ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ
ᠳᠤᠷᠠᠳᠬᠠᠯ ᠭᠦᠡᠳᠡᠭᠦ ᠨᠠᠮᠤᠷ ᠤᠨ ᠪᠣᠷᠤᠭᠠᠨ

ᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠵᠥᠭᠡᠯᠡᠨ ᠰᠢᠪᠠᠷᠠᠨ᠎ᠡ

ᠳᠤᠯᠳᠤ ᠵᠢᠷᠦᠭᠡᠨ ᠳ᠋ᠡᠭᠡᠨ ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠪᠢ ᠥᠭᠡᠢ᠌ᠯᠡᠨ᠎ᠡ

ᠳᠤᠷᠠᠳᠠᠢ ᠵᠥᠭ᠌ ᠶᠢᠠᠨ ᠰᠠᠯᠭᠢ ᠰᠠᠷᠴᠢᠭᠢᠨᠠᠨ ᠦᠯᠢᠶᠠᠨ᠎ᠠ

ᠳᠤᠷᠠᠯᠠᠯ ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠨᠢᠭᠡ ᠯᠠ ᠭᠤᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ

ᠳᠤᠷᠠᠳᠬᠠᠯ ᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠭᠦᠡᠳᠡᠵᠤ ᠨᠠᠮᠤᠷ ᠤᠨ ᠥᠩᠭᠡ ᠰᠢᠷᠭᠠᠯᠳᠤᠨ᠎ᠠ

ᠳᠤᠯᠠᠢ᠌ᠮ᠎ᠠ ᠬᠤᠷᠸ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠠᠭᠢᠭᠠᠤᠨ ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠪᠠᠨ ᠣᠴᠠᠷᠠᠪᠠᠯ

ᠳᠤᠷᠠᠰᠴᠤ ᠬᠠᠩᠭᠢᠨᠠᠳᠠᠭ ᠴᠢᠭᠢᠨ ᠳᠤᠯᠳᠤ ᠴᠢᠨᠢ

ᠴᠢᠮᠢ᠋ᠢ ᠪᠠᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭᠰᠠᠨ ᠡ ᠭᠡᠵᠤ ᠰᠢᠪᠠᠨᠡᠭᠦ ᠰᠠᠨ

ᠴᠠᠭᠯᠠᠰᠢ ᠦᠭᠡᠶ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠵᠢᠠᠷ ᠠᠭ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠠᠭᠤᠰᠬᠤ ᠶᠤᠮᠰᠠᠨ︕


ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠶ‍ᠢᠭ ᠄ ᠪᠠᠭᠠᠷᠢᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ

ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠽᠠᠠᠳᠠᠨ
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠢᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠡᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌
ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠰᠢᠯᠦᠭ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 2632
ᠴᠠᠭ᠄ 2009 ᠤᠨ ᠤ 12 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 12
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ
ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ