ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ
ᠪᠤᠳᠠᠨᠴᠢᠷ ᠮᠤᠩᠬᠠᠭ

ᠪᠣᠳᠠᠠᠴᠢᠷ ᠮᠤᠩᠬᠠᠭ᠄

ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠪᠣᠷᠵᠢᠭᠢᠨ ᠣᠪᠣᠭ ᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦᠰ᠂ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠳᠡᠭᠡᠳᠡᠢ ᠠᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠪᠦᠭᠡ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ 《ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠤᠨ ᠤᠨ ᠣᠭ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠡᠷᠢᠭᠡ》 ᠳ᠋ᠤ᠂ ᠪᠣᠳᠠᠠᠴᠢᠷ ᠮᠤᠩᠬᠠᠭ ᠢ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠵᠢᠯ (970 ᠣᠨ᠂ ᠭᠢᠳᠠᠤᠨ ᠤᠨ ᠰᠦᠩ ᠳᠠᠢ᠌ᠽᠤ ᠶᠢᠨ ᠺᠠᠢᠪᠣᠤ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠣᠨ)ᠳ᠋ᠤ ᠮᠠᠠᠳᠤᠯᠠᠪᠠ ᠭᠡᠪᠡ᠃

ᠪᠣᠷᠵᠢᠭᠢᠨ ᠭᠡᠵᠤ ᠴᠡᠩᠭᠡᠷ ᠨᠢᠳᠤᠳᠠᠨ ᠢ ᠭᠡᠯᠡᠨ᠎ᠡ ᠭᠡᠵᠤ ᠢᠯ ᠬᠠᠨ ᠣᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠫᠧᠷᠰ ᠳᠡᠦᠭᠡᠴᠢ ᠷᠠᠰᠢᠳ᠋ ᠳᠠᠢ᠌ᠯᠪᠣᠷᠢᠯᠠᠪᠠ᠃


ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠡᠷᠬᠢᠮ ᠴᠤᠤᠲᠠᠳ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 6819
ᠴᠠᠭ᠄ 2004 ᠤᠨ ᠤ 11 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 23
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ
ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ