ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ
ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠳᠤᠭᠤᠷᠠᠢ ᠳᠠᠮᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠤᠮ

ᠳᠢᠪ ᠴᠦᠮᠦᠴᠢᠨ ᠳᠠᠴᠢᠭᠢᠨᠠᠵᠤ

ᠠᠷᠳᠠᠭ ᠳᠠᠪᠭᠢᠭᠰᠠᠨ ᠳᠦᠪᠤᠷᠬᠡᠨ

ᠳᠡᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠡᠭᠦᠳᠤᠨ ᠳᠤ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠵᠢᠵᠤ

ᠳᠤᠭᠤᠰᠤ ᠵᠠᠵᠢᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠣᠮᠤᠭᠰᠢᠯ

ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠳᠤᠭᠤᠷᠠᠢ

ᠳᠠᠮᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠤᠮ᠃   

ᠴᠢᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠡᠷᠭᠢᠨ ᠳᠤ ᠪᠦᠳᠦᠷᠢᠭᠡ ᠦᠭᠡᠶ

ᠴᠠᠭᠢᠯᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠭᠰᠠᠨ ᠠᠶᠤᠩᠭ᠎ᠠ

ᠰᠠᠯᠭᠢᠨ ᠬᠤᠷᠳᠤ ᠪᠠᠷ ᠠᠰᠠᠵᠤ

ᠰᠢᠭᠤᠷᠴᠤ ᠬᠤᠯᠠᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠳᠤᠮᠤᠭ᠂   

ᠮᠤᠷᠢᠳ ᠤᠨ ᠳᠤᠭᠤᠷᠠᠢ

ᠳᠠᠮᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠤᠮ᠃   

ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠭᠡᠰᠡᠨ

ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠭᠡᠮᠡᠨ

ᠳᠠᠮᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠤᠮ᠃


ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠ‍‌ᠶᠢᠭ ᠄ ᠣᠷᠳᠤᠰ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠩᠭᠢᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠶᠡᠭᠡᠡᠦᠰᠤ ᠰᠤᠮᠤ

ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠷ·ᠨᠡᠷᠡᠨᠳᠡᠭᠦᠰ
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠢᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠡᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌
ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠰᠢᠯᠦᠭ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 2637
ᠴᠠᠭ᠄ 2012 ᠤᠨ ᠤ 02 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 29
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ
ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ