ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ
ᠮᠢᠨᠤ ᠭᠦᠰᠡᠯ

ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ ᠴᠠᠢ᠌ᠯᠭᠠᠨ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ

ᠠᠶ‍ᠤᠤᠯᠢᠬᠠᠢ ᠴᠡᠭᠡᠵᠢ ᠢ᠌ ᠭᠡᠷᠡᠯᠳᠦᠭᠦᠯᠦᠨ᠎ᠡ

ᠡᠡᠯᠦᠰ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳᠦᠢ ᠶᠢ᠌ ᠵᠦᠷᠢᠬᠤ ᠭᠦᠰᠡᠯ

ᠠᠭᠤᠤ ᠥᠢᠯᠡᠰ ᠢ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠨ᠎ᠡ

ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠬᠠᠷᠭᠤᠢ ᠶᠢ᠌

ᠭᠦᠡᠳᠦᠳᠤ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠵᠢᠭᠠᠭᠰᠠᠨ

ᠨᠢᠩᠵᠢᠨ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ ᠨᠢ

ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠲ᠋ᠤᠷᠠᠰᠤᠮᠵᠢ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ


ᠮᠡᠳᠡᠯᠭᠡ ᠮᠡᠷᠭᠡᠰᠢᠯ ᠡᠵᠡᠮᠰᠢ ᠭᠡᠵᠤ

ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠳᠤ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠰᠠᠨ

ᠮᠡᠷᠡᠢ᠌ᠨ ᠴᠢᠷᠮᠡᠢ᠌ᠨ ᠰᠦᠷᠦᠯᠴᠡ ᠭᠡᠵᠤ

ᠭᠦᠡᠳᠦᠳᠤ ᠡᠡᠪᠦ ᠮᠢᠨᠢ ᠵᠠᠭᠢᠭᠰᠠᠨ


ᠢᠳᠡᠭᠡᠯ ᠪᠢᠰᠢᠷᠡᠯ ᠢ ᠡᠷᠭᠢᠮᠯᠡᠭᠦ ᠨᠢ

ᠡᠨᠡ ᠪᠠᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠢᠨᠢ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠶ‍ᠦᠮ

ᠢᠵᠢᠯᠢ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠲ᠋ᠤᠳᠤᠨᠤ ᠬᠠᠠᠳᠤᠳᠠᠭ ᠨᠢ

ᠥᠪᠠᠷ ᠤᠨ ᠪᠠᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠢᠨᠢ ᠭᠦᠰᠡᠯ ᠶᠤᠮ


ᠡᠵᠢ ᠡᠡᠪᠦ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠰᠡᠯ ᠢ

ᠡᠷᠭᠢᠮᠨᠡᠵᠤ ᠴᠡᠭᠡᠵᠢᠯᠡᠵᠤ ᠶᠡᠪᠦᠨ᠎ᠡ

ᠠᠴᠢᠳᠤ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠵᠢᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ ᠢ

ᠠᠴᠢᠯᠠᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦᠯᠡᠵᠤ ᠶᠡᠪᠦᠨ᠎ᠡ


ᠭᠦᠯᠦᠭ᠌ ᠤᠨ ᠵᠢᠯᠦᠭᠤ ᠠᠳᠬᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ

ᠭᠦᠡᠳᠦᠳᠤ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠳᠤ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠮᠢᠨᠢ

ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠳᠤ ᠭᠦᠷᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ

ᠭᠦᠭᠡ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠮᠢᠨᠢ


ᠭᠦᠰᠡᠯ ᠭᠡᠵᠤ ᠶᠠᠭᠤᠳᠠᠢ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ

ᠢᠷᠡᠭᠡᠳᠦᠢ ᠭᠡᠵᠤ ᠶᠠᠭᠤᠳᠠᠢ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ

ᠭᠦᠰᠡᠯ ᠤᠨ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠣᠮᠤᠭᠰᠢᠨ᠎ᠠ

ᠢᠷᠡᠭᠡᠳᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠥᠢᠯᠡᠰ ᠲ᠋ᠤ ᠪᠠᠨ ᠮᠡᠷᠡᠢ᠌ᠨ᠎ᠡᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠ‍‌ᠶᠢᠭ ᠄ ᠳᠦᠩᠯᠢᠶᠤᠤ ᠬᠤᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠭᠠᠷᠤᠨ ᠲ᠋ᠦᠮᠳᠡᠳᠤ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠬᠤᠸᠠᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠭᠤᠤᠯ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ

ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠦᠯᠠᠮᠵᠢ
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠢᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠡᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌
ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠰᠢᠯᠦᠭ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 3117
ᠴᠠᠭ᠄ 2012 ᠤᠨ ᠤ 08 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 01
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ
ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ