ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ
ᠢᠨᠠᠭ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ᠌

ᠬᠠᠮᠢᠭ᠎ᠠ ᠴᠤ ᠪᠢᠯᠠ ᠳᠠᠢ᠌ᠮᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠭᠠᠵᠠᠷ

ᠭᠡᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠴᠤ ᠪᠢᠯᠠ ᠳᠠᠷᠠ ᠨᠢᠭᠡ ᠴᠠᠭ ᠲᠤ

ᠭᠠᠯ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠶᠢᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠪᠢ

ᠭᠠᠭᠴᠠᠬᠠᠨ ᠯᠠ ᠴᠢᠮᠢ᠋ᠢ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠯᠠᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠭᠰᠠᠨ

ᠳᠡᠭᠡᠭᠦ ᠳᠤ ᠴᠢ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠨ

ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠭᠦ ᠴᠡᠴᠡᠭ᠌ ᠰᠢᠭ᠌ ᠭᠤᠶᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠨ

ᠣᠴᠢ ᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢᠳᠤᠨ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠷᠠᠴᠠ ᠪᠠᠷ

ᠣᠯᠠᠨ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠦᠭᠡ ᠶᠢ ᠬᠠᠭᠠᠷᠢᠭᠰᠠᠨ

ᠣᠩᠭ᠋ᠤᠨ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠭᠡᠨ ᠶᠢ ᠴᠤ ᠬᠠᠪᠢᠳᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ

ᠣᠮᠤᠭᠯᠠᠩ ᠵᠠᠩ ᠲᠡᠶ ᠭᠡᠦᠭᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠨ ᠳ᠋ᠠᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠶ‍ᠢᠭ᠄ ᠰᠢᠠᠵᠢᠶᠠᠩ ᠪᠠᠶᠠᠠᠭᠤᠤᠯ

ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠭᠡᠷᠡᠯᠳᠦᠶᠠᠭ᠎ᠠ
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠢᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠡᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌
ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠰᠢᠯᠦᠭ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 13211
ᠴᠠᠭ᠄ 2010 ᠤᠨ ᠤ 08 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 09
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ
ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ