ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ
ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌

᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ ᠶᠢᠠᠨ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠡᠷᠭᠢᠮ ᠣᠯᠠᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢᠨᠠᠷ ᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨ


ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌

ᠠᠭᠤᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠳᠤᠤᠷ᠎ᠠ

ᠠᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠱᠠᠷ ᠰᠢᠭ ᠵᠢᠦᠡᠭᠦᠭᠡ ᠭᠦᠮᠦᠰ

ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌

ᠡᠷᠭᠡ᠂ ᠠᠰᠢᠭ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠢ

ᠪᠣᠳᠤᠵᠤ ᠴᠤ ᠠᠮᠵᠢᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠶ ᠭᠤᠤᠯᠴᠢ ᠭᠦᠮᠤᠨ

ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌

ᠣᠯᠤᠰ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠠᠨ ᠤ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠴᠡᠴᠡᠷᠯᠢᠭ᠍ᠴᠢ

ᠰᠤᠳᠤᠨ ᠪᠢᠯᠢᠭ᠍ᠳᠡᠨ ᠤ ᠵᠢᠯᠤᠭᠤᠳᠤᠭᠴᠢ

ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌

ᠥᠷᠦᠭᠡᠯ ᠪᠣᠰᠤᠳ ᠤᠨ ᠳᠦᠯᠦᠭᠡ

《ᠢᠪᠢᠯᠭᠡᠯ ᠦᠭᠡᠶ ᠢᠪᠢᠯᠴᠡᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠬᠠᠢ᠌ᠨᠤᠭ

ᠥᠯᠢᠶᠡᠯᠭᠡᠯ ᠦᠭᠡᠶ ᠨᠤᠴᠤᠳᠠᠭ ᠣᠷᠢᠶᠠᠯᠭ᠎ᠠ》

ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌

ᠦᠨᠡᠨ ᠶᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠵᠢᠦᠡᠭᠦᠭ᠍ᠴᠢ

ᠥᠯᠢᠭᠡᠷ ᠲᠤ ᠭᠠᠷᠳᠠᠭ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ

ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌

ᠥᠨᠡ᠊ᠨᠳᠡᠭᠡᠨ ᠳᠤᠤᠯᠢᠰ ᠲᠤ ᠰᠢᠩᠭᠡᠭᠦ ᠡᠭᠡᠰᠢᠭ᠌

ᠲ᠋ᠠᠭᠤᠷᠢᠰᠬᠠᠯ ᠳᠤ ᠥᠯᠡᠳᠡᠭᠦ ᠳᠠᠭᠤᠤ

ᠭᠡᠷᠪᠡ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠮᠡᠳᠡᠯᠭᠡ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠣᠯ

ᠴᠠᠢ᠌ᠯᠭᠠᠨ ᠭᠡᠦᠭᠡᠤᠨ ᠢ ᠰᠠᠭᠠᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ

ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠦᠷᠳᠤᠨ ᠤ ᠬᠠᠮᠬᠤᠤᠯ

ᠭᠡᠷᠪᠡ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠣᠯ

ᠥᠷᠦᠭᠡᠯ ᠪᠣᠰᠤᠳ ᠢ ᠰᠥᠢᠦᠡᠭᠡᠭ᠍ᠴᠢ

ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭᠴᠢ

ᠭᠡᠷᠪᠡ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠣᠯ

ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠭᠡᠢ ᠭᠦᠰᠡᠯᠳᠡᠨ

ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠱᠢ ᠳᠤᠭᠯᠠᠭᠴᠢ

ᠡᠢ᠌ᠮᠤ ᠪᠣᠯᠬᠤᠷ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌

ᠠᠭᠤᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠳᠤᠭ ᠳᠤᠤᠷ᠎ᠠ

ᠢᠮᠠᠭᠳᠠ ᠪᠣᠰᠤᠳ ᠤᠨ ᠭᠢᠨᠠᠯᠳᠠ ᠳᠤᠤᠷ᠎ᠠ

ᠠᠯᠳᠠᠷ ᠲᠡᠶ ᠪᠦᠭᠡᠤᠨ ᠡᠭᠡᠯ ᠵᠢᠷ ᠤᠨ

ᠠᠴᠢᠳᠤ ᠣᠯᠠᠨ ᠭᠦᠮᠦᠰ ᠡ︕

ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠼ·ᠣᠯᠠᠭᠠᠠᠠᠤᠳᠤ
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠨᠡᠷᠡᠡᠴᠡᠴᠡᠭ᠌
ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠰᠢᠯᠦᠭ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 6220
ᠴᠠᠭ᠄ 2007 ᠤᠨ ᠤ 09 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 22
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ
ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ