ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ
ᠵᠤᠬᠢᠰᠬᠤ ᠶᠢ ᠵᠤᠭᠰᠤᠭᠠᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ

ᠨᠢᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠳᠠᠷᠤᠵᠤ ᠵᠤᠭᠢᠰᠬᠤ ᠶᠢ ᠵᠤᠭᠰᠤᠭᠠᠬᠤ᠄ ᠵᠤᠭᠢᠰᠬᠤ ᠦᠶᠡᠰ ᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠨᠢᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠭᠦᠡᠢᠭᠡᠨ ᠰᠢᠭ᠌ ᠳᠠᠷᠤᠪᠠᠯ ᠬᠤᠳᠤᠭᠤᠳᠤᠨ ᠡᠴᠠ ᠭᠡᠢ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠰᠢᠭ᠌ ᠰᠠᠨᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠵᠤᠭᠢᠰᠬᠤ ᠪᠠᠨ ᠪᠣᠯᠢᠴᠢᠬᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠢᠩᠭᠢᠭᠡᠤᠨ ᠪᠠᠰᠠ ᠵᠤᠭᠰᠤᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠦᠶᠡᠰ ᠣᠬᠤᠷᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠤ ᠭᠦᠪᠠᠭᠡᠨ ᠤ ᠡᠪᠠᠦᠡᠭᠦ ᠰᠠᠷᠠᠯ ᠪᠦᠭᠦᠢ ᠴᠢᠭ ᠢ ᠢᠳᠠᠳᠠᠢ ᠭᠡᠳᠤ ᠨᠤᠬᠤᠯᠠᠪᠠᠯ ᠳᠤᠰᠠᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠭᠡᠪᠠᠴᠤ ᠴᠡᠩᠭᠡᠷ ᠬᠠᠷᠠᠩ ᠲᠡᠶ ᠡᠪᠠᠦᠡᠴᠢᠳᠡᠨ ᠪᠠ ᠵᠢᠷᠦᠭᠡᠨ ᠯᠤᠭᠰᠢᠯᠳᠠ ᠭᠡᠳᠤ ᠣᠳᠠᠭᠠᠨ ᠡᠪᠠᠦᠡᠴᠢᠳᠡᠨ ᠳᠤᠰ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠵᠤ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ᠃

ᠭᠡᠯᠡ ᠪᠠᠨ ᠴᠢᠩᠭ᠋ᠠᠭᠠᠵᠤ ᠵᠤᠭᠢᠰᠬᠤ ᠶᠢ ᠵᠤᠭᠰᠤᠭᠠᠬᠤ᠄ ᠵᠤᠭᠢᠰᠬᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠭᠡᠰᠡᠭ᠌ ᠬᠠᠭᠤᠷᠠᠢ ᠱᠨ ᠪᠦᠰ ᠢ ᠪᠠᠭᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠭᠡᠯᠡ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠨ ᠳᠠᠯᠪᠢᠭᠠᠤᠨ ᠭᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠥᠵᠦᠭᠦᠷ ᠢ ᠭᠠᠳᠠᠭᠰᠢ ᠳᠠᠳᠠᠪᠠᠯ ᠭᠡᠪᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠳᠤᠷᠠᠭᠢ ᠭᠡᠢ ᠳᠡᠭᠡᠭ᠍ᠰᠢᠯᠡᠭᠦ ᠰᠢᠭ᠌ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠵᠤᠭᠢᠰᠬᠤ ᠪᠠᠨ ᠪᠣᠯᠢᠴᠢᠬᠠᠳᠠᠭ᠃

ᠵᠥᠭᠡᠯᠡᠨ ᠬᠠᠳᠠᠭᠤ ᠳᠠᠩᠨᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠷ ᠢ ᠢᠯᠢᠵᠤ ᠵᠤᠭᠢᠰᠬᠤ ᠶᠢ ᠵᠤᠭᠰᠤᠭᠠᠬᠤ᠄ ᠴᠦᠳᠠᠠᠵᠠ ᠪᠣᠶᠤ ᠰᠢᠳᠤᠨ ᠰᠢᠭᠢᠴᠢᠯᠡᠭᠦᠷ ᠤᠨ ᠥᠵᠦᠭᠦᠷ ᠲᠤ ᠭᠦᠪᠦᠩ ᠣᠷᠢᠶᠠᠵᠤ᠂ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠵᠥᠭᠡᠯᠡᠨ ᠬᠠᠳᠠᠭᠤ ᠳᠠᠩᠨᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠷ ᠭᠡᠰᠡᠭ᠌ ᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠮᠢᠨᠦ᠋ᠲ᠋ ᠭᠢᠷᠢ ᠱᠥᠷᠭᠦᠭᠡᠪᠠᠯ ᠵᠤᠭᠢᠰᠬᠤ ᠶᠢ ᠵᠤᠭᠰᠤᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠳᠠᠩᠨᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠢᠯᠢᠯᠳᠠ ᠪᠠᠷ ᠳᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠡᠰᠡᠷᠭᠦᠴᠡᠯ ᠰᠠᠳᠠᠯᠳᠠ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠨ᠂ ᠵᠤᠭᠢᠰᠬᠤ ᠷᠸᠹᠯᠸᠢᠺᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠮ ᠶᠢᠡᠷ ᠣᠷᠤᠭᠤᠯᠵᠤ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠳᠠᠮᠵᠢᠯᠳᠠ ᠶᠢ ᠳᠠᠰᠤᠯᠤᠨ ᠵᠤᠭᠢᠰᠬᠤ ᠶᠢ ᠵᠤᠭᠰᠤᠭᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠣᠴᠢᠷ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃

ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠶ‍ᠢᠭ᠄ ᠪᠠᠭᠠᠷᠢᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ


ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠠᠭᠠᠷᠢᠨ‍ᠴᠢᠮᠡᠭ
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠢᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠡᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌
ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠡᠩᠬᠡ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 5251
ᠴᠠᠭ᠄ 2010 ᠤᠨ ᠤ 04 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 13
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ
ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ