ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ
ᠨᠤᠮ ᠭᠡᠮᠡᠭ᠍ᠴᠢ

ᠨᠤᠮ ᠭᠡᠮᠡᠭ᠍ᠴᠢ

ᠳᠡᠭ᠍ᠷᠢ ᠡᠴᠡ ᠢᠪᠢᠯᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠬᠤᠷ᠎ᠠ

ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠡᠴᠡ ᠣᠷᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠦᠷ᠎ᠡ

ᠣᠳᠤᠨ ᠡᠴᠡ ᠰᠠᠴᠤᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠷᠡᠯ

ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠭᠠᠯ᠃


ᠨᠤᠮ ᠭᠡᠮᠡᠭ᠍ᠴᠢ

ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠢ ᠠᠷᠢᠭᠤᠳᠬᠠᠭᠴᠢ ᠡᠮ

ᠢᠳᠡᠭᠡᠯ ᠢ ᠰᠢᠯᠤᠭᠤᠳᠬᠠᠭᠴᠢ ᠳᠤᠮ

ᠮᠠᠭᠤ ᠶᠠᠭᠤᠮᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠤᠯᠠᠭ᠎ᠠ

ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠶᠠᠭᠤᠮᠠᠨ ᠤ ᠣᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ᠃


ᠨᠤᠮ ᠭᠡᠮᠡᠭ᠍ᠴᠢ

ᠦᠰᠭᠦ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳᠦᠢ ᠶᠢ ᠰᠢᠡᠵᠢᠭᠦ ᠪᠢᠯᠢᠭ᠌

ᠦᠵᠠᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠰᠢᠡᠵᠢᠯᠡᠭᠦ ᠣᠬᠠᠭᠠᠨ

ᠬᠤᠳᠠᠯ ᠦᠨᠡᠨ ᠢ ᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠦ ᠳᠤᠯᠢ

ᠬᠤᠷᠸ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠭᠡᠷᠡᠯᠳᠦᠭᠦᠯᠭᠦ ᠮᠥᠩᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠤᠯᠠ᠃


ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠ‍‌ᠶᠢᠭ ᠄ ᠣᠯᠠᠭᠠᠠᠬᠠᠳᠠ᠂ ᠠᠷᠤ ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ᠂ ᠬᠤᠠᠳᠤ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤ

ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠰᠠ᠊·ᠵᠠᠮᠢᠶᠠᠨ
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠢᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠡᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌
ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠰᠢᠯᠦᠭ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 12498
ᠴᠠᠭ᠄ 2014 ᠤᠨ ᠤ 01 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 20
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ
ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ