ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ
ᠴᠤᠬᠤᠷ

ᠭᠡᠳᠡᠷ ᠥᠭᠡ ᠲᠡᠶ

ᠭᠡᠷᠢᠶᠡᠨ ᠴᠤᠬᠤᠷ᠂

ᠭᠡᠯᠪᠠᠢ᠌ᠭᠦᠤ ᠪᠣᠳᠤᠯ ᠲᠡᠶ

ᠭᠡᠯᠳᠡᠭᠡᠢ ᠴᠤᠬᠤᠷ᠃

ᠶᠠᠭᠢᠷ ᠥᠭᠡ ᠳᠠᠢ

ᠶᠠᠮᠪᠠ ᠴᠤᠬᠤᠷ᠂

ᠶᠠᠷ᠎ᠠ ᠰᠢᠷᠬ᠎ᠠ ᠳᠠᠢ

ᠶᠠᠮ᠎ᠠ ᠴᠤᠬᠤᠷ᠃

ᠬᠠᠯᠭᠤ ᠥᠭᠡ ᠳᠠᠢ

ᠬᠠᠮᠠᠭᠤ ᠴᠤᠬᠤᠷ᠂

ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠢ

ᠬᠠᠪᠣᠳᠤᠷ ᠴᠤᠬᠤᠷ᠃


ᠳᠤᠠᠳᠤᠭ ᠥᠭᠡ ᠳᠠᠢ

ᠳᠤᠠᠳᠠᠭᠤᠷ ᠴᠤᠬᠤᠷ᠂

ᠳᠤᠭᠤᠤᠷ ᠬᠠᠷᠠᠴᠠ ᠳᠠᠢ

ᠳᠣᠢ᠌ᠮᠤᠭ ᠴᠤᠬᠤᠷ᠃

ᠡᠯᠳᠡᠪ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠳᠠᠢ

ᠡᠷᠢᠶᠡᠨ ᠴᠤᠬᠤᠷ᠂

ᠡᠭᠡᠭ᠌ ᠮᠡᠭᠡᠭ᠌ ᠳᠠᠢ

ᠡᠭ᠍ᠳᠡᠭᠦᠤ ᠴᠤᠬᠤᠷ᠃


ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠ‍‌ᠶᠢᠭ ᠄ ᠳᠦᠷᠪᠠᠳ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠵᠢᠭᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠰᠤᠳᠤᠯᠬᠤ ᠳᠠᠰᠤᠭ

ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠠ᠊·ᠷᠢᠠᠴᠢᠨ
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠢᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠡᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌
ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠰᠢᠯᠦᠭ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 2633
ᠴᠠᠭ᠄ 2012 ᠤᠨ ᠤ 03 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 10
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ
ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ