ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ
ᠱᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠬᠠᠢ ᠰᠢᠯᠦᠭᠯᠡᠯ ᠣᠨᠢᠰᠤᠭ᠎ᠠ

ᠳᠡᠭ᠍ᠰᠢ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠮᠤᠷᠢ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌

ᠳᠠᠠᠵᠢᠳᠤ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠥᠭᠡᠷ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌

ᠭᠦᠳᠦᠭᠦᠷ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠬᠤᠨᠢ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌

ᠭᠦᠢᠭᠡᠨ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠢᠮᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌

ᠳᠡᠭᠡᠳᠦᠰ ᠡᠴᠡ ᠣᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ

ᠳᠠᠮᠪᠠᠷᠢ ᠪᠠᠯᠭᠡ ᠲᠡᠶ ᠡᠨᠡ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ

ᠳᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠶᠢ ᠪᠢᠳᠠᠨ ᠳᠤ ᠳᠠᠨᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ᠂

ᠳᠡᠯᠭᠡᠷ ᠮᠡᠳᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢ ᠣᠯᠭᠤᠭᠰᠠᠨ᠃


ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠶᠠᠭᠤ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠢ

ᠠᠶᠠᠷᠬᠠᠨ ᠪᠣᠳᠤᠯᠭᠢᠯᠠᠵᠤ ᠥᠵᠡᠭᠡᠷᠡᠢ︕

ᠠᠯᠳᠠᠷ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠭᠡᠨ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠢ

ᠠᠬ᠎ᠠ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠳᠠᠢ᠌ᠯᠠᠵᠤ ᠦᠭ‍ᠭᠦᠭᠡᠷᠡᠢ︕


        2010.04.27 ᠤ ᠦᠳᠡ ᠳ᠋ᠤ


ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠶ‍ᠢᠭ ᠄ ᠬᠦᠬᠡᠬᠤᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠢᠩᠭ᠋ᠠᠨ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ

ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠭᠦᠷᠵᠡᠪ
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠢᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠡᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌
ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠣᠷᠠᠯᠢᠭ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 14042
ᠴᠠᠭ᠄ 2010 ᠤᠨ ᠤ 04 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 28
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ
ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ