ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ
ᠭᠦᠯᠠᠷᠠᠨᠰᠠ

ᠭᠦᠯᠡᠷᠡᠡᠰᠡ (1820 ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ 1851) ᠪᠣᠯ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠣᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠣᠤᠠᠬ᠎ᠠ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠡᠦᠭᠡᠨ ᠳ᠋ᠠᠭᠢ ᠠᠯᠳᠠᠷᠳᠤ ᠡᠭᠡ ᠣᠷᠤᠠᠴᠢ ᠰᠢᠯᠦᠭ᠍ᠴᠢᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠳᠠᠷᠠ ᠪᠣᠯ ᠸᠠᠩᠴᠢᠨᠪᠠᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠬᠠᠮᠠᠤᠨ ᠭᠦᠪᠠᠭᠦᠨ (ᠢᠠᠵᠠᠠᠨᠠᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠬ᠎ᠠ) ᠪᠦᠭᠡᠤᠨ ᠳᠤᠰᠠᠯᠠᠭᠴᠢ ᠭᠡᠷᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠭᠢᠨᠢ ᠵᠠᠯᠭᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠭᠴᠢ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃

ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠯ ᠳᠤ 《ᠳᠦᠷᠢᠮᠡᠭᠡᠢ᠌ᠯᠡᠭ᠍ᠴᠢᠳ ᠢ ᠳᠠᠷᠤᠭᠠᠤᠨ ᠢᠷᠠᠮᠤ》᠂ 《ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠭᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠰᠠᠨᠠᠭᠳᠠᠮᠦᠢ》᠂ 《ᠳᠦᠷᠭᠡᠨ᠎ᠡ ᠳᠦᠪᠰᠢᠷᠡᠭᠦ ᠶᠢ ᠭᠦᠰᠡᠮᠦᠢ》᠂ 《ᠡᠩᠭᠡ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ ᠪᠤᠯᠪᠠ》 ᠭᠡᠭᠦ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠢᠷᠠᠭᠤ ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭ ᠪᠣᠢ᠃

《ᠳᠦᠷᠢᠮᠡᠭᠡᠢ᠌ᠯᠡᠭ᠍ᠴᠢᠳ ᠢ ᠳᠠᠷᠤᠭᠠᠤᠨ ᠢᠷᠠᠮᠤ》 ᠭᠡᠭᠦ ᠰᠢᠯᠦᠭ᠌ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠬᠠᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠵᠡᠷᠭᠡᠭ᠌ ᠳᠦᠷᠢᠮᠡᠭᠡᠢ᠌ᠳᠡᠨ ᠤ ᠳᠦᠷᠢᠮᠡᠭᠡᠢ᠌ᠯᠡᠯ ᠢ ᠡᠰᠡᠷᠭᠦᠴᠡᠵᠤ᠂ ᠡᠭᠡ ᠣᠷᠤᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯᠭᠡ ᠪᠠᠨ ᠢᠯᠡᠳᠭᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠡ᠊ᠨᠳᠡ ᠰᠡᠢ᠌ᠷᠡᠭᠦᠯᠪᠠᠯ᠄

ᠡᠷᠭᠢᠭᠦᠳᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠢᠩᠵᠢᠷ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠪᠠᠭᠡ ᠶᠢ ᠳᠦᠷᠢᠮᠡᠭᠡᠢ᠌ᠯᠡᠨ ᠳᠠᠪᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠣᠴᠢᠷ

ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠨᠤᠶᠠᠨ ᠵᠠᠷᠯᠢᠭ ᠢ ᠭᠢᠴᠢᠶᠡᠩᠭᠦᠢᠯᠡᠵᠤ ᠰᠥᠷᠭᠡᠤ ᠬᠤᠯᠠᠭᠠᠢ ᠶᠢ ᠰᠢᠭᠦᠷᠳᠡᠭᠦᠶ᠎ᠡ᠂

ᠡᠪᠯᠡᠨ ᠴᠤᠭᠯᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠡᠷᠡᠰ ᠲᠤ ᠦᠷᠦᠰᠢᠶᠠᠯ ᠵᠢᠷᠤᠮ ᠢ ᠨᠡᠪᠳᠡᠷᠭᠦᠯᠵᠤ᠂

ᠡᠶᠡᠯᠡᠨ ᠬᠤᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠤᠶᠠᠭ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠤᠨ ᠲᠤ ᠭᠤᠤᠯᠴᠢ ᠰᠢᠳᠤᠷᠭᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠠᠤᠨ᠂

ᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠪᠣᠳᠠᠯ ᠢ ᠶᠡᠭᠡᠳᠡ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠᠨ᠎ᠠ ᠬᠤᠷᠢᠮᠯᠠᠨ᠂

ᠡᠵᠡᠨ ᠤ ᠭᠡᠰᠢᠭ᠌ ᠢ ᠨᠠᠩᠳᠠ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠯᠵᠠᠨ᠂ ᠣᠤ ᠮᠦᠷᠠᠨ ᠢ ᠭᠡᠳᠦᠯᠪᠠᠢ᠃

ᠡᠷᠭᠦᠵᠤ ᠪᠠᠷᠢᠭᠰᠠᠨ ᠳᠤᠭ ᠭᠬᠢᠷᠢ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠰᠠᠷᠠᠨ ᠢ ᠬᠠᠯᠬᠠᠯᠠᠭᠠᠤᠨ᠂

ᠡᠷᠭᠢᠭᠦᠯᠤᠨ ᠪᠦᠵᠢᠭ᠍ᠯᠡᠭᠦ ᠢᠯᠳᠤ ᠵᠢᠳᠠ ᠳᠡᠭ᠍ᠷᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠢ ᠭᠡᠢ᠌ᠭᠦᠯᠦᠮᠦᠢ᠃

ᠡᠨᠡ ᠣᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠢ᠌ᠨ ᠳᠤ ᠭᠠᠷᠬᠤᠶ᠎ᠠ ᠵᠤᠨ ᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ᠂

ᠡᠭᠡᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭᠡᠤᠨ ᠠᠮᠤᠷ ᠵᠢᠷᠭᠠᠬᠤ ᠭᠡᠳᠤᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠤᠨ ᠳᠤᠳᠤᠷ᠎ᠠ

ᠡᠩᠭᠡ ᠠᠮᠤᠭᠤᠯᠠᠩ ᠶᠢᠡᠷ ᠬᠤᠯᠠᠭᠠᠢ ᠶᠢ ᠠᠷᠢᠯᠭᠠᠭᠠᠤᠨ ᠬᠣᠢ᠌ᠰᠢ ᠬᠠᠠᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠴᠠᠭᠳᠤ᠂

ᠡᠪᠦᠳᠦᠭ᠌ ᠶᠢᠡᠷ ᠮᠥᠯᠭᠦᠨ ᠣᠭᠳᠤᠵᠤ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠲᠤᠷ ᠨᠡᠢ᠌ᠯᠡᠭᠦᠯᠤᠨ ᠮᠥᠷᠭᠦᠶ᠎ᠡ᠃


ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠡᠷᠬᠢᠮ ᠴᠤᠤᠲᠠᠳ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 5072
ᠴᠠᠭ᠄ 2004 ᠤᠨ ᠤ 11 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 23
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ
ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ