ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ
《 ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠣᠯᠠᠭᠠᠠᠳᠤ 》 ᠵᠢᠨ ᠭᠦᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠡᠨ

ᠭᠦᠯᠤᠨ ᠪᠣᠢ᠌ᠷ ᠰᠤᠨᠢᠨ ᠳᠤ《ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠣᠯᠠᠭᠠᠠᠳᠤ》ᠪᠣᠯ ᠣᠷᠳᠤᠰ ᠤᠨ ᠳᠤᠭᠣᠢ᠌ᠯᠠᠩ ᠤᠨ ᠭᠦᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠡᠭᠦᠯᠡᠷ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠦᠪᠣᠷ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠰᠠ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠣᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠤᠪᠢᠰᠬᠠᠯᠳᠤ  ᠦᠷᠨᠢᠯᠳᠠ ᠮᠦᠨ ᠭᠡᠵᠡᠢ᠃

ᠣᠷᠤᠰ ᠤᠨ《ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢᠰᠬᠠᠯ》 ᠤᠨ ᠨᠥᠯᠦᠭᠡ ᠪᠠᠷ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠰᠬᠠᠯᠳᠤ ᠭᠦᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠡᠨ ᠭᠦᠴᠦᠳᠡᠢ ᠦᠷᠨᠢᠵᠤ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠣᠯᠤᠰ ᠳᠤᠰᠠᠭᠠᠷ ᠳᠤᠭᠳᠠᠨᠢᠪᠠ᠃ ᠬᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠲᠡᠶ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠭᠦᠪᠠᠭᠡ ᠨᠡᠢᠯᠡᠳᠡᠭ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠪᠠᠷᠭᠤ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠳᠤ ᠬᠤᠪᠢᠰᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠨᠥᠯᠦᠭᠡ ᠳᠤᠰᠬᠠᠯ ᠭᠠᠷᠪᠠ᠃

1918 ᠣᠨ ᠤ ᠪᠦᠮᠪᠧ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠤᠭᠤᠨ ᠭᠦᠭᠡ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠤᠮᠤᠨ ᠤ ᠬᠠᠪᠠᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠ᠃ ᠮᠸᠷᠰᠧ᠂ ᠹᠦᠮᠢᠩᠳᠡᠢ ᠨᠡᠷ ᠤᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ《ᠭᠦᠯᠤᠨ ᠪᠣᠢ᠌ᠷ ᠤᠨ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠨᠠᠮ 》 ᠲᠡᠶ ᠬᠤᠯᠪᠣᠭᠠᠯᠠᠨ᠂ ᠹᠧᠥᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠤᠯᠤᠯ ᠢ ᠣᠰᠠᠤᠠᠬᠠᠨ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠢ ᠥᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠵᠤ᠂ ᠭᠦᠯᠤᠨ ᠪᠣᠢ᠌ᠷ ᠤᠨ ᠥᠪᠠᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠪᠠᠶᠡᠯᠡᠭᠦᠯᠭᠦ ᠪᠠᠷ ᠠᠷᠠᠤᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠢ ᠳᠠᠢ᠌ᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠵᠡᠪᠰᠡᠭ᠍ᠳᠤ ᠪᠣᠰᠤᠯᠭ᠎ᠠ《ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠣᠯᠠᠭᠠᠠᠳᠤ》 ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠡᠨ ᠢ ᠪᠦᠮᠪᠧ ᠰᠢ᠌ᠤᠠᠪᠣᠷᠢᠳᠤ ᠪᠣᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠳᠤᠭᠳᠠᠭᠠᠵᠤ ᠳᠠᠢ᠌ᠴᠢᠯᠠᠨ ᠣᠳᠤᠷᠢᠤᠠᠪᠠ᠃

1928 ᠣᠨ ᠤ 6 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ᠂ ᠪᠣᠰᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠯᠡᠦᠡᠭᠡᠪᠡ᠃ ᠨᠠᠢ᠌ᠳᠠ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠮᠤᠷᠢ ᠴᠤᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠡᠨᠡ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠲᠤ ᠥᠭᠡᠯᠡᠳ ᠤᠨ ᠭᠠᠯᠽᠢᠤᠨ ᠵᠠᠮᠢᠶᠠᠨ᠂ ᠬᠡᠷᠡᠭᠦᠤ ᠂ ᠵᠢᠮᠪᠢ᠂ ᠰᠡᠩᠭᠡ ᠨᠡᠷ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠪᠣᠯᠪᠠ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠳᠤ ᠭᠡᠳᠤᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠶᠠᠮᠤᠨ ᠳᠤ ᠪᠣᠰᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ ᠶᠢ ᠳᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠪᠠ᠃ ᠡᠨᠡ ᠪᠣᠰᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠡᠴᠦᠰ ᠲᠤ ᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠪᠠ᠃

《ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠣᠯᠠᠭᠠᠠᠳᠤ》 ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠰᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠭᠦᠯᠤᠨ ᠪᠤᠢ᠌ᠷ ᠰᠤᠨᠢᠨ ᠳᠤ 《ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠣᠯᠠᠭᠠᠠᠳᠤ》ᠪᠣᠯ ᠣᠷᠳᠤᠰ ᠤᠨ ᠳᠤᠭᠣᠢ᠌ᠯᠠᠩ ᠤᠨ ᠭᠦᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠡᠭᠦᠯᠡᠷ ᠪᠣᠢ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠰᠠ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠣᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠤᠪᠢᠰᠬᠠᠯᠳᠤ ᠦᠷᠨᠢᠯᠳᠠ ᠮᠦᠨ ᠪᠦᠭᠡᠤᠨ ᠠᠷᠠᠤᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠡᠴᠠ  ᠹᠧᠥᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠨᠤᠶᠠᠷᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠡᠰᠡᠷᠭᠦ ᠶᠠᠪᠣᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠠᠨ ᠤ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠯᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢᠰᠬᠠᠯᠳᠤ ᠭᠦᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠡᠨ ᠮᠦᠨ ᠭᠡᠮᠡᠨ ᠦᠨᠡᠯᠡᠵᠡᠢ᠃

︱ 《 ᠢᠷᠭᠤ ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭ ᠤᠨ ᠦᠪᠣᠷ ᠪᠣᠯᠠᠭ》ᠨᠤᠮ ᠡᠴᠠ ᠠᠪᠣᠪᠠ᠃


ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠶ‍ᠢᠭ ᠄ ᠡᠸᠡᠩᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠸᠯᠸᠢᠰ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ


ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠥᠬᠡᠯᠡᠳ · ᠵᠡᠮᠰᠡ
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠢᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠡᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌
ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠲᠡᠦᠬᠡ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 7473
ᠴᠠᠭ᠄ 2012 ᠤᠨ ᠤ 03 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 01
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ
ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ