ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ
ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯ ᠤᠨ ᠮᠠᠯ ᠠᠵᠤ ᠠᠠᠠᠤᠢ ᠭᠢᠭᠡᠳ ᠠᠮᠢ ᠠᠠᠠᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠤᠭᠢᠴᠠᠯ

ᠦᠪᠣᠷ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠥᠡᠳᠦᠷᠯᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠵᠦᠢ᠌ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠴᠠ ᠪᠠᠷ ᠠᠪᠴᠤ ᠦᠵᠡᠪᠠᠯ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ ᠡᠴᠠ 500—1500 ᠮᠸᠲ᠋ᠷ ᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷᠤᠠᠳᠤ ᠡᠷᠭᠦᠭ᠍ᠳᠡᠵᠤ᠂ ᠶᠡᠭᠡᠩᠭᠢ ᠨᠢ ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠳᠤᠭᠠᠳᠤ ᠡᠭᠡ ᠬᠠᠭᠤᠷᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠤᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷ᠎ᠠ ᠳᠤᠨᠤᠳᠠᠰᠤ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠨᠢ 300 ᠮᠢᠯᠢᠮᠸᠲ᠋ᠷ ᠡᠴᠠ ᠭᠡᠳᠦᠷᠡᠭᠦ ᠦᠭᠡᠶ᠂ ᠭᠤᠤᠯ ᠮᠦᠷᠠᠨ ᠣᠰᠤᠨ ᠰᠤᠷᠪᠣᠯᠵᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠤᠪᠣᠷ᠂ ᠭᠠᠩ ᠬᠠᠭᠤᠷᠠᠢ ᠣᠷᠤᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠠᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠨᠠ ᠠᠭᠤᠳᠠᠮ ᠣᠷᠤᠨ ᠳᠤ ᠡᠷᠳᠡᠨ ᠡᠴᠠ ᠠᠪᠣᠭᠠᠤᠨ ᠤᠢ᠌ᠷ᠎ᠡ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠪᠣᠯᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠠᠩ ᠠᠩᠨᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠡᠴᠠ ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯ ᠤᠨ ᠮᠠᠯ ᠠᠵᠤ ᠠᠠᠠᠤᠢ ᠣᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠨ ᠣᠯᠠᠷᠢᠵᠤ ᠣᠳᠠᠭᠠᠨ ᠣᠨ ᠤ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠯᠢ ᠠᠮᠢ ᠠᠠᠠᠤᠢ ᠲᠡᠶ ᠵᠤᠭᠢᠴᠠᠵᠤ ᠪᠠᠭᠢᠵᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠠᠵᠤ ᠠᠠᠠᠤᠢ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠭᠦᠭ᠍ᠵᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ᠃

ᠮᠠᠨ ᠤ ᠡᠨᠠ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠳᠡᠪᠢᠰᠭᠡᠷ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠠᠷᠤ ᠨᠢ 《ᠮᠠᠯᠵᠢᠵᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠳᠠᠭ》 ᠪᠠ 《ᠮᠠᠯᠳᠠᠵᠤ ᠳᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠳᠠᠭ》 ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠶᠡᠭᠡ ᠠᠵᠤ ᠠᠠᠠᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠦᠭᠡ ᠶᠢ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠭᠢᠯ ᠢ ᠰᠤᠠᠳᠠᠯᠠᠨ ᠬᠤᠯᠪᠣᠠᠠᠰᠠᠨ ᠰᠦᠷᠯᠢᠭ᠌ ᠶᠡᠭᠡ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠤ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠭᠡᠷᠡᠮ ᠦᠨᠡᠨ ᠮᠦᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠨᠢ ᠳᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠨ ᠵᠤᠠᠠᠰᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠭᠡᠷᠡᠮ ᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡᠭᠢ ᠦᠷᠭᠡᠨ ᠠᠭᠤᠳᠠᠮ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠳᠡᠪᠢᠰᠭᠡᠷ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠭᠤᠤᠯ ᠮᠦᠷᠠᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠯᠳᠤᠨ ᠳᠠᠩᠭᠢᠰ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠲᠡᠶ ᠵᠠᠯᠭᠠᠯᠳᠤᠵᠤ ᠨᠡᠯᠦᠭᠡᠷ ᠶᠡᠭᠡ ᠦᠩ ᠰᠢᠮᠡᠯᠢᠭ᠌ ᠭᠦᠷᠦᠰᠤ ᠶᠢ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠭᠦᠯᠵᠡᠢ᠂ ᠡᠨᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠢ ᠬᠤᠷ᠎ᠠ ᠳᠤᠨᠤᠳᠠᠰᠤ ᠡᠯᠪᠠᠭ᠌᠂ ᠴᠢᠭᠢᠭᠯᠢᠭ᠌ ᠨᠣᠢ᠌ᠳᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ ᠡᠴᠠ ᠳᠠᠪᠤᠨ ᠮᠢᠩᠭ᠋᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠠᠠᠤ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠨ ᠢ ᠡᠭᠦᠳᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠡᠢ᠌ᠮᠤ ᠡᠴᠠ ᠭᠡᠷᠡᠮ ᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠢ ᠳᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠳᠤ ᠠᠯᠳᠠᠷᠰᠢᠠᠠᠰᠠᠨ 《ᠠᠮᠤ ᠪᠣᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠭᠦᠮᠦᠷᠭᠡ》 ᠭᠡᠵᠤ ᠭᠡᠯᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠠᠢ᠃ ᠶᠠᠭ ᠡᠨᠠ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠲᠡᠶ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠠᠷ ᠭᠡᠷᠡᠮ ᠤᠨ ᠣᠮᠠᠷᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠥᠡᠳᠦᠷᠯᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠭᠦᠷᠦᠰᠤ ᠰᠢᠷᠤᠢ ᠨᠢ ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠪᠦᠳᠤᠨ ᠣᠷᠭᠤᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠴᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠦᠷᠭᠡᠨ ᠵᠤᠵᠠᠭᠠᠨ᠂ ᠭᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠢᠳᠠᠨ ᠪᠠ ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯ ᠤᠨ ᠮᠠᠯ ᠠᠵᠤ ᠠᠠᠠᠤᠢ ᠠᠭᠤᠳᠠᠮ ᠶᠡᠭᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠯᠢ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠣᠷᠤᠰᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠳᠤᠯᠠ ᠦᠨᠦᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠰᠢᠭ᠌ ᠳᠤᠭᠤᠰᠤᠨ ᠭᠦᠯᠮᠦᠭ᠌ ᠣᠨᠢᠶᠠᠷ ᠪᠣᠳᠠᠩ ᠲᠡᠶ ᠪᠢᠰᠢ᠂ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠣᠢ ᠰᠢᠭᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠷᠭᠦᠴᠡ ᠨᠢ ᠠᠯᠳᠠᠢ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤ ᠡᠴᠠ ᠵᠡᠭᠦᠡᠰᠢ ᠰᠤᠠᠵᠠᠷᠠᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠳᠤᠪᠣᠷᠠᠠᠠᠭ ᠬᠤᠪᠢ ᠪᠠᠷ ᠳᠠᠮᠵᠢᠨ ᠭᠢᠩᠭ᠋ᠠᠨ ᠳᠠᠪᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠣᠢ ᠰᠢᠭᠤᠢ ᠲᠡᠶ ᠵᠠᠯᠭᠠᠯᠳᠤᠵᠤ᠂ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠭᠡᠷᠡᠮ ᠤᠨ ᠣᠯᠠ ᠳᠤᠤᠷ᠎ᠠ ᠡᠴᠠ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠨ ᠣᠮᠠᠷᠠᠰᠢᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠰᠢᠪᠧᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠣᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠯᠠᠷ ᠭᠦᠷᠳᠡᠯ᠎ᠡ᠂ ᠢᠠᠠᠴᠤ ᠰᠠᠠᠠᠤᠯᠠᠭ ᠡᠪᠠᠰᠤ ᠣᠷᠭᠤᠮᠠᠯ᠂ ᠣᠢ ᠰᠢᠭᠤᠢ᠂ ᠠᠮᠢᠳᠠᠨ ᠠᠷᠢᠶᠠᠳᠠᠨ ᠲᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠠᠢ᠃ ᠡᠨᠡᠭᠦ ᠳᠡᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠣᠯᠠ ᠮᠦᠷ ᠢ ᠦᠨᠦ ᠪᠣᠯᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠭᠠᠩᠭ᠋᠎ᠠ ᠳᠤᠪᠣᠷᠠᠠᠠᠭ ᠤᠨ ᠵᠠᠪᠠ ᠳᠤᠠᠠᠤᠢ ᠳᠤ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠦᠨᠦᠴᠢᠨ ᠴᠥᠭᠡᠪᠦᠷᠢ ᠡᠪᠦᠭᠡᠨ ᠨᠠᠷᠠᠰᠤ ᠦᠨᠡᠨ ᠳᠡᠦᠭᠡ ᠪᠠᠨ ᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠨ ᠳᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠵᠤ ᠬᠤᠴᠤᠷᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠭᠡᠭᠦ ᠳᠤ ᠡᠨᠠ ᠠᠭᠤᠳᠠᠮ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠣᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠩᠴᠢᠨ ᠡᠴᠠ ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯ ᠤᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠭᠦᠷᠳᠡᠯᠡᠭᠢ ᠬᠤᠷᠸ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠢ᠌ᠠᠠᠠᠮᠰᠢᠭ ᠢ ᠡᠭᠦᠳᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠡᠵᠠᠨ ᠳᠠᠷᠠᠠᠠᠤᠨ ᠪᠣᠯ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠡᠯ᠎ᠠ ᠠᠢ᠌ᠮᠠᠭ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠠᠩ ᠠᠩᠨᠠᠠᠠᠤ ᠠᠵᠤ ᠠᠠᠠᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠡᠨ ᠳᠤ ᠠᠮᠢᠳᠠᠨ ᠭᠦᠷᠦᠭᠡᠰᠤ ᠶᠢ ᠮᠠᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠰᠢᠭ ᠶᠢᠡᠷ ᠦᠵᠡᠵᠤ᠂ ᠴᠠᠭ ᠣᠯᠠᠷᠢᠯ ᠳᠤᠠᠠᠳᠠᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠭᠦᠭ᠍ᠰᠢᠨ ᠭᠦᠪᠠᠭᠡ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠠᠪᠠᠯᠠᠳᠠᠭ ᠡᠴᠠ ᠪᠢᠰᠢ ᠦᠷᠡᠵᠢᠭᠦ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠭᠢ ᠪᠠ ᠨᠢᠯᠬ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠠᠪᠠᠯᠠᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ᠂ ᠮᠢᠠᠠᠠᠴᠢᠨ ᠠᠷᠢᠶᠠᠳᠠᠨ ᠢ ᠠᠪᠠᠯᠠᠠᠠᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠴᠤ ᠡᠪᠠᠰᠤᠨ ᠳᠡᠵᠢᠭᠡᠯᠳᠡᠨ ᠭᠦᠷᠦᠭᠡᠰᠤ ᠮᠠᠯ ᠳᠤ ᠠᠶᠤᠯ ᠭᠦᠨᠦᠭᠡᠯ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠤ ᠶᠢ ᠪᠠᠭᠠᠰᠠᠠᠠᠠᠠᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡ ᠠᠪᠠᠯᠠᠵᠤ ᠳᠡᠩᠴᠡᠭᠦᠷᠢ ᠲᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠯᠭᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠡᠯ᠎ᠠ ᠠᠢ᠌ᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠠᠩᠴᠢᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠳᠤ ᠬᠤᠪᠢᠰᠤᠯᠳᠠ ᠭᠠᠷᠴᠤ᠂ ᠠᠩ ᠤᠨ ᠠᠮᠢᠳᠠᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠪᠠᠷᠢᠵᠤ ᠠᠪᠣᠭᠠᠤᠨ ᠮᠠᠯᠵᠢᠠᠠᠤ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠡᠨᠠ ᠨᠢ ᠨᠢᠭᠡᠨᠲᠡ ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯ ᠤᠨ ᠮᠠᠯ ᠠᠵᠤ ᠠᠠᠠᠤᠢ᠂ ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ ᠪᠣᠢ ᠪᠣᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃

ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠣᠷᠤᠨ ᠤ ᠭᠢᠳᠠᠤᠨ ᠤᠨ ᠳᠡᠦᠭᠡᠴᠢᠨ ᠵᠠᠩ ᠳ᠋ᠧ ᠬᠤᠢ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠥᠡᠳᠦᠷᠯᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯ ᠤᠨ ᠮᠠᠯ ᠠᠵᠤ ᠠᠠᠠᠤᠢ ᠶᠢ ᠪᠢᠴᠢᠵᠤ ᠳᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠭᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ᠄ 《ᠦᠨᠦᠳᠤᠷ ᠠᠳᠠ ᠪᠠᠭᠤᠳᠠᠯ᠎ᠠ᠂ ᠮᠠᠷᠭᠠᠳᠤᠷ ᠳᠠᠠᠳᠠ ᠪᠠᠭᠤᠵᠤ᠂ ᠣᠰᠤ ᠪᠠᠯᠴᠢᠭᠡᠷ ᠳᠠᠭᠠᠵᠤ ᠮᠠᠯᠵᠢᠮᠤᠢ》 ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠢᠴᠢᠵᠠᠢ᠃ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠶᠠᠭᠤᠨ ᠳᠤ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠰᠢᠨ ᠮᠠᠯᠵᠢᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠷ ᠢᠰᠡᠭᠡᠢ ᠭᠡᠷ ᠡᠴᠠ ᠰᠢᠪᠠᠷ ᠭᠡᠷ ᠪᠠᠷᠢᠭᠠᠤᠨ ᠰᠠᠭᠤᠴᠢᠠᠠᠠᠪᠠᠯ ᠳᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠢ ᠮᠡᠳᠡᠭᠦ ᠦᠭᠡᠶ ᠭᠡᠵᠤ ᠦᠦ︖ ᠳᠠᠢ᠌ᠮᠤ ᠪᠢᠰᠢ ᠡ᠃ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ 1211 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠣᠯᠤᠰ ᠢ ᠳᠠᠢ᠌ᠯᠠᠠᠠᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠵᠦᠷᠴᠢᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠠᠨ ᠤ ᠰᠢᠷᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠷᠡᠮ ᠲᠡᠶ ᠭᠡᠷ ᠲᠤ ᠰᠠᠭᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠤ ᠨᠢ ᠳᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠢ ᠮᠠᠳᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠭᠡᠭᠦ ᠳᠤ ᠳᠠᠢ᠌ᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠢᠯᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠬᠠᠷᠢᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳ ᠮᠦᠨ ᠰᠢᠷᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠷᠡᠮ ᠭᠡᠷ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷᠢᠵᠤ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠰᠢᠠᠠᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠶ᠃ ᠡᠢ᠌ᠮᠤ ᠡᠴᠠ ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯ ᠤᠨ ᠮᠠᠯ ᠠᠵᠤ ᠠᠠᠠᠤᠢ ᠨᠢ ᠳᠤᠤᠷᠠᠭᠢ ᠮᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠳᠤᠨ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠡᠵᠢᠯᠡᠭᠦ ᠣᠠᠠᠠᠭᠠᠠᠴᠢ ᠳᠠᠪᠰᠢᠩᠭ᠋ᠤᠢ ᠣᠢ᠌ᠯᠠᠳᠤᠯ ᠥᠵᠡᠭᠦᠯᠵᠡᠢ᠃

ᠨᠢᠭᠡ᠂ ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯ ᠤᠨ ᠮᠠᠯ ᠠᠵᠤ ᠠᠠᠠᠤᠢ ᠨᠢ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠡᠯ᠎ᠠ ᠠᠢ᠌ᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷᠤᠠᠳᠤᠭᠢ ᠵᠦᠷᠢᠴᠠᠯ ᠢ ᠨᠠᠮᠳᠠᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠪᠠᠯᠴᠢᠭᠡᠷ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠰᠤᠯᠢᠯᠴᠠᠨ ᠪᠠᠭᠤᠵᠤ᠂ ᠣᠷᠤᠭ ᠬᠤᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠪᠦᠷᠢᠡᠰᠢᠭᠦᠯᠵᠤ ᠴᠢᠰᠤ ᠮᠢᠠᠠᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠴᠢᠩᠭ᠋ᠠᠳᠬᠠᠨ᠂ ᠣᠪᠣᠭ ᠠᠢ᠌ᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠵᠢᠵᠢᠭ᠌ ᠳᠤᠰᠠᠭᠠᠷ ᠭᠡᠪᠴᠢᠶ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠰᠥᠢᠷᠡᠭᠦᠯᠵᠤ ᠡᠵᠠᠠᠳᠤ ᠭᠦᠷᠤᠨ ᠤ ᠨᠤᠶᠠᠷᠠᠠᠠᠯ ᠢ ᠪᠠᠭᠢᠵᠢᠭᠦᠯᠪᠡ᠃ ᠨᠥᠭᠦᠭᠡ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯ ᠤᠨ ᠮᠠᠯ ᠠᠵᠤ ᠠᠠᠠᠤᠢ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠠᠭᠤᠯᠤᠠᠠᠳᠠᠴᠠ ᠪᠠᠷ ᠮᠠᠰᠢ ᠦᠨᠳᠦᠷ᠂ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠣᠤᠯ ᠨᠢ ᠭᠠᠠᠠᠴᠠ ᠪᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠢ ᠰᠢᠳᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯ᠂ ᠳᠠᠢ᠌ᠯᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠠᠠᠤ ᠳᠠᠢ᠌ᠨ ᠡᠴᠠ ᠬᠣᠢ᠌ᠰᠢ ᠡᠵᠠᠠᠳᠤ ᠭᠦᠷᠤᠨ ᠤ ᠨᠤᠶᠠᠷᠠᠠᠠᠯ ᠨᠢ ᠶᠠᠮᠠᠷᠴᠤ ᠬᠠᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠰᠤᠷᠳᠠᠠᠠᠤᠨ ᠢ ᠭᠠᠳᠠᠭᠤᠷᠴᠢᠯᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠶ ᠶᠤᠮ᠃

ᠬᠤᠶᠠᠷ᠂ ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯ ᠤᠨ ᠮᠠᠯ ᠠᠵᠤ ᠠᠠᠠᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠭᠤᠳᠠᠮ ᠶᠡᠭᠡ ᠣᠷᠤᠨ ᠪᠣᠯ ᠣᠯᠠᠨ ᠵᠣᠢ᠌ᠯ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠴᠠ ᠭᠦᠷᠦᠰᠤ ᠲᠡᠶ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠳ ᠮᠦᠨ᠃ ᠭᠤᠪᠢ ᠠᠯᠳᠠᠢ ᠡᠴᠠ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠠᠰᠢ ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠶᠡᠭᠡ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠰᠢᠭᠤᠢ ᠲᠡᠶ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠠᠯᠳᠠᠢ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤ ᠡᠴᠠ ᠵᠡᠭᠦᠡᠰᠢ ᠰᠤᠠᠵᠠᠷᠠᠨ ᠭᠤᠪᠢ ᠮᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠳᠤᠪᠣᠷᠠᠠᠠᠭ ᠠᠯᠠᠠᠠᠯᠠᠨ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠵᠤ᠂ ᠭᠦᠯᠤᠨ ᠪᠣᠢ᠌ᠷ ᠤᠨ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠭᠦᠷᠦᠰᠤ ᠲᠡᠶ ᠵᠠᠯᠭᠠᠯᠳᠤᠵᠤ᠂ ᠭᠢᠩᠭ᠋ᠠᠨ ᠳᠠᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠳᠠᠮᠵᠢᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠬᠣᠢ᠌ᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠠᠳᠠᠷ ᠡᠴᠠ ᠣᠮᠠᠷᠠᠰᠢ ᠶᠡᠭᠡ ᠭᠡᠰᠡᠭ᠌ ᠢ ᠪᠠᠠᠠᠳᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠨᠠ ᠶᠡᠭᠡ ᠣᠷᠤᠨ ᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠭᠡᠰᠡᠭ᠌ ᠤᠨ ᠰᠤᠯᠠ ᠡᠯᠡᠰᠦᠷᠭᠡᠭ᠌ ᠭᠦᠷᠦᠰᠤ ᠶᠡᠭᠡᠩᠭᠢ ᠶᠢ ᠡᠵᠠᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠡᠳᠦᠢ᠌ᠪᠡᠷ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠭᠤᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠦᠷᠭᠦᠴᠡ ᠶᠡᠭᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠴᠤ ᠠᠷᠳᠠᠭ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠭᠢᠷ ᠭᠦᠢᠳᠡᠨ᠂ ᠭᠠᠩ ᠬᠠᠭᠤᠷᠠᠢ ᠣᠳᠠᠭᠠᠨ ᠣᠨ ᠤ ᠳᠤᠷᠰᠢ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠠᠢ᠃ ᠮᠠᠯ ᠠᠵᠤ ᠠᠠᠠᠤᠢ ᠨᠢ ᠡᠨᠡᠭᠦ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠠᠠᠤᠢ ᠳᠤ ᠵᠤᠭᠢᠴᠠᠶ᠎ᠠ ᠭᠡᠪᠠᠯ ᠵᠠᠪᠠᠯ ᠨᠡᠭᠦᠭᠦ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠍ᠳᠡᠢ᠂ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ ᠨᠡᠭᠦᠭᠦ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠷᠠᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠭᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠢᠳᠠᠨ ᠭᠦᠷᠦᠭᠡᠰᠤ ᠴᠤ ᠭᠡᠳᠤᠨ ᠮᠢᠩᠭ᠋᠎ᠠ ᠲᠦᠮᠡ ᠪᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠰᠦᠷᠦᠭᠯᠡᠨ ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯ ᠭᠢᠳᠡᠭ᠌ ᠶᠤᠮ᠃ ᠡᠨᠠ ᠨᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠯᠢ ᠳᠠᠳᠠᠨ ᠤ 《ᠨᠡᠭᠦᠭᠦ》 ᠶᠢ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠵᠤ᠂ ᠳᠠᠳᠠᠨ ᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠪᠠᠰᠡ 《ᠨᠡᠭᠦᠭᠦ》 ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠠᠠᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠡᠶ᠎ᠠ ᠵᠤᠭᠢᠴᠠᠯ ᠤᠨ ᠭᠢᠨᠢ ᠭᠡᠪᠰᠢᠯ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃

ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯ ᠤᠨ ᠮᠠᠯ ᠠᠵᠤ ᠠᠠᠠᠤᠢ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠠᠮᠢ ᠠᠠᠠᠤᠢ ᠬᠤᠭᠤᠷᠤᠠᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠨ ᠨᠥᠭᠦᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠵᠤ᠂ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢ ᠰᠢᠮᠡᠵᠢᠭᠦᠯᠭᠦ ᠵᠦᠢ ᠣᠷᠤᠰᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠤ ᠶᠤᠮ᠃ ᠵᠢᠱᠢᠶᠠᠯᠠᠪᠠᠯ᠂ ᠪᠢᠳᠠ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠭᠤᠤ ᠭᠠᠩᠭ᠋᠎ᠠ ᠶᠢ ᠣᠴᠢᠭᠠᠤᠨ ᠯᠠᠪᠯᠠᠵᠤ ᠦᠵᠡᠪᠠᠯ᠂ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠳᠠᠪᠠᠠᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠮᠸᠲ᠋ᠷ ᠭᠢᠷᠢᠳᠠᠢ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠰᠢᠷᠤᠢ ᠲᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ᠂ ᠡᠨᠠ ᠪᠣᠯ ᠠᠮᠢᠳᠠᠨ ᠣᠷᠭᠤᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠮᠢ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠭᠦᠷᠦᠰᠤ ᠮᠦᠨ᠃ ᠡᠨᠠ ᠠᠮᠢ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠳᠠᠪᠠᠠᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠴᠤ ᠭᠡᠴᠢᠨᠡᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠣᠨ ᠤ ᠠᠮᠢᠳᠠᠨ ᠣᠷᠭᠤᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠤᠯᠢᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠢᠭᠦ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠰᠢᠮᠠᠵᠢᠵᠤ ᠪᠣᠢ ᠪᠣᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯᠴᠢᠨ ᠡᠨᠡᠭᠦ ᠵᠦᠢ᠌ ᠶᠢ ᠰᠠᠷᠠᠵᠤ ᠮᠡᠳᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠨᠢ ᠲᠤᠩ ᠴᠤ ᠭᠠᠢ᠌ᠠᠠᠠᠯᠳᠠᠢ᠂ ᠭᠡᠷᠪᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠰᠦᠷᠦᠭ᠌ ᠮᠠᠯ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠠᠭᠤᠴᠠ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠣᠳᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠭᠤᠪᠠᠯ ᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠭᠦᠯ ᠳᠤ ᠭᠦᠷᠦᠰᠤᠨ ᠳᠠᠪᠠᠠᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠡᠪᠳᠡᠭ᠍ᠳᠡᠭᠡᠳ ᠡᠯᠡᠰᠤ ᠰᠢᠷᠤᠢ ᠰᠤᠯᠠᠷᠠᠵᠤ ᠢᠳᠡᠭ᠍ᠳᠡᠳᠡᠭ᠌᠂ ᠭᠡᠷᠪᠡ ᠡᠨᠠ ᠪᠠᠭᠤᠴᠠ ᠡᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠨᠡᠭᠦᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠭᠠᠤᠨ ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠪᠠᠭᠤᠴᠢᠠᠠᠠᠪᠠᠯ ᠣᠤᠯ ᠤᠨ ᠰᠠᠭᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠠᠭᠤᠴᠠ ᠨᠢ ᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠭ ᠰᠢᠭᠡᠭ᠌ ᠭᠦᠷᠦᠰᠤᠨ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠰᠢᠮᠡᠳᠦᠭᠡᠳ ᠬᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠣᠷᠤᠭᠠᠨ ᠭᠦᠷᠦᠰᠤ ᠶᠢ ᠪᠣᠷᠳᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠡᠴᠠ ᠮᠸᠲ᠋ᠷ ᠰᠢᠠᠠᠠᠮ ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠥᠩᠭᠡ ᠲᠡᠶ ᠡᠪᠠᠰᠤ ᠪᠠᠯᠴᠢᠭᠡᠷ ᠢᠠᠠᠴᠤᠷᠠᠨ ᠣᠷᠭᠤᠳᠠᠭ᠂ ᠭᠡᠴᠢᠨᠡᠨ ᠠᠷᠪᠢᠨ ᠠᠢ᠌ᠯ ᠵᠢᠯ ᠳᠤ ᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠣᠯᠠᠨ ᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠭᠤᠴᠠ ᠶᠢ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠭᠡᠳ ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯ ᠭᠢᠪᠠᠯ᠂ ᠶᠡᠭᠡ ᠭᠡᠮᠵᠢᠶᠡᠨ ᠤ ᠳᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠲᠡᠶ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠭᠦᠷᠦᠰᠤ ᠭᠦᠯ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠰᠤᠯᠠᠷᠠᠵᠤ ᠬᠤᠭ ᠬᠤᠷᠭᠤᠯ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠪᠣᠷᠳᠤᠠᠠᠳᠠᠵᠤ ᠬᠤᠷᠤᠬᠠᠢ ᠰᠢᠪᠠᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠥᠡᠳᠡᠭᠡ ᠴᠤ ᠣᠰᠠᠳᠴᠤ ᠠᠷᠢᠯᠳᠠᠭ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠪᠠᠷᠠᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ᠂ ᠬᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠣᠷᠤᠭᠠᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠵᠢᠯ ᠳᠤ ᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠭᠤᠴᠠ ᠳᠤ ᠮᠥᠭᠦ ᠴᠠᠭᠠᠷᠢᠠᠠᠯᠠᠨ ᠣᠷᠭᠤᠵᠤ᠂ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠭᠢᠭ᠌ ᠠᠮᠢᠵᠢᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠦᠨᠦᠷ ᠠᠩᠭᠢᠯᠠᠳᠠᠭ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠠᠢ᠃ ᠡᠢ᠌ᠮᠤ ᠡᠴᠠ ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯ ᠤᠨ ᠮᠠᠯ ᠠᠵᠤ ᠠᠠᠠᠤᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢ ᠰᠢᠮᠡᠵᠢᠭᠦᠯᠵᠤ᠂ ᠡᠪᠠᠰᠤ ᠣᠷᠭᠤᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠤ ᠰᠤᠯᠢᠠᠠᠳᠠᠯ ᠢ ᠳᠦᠷᠭᠡᠳᠭᠡᠭᠦ ᠴᠢᠠᠠᠤᠯᠠ ᠶᠡᠭᠡ ᠣᠢ᠌ᠯᠠᠳᠤᠯ ᠢ ᠥᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠭ᠍ᠰᠡᠭᠡᠷ ᠢᠷᠠᠵᠠᠢ᠃

ᠭᠤᠷᠪᠠ᠂ ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯ ᠤᠨ ᠮᠠᠯ ᠠᠵᠤ ᠠᠠᠠᠤᠢ ᠡᠴᠠ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠪᠤᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠴᠢᠠᠰᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠥᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠨᠥᠯᠦᠭᠡ᠃ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠢ᠌ᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠠᠶᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠳᠠᠪᠤᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠮᠠᠯ ᠴᠤ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠪᠠᠷ ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ ᠧᠦ᠋ᠷᠤᠫᠠ ᠶᠢ ᠰᠤᠠᠳᠠᠯᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠠᠶᠠᠯᠠᠯ ᠢ ᠭᠢᠵᠠᠢ᠃ ᠭᠡᠭᠦ ᠳᠤ ᠳᠠᠢ᠌ᠮᠤ ᠬᠤᠯᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠯᠢ᠂ ᠠᠭᠤᠷ ᠠᠮᠢᠰᠠᠠᠤᠯ ᠳᠤ ᠵᠤᠭᠢᠴᠠᠵᠤ᠂ ᠠᠴᠢᠶ᠎ᠠ ᠣᠨᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠴᠤᠠᠠᠴᠠ ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠮ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠭᠦᠷᠳᠡᠵᠤ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠠᠠᠳᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠡᠴᠠ ᠪᠣᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠪᠤᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠴᠤᠠᠠᠴᠠ ᠣᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠭᠢ ᠡᠴᠠ ᠬᠤᠯᠠ ᠪᠦᠳᠦᠭᠦᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠠᠢ᠃ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠮᠠᠩᠠᠠᠠᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠡᠴᠠ ᠣᠯᠳᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠳᠠᠷᠠ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠤᠷᠢ᠂ ᠥᠭᠡᠷ᠂ ᠳᠡᠮᠡᠭᠡ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠰᠤ ᠨᠢ ᠣᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠭᠢ ᠡᠴᠠ ᠨᠠᠯᠢᠶᠠᠤᠨ ᠪᠦᠳᠦᠭᠦᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠤ ᠪᠢᠯᠠ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠣᠳᠤᠮᠰᠢᠯ ᠤᠨ ᠣᠠᠠᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠡᠴᠠ ᠣᠴᠢᠵᠤ ᠦᠵᠡᠪᠠᠯ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠭᠢᠵᠠᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯ ᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠴᠢᠰᠤᠨ ᠣᠳᠤᠮ ᠤᠨ ᠰᠤᠯᠢᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠠᠭᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠰᠠᠢ᠌ᠵᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠪᠠᠷᠠᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠡᠪᠠᠰᠤ ᠪᠠᠯᠴᠢᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠰᠤᠯᠢᠠᠠᠳᠠᠯ ᠴᠤ ᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠮ᠎ᠠ ᠳᠡᠵᠢᠭᠡᠯ ᠤᠨ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠭᠦᠨ ᠢ ᠪᠦᠷᠢᠡᠰᠢᠭᠦᠯᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠳᠤ ᠣᠷᠤᠰᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯ ᠤᠨ ᠮᠠᠯ ᠠᠵᠤ ᠠᠠᠠᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯ ᠳᠠᠪᠤᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠠᠪᠴᠤ ᠭᠡᠯᠡᠪᠠᠯ ᠣᠯᠠᠷᠢᠯ ᠤᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠲᠡᠶ ᠠᠨᠠᠭᠠᠵᠤ ᠰᠤᠪᠢᠯᠠᠠᠠᠤ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ ᠮᠦᠨ᠃ ᠬᠠᠪᠣᠷ ᠤᠨ ᠣᠯᠠᠷᠢᠯ ᠳᠤ ᠬᠠᠩᠭ᠋ᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠳᠠᠭᠠᠢ ᠳᠤ ᠴᠠᠰᠤ ᠬᠠᠠᠠᠵᠠᠷᠠᠨ ᠠᠭᠢ ᠨᠢᠳᠦᠯᠡᠭᠦ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠬᠠᠪᠣᠷᠵᠢᠶᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠᠭᠤᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠭᠦᠭ᠍ᠰᠢᠨ ᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠳᠡᠩᠭᠡᠵᠤ᠂ ᠡᠭᠡ ᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠥ᠋ ᠰᠢᠮ᠎ᠠ ᠦᠣᠡᠭᠡᠷᠡᠨ ᠨᠢᠯᠬ᠎ᠠ ᠲᠦᠯ ᠤᠨ ᠪᠣᠢ᠌ᠵᠢᠯᠳᠠ ᠨᠢ ᠳᠦᠷᠭᠡᠨ ᠪᠣᠯᠳᠠᠭ᠃ ᠵᠤᠨ ᠤ ᠣᠯᠠᠷᠢᠯ ᠳᠤ ᠮᠠᠩᠭᠢᠷ ᠳᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠂ ᠭᠦᠮᠡᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠡᠴᠡᠭ᠌ ᠲᠡᠶ ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠳᠠᠠᠵᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠵᠤᠰᠠᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠢᠮᠠᠭᠤᠯ ᠡᠴᠠ ᠵᠠᠢ᠌ᠯᠠᠵᠤ ᠣᠰᠤᠨ ᠳᠠᠷᠭᠤ ᠠᠪᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠨᠠᠮᠤᠷ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠡᠪᠠᠰᠤᠨ ᠦᠷᠠᠯᠠᠴᠠ ᠲᠡᠶ ᠪᠠᠯᠴᠢᠭᠡᠷ᠂ ᠴᠠᠪᠠᠷ ᠳᠤᠩᠭ᠋ᠠᠯᠠᠭ ᠣᠰᠤ ᠲᠡᠶ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠠᠮᠤᠷᠵᠢᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠤᠰᠤᠨ ᠳᠠᠷᠭᠤ ᠳᠦᠭᠦᠷᠴᠤ ᠰᠢᠮᠡᠭᠦᠷᠢ ᠬᠤᠷᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠮᠰᠢᠭ ᠡᠴᠠ ᠵᠠᠢ᠌ᠯᠠᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠬᠠᠭᠢᠷ ᠡᠪᠣᠯ ᠤᠨ ᠭᠦᠢᠳᠡᠨ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤ ᠳᠤ ᠡᠩᠭᠡᠷ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠪᠠᠯᠴᠢᠭᠡᠷ ᠲᠤ ᠪᠠᠭᠤᠵᠤ᠂ ᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠭᠤ ᠪᠠᠭᠤᠷᠠᠠᠠᠤ ᠡᠴᠠ ᠰᠡᠷᠭᠡᠢ᠌ᠯᠡᠨ᠂ ᠦᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠤ ᠡᠭᠡᠭᠡᠯᠳᠡ ᠶᠢ ᠭᠦᠯᠢᠶᠡᠭᠦ᠂ ᠳᠠᠷᠠᠰᠤ ᠪᠣᠷᠭᠠᠰᠤ ᠲᠡᠶ ᠭᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠳᠤᠠᠠᠤᠢ ᠳᠤ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠳᠠᠭ ᠶᠤᠮ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠳᠤᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠣᠯᠠᠷᠢᠯ ᠤᠨ ᠠᠭᠤᠷ ᠠᠮᠢᠰᠠᠠᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠯ ᠢ ᠡᠵᠠᠮᠳᠠᠵᠤ᠂ ᠬᠤᠵᠢᠷ᠂ ᠳᠠᠪᠣᠰᠤ ᠪᠠᠷ ᠶᠠᠰᠤᠵᠢᠭᠤᠯᠠᠠᠤ᠂ ᠭᠦᠢᠳᠡᠨ ᠵᠢᠪᠠᠷ ᠶᠢᠡᠷ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠢ ᠭᠦᠭᠡᠭᠡᠭᠦ᠂ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠤ ᠡᠭᠡᠭᠡᠯᠳᠡ ᠪᠠᠷ ᠨᠢᠯᠬ᠎ᠠ ᠲᠦᠯ ᠢ ᠭᠦᠷᠦᠪᠵᠢᠭᠦᠯᠭᠦ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠰᠢᠡᠵᠢᠯᠡᠭᠦ ᠣᠠᠠᠠᠭᠠᠠᠴᠢ ᠠᠨᠠᠭᠠᠠᠠᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠮ ᠠᠭᠤᠯᠤᠠᠠᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃

ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯ ᠤᠨ ᠮᠠᠯ ᠠᠵᠤ ᠠᠠᠠᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠳᠤ ᠠᠳᠤᠭᠤ᠂ ᠥᠭᠡᠷ᠂ ᠳᠡᠮᠡᠭᠡ ᠨᠢ ᠬᠤᠯᠠᠨ᠂ ᠬᠠᠪᠳᠠᠭᠠᠢ᠂ ᠪᠣᠬ᠎ᠠ ᠭᠦᠷᠦᠭᠡᠰᠤ ᠲᠡᠶ ᠢᠵᠢᠯᠢᠰᠢᠵᠤ᠂ ᠬᠤᠨᠢ᠂ ᠢᠮᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠠᠷᠭᠠᠯᠢ᠂ ᠶᠠᠩᠭᠢᠷ ᠲᠡᠶ ᠰᠦᠷᠦᠭᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠡᠶ᠎ᠠ ᠵᠤᠭᠢᠴᠠᠯᠳᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠵᠢᠷ ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠭᠡᠵᠤ ᠦᠵᠡᠵᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃

ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠢᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠡᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌
ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠣᠷᠠᠯᠢᠭ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 7436
ᠴᠠᠭ᠄ 2010 ᠤᠨ ᠤ 04 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 28
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ
ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ