ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ
ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠬᠤᠳᠠᠨ ᠪᠠᠭᠤᠷᠢ
ᠡᠷᠭᠦᠨ᠎ᠡ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠡᠷᠳᠡᠨ ᠤ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭᠤᠷᠢ ᠳᠤ ᠠᠪᠠᠷᠢᠭᠠᠤᠨ

ᠪᠣᠳᠤᠯ ᠰᠠᠤᠠᠭᠢᠯ ᠳᠡᠭᠡᠯ ᠳᠤᠭᠤᠯ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠬᠤᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠠᠪᠠᠷᠢᠵᠤ

ᠪᠣᠳᠤᠩᠭ᠋ᠤᠢ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠤ ᠪᠦᠳᠡᠭᠢ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠳᠤᠷ ᠡᠷᠳᠡᠨ ᠡᠳᠦᠭᠡ ᠶᠢ ᠡᠷᠭᠢᠴᠡᠭᠦᠯᠪᠡ

ᠡᠷᠳᠡᠨ ᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤᠷ ᠡᠨᠡ ᠬᠤᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠮᠤᠷᠢᠳ ᠮᠥᠭᠦᠵᠤ

ᠡᠳᠦᠭᠡ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠦᠵᠡᠮᠵᠢ ᠵᠢᠭᠡᠭᠦᠨ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤ ᠭᠤᠨᠢᠭᠳᠠᠢ ᠳᠤᠩᠭ᠋ᠤᠳᠮᠤᠢ᠃

ᠬᠤᠪᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠵᠤ ᠰᠢᠷᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠢᠷᠠᠯᠵᠢ ᠡᠪᠠᠰᠤ ᠬᠤᠳᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠭᠤᠷᠢ ᠳᠤᠣᠷᠭᠤᠵᠤ

ᠬᠤᠭ ᠨᠤᠪᠰᠢ ᠶᠢ ᠣᠪᠣᠭᠠᠯᠠᠵᠤ ᠣᠷᠭᠢᠭᠰᠠᠨ ᠣᠯᠢᠭᠤ ᠪᠦᠭᠡᠤᠨ ᠰᠤᠯᠢᠭᠤ

ᠬᠤᠭᠤᠷᠬᠠᠢ ᠢᠯᠳᠤ ᠡᠯᠡᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠪᠣᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠠᠤᠨ ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠤᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠨᠢ ᠠᠷᠢᠯᠠᠭᠠᠳᠤᠢ

ᠬᠤᠴᠤᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠭᠦᠮᠦᠰ ᠤᠨ ᠰᠠᠳᠭᠢᠯ ᠠᠨᠤ ᠬᠤᠭᠤᠷᠬᠠᠢ ᠢᠯᠳᠤᠨ ᠳᠤ ᠴᠤ ᠭᠦᠷᠭᠦ ᠥᠭᠡᠢ


2008 ᠣᠨ ᠤ 9 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ

ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷ᠎ᠠ
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠢᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠡᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌
ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠰᠢᠯᠦᠭ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 2617
ᠴᠠᠭ᠄ 2008 ᠤᠨ ᠤ 12 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 06
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ
ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ