ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ
ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠬᠤ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠳᠡᠬᠢ ᠬᠦᠷᠦᠰᠦ ᠰᠢᠷᠤᠢ ᠶᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ

ᠳᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩ ᠣᠢ᠌ᠯᠠᠤᠠᠪᠣᠷᠢᠯᠠᠯ ᠨᠢ ᠭᠦᠷᠦᠰᠤ ᠰᠢᠷᠤᠢ ᠳᠤ ᠥᠵᠡᠭᠦᠯᠭᠦ ᠡᠪᠳᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠲᠤᠩ ᠶᠡᠭᠡ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠲᠦᠷᠦᠯᠭᠢᠳᠠᠨ ᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠳᠤ ᠥᠵᠡᠭᠦᠯᠭᠦ ᠣᠢ᠌ᠯᠠᠳᠤᠯ ᠢ ᠭᠡᠨ ᠴᠤ ᠥᠭᠡᠢ᠌ᠰᠭᠡᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ᠃ ᠳᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩ ᠣᠢ᠌ᠯᠠᠤᠠᠪᠣᠷᠢᠯᠠᠯ ᠨᠢ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠲᠦᠷᠦᠯᠭᠢᠳᠠᠨ ᠤ ᠪᠣᠳᠠᠰ ᠤᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠨᠢᠠᠠᠳᠠ ᠬᠤᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠷᠠᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ᠂ ᠣᠶᠤᠨ ᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠲᠡᠶ ᠴᠤ ᠨᠢᠠᠠᠳᠠ ᠬᠤᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠶᠤᠮ᠂ ᠳᠠᠷᠠ ᠨᠢ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠳᠤ ᠴᠢᠠᠠᠤᠯᠠ ᠣᠢ᠌ᠯᠠᠳᠤᠯ ᠥᠵᠡᠭᠦᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠦᠯᠦ ᠪᠠᠷᠠᠮ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠳᠤ ᠴᠤ ᠴᠢᠠᠠᠤᠯᠠ ᠣᠢ᠌ᠯᠠᠳᠤᠯ ᠥᠵᠡᠭᠦᠯᠭᠦ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃

ᠭᠡᠪᠠᠴᠤ ᠵᠦᠢ ᠵᠤᠭᠢᠰ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠷ ᠠᠳᠠᠷ ᠬᠠᠭᠠᠯᠪᠣᠷᠢᠯᠠᠠᠠᠤ ᠨᠢ ᠭᠦᠷᠦᠰᠤ ᠰᠢᠷᠤᠢ ᠳᠤ ᠶᠠᠷᠤ ᠨᠢ ᠬᠠᠯᠠ ᠲᠡᠶ ᠳᠤᠯᠠ ᠭᠦᠮᠦᠰ ᠡᠨᠠ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠢ ᠠᠯᠢ ᠡᠷᠳᠡ ᠡᠴᠠ ᠠᠩᠠᠠᠠᠷᠤᠯ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠠᠪᠴᠤ᠂ ᠣᠯᠠᠨ ᠵᠣᠢ᠌ᠯ ᠤᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠠᠷ ᠭᠦᠷᠦᠰᠤᠨ ᠤ ᠡᠪᠳᠡᠭ᠍ᠳᠡᠯ ᠢ ᠰᠡᠷᠭᠡᠢ᠌ᠯᠡᠭᠦ ᠪᠠᠷ ᠣᠷᠤᠯᠳᠤᠠᠠᠰᠠᠭᠠᠷ ᠢᠷᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠳᠤ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠳᠠᠷᠢᠵᠤ ᠠᠷᠠᠴᠢᠯᠠᠠᠠᠤ ᠶᠠᠪᠣᠴᠠ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠭᠦᠷᠦᠰᠤ ᠰᠢᠷᠤᠢ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠠᠠᠤ ᠪᠠᠷ ᠠᠪᠴᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠯᠪᠠᠷᠢ ᠶᠢ ᠳᠤᠤᠷᠠᠭᠢ ᠮᠠᠳᠤ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠩᠭ᠋ᠣᠢ᠌ᠯᠠᠵᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃

ᠭᠦᠷᠦᠰᠤ ᠰᠢᠷᠤᠢ ᠳᠤ ᠰᠢᠮ᠎ᠠ ᠳᠡᠵᠢᠭᠡᠯ ᠨᠥᠭᠦᠭᠦ ᠳᠤ ᠣᠰᠤᠯᠠᠠᠠᠤ ᠪᠠ ᠪᠣᠷᠳᠤᠭᠤᠷ ᠣᠷᠤᠭᠤᠯᠠᠠᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ᠃ ᠣᠯᠠᠨ ᠤ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠴᠢ ᠪᠠᠷ᠂ ᠣᠰᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠣᠯ ᠳᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠲᠦᠮᠦᠰᠦ ᠣᠷᠭᠤᠠᠠᠤ ᠴᠢᠳᠠᠪᠣᠷᠢ ᠪᠠᠨ ᠠᠯᠳᠠᠵᠤ᠂ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢ ᠪᠠᠳᠤᠯᠠᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠣᠯᠳᠠᠭ᠃ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠳᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩ ᠣᠢ᠌ᠯᠠᠤᠠᠪᠣᠷᠢᠯᠠᠯ ᠡᠷᠭᠢᠯᠡᠭᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠭᠤᠤᠯᠳᠠᠭᠤ ᠳᠡᠭ᠍ᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠷᠠᠢ ᠬᠠᠷᠠᠵᠤ ᠬᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠣᠷᠤᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠳᠦᠰᠢᠭᠯᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠴᠤ ᠣᠰᠤᠯᠠᠠᠠᠤ ᠶᠠᠪᠣᠳᠠᠯ ᠢ ᠠᠯᠢ ᠡᠷᠳᠡ ᠠᠩᠠᠠᠠᠷᠤᠯ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠠᠪᠣᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃ ᠠᠷᠠᠤᠨ ᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠣᠰᠤᠯᠠᠠᠠᠤ ᠪᠠ ᠳᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠣᠰᠤᠯᠠᠠᠠᠤ ᠭᠡᠭᠦ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠶᠠᠩᠵᠤ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠯᠪᠠᠷᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠠᠢ᠃ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠣᠰᠤᠯᠠᠠᠠᠤ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠨᠢ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠣᠰᠤᠯᠠᠠᠠᠤ ᠨᠥᠭᠦᠴᠡᠯ ᠭᠦᠢᠴᠡᠳ ᠳᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠳᠠᠷᠢᠠᠠᠤ ᠡᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠣᠰᠤᠯᠠᠠᠠᠤ ᠶᠢ ᠭᠡᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠡᠨᠠ ᠨᠢ ᠬᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠣᠷᠤᠭᠠᠨ ᠳᠤᠳᠠᠠᠠᠳᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠳᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠰᠤᠶᠤᠭᠠᠯᠠᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠢ ᠰᠢ᠌ᠦᠡᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠳᠡᠭ᠌᠃ ᠳᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠣᠰᠤᠯᠠᠠᠠᠤ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠨᠢ ᠭᠤᠤᠯᠳᠠᠭᠤ ᠳᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠳᠠᠷᠢᠠᠠᠰᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠩᠳᠠᠠᠠᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠣᠰᠤᠯᠠᠠᠠᠤ ᠶᠢ ᠭᠡᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠳᠤ ᠣᠰᠤᠯᠠᠠᠠᠤ ᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠣᠷᠤᠭᠠᠨ ᠪᠣᠶᠤ ᠳᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠴᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠣᠰᠤ ᠶᠢ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠯᠠᠨ ᠳᠤᠠᠠᠳᠠᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠬᠤᠷ᠎ᠠ ᠳᠤᠨᠤᠳᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠭᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠳᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠴᠠ ᠨᠢ ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠰᠢᠭ᠌ ᠪᠣᠯ ᠢᠯᠡᠭᠦᠤ ᠭᠡᠳᠤ ᠣᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠣᠰᠤᠯᠠᠨ᠂ ᠬᠤᠷ᠎ᠠ ᠳᠤᠨᠤᠳᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠭᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠶᠡᠭᠡ᠂ ᠳᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠢ ᠨᠠᠮ ᠳᠤᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠣᠯ ᠳᠤᠳᠠᠭᠤ ᠭᠡᠳᠤ ᠣᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠣᠰᠤᠯᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠭᠡᠭᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠳᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠣᠰᠤᠯᠠᠠᠠᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠬᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠣᠷᠤᠭᠠᠨ ᠲᠡᠶ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠪᠣᠶᠤ ᠠᠭᠠᠭᠢᠮ᠎ᠠ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠡᠳᠤᠷ ᠣᠰᠤᠯᠠᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠶ᠂ ᠡᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠰᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠪᠣᠶᠤ ᠰᠦᠨᠢ ᠣᠰᠤᠯᠠᠳᠠᠭ᠃

ᠣᠰᠤᠯᠠᠠᠠᠤ ᠪᠠᠷ ᠳᠠᠮᠵᠢᠨ ᠭᠦᠷᠦᠰᠤ ᠰᠢᠷᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠭᠦ ᠰᠢᠮ᠎ᠠ ᠳᠡᠵᠢᠭᠡᠯ ᠢ ᠬᠠᠩᠭ᠋ᠠᠠᠠᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠠᠤ ᠪᠣᠷᠳᠤᠭᠤᠷ ᠣᠷᠤᠭᠤᠯᠠᠠᠤ ᠭᠡᠯᠪᠠᠷᠢ ᠪᠠᠷ ᠭᠦᠷᠦᠰᠤ ᠰᠢᠷᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠢ ᠳᠡᠭᠡᠭ᠍ᠰᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠳᠡᠭ᠌᠃ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠳᠤ ᠭᠢᠮᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠷᠳᠤᠭᠤᠷ ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠳᠤᠯᠠ ᠭᠤᠤᠯᠳᠠᠭᠤ ᠮᠠᠯ ᠣᠨᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠰᠢᠭᠢᠭ᠌ ᠢ ᠪᠣᠷᠳᠤᠭᠤᠷ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠ᠃ ᠮᠠᠯ ᠣᠨᠤᠭ᠎ᠠ᠂ ᠭᠠᠠᠠᠠᠢ ᠳᠠᠭᠢᠶᠠᠨ ᠰᠢᠭᠢᠭ᠌᠂ ᠡᠪᠠᠰᠤ ᠳᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠰᠦᠷᠠᠯ᠂ ᠦᠨᠡᠰᠤ ᠬᠤᠭ ᠢ ᠴᠤᠠᠠᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠨ᠂ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠣᠰᠤ ᠭᠢᠵᠤ ᠦᠤᠵᠤ ᠢᠯᠵᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠤᠨ ᠳᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠣᠷᠤᠭᠤᠯᠳᠠᠭ ᠪᠦᠭᠡᠤᠨ ᠪᠠᠰᠠ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠰᠢᠪᠠᠷ᠂ ᠬᠠᠠᠵᠤᠨ ᠤ ᠰᠢᠷᠤᠢ᠂ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠪᠠᠭᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠷᠤᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢ ᠴᠤ ᠳᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠣᠷᠤᠭᠤᠯᠳᠠᠭ᠃ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠪᠣᠷᠳᠤᠭᠤᠷ ᠲᠤ ᠠᠽᠤᠲ᠋᠂ ᠺᠠᠯᠢ᠂ ᠹᠤᠰᠹᠤᠷ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ ᠡᠴᠠ ᠣᠷᠭᠤᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠦᠰᠦᠯᠳᠠ ᠳᠤ ᠠᠰᠢᠠᠠᠳᠠᠢ ᠪᠦᠭᠡᠤᠨ ᠭᠦᠷᠦᠰᠤ ᠰᠢᠷᠤᠢ ᠶᠢ ᠰᠢᠮᠡᠵᠢᠭᠦᠯᠤᠨ ᠵᠥᠭᠡᠯᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠵᠤ᠂ ᠦᠩ ᠰᠢᠮᠡᠯᠢᠭ᠌ ᠪᠣᠯᠭᠠᠳᠠᠭ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠪᠣᠷᠳᠤᠭᠤᠷ ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠦ ᠡᠴᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠤᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠭᠦᠷᠦᠰᠤ ᠰᠢᠷᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠢ ᠳᠡᠭᠡᠭ᠍ᠰᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠭᠦ ᠳᠤ ᠪᠣᠢ᠂ ᠭᠦᠷᠦᠰᠤ ᠰᠢᠷᠤᠢ ᠦᠩ ᠰᠢᠮᠡᠯᠢᠭ᠌ ᠪᠣᠯᠴᠢᠠᠠᠠᠪᠠᠯ ᠳᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠲᠦᠮᠦᠰᠦ ᠮᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠭᠤᠮᠠᠯ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠣᠷᠭᠤᠠᠠᠤ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠷᠠᠠᠠᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠭᠦᠷᠦᠰᠤ ᠰᠢᠷᠤᠢ ᠳᠠᠴᠢᠷᠳᠠᠨ ᠮᠠᠭᠤᠳᠠᠠᠠᠤ ᠪᠠ ᠡᠯᠡᠭ᠍ᠳᠡᠨ ᠭᠡᠢ᠌ᠰᠭᠦ ᠡᠴᠠ ᠵᠠᠢ᠌ᠯᠠᠰᠭᠢᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠳᠠᠭ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃


ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠢᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠡᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌
ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 5145
ᠴᠠᠭ᠄ 2010 ᠤᠨ ᠤ 04 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 10
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ
ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ