ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ
《ᠵᠠᠷᠤᠳ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠣᠶᠤᠳᠠᠯ ᠣᠷᠠᠯᠠᠯ》 ᠨᠤᠮ ᠤᠨ ᠣᠷᠤᠰᠢᠯ
ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠭᠡ ᠣᠭᠠᠯᠵᠠ ᠪᠠ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠣᠶᠤᠳᠠᠯ

ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠭᠡ ᠣᠭᠠᠯᠵᠠ ᠪᠠ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠣᠶᠤᠳᠠᠯ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠠᠨ ᠤ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ ᠵᠠᠰᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠭᠦᠨ ᠭᠡᠰᠡᠭ᠌ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠲᠡᠶ ᠰᠠᠯᠤᠰᠢ ᠦᠭᠡᠶ ᠨᠢᠭᠳᠠ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠤ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠠᠨ ᠤ ᠳᠡᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯᠳᠡ ᠶᠢ ᠳᠠᠭᠠᠯᠳᠤᠵᠤ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠭᠠᠷ ᠶᠢᠡᠷ ᠣᠷᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠨ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠭ᠍ᠳᠡᠭᠡᠤᠨ ᠳᠠᠰᠤᠷᠠᠯᠳᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠭᠦᠭ᠍ᠵᠢᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠳᠡᠦᠭᠡ ᠲᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ᠃

ᠭᠦᠳᠡᠯᠮᠦᠷᠢᠴᠢᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠤ ᠣᠷᠠᠨ ᠭᠠᠷ ᠶᠢᠡᠷ ᠣᠷᠠᠯᠠᠵᠤ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠭ᠍ᠳᠡᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠭᠡ ᠣᠭᠠᠯᠵᠠ ᠪᠠ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠣᠶᠤᠳᠠᠯ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠭᠦᠨ ᠵᠤᠵᠠᠭᠠᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠠᠨ ᠤ ᠣᠠᠴᠠᠯᠢᠭ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠪᠣᠷᠤᠭᠵᠢᠭᠤᠨ᠂ ᠠᠮᠢᠳᠤᠯᠢᠭ᠂ ᠣᠷᠠᠨ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠭᠦᠮᠦᠰ ᠤᠨ ᠰᠠᠤᠠᠭᠢᠯ ᠳᠤ ᠣᠠᠴᠠ ᠶᠡᠭᠡ ᠣᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠨᠥᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠦ ᠭᠦᠴᠤᠨ ᠲᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ ᠡᠴᠡ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠠᠵᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠢ ᠴᠢᠮᠡᠭᠯᠡᠨ ᠭᠤᠶᠤᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠠᠤᠨ ᠡᠷᠳᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠡᠳᠦᠭᠡ ᠳᠤ ᠭᠦᠷᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠣᠯᠠᠷᠢᠨ ᠣᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠢᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ᠃

ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠨᠠᠢ᠌ᠳᠠᠮ ᠶᠢᠡᠷ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠨ ᠣᠷᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠭᠡ ᠣᠭᠠᠯᠵᠠ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠣᠶᠤᠳᠠᠯ ᠨᠢ ᠣᠷᠳᠤ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠣᠷᠤᠰᠢᠨ ᠭᠦᠭ᠍ᠵᠢᠭᠦ ᠳᠡᠦᠭᠡᠨ ᠶᠠᠪᠣᠴᠠ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠣᠷᠤᠨ ᠤ ᠣᠤᠠᠬ᠎ᠠ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠣᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠣᠭᠢ ᠰᠢᠮ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠰᠢᠩᠭᠡᠭᠡᠵᠤ ᠰᠢᠮᠡᠳᠭᠡᠭᠡᠤᠨ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠣᠠᠴᠠᠯᠢᠭ ᠶᠢᠡᠨ ᠳᠡᠭᠦᠯᠳᠡᠷᠵᠢᠭᠦᠯᠵᠤ ᠡᠳᠦᠷ ᠡᠴᠡ ᠡᠳᠦᠷ ᠭᠦᠭ᠍ᠵᠢᠨ ᠰᠢᠨᠡᠳᠦᠭ᠍ᠰᠡᠭᠡᠷ ᠶᠤᠮ᠃

ᠣᠭᠠᠯᠵᠠ ᠣᠷᠠᠯᠢᠭ ᠮᠠᠰᠢ ᠡᠷᠳᠡ ᠡᠴᠡ ᠠᠪᠣᠭᠠᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠠᠨ ᠤ ᠣᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠴᠤᠭᠴᠠ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠭᠡᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠠᠨ ᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ᠂ ᠵᠠᠩ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ᠂ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ᠂ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠳᠤᠭᠤᠷᠢᠨ ᠤ ᠦᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠠ ᠣᠠᠴᠠᠯᠢᠭ ᠢ ᠳᠤᠰᠬᠠᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠠᠨ ᠤ ᠳᠦᠷᠰᠦᠯᠡᠭᠦ ᠣᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠭᠡᠰᠡᠭ᠌ ᠨᠢ ᠪᠣᠯᠤᠯ᠎ᠠ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠢ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭ᠍ᠳᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠨᠠᠰᠢᠭᠢ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠡᠷᠳᠡᠨ ᠤ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠣᠷᠤᠰᠢᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠳ ᠡᠴᠡ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠭᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠠᠯᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠬᠠᠳᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ᠂ ᠭᠦᠷᠡᠯ ᠵᠡᠪᠰᠡᠭ᠌ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠥᠩᠭᠡᠳᠤ ᠸᠠᠭᠠᠷ ᠰᠠᠪᠠ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠡᠴᠡ ᠳᠤᠳᠤᠷᠬᠠᠢ ᠦᠵᠡᠵᠤ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠶᠤᠮ᠃ ᠮᠦᠨ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠡᠴᠡ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠤᠳᠠᠨ ᠤ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦᠰ ᠶᠠᠩᠵᠤ ᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠡ ᠣᠭᠠᠯᠵᠠ ᠵᠢᠷᠤᠵᠤ ᠦᠢᠯᠡᠳᠬᠦ ᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠰᠤᠨᠢᠷᠬᠠᠯ ᠲᠡᠶ ᠮᠥᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠣᠷᠠᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠲᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠢ ᠳᠤᠳᠤᠬᠠᠨ ᠬᠠᠷᠠᠵᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃

ᠠᠷᠠᠳ ᠣᠯᠠᠨ ᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠠᠭᠤᠳᠠᠮ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠠᠬᠤᠢ ᠪᠣᠯ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠭᠡ ᠣᠭᠠᠯᠵᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠯᠪᠠᠭ᠌ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ ᠡᠭᠢ ᠪᠣᠯᠠᠭ ᠮᠦᠨ᠃ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠡᠭᠦᠯᠡ ᠴᠠᠭᠢᠯᠭᠠᠨ᠂ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠣᠰᠤ᠂ ᠣᠳᠤᠨ ᠭᠠᠷᠠᠭ᠂ ᠭᠠᠯ᠂ ᠡᠪᠠᠰᠤ ᠮᠤᠳᠤ᠂ ᠴᠡᠴᠡᠭ᠌ ᠵᠢᠮᠢᠰ᠂ ᠠᠷᠢᠶᠠᠳᠠᠨ ᠭᠦᠷᠦᠭᠡᠰᠤ᠂ ᠠᠳᠤᠭᠤ ᠮᠠᠯ᠂ ᠪᠣᠯᠵᠤᠮᠤᠷ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤ᠂ ᠰᠢᠪᠠᠵᠢ ᠬᠤᠷᠤᠬᠠᠢ᠂ ᠬᠠᠨ᠎ᠠ ᠳᠤᠭᠤᠨᠤ᠂ ᠠᠯᠤᠬ᠎ᠠ ᠰᠥᠭᠡ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠡᠭᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠯᠢ ᠡᠴᠡ ᠡᠭᠢᠯᠡᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠳᠤᠳᠤᠮ ᠤᠨ ᠡᠳ᠋ ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠯ ᠣᠢ᠌ᠯᠠᠤᠠᠪᠣᠷᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠭᠠᠵᠢ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠯ ᠢ ᠭᠦᠷᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠮᠠᠰᠢ ᠠᠮᠢᠳᠤᠯᠢᠭ ᠮᠥᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠭᠤᠶᠤ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠣᠷᠠᠯᠠᠨ ᠳᠦᠷᠰᠦᠯᠠᠵᠤ ᠭᠡ ᠣᠭᠠᠯᠵᠠ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠳᠡᠭ᠌᠃ ᠳᠠᠳᠠ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠍ᠴᠡᠭᠡ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠳᠤᠭᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠣᠳᠠᠰ ᠤᠨ ᠳᠦᠷᠰᠦ ᠶᠢ ᠣᠭ ᠶᠤᠰᠤ ᠪᠠᠷ ᠨᠢ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠭᠦ ᠶᠢ ᠭᠢᠴᠢᠶᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠮᠥᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠪᠠᠰᠠ ᠳᠤᠪᠴᠢᠮᠠᠯ ᠶᠢᠡᠷ ᠪᠣᠶᠤ ᠳᠠᠪᠠᠭᠤᠯᠤᠯ ᠶᠢᠡᠷ᠂ ᠡᠰᠡᠪᠠᠯ ᠨᠡᠮᠡᠭᠦ ᠪᠣᠶᠤ ᠬᠠᠰᠤᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠣᠷᠠᠯᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠵᠤ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠳᠡᠭ᠌᠃

ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠠᠪᠳᠠᠷ᠎ᠠ ᠬᠤᠷᠭᠤ᠂ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠴᠠᠭ ᠰᠠᠪᠠ᠂ ᠰᠢᠷᠡᠭᠡ ᠰᠠᠠᠳᠠᠯᠢ᠂ ᠬᠠᠨ᠎ᠠ ᠰᠠᠷᠠᠪᠴᠢ᠂ ᠳᠤᠯᠭᠠᠭᠤᠷᠢ᠂ ᠡᠭᠦᠳᠡ ᠴᠤᠩᠬᠤ᠂ ᠡᠮᠡᠭᠡᠯ ᠬᠠᠵᠠᠭᠠᠷ᠂ ᠭᠢᠳᠤᠭᠠᠨ ᠬᠤᠢ᠂ ᠡᠭᠡᠮᠦᠭ᠌ ᠰᠥᠢᠭᠡ᠂ ᠪᠠᠭᠤᠤ᠂ ᠪᠦᠯᠡᠵᠡᠩ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠵᠠᠰᠠᠯ ᠴᠢᠮᠡᠭᠯᠡᠯ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠨ ᠴᠦᠮ ᠠᠯᠳᠠ ᠮᠥᠩᠭᠦ᠂ ᠱᠢᠷᠤ ᠰᠤᠪᠣᠤᠨ᠂ ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ ᠪᠠᠷ ᠭᠡ ᠣᠭᠠᠯᠵᠠ ᠣᠷᠠᠯᠠᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠯᠡᠳᠡᠭ᠌᠃ ᠳᠠᠳᠠ ᠪᠠᠰᠠ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ ᠳᠠᠪᠠᠯ᠂ ᠮᠠᠯᠠᠭᠠᠢ ᠴᠢᠭᠢᠪᠴᠢ᠂ ᠱᠠᠬᠠᠢ ᠭᠤᠳᠤᠯ᠂ ᠬᠠᠪᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠢᠭᠤᠳᠠᠢ᠂ ᠵᠤᠳᠤᠭ ᠳᠤᠤᠬᠤᠤ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠨ ᠶᠠᠩᠵᠤ ᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠡ ᠣᠭᠠᠯᠵᠠ ᠳᠠᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠥᠩᠭᠡ ᠪᠣᠳᠤᠭ ᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠣᠶᠤᠳᠠᠭ ᠪᠢᠯᠠ᠃

ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ ᠵᠠᠰᠠᠯ ᠪᠠ ᠭᠡ ᠣᠭᠠᠯᠵᠠ ᠶᠢᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠣᠠᠴᠠᠯᠢᠭ ᠲᠤ ᠵᠤᠭᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠣᠶᠤᠳᠠᠭ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠣᠶᠤᠳᠠᠯ ᠳᠤ ᠮᠠᠰᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠵᠣᠢ᠌ᠯ ᠤᠨ ᠣᠷ᠎ᠠ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠭᠦᠰᠢᠭᠦ᠂ ᠰᠢᠳᠡᠭᠦ᠂ ᠬᠠᠪᠠᠬᠤ᠂ ᠭᠦᠪᠦᠷᠢᠦᠡᠭᠦ᠂ ᠨᠡᠪᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠭᠦ᠂ ᠭᠤᠪᠣᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ᠂ ᠰᠢᠷᠢᠭᠦ ᠮᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠭᠢᠯᠪᠠᠷ ᠳᠦᠭᠦᠮ ᠣᠶᠤᠳᠠᠯ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠣᠷᠢᠶᠠᠮᠠᠯ᠂ ᠬᠠᠤᠠᠬᠤᠮᠠᠯ᠂ ᠨᠠᠭᠠᠮᠠᠯ ᠰᠠᠢ᠌ᠯᠤᠮᠠᠯ᠂ ᠨᠡᠭᠡᠮᠡᠯ᠂ ᠰᠥᠯᠵᠢᠮᠡᠯ᠂ ᠰᠢᠭᠯᠠᠮᠠᠯ᠂ ᠳᠠᠭᠤᠰᠢᠮᠠᠯ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠣᠷᠠᠨ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠳᠦᠪᠠᠭ᠌ ᠪᠣᠳᠤᠯᠢᠶᠠᠨ ᠲᠡᠶ ᠣᠶᠤᠳᠠᠯ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ ᠶᠤᠮ᠃ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠣᠶᠤᠳᠠᠯ ᠨᠢ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠣᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠭᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯᠳᠡ ᠶᠢ ᠳᠠᠭᠠᠯᠳᠤᠨ ᠳᠤᠭᠢᠷᠠᠮᠵᠢ ᠲᠡᠶ ᠲᠦᠯᠦᠪᠯᠠᠵᠤ ᠵᠢᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡ ᠣᠭᠠᠯᠵᠠ ᠭᠢᠭᠡᠤᠨ ᠦᠵᠡᠮᠵᠢ ᠲᠡᠶ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠬᠤᠷᠴᠠ ᠰᠤᠷᠭᠤᠭ ᠥᠩᠭᠡ ᠪᠣᠳᠤᠭ ᠵᠢᠴᠢ ᠡᠮᠦᠰᠴᠤ ᠵᠡᠭᠦᠭᠦ ᠳᠤ ᠵᠤᠭᠢᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠠᠷᠢᠯᠢᠭ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠣᠶᠤᠳᠠᠯ ᠶᠢᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠡᠨᠡ ᠮᠠᠳᠤ ᠦᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠠ ᠭᠤᠴᠤ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠠᠨ ᠤ ᠣᠠᠴᠠᠯᠢᠭ ᠲᠡᠶ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠭᠦᠭ᠍ᠵᠢᠨ ᠢᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ᠃

ᠥᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠯᠳᠡ ᠭᠢᠵᠤ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠳᠡᠢ ᠶᠠᠪᠣᠯᠴᠠᠬᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠴᠤ᠋ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠡᠨᠡ ᠡᠷᠡᠨ ᠳᠤ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠣᠶᠤᠳᠠᠯ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ ᠵᠠᠰᠠᠯ ᠨᠢ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠲᠡᠶ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠨᠠᠩ ᠭᠤᠶᠤ᠂ ᠨᠠᠩ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ᠂ ᠨᠠᠩ ᠳᠦᠷᠭᠡᠨ ᠭᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠳᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠣᠷᠤᠯ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠭᠡᠯᠡᠵᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠭᠡᠪᠠᠴᠤ ᠣᠳᠤ ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠣᠯᠠᠩᠭᠢ ᠨᠢ ᠨᠡᠢ᠌ᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠭᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯᠳᠡ ᠶᠢ ᠳᠠᠭᠠᠵᠤ ᠴᠠᠭ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠳᠠᠭᠤᠷᠢᠶᠠᠵᠤ ᠠᠮᠵᠢᠭᠰᠠᠨ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ ᠵᠠᠰᠠᠯ ᠢ ᠡᠳ᠋ᠯᠡᠭᠦ ᠳᠠᠰᠢ ᠬᠠᠠᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠣᠶᠤᠳᠠᠯ ᠢ ᠣᠶᠤᠵᠤ ᠭᠢᠭᠦ ᠨᠢ ᠣᠯᠠᠮ ᠶᠢᠡᠷ ᠴᠥᠭᠡᠷᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃ ᠳᠠᠷᠤᠢ ᠣᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠳᠠᠪᠴᠠᠩ ᠳᠤᠭᠯᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠢ᠌ᠰᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠣᠠᠳᠤᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ᠂ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠳᠤᠭᠤᠷᠢᠨ ᠳᠤ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ ᠵᠠᠰᠠᠯ ᠮᠠᠰᠢ ᠴᠥᠭᠡᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃ ᠨᠠᠩ ᠦᠨᠡᠨ ᠪᠣᠳᠠᠳᠠᠢ ᠰᠢᠭ ᠭᠡᠯᠡᠪᠠᠯ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠭᠡ ᠣᠭᠠᠯᠵᠠ ᠪᠠ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠣᠶᠤᠳᠠᠯ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠮᠠᠨᠢ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠨ ᠭᠡᠭᠡᠭ᠍ᠳᠡᠮᠡᠷ ᠬᠠᠠᠳᠤᠰᠢ ᠲᠡᠶ ᠪᠣᠯᠤᠯ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠰᠠᠨᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃

ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠠᠪᠣ ᠡᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠰᠤ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠪᠦᠳᠦᠵᠤ᠂ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠰᠢᠮ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠦᠰᠴᠦ ᠪᠣᠢ᠌ᠵᠢᠭᠠᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠠᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠳᠤ ᠪᠢᠳᠠ ᠪᠠᠯᠠᠷ ᠡᠷᠳᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠠᠪᠣᠭᠠᠤᠨ ᠣᠳᠤ ᠳᠤ ᠭᠦᠷᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠣᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠵᠤ᠂ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠠᠨ ᠤ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠣᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠭᠦᠨ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠭᠡ ᠣᠭᠠᠯᠵᠠ ᠪᠠ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠣᠶᠤᠳᠠᠯ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠡᠮᠭᠢᠦᠡᠭᠡᠨ ᠴᠤᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠍ᠳᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠷᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠨᠤᠮ ᠳᠠᠪᠳᠠᠷ ᠲᠤ ᠳᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠨ ᠨᠡᠢ᠌ᠭᠡᠮ ᠨᠠᠢ᠌ᠳᠠ ᠪᠠᠷ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠤᠨ ᠭᠦᠭ᠍ᠵᠢᠭᠦᠯᠭᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠵᠠᠮ ᠢ ᠰᠠᠤᠠᠭᠢᠨ ᠪᠣᠳᠤᠯᠭᠢᠯᠠᠵᠤ ᠡᠷᠢᠯᠭᠢᠯᠡᠭᠦ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠲᠡᠶ ᠪᠣᠯᠤᠯ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠣᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪᠢ ᠳᠤᠰ ᠨᠤᠮ ᠶᠢᠡᠨ ᠳᠤᠭᠤᠷᠪᠢᠵᠤ ᠭᠡᠪᠯᠡᠭᠦ ᠶᠢ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠰᠢᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠢᠯᠠ᠃

ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠠᠯᠢ ᠡᠷᠳᠡ ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠷ ᠣᠶᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠶᠢᠡᠷ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ ᠵᠠᠰᠠᠯ ᠢ ᠣᠶᠤᠵᠤ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠭᠡᠷ ᠢᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠳᠤᠯᠠ᠂ ᠣᠶᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠢ ᠳᠦᠭᠡᠮᠡᠯ ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠦ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠦᠨᠦᠳᠤᠷ ᠴᠤ ᠳᠠᠳᠠ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠠᠵᠤ ᠣᠢ᠌ᠯᠠᠤᠠᠪᠣᠷᠢᠯᠠᠯ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤᠭᠢᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠮᠠᠰᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠡᠮᠦᠰᠭᠡᠯ ᠪᠠ ᠡᠳ᠋ᠯᠡᠯ ᠵᠠᠰᠠᠯ ᠢ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠭᠠᠷ ᠶᠢᠡᠷ ᠣᠷᠠᠯᠠᠨ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠳᠡᠭ᠌᠃

ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠭᠠᠷ ᠣᠷᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠣᠶᠤᠳᠠᠯ ᠳᠤ ᠮᠠᠰᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠵᠣᠢ᠌ᠯ ᠤᠨ ᠣᠷᠠᠨ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠣᠶᠤᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠭᠡᠯᠡᠯᠭᠡᠨ ᠦᠭᠡᠶ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ ᠵᠠᠰᠠᠯ ᠡᠳ᠋ᠯᠡᠯ ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠵᠣᠢ᠌ᠯ᠂ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠭᠦ ᠮᠠᠲ᠋ᠸᠷᠢᠶᠠᠯ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠣᠰᠤ ᠭᠡᠰᠡᠭ᠌ ᠤᠨ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠳᠤᠰ ᠨᠤᠮ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠵᠣᠢ᠌ᠯ ᠤᠨ ᠣᠶᠤᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠ ᠥᠯᠢᠭᠡᠷ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠢ ᠠᠯᠢ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠨᠢᠮᠪᠠᠢ ᠳᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠣᠩᠰᠢᠭᠴᠢ ᠳᠠ ᠪᠦᠭᠦᠨ ᠤ ᠵᠠᠯᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠥᠵᠡᠭᠦ ᠶᠢ ᠭᠦᠰᠡᠨᠡᠮ︕

ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠰᠠᠷᠵᠢᠮ᠎ᠠ
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠥᠭᠡᠢ
ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠣᠷᠠᠯᠢᠭ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 7430
ᠴᠠᠭ᠄ 2006 ᠤᠨ ᠤ 11 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 23
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ
ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ