ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ
ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ

ᠠᠪᠣ ᠶᠢᠨ ᠮᠢᠨᠢ ᠨᠠᠳᠠ ᠳᠤ ᠦᠭ‍ᠭᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠬᠤᠷᠤᠭᠤᠨ ᠤ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠠ

ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠵᠠᠯᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠠ

ᠠᠭᠢᠭᠠᠤᠨ ᠪᠣᠷᠤᠭᠤ ᠪᠢᠳᠡᠭᠡᠢ ᠭᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠵᠠᠭᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠡ


ᠡᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠢᠨᠢ ᠨᠠᠳᠠ ᠳᠤ ᠦᠭ‍ᠭᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ

ᠡᠩᠭᠦᠷᠡᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠦᠨᠦᠰᠤᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠠ

ᠡᠨᠡᠷᠢᠯ ᠤᠨ ᠪᠣᠷᠬᠠᠨ ᠠᠴᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠠ

ᠢᠳᠡᠭᠡᠯ ᠤᠨ ᠦᠩᠭᠢᠶᠠᠮᠤᠷ ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠠ


ᠠᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠢᠨᠢ ᠨᠠᠳᠠ ᠳᠤ ᠦᠭ‍ᠭᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ

ᠠᠷᠪᠢᠨ ᠠᠷᠪᠢᠨ ᠳᠤᠭᠯᠠᠭᠠᠮ ᠤᠨ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠠ

ᠠᠭᠢᠭᠠᠤᠨ ᠢᠷᠡᠭᠦ ᠦᠭᠡᠶ ᠥᠶᠡᠷᠭᠡᠯ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠠ

ᠠᠯᠳᠠ ᠡᠴᠠ ᠦᠨᠡᠳᠠᠢ ᠳᠤᠷᠠᠰᠤᠮᠵᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠠ


ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠢᠨᠢ ᠨᠠᠳᠠ ᠳᠤ ᠦᠭ‍ᠭᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ

ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ ᠮᠡᠳᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠠ

ᠪᠠᠯᠠᠢ ᠣᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠮᠢᠨᠢ ᠭᠦᠳᠦᠴᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠠ

ᠪᠠᠶᠠᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠰᠡᠯᠡᠩ ᠪᠠᠢ᠌ᠯ᠎ᠠ


ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠ‍‌ᠶᠢᠭ ᠄ ᠬᠦᠬᠡ‍ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠠᠨ ᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠰᠠᠯᠪᠣᠷᠢ ᠵᠢᠨ 10 ᠣᠨ ᠤ ᠣᠶᠤᠳᠠᠨ

ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠤᠳᠦᠡᠭᠦ᠋ᠤ
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠢᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠡᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌
ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠰᠢᠯᠦᠭ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 11242
ᠴᠠᠭ᠄ 2011 ᠤᠨ ᠤ 04 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 17
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ
ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ