᠵᠢᠭ ᠦᠭᠡᠶ ᠣᠶᠠᠪᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠣᠯᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠭᠢᠨ ᠶᠠᠪᠣᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠢᠰᠢ ᠪᠢᠵᠠ ᠳ᠋ᠠ︖ ᠬᠠᠳᠠᠭᠤ ᠳᠤᠭᠯᠠᠭᠠᠮ ᠡᠮ᠎ᠡ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠳᠤ ᠣᠭᠳᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠌ ᠦᠭᠡᠶ ᠭᠡᠳ ᠳᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯ ᠭᠠᠷ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠᠷᠢᠭᠰᠠᠨ ᠰᠸᠯᠠᠢ᠌ᠳᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠳᠤᠭᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠳᠤᠯᠮ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠯ ᠢ ᠠᠵᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠳᠤᠯᠮ᠎ᠠ ᠳᠠᠴᠢᠭᠢᠨᠠᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠢᠨᠢᠶᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠶᠢᠡᠨ

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠨᠠᠮᠢ᠋ᠢ ᠴᠤ ᠣᠯᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠭᠢᠨ ᠯᠠ ᠳᠤᠭᠤᠨ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠠ᠃ ᠳᠠᠢ᠌ᠮᠤ ᠠᠮᠢᠳᠠᠤᠨ ᠲᠤ ᠳᠡᠢ᠌ᠯᠦᠭ᠍ᠳᠡᠭᠡᠳ ᠡ᠊ᠨᠳᠡ ᠪᠦᠭ‍ᠬᠦᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠵᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠠᠮᠢᠳᠠᠤᠨ ᠪᠣᠢ︖ ᠳᠠᠨᠠᠷ ᠴᠢᠨᠢ ᠭᠡᠯ᠎ᠡ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠳᠡᠭᠡᠭᠡᠳ ᠴᠢ ᠶᠠᠭᠤ ᠭᠡᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠶᠤᠮ ᠪᠣᠢ︖

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠮᠢᠨᠤ ᠨᠥᠭᠦᠷ ᠳᠠ ᠨᠡᠷ ᠲᠡᠶ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠶᠠᠪᠣᠭᠰᠠᠨ᠃ ᠨᠥᠭᠦᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠡᠷᠢᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠨ᠎ᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠨᠥᠭᠦᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠡᠷᠢᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠳᠠᠷᠠ ᠴᠢᠨᠢ ᠪᠢᠳᠠᠨ ᠲᠡᠶ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠬᠤ ᠶᠤᠰᠤᠳᠠᠢ ᠶᠤᠮ ᠦᠦ︖ ᠭᠡᠳ ᠴᠠᠮᠪᠠ ᠶᠤᠵᠤᠳᠠᠢ ᠢᠨᠢᠶᠡᠮᠰᠦᠭᠯᠡᠪᠡ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠲᠤ ᠯᠠ ᠶᠠᠪᠣᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ ᠳ᠋ᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠵᠠ ᠳᠠᠢ᠌ᠮᠤ ᠪᠣᠯ ᠮᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠳᠤ ᠣᠷᠤ᠃ ᠳᠠᠪᠠᠳᠠᠢ ᠶᠠᠷᠢ ᠭᠡᠳ ᠳᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯ ᠳᠤᠯᠮ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠢᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠯᠠᠮᠠ ᠳᠤ ᠬᠠᠠᠳᠤᠵᠤ

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠴᠢ ᠣᠷᠢᠳᠤᠭᠢ ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠬᠠᠷᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠤᠨ ᠪᠦᠷᠦᠩᠭᠦᠢ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠢᠷ᠎ᠠ ᠭᠡᠯ᠎ᠡ᠃

ᠳᠤᠯᠮ᠎ᠠ ᠭᠡᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠨᠢ ᠶᠠᠪᠣᠭᠠᠤᠨ ᠢᠷ᠎ᠠ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠳᠤᠭᠢᠶ᠎ᠠ ᠬᠤᠯᠠᠭᠠᠢ ᠨᠢᠳᠤ ᠪᠠᠷ ᠯᠠᠮᠠ ᠳᠤ ᠦᠭ‍ᠭᠦᠭᠡᠳ ᠰᠢᠭᠤᠳ ᠮᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠣᠷᠤᠭᠤ ᠶᠠᠪᠣᠯ᠎ᠠ᠃ ᠭᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠦᠯᠦ ᠮᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠬᠠᠶᠠᠯᠠᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠰᠡᠭᠦᠵᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠨ ᠭᠠᠩᠬᠤᠨ ᠶᠠᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠳᠤᠯᠮ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠳᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯ᠂ ᠴᠠᠮᠪᠠ᠂ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠳᠠᠴᠢᠶᠠᠩᠭ᠋ᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠯ ᠳᠦᠷᠡᠯᠵᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠨᠢᠳᠤ ᠪᠠᠷ ᠰᠢᠷᠳᠠᠪᠠ᠃

ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠰᠢᠬᠠᠮ ᠠᠭᠯᠠᠭ ᠠᠭᠤᠯᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠦᠭ‍ᠬᠦᠵᠤ᠂ ᠡᠮᠡᠭ᠍ᠳᠡᠢ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠪᠠᠷ᠎ᠠ ᠬᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠡᠨᠡ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠲᠤ ᠳᠤᠯᠮ᠎ᠠ ᠣᠯᠠᠮ ᠴᠤ ᠭᠤᠸ᠎ᠠ ᠥᠵᠡᠰᠭᠦᠯᠡᠩᠳᠡᠢ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ ᠰᠢᠭ ᠪᠣᠳᠤᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠠ᠃ 《ᠶᠤᠰᠤᠳᠠᠢ ᠳᠡᠭ᠍ᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠢᠨᠢ ᠯᠠ ᠡᠢ᠌ᠮᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ ᠪᠠᠢ᠌ᠬᠤ ᠳ᠋ᠠ︖》 ᠭᠡᠵᠤ ᠴᠠᠮᠪᠠ ᠳᠤᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠪᠣᠳᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯ 《ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠭᠡᠦᠭᠡᠨ ᠭᠡᠵᠤ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠳᠠᠮᠵᠢᠨ ᠶᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠳᠠᠭ ᠨᠢ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠴᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠶᠤᠮ ᠳ᠋ᠠ᠃ ᠳᠠᠷᠠ ᠭᠡᠵᠢᠭᠡ ᠨᠢ ᠁ ᠰᠤᠨᠤᠯᠵᠠᠭᠠᠤᠨ᠂ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤ ᠨᠢ》 ᠭᠡᠵᠤ ᠳᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯ ᠪᠣᠳᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠠ᠃

ᠳᠤᠯᠮ᠎ᠠ ᠮᠠᠢ᠌ᠠᠠᠠᠨ ᠳᠤ ᠣᠷᠤᠭᠠᠤᠨ ᠡᠰᠢ ᠳᠠᠰᠢ ᠬᠠᠷᠠᠪᠠᠯ ᠬᠠᠮᠪᠣ ᠯᠠᠮᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠶ᠃ ᠣᠴᠢᠷ ᠨᠢ ᠵᠢᠭᠤᠳᠠᠵᠤ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠶᠠᠪᠣᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠪᠦᠭᠡᠮ ᠳᠠᠷᠤᠭᠠᠰᠤ ᠪᠣᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠭᠦᠭ᠍ᠰᠢᠨ ᠯᠠᠮᠠ ᠶᠢ ᠳᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯ ᠡᠳᠤᠷ ᠤᠢ᠌ᠷᠠᠠᠠᠠᠨ ᠮᠤᠳᠤᠨ ᠳᠤ ᠳᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠠᠪᠠᠴᠢᠭᠠᠤᠨ ᠴᠤᠭᠢᠵᠤ ᠣᠷᠭᠢᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃

ᠳᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯ ᠬᠠᠮᠪᠣ ᠶᠢ ᠭᠦᠪᠳᠤ ᠪᠠᠷ ᠪᠣᠯᠠᠵᠤ ᠣᠷᠭᠢᠭᠠᠤᠨ ᠢᠷᠡᠭᠦ ᠳᠤ 《ᠪᠠᠠᠠᠰᠢ ᠶᠠᠪᠣᠭᠠᠤᠨ ᠥᠭ᠍ᠪᠠᠤ︖》 ᠭᠡᠵᠤ ᠴᠠᠮᠪᠠ ᠠᠰᠠᠭᠤᠵᠠᠢ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠢᠩᠭᠢᠵᠤ ᠠᠭᠤᠯᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠭᠠᠪᠠᠭᠠᠢ ᠰᠢᠭ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ ᠭᠡᠳ ᠳᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯ ᠠᠵᠢᠭ ᠦᠭᠡᠶ ᠭᠡᠪᠳᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠠ᠃ ᠳᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯ ᠶᠡᠭᠡ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠪᠣᠳᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠭᠦᠮᠤᠨ᠃ ᠴᠠᠮᠪᠠ ᠶᠢ ᠪᠠᠷᠢᠵᠤ ᠥᠭ᠍ᠪᠠᠯ ᠠᠷᠠᠤᠨ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠠᠮᠢ ᠦᠷᠦᠰᠢᠶᠡᠭᠦ ᠪᠣᠯᠪᠠᠤ︖ ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠣᠳᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠭᠡᠪᠠᠴᠤ ᠭᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠶᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠴᠠᠮᠪᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠤᠭᠠᠢ᠂ ᠭᠡᠳᠤᠨ ᠴᠠᠮᠪᠠ ᠪᠠᠷ ᠲᠦᠯᠦᠭ᠍ᠳᠡᠭᠦ ᠦᠭᠡᠶ ᠣᠴᠢᠷ ᠡᠴᠠ ᠳᠡᠭᠡᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠠ᠃ ᠴᠠᠮᠪᠠ ᠴᠤ ᠪᠠᠷᠢᠠᠠᠳᠠᠪᠠᠯ ᠠᠮᠢᠳᠤ ᠭᠠᠷᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠶᠢᠡᠨ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠮᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠣᠯᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠮᠦᠷᠳᠡᠯᠭᠡ ᠡᠴᠠ ᠵᠢᠭᠤᠳᠠᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠭᠠᠠᠠᠴᠠᠭᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠪᠣᠯ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠮᠠᠳᠤ ᠪᠣᠳᠤᠠᠠᠳᠠᠪᠠᠴᠤ ᠢᠩᠭᠢᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠬᠤᠶᠠᠭᠤᠯᠠ ᠪᠠᠨ ᠪᠣᠯ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦᠰᠢᠭ᠌ ᠲᠡᠶ ᠶᠤᠮ ᠰᠢᠭ᠌ ᠰᠠᠨᠠᠠᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠭᠠᠠᠠᠴᠠᠭᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠪᠣᠯ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠣᠳᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠᠢ ᠶᠢ ᠭᠢᠷᠭᠠᠵᠤ ᠣᠷᠭᠢᠮᠠᠷ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ ᠪᠢᠯᠠ᠃ ᠳᠤᠯᠮ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠠᠷᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠡᠴᠠ ᠬᠣᠢ᠌ᠰᠢ 《ᠳᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯ ᠢ ᠠᠯᠠᠵᠤ ᠣᠷᠭᠢᠭᠠᠤᠨ᠂ ᠡᠨᠠ ᠭᠡᠦᠭᠡᠨ ᠢ ᠠᠪᠴᠤ ᠭᠢᠯᠢ ᠳᠠᠪᠠᠶ᠎ᠠ》 ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠪᠣᠳᠤᠯ ᠣᠷᠤᠵᠤ ᠢᠷᠠᠯ᠎ᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠵᠠ ᠳᠠ ᠨᠡᠷ ᠨᠥᠭᠦᠷ ᠮᠢᠨᠢ ᠬᠠᠮᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠭᠡᠯᠡᠭᠡᠳ ᠠᠯᠢ︖ ᠭᠡᠵᠤ ᠮᠠᠢ᠌ᠠᠠᠠᠨ ᠳᠤ ᠣᠷᠤᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠳᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯ᠂ ᠴᠠᠮᠪᠠ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠡᠴᠠ ᠳᠤᠯᠮ᠎ᠠ ᠰᠢ᠌ᠳᠮᠡᠭᠡᠢ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠪᠠ᠃

ᠳᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯ ᠴᠤ ᠭᠡᠰᠡᠨ᠂ ᠴᠠᠮᠪᠠ ᠴᠤ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠢ ᠠᠯᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠭᠡᠵᠤ ᠰᠢᠭᠤᠳ ᠭᠡᠯᠡᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠶ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠵᠤ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠯᠭᠦᠢ ᠳ᠋ᠠ᠃ ᠦᠨᠦᠳᠤᠷ ᠨᠢᠭᠡᠨᠲᠡ ᠣᠷᠤᠢ ᠪᠣᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤᠷ ᠪᠢᠳᠠᠨ ᠲᠡᠶ ᠬᠤᠨᠤᠭᠠᠤᠨ ᠶᠠᠪᠣ ᠯᠠ ᠳ᠋ᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠴᠠᠮᠪᠠ ᠭᠡᠯᠡᠪᠡ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠠᠭᠤᠯᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠦᠭ‍ᠬᠦᠵᠤ ᠰᠤᠷᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤᠷ ᠳᠠ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠰᠢᠭ ᠡᠢ᠌ᠮᠤ ᠠᠮᠠᠷᠠᠠᠠᠨ ᠴᠤ ᠣᠯᠳᠠᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠯᠠ ᠳ᠋ᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠳᠤᠯᠮ᠎ᠠ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠦᠯᠡᠮᠵᠢ ᠭᠤᠮᠤᠳᠠᠯ ᠲᠡᠶ ᠭᠡᠯᠡᠪᠡ᠃

ᠦᠳᠡᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠷᠦᠩᠭᠦᠢ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯ ᠳᠤ ᠭᠠᠷᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠯᠠᠮᠠ ᠡᠷᠭᠢᠵᠤ ᠢᠷᠠᠯ᠎ᠠ᠃ ᠳᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯ᠂ ᠴᠠᠮᠪᠠ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠤᠨ ᠵᠠᠢ ᠶᠢ ᠬᠠᠷᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠤᠨ ᠳᠤᠯᠮ᠎ᠠ 《ᠮᠢᠨᠤ ᠳᠤᠭᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠯᠠ ᠭᠦᠳᠡᠯᠦᠨ᠎ᠡ ᠰᠢᠤ》 ᠭᠡᠵᠤ ᠯᠠᠮᠠ ᠳᠤ ᠭᠡᠯᠡᠵᠡᠢ᠃

ᠳᠦᠷᠪᠠᠭᠦᠯᠡ ᠪᠠᠨ ᠮᠠᠢ᠌ᠠᠠᠠᠨ ᠳᠤ ᠭᠡᠪᠳᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠭᠡᠨ ᠴᠤ ᠣᠠᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠶ᠃ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠡᠴᠠ ᠳᠤᠯᠮ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠠᠷᠠᠮᠯᠠᠨ ᠳᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯ᠂ ᠴᠠᠮᠪᠠ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠢ ᠨᠥᠭᠦᠭᠡ ᠪᠠᠨ ᠭᠦᠳᠡᠯᠭᠦ ᠪᠦᠷᠢ ᠳᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤᠤᠷᠠᠭᠢ ᠫᠣᠤ ᠪᠠᠨ ᠠᠳᠬᠤᠨ ᠠᠪᠴᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠠ᠃

ᠳᠤᠯᠮ᠎ᠠ ᠣᠠᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠳᠦᠷᠢ ᠥᠵᠡᠭᠦᠯᠤᠨ ᠵᠢᠭ᠍ᠳᠡ ᠠᠮᠢᠰᠠᠠᠤᠭᠠᠯᠠᠨ ᠬᠠᠶᠠ ᠬᠠᠶᠠ ᠬᠤᠤᠭᠢᠷᠪᠠᠴᠤ ᠨᠢᠳᠤᠨ ᠤ ᠪᠤᠯᠤᠩ ᠶᠢᠡᠷ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠳᠠᠰᠢ ᠪᠠᠨ ᠭᠢᠯᠤᠯᠵᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠠᠢ᠃

ᠦᠷ ᠴᠠᠢ᠌ᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠳᠤᠯᠮ᠎ᠠ ᠪᠣᠰᠴᠤ᠂ 《ᠡᠮᠡᠭ᠍ᠳᠡᠢ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃ ᠳᠠ ᠨᠡᠷ ᠲᠤ ᠴᠠᠢ ᠴᠢᠨᠠᠵᠤ ᠦᠭ‍ᠭᠦᠶ᠎ᠡ》 ᠭᠡᠳ ᠭᠠᠷᠤᠯ᠎ᠠ᠃ ᠨᠣᠢ᠌ᠷ ᠦᠭᠡᠶ ᠬᠤᠨᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠳᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯ᠂ ᠴᠠᠮᠪᠠ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠡᠷᠭᠡ ᠦᠭᠡᠶ ᠣᠠᠳᠠᠪᠠ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯ ᠬᠠᠷᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠡᠳᠤᠷ ᠨᠢ ᠨᠣᠢ᠌ᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠠᠪᠣᠠᠠᠰᠠᠨ ᠯᠠᠮᠠ ᠳᠤᠯᠮ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠭᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠠᠵᠢᠨ ᠭᠡᠪᠳᠡᠪᠡ᠃

ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠣᠷᠤᠠᠠᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷᠤᠠᠳᠤ ᠳᠤᠯᠮ᠎ᠠ ᠮᠠᠢ᠌ᠠᠠᠠᠨ ᠤ ᠡᠮᠦᠨᠡᠭᠢ ᠣᠮ ᠢ ᠣᠠᠠᠳᠤᠯᠵᠤ ᠠᠮᠵᠢᠪᠠ᠃ ᠴᠠᠢ ᠪᠣᠴᠠᠯᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠳᠤᠯᠮ᠎ᠠ ᠵᠢᠯᠠᠪᠴᠢᠨ ᠳᠤᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠴᠠᠢ ᠪᠠᠷᠢᠭᠠᠤᠨ ᠮᠠᠢ᠌ᠠᠠᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷᠤᠠᠳᠤ ᠵᠤᠠᠠᠰᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠯᠠᠮᠠ ᠳᠤ ᠳᠦᠷᠭᠡᠨ ᠭᠠᠷᠠᠠᠤ ᠳᠤᠭᠢᠶ᠎ᠠ ᠦᠭ‍ᠭᠦᠭᠡᠳ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠭᠠᠷᠤᠮᠠᠠᠠᠴᠠ 《ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠢᠷᠠᠯ᠎ᠠ》 ᠭᠡᠵᠤ ᠴᠢᠩᠭ᠋᠎ᠠ ᠬᠠᠰᠭᠢᠷᠪᠠ᠃

ᠳᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯ᠂ ᠴᠠᠮᠪᠠ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠣᠠᠠᠤᠰᠭᠢᠨ ᠪᠣᠰᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠣᠷᠤᠭᠤ ᠨᠢ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠴᠠᠢ ᠰᠠᠴᠤᠭᠠᠤᠨ ᠡᠷᠭᠢᠭᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠮᠠᠢ᠌ᠠᠠᠠᠨ ᠤ ᠡᠮᠦᠨᠡᠭᠢ ᠪᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠠᠪᠣᠭᠠᠤᠨ ᠭᠠᠷᠤᠯ᠎ᠠ᠃ ᠲᠦᠯᠡᠭ᠍ᠳᠡᠭᠡᠳ ᠪᠠᠰᠠ ᠮᠠᠢ᠌ᠠᠠᠠᠨ ᠳᠤ ᠳᠠᠷᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠶᠠᠭᠤ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠣᠠᠠᠠᠭᠠᠷᠠᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠭᠠᠳᠤᠢ ᠰᠠᠠᠳᠤᠷᠤᠨ ᠣᠪᠣᠯᠵᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠳᠤᠯᠮ᠎ᠠ ᠣᠪᠣᠠᠢᠠᠠᠰᠠᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠢ ᠪᠦᠳᠦᠭᠦᠨ ᠪᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠵᠠᠠᠴᠢᠵᠤ ᠭᠠᠷᠤᠯ᠎ᠠ᠃

ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ ᠳᠤᠯᠮ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠳᠤᠨ ᠳᠤ ᠣᠯᠠᠭᠠᠨ ᠴᠢᠰᠤ ᠬᠤᠷᠠᠯᠳᠤᠨ ᠡᠷᠭᠢᠯᠳᠦᠵᠤ ᠦᠰᠤ ᠨᠢ ᠪᠣᠰᠤᠨ ᠰᠡᠭ᠍ᠰᠡᠢ᠌ᠵᠤ ᠴᠤᠭᠢᠠᠠᠤ ᠪᠦᠷᠢ ᠳᠡᠭᠡᠨ 《ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠤᠨ ᠮᠢᠨᠢ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤ》 ᠭᠡᠵᠤ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠥᠭᠡᠯᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠠ᠃

ᠳᠤᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠡᠴᠠ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠣᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠫᠣᠤ ᠳᠤᠤᠭᠠᠷᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠮᠠᠢ᠌ᠠᠠᠠᠨ ᠢ ᠴᠤᠭᠤᠯᠠᠠᠤ ᠡᠴᠠ ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠠᠮᠠᠷᠴᠤ ᠭᠡᠮ ᠭᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡᠶ᠃ ᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠣᠷᠤᠭᠤ ᠪᠠᠨ ᠭᠦᠡᠳᠤ ᠪᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠭᠡᠳᠤ ᠭᠡᠳᠤ ᠴᠤᠭᠢᠭᠤᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯ᠂ ᠴᠠᠮᠪᠠ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠣᠠᠠᠠᠭᠠᠨ ᠦᠭᠡᠶ ᠭᠤᠯᠳᠣᠢ᠌ᠨ ᠣᠨᠠᠵᠠᠢ᠃

ᠡᠨᠠ ᠪᠦᠭᠦᠨ ᠡᠴᠠ ᠠᠶᠤᠵᠤ ᠶᠤᠰᠤᠳᠠᠢ ᠯᠠ ᠰᠦᠨᠠᠰᠤ ᠵᠠᠢ᠌ᠯᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠯᠠᠮᠠ ᠠᠯᠢ ᠴᠤ ᠣᠴᠢᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠣᠯᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠭᠡᠢ ᠪᠦᠯᠳᠠᠭᠡᠨᠡᠨ ᠵᠤᠠᠠᠰᠤᠨ᠎ᠠ᠃

ᠳᠤᠯᠮ᠎ᠠ ᠪᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠶᠠᠵᠤ ᠮᠠᠢ᠌ᠠᠠᠠᠨ ᠣᠷᠤᠭᠤ ᠬᠠᠷᠠᠪᠠᠯ ᠭᠦᠳᠡᠯᠭᠦ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃

ᠴᠢ ᠡᠨᠠ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠢ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠳᠤ ᠳᠠᠩᠨᠠᠵᠤ ᠬᠣᠢ᠌ᠳᠤ ᠰᠤᠮᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠲᠤ ᠥᠭ᠌᠂ ᠠᠪᠠᠴᠢᠵᠤ ᠦᠭ‍ᠭᠦᠭᠡ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠᠯ ᠦᠦ︖ ᠴᠢᠮᠢ᠋ᠢ ᠣᠭᠤᠳᠤᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠥᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠣᠷᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠴᠤ ᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠢ ᠭᠡᠳ ᠳᠤᠯᠮ᠎ᠠ ᠰᠢᠭᠤᠳ ᠠᠷᠭᠠᠮᠵᠢᠶᠠᠳᠠᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠮᠤᠷᠢ ᠪᠠᠨ ᠠᠪᠴᠤ ᠣᠨᠤᠭᠠᠤᠨ ᠶᠠᠪᠣᠯ᠎ᠠ᠃

ᠭᠡᠰᠡᠭ᠌ ᠶᠠᠪᠣᠠᠠᠰᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠭᠤᠵᠤ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠭᠦᠵᠦᠭᠦᠨ ᠡᠴᠠ ᠳᠠᠪᠠᠷᠢᠨ ᠡᠭᠡᠷ ᠳᠠᠳᠠᠨ ᠮᠡᠭ᠍ᠰᠢᠨ ᠣᠭᠢᠯᠠᠪᠠ᠃

ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠴ·ᠯᠤᠳᠤᠢ᠌ᠳᠠᠮᠪᠠ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 18839
ᠴᠠᠭ᠄ 2007 ᠤᠨ ᠤ 11 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 09
ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ