ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ
ᠪᠢᠲᠡᠭᠡᠢ ᠨᠢᠭᠡᠯᠡ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠶᠢᠠᠨ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠵᠠᠵᠢᠯᠤᠭᠠᠳ ᠪᠠᠢ

ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠢᠳᠡᠭᠦ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠵᠥᠪᠭᠡᠨ ᠨᠢᠭᠡᠯᠡ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠵᠠᠵᠢᠯᠳᠠᠭ᠃ ᠢᠩᠭᠢᠭᠦ ᠨᠢ ᠥᠷᠭᠦᠯᠵᠢ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠵᠠᠵᠢᠯᠳᠠᠭ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠯᠴᠢᠩ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠠᠷᠤᠭ ᠶᠠᠰᠤ ᠭᠦᠢᠴᠡᠳ ᠪᠣᠢ᠌ᠵᠢᠵᠤ᠂ ᠬᠠᠴᠠᠷ ᠢ ᠮᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠭᠤᠯᠳᠠᠭ᠃ ᠭᠡᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠥᠷᠭᠦᠯᠵᠢ ᠵᠠᠵᠢᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠯᠴᠢᠩ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠠᠷᠤᠭ ᠶᠠᠰᠤ ᠨᠢ ᠪᠣᠢ᠌ᠵᠢᠯᠳᠠ ᠪᠠᠷ ᠮᠠᠭᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ ᠳᠤᠯᠠ ᠬᠠᠴᠠᠷ ᠨᠢ ᠡᠴᠡᠩᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠵᠢᠰᠤ ᠴᠢᠷᠠᠢ ᠡᠪ ᠬᠠᠪᠣ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠢ᠌ᠮᠤ ᠡᠴᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠯᠠ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠵᠠᠵᠢᠯᠳᠠᠭ ᠮᠠᠭᠤ ᠳᠠᠤᠠᠬᠠᠯ ᠲᠡᠶ ᠭᠦᠮᠦᠰ (ᠢᠯᠠᠩᠭ᠋ᠤᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠭᠠᠴᠤᠳ ᠭᠡᠦᠭᠡᠤᠨ )ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠵᠠᠵᠢᠯᠤᠨ ᠰᠤᠷᠴᠤ᠂ ᠴᠢᠷᠠᠢ ᠵᠢᠰᠤ ᠶᠢᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠭᠤᠶᠤ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠢ ᠠᠩᠬᠠᠷᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠠᠤ ᠰᠢᠳᠤᠨ ᠤ ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠢ ᠠᠩᠬᠠᠷᠪᠠᠯ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ᠃

ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠢᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠡᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌
ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠡᠩᠬᠡ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 5341
ᠴᠠᠭ᠄ 2010 ᠤᠨ ᠤ 04 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 20
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ
ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ