ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ
ᠳᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠪᠦᠷ ᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠤ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ
᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠴᠤᠪᠣᠷᠠᠯ ᠪᠠᠷᠢᠮᠳᠠᠳᠤ ᠥᠭᠦᠯᠡᠮᠵᠢ

ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠣᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠭᠢᠨ ᠤ ᠳᠦᠰᠦᠭᠡᠯᠡᠵᠤ ᠪᠣᠢ ᠳᠡᠭᠡᠳᠤ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ

ᠦᠪᠣᠷ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠬᠡ‍ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠠᠢ᠌ᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠤ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠪᠣᠶᠤ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠭᠡᠵᠤ ᠣᠢ᠌ᠯᠭᠠᠳᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠴᠢᠷ ᠢ ᠣᠬᠤᠴᠢᠯᠠᠪᠠᠯ

ᠴᠠᠢ᠌ᠳᠠᠮ ᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠦᠪᠡᠷ ᠢ ᠪᠠᠨ 《ᠳᠡᠭᠡᠳᠤ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ》 ᠭᠡᠮᠡᠨ ᠳᠠᠭᠤᠳᠠᠬᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠤᠨ ᠳᠤᠬᠠᠢ ᠭᠡᠯᠡᠭᠦ ᠵᠦᠪᠯᠠᠮᠵᠢ

ᠲ᠋ᠡᠭᠡᠳᠤ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ 《ᠳᠡᠭᠡᠳᠤ》 ᠪᠣᠶᠤ 《ᠳᠡᠭᠡᠳᠤ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ》 ᠭᠡᠮᠡᠨ ᠨᠡᠷᠡᠰᠢᠭ᠍ᠳᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠯᠠᠯ ᠤᠳ

ᠲ᠋ᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠳᠤᠭᠤᠷᠭᠠᠳᠠᠤᠨ ᠤᠨ ᠣᠢ᠌ᠯᠠᠭᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠲᠦᠪᠡᠳ ᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠪᠣᠶᠤ ᠦᠨᠦᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠤ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ

ᠣᠷᠴᠢᠮ ᠤᠨ ᠵᠢᠯ ᠤᠳ ᠲᠤ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠣᠯᠤᠰ ᠤᠨ 《ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠳᠤᠭᠤᠷᠭᠠᠳᠠᠨ ᠤ ᠴᠠᠭᠢᠮ ᠦᠷᠳᠡᠭᠡ》᠂ 《ᠳᠠᠶᠠᠭᠠᠷ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ》 ᠰᠠᠢ᠌ᠲ᠋ ᠪᠠ ᠦᠪᠣᠷ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠶᠠ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠨᠤᠭᠦᠳ᠂ 《ᠭᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠡᠭᠢᠨ》 ᠰᠡᠳᠭᠦᠯ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠭᠤᠴᠢ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠠ᠂ ᠰᠡᠳᠭᠦᠯ ᠤᠳ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠡᠴᠠ 《ᠬᠠᠢ᠌ᠯᠵᠤ ᠪᠣᠢ ᠳᠡᠭᠡᠳᠤ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ》᠂ 《ᠳᠡᠭᠡᠳᠤ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠳᠠᠴᠢᠯᠠᠯᠳᠠ ᠪᠠ ᠭᠢᠳᠠᠳᠴᠢᠯᠠᠯᠳᠠ》᠂ 《ᠳᠡᠭᠡᠳᠤ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠥᠡᠳᠦᠰᠦᠷᠭᠡᠭ᠌ ᠦᠵᠡᠯ》᠂ 《ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠳᠡᠭᠡᠭᠦᠷ 10000 ᠺᠢᠯᠤᠮᠸᠲ᠋ᠷ ᠠᠶᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠳᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ》᠂ 《ᠳᠡᠭᠡᠳᠤ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠤ ᠭᠡᠭ᠍ᠴᠢ ᠨᠢ ︖》᠂ 《ᠳᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠤ᠋ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠭᠢ ᠳᠡᠭᠡᠳᠤ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ》᠂ 《ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠮᠰᠠᠳᠠᠯ ᠪᠠ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠪᠣᠰᠤ ᠶᠢᠨ ᠢᠯᠡᠭᠦᠳᠡᠯ᠄ ᠲᠦᠪᠡᠳ ᠤᠨ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ᠂ ᠭᠢᠳᠠᠤᠨ ᠤᠨ ᠳᠠᠶᠠᠭᠠᠷᠰᠢᠯ ᠳ᠋ᠠᠭᠢ ᠳᠡᠭᠡᠳᠤ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ》᠂ 《ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠬᠤᠵᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠣᠤ ᠳᠠᠭᠤᠳᠠ》 ᠭᠡᠭᠦ ᠮᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠳᠤᠳᠤᠭᠠᠳᠤ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠣᠶᠤ ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠯ ᠤᠳ ᠵᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠵᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠨᠡᠢ᠌ᠳᠡᠯᠡᠭ᠍ᠳᠡᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠤ ᠠᠩᠬᠠᠷᠤᠯ ᠢ ᠣᠴᠢ ᠰᠢᠭ ᠳᠠᠳᠠᠵᠤ᠂ 《ᠳᠡᠭᠡᠳᠤ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ》 ᠊ᠤᠨ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠶᠠᠩᠵᠤ ᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠭᠡᠯᠡᠯᠴᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠠᠳᠤᠪ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠭᠦᠭ᠍ᠵᠢᠭᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠨ ᠢ ᠭᠡᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠴᠤ ᠢᠯᠡᠭᠦᠴᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠬᠤ ᠡ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠳᠤᠷᠭᠤ ᠣᠩᠰᠢᠭᠴᠢ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠬᠤᠪᠢ ᠳᠤ ᠦᠰᠴᠦ ᠳᠦᠷᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠥᠯᠦᠭᠡᠢ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠮᠢᠨᠢ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠠᠷᠠᠤᠨ ᠭᠡᠯᠡ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠶᠢᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠬᠠᠢ᠌ᠯᠤᠭᠳᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠭᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠣᠷᠤᠭᠤ ᠳᠠᠯᠴᠢᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠬᠤ ᠬᠠᠷᠠᠮᠰᠠᠯᠳᠠᠢ ᠠᠬᠤᠢ ᠦᠨᠡᠨ ᠢ ᠳᠤᠩᠭ᠋ᠠᠨ ᠪᠣᠳᠤᠬᠤ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠮᠠ ᠬᠠᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᡁᠸᠨᠡᠨ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠲᠡᠶ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠢᠷᠠᠭᠤ ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠴᠢ ᡀ᠂ ᠮᠥᠩᠭᠡ ᠶᠢᠨ 《ᠦᠪ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠭᠡᠭᠦ》 ᠵᠢᠷᠦᠭᠡᠨ ᠰᠡᠭᠦᠷᠡᠰᠦᠯ ᠲᠡᠶ ᠰᠢᠯᠦᠭ᠌ ᠤᠨ ᠦᠨᠦᠷ ᠠᠮᠳᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠵᠤ᠂ ᠬᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠡᠷᠳᠡᠮᠳᠡᠨ᠂ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ ᠤᠨ ᠳ᠋ᠤᠺᠲ᠋ᠤᠷ ᠳᠤᠯᠮ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠮᠸᠴᠢᠷ ᠭᠤᠸᠠᠢ ᠶᠢᠨ 《ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠭᠡᠭᠦ》 ᠵᠢᠷᠦᠭᠡᠨ ᠰᠢᠷᠬᠠᠯᠠᠯ ᠲᠡᠶ ᠰᠢᠪᠠᠨᠠᠯ ᠰᠤᠨᠤᠰᠳᠠᠨ᠂ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠴᠢ ᠣᠳ᠋ᠪᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 《ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠠᠬᠠᠨ ᠳᠡᠭᠦᠰ ᠮᠢᠨᠢ》 ᠭᠡᠮᠡᠭᠦ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠶᠡᠭᠡ ᠭᠦᠡᠳᠦᠳᠭᠡᠯ ᠲᠡᠶ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠤᠨ ᠳᠤᠭᠳᠤᠯᠤᠯ ᠳᠤᠭᠤᠯᠳᠠᠬᠤ ᠰᠢᠭ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠢᠷᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠨᠢ ᠶᠠᠭᠤᠳᠠᠢ ᠴᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠡᠯᠢᠭᠡ ᠡᠮᠳᠡᠷᠡᠮᠡᠷ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠳᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠣᠤᠬᠠᠢ᠌ᠯᠠᠯ᠂ ᠪᠠᠰᠠ ᠣᠢ ᠭᠤᠳᠤᠮᠠᠷ ᠬᠠᠷᠠᠮᠰᠠᠯ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠᠤ ᠳ᠋ᠠ ︕ ᠢᠩᠭᠢᠵᠤ ᠢᠵᠢᠯᠢ ᠳᠤᠭᠤᠷᠭᠠᠳᠠᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠠᠨ ᠣᠷᠤᠭᠤ ᠬᠠᠢ᠌ᠯᠤᠭᠳᠠᠨ ᠠᠭᠤᠰᠴᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠮᠡᠳᠡᠷᠡᠭ᠍ᠳᠡᠨ ᠦᠷᠳᠡᠭ᠍ᠳᠡᠭᠦ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠤ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠮᠠᠨᠢ ᠭᠡᠳᠦᠢ ᠯᠠ 《ᠭᠦᠭᠡᠷᠦᠭᠦᠯᠳᠡᠢ ᠬᠤᠪᠢ ᠵᠠᠶᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠣᠨᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠭᠦᠮᠦᠰ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠠ ᠪᠢᠳᠠ》 ᠭᠡᠭᠦ ᠪᠠᠷ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠯᠭᠠᠰᠠᠭᠠᠤᠨ ᠢᠷᠠᠨ᠎ᠡ ᠪᠢᠯᠠ᠃

ᠳᠡᠯᠡᠭᠡᠢ᠌ᠴᠢᠯᠡᠯ ᠳᠠᠶᠠᠭᠠᠷᠰᠢᠯ ᠤᠨ ᠳᠦᠷᠢᠯᠳᠠ ᠪᠠᠷ ᠭᠡᠯᠡ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠪᠢᠳᠠᠨ ᠲᠡᠶ ᠠᠳᠠᠯᠢᠬᠠᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠠᠯᠳᠠᠵᠤ ᠭᠡᠭᠡᠵᠤ ᠪᠣᠢ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠠᠨ ᠶᠠᠰᠤᠳᠠᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠳᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠯᠢ ᠴᠤ ᠥᠡᠴᠦᠭ᠌ ᠪᠣᠯᠤᠩ ᠳᠤ ᠴᠥᠭᠡᠨ ᠪᠣᠰᠤ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠯᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ᠂ ᠡᠳᠡᠨ ᠤ ᠳᠤᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠡᠴᠠ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠪᠢᠳᠠᠨ ᠤ ᠥᠭᠡ ᠭᠡᠯᠡ᠂ ᠥᠰᠦᠭ᠌ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠨᠢ ᠣᠳᠤᠬᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠭᠡᠳᠥᠢᠪᠠᠷ ᠣᠰᠠᠳᠤᠨ ᠭᠡᠭᠡᠭ᠍ᠳᠡᠭᠦ ᠱᠠᠳᠤᠨ ᠳᠤ ᠭᠦᠷᠦᠭᠡᠳᠦᠢ ᠴᠤ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠪᠣᠰᠤᠳ ᠲᠤ ᠬᠠᠢ᠌ᠯᠤᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠣᠢ ᠪᠠᠨ ᠳᠠᠨᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠷᠡᠭ᠍ᠳᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠳᠠᠷᠠ ᠴᠠᠭ ᠡᠴᠠ ᠡᠭᠢᠯᠡᠨ ᠪᠢᠳᠠ ᠨᠡᠷ ᠭᠡᠷᠪᠡ ᠭᠡᠯᠡ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠣᠯᠠᠮ ᠢᠯᠡᠭᠦᠤ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠯᠠᠨ ᠭᠢᠮᠠᠭᠠᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠷ ᠣᠬᠠᠮᠰᠠᠷ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠮᠰᠠᠳᠠᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭᠦ ᠶᠤᠮ ᠪᠣᠯ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠴᠤ ᠣᠰᠠᠳᠬᠤ ᠡᠳᠦᠷ ᠨᠢᠳᠤᠨ ᠤ ᠡᠮᠤᠨ᠎ᠡ ᠳᠤᠯᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭᠦ ᠨᠢ ᠡᠨᠡᠭᠦᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠯᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠶᠤᠮ᠃ ᠡᠢ᠌ᠮᠤ ᠪᠣᠯᠬᠤᠷ ᠪᠢᠳᠠ ᠡᠪᠦᠭᠡ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦᠰ ᠡᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠣᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠨᠠᠠᠳᠢᠨ ᠦᠪ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠥᠮᠦᠭᠯᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦᠯᠡᠵᠤ᠂ 《ᠦᠪᠡᠷ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ》 ᠶ᠋ᠢ ᠪᠠᠨ ᠡᠷᠭᠢᠨ ᠳᠤᠩᠭ᠋ᠠᠬᠤ ᠵᠦᠩ ᠮᠠᠳᠠᠷᠠᠮᠵᠢ ᠨᠠᠮᠢ᠋ᠢ ᠭᠦᠳᠦᠯᠵᠤ ᠡᠨᠡ ᠥᠭᠦᠯᠡᠮᠵᠢ ᠶᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭᠦᠯᠭᠦ ᠳᠤ ᠭᠦᠷᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠢ ᠣᠩᠰᠢᠭᠴᠢᠳ ᠮᠠᠨᠢ ᠶᠠᠭᠤᠨ ᠠᠠᠳᠠᠬᠤ ᠪᠢᠯᠠ᠃ ᠳᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠭᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯ ᠲᠡᠶ ᠭᠦᠷᠤᠨ ᠨᠤᠭᠦᠳ ᠤᠨ ᠳᠤᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠡᠴᠠ ᠭᠧᠷᠮᠡᠨ᠂ ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠠᠨ ᠭᠦᠷᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠡᠭᠡ ᠭᠡᠯᠡ ᠪᠠᠨ ᠮᠠᠰᠢ ᠭᠦᠡᠳᠦᠳᠭᠡᠨ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤᠮᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠷᠪᠢᠳᠬᠤ ᠶᠢ ᠬᠤᠷᠢᠭᠯᠠᠬᠤ ᠳᠦᠷᠢᠮ ᠳᠤᠭᠳᠠᠭᠠᠯ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠮᠠᠰᠢ ᠨᠤᠴᠠᠳᠠᠢ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠠᠪᠴᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠢ ᠰᠤᠨᠢᠨ ᠰᠡᠳᠭᠦᠯ᠂ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠰᠠᠢ᠌ᠲ᠋ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠡᠴᠠ ᠬᠠᠷᠠᠵᠤ ᠯᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠨ᠁ ᠳᠡᠭᠡᠭᠦ ᠳᠤ ᠪᠢᠳᠠ ᠪᠠᠰᠠ ᠢᠩᠭᠢᠵᠤ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠶᠠᠭᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠬᠤ ᠪᠣᠢ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠣᠤᠠᠬ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠳᠤᠰ ᠴᠤᠪᠣᠷᠠᠯ ᠪᠠᠷᠢᠮᠳᠠᠳᠤ ᠥᠭᠦᠯᠡᠮᠵᠢ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠤ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠬᠦᠬᠡ‍ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠲᠦᠪᠡᠳ ᠤᠨ ᠥᠡᠳᠦᠷᠯᠢᠭ᠌ ᠲᠤ ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯᠯᠡᠨ ᠢᠷᠠᠵᠤ ᠣᠢ᠌ᠯᠠ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠶᠠᠪᠣᠭᠳᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠡᠭᠢᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠡᠴᠠ ᠬᠣᠢ᠌ᠰᠢᠭᠢ 400 ᠰᠢᠬᠠᠮ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠳᠠᠮᠠᠴᠠᠯ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠪᠠᠨ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠣᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠭᠡᠷᠭᠢᠨ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠵᠤ ᠥᠯᠡᠳᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠵᠢᠴᠢ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠢ᠌ᠯᠤᠭᠳᠠᠨ ᠥᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠭ᠍ᠳᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠴᠤᠬᠤᠰ ᠭᠦᠡᠳᠡᠵᠤ᠂ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠪᠣᠳᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠣᠯᠳᠤᠢ ᠰᠠᠨᠠᠯ ᠤᠳ ᠶᠢᠡᠨ ᠳᠡᠪᠰᠢᠭᠦᠯᠭᠦ ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠳᠤᠯᠠ ᠭᠦᠡᠳᠦᠳᠤ ᠥᠵᠡᠭ᠍ᠴᠢᠳ᠂ ᠮᠡᠷᠭᠡᠨ ᠣᠩᠰᠢᠭᠴᠢᠳ ᠤᠳ ᠮᠠᠨᠢ ᠠᠷᠬᠠᠭ ᠭᠡᠮ ᠢ ᠨᠢ ᠪᠢᠯᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠣᠬᠠᠭᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤᠩᠭ᠋ᠠᠵᠤ᠂ ᠣᠷᠠᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠳᠤᠯᠢᠳᠠᠨ ᠣᠨᠤᠰᠢᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠣᠶᠤᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠡᠮᠴᠢᠯᠡᠭᠡ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠷᠠᠮ ᠦᠭᠡᠶ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠭᠦᠰᠡᠶ᠎ᠡ ︕


     ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠣᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠭᠢᠨ ᠤ ᠳᠦᠰᠦᠭᠡᠯᠡᠵᠤ ᠪᠣᠢ ᠳᠡᠭᠡᠳᠤ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ


ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠠᠮᠠ ᠪᠠᠷ ᠳᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠳᠤ ᠣᠷᠤᠵᠤ ᠪᠣᠢ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠭᠢᠳᠠᠤᠨ ᠠᠷᠠᠤᠨ ᠣᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠡᠨᠡᠭᠦ ᠳᠤᠮᠤ ᠭᠦᠷᠤᠨ ᠳᠤ ᠣᠷᠤᠰᠢᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠦᠷᠯᠦᠭ᠌ ᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ ᠬᠠᠪᠣᠳᠤ ᠬᠠᠰᠠᠷ ᠤᠨ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠣᠳᠤᠮ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠳᠡᠭᠡᠳᠤ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠢ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠣᠯᠤᠰ ᠲᠤ ᠳᠣᠢ᠌ᠮᠤᠬᠠᠨ ᠳᠦᠰᠦᠭᠡᠯᠡᠯ ᠲᠡᠶ ᠪᠣᠶᠤ ᠪᠦᠷ ᠴᠠᠭᠠᠰᠢ ᠨᠢ ᠮᠡᠳᠡᠭᠦ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠣᠯᠤᠭᠠᠤᠨ ᠦᠪᠣᠷ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠭᠡᠮᠡᠨ ᠬᠤᠳᠬᠤᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠡᠰᠡᠭᠦᠯ᠎ᠡ 《ᠬᠤᠵᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ》 ᠪᠣᠯᠭᠠᠴᠢᠬᠠᠭᠠᠤᠨ ᠢᠷᠡᠭᠦ ᠭᠡᠳ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ ᠨᠢ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠪᠢᠳᠠᠨ ᠢ ᠢᠷᠡᠭᠦ ᠳᠤ ᠶᠠᠷᠤ ᠣᠢ᠌ᠯᠠᠭᠠᠵᠤ ᠦᠯᠦ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠳᠤᠮᠢᠶᠠᠯᠠᠯ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠠ᠂ ᠳᠡᠭᠡᠭᠦ ᠴᠤ ᠮᠦᠷᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠳᠠᠷᠤᠮᠳᠠ ᠭᠤᠳᠤᠮᠰᠢᠭ ᠮᠠᠳᠤ ᠰᠠᠨᠠᠭᠳᠠᠨ᠂ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠲᠤᠬᠢᠶᠠᠯᠳᠤᠯ ᠳᠤ ᠬᠤᠤᠷ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠭᠦᠳᠡᠯᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠨᠢ ᠪᠣᠢ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠡᠳᠡᠭᠡᠳ ᠬᠠᠴᠢᠨ ᠵᠠᠩ ᠲᠡᠶ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠭᠦᠮᠦᠰ ᠪᠢᠳᠠᠨ ᠢ ᠮᠠᠰᠢ ᠪᠣᠷᠤᠭᠤ ᠪᠠᠷ ᠣᠢ᠌ᠯᠠᠭᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠮᠠᠭᠯᠠᠵᠤ ᠭᠡᠯᠡ ᠠᠮᠠ ᠪᠠᠷ ᠳᠤᠷᠤᠮᠵᠢᠯᠠᠳᠠᠭ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠪᠢᠳᠠᠨ ᠢ ᠳᠠᠳᠠᠨ ᠡᠴᠠ ᠣᠯᠠᠮ ᠬᠤᠯᠠᠳᠠᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠭᠠᠰᠢᠭᠤᠨ ᠭᠠᠳᠠᠭᠤᠷᠬᠠᠯ ᠰᠢᠭ ᠪᠣᠳᠤᠭᠳᠠᠨ ᠭᠤᠮᠤᠷᠬᠠᠬᠤ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯᠭᠡ ᠳᠦᠷᠦᠭ᠍ᠳᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠤ ᠪᠢᠯᠠ᠃ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠴᠤ ᠡᠳᠦᠷ ᠤᠨ ᠣᠳᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠳᠠᠳᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠠᠷᠠᠠᠰᠢᠨ ᠢ ᠣᠢ᠌ᠯᠠᠭᠠᠵᠤ ᠦᠪᠡᠷ ᠦᠪᠡᠷ ᠢ ᠪᠠᠨ ᠮᠠᠳᠠᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭᠦ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠴᠤ ᠠᠠᠳᠠᠭᠤ ᠪᠣᠷᠤᠭᠤ ᠳᠦᠰᠦᠭᠡᠯᠡᠯ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠮᠡᠳᠡᠷᠡᠴᠡᠭᠡᠵᠤ᠂ ᠪᠢᠳᠠ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷᠤᠠᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠣᠰᠤᠯ ᠡ᠊ᠨᠳᠡᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠭᠦᠯᠢᠶᠡᠨ᠂ ᠵᠦᠪ ᠶᠢᠡᠷ ᠣᠢ᠌ᠯᠭᠠᠨ ᠭᠦᠡᠳᠦᠯᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠳᠠᠳᠠ ᠮᠠᠨᠢ ᠴᠤ ᠭᠡᠰᠡᠨ᠂ ᠪᠠᠰᠠ ᠯᠠ ᠪᠢᠳᠠᠨ ᠰᠢᠭ᠌ ᠴᠠᠢ᠌ᠯᠭᠠᠨ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠲᠡᠶ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠠᠢ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠢ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠵᠢᠷᠦᠭᠡᠨ ᠡᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠮᠠᠳᠠᠷᠠᠵᠤ᠂ ᠭᠦᠡᠳᠦᠯᠡᠭᠦ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠡᠷᠭᠡ ᠦᠭᠡᠶ ᠳᠦᠷᠦᠭᠦᠯᠵᠤ ᠪᠢᠯᠠ᠃

ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠣᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠴᠤᠳ ᠭᠦᠦᠰᠢ ᠬᠠᠨ ᠤ ᠬᠤᠱᠤᠳ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ᠂ ᠬᠤ᠋ ᠦᠷᠯᠦᠭ᠌ ᠤᠨ ᠳᠤᠷᠭᠤᠳ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠭᠡᠪᠠᠯ ᠶᠡᠭᠡᠩᠭᠢ ᠭᠦᠮᠦᠰ ᠨᠢ ᠭᠠᠳᠠᠷᠯᠠᠳᠠᠭ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠤ᠂ ᠳᠠᠳᠠ ᠮᠠᠨᠢ ᠪᠢᠳᠠᠨ ᠢ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠣᠳᠤᠭ᠎ᠠ (ᠣᠳᠠᠢ) ᠭᠦᠮᠪᠦᠮ ᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠪᠣᠶᠤ ᠲᠦᠪᠡᠳ ᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ᠂ ᠠᠯᠢ ᠡᠰᠡᠪᠠᠯ ᠴᠤᠭᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠭᠡᠮᠡᠨ ᠶᠠᠩᠵᠤ ᠶᠠᠩᠵᠤ ᠪᠠᠷ ᠳᠠᠭᠤᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠵᠢᠯ ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠳᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠭᠦᠮᠦᠰ ᠤᠨ ᠶᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠡᠴᠠ ᠣᠢ᠌ᠯᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠳᠡᠭᠡᠭᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠣᠰᠤ ᠭᠦᠷᠢᠶᠡᠨ ᠳᠤ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠣᠰᠤ ᠪᠠᠷ ᠣᠢ᠌ᠯᠠᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠳᠤᠮᠢᠶᠠᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ ᠶᠤᠮ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃ ᠳᠠᠳᠠᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠪᠢᠳᠠ ᠮᠠᠨ ᠢ ᠣᠭᠳᠤ ᠣᠢ᠌ᠯᠠᠭᠠᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠶ ᠭᠡᠮᠡᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠮᠠᠭᠤ ᠶᠢ ᠳᠤᠬᠤᠵᠤ ᠶᠠᠷᠤ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠪᠢᠳᠠᠨ ᠢ ᠥᠭᠡᠢ᠌ᠰᠭᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠭᠡᠯᠡᠭᠦ ᠡᠴᠠ ᠨᠠᠩ ᠢᠯᠡᠭᠦᠤ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠰᠢᠯᠳᠠᠭᠠᠨ ᠡᠴᠠ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠪᠢᠳᠠᠨ ᠤ ᠬᠤᠭᠤᠷᠤᠠᠳᠤ ᠡᠢ᠌ᠮᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠦᠯᠦ ᠣᠢ᠌ᠯᠠᠭᠠᠯᠴᠠᠬᠤ ᠵᠠᠢ ᠵᠠᠪᠰᠠᠷ ᠭᠠᠷᠤᠭᠠᠤᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠴᠢᠳ᠂ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠠᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠭᠦᠡᠳᠦᠯᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠪᠦᠭᠦ ᠠᠬᠠᠨ ᠳᠡᠭᠦᠰ ᠮᠠᠨᠢ ᠨᠠᠩ ᠢᠯᠡᠭᠦᠤ ᠠᠩᠬᠠᠷᠤᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠳᠠᠯᠪᠢᠪᠠᠯ ᠵᠥᠭᠡᠷ ᠪᠣᠯᠪᠠᠤ ᠭᠡᠵᠤ ᠰᠠᠨᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠴᠤ ᠪᠦᠷ ᠡᠰᠡᠷᠭᠦᠤ ᠪᠠᠷ ᠪᠣᠳᠤᠵᠤ ᠦᠵᠡᠪᠠᠯ ᠨᠢᠭᠡ ᠶᠤᠰᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠤ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠮᠠᠨᠢ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠰᠤᠯᠢᠯᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠨᠠᠢ᠌ᠳᠠ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠨ ᠭᠡᠳᠦᠢ ᠵᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠢ ᠴᠤ ᠬᠠᠷᠠᠵᠤ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠪᠢᠳᠠ ᠦᠪᠡᠷᠰᠠᠤᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠪᠠᠰᠠ ᠬᠠᠷᠢ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠢ ᠳᠡᠩᠳᠡᠭᠦᠤ ᠭᠦᠡᠳᠦᠳᠭᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦᠯᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠬᠠᠷᠢᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠷᠠᠠᠰᠢᠨ ᠲᠡᠶ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ᠂ ᠦᠪᠡᠷ ᠢ ᠪᠡᠨ ᠭᠦᠡᠳᠦᠯᠡᠭᠦ ᠣᠬᠠᠮᠰᠠᠷ ᠮᠠᠰᠢ ᠳᠤᠷᠣᠢ᠌ᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠡᠴᠠ ᠰᠢᠯᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠨ ᠣᠭᠰᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢᠭᠡᠳᠡᠨ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠮᠠᠰᠢ ᠶᠡᠭᠡ ᠭᠦᠡᠳᠡᠢ᠌ᠷᠡᠯ ᠢ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠵᠤ᠂ ᠬᠤᠯᠠᠳᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠶᠢᠡᠨ ᠰᠢᠡᠵᠢᠭᠦ ᠶᠤᠰᠤᠳᠠᠢ ᠯᠠ ᠪᠣᠯᠤᠭᠠᠤᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠳᠤᠳᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠵᠢᠱᠢᠶ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠭᠡᠪᠠᠯ ᠨᠢᠭᠡ ᠯᠠ ᠭᠠᠷᠤᠯ ᠣᠭᠰᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠳᠡᠭᠡᠳᠤ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠮᠠᠨᠢ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠳᠤᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ 《ᠴᠠᠰᠤᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ》᠂ 《ᠴᠠᠢ᠌ᠳᠠᠮ ᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ》᠂ 《ᠮᠠ ᠬᠠᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᡁᠸᠨᠡᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ》᠂ 《ᠳ᠋ᠠᠮ ᠤᠨ ᠨᠢ᠋ᠮᠠᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ》 ᠭᠡᠮᠡᠨ ᠳᠠᠠᠳᠠ ᠳᠠᠠᠳᠠ ᠪᠠᠨ ᠮᠠᠰᠢ ᠠᠰᠢᠭ ᠦᠭᠡᠶ ᠵᠢᠵᠢᠭ᠌ ᠨᠠᠷᠠᠢ᠌ᠳᠤᠯ ᠤᠳ ᠢ ᠳᠤᠷᠠᠳᠴᠤ ᠮᠤᠵᠢ ᠣᠷᠤᠨ ᠤ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠯ ᠶᠢᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠢᠯᠭᠠᠭᠳᠠᠭᠠᠤᠨ᠂ ᠬᠤᠵᠢᠮ ᠤᠨ ᠳᠡᠦᠭᠡ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ ᠳᠤ ᠨᠥᠭᠦᠵᠤ ᠪᠣᠯᠤᠰᠢ ᠦᠭᠡᠶ ᠬᠤᠭᠢᠷᠠᠯ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠶᠢᠡᠨ ᠪᠢᠳᠠ ᠣᠢ᠌ᠯᠠᠭᠠᠨ ᠮᠡᠳᠡᠷᠡᠭᠦ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠍ᠳᠡᠢ ᠪᠣᠯᠪᠠᠤ ᠳ᠋ᠠ᠃

   《ᠳᠡᠭᠡᠳᠤ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ》 ᠊ᠤᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠳᠡᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠭᠢ ᠣᠢ᠌ᠯᠭᠠᠯᠳᠠ ᠨᠢ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠣᠯᠤᠰ ᠲᠤ ᠮᠦᠨ ᠯᠠ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠱᠠᠳᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠣᠯᠤᠰ᠂ ᠦᠪᠣᠷ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ᠂ ᠳᠡᠭᠡᠳᠤ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮᠳᠡᠳ ᠤᠨ ᠭᠤᠢ᠌ᠪᠢᠰᠢ ᠦᠭᠡᠶ ᠵᠢᠳᠭᠦᠯ ᠴᠢᠷᠮᠠᠢ᠌ᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠣᠳᠤ ᠯᠠ ᠰᠠ‍‌ᠶᠢ ᠢᠳᠡᠭ᠌ ᠢᠳᠡᠭ᠌ ᠶᠢᠡᠷ ᠣᠢ᠌ᠯᠭᠠᠨ ᠮᠡᠳᠡᠷᠡᠭᠦ ᠵᠥᠭ᠌ ᠣᠷᠤᠭᠤ ᠪᠠᠨ ᠶᠠᠪᠣᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠮᠡᠨ ᠭᠡᠯᠡᠵᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠳᠤ 《ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡ ᠵᠢᠷᠦᠭᠡᠨ ᠪᠦᠭᠦᠨ ᠳᠤ》᠂ 《ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠬᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ》᠂ 《ᠰᠦᠮᠪᠠ ᠬᠠᠮᠪᠣ ᠢᠰᠢᠪᠠᠯᠵᠤᠤᠷ ᠤᠨ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠨᠠᠮᠳᠠᠷ ᠣᠷᠤᠰᠢᠯ》᠂ 《ᠳᠡᠭᠡᠳᠤ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠢᠷᠠᠭᠤ ᠳᠠᠭᠤᠨ》 ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠯ ᠤᠳ ᠨᠢ ᠳᠡᠭᠡᠳᠤ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠢ ᠳᠠᠨᠢᠵᠤ ᠣᠢ᠌ᠯᠠᠭᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠯᠭᠢᠭᠦᠷ ᠨᠢ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠮᠠᠰᠢ ᠶᠡᠭᠡ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠨᠥᠯᠦᠭᠡ᠂ ᠠᠴᠢ ᠬᠤᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠯ ᠥᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠢ ᠪᠢᠳᠠ ᠣᠮᠠᠷᠳᠠᠵᠤ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠢᠯᠠ᠃


     ᠦᠪᠣᠷ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠬᠡ‍ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠠᠢ᠌ᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠤ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠪᠣᠶᠤ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠭᠡᠵᠤ ᠣᠢ᠌ᠯᠭᠠᠳᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠴᠢᠷ ᠢ ᠣᠬᠤᠴᠢᠯᠠᠪᠠᠯ


ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠣᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠴᠤᠳ ᠨᠠᠢ᠌ᠳᠠᠮ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠣᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠢ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠦᠪᠣᠷ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠭᠡᠮᠡᠨ ᠣᠢ᠌ᠯᠠᠭᠠᠳᠠᠭ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠮᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠭᠢ ᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠳᠤᠷᠠᠳᠴᠤ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠢᠯᠠ᠃ ᠡ᠊ᠨᠳᠡ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠠᠷᠢᠭᠰᠠᠨ ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠳᠠᠪᠬᠤᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠶᠠᠷᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠳᠠᠳᠠᠨ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠯᠠᠳᠠ ᠢᠩᠭᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠶᠤᠮ᠃ ᠪᠢᠳᠠᠨ ᠢ ᠦᠪᠣᠷ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠬᠡ‍ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠠᠢ᠌ᠮᠠᠭ ᠭᠡᠮᠡᠨ ᠣᠢ᠌ᠯᠠᠭᠠᠳᠠᠭ ᠨᠢ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠌ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠨ ᠮᠢᠨᠤ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠦᠪᠣᠷ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠪᠣᠶᠤ ᠠᠷᠤ ᠬᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠡᠴᠠ ᠭᠦᠮᠪᠦᠮ ᠢ ᠵᠤᠷᠢᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠮᠦᠷᠭᠦᠯᠴᠢᠳ ᠢ ᠪᠦᠷ ᠬᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠨ ᠲᠡᠶ ᠡᠭᠡᠭᠡ ᠠᠳᠠᠯᠢᠬᠠᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠣᠷᠢᠳᠤ ᠵᠥᠭ᠌ ᠤᠨ ᠭᠦᠮᠦᠰ ᠢ ᠳᠠᠳᠠ ᠪᠠᠰᠠ ᠦᠪᠣᠷ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠯᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠣᠢ᠌ᠯᠠᠭᠠᠬᠤ ᠪᠣᠯᠳᠠᠭ ᠨᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠶᠤᠰᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪᠢᠳᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠ ᠭᠦ ᠣᠢ᠌ᠯᠭᠠᠯᠳᠠ ᠳᠠᠪᠳᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠬᠤ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠰᠠᠨᠠᠮᠰᠠᠷ ᠦᠭᠡᠶ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠳᠠᠳᠬᠠᠯ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠵᠠᠩᠰᠢᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠳᠠᠰᠤᠯ ᠳᠠᠭᠤᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠤ ᠴᠤ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠶᠤᠮ᠃ ᠭᠡᠭᠦ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠪᠣᠯ ᠮᠠᠰᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠣᠭᠰᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠠᠰᠤᠳᠠᠨ ᠲᠡᠶ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠳᠦᠷᠤᠯᠭᠢᠳᠠᠨ ᠤ ᠳᠡᠦᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠴᠤ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠨᠥᠯᠦᠭᠡ ᠶᠡᠭᠡᠳᠡᠢ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠠᠨ ᠪᠣᠯᠬᠤᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠳᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠳ ᠶᠢᠡᠷ ᠳᠠᠷᠬᠠᠨ ᠨᠤᠳᠤᠭᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠤ᠂ ᠬᠠᠶᠠ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠵᠢᠵᠢᠭ᠌ ᠣᠭᠰᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠠᠰᠤᠳᠠᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠨᠢ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠭᠤᠯᠤᠮᠳᠠ ᠣᠷᠤᠨ ᠡᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠠᠯᠭᠠᠰᠠᠨ ᠰᠠᠯᠤᠭᠠᠤᠨ ᠣᠨ ᠣᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠣᠯᠠᠮ ᠶᠢᠡᠷ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠣᠭᠰᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠤᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠭᠢ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ ᠬᠤᠮᠰᠠᠳᠠᠵᠤ᠂ ᠣᠢ᠌ᠯᠭᠠᠯᠳᠠ ᠪᠠᠷᠤᠭᠳᠠᠢ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠭᠦ ᠪᠣᠶᠤ ᠳᠡᠦᠭᠡᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠬᠤᠪᠣᠷᠬᠠᠨ ᠡᠴᠠ ᠮᠠᠷᠳᠠᠭᠳᠠᠨ ᠪᠠᠯᠠᠷᠬᠠᠢ᠌ᠳᠠᠬᠤ ᠥᠵᠡᠭ᠍ᠳᠡᠯ ᠮᠦᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠤ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠮᠠᠭᠠᠳᠯᠠᠯ ᠲᠡᠶ ᠶᠤᠮ᠃ ᠡᠨᠡ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠦᠬᠡ‍ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠢ ᠳᠤᠳᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠭᠡᠯᠡᠵᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠳᠠᠳᠠᠨ ᠤ ᠳᠡᠦᠭᠡ ᠶᠢ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠦᠪᠡᠷ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠭᠦᠷᠤᠨ ᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠯᠳᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠥᠭᠡᠳᠡᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠭᠢᠯᠢ ᠭᠢᠵᠠᠭᠠᠷ ᠢ ᠰᠠᠭᠢᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠰᠠᠭᠢᠭᠤᠯ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠤᠳ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠰᠦᠪᠡᠯᠠᠨ ᠥᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠳ ᠬᠠᠳᠤᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠦᠰᠤ ᠭᠡᠰᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠡᠴᠠ ᠮᠦᠷᠠᠨ ᠢ ᠭᠠᠳᠤᠯᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠶ ᠳᠠᠠᠳᠠ ᠪᠠᠨ ᠦᠯᠠᠳᠠᠵᠤ ᠬᠤᠴᠤᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠳᠡᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠯᠠᠯ ᠶᠢᠡᠷ ᠪᠠᠷᠤᠭᠳᠠᠢ ᠴᠤ ᠡᠷᠳᠡᠨ ᠤ ᠡᠪᠦᠭᠡᠳ ᠤᠨ ᠣᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯ ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠳᠤᠷᠠᠳᠴᠤ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠬᠦᠬᠡ‍ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠣᠷᠴᠢᠮ ᠤᠨ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠢ ᠭᠦᠳᠡᠩ ᠳᠠᠢ᠌ᠰᠢ ᠳᠤ ᠬᠤᠪᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠠᠵᠤ ᠦᠭ‍ᠭᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠭᠡᠭᠦ ᠪᠣᠶᠤ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠬᠣᠢ᠌ᠴᠢᠰ ᠬᠦᠬᠡ‍ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠲᠦᠪᠡᠳ ᠤᠨ ᠥᠡᠳᠦᠷᠯᠢᠭ᠌ ᠢ ᠡᠵᠡᠯᠡᠨ ᠨᠤᠶᠠᠷᠬᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠲᠡᠶ ᠬᠤᠯᠪᠤᠨ ᠳᠤᠭᠠᠴᠠᠯᠠᠵᠤ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠶᠤᠮ᠃ ᠡᠨᠡ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠳᠡᠦᠭᠡ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠲᠤ ᠳᠤᠳᠤᠷᠬᠠᠢ ᠪᠢᠴᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠬᠤᠷ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠩᠭᠦᠢ ᠶᠠᠷᠢᠬᠤ ᠶᠢ ᠳᠠᠪᠴᠢᠪᠠ᠃

ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠣᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠴᠢ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠪᠠ ᠳᠡᠭᠡᠳᠤ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠳᠤᠬᠠᠢ ᠳᠤ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠡᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠰᠠᠯᠤᠭᠠᠤᠨ ᠣᠨ ᠣᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠴᠤ 《ᠳᠠᠳᠠ ᠪᠢᠳᠠᠨ ᠢ ᠠᠪᠣᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠣᠳᠤ ᠴᠤ ᠬᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ》 ᠭᠡᠵᠤ ᠳᠤᠰᠬᠠᠢ ᠰᠤᠷᠪᠣᠯᠵᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠣᠴᠢᠵᠤ ᠣᠢ᠌ᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠵᠣᠢ᠌ᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠭᠦᠳᠡᠯᠭᠡᠮ᠎ᠡ ᠳᠠᠢ᠌ᠯᠪᠣᠷᠢᠯᠠᠵᠤ ᠭᠡᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ᠃ ᠬᠠᠷᠠᠮᠰᠠᠯᠳᠠᠢ ᠨᠢ ᠳᠡᠭᠡᠳᠤ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠨᠠᠷᠠᠢ᠌ᠳᠤᠯ ᠤᠨ ᠳᠤᠬᠠᠢ ᠳᠤ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠬᠤᠳᠬᠤᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠵᠤ 《ᠳᠡᠭᠡᠳᠤ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ》᠂ 《ᠳᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ》᠂ 《ᠴᠠᠰᠤᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ》᠂ 《ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ》 ᠭᠡᠮᠡᠨ ᠬᠦᠬᠡ‍ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠲᠤ ᠣᠯᠠᠨ ᠠᠷᠪᠢᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠶᠠᠰᠤᠳᠠᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠪᠠᠢ᠌ᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠳᠦᠰᠦᠭᠡᠯᠡᠨ ᠣᠢ᠌ᠯᠠᠭᠠᠵᠤ ᠢᠩᠭᠢᠵᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠍ᠳᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ᠃ ᠨᠠᠳᠠ ᠶᠢ ᠴᠤ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠰᠤᠨᠢᠨ ᠤ ᠰᠤᠷᠪᠣᠯᠵᠢᠯᠠᠭᠴᠢ ᠶᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠠᠪᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠰᠤᠷᠪᠣᠯᠵᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠭᠢᠨ ᠳᠤ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠣᠢ᠌ᠯᠭᠠᠯᠳᠠ ᠪᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ 《ᠦᠪᠣᠷ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠬᠡ‍ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠠᠢ᠌ᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠤ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠪᠣᠶᠤ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ》 ᠭᠡᠮᠡᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠬᠤᠵᠢᠮ ᠨᠢ ᠰᠤᠨᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠮᠠᠨᠢ ᠨᠡᠢ᠌ᠳᠡᠯᠡᠭ᠍ᠳᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠠᠳᠠᠭᠤ ᠪᠣᠷᠤᠭᠤ ᠵᠣᠢ᠌ᠯ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠶᠢᠡᠨ ᠳᠠᠷᠠ ᠰᠤᠷᠪᠣᠯᠵᠢᠯᠠᠭᠴᠢ ᠮᠠᠳᠠᠷᠠᠵᠤ ᠣᠢ᠌ᠯᠠᠭᠠᠭᠠᠤᠨ ᠨᠠᠳᠠ ᠡᠴᠠ ᠠᠭᠤᠴᠢᠯᠠᠯ ᠭᠦᠯᠢᠶᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠨ ᠣᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ᠂ ᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠡ᠊ᠨᠳᠡ ᠮᠦᠨ ᠯᠠ ᠣᠠᠴᠤᠭᠣᠢ᠌ᠯᠠᠨ ᠳᠤᠷᠠᠳᠬᠤ ᠶᠢ ᠭᠦᠰᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠣᠴᠢᠷ ᠨᠢ ᠣᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠤ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠨᠢ ᠳᠦᠷᠪᠠᠨ ᠤᠢ᠌ᠷᠠᠤᠨ ᠤᠨ ᠴᠢᠭᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠳᠦᠷᠦᠭᠦᠤ ᠭᠦᠦᠰᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠤᠱᠤᠳ ᠠᠢ᠌ᠮᠠᠭ ᠶᠢᠡᠷ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠬᠤᠱᠤᠳ ᠨᠤᠶᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠡᠴᠠ ᠬᠣᠢ᠌ᠰᠢᠭᠢ ᠬᠦᠬᠡ‍ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠲᠦᠪᠡᠳ ᠤᠨ ᠥᠡᠳᠦᠷᠯᠢᠭ᠌ ᠲᠤ ᠨᠤᠳᠤᠭᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠪᠦᠭᠦ ᠣᠭᠰᠠᠭ᠎ᠠ ᠤᠳ ᠢ ᠶᠡᠷᠦᠩᠭᠡᠢ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠬᠠᠮᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠭᠡᠯᠡᠭᠦ ᠶᠤᠰᠤᠳᠠᠢ ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠢ ᠬᠤᠪᠢᠨ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠨ ᠦᠵᠡᠵᠤ ᠪᠣᠢ᠃ ᠳᠦᠷᠪᠠᠨ ᠤᠢ᠌ᠷᠠᠤᠨ ᠤᠨ ᠬᠤᠯᠪᠣᠭᠠᠳᠤ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ 1637 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠬᠦᠬᠡ‍ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠲᠤ ᠣᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠ ᠬᠤᠱᠤᠳ ᠠᠢ᠌ᠮᠠᠭ ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯᠯᠡᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳ ᠳᠤᠰᠬᠠᠢ ᠳᠦᠷᠤ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠳᠤᠰᠠᠭᠠᠷ ᠳᠤᠭᠳᠠᠨᠢᠯ ᠢ ᠪᠠᠶᠡᠯᠡᠭᠦᠯᠤᠨ᠂ ᠤᠢ᠌ᠷᠠᠤᠨ ᠪᠦᠷ ᠴᠠᠭᠠᠰᠢᠯᠠᠨ ᠨᠠᠢ᠌ᠳᠠ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠳᠡᠦᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠮᠠᠰᠢ ᠶᠡᠭᠡ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠨᠥᠯᠦᠭᠡ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠤ ᠪᠢᠯᠠ᠃

《ᠳᠡᠭᠡᠳᠤ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ》 ᠊ᠤᠨ ᠨᠠᠷᠠᠢ᠌ᠳᠤᠯ ᠤᠨ ᠳᠤᠬᠠᠢ ᠳᠤ ᠡᠨᠡ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠪᠣᠶᠤ ᠡᠭᠦᠨ ᠡᠴᠠ ᠬᠣᠢ᠌ᠰᠢᠭᠢ ᠬᠦᠬᠡ‍ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠲᠦᠪᠡᠳ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠨ ᠣᠷᠤᠰᠢᠬᠤ ᠪᠦᠭᠦ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠢ ᠶᠡᠷᠦᠩᠭᠡᠢ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠨᠠᠷᠠᠢ᠌ᠳᠤᠵᠤ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠲᠡᠶ ᠬᠤᠳᠬᠤᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠵᠤ ᠦᠯᠦ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠣᠴᠢᠷ ᠨᠢ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ᠂ ᠳᠡᠭᠡᠳᠤ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠲᠡᠶ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠳᠡᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠳᠠ ᠬᠤᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ᠂ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦ ᠰᠢᠵᠢᠮ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠠ ᠭᠡᠭᠦ ᠳᠤ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠨ ᠡᠰᠡᠭᠦ ᠨᠢ ᠳᠤᠳᠤᠷᠬᠠᠢ ᠦᠭᠡᠶ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠨ ᠣᠳᠤ ᠴᠤ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠳᠤᠰᠬᠠᠢ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠠᠨ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠣᠤᠠᠬ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠠᠰ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠠᠨ ᠤ ᠭᠦᠷᠢᠶᠡᠨ ᠳᠤ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠳᠠᠭ ᠳᠤᠯᠠ ᠵᠠᠪᠠᠯ ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠷ ᠣᠢ᠌ᠯᠭᠠᠬᠤ ᠶᠤᠰᠤᠳᠠᠢ᠃ ᠳᠠᠷᠠ ᠴᠤ ᠪᠢᠳᠡᠭᠡᠢ ᠭᠡᠯᠡ᠂ ᠬᠤᠱᠤᠳ ᠬᠠᠭᠠᠠᠳᠤ ᠨᠤᠶᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠭᠡᠭᠡᠨ ᠭᠦᠦᠰᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠪᠣᠶᠤ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠬᠣᠢ᠌ᠴᠢᠰ ᠬᠦᠬᠡ‍ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠲᠦᠪᠡᠳ ᠢ 77 ᠵᠢᠯ ᠳᠤᠭᠤᠷᠭᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠬᠤᠮᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠵᠠᠭᠢᠷᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤᠢ᠌ᠷᠠᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠳᠤᠰᠬᠠᠢ ᠬᠤᠪᠢ ᠪᠠᠷ ᠲᠦᠪᠡᠳ ᠤᠨ ᠳᠦᠷᠤ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠳᠤ ᠭᠤᠪᠢᠰᠢ ᠦᠭᠡᠶ ᠭᠠᠪᠢᠶ᠎ᠠ ᠵᠢᠳᠭᠦᠯ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠭᠡᠭᠡᠨ ᠭᠦᠦᠰᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠪᠣᠭᠳᠠᠳᠠ 《ᠪᠠᠠᠴᠢᠨ‍᠊ᠠᠷᠳᠠᠨᠢ》 ᠶ᠋ᠢ ᠣᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠷᠢ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠨ ᠳᠤ ᠡᠷᠭᠦᠨ ᠭᠠᠷᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠭᠠᠪᠢᠶ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ᠃ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠠᠯᠳᠠᠷ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠡᠨᠡᠭᠦᠭᠡᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠵᠤᠭᠰᠤᠬᠤ ᠪᠢᠰᠢ᠂ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠳᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯᠯᠡᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠤᠢ᠌ᠷᠠᠤᠨ ᠣᠳᠤᠮ ᠤᠨ ᠭᠦᠮᠦᠰ ᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠡᠴᠠ ᠨᠢ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠪᠦᠷ ᠴᠢᠨᠠᠭᠰᠢᠯᠠᠨ ᠳᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠨᠠᠢ᠌ᠳᠠ ᠳᠤ ᠮᠡᠳᠡᠷᠡᠭ᠍ᠳᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠳᠤᠮᠤ ᠳᠤᠮᠤ ᠡᠷᠳᠡᠮᠳᠡᠨ ᠭᠠᠷᠴᠤ᠂ ᠲᠦᠪᠡᠳ ᠤᠨ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠥᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠯᠳᠡ ᠳᠤ ᠭᠠᠷᠮᠠᠭᠠᠢ᠌ᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠨ ᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠳᠡᠭᠡᠳᠤ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠶᠡᠭᠡ ᠪᠣᠭᠳᠠᠳᠠ ᠽᠦᠩᠺᠠᠸ᠎ᠠ᠂ ᠬᠤᠱᠤᠳ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠡᠷᠳᠡᠮᠳᠡᠨ ᠽᠠᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠠᠳᠢᠳᠠ᠂ ᠶᠡᠭᠡ ᠡᠷᠳᠡᠮᠳᠡᠨ ᠰᠦᠮᠪᠠ ᠬᠠᠮᠪᠣ ᠢᠰᠢᠪᠠᠯᠵᠤᠤᠷ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠳᠡᠦᠭᠡᠨ ᠭᠦᠮᠦᠰ ᠤᠳ ᠢ ᠳᠤᠷᠠᠳᠴᠤ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠡᠳᠡᠨ ᠤ ᠨᠥᠯᠦᠭᠡ ᠪᠠᠷ ᠳᠡᠭᠡᠳᠤ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠢ ᠳᠡᠦᠭᠡ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠡᠴᠠ ᠣᠯᠵᠤ ᠥᠵᠡᠭᠦ ᠪᠣᠶᠤ ᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠤ ᠴᠤ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠶᠤᠮ᠃ ᠪᠣᠰᠤᠳ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠮᠠᠨᠢ ᠴᠤ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠳᠡᠦᠭᠡ ᠪᠠᠨ ᠣᠢ᠌ᠯᠠᠭᠠᠵᠤ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠳ ᠢᠷᠠᠪᠠᠯ ᠦᠪᠣᠷ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠬᠡ‍ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠠᠢ᠌ᠮᠠᠭ ᠭᠡᠵᠤ ᠳᠦᠰᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠦ ᠪᠠᠷ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠨᠢ ᠳ᠋ᠠ᠃


     ᠴᠠᠢ᠌ᠳᠠᠮ ᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠦᠪᠡᠷ ᠢ ᠪᠠᠨ 《ᠳᠡᠭᠡᠳᠤ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ》 ᠭᠡᠮᠡᠨ ᠳᠠᠭᠤᠳᠠᠬᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠤᠨ ᠳᠤᠬᠠᠢ ᠭᠡᠯᠡᠭᠦ ᠵᠦᠪᠯᠠᠮᠵᠢ


ᠦᠪᠣᠷ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠪᠣᠯ ᠳᠡᠭᠡᠳᠤ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠳᠡᠦᠭᠡ ᠶᠢ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠢᠯᠡᠭᠦᠤ ᠣᠢ᠌ᠯᠠᠭᠠᠵᠤ ᠮᠡᠳᠡᠳᠡᠭ᠌᠂ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠭᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠨᠢᠯᠬ᠎ᠠ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠨ ᠥᠯᠦᠭᠡᠢ᠌ᠳᠡᠵᠤ ᠠᠪᠬᠤ ᠮᠠᠳᠤ ᠭᠦᠴᠤᠨ ᠵᠢᠳᠭᠦᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠠᠴᠢᠯᠠᠯᠳᠤ ᠠᠬᠠᠨ ᠳᠡᠭᠦᠰ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠳᠠᠨ ᠰᠠᠳᠤᠨ ᠮᠠᠨᠢ ᠪᠢᠯᠠ᠃ ᠳᠡᠭᠡᠭᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠰᠠᠨᠠᠮᠰᠠᠷ ᠦᠭᠡᠶ ᠵᠢᠵᠢᠭ᠍‍ᠬᠡᠨ ᠣᠢ᠌ᠯᠠ ᠶᠠᠪᠣᠳᠠᠯ ᠡᠴᠠ ᠪᠣᠯᠵᠤ᠂ ᠪᠢᠳᠠᠨ ᠢ ᠪᠠᠯᠠᠷᠬᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠣᠶᠤ ᠳᠡᠦᠭᠡ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠭᠢ ᠠᠠᠳᠠᠭᠤᠷᠠᠯ ᠢ ᠪᠣᠢ ᠪᠣᠯᠭᠠᠬᠤ ᠮᠠᠭᠠᠤᠨ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠡᠭᠦᠳᠤᠨ ᠡᠴᠠ ᠪᠣᠳᠤᠯᠭᠢᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠵᠢᠵᠢᠭ᠌ ᠰᠡᠵᠢᠭ᠌ ᠠᠠᠳᠠᠭᠤ ᠪᠣᠷᠤᠭᠤ ᠣᠢ᠌ᠯᠠᠭᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢ ᠨᠥᠭᠦᠨ ᠵᠠᠯᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠯᠠᠳᠠ ᠡ᠊ᠨᠳᠡ ᠡᠢ᠌ᠮᠤ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠣᠴᠢᠷ ᠢ ᠳᠤᠷᠠᠳᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠦ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠢᠯᠠ᠃

ᠲ᠋ᠡᠭᠡᠳᠤ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠢᠷᠠᠭᠤ ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭ ᠤᠨ ᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠣᠷᠤ ᠬᠠᠷᠴᠠᠭᠠᠢ ᠭᠡᠮᠡᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠮᠡᠳᠡᠷᠡᠭ᠍ᠳᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠴᠢ ᠠᠬ᠎ᠠ ᠭᠦᠭᠡᠰᠢᠯᠢ ᠭᠤᠸᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠥᠭᠡ᠂ ᠦᠪᠣᠷ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠠᠷᠠᠳᠤ ᠠᠶ᠎ᠠ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠰᠠᠴᠠᠠᠴᠤᠭᠳᠤ ᠭᠤᠸᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠶ᠎ᠠ᠂ ᠦᠪᠣᠷ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠠᠪᠢᠶᠠᠰᠳᠤ ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠨ ᠤ ᠳᠠᠭᠤᠤ 《ᠳᠡᠭᠡᠳᠤ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ》 ᠭᠡᠮᠡᠭᠦ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠡᠭᠢᠯᠡᠯ ᠳᠤ 《ᠴᠠᠢ᠌ᠳᠠᠮ ᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠦᠪᠡᠷ ᠢ ᠪᠠᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠤ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠭᠡᠵᠤ ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠁》 ᠭᠡᠵᠤ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠣᠷᠠᠯᠢᠭᠴᠢᠨ ᠤ ᠭᠡᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠥᠭᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ᠂ ᠬᠠᠷᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠳᠤᠩ ᠵᠢᠭᠠᠬᠠᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠤᠮ ᠰᠢᠭ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠪᠦᠭᠦᠢᠯᠡ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠠᠨ ᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠭᠳᠠᠵᠤ᠂ ᠳᠠᠷᠠ ᠴᠠᠭᠠᠰᠢᠯᠠᠨ ᠡᠨᠡ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠡᠴᠠ ᠳᠡᠭᠡᠳᠤ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠢ ᠮᠦᠨ ᠠᠷᠰᠠᠷ ᠣᠢ᠌ᠯᠠᠭᠠᠵᠤ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠣᠤᠠᠬ᠎ᠠ ᠡᠴᠠ ᠣᠷᠠᠯᠢᠭᠴᠢᠨ ᠤ ᠮᠠᠨᠢ ᠡᠨᠡ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠰᠢᠩᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠬᠠᠩᠭᠢᠨᠠᠮ᠎ᠠ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠᠢ ᠶᠢ ᠡᠨᠡ ᠡᠳᠦᠷ ᠳᠡᠭᠡᠳᠤ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠪᠠᠠᠳᠢ ᠦᠨᠡᠯᠠᠨ ᠭᠡᠯᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠭᠦ ᠪᠠᠷ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠮᠢᠨᠢ ᠮᠦᠨ ᠭᠦᠡᠳᠤ ᠯᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ᠃ ᠭᠡᠭᠦ ᠳᠤ ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠬᠤ ᠪᠣᠢ ᠣᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠨᠢ ᠪᠠᠰᠠᠴᠤ ᠮᠠᠰᠢ ᠭᠢᠨᠠᠭᠤᠷ ᠪᠣᠯᠭᠤᠮᠵᠢᠳᠠᠢ ᠬᠠᠠᠳᠤᠬᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠭᠡᠯᠡᠭᠦ ᠥᠭᠡ ᠪᠠᠨ ᠭᠦᠷᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠭᠡᠳᠦᠡᠳᠡ ᠭᠢᠨᠠᠵᠤ ᠭᠡᠯᠡᠭᠦ ᠣᠶᠤᠨ ᠤ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠡᠭᠦᠷᠳᠡᠭ᠌ ᠭᠦᠡᠳᠦᠷᠡᠯ ᠶᠡᠭᠡᠳᠡᠢ ᠠᠵᠢᠯ ᠪᠣᠯᠬᠤᠷ ᠵᠢᠭᠠᠬᠠᠨ ᠭᠢᠨᠠᠭᠤᠷ ᠬᠠᠠᠳᠤᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠣᠯ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠌ ᠲᠤ ᠣᠷᠤᠨ ᠭᠦᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠬᠤᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠳᠡᠦᠭᠡ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠠᠠᠳᠠᠭᠤ ᠪᠣᠷᠤᠭᠤ ᠣᠢ᠌ᠯᠭᠠᠯᠳᠠ ᠣᠯᠭᠤᠵᠤ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠳᠤᠯᠠ ᠳᠠᠨ ᠢ ᠵᠢᠮᠡᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠢᠰᠢ᠂ ᠡ᠊ᠨᠳᠡ ᠵᠥᠪᠭᠡᠨ ᠵᠢᠱᠢᠶ᠎ᠠ ᠭᠡᠯᠪᠠᠷᠢ ᠪᠠᠷ ᠳᠤᠷᠠᠳᠬᠤ ᠶᠢ ᠯᠠ ᠣᠠᠴᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃

《ᠴᠠᠢ᠌ᠳᠠᠮ ᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠦᠪᠡᠷ ᠢ ᠪᠠᠨ 〈ᠳᠡᠭᠡᠳᠤ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ〉 ᠭᠡᠮᠡᠨ ᠳᠠᠭᠤᠳᠠᠬᠤ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ》 ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠨᠢ ᠮᠠᠰᠢ ᠪᠣᠷᠤᠭᠤ ᠣᠢ᠌ᠯᠠᠭᠠᠯᠳᠠ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠳᠤᠰ ᠠᠪᠢᠶᠠᠯᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠨᠢ ᠭᠡᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠥᠭᠡ ᠶᠢ ᠪᠣᠷᠤᠭᠤᠯᠠᠨ᠂ ᠣᠷᠠᠯᠢᠭᠴᠢᠨ ᠳᠤ ᠬᠠᠠᠳᠤᠵᠤ ᠭᠡᠯᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠪᠢᠰᠢ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠨ ᠣᠷᠠᠯᠢᠭᠴᠢᠨ ᠤ ᠳᠡᠦᠭᠡ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠢ ᠣᠢ᠌ᠯᠠᠭᠠᠬᠤ ᠭᠢᠷᠢ ᠭᠡᠮ ᠢ ᠨᠢ ᠮᠠᠭᠤᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠴᠤ ᠪᠣᠰᠤ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠣᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠬᠠᠯᠠ ᠬᠠᠳᠠᠭᠤ᠂ ᠥᠭᠡ ᠣᠢ᠌ᠯᠠᠳᠤᠯ ᠪᠦᠭᠦᠨ ᠤ ᠡᠮᠤᠨ᠎ᠡ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠡᠭᠦᠷᠭᠡ ᠭᠦᠯᠢᠶᠡᠭᠡᠳ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠠᠴᠢᠶᠠᠯᠠᠯ ᠢ ᠦᠷᠤᠪᠳᠠᠵᠤ᠂ ᠪᠠᠰᠠ ᠡᠷᠭᠢᠮ ᠠᠪᠢᠶᠠᠯᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢ ᠪᠣᠷᠤᠭᠤᠯᠠᠬᠤ ᠡᠴᠠ ᠨᠠᠩ ᠢᠯᠡᠭᠦᠤ ᠣᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠭᠦᠮᠦᠰ ᠤᠳ ᠲᠤ ᠬᠠᠠᠳᠤᠵᠤ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠨ ᠰᠠᠨᠠᠯ ᠪᠣᠳᠤᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠩᠭ᠋ᠤ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠳᠡᠢ ᠰᠤᠯᠢᠯᠴᠠᠵᠤ᠂ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠳᠡᠦᠭᠡ ᠪᠠᠨ ᠭᠦᠡᠳᠦᠯᠡᠵᠤ ᠬᠣᠢ᠌ᠴᠢ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳᠦᠢ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠬᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠍ᠳᠡᠢ ᠶᠤᠮ ᠪᠣᠯᠪᠠᠤ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠢ ᠰᠠᠨᠠᠯ ᠪᠣᠯᠭᠠᠬᠤ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠪᠢᠯᠠ᠃


     ᠳᠡᠭᠡᠳᠤ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ 《ᠳᠡᠭᠡᠳᠤ》 ᠪᠣᠶᠤ 《ᠳᠡᠭᠡᠳᠤ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ》 ᠭᠡᠮᠡᠨ ᠨᠡᠷᠡᠰᠢᠭ᠍ᠳᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠯᠠᠯ ᠤᠳ


ᠳᠡᠭᠡᠳᠤ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠬᠠᠢ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠢᠩᠭᠢᠵᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠣᠢ 《ᠳᠡᠭᠡᠳᠤ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠬᠠᠢ ᠳᠤᠪᠴᠢ ᠳᠤᠷᠠᠳᠪᠠᠯ᠂ ᠳᠡᠭᠡᠳᠤ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠨᠢ ᠳᠡᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤᠨ᠎ᠠ᠂ 1235 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠥᠭᠡᠳᠡᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠭᠦᠳᠡᠩ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠬᠦᠬᠡ‍ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠣᠷᠴᠢᠮ ᠢ ᠬᠤᠪᠢ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠦᠭ‍ᠭᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠭᠡᠭᠦ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ ᠡᠴᠠ ᠡᠭᠢᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ᠂ ᠡᠪᠠᠷ ᠳᠠᠢ᠌ᠰᠢ᠂ ᠪᠦᠷᠭᠦ ᠳᠠᠢ᠌ᠰᠢ᠂ ᠲᠦᠮᠡᠳ ᠤᠨ ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ᠂ ᠮᠥᠩᠭᠡᠴᠤᠭᠳᠤ ᠳᠠᠢ᠌ᠰᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠳᠡᠦᠭᠡᠳᠤ ᠭᠦᠮᠦᠰ ᠤᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠰᠢᠯ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠲᠡᠶ ᠬᠤᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠬᠤ ᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠣᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠬᠦᠬᠡ‍ᠨᠠᠭᠤᠷ᠂ ᠴᠢᠩ ᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠴᠢᠮ ᠢ ᠵᠢᠭᠠᠵᠤ ᠪᠣᠢ᠃ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠣᠴᠢᠷ ᠨᠢ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠩᠭ᠋ᠤᠢ ᠬᠤᠵᠢᠭᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠯᠳᠠᠢ᠃ ᠡᠷᠳᠡᠨ ᠡᠴᠠ ᠢᠨᠠᠭᠰᠢ᠂ ᠳᠠᠠᠳᠠᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠨᠢ ᠬᠦᠬᠡ‍ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠲᠦᠪᠡᠳ ᠤᠨ ᠥᠡᠳᠦᠷᠯᠢᠭ᠌ ᠭᠡᠭᠦ ᠥᠡᠳᠦᠷᠯᠢᠭ᠌ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠤᠳᠤᠭᠯᠠᠬᠤ ᠣᠴᠢᠷ᠂ ᠪᠠᠢ᠌ᠴᠠ ᠶᠢᠨ ᠥᠡᠳᠦᠷᠯᠢᠭ᠌ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠯ ᠶᠢᠡᠷ ᠦᠪᠡᠷᠰᠠᠤᠨ ᠢ ᠪᠠᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠤ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠭᠦᠮᠦᠰ ᠭᠡᠮᠡᠨ ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠠᠵᠤᠭᠤ᠃ ᠳᠡᠭᠡᠳᠤ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠨᠢ ᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠬᠤᠪᠢᠯᠪᠣᠷᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠠᠢ》 ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃ ᠶᠠᠭ ᠡᠨᠡ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠭᠡᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠥᠭᠡ ᠶᠢ ᠣᠨᠤᠪᠴᠢᠳᠠᠢ ᠭᠡᠵᠤ ᠭᠡᠯᠡᠭᠦ ᠳᠤ ᠪᠠᠷᠢᠮᠳᠠ ᠨᠤᠳᠠᠯᠠᠯᠳᠠ ᠭᠦᠢᠴᠡᠳ ᠪᠢᠰᠢ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠨ ᠪᠢᠳᠠ ᠦᠪᠡᠷᠰᠠᠤᠨ ᠢ ᠪᠠᠨ ᠪᠣᠰᠤ᠂ ᠦᠷᠦᠭᠡᠯ ᠪᠣᠰᠤᠳ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠭᠦᠮᠦᠰ ᠪᠢᠳᠠᠨ ᠢ ᠢᠩᠭᠢᠵᠤ ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠬᠤᠷ 《ᠳᠡᠭᠡᠳᠤ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ》 ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠨᠠᠷᠠᠢ᠌ᠳᠤᠯ ᠤᠨ ᠳᠤᠬᠠᠢ ᠳᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠭᠢ ᠭᠡᠳᠤᠨ ᠵᠤᠷᠪᠣᠰ ᠢ ᠰᠠᠨᠠᠯ ᠪᠣᠯᠭᠠᠶ᠎ᠠ᠃

《ᠳᠡᠭᠡᠳᠤ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ》 ᠊ᠤᠨ ᠳᠤᠬᠠᠢ ᠳᠤ 17 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠬᠤᠱᠤᠳ ᠬᠠᠭᠠᠠᠳᠤ ᠨᠤᠶᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ᠂ 18 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠬᠦᠬᠡ‍ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠮᠠᠠᠵᠤ ᠴᠢᠩ ᠤᠨ ᠨᠤᠶᠠᠷᠬᠠᠯ ᠳᠤ ᠪᠦᠷᠢᠮᠦᠰᠤᠨ ᠣᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠭᠢ ᠦᠶ᠎ᠡ᠂ 20 ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠡᠭᠢᠨ ᠤ ᠬᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠰᠦᠷᠭᠡᠤ ᠣᠷᠤᠰᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠭᠡᠮᠡᠨ ᠳᠡᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠱᠠᠳᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠲᠡᠶ ᠬᠤᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠭᠡᠯᠡᠭᠦ ᠶᠤᠰᠤᠳᠠᠢ ᠭᠡᠵᠤ ᠦᠵᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠣᠴᠢᠷ ᠨᠢ 《ᠳᠡᠭᠡᠳᠤ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ》 ᠭᠡᠮᠡᠭᠦ ᠨᠠᠷᠠᠢ᠌ᠳᠤᠯ ᠤᠨ ᠡᠭᠡ ᠡᠭᠦᠰᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢ ᠶᠡᠭᠡᠩᠭᠢ ᠡᠷᠳᠡᠮᠳᠡᠳ ᠡᠨᠡ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠲᠡᠶ ᠬᠤᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠶᠠᠷᠢᠳᠠᠭ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠳᠤᠰ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠦᠨᠦ ᠶᠢᠨ 《ᠳᠡᠭᠡᠳᠤ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ》 ᠊ᠤᠨ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠳᠡᠦᠭᠡᠨ ᠰᠠᠳᠤᠪ ᠤᠳ ᠤᠨ ᠡᠭᠢᠯᠡᠯ ᠮᠦᠨ ᠪᠣᠯᠬᠤᠷ ᠢᠩᠭᠢᠵᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭᠦ ᠨᠢ ᠳᠡᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠨᠡᠨ ᠤ ᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡ ᠬᠠᠩᠭ᠋ᠠᠵᠤ᠂ ᠪᠠᠷᠢᠮᠳᠠ ᠡᠰᠢᠯᠡᠯ ᠲᠡᠶ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠪᠣᠢ᠃ ᠳᠤᠬᠠᠢ᠌ᠯᠠᠪᠠᠯ 17 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠᠴᠢ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠪᠠᠷ ᠤᠢ᠌ᠷᠠᠤᠨ ᠤᠨ ᠬᠤᠱᠤᠳ ᠠᠢ᠌ᠮᠠᠭ ᠬᠠᠭᠠᠠᠳᠤ ᠨᠤᠶᠠᠯᠠᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠬᠦᠬᠡ‍ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠲᠦᠪᠡᠳ ᠤᠨ ᠥᠡᠳᠦᠷᠯᠢᠭ᠌ ᠲᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠤᠯᠵᠤ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠢ ᠠᠪᠣᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠣᠯᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠱᠠᠰᠢᠠᠳᠠᠨ ᠵᠢᠴᠢ ᠴᠤᠭᠳᠤ ᠬᠠᠨ ᠢ ᠳᠠᠷᠤᠭᠰᠠᠨ 18 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠡᠭᠢᠨ ᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠬᠦᠬᠡ‍ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠮᠠᠠᠵᠤ ᠴᠢᠩ ᠤᠨ ᠨᠤᠶᠠᠷᠬᠠᠯ ᠳᠤ ᠪᠦᠷᠢᠮᠦᠰᠤᠨ ᠣᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠶᠤ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷᠤᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠪᠣᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠢᠳᠡᠭᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠭ᠍ᠳᠡᠨ ᠬᠠᠭᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ 20 ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠡᠭᠢᠨ ᠳᠤ ᠬᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠰᠦᠷᠭᠡᠤ ᠣᠷᠤᠰᠬᠠᠯ ᠪᠣᠶᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠭᠡᠯᠮᠡᠭ᠍ᠳᠡᠯ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠢᠷᠠᠵᠤ ᠨᠠᠯᠢᠶᠠᠤᠨ ᠭᠡᠮᠵᠢᠶᠡᠨ ᠤ ᠯᠠᠮ᠎ᠠ ᠨᠡᠷ ᠠᠪᠠᠭᠠᠢ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠲᠡᠶ ᠪᠠᠨ 《ᠳᠡᠭᠡᠳᠤ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ》 ᠊ᠤᠨ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠲᠤ ᠣᠷᠭᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠠᠪᠣᠳᠠᠯ ᠨᠢ ᠪᠦᠷ ᠯᠠ ᠦᠨᠦ ᠶᠢᠨ 《ᠳᠡᠭᠡᠳᠤ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ》 ᠊ᠤᠨ ᠠᠮᠤ ᠪᠦᠯᠤ ᠶᠢ ᠪᠦᠷᠢᠳᠭᠡᠭᠦ ᠪᠣᠶᠤ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠣᠷᠤᠨ ᠤ ᠵᠠᠭᠠᠭ ᠭᠢᠵᠠᠭᠠᠷ ᠢ ᠳᠤᠭᠳᠠᠭᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠪᠠᠷᠢᠮᠳᠠ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠮᠠᠠᠳᠤᠨ ᠭᠦᠴᠦᠷᠭᠡᠭ᠍ᠵᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ 13 ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠳᠤ ᠲᠦᠪᠡᠳ ᠤᠨ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠠᠢ᠌ᠮᠠᠭ ᠤᠳ ᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠯᠳᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠪᠠ ᠾᠥᠩᠨᠦ ᠭᠦᠷᠤᠨ ᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠪᠣᠯ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠣᠯᠠ ᠮᠦᠷ ᠢ ᠬᠦᠬᠡ‍ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠲᠦᠪᠡᠳ ᠤᠨ ᠥᠡᠳᠦᠷᠯᠢᠭ᠌ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠡᠴᠠ ᠣᠯᠵᠤ ᠥᠵᠡᠭᠦ᠂ ᠰᠤᠳᠤᠯᠬᠤ ᠰᠢᠡᠵᠢᠯᠡᠭᠦ ᠪᠣᠯᠤᠮᠵᠢ ᠶᠢ ᠪᠢᠳᠠᠨ ᠳᠤ ᠣᠯᠭᠤᠬᠤ ᠪᠠᠷᠢᠮᠳᠠ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠵᠢᠩᠭᠢᠨᠢ ᠣᠤᠠᠬ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠳᠠᠷᠠ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠢ 《ᠳᠡᠭᠡᠳᠤ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ》 ᠊ᠤᠨ ᠡᠪᠦᠭᠡ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦᠰ ᠪᠣᠶᠤ ᠦᠨᠦ ᠶᠢᠨ 《ᠳᠡᠭᠡᠳᠤ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ》 ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠣᠤᠠᠬ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠡ᠊ᠨᠳᠡ ᠶᠠᠷᠢᠵᠤ ᠦᠯᠦ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠣᠢ᠌ᠯᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠶᠠᠭᠤᠨ ᠳᠤ ᠭᠡᠭᠦᠯᠡᠷ ᠳᠠᠳᠠᠨ ᠤ ᠡᠵᠡᠮᠰᠢᠯ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠪᠣᠶᠤ ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠳᠡᠦᠭᠡ ᠣᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠣᠨ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠤ ᠣᠳᠠᠭᠠᠨ ᠭᠦᠷᠳᠤᠨ ᠳᠤ ᠡᠯᠡᠭ᠍ᠳᠡᠨ ᠥᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠭ᠍ᠳᠡᠵᠤ 《ᠳᠡᠭᠡᠳᠤ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ》 ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠨᠠᠷᠠᠢ᠌ᠳᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠡᠴᠠ ᠠᠷᠠᠢ ᠬᠤᠯᠠᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠶᠤ 《ᠳᠡᠭᠡᠳᠤ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ》 ᠊ᠤᠨ ᠳᠡᠦᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠬᠤᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠤ ᠮᠠᠳᠠᠨ᠎ᠡ ᠭᠡᠮᠡᠨ ᠠᠶᠤᠮᠰᠢᠭ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠷ ᠳᠠᠭᠠᠮᠠᠭᠯᠠᠵᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠨᠢᠭᠤᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠢᠯᠠ᠃

《ᠳᠡᠭᠡᠳᠤ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ》 ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠨᠠᠷᠠᠢ᠌ᠳᠤᠯ ᠤᠨ ᠳᠤᠬᠠᠢ ᠳᠤ ᠠᠯᠳᠠ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠳ᠋ᠠᠰᠢᠴᠠᠯᠮ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 《ᠰᠸᠴᠤᠸᠠᠨ ᠤ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ》 ᠭᠡᠭᠦ ᠨᠤᠮ ᠳᠤ ᠡᠷᠳᠡᠨ ᠤ ᠲᠦᠪᠡᠳ ᠪᠠ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠳᠡᠦᠭᠡᠴᠢᠨ ᠳᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡ ᠳᠦᠭᠡᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠢᠯᠭᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠯᠠ ᠠᠷᠤ ᠦᠪᠣᠷ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠢ ᠨᠠᠮ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠭᠡᠵᠤ᠂ ᠲᠦᠪᠡᠳ ᠲᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠢ ᠨᠠᠮᠤᠭᠳᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠭᠡᠵᠤ᠂ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡᠳᠤ ᠣᠷᠤᠨ ᠤ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ (ᠭᠤᠤᠯᠳᠠᠭᠤ ᠰᠸᠴᠤᠸᠠᠨ ᠤ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ) ᠊ᠢ ᠳᠤᠤᠷᠠᠳᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠭᠡᠵᠤ᠂ ᠬᠦᠬᠡ‍ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠴᠠᠢ᠌ᠳᠠᠮ ᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠢ ᠳᠡᠭᠡᠳᠤ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠭᠡᠵᠡᠢ ᠭᠡᠮᠡᠨ ᠳᠤᠷᠠᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ ᠭᠡᠵᠤ ᠡᠷᠳᠡᠮᠳᠡᠨ ᠴᠡᠪᠰᠢᠭ᠌ ᠭᠤᠸᠠᠢ ᠳᠤᠳᠤᠷᠬᠠᠢ᠌ᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠳᠤᠰᠬᠠᠢ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠭᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠨᠠᠢ᠌ᠳᠠᠯᠠᠯ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠵᠥᠪᠭᠡᠨ ᠪᠦᠰᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠴᠠ ᠶᠢ ᠵᠢᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠳᠤᠳᠤᠳᠬᠠᠯ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠ ᠡᠴᠠ ᠪᠢᠰᠢ ᠶᠠᠮᠠᠷᠴᠤ ᠣᠯᠤᠰ ᠳᠦᠷᠤ᠂ ᠨᠡᠢ᠌ᠭᠡᠮ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠣᠤᠠᠬ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠠᠬᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠪᠢᠯᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠡᠷᠳᠡ ᠡᠳᠦᠷ ᠨᠤᠳᠠᠯᠠᠨ ᠥᠭᠦᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ ᠳᠤᠯᠠ ᠳᠠᠪᠳᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠡᠴᠠ ᠵᠠᠢ᠌ᠯᠠᠰᠭᠢᠵᠤ ᠨᠤᠷᠰᠢᠬᠤ ᠶᠢ ᠪᠣᠯᠢᠶ᠎ᠠ᠃

ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠦᠵᠡᠯᠳᠠ ᠣᠢ᠌ᠯᠭᠠᠯᠳᠠ ᠭᠡᠪᠠᠯ ᠳᠦᠷᠪᠠᠨ ᠤᠢ᠌ᠷᠠᠤᠨ ᠤᠨ ᠴᠢᠭᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠦᠬᠡ‍ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠲᠦᠪᠡᠳ ᠳ᠋ᠠᠭᠢ ᠬᠤᠱᠤᠳ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠣᠷᠳᠤᠨ ᠤ ᠨᠤᠶᠠᠯᠠᠯ ᠡᠴᠦᠰᠯᠡᠵᠤ᠂ ᠮᠠᠠᠵᠤ ᠴᠢᠩ ᠤᠨ ᠨᠤᠶᠠᠷᠬᠠᠯ ᠳᠤᠤᠷ᠎ᠠ ᠣᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠴᠠᠭ ᠡᠴᠠ ᠡᠭᠢᠯᠡᠵᠤ ᠡᠭᠦᠰᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤᠮᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠤᠯᠳᠠᠢ ᠭᠡᠮᠡᠭᠦ ᠮᠠᠭᠠᠳᠯᠠᠯ ᠪᠠᠰᠠ ᠨᠠᠯᠢᠶᠠᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ᠃ ᠣᠴᠢᠷ ᠨᠢ 《ᠰᠢ ᠬᠠᠢ (ᠭᠦᠭᠡ ᠨᠠᠭᠤᠷ) ᠪᠣᠶᠤ ᠬᠦᠬᠡ‍ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠬᠤᠱᠤᠳ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ》 ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠨᠠᠷᠠᠢ᠌ᠳᠤᠯ ᠨᠢ ᠣᠯᠤᠰ ᠳᠦᠷᠤ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠷᠢ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠠᠯᠳᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠳᠠᠭᠠᠯᠳᠤᠨ ᠠᠯᠭᠤᠷ ᠶᠢᠡᠷ ᠣᠰᠠᠳᠴᠤ᠂ ᠨᠤᠳᠤᠭᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠣᠷᠤᠨ ᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠷᠢᠯᠠᠯ ᠨᠢ ᠳᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠪᠦᠷ᠂ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠣᠤᠠᠬ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠲᠦᠪᠡᠳ ᠤᠳ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠪᠣᠰᠤᠳ ᠣᠷᠤᠨ ᠤ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠢᠯᠭᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠳᠠᠭᠤᠳᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠥᠵᠡᠭᠦ ᠪᠣᠯᠤᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠦᠨ ᠪᠣᠢ᠃

ᠨᠥᠭᠦᠭᠡ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠪᠣᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠨᠤᠮ ᠶᠡᠭᠡᠳᠡ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠨ ᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠦᠪ ᠭᠤᠯᠤᠮᠳᠠ ᠣᠷᠤᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠵᠤᠤ ᡀᠠᠰᠠ᠂ ᠭᠦᠮᠪᠦᠮ᠂ ᠱᠠᠴᠢᠩ᠂ ᠯᠠᠪᠠᠷᠤᠩ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠳᠤᠮᠤ ᠭᠡᠢ᠌ᠤᠨ ᠤᠳ ᠲᠡᠶ ᠰᠥᠰᠦᠭ᠌ ᠪᠢᠰᠢᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠤ ᠣᠷᠤᠨ ᠳᠤ ᠣᠷᠤᠰᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠶᠢᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷ ᠣᠤᠠᠬ᠎ᠠ ᠠᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠪᠣᠰᠤᠳ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠭᠦᠡᠳᠦᠳᠭᠡᠯ ᠳᠠᠭᠤᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠡᠴᠠ ᠢᠷᠠᠯᠳᠠ ᠲᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠤ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠶᠤᠮ ᠭᠡᠵᠤ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠡᠷᠳᠡᠮᠳᠡᠳ ᠪᠠᠰᠠ ᠥᠵᠡᠵᠡᠭᠡᠵᠤ ᠪᠣᠢ᠃ ᠳᠠᠭᠤᠳᠠᠬᠤ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠠᠪᠣ ᠡᠵᠢ ᠥᠭ᠍ᠴᠤ᠂ ᠳᠤᠷᠠᠰᠤᠭᠳᠠᠬᠤ ᠠᠯᠳᠠᠷ ᠢ ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠣᠯᠭᠤᠳᠠᠭ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ ᠥᠭᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ ᠪᠣᠯᠬᠤᠷ ᠳᠡᠭᠡᠳᠤ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ 《ᠳᠡᠭᠡᠳᠤ》 ᠶ᠋ᠢ ᠴᠤ ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠠᠬᠠᠨ ᠳᠡᠭᠦᠰ ᠮᠠᠨᠢ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠯᠠᠨ ᠣᠯᠭᠤᠵᠤ᠂ ᠳᠤᠷᠠᠰᠬᠠᠨ ᠠᠯᠳᠠᠷᠰᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠢ ᠡᠷᠭᠢᠮ ᠣᠩᠰᠢᠭᠴᠢᠳ ᠮᠠᠨᠢ ᠣᠢ᠌ᠯᠠᠭᠠᠨ ᠨᠤᠳᠠᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠬᠤ ᠡ᠃ ᠪᠢᠳᠠ ᠭᠡᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠥᠪᠠᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠣᠰᠤ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠪᠠᠬᠠᠷᠬᠠᠯ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠳᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠣᠴᠢᠷ ᠪᠢᠳᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠤ ᠪᠣᠯᠵᠤᠰᠢ ᠦᠭᠡᠶ᠂ ᠳᠡᠭᠡᠭᠦ ᠠᠯᠪᠠ ᠴᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠣᠯᠬᠤᠷ ᠳᠡᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠰᠢᠯᠳᠠᠭᠠᠨ ᠡᠴᠠ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠳᠡᠭᠡᠵᠤ ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠭ᠍ᠳᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠬᠤ ᠯᠠ ᠶᠤᠰᠤᠳᠠᠢ ᠭᠡᠵᠤ ᠦᠵᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠳᠡᠭᠡᠳᠤ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠳᠤᠬᠠᠢ ᠳᠤ ᠪᠢ ᠳᠤᠰᠬᠠᠢ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠭᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠳᠤᠯᠠ ᠡ᠊ᠨᠳᠡ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠩᠭᠦᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭᠦ ᠶᠢ ᠳᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠵᠠᠪᠠ᠃


     ᠳᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠳᠤᠭᠤᠷᠭᠠᠳᠠᠤᠨ ᠤᠨ ᠣᠢ᠌ᠯᠠᠭᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠲᠦᠪᠡᠳ ᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠪᠣᠶᠤ ᠦᠨᠦᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠤ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ


ᠪᠢ 2009 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠣᠯᠠᠭᠠᠠᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ ᠲᠤ ᠢᠷᠡᠴᠢᠭᠡᠭᠡᠳ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠣᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠣᠶᠤᠳᠠᠤᠨ ᠤᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠷᠢᠨ ᠳᠤ ᠬᠠᠮᠢᠯᠠᠭ ᠣᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠭᠡᠳᠤᠨ ᠣᠶᠤᠳᠠᠤᠨ ᠢ ᠡᠷᠢᠵᠤ ᠣᠴᠢᠭᠠᠤᠨ ᠳᠠᠳᠠᠨ ᠡᠴᠠ ᠳᠡᠭᠡᠳᠤ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠣᠢ᠌ᠯᠠᠭᠠᠯᠳᠠ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ ᠠᠪᠬᠤ ᠭᠡᠵᠤ ᠯᠠᠪᠯᠠᠯᠳᠠ ᠭᠢᠭᠦ ᠪᠠᠷ ᠳᠠᠳᠠᠨ ᠢ ᠪᠠᠨ ᠵᠤᠷᠢᠯ᠎ᠠ᠃ ᠵᠤᠭᠤᠭᠳᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠳ᠋ᠦ᠋ᠩ ᠳᠤ ᠳᠠᠳᠠᠨ ᠤ ᠳᠤᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠡᠴᠠ 1 ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠨᠢ ᠲᠦᠪᠡᠳ ᠲᠤ ᠪᠢᠳᠠᠨ ᠤ ᠤᠢ᠌ᠷᠠᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠢ ᠰᠤᠨᠤᠰᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠡᠴᠠ ᠪᠢᠰᠢ᠂ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠭᠦ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠠᠬᠤᠢ᠂ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ᠂ ᠥᠭᠡ ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠬᠤ ᠶᠢ ᠶᠠᠷᠤ ᠡᠴᠠ ᠣᠢ᠌ᠯᠭᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠠ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠨ 5 ᠦᠬᠢᠨ 1 ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠨᠢ ᠳᠠᠢ᠌ᠮᠤ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠣᠭᠰᠠᠭᠠᠳᠠᠨ ᠳᠠᠠᠳᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ ᠢ ᠶᠠᠷᠤ ᠡᠴᠠ ᠰᠤᠨᠤᠰᠴᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠭᠡᠮᠡᠨ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢ ᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠠᠤᠨ ᠵᠢᠭᠠᠬᠠᠨ ᠬᠠᠷᠠᠮᠰᠠᠬᠤ᠂ ᠪᠠᠰᠠ ᠵᠢᠭᠠᠬᠠᠨ ᠠᠶᠤᠳᠠᠰᠤ ᠭᠦᠷᠭᠦ ᠰᠢᠭ᠌ ᠪᠣᠯᠤᠯ᠎ᠠ᠃ ᠶᠠᠭᠤᠨ ᠳᠤ ᠠᠶᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠢ ᠭᠡᠪᠠᠯ ᠪᠢᠳᠠ ᠭᠡᠷᠪᠡ ᠣᠳᠤ᠂ ᠡᠨᠡ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠯᠠ ᠳᠡᠦᠭᠡ ᠣᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠣᠬᠠᠵᠤ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠨ ᠣᠢ᠌ᠯᠭᠠᠵᠤ ᠠᠪᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠣᠯ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠴᠤ ᠰᠠᠨᠠᠰᠢ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠭᠦ ᠡᠴᠠ ᠳᠦᠪᠠᠭ᠍ᠰᠢᠶᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠠ᠃ ᠢᠩᠭᠢᠭᠡᠳ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠪᠣᠷᠢᠶᠠᠤᠨ ᠣᠶᠤᠳᠠᠨ᠂ ᠳᠤᠧᠨ ᠣᠶᠤᠳᠠᠨ ᠲᠡᠶ ᠰᠠᠨᠠᠯ ᠠᠰᠠᠭᠤᠯᠴᠠᠬᠤ ᠪᠣᠳᠤᠯ ᠳᠦᠷᠦᠭ᠍ᠳᠡᠵᠤ᠂ ᠭᠡᠳᠤᠨ ᠣᠶᠤᠳᠠᠤᠨ ᠢ ᠬᠠᠯᠠ ᠪᠠᠨ ᠦᠵᠡᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠡᠷᠢᠵᠤ ᠭᠦᠶ‍ᠦᠭ᠍ᠰᠡᠭᠡᠷ ᠣᠯᠵᠤ ᠠᠪᠣᠭᠠᠤᠨ ᠵᠤᠭᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠳᠦᠷᠦᠭᠦᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠢᠭ᠌ ᠮᠦᠨ ᠯᠠ ᠨᠤᠬᠤᠴᠠᠳᠠᠢ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤ ᠣᠯᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠯ ᠦᠭᠡᠶ ᠵᠤᠷᠢᠭ ᠰᠢᠠᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠤᠨ ᠪᠣᠴᠠᠯ᠎ᠠ᠃ ᠵᠤᠷᠢᠭ ᠰᠢᠠᠳᠠᠷᠠᠬᠤ ᠨᠢ ᠴᠤ ᠭᠡᠵᠤ ᠶᠠᠭᠤ ᠯᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠬᠤ ᠳ᠋ᠠ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠪᠢᠳᠠᠨ ᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠮᠦᠰ ᠳᠡᠦᠭᠡ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠢᠯᠡᠭᠦᠭᠡᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠬᠤ᠂ ᠳᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠭᠡᠯᠡ ᠪᠠᠷ ᠠᠷᠪᠢᠨ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠯ ᠨᠡᠢ᠌ᠳᠡᠯᠡᠭᠦᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠬᠤ ᠵᠣᠢ᠌ᠯ ᠯᠠ ᠳᠤᠳᠠᠭᠳᠠᠭᠠᠤᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠠᠵᠢᠶᠠᠷᠠᠯ᠎ᠠ᠃ ᠡᠨᠡ ᠣᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠬᠠᠷᠠᠮᠰᠠᠯᠳᠠᠢ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠠᠯᠳᠠᠢ᠂ ᠳᠠᠲ᠋ᠠᠷᠠᠰᠲ᠋ᠠᠨ᠂ ᠬᠠᠵᠢᠷ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠣᠷᠤᠨ ᠤ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠣᠶᠤᠳᠠᠤᠨ ᠨᠠᠳᠠ ᠳᠤ ᠣᠯᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠣᠯᠬᠤᠷ ᠰᠠᠨᠠᠯ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠢᠯᠠ᠃

     ᠨᠠᠳᠠ ᠲᠡᠶ ᠵᠤᠭᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠣᠶᠤᠳᠠᠤᠨ ᠳᠡᠭᠦᠨᠡᠷ ᠮᠠᠨᠢ ᠳᠤᠩ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠨᠠᠳᠠ ᠶᠢ ᠭᠦᠯᠢᠶᠡᠨ ᠠᠪᠴᠤ ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠨ ᠪᠦᠭᠡᠳ 《ᠳᠡᠭᠡᠳᠤ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ》 ᠊ᠢ ᠳᠤᠩ ᠴᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠨᠢᠭᠤᠴᠢᠯᠠᠨ ᠭᠦᠭᠡᠷᠴᠤ ᠭᠡᠯᠡ ᠰᠤᠶᠤᠯ᠂ ᠣᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠮᠠᠷᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠲᠤ ᠮᠠᠰᠢ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠭᠦᠳᠡᠯᠤᠨ ᠪᠢᠳᠠᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠪᠠᠬᠠᠷᠬᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠳᠠᠳᠠ ᠮᠠᠨᠢ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠴᠤ ᠣᠭᠰᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢᠭᠡᠳᠤ ᠠᠬᠠᠨ ᠳᠡᠭᠦᠰ ᠤᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠶᠢᠡᠷ ᠨᠢᠭᠡ ᠣᠴᠢᠵᠤ ᠥᠵᠡᠭᠦ ᠶᠤᠮᠰᠠᠨ᠂ ᠪᠢᠳᠠᠨ ᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢ ᠨᠢᠳᠤ ᠪᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠬᠠᠷᠠᠵᠤ ᠰᠤᠨᠢᠷᠬᠠᠨ ᠣᠢ᠌ᠯᠭᠠᠬᠤ ᠶᠤᠮ ᠳ᠋ᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠠ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠪᠢᠳᠠᠨ ᠤ ᠳᠤᠬᠠᠢ ᠳᠤ ᠲᠦᠪᠡᠳ ᠤᠨ ᠬᠤᠱᠤᠳ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠪᠣᠶᠤ ᠣᠳᠤᠭ᠎ᠠ (ᠣᠳᠠᠢ) ᠭᠦᠮᠪᠦᠮ ᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ᠂ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠭᠡᠭᠦ ᠡᠴᠠ ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠳᠡᠦᠭᠡ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠭᠢ ᠨᠠᠩ ᠣᠢ᠌ᠯᠠᠭᠠᠮᠵᠢᠳᠠᠢ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ᠂ ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠭᠦᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠭᠡᠯᠡᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠳᠦᠪᠠᠭ᠍ᠳᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠬᠤ ᠶᠢ ᠳᠠᠳᠠᠨ ᠤ ᠭᠦᠡᠳᠦᠳᠭᠡᠯ ᠶᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠡᠴᠠ ᠬᠠᠷᠠᠵᠤ ᠭᠠᠷᠤᠯ᠎ᠠ᠃ ᠳᠠᠳᠠ ᠮᠠᠨᠢ ᠵᠥᠪᠭᠡᠨ ᠮᠢᠨᠤ ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠳᠡᠭᠡᠳᠤ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠳᠦᠰᠦᠭᠡᠯᠡᠨ ᠰᠠᠳᠭᠢᠵᠤ᠂ ᠪᠣᠳᠤᠯ ᠳᠤᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠶᠠᠭᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠶᠢ ᠮᠡᠳᠡᠷᠡᠭᠦ ᠪᠣᠯᠤᠯ᠎ᠠ ᠭᠡᠮᠡᠨ ᠣᠮᠤᠭᠰᠢᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠵᠤ ᠭᠠᠷ ᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠴᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠴᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠠᠳᠬᠤᠨ ᠳᠠᠯᠠᠷᠬᠠᠬᠤ ᠨᠢ ᠨᠠᠳᠠ ᠶᠢ ᠮᠠᠰᠢ ᠶᠡᠭᠡ ᠵᠤᠷᠢᠭᠵᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠨ ᠪᠢᠯᠠ᠃ ᠪᠢᠳᠠᠨ ᠳᠤ ᠳᠠᠳᠠᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠳᠤᠬᠠᠢ ᠳᠤ ᠣᠭᠳᠤ ᠮᠡᠳᠡᠭᠦ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠮᠡᠨ ᠬᠠᠷᠠᠳᠠᠬᠤ ᠬᠠᠴᠢᠨ ᠪᠢᠰᠢ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠳᠡᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠭᠢ ᠪᠢᠳᠠᠨ ᠤ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ᠂ ᠬᠤᠭᠤᠷᠤᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠰᠤᠯᠢᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠰᠤᠷᠠᠭ ᠵᠠᠩᠭᠢ ᠬᠤᠮᠰᠠᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠬᠤᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠶᠢᠡᠨ ᠣᠢ᠌ᠯᠠᠭᠠᠨ ᠮᠠᠳᠠᠷᠠᠵᠤ᠂ ᠨᠠᠩ ᠣᠯᠠᠨ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠰ ᠤᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠣᠷᠠᠯᠢᠭ᠂ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠣᠷᠤᠯᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠴᠢᠷᠮᠠᠢ᠌ᠯᠭ᠎ᠠ ᠡᠭᠦᠳᠴᠤ᠂ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠭᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠨᠠᠢ᠌ᠳᠠᠯᠠᠯ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠤ ᠦᠷᠭᠡᠨ ᠭᠦᠷᠢᠶᠡᠨ ᠳᠤ ᠨᠥᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠦ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠣᠯᠠᠮ ᠭᠠᠷᠮᠠᠭᠠᠢ᠌ᠯᠠᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭᠠᠰᠠᠢ᠂ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠭᠢ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠭᠦᠭ᠍ᠵᠢᠭᠡᠨ ᠲᠡᠶ᠂ ᠥᠭᠡᠳᠡᠷᠭᠡᠭ᠌ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠨᠥᠯᠦᠭᠡ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠭᠠᠰᠠᠢ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠲᠤ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯ ᠨᠠᠢ᠌ᠳᠠᠵᠤ᠂ ᠡᠨᠡ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠨᠠᠩ ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠠᠮᠵᠢᠯᠳᠠᠨ ᠳᠤ ᠭᠦᠷᠭᠦ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠢᠷᠦᠭᠡᠯ ᠳᠡᠪᠰᠢᠭᠦᠯᠦᠶ᠎ᠡ᠃ ᠳᠤᠰ ᠣᠬᠤᠷ ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢ ᠰᠢᠤ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠡᠭᠦᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠳᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠯ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠥᠡᠳᠦᠷᠯᠡᠭᠦᠯᠦᠶ᠎ᠡ᠃ ᠨᠠᠳᠠ ᠲᠡᠶ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠮᠢᠨᠤ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠯ ᠶᠢᠡᠷ ᠴᠤᠭ ᠠᠶᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠡᠷᠭᠢᠮ ᠣᠩᠰᠢᠭᠴᠢᠳ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠯ᠎ᠠ᠂ ᠳᠠᠨ ᠳᠤ ᠶᠠᠭᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠶᠢ ᠰᠠᠨᠠᠭᠳᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯ ᠮᠢᠨᠤ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠣᠯᠵᠠ ᠳᠠᠷᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠬᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃

    


2011 ᠣᠨ ᠤ 8 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 21 ᠊ᠤ ᠡᠳᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠣᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠭᠤᠪᠢ ᠠᠢ᠌ᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠬᠠᠷᠠᠳᠤ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠯᠴᠢᠭᠡᠷ ᠲᠤ ᠪᠢᠴᠢᠪᠠᠢ᠃


ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠ‍‌ᠶᠢᠭ ᠄ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠣᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠣᠯᠠᠭᠠᠠᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠠᠠᠭᠤᠤᠯ ᠳᠡᠭᠦᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠭᠳᠠ ᠠᠷᠤ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠯ

ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠴ·ᠵᠢᠪᠬᠤᠯᠠᠩ 
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠢᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠡᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌
ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠥᠭᠥᠯᠡᠯ ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 12086
ᠴᠠᠭ᠄ 2011 ᠤᠨ ᠤ 09 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 07
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ
ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ