ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ
ᠵᠡᠷᠭᠡᠯᠭᠡᠨ

ᠳᠤᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠶᠤᠮᠰᠢᠭ

ᠵᠡᠭᠦᠳᠤᠨ ᠤ ᠭᠡᠦᠭᠡᠨ

ᠳᠤᠮᠪᠣᠷ ᠴᠢᠪᠬᠤᠳᠤᠨ᠎ᠠ

ᠳᠤᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠶᠤᠮᠰᠢᠭ

ᠭᠡᠦᠭᠡᠨ ᠤ ᠵᠡᠭᠦᠳᠤᠨ

ᠳᠤᠯᠢᠪ ᠳᠤᠳᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ

ᠳᠤᠮ ᠤᠨ ᠶᠤᠮᠰᠢᠭ

ᠭᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠷᠢᠯᠭᠡᠨ

ᠳᠤᠯᠳᠤᠢ ᠭᠦᠭ᠍ᠰᠦᠨ᠎ᠡ

ᠳᠤᠷᠤᠮ ᠤᠨ ᠶᠤᠮᠰᠢᠭ

ᠭᠡᠪᠠᠷᠡᠭ᠌ ᠭᠦᠰᠡᠯ

ᠳᠤᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠭᠦᠭᠡᠰᠦᠷᠡᠨ᠎ᠡ᠃

ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠺᠠ᠊·ᠴᠠᠷᠠᠠᠳᠤᠷᠵᠢ
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠢᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠡᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌
ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠰᠢᠯᠦᠭ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 2632
ᠴᠠᠭ᠄ 2009 ᠤᠨ ᠤ 06 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 16
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ
ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ