ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ
ᠲᠦᠷᠪᠡ ᠂ ᠲᠦᠷᠭᠡᠨ᠎ᠡ ᠬᠠᠳᠤᠨ

ᠲᠦᠷᠭᠡᠨ᠎ᠡ ᠪᠣᠯ ᠥᠭᠡᠳᠡᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠠᠳᠤᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠨᠢ᠋ᠮᠠᠨ ᠠᠢ᠌ᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠮᠦᠨ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤᠷ ᠪᠠᠰᠠ ᠨᠢ᠋ᠮᠠᠠᠵᠢᠨ ᠬᠠᠳᠤᠨ ᠭᠡᠵᠤ ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠶᠤᠮ᠃

ᠲᠦᠷᠭᠡᠨ᠎ᠡ ᠬᠠᠳᠤᠨ ᠤᠤᠯ ᠨᠢ ᠮᠡᠷᠭᠢᠳ ᠠᠢ᠌ᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠳᠦᠷᠦᠭᠦᠤ ᠳᠤᠠᠠᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠡᠡᠡᠡᠮᠡᠳ ᠭᠦᠪᠠᠭᠦᠨ ᠬᠤᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠳᠤᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠠᠢ᠃ 1204 ᠡᠤᠨ ᠳᠤ᠂ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠮᠡᠷᠭᠢᠳ ᠠᠢ᠌ᠮᠠᠭ ᠢ ᠪᠣᠳᠠ ᠴᠤᠬᠢᠵᠤ᠂ ᠲᠦᠷᠭᠡᠨ᠎ᠡ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠭᠦᠮᠦᠰ ᠢ ᠤᠯᠵᠠᠯᠠᠭᠠᠳ᠂ ᠥᠪᠠᠷ ᠤᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠭᠦᠪᠠᠭᠦᠨ ᠥᠭᠡᠳᠡᠢ ᠳᠤ ᠲᠦᠷᠭᠡᠨ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠭᠡᠷᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠦᠭ‍ᠭᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠠᠢ᠃

1241 ᠡᠤᠨ ᠤ ᠡᠡᠷᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠥᠭᠡᠳᠡᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠳᠡᠭ᠍ᠷᠢ ᠳᠤ ᠬᠠᠯᠢᠠᠠᠰᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠡᠡᠷᠭ᠎ᠠ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠡᠡᠪᠢᠶᠡᠰ ᠴᠢᠳᠠᠪᠣᠷᠢ ᠬᠤᠤᠰᠯᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠲᠦᠷᠭᠡᠨ᠎ᠡ ᠬᠠᠳᠤᠨ ᠲᠦᠷ ᠴᠠᠭ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢ ᠵᠠᠭᠢᠷᠪᠠ᠃

ᠲᠦᠷᠭᠡᠨ᠎ᠡ ᠬᠠᠳᠤᠨ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢ ᠵᠠᠭᠢᠷᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠵᠦᠩ ᠱᠤ ᠯᠢᠩ ᠲᠦᠰᠢᠮᠠᠯ ᠶ‍ᠸᠯᠢᠤᠢ ᠴᠦᠼᠢ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠢ ᠰᠤᠩᠭ᠋ᠤᠨ ᠭᠠᠷᠭᠠᠠᠠᠤ ᠳᠤᠠᠠᠠᠢ ᠲᠦᠷᠭᠡᠨ᠎ᠡ ᠬᠠᠳᠤᠨ ᠳᠤ ᠭᠡᠳᠦᠡᠳᠡ ᠰᠠᠨᠠᠭᠤᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠡᠢ᠃ ᠭᠡᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠲᠦᠷᠭᠡᠨ᠎ᠡ ᠬᠠᠳᠤᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠷᠤ ᠶᠢ ᠵᠠᠯᠭᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠠᠠᠤ ᠪᠠᠷ ᠵᠢᠱᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠰᠢᠷᠠᠮᠤᠨ ᠨᠠᠰᠤ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠠᠰᠢ ᠳᠠᠢ᠌ᠯᠠᠠᠠᠤ ᠪᠠᠷ ᠮᠤᠷᠳᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠪᠣᠴᠠᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳᠦᠢ ᠪᠠᠷ ᠰᠢᠯᠳᠠᠭ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠬᠣᠢ᠌ᠰᠢᠯᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃

ᠥᠭᠡᠳᠡᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠡᠡᠮᠢᠳᠤ ᠰᠡᠷᠡᠭᠦᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠳᠦᠷᠪᠠᠳᠦᠭᠡᠷ ᠭᠦᠪᠠᠭᠦᠨ ᠭᠦᠴᠤ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤᠷᠤ ᠶᠢ ᠵᠠᠯᠭᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠠᠠᠤ ᠪᠠᠷ ᠵᠢᠱᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠡ᠃ ᠭᠦᠴᠤ ᠡᠮᠦᠨᠡᠳᠤ ᠰᠦᠩ ᠤᠯᠦᠰ ᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠯᠳᠤᠠᠠᠤ ᠪᠠᠷ ᠮᠤᠷᠳᠠᠭᠠᠤᠨ᠂ ᠲ᠋ᠠᠢ᠌ᠨ ᠤ ᠳᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠳᠤ ᠨᠠᠰᠤ ᠪᠠᠷᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠲ᠋ᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠥᠭᠡᠳᠡᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠭᠦᠴᠤ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠪᠠᠭᠦᠨ ᠰᠢᠷᠠᠮᠤᠨ ᠭᠢᠭᠡᠤᠨ ᠡᠡᠴᠢ ᠭᠦᠪᠠᠭᠦᠨ ᠮᠥᠩᠭᠡ (ᠲ᠋ᠦᠯᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠡᠡᠡᠡᠮᠡᠳ ᠭᠦᠪᠠᠭᠦᠨ) ᠵᠢ᠌ ᠵᠠᠯᠭᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠠᠠᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠭᠦᠮᠦᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠡᠢ᠃ ᠥᠭᠡᠳᠡᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠨᠠᠰᠤ ᠪᠠᠷᠠᠠᠠᠤ ᠥᠶ᠎ᠡ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠰᠢᠷᠠᠮᠤᠨ ᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤᠷᠤ ᠵᠠᠯᠭᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠠᠠᠤ ᠪᠠᠷ ᠭᠡᠷᠢᠶᠡᠰᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠭᠡᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠲᠦᠷᠭᠡᠨ᠎ᠡ ᠬᠠᠳᠤᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠵᠠᠷᠯᠢᠭ ᠢ ᠳᠡᠷᠰᠯᠡᠵᠤ᠂ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠷᠤ ᠶᠢ ᠥᠪᠠᠷ ᠤᠨ ᠭᠦᠪᠠᠭᠦᠨ ᠭᠦᠶ‍ᠦᠭ᠌ ᠶᠢᠡᠷ ᠵᠠᠯᠭᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠠᠠᠤ ᠪᠠᠷ ᠵᠤᠷᠢᠭ ᠰᠢ᠌ᠤᠠᠴᠤ ᠭᠦᠶ‍ᠦᠭ᠌ ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠤᠷᠤᠨ ᠡᠴᠠ ᠪᠣᠴᠠᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭᠦ ᠶᠢ ᠯᠠ ᠭᠦᠯᠢᠶᠡᠨ ᠰᠠᠭᠤᠪᠠ᠃

ᠲᠦᠷᠦ ᠪᠠᠷᠢᠠᠠᠰᠠᠨ ᠲᠦᠷᠭᠡᠨ᠎ᠡ ᠬᠠᠳᠤᠨ ᠥᠪᠠᠷ ᠤᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠷᠢ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠳᠤᠤᠠᠠᠠᠠᠠᠠᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠦᠯᠦᠭᠡ ᠡᠡᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠦᠭᠦᠨ ᠢ ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠵᠤ᠂ ᠨᠤᠶᠡᠳ᠂ ᠰᠡᠢ᠌ᠤᠨ ᠲᠦᠰᠢᠮᠠᠤᠨ ᠵᠢᠴᠢ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠨᠤᠶᠠᠳ ᠢ ᠴᠦᠮ ᠳᠠᠳᠠᠵᠤ ᠠᠪᠤᠭᠠᠳ ᠥᠪᠠᠷ ᠤᠨ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠥᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠭᠦ ᠪᠤᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠡᠰᠡᠷᠭᠦ ᠪᠠᠷ ᠥᠭᠡᠳᠡᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠢ ᠡᠡᠮᠢᠳᠤ ᠰᠡᠷᠡᠭᠦᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠲᠦᠷᠭᠡᠨ᠎ᠡ ᠬᠠᠳᠤᠨ ᠳᠤ ᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠥᠭᠡᠢ᠌ᠴᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠴᠥᠭᠡᠨ ᠰᠠᠢ᠌ᠳ ᠲᠦᠰᠢᠮᠠᠤᠨ ᠢ ᠬᠤᠤᠷᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠴᠸᠩᠰᠢᠶᠠᠩ ᠭᠢᠩᠭ᠋ᠠᠢ ᠭᠢᠭᠡᠤᠨ ᠵᠦᠩᠳᠤ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠵᠠᠭᠢᠷᠤᠠᠠᠴᠢ ᠶᠠᠯᠠᠸᠠᠴᠢ ᠶᠢ ᠪᠠᠷᠢᠠᠠᠤ ᠪᠠᠷ ᠤᠷᠦᠯᠳᠦᠪᠡ᠃ ᠭᠢᠩᠭ᠋ᠡᠢ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠶᠠᠯᠠᠸᠠᠴᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠯ ᠪᠣᠰᠤ ᠶᠢ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠤᠨ ᠥᠭᠡᠳᠡᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠭᠦᠪᠠᠭᠦᠨ ᠭᠦᠳᠡᠨ ᠤ ᠳᠡᠷᠭᠡᠳᠡ ᠳᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤᠴᠢᠪᠡ᠃

ᠭᠢᠩᠭ᠋ᠠᠢ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠶᠠᠯᠠᠸᠠᠴᠢ ᠭᠦᠳᠡᠨ ᠤ ᠳᠡᠷᠭᠡᠳᠡ ᠳᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤᠴᠢᠡᠡᠰᠡᠨ ᠳᠤ᠂ ᠭᠦᠳᠡᠨ ᠭᠡᠳᠤᠨ ᠥᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠪᠢᠶᠠᠳᠠᠨ ᠰᠠᠢ᠌ᠳ ᠭᠡᠮᠡᠨ ᠳᠡᠷᠭᠡᠳᠡ ᠪᠠᠨ ᠥᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠵᠤ ᠡᠡᠪᠦᠪᠡ᠃ ᠲᠦᠷᠭᠡᠨ᠎ᠡ ᠬᠠᠳᠤᠨ ᠳᠠᠷᠠ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠢ ᠪᠠᠷᠢᠵᠤ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠡᠡᠤ ᠪᠠᠷ ᠡᠯᠴᠢ ᠳᠤᠮᠢᠯᠠᠨ ᠶᠠᠪᠣᠭᠤᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠭᠦᠳᠡᠨ ᠡᠨᠠ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠭᠡᠳᠦᠢ ᠶᠡᠭᠡ ᠶᠠᠯ᠎ᠠ ᠭᠡᠮ ᠲᠡᠶ ᠪᠣᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠴᠤ ᠡᠡᠯᠳᠡᠨ ᠤᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠤᠷᠠᠯᠳᠠᠢ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠤᠯᠡᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠵᠦᠪᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠤᠨ ᠰᠢᠦᠡᠭᠡᠪᠠᠯ ᠵᠤᠭᠢᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠤᠨ ᠥᠭ᠍ᠴᠤ ᠶᠠᠪᠣᠭᠤᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠥᠭᠡᠢ᠃

ᠲᠦᠷᠭᠡᠨ᠎ᠡ ᠬᠠᠳᠤᠨ ᠲᠦᠷᠺᠰᠲ᠋ᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠡᠨ ᠬᠤᠳᠠ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤ ᠶᠢ ᠵᠠᠭᠢᠷᠴᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶᠠᠯᠠᠸᠠᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠪᠠᠭᠦᠨ ᠮᠠᠰᠢᠠᠠᠤᠳ ᠢ ᠪᠠᠰᠠ ᠪᠠᠷᠢᠠᠠᠤ ᠪᠠᠷ ᠤᠷᠦᠯᠳᠦᠡᠡᠰᠡᠨ ᠳᠤ᠂ ᠮᠠᠰᠢᠠᠠᠤᠳ ᠪᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠷᠭᠡᠳᠡ ᠳᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤᠴᠢᠵᠤ ᠳᠠᠯᠳᠠᠯᠠᠪᠠ᠃ ᠫᠧᠷᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠭᠢᠷᠤᠠᠠᠴᠢ ᠺᠦᠷᠭᠦᠰ ᠢ ᠪᠠᠷᠢᠪᠴᠢᠯᠠᠨ ᠡᠡᠪᠴᠢᠷᠡᠵᠤ ᠭᠢᠠᠳᠠᠨ ᠳᠤ ᠬᠤᠷᠢᠭᠠᠤᠨ ᠡᠡᠷᠢᠭᠤᠨ ᠢ ᠫᠧᠷᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠭᠢᠷᠤᠠᠠᠴᠢ ᠪᠣᠯᠭᠠᠪᠠ᠃

ᠲᠦᠷᠭᠡᠨ᠎ᠡ ᠬᠠᠳᠤᠨ ᠤᠳᠦᠯᡁᠮᠡᠨ (ᠰᠠᠷᠳᠠᠭᠤᠯ ᠭᠦᠮᠤᠨ) ᠭᠢᠭᠡᠤᠨ ᠪᠠᠤᠠᠮ᠎ᠠ (ᠰᠠᠷᠳᠠᠭᠤᠯ ᠡᠮᠡᠭ᠍ᠳᠡᠢ) ᠵᠢ ᠭᠦᠡᠳᠦᠳᠡ ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠵᠠᠯᠢᠠᠠᠠᠢ ᠡᠡᠮᠢᠳᠡᠨ ᠲᠦᠷᠭᠡᠨ᠎ᠡ ᠬᠠᠳᠤᠨ ᠤ ᠡᠷᠭᠡ ᠰᠦᠷ ᠢ ᠡᠡᠰᠢᠡᠡᠯᠡᠵᠤ ᠤᠯᠡᠨ ᠡᠡᠷᠪᠢᠨ ᠮᠠᠭᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠌ ᠥᠢᠯᠡᠳᠴᠤ ᠪᠠᠤᠠᠮ᠎ᠠ ᠥᠭᠡᠳᠡᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠭᠦᠪᠠᠭᠦᠨ ᠭᠦᠳᠡᠨ ᠢ ᠬᠤᠤᠷ ᠢᠳᠡᠭᠦᠯᠤᠨ ᠡᠡᠯᠡᠪᠡ᠃

ᠲᠦᠷᠭᠡᠨ᠎ᠡ ᠬᠠᠳᠤᠨ ᠲᠦᠷᠦ ᠪᠠᠷᠢᠠᠠᠰᠠᠨ ᠭᠡᠳᠤᠨ ᠡᠤᠨ ᠤ ᠬᠤᠭᠤᠷᠤᠠᠳᠤ ᠥᠭᠡᠳᠡᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠥᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠢ ᠲᠤᠩ ᠰᠤᠯᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃

ᠲᠦᠷᠦ ᠰᠠᠮᠠᠭᠤᠷᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠵᠠᠪᠰᠢᠶᠠᠨ ᠢ ᠳᠠᠯᠢᠮᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠤᠨ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠳᠬᠤᠨ ᠳᠡᠭᠦᠤ ᠤᠳᠴᠢᠭᠢᠨ ᠨᠤᠶᠠᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠨ ᠢ ᠪᠣᠯᠢᠶᠠᠨ ᠡᠡᠪᠡᠡᠤ ᠪᠠᠷ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠳᠠᠢ᠌ᠴᠢᠯᠠᠨ ᠬᠠᠷᠠᠠᠠᠤᠷᠤᠮ ᠵᠥᠭ᠌ ᠢᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠡ᠃ ᠲᠦᠷᠭᠡᠨ᠎ᠡ ᠬᠠᠳᠤᠨ ᠰᠤᠴᠢᠨ ᠰᠠᠠᠳᠤᠷᠴᠤ ᠬᠠᠷᠠᠠᠠᠤᠷᠤᠮ ᠡᠴᠠ ᠳᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠶᠠᠪᠣᠠᠠᠤ ᠪᠠᠷ ᠵᠤᠷᠢᠪᠠ᠃ ᠭᠦᠭ᠍ᠰᠢᠨ ᠴᠸᠩᠰᠢᠶᠠᠩ ᠶ‍ᠸᠯᠢᠤᠢ ᠴᠦᠼᠠᠢ ᠢᠳᠬᠠᠨ ᠵᠤᠠᠠᠰᠤᠭᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠡ᠃ ᠲᠦᠷᠭᠡᠨ᠎ᠡ ᠬᠠᠳᠤᠨ ᠡᠯᠴᠢ ᠳᠤᠮᠢᠯᠠᠨ ᠤᠳᠴᠢᠭᠢᠨ ᠨᠤᠶᠠᠨ ᠤ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠍ᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠤᠴᠢᠷ ᠢ ᠠᠰᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠦᠭᠡᠤᠨ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠳᠤᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠭᠦᠪᠠᠭᠦᠨ ᠢ ᠨᠢ ᠢᠯᠡᠭᠡᠵᠤ ᠢᠳᠬᠠᠭᠤᠯᠪᠠ᠃ ᠡᠨᠡ ᠥᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠠᠰᠢ ᠮᠤᠷᠳᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠭᠦᠶ‍ᠦᠭ᠌ ᠶᠡᠭᠡ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠲᠡᠶ ᠪᠠᠨ ᠡᠮᠢᠯ ᠳᠤ ᠭᠦᠷᠴᠤ ᠢᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤᠷ ᠤᠳᠴᠢᠭᠢᠨ ᠨᠤᠶᠠᠨ ᠡᠡᠷᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠵᠤ ᠄ 《ᠪᠢ ᠥᠭᠡᠳᠡᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ ᠳᠤ ᠤᠷᠦᠯᠴᠡᠡᠡᠤ ᠪᠠᠷ ᠢᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠡᠴᠠ ᠪᠢᠰᠢ᠂ ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠵᠤᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠥᠭᠡᠢ ᠶ‍ᠦᠮ》 ᠭᠡᠵᠤ ᠲᠦᠷᠭᠡᠨ᠎ᠡ ᠬᠠᠳᠤᠨ ᠳᠤ ᠭᠡᠯᠡᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠭᠤᠯᠤᠭᠠᠤᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠶᠢᠡᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠨ ᠢᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠵᠠᠮ ᠶᠢᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠪᠣᠴᠠᠪᠠ᠃

ᠲᠦᠷᠭᠡᠨ᠎ᠡ ᠬᠠᠳᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠪᠠᠷᠢᠠᠠᠰᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠡᠤᠨ ᠤ ᠬᠠᠪᠣᠷ᠂ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠠᠰᠢ ᠳᠠᠢ᠌ᠯᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠵᠡᠭᠦᠡᠰᠢ ᠡᠭᠡ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠪᠣᠴᠠᠵᠤ ᠢᠷᠡᠪᠡ᠃ ᠲᠦᠷᠭᠡᠨ᠎ᠡ ᠬᠠᠳᠤᠨ ᠳᠦᠷᠪᠡᠨ ᠵᠥᠭ᠌ ᠲᠤ ᠡᠯᠴᠢ ᠳᠤᠮᠢᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠡᠡᠯᠳᠡᠨ ᠤᠷᠤᠭ ᠭᠢᠭᠡᠤᠨ ᠤᠯᠡᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠨᠤᠶᠠᠤᠨ ᠲᠦᠰᠢᠮᠠᠤᠨ ᠢ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠢ ᠰᠤᠩᠭ᠋ᠤᠠᠠᠤ ᠬᠤᠷᠠᠯᠳᠠᠢ ᠳᠤ ᠤᠷᠢᠡᠡᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠠᠢ᠃ ᠬᠤᠷᠠᠯᠳᠠᠢ ᠳᠤ ᠡᠡᠯᠳᠡᠨ ᠤᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠤᠯᠡᠩᠭᠢ ᠨᠤᠶᠠᠤᠨ ᠭᠦᠷᠦᠯᠴᠡᠨ ᠢᠷᠡᠪᠡ᠃ ᠭᠡᠪᠠᠴᠤ ᠭᠦᠶ‍ᠦᠭ᠌ ᠲᠡᠶ ᠵᠦᠷᠢᠴᠠᠯ ᠲᠡᠶ᠂ ᠭᠠᠪᠢᠶ᠎ᠠ ᠵᠢᠦᠡᠭᠦᠯ ᠪᠣᠰᠤᠳ ᠡᠴᠠ ᠳᠡᠪᠠᠡᠡᠰᠡᠨ᠂ ᠭᠦᠪᠠᠭᠦᠤᠨ ᠤᠨ ᠡᠡᠡᠡᠡᠮᠡᠳ ᠪᠠᠳᠤ ᠡᠪᠠᠤᠠᠴᠢᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠰᠢᠯᠳᠠᠠᠠᠯᠠᠵᠤ ᠡᠰᠡ ᠢᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤᠷ᠂ ᠡᠨᠠ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠠᠯᠳᠠᠢ ᠡᠰᠡ ᠪᠦᠳᠦᠪᠡ᠃

ᠲᠦᠷᠭᠡᠨ᠎ᠡ ᠬᠠᠳᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠪᠠᠷᠢᠠᠠᠰᠠᠨ ᠳᠠᠪᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠡᠤᠨ᠂ ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠷ ᠭᠡᠯᠡᠪᠠᠯ 1246 ᠡᠤᠨ ᠳᠤ᠂ ᠬᠤᠶᠠᠳᠠᠭᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠰᠤᠩᠭ᠋ᠤᠠᠠᠤ ᠬᠤᠷᠠᠯᠳᠠᠢ ᠳᠠᠯᠠᠨ ᠳᠠᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠬᠤᠷᠠᠯᠳᠤᠪᠠ᠃ ᠲ᠋ᠤᠰ ᠬᠤᠷᠠᠯᠳᠠᠢ ᠳᠤ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠡᠡᠯᠳᠡᠨ ᠤᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠤᠯᠡᠩᠭᠢ ᠨᠤᠶᠠᠤᠨ ᠭᠦᠷᠦᠯᠴᠡᠨ ᠢᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠭᠢᠪᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠠᠳᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠢᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠥᠭᠡᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠ᠃ ᠡᠢ᠌ᠮᠦ ᠡᠴᠠ ᠲᠦᠷᠭᠡᠨ᠎ᠡ ᠬᠠᠳᠤᠨ ᠭᠡᠳᠤ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠡᠯᠴᠢ ᠢᠯᠡᠭᠡᠵᠤ᠂ ᠲ᠋ᠡᠭᠢᠨ ᠳᠠᠪᠳᠠᠨ ᠰᠢᠠᠠᠠᠮᠳᠠᠭᠤᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠳᠤ ᠡᠡᠷᠭ᠎ᠠ ᠥᠭᠡᠢ ᠥᠪᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠡᠬ᠎ᠠ ᠳᠡᠭᠦᠤ ᠨᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠥᠪᠠᠷ ᠤᠨ ᠳᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭ᠍ᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠳᠤᠮᠢᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠬᠤᠷᠠᠯᠳᠠᠢ ᠳᠤ ᠢᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃

1246 ᠡᠤᠨ ᠤ ᠳᠤᠯᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ᠂ ᠲᠦᠷᠭᠡᠨ᠎ᠡ ᠬᠠᠳᠤᠨ ᠤ ᠡᠷᠭᠢᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠬᠤᠷᠠᠯᠳᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠭᠦᠶ‍ᠦᠭ᠌ ᠢ ᠬᠠᠭᠠᠠᠳᠤ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠰᠤᠩᠭ᠋ᠤᠪᠠ᠃

1242 - 1246 ᠡᠤᠨ ᠭᠦᠷᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠳᠠᠪᠤᠨ ᠡᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠪᠠᠷᠢᠠᠠᠰᠠᠨ ᠲᠦᠷᠭᠡᠨ᠎ᠡ ᠬᠠᠳᠤᠨ᠂ ᠲ᠋ᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠭᠦᠪᠠᠭᠦᠨ ᠭᠦᠶ‍ᠦᠭ᠌ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠨ ᠳᠤ ᠰᠠᠭᠤᠭᠠᠳ᠂ ᠭᠡᠳᠤᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠦᠷᠭᠡᠨ᠎ᠡ ᠬᠠᠳᠤᠨ ᠨᠥᠭ᠍ᠴᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃

ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 11571
ᠴᠠᠭ᠄ 2005 ᠤᠨ ᠤ 11 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 23
ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ