ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ
ᠲᠦᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ
ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠲᠦᠷᠪᠡ

ᠡᠪᠣᠯ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠵᠤ ᠬᠠᠪᠣᠷ ᠪᠣᠯᠪᠠ᠃ ᠭᠡᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠡᠳᠦᠷ ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠤᠨ ᠳᠤ ᠳᠦᠷᠪᠠᠨ ᠮᠤᠷᠢ ᠳᠠᠢ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠢᠷᠠᠯ᠎ᠠ᠃ ᠴᠦᠮ ᠬᠠᠨ ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠨᠢᠠᠠᠤ ᠭᠦᠮᠦᠰ ᠠᠵᠢ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠮᠢᠨᠢ᠃ ᠴᠠᠭ ᠵᠢᠪᠠᠭᠦᠨ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃ ᠵᠠᠭᠤ ᠢᠯᠡᠭᠦᠤ ᠪᠣᠳᠠ ᠲᠡᠶ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠢ ᠪᠠᠷᠢᠵᠤ ᠠᠪᠣᠭᠠᠤᠨ ᠳᠤᠳᠤᠭᠠᠳᠤ ᠶᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠠᠠᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠨᠥᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠬᠤᠷᠢᠭᠠᠤᠨ ᠵᠤᠪᠠᠭᠠᠵᠤ ᠵᠤᠪᠠᠭᠠᠵᠤ ᠫᠣᠤᠳᠠᠠᠠᠤ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠪᠠᠷᠢᠯᠠᠵᠤ ᠡᠭᠢᠯᠡᠭᠦ ᠳᠤ ᠨᠢ ᠳᠠᠮᠠᠴᠠᠯ ᠴᠤ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃ ᠷᠠᠰᠢᠶᠠᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠷᠢᠶᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠸᠴᠢᠷᠪᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠮᠤᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠤᠯᠤᠠᠠᠳᠠᠭᠠᠤᠨ ᠬᠠᠮᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠡᠰᠡᠷᠭᠦ ᠪᠠᠢ᠌ᠯᠳᠤᠠᠠᠤ ᠪᠠᠷ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠡᠷ᠎ᠠ ᠴᠤᠠᠠᠯᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠣᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠠᠠᠴᠢ ᠨᠢ ᠵᠠᠮᠪᠠᠯ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠠᠷᠠᠤᠨ ᠤᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠪᠢᠳᠠ ᠪᠠᠷᠢᠠᠠᠳᠠᠵᠤ ᠮᠠᠭᠤ ᠪᠠᠨ ᠥᠵᠡᠭᠦ ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠣᠷᠠᠯᠴᠠᠶ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠰᠢ᠌ᠳᠦᠭᠡᠳ ᠸᠴᠢᠷᠪᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠮᠤᠨ ᠣᠷᠤᠭᠤ ᠶᠠᠪᠣᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃ ᠴᠢ ᠴᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠨ ᠶᠠᠪᠣᠪᠠᠯ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠭᠡᠵᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠢ ᠭᠡᠯᠡᠪᠡ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠥᠵᠡᠭᠡ ᠦᠭᠡᠶ ᠬᠤᠷᠮᠤᠢ ᠰᠢᠭᠤᠵᠤ᠂ ᠣᠰᠤ ᠥᠵᠡᠭᠡ ᠦᠭᠡᠶ ᠭᠤᠳᠤᠯ ᠳᠠᠢ᠌ᠯᠠᠠᠤ ᠭᠡᠭ᠍ᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠣᠴᠢᠷ ᠢ ᠨᠢ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠤ ᠶᠠᠭᠤ ᠭᠡᠵᠤ ᠣᠴᠢᠠᠠᠤ ᠶᠤᠮ ᠪᠢᠯᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠪᠣᠳᠤᠯᠭᠢᠯᠠᠨ ᠭᠡᠯᠡᠪᠡ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠣᠴᠢᠷ ᠢ ᠨᠢ ᠣᠯᠠᠠᠤ ᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠭᠡᠷ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠢᠭᠡ ᠰᠦᠨᠢ ᠯᠠ ᠪᠠᠷᠢᠠᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠶᠠᠪᠣᠵᠤ ᠦᠵᠡᠶ᠎ᠠ᠃ ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠮᠢᠨᠢ᠃

ᠢᠩᠭᠢᠵᠤ ᠪᠠᠠᠠᠠᠨ ᠶᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠠᠠᠰᠠᠭᠠᠷ ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠶᠠᠪᠣᠠᠠᠤ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ᠌ ᠮᠤᠷᠢ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠷᠢᠵᠤ ᠢᠷᠠᠯ᠎ᠠ᠃

ᠡᠨᠠ ᠬᠠᠮᠳᠤᠷᠠᠯ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠤᠯᠠᠠᠤ ᠪᠣᠷᠤᠭᠤ ᠨᠢ ᠪᠣᠷᠤᠭᠤ ᠪᠣᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠨᠢ ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠲᠤ ᠳᠤᠳᠤᠷᠬᠠᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠠ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠣᠰᠠᠳᠬᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠷ ᠡᠨᠠ ᠣᠯᠤᠰ ᠣᠯᠠᠨ ᠭᠦᠭ᠍ᠵᠢᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ᠃ ᠮᠠᠯ ᠭᠦᠷᠦᠩᠭᠡ ᠴᠤ ᠰᠥᠢᠳᠭᠦ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠨᠠ ᠣᠴᠢᠷ ᠡᠴᠠ ᠳᠠᠠᠳᠠ ᠶᠠᠭᠤ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠦᠵᠡᠶ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠪᠣᠳᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠡᠴᠠ ᠶᠠᠪᠣᠠᠠᠤ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠵᠠ ᠡᠭᠡᠨᠡᠷ ᠮᠢᠨᠢ᠃ ᠪᠢ ᠣᠴᠢᠵᠤ ᠥᠵᠡᠭᠡᠳ ᠢᠷᠠᠶ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠢ ᠮᠤᠷᠳᠠᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠳᠤᠯᠮ᠎ᠠ 《ᠡᠪᠦᠭᠡᠨ ᠮᠢᠨᠢ ᠭᠢᠨᠠᠮᠵᠢᠳᠠᠢ ᠶᠠᠪᠣᠭᠠᠷᠠᠢ》 ᠭᠡᠵᠤ ᠭᠡᠯᠡᠭᠡᠳ ᠬᠣᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠡᠴᠠ ᠨᠢ ᠳᠠᠭᠢᠯ ᠡᠷᠭᠦᠵᠡᠢ᠃

ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠡᠳᠤᠷ ᠶᠠᠪᠣᠭᠠᠤᠨ ᠳᠦᠷᠪᠠᠳᠠᠭᠢ ᠡᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠦᠷᠯᠦᠭᠡ ᠷᠠᠰᠢᠶᠠᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠷᠢᠶᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠣᠴᠢᠪᠠ᠃ ᠣᠯᠳᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠵᠡᠪᠰᠡᠭᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠭᠡᠳᠤᠨ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠪᠣᠵᠢᠭᠢᠨᠠᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠯᠳᠤᠵᠤ ᠪᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠢᠰᠭᠢᠭᠦᠷ ᠬᠠᠩᠭᠢᠨᠠᠵᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠯᠠ ᠭᠦᠯ ᠥᠢᠮᠡᠭᠡᠨ ᠲᠡᠶ ᠠᠵᠢ᠃ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠵᠦᠭᠦᠨ ᠡᠴᠠ ᠡᠯᠳᠡᠪ ᠥᠩᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠩᠭᠢᠶ᠎ᠠ ᠬᠠᠳᠠᠭ ᠵᠡᠭᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠬᠠᠷᠠᠠᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃

ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠣᠯᠠᠨ ᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠣᠷᠤᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠯ ᠢ ᠠᠵᠢᠠᠠᠯᠠᠨ ᠶᠠᠪᠣᠯ᠎ᠠ᠃ ᠭᠦᠮᠦᠰ ᠤᠨ ᠶᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠶᠡᠭᠡᠩᠭᠢ ᠨᠢ ᠬᠠᠮᠳᠤᠷᠠᠯ ᠢ ᠣᠰᠠᠳᠬᠠᠬᠤ ᠣᠯᠠᠭᠠᠨ ᠮᠤᠠᠠᠤᠷ ᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠢ᠌ᠳᠠᠨ ᠬᠠᠯᠢᠮᠠᠭ ᠦᠰᠤᠳᠠᠨ ᠢ ᠳᠠᠷᠤᠠᠠᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠢᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠣᠯᠤᠰ ᠴᠤᠠᠠᠴᠢᠨ ᠳᠤᠭᠠᠩ ᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠴᠤᠠᠠᠯᠠᠭᠠᠷᠠᠢ᠃ ᠱᠠᠮᠪᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠢ᠌ᠨ ᠳᠤ ᠮᠤᠷᠳᠠᠠᠠᠤ ᠳᠠᠩᠭ᠋ᠠᠷᠢᠭ ᠡᠷᠭᠦᠨ᠎ᠡ ᠭᠡᠵᠤ ᠭᠡᠳᠤ ᠭᠡᠳᠤᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠳᠠᠭᠤ ᠪᠠᠷ ᠵᠠᠷᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠰᠤᠨᠤᠰᠤᠭᠠᠤᠨ ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠢᠷᠡᠭ᠍ᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠣᠴᠢᠪᠠ᠃

ᠣᠴᠢᠠᠠᠰᠠᠨ ᠭᠦᠮᠦᠰ ᠢ ᠮᠤᠷᠢᠳ ᠡᠴᠠ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠰᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠪᠠ᠃ ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠣᠷᠳᠤ ᠡᠡᠭ᠍ᠨᠡᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠳᠠᠪᠠᠳᠠᠢ ᠭᠡᠭ᠍ᠴᠢ ᠨᠢ ᠵᠠᠪᠢᠯᠠᠨ ᠰᠠᠭᠤᠪᠠ᠃ ᠴᠤᠠᠠᠴᠢᠨ ᠳᠤᠭᠠᠩ ᠤᠨ ᠡᠭᠦᠳᠡ ᠠᠯᠭᠤᠷ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠭ᠍ᠳᠡᠵᠤ ᠪᠠᠷᠰ ᠤᠨ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠪᠠᠷᠢᠠᠠᠰᠠᠨ ᠭᠡᠳᠤᠨ ᠯᠠᠮᠠ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠵᠡᠷᠭᠡᠯᠡᠨ ᠵᠤᠠᠠᠰᠤᠪᠠ᠃

ᠭᠢᠶᠠᠵᠠᠳᠠᠢ ᠣᠯᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤᠷᠭᠠᠨ ᠳᠠᠪᠠᠯ ᠡᠮᠦᠰᠴᠤ ᠬᠠᠳᠠᠭ ᠶᠠᠠᠳᠠᠷ ᠪᠣᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠰᠸᠯᠠᠢ᠌ᠳᠠᠢ ᠫᠣᠤ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠲᠠᠰᠢᠶᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠵᠡᠭᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠯᠠᠮᠠ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠢᠷᠠᠯ᠎ᠠ᠃ ᠬᠠᠷᠠᠪᠠᠯ ᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠬᠠᠯᠢᠮᠠᠭ ᠦᠰᠤᠳᠠᠢ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠪᠠᠷᠠᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ᠂ ᠬᠠᠮᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠢᠳᠠᠪᠭᠢᠳᠠᠨ ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠴᠠᠮᠪᠠ ᠠᠵᠢ᠃ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠦᠭᠡ ᠳᠤᠷᠭᠠᠨ ᠳᠠᠪᠠᠯ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠪᠦᠰᠡ ᠪᠦᠰᠡᠯᠡᠭᠡᠳ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠳᠠᠰᠢᠶᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠰᠸᠯᠠᠢ᠌ᠳᠠᠢ ᠫᠣᠤ᠂ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠳᠠᠰᠢᠶᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠬᠠᠳᠠᠭ ᠶᠠᠠᠳᠠᠷ ᠪᠣᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠣᠷᠳᠤ ᠰᠠᠯᠠᠮ᠎ᠠ ᠵᠡᠭᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠳᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠢᠷᠠᠯ᠎ᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠱᠠᠮᠪᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠢ᠌ᠨ ᠳᠤ ᠮᠤᠷᠳᠠᠠᠠᠤ ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠣᠯᠠᠨ ᠱᠠᠪᠢ ᠨᠡᠷ ᠡ︕ ᠡᠨᠠ ᠪᠣᠯ ᠬᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠶᠠᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠳᠤᠳᠤᠷᠠᠨ ᠭᠠᠷᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠴᠠᠮᠪᠠ ᠭᠡᠭ᠍ᠴᠢ ᠬᠤᠪᠢᠯᠭᠠᠨ ᠪᠢᠯᠠ᠃ ᠳᠠ ᠪᠦᠭᠦᠨ ᠴᠦᠮ ᠱᠠᠪᠢ ᠣᠷᠤᠵᠤ᠂ ᠳᠠᠷᠨᠢᠳᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠵᠠᠩᠭᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠭᠦᠵᠦᠭᠦᠨ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠡᠭᠦᠪᠠᠯ ᠣᠯᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠰᠤᠮᠤᠨ ᠳᠤ ᠣᠠᠠᠳᠤ ᠳᠠᠭᠠᠭᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠭᠡᠵᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠯᠠᠮᠠ ᠭᠡᠯᠡᠭᠡᠳ ᠵᠠᠮᠪᠠᠯ ᠣᠷᠤᠭᠤ ᠡᠷᠭᠢᠵᠤ ᠡᠨᠠ ᠪᠣᠯ ᠣᠯᠠᠭᠠᠠᠳᠠᠨ ᠢ ᠳᠠᠷᠤᠠᠠᠤ ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ ᠳᠠᠢ᠌ᠨ ᠢ ᠣᠳᠤᠷᠢᠳᠠᠠᠤ ᠪᠠᠷ ᠵᠠᠶᠠᠭᠠᠠᠠᠳᠠᠨ ᠳᠤᠳᠤᠷᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠵᠠᠩᠵᠤᠨ ᠳᠦᠷᠤ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠵᠠᠮᠪᠠᠯ᠃ ᠣᠯᠠᠭᠠᠨ ᠢ ᠳᠠᠷᠤᠠᠠᠤ ᠳᠠᠢ᠌ᠨ ᠢ ᠳᠠᠭᠤᠰᠠᠠᠠᠵᠤ᠂ ᠳᠦᠷᠤ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ ᠪᠣᠯᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠥᠭᠦᠰᠢ ᠦᠭᠡᠶ ᠮᠥᠩᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠳᠤᠭ ᠣᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠭᠡᠳ ᠶᠡᠭᠡᠮᠰᠦᠭ᠌ ᠶᠢᠡᠷ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠵᠠᠰᠠᠵᠤ᠂ ᠳᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯ ᠢ ᠵᠢᠭᠠᠨ ᠡᠨᠠ ᠪᠣᠯ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠭ᠍ᠴᠢ᠂ ᠪᠠᠷᠰ ᠤᠨ ᠭᠦᠴᠦᠳᠤ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠴᠤ ᠰᠤᠮᠤᠨ ᠳᠤ ᠦᠯᠦ ᠠᠪᠳᠠᠭᠳᠠᠭᠴᠢ ᠬᠤᠪᠢᠯᠭᠠᠨ ᠵᠠᠩᠵᠤᠨ ᠳᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯ ᠭᠡᠯ᠎ᠡ᠃

ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠳᠤᠭᠤᠮᠵᠢᠷ ᠦᠭᠡᠶ ᠭᠦᠢᠳᠡᠨ ᠢᠨᠢᠶᠡᠮᠰᠦᠭᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠪᠣᠰᠴᠤ ᠰᠢᠭᠤᠳ ᠶᠠᠪᠣᠠᠠᠰᠠᠭᠠᠷ ᠴᠤᠠᠠᠴᠢᠨ ᠳᠤᠭᠠᠩ ᠤᠨ ᠳᠤᠪᠵᠢᠶᠠᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠭᠠᠷᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠭᠡᠨ ᠢᠷᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠳᠠᠨᠢᠠᠠᠰᠠᠨ ᠳᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯ ᠣᠮ ᠬᠤᠮ ᠦᠭᠡᠶ ᠳᠤᠭᠠᠩ ᠣᠷᠤᠭᠤ ᠵᠢᠭᠤᠳᠠᠨ ᠣᠷᠤᠯ᠎ᠠ᠃

ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠴᠤᠠᠠᠯᠠᠷᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠢ ᠳᠠᠢ᠌ᠪᠣᠩ ᠶᠢᠡᠷ ᠳᠤᠭᠤᠷᠢᠭᠤᠯᠤᠨ ᠬᠠᠷᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶᠢᠡᠨ

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠡᠨᠠ ᠵᠠᠯᠢᠳᠠᠢ ᠡᠳᠡᠭᠡᠳ ᠤᠳ ᠳᠠ ᠨᠡᠷ ᠢ ᠮᠡᠭᠡᠯᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠳᠠ ᠨᠡᠷ ᠥᠭᠡᠳᠡ ᠲᠡᠶ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠭᠢᠭᠦ ᠦᠭᠡᠶ᠃ ᠰᠠᠶ‍ᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠭᠠᠩ ᠣᠷᠤᠭᠤ ᠵᠢᠭᠤᠳᠠᠨ ᠣᠷᠤᠳᠠᠭ ᠳᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯ ᠢ ᠬᠤᠪᠢᠯᠭᠠᠨ ᠵᠠᠩᠵᠤᠨ ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃ ᠦᠨᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠪᠣᠯ ᠭᠡᠳᠤᠨ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠤ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡ᠂ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠶᠠᠪᠣᠠᠠᠰᠠᠨ ᠨᠥᠭᠦᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠭᠢᠳᠤᠭᠠᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠬᠤᠯᠠᠭᠠᠢ᠌ᠴᠢ ᠰᠢᠤ ᠳ᠋ᠠ᠃ ᠴᠠᠮᠪᠠ ᠴᠢᠨᠢ ᠰᠠᠶ‍ᠢᠠᠠᠠᠨ ᠬᠠᠮᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠢᠳᠠᠪᠭᠢᠳᠠᠨ ᠭᠡᠳ ᠬᠠᠮᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠣᠬ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠮᠦᠷᠭᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠡᠰᠡᠷᠭᠦᠤ ᠪᠣᠬ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠮᠢᠨᠤ ᠪᠣᠬ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠫᠣᠤᠳᠠᠵᠤ ᠠᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠢᠰᠢ ᠪᠢᠯᠠ ᠦᠦ︖ ᠦᠨᠦᠳᠤᠷ ᠳᠠ ᠨᠡᠷ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠤᠪᠢᠯᠭᠠᠨ ᠡᠷᠭᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠢ ᠮᠡᠭᠡᠯᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠯ᠎ᠡ᠃ 

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠣᠯᠠᠨ ᠱᠠᠪᠢ ᠨᠡᠷ ᠡ᠃ ᠡᠨᠠ ᠪᠣᠯ ᠣᠯᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠨᠤᠬᠠᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠥᠭᠡ ᠶᠢ ᠪᠢᠳᠡᠭᠡᠢ ᠰᠤᠨᠤᠰ ᠭᠡᠵᠤ ᠴᠠᠮᠪᠠ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠴᠢᠭᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠬᠠᠰᠭᠢᠷᠪᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠴᠢᠮᠠᠳᠤ ᠦᠨᠡᠨ ᠥᠭᠡ ᠠᠶ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠦᠦ︖ ᠳᠠᠢ᠌ᠮᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠤ ᠶᠤᠰᠤᠳᠠᠢ᠃ ᠳᠠ ᠨᠡᠷ ᠪᠣᠯ ᠬᠤᠳᠠᠯᠴᠢ ᠯᠣᠢ᠌ᠪᠠᠷᠴᠢᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ᠃ ᠣᠯᠠᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠮᠢᠨᠢ ᠡᠳᠠ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠳᠦᠷᠤ ᠲᠡᠶ ᠴᠢᠨᠢ ᠳᠡᠮᠡᠴᠡᠯᠳᠦᠭᠦᠯᠤᠨ ᠠᠮᠢ ᠶᠢ ᠴᠢᠨᠢ ᠰᠥᠢᠳᠭᠡᠭᠦ ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃ ᠠᠯᠢ ᠪᠣᠢ ᠴᠢ ᠳᠠᠢ᠌ᠮᠤ ᠰᠦᠷᠡᠭᠡᠢ ᠬᠤᠪᠢᠯᠭᠠᠨ ᠶᠤᠮ ᠪᠣᠯ ᠵᠡᠭᠦᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠫᠣᠤ ᠪᠠᠨ ᠨᠠᠳᠠ ᠳᠤ ᠠᠯᠢ᠃ ᠪᠢ ᠫᠣᠤᠳᠠᠶ᠎ᠠ᠃ ᠳᠡᠭᠡᠭᠡᠳ ᠴᠢ ᠥᠭᠦᠭᠦ ᠦᠭᠡᠶ ᠶᠤᠮ ᠪᠣᠯ ᠪᠢᠳᠠ ᠦᠨᠡᠮᠰᠢᠶ᠎ᠠ᠃ ᠴᠢᠨᠤ ᠭᠡᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠦᠭᠦᠨ ᠢ ᠳᠠᠭᠠᠶ᠎ᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠣᠯᠠᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠱᠠᠪᠢ ᠨᠡᠷ ᠡ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠪᠠᠷᠢ ᠭᠡᠵᠤ ᠴᠠᠮᠪᠠ ᠳᠡᠷᠭᠡᠳᠡ ᠪᠠᠨ ᠵᠤᠠᠠᠰᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠳᠤᠨ ᠯᠠᠮᠠ ᠨᠡᠷ ᠲᠤ ᠳᠤᠭᠢᠶ᠎ᠠ ᠥᠭ᠍ᠪᠡ᠃ ᠳᠠᠪᠣ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠯᠠᠮᠠ ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠣᠷᠤᠭᠤ ᠳᠠᠭᠠᠷᠢᠨ ᠢᠷᠡᠭᠦ ᠳᠤ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠢ ᠨᠢ ᠢᠰᠭᠦᠯᠤᠨ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠢ ᠴᠤᠭᠢᠵᠤ ᠣᠨᠠᠭᠠᠪᠠ᠃ ᠭᠡᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠠᠷᠤ ᠡᠴᠠ ᠨᠢ ᠭᠦᠡᠳᠤ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠮᠦᠷᠤ ᠣᠷᠤᠭᠤ ᠨᠢ ᠭᠦᠴᠦᠳᠡᠢ ᠴᠤᠭᠢᠪᠠ᠃ ᠡᠷᠭᠢᠵᠤ ᠬᠠᠷᠠᠪᠠᠯ ᠵᠠᠮᠪᠠᠯ ᠳᠤᠮᠤ ᠮᠤᠨᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠰᠢᠳᠡᠭᠡᠳ ᠵᠢᠭᠤᠳᠠᠪᠠ᠃ ᠭᠦᠮᠦᠰ ᠲᠡᠶ ᠵᠤᠳᠤᠯᠳᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠳᠠᠯᠢᠮᠳᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠳᠤᠮᠤ ᠮᠤᠨᠠ ᠪᠠᠷ ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠤᠨ ᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠶᠢ ᠬᠠᠭ᠎ᠠ ᠴᠤᠭᠢᠶ᠎ᠠ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠨᠢ ᠠᠯᠳᠠᠵᠤ ᠮᠦᠷᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠪᠠᠭᠤᠵᠠᠢ᠃

ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠣᠠᠠᠤᠰᠭᠢᠨ ᠵᠠᠮᠪᠠᠯ ᠢ ᠪᠠᠷᠢᠵᠤ ᠠᠪᠣᠭᠠᠤᠨ ᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠨ ᠡᠷᠭᠦᠵᠤ 《ᠴᠢ ᠥᠭᠦᠳᠡᠭ᠌ ᠦᠭᠡᠶ ᠮᠥᠩᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠳᠤᠭ ᠣᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠪᠢᠯᠠ ᠦᠦ︖ ᠴᠢᠮᠢ᠋ᠢ ᠠᠷᠠᠤᠨ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠳᠤ ᠴᠢ ᠢᠩᠭᠢᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ》 ᠭᠡᠳ ᠦᠯᠡᠮᠵᠢ ᠶᠡᠭᠡ ᠭᠦᠴᠤ ᠪᠠᠷ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨ ᠱᠠᠯᠠᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠬᠠᠶᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠳᠤ 《ᠭᠡᠭ᠌》 ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠪᠢᠳᠡᠭᠦᠤ ᠳᠠᠭᠤ ᠭᠠᠷᠤᠭᠠᠤᠨ ᠬᠠᠮᠠᠷ ᠠᠮᠠᠨ ᠡᠴᠠ ᠨᠢ ᠴᠢᠰᠤ ᠣᠷᠭᠢᠯᠤᠨ ᠊ᠭ᠍ᠱᠡᠨ ᠵᠠᠭᠤᠷ᠎ᠠ ᠠᠮᠢ ᠨᠢ ᠭᠠᠷᠤᠯ᠎ᠠ᠃

ᠴᠠᠮᠪᠠ ᠭᠡᠴᠢᠨᠡᠨ ᠬᠠᠰᠭᠢᠷᠪᠠᠴᠤ ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠲᠤ ᠬᠠᠯᠳᠠᠠᠠᠤ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠣᠯᠠᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠨᠢᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠵᠡᠭᠡ᠃ ᠳᠦᠷᠤ ᠳᠤ ᠳᠡᠷᠰᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠡᠨᠠ ᠵᠠᠠᠳᠠᠯᠴᠢᠨ ᠨᠡᠷ ᠢ ᠪᠠᠷᠢᠵᠠᠭ᠎ᠠ ᠁ ᠭᠡᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠳᠤᠮᠤ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠯᠠᠮᠠ ᠦᠰᠤᠷᠤᠨ ᠢᠷᠠᠵᠤ ᠨᠤᠴᠤᠪᠠ᠃

ᠳᠤᠭᠠᠩ ᠳᠤ ᠣᠷᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠳᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯ ᠠᠷᠠᠢ ᠴᠢᠮᠢ᠋ᠢ ᠰᠸᠯᠠᠢ᠌ᠳᠠᠢ ᠫᠣᠤ ᠪᠠᠨ ᠠᠪᠴᠤ ᠭᠡᠭᠡᠪᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠣᠷᠤᠭᠤ ᠱᠠᠭᠠᠢ᠌ᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠭᠠᠷ ᠨᠢ ᠴᠠᠴᠠᠷᠠᠵᠤ᠂ ᠵᠢᠷᠦᠭᠡ ᠨᠢ ᠴᠤᠭᠢᠯᠠᠨ ᠭᠤᠬ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠳᠠᠷᠤᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠠ᠃ ᠭᠡᠪᠠᠴᠤ ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠢ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠯᠠᠮᠠ ᠲᠡᠶ ᠨᠤᠴᠤᠯᠳᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠤ ᠵᠠᠭᠤᠷ᠎ᠠ ᠵᠢᠭᠠᠠᠠᠠᠨ ᠰᠡᠭᠡᠭᠡ ᠣᠷᠤᠵᠤ ᠫᠣᠤᠳᠠᠪᠠᠯ ᠪᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠢ ᠳᠠᠪᠠᠠᠤᠷ ᠶᠢᠡᠷ ᠣᠨᠤᠪᠠ᠃

ᠳᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯ ᠢᠩᠭᠢᠵᠤ ᠦᠪᠡᠷ ᠢ ᠪᠠᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠣᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠦᠷᠦᠰᠢᠶᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠤᠨ ᠠᠴᠢ ᠶᠢ ᠪᠠᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠡᠭᠢᠯᠡᠭᠡᠳ ᠣᠨᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠯᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠷ ᠰᠤᠯᠠᠷᠠᠨ ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠡᠴᠠ ᠰᠠᠯᠵᠤ ᠣᠨᠠᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠪᠣᠰᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠦᠯᠠᠳᠠᠪᠠ᠃ ᠭᠡᠪᠠᠴᠤ ᠠᠮᠢᠰᠠᠠᠤᠯᠯᠠᠠᠠᠤ ᠪᠦᠷᠢ ᠳᠤ ᠦᠷᠭᠡᠨ ᠴᠡᠭᠡᠵᠢ ᠡᠴᠠ ᠨᠢ ᠭᠦᠭᠡᠰᠦᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠴᠢᠰᠤ ᠪᠣᠷᠭᠢᠯᠤᠨ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠠ᠃

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠳᠠ ᠨᠡᠷ ᠡᠨᠠ ᠵᠠᠯᠢ ᠲᠡᠶ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠮᠴᠢᠳ ᠢ ᠪᠠᠷᠢᠵᠤ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤᠰᠢᠶᠠᠠᠠᠤ ᠁ ᠭᠡᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠳᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠢᠨ ᠫᠣᠤᠳᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠰᠤᠮᠤ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠳᠠᠯᠤ ᠶᠢᠨ ᠭᠢᠨᠢ ᠬᠤᠭᠤᠷᠤᠠᠳᠤ ᠳᠤᠰᠪᠠ᠃ ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠪᠦᠭᠦ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠠᠯᠭᠤᠷ ᠡᠷᠭᠢᠵᠤ ᠬᠠᠷᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠭᠦᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠴᠢᠷᠴᠤ ᠣᠷᠤᠠᠠᠰᠢ ᠪᠦᠭᠦᠢᠨ ᠠᠯᠠᠠᠤᠪᠠ᠃

ᠳᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯ ᠰᠠᠠᠳᠤᠷᠤᠨ ᠭᠡᠳᠤ ᠭᠡᠳᠤᠨ ᠫᠣᠤᠳᠠᠭᠠᠤᠨ ᠡᠷᠭᠢᠵᠤ ᠵᠢᠭᠤᠳᠠᠪᠠ᠃ ᠳᠠᠷᠠ ᠰᠤᠮᠤ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠢ ᠣᠨᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠶ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠠᠷᠤ ᠳᠤ ᠨᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠭᠦᠮᠦᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠢ ᠠᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠢ ᠰᠢᠷᠠᠠᠠᠳᠤᠭᠤᠯᠪᠠ᠃

ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠤᠨ ᠭᠠᠷ ᠭᠡᠭᠡᠪᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠨ ᠮᠤᠳᠤᠨ ᠡᠴᠠ ᠠᠳᠬᠤᠨ ᠠᠪᠴᠤ ᠭᠦᠴᠦᠯᠡᠨ ᠣᠠᠠᠵᠠᠷᠠᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠭᠡᠰᠡᠭ᠌ ᠨᠢ ᠬᠤᠭᠤᠷᠠᠨ ᠰᠠᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠣᠴᠢᠷ ᠭᠡᠳᠡᠷᠭᠦ ᠪᠠᠨ ᠫᠠᠤᠨ ᠭᠢᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠦᠯᠡᠮᠵᠢ ᠴᠢᠩᠭ᠋᠎ᠠ ᠣᠨᠠᠭᠠᠤᠨ ᠳᠠᠭᠢᠨ ᠪᠣᠰᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠶ᠃

ᠡᠨᠠ ᠪᠦᠭᠦᠨ ᠢ ᠬᠠᠷᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠭᠦᠮᠦᠰ ᠣᠢ᠌ᠮᠠᠯᠳᠤᠵᠤ᠂ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠨᠢ ᠡ᠊ᠨᠳᠡ ᠡᠴᠠ ᠵᠢᠭᠤᠳᠠᠨ ᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠪᠠ᠃

ᠴᠤᠠᠠᠴᠢᠨ ᠳᠤᠭᠠᠩ ᠤᠨ ᠳᠤᠪᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠤᠧᠨ ᠶᠠᠭᠠᠨ ᠴᠢᠰᠤ ᠪᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠪᠣᠳᠤᠭᠠᠤᠨ ᠭᠦᠳᠡᠯᠦᠯ ᠦᠭᠡᠶ ᠭᠡᠪᠳᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠲᠤ ᠣᠳᠠᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠭᠡᠨ ᠴᠤ ᠤᠢ᠌ᠷᠠᠳᠴᠤ ᠴᠢᠳᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠶ᠃ ᠳᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯ ᠳᠤᠭᠠᠩ ᠤᠨ ᠠᠷᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠭᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ ᠡᠷᠭᠢᠵᠤ ᠬᠠᠷᠠᠵᠤ ᠭᠦᠶ‍ᠦᠭ᠍ᠰᠡᠭᠡᠷ ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ ᠪᠡᠯᠡᠳᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠭᠡᠷ ᠲᠤ ᠣᠷᠤᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠳᠠᠠᠳᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠯᠠᠮᠠ ᠨᠡᠷ 《ᠡᠨᠠ ᠵᠤᠯᠢᠭ ᠴᠢᠨᠢ ᠭᠠᠯᠵᠠᠭᠤᠷᠠᠴᠢᠠᠠᠠᠪᠠ ᠦᠦ》 ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠣᠳᠤᠨ ᠵᠠᠢ᠌ᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠ᠃

ᠳᠠᠷᠠ ᠣᠷᠤᠢ ᠶᠡᠭᠡ ᠭᠠᠯ ᠲᠦᠯᠠᠵᠤ ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠤᠨ ᠱᠠᠷᠢᠯ ᠢ ᠰᠢᠳᠠᠭᠠᠠᠠᠤ ᠭᠡᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠢ ᠫᠣᠤᠳᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠰᠤᠮᠤᠨ ᠳᠤ ᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠤᠨ ᠢ ᠰᠢᠳᠠᠭᠠᠭᠠᠤᠨ 《ᠣᠯᠠᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠱᠠᠪᠢ ᠨᠡᠷ ᠡ︕ ᠡᠳᠠ ᠪᠣᠯ ᠱᠠᠮᠪᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠢ᠌ᠨ ᠳᠤ ᠣᠷᠤᠯᠴᠠᠠᠠᠤ ᠬᠤᠪᠢ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠦᠭᠡᠶ ᠨᠢᠭᠦᠯᠳᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤᠷ ᠢᠩᠭᠢᠵᠤ ᠥᠭᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ》 ᠭᠡᠵᠤ ᠴᠠᠮᠪᠠ ᠭᠡᠯᠡᠵᠡᠢ᠃

ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠴ·ᠯᠤᠳᠤᠢ᠌ᠳᠠᠮᠪᠠ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 17231
ᠴᠠᠭ᠄ 2007 ᠤᠨ ᠤ 11 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 09
ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ