ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ
ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠲᠤ ᠵᠠᠰᠠᠯ ᠤᠨ ᠭᠠᠢ᠌ᠬᠠᠮᠰᠢᠭ

ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠣᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠳᠤ ᠵᠠᠰᠠᠯ ᠨᠢ ᠵᠠᠰᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠭᠦᠢᠳᠡᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠪᠠ ᠡᠪᠠᠦᠡᠴᠢᠨ ᠤ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠭᠦᠢᠳᠡᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠵᠠᠳᠠᠭ ᠶᠢᠡᠷ ᠪᠠᠷᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ᠂ ᠠᠭᠤᠷ ᠠᠮᠢᠰᠬᠤᠯ᠂ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠳᠤᠭᠤᠷᠢᠨ᠂ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠡᠷᠭᠡᠳᠡᠨ ᠴᠤᠯᠤ ᠰᠠᠪᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠭᠦᠢᠳᠡᠨ ᠢ ᠪᠦᠭᠦᠯᠢ ᠪᠦᠳᠤᠨ ᠣᠷᠭᠠᠨᠢᠭ ᠴᠤᠭᠴᠠ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠪᠣᠳᠤᠯᠭᠢᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠪᠦᠭᠦᠯᠢ ᠴᠤᠭᠴᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠭᠦᠳᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠠᠮᠢᠳᠤᠯᠢᠭ ᠡᠮᠴᠢᠯᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠶᠢᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠣᠠᠴᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠳᠠᠭ᠃

ᠳᠠᠪᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠯ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ ᠳᠤ ᠣᠷᠳᠤ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠳᠤᠷᠰᠢ ᠳᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠭᠡᠷ ᠢᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠮᠥᠩᠭᠦᠨ ᠵᠡᠭᠦᠤ᠂ ᠳᠦᠭᠡᠨᠡᠯᠭᠡ᠂ ᠢᠯᠢᠯᠭᠡ᠂ ᠡᠮᠳᠤ ᠷᠠᠰᠢᠶᠠᠨ᠂ ᠬᠠᠨᠠᠬᠤ᠂ ᠵᠢᠩ ᠳᠠᠯᠪᠢᠬᠤ᠂ ᠰᠤᠷᠤᠭᠤᠯ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠬᠤᠷᠢᠭᠠᠤᠨ ᠵᠣᠢ᠌ᠯ ᠤᠨ ᠡᠮᠴᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠨ ᠦᠪᠣᠷ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠭᠢᠳᠠᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠨ ᠳᠤ ᠳᠠᠪᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠤᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠳᠠᠪᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠯ ᠨᠢ ᠳᠠᠷᠢᠭᠢ ᠴᠢᠰᠤᠨ ᠰᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠡᠪᠠᠦᠡᠴᠢᠨ᠂ ᠭᠦᠵᠦᠭᠦᠤ ᠰᠡᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠡᠪᠠᠦᠡᠴᠢᠨ᠂ ᠭᠦᠯ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤᠨ ᠤ ᠡᠪᠠᠦᠡᠴᠢᠨ᠂ ᠭᠡᠷᠦᠭᠦ ᠡᠪᠠᠦᠡᠴᠢᠨ᠂ ᠳᠤᠯᠠᠢ ᠡᠪᠠᠦᠡᠴᠢᠨ᠂ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠤ ᠶᠢᠨ ᠡᠪᠠᠦᠡᠴᠢᠨ᠂ ᠮᠠᠳᠠᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠸᠮ ᠤᠨ ᠡᠪᠠᠦᠡᠴᠢᠨ ᠳᠤ ᠣᠠᠴᠠᠭᠠᠢ ᠣᠢ᠌ᠯᠠᠳᠤᠯ ᠲᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ᠃ ᠣᠳᠤ ᠳᠠᠪᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠯ ᠢ ᠰᠢᠡᠵᠢᠯᠡᠭᠦ ᠣᠬᠠᠭᠠᠠᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠭᠦᠭ᠍ᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠡᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠡᠮ ᠤᠨ ᠢᠶᠤᠨ ᠢ ᠰᠢᠮᠡᠳᠭᠡᠭᠦ᠂ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠡᠮ ᠢ ᠪᠠᠯᠴᠢᠷ ᠶᠢᠡᠷ ᠳᠠᠷᠢᠬᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠡᠭᠦᠦᠡᠴᠤ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠬᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃

ᠴᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠰᠠᠯ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠴᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠭᠦᠨ ᠨᠢ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠰᠥ᠋ ᠲᠡᠶ ᠮᠠᠰᠢ ᠣᠢ᠌ᠷᠠᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠤ᠂ ᠰᠢᠮ᠎ᠠ ᠳᠡᠵᠢᠭᠡᠯ ᠰᠠᠢ᠌ᠳᠠᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ᠃ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠴᠡᠭᠡ ᠶᠢ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠣᠮᠳᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠳᠠᠮᠢᠷ ᠵᠢᠯᠬ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠳᠡᠳᠭᠦᠭᠦ᠂ ᠡᠪᠠᠦᠡᠴᠢᠨ ᠡᠮᠭᠡᠭ᠌ ᠢ ᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠵᠢᠭᠦᠯᠭᠦ ᠣᠢ᠌ᠯᠠᠳᠤᠯ ᠢ ᠳᠠᠨᠢᠵᠤ ᠭᠦᠭ᠍ᠵᠢᠭᠦᠯᠤᠨ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠶᠤᠮ᠃ ᠴᠡᠭᠡ ᠨᠢ ᠴᠢᠰᠤᠨ ᠳᠠᠷᠤᠯᠳᠠ ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠡᠪᠠᠦᠡᠴᠢᠨ᠂ ᠰᠠ᠂ ᠳᠢᠳᠢᠮᠯᠢᠭ᠌ ᠯᠤᠭᠰᠢᠭᠤᠨ ᠰᠤᠳᠠᠯ ᠬᠠᠳᠠᠭᠤᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠵᠢᠷᠦᠭᠡᠨ ᠡᠪᠠᠦᠡᠴᠢᠨ᠂ ᠠᠭᠤᠰᠭᠢᠨ ᠰᠦᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠂ ᠬᠤᠳᠤᠭᠤᠳᠤᠨ ᠤ ᠦᠷᠪᠢᠰᠤᠯ᠂ ᠨᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠤᠷ ᠭᠡᠳᠡᠰᠤᠨ ᠤ ᠰᠢᠷᠬᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠭᠡᠳᠡᠰᠤᠨ ᠤ ᠰᠦᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠂ ᠪᠠᠺᠲ᠋ᠸᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷᠳᠠᠢ ᠶᠤᠯᠬᠤᠳᠠᠰᠤ᠂ ᠰᠢᠭᠢᠷ ᠰᠢᠵᠢᠩ ᠡᠪᠠᠦᠡᠴᠢᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠳᠤ ᠣᠠᠴᠠᠭᠠᠢ ᠣᠢ᠌ᠯᠠᠳᠤᠯ ᠲᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ᠃

ᠰᠠᠪᠠᠰᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠯ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠰᠠᠪᠠᠰᠤ ᠪᠠᠷ ᠭᠡᠷᠦᠭᠦ ᠡᠪᠠᠦᠡᠴᠢᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠭᠦᠢᠳᠡᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷᠳᠠᠢ ᠡᠪᠠᠦᠡᠴᠢᠨ᠂ ᠡᠮᠡᠭ᠍ᠳᠡᠢ᠌ᠴᠦᠦᠯ ᠤᠨ ᠭᠦᠢᠳᠡᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷᠳᠠᠢ ᠡᠪᠠᠦᠡᠴᠢᠨ ᠢ ᠵᠠᠰᠠᠳᠠᠭ᠂ ᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠰᠠᠪᠠᠰᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠯ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠪᠢᠯᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠣᠯᠠᠷᠢᠯ ᠤᠨ 3 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠰᠠᠪᠠᠰᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠯ ᠭᠢᠪᠠᠯ ᠵᠠᠰᠠᠯ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠭᠦᠶ‍ᠦᠵᠤ ᠡᠮᠴᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠳ᠋ᠦ᠋ᠩ ᠨᠢ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ᠃ ᠰᠠᠪᠠᠰᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠯ ᠨᠢ ᠡᠪᠠᠦᠡᠴᠢᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠡᠷᠭᠡᠳᠡᠨ ᠨᠡᠭᠡᠳᠡᠰᠤ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠢᠳᠡᠨ ᠢ ᠳᠠᠭᠤᠬᠤ ᠣᠢ᠌ᠯᠠᠳᠤᠯ ᠲᠡᠶ᠃

ᠡᠯᠡᠰᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠯ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠡᠯᠡᠰᠤ ᠮᠠᠩᠬᠠᠨ ᠳᠤ ᠰᠢᠩᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠢᠯᠴᠢ ᠪᠠ ᠡᠯᠡᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠦᠭᠦᠢ ᠡᠷᠦᠳᠡᠰᠤ ᠶᠢᠨ ᠣᠢ᠌ᠯᠠᠳᠤᠯ ᠢ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠨ ᠡᠪᠠᠦᠡᠴᠢᠨ ᠠᠨᠠᠭᠠᠬᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠣᠢ᠌ᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠯ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠯᠡᠰᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠯ ᠨᠢ ᠭᠡᠷᠦᠭᠦ ᠡᠪᠠᠦᠡᠴᠢᠨ᠂ ᠳᠤᠯᠠᠢ ᠡᠪᠠᠦᠡᠴᠢᠨ᠂ ᠭᠦᠯ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤ ᠡᠪᠠᠦᠡᠭᠦ᠂ ᠥᠭᠡᠵᠡᠭ᠌ ᠶᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠮᠠᠳᠠᠷᠠᠯ ᠡᠪᠠᠦᠡᠭᠦ᠂ ᠣᠳᠠᠭᠠᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷᠳᠠᠢ ᠬᠤᠳᠤᠭᠤᠳᠤᠨ ᠤ ᠦᠷᠪᠢᠰᠤᠯ᠂ ᠮᠠᠳᠠᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠶᠠᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠡᠷᠡᠭ᠍ᠳᠡᠢ ᠡᠮᠡᠭ᠍ᠳᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠢᠳᠡᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷᠳᠠᠢ ᠡᠪᠠᠦᠡᠴᠢᠨ᠂ ᠪᠣᠯᠴᠢᠩ ᠠᠪᠴᠢᠬᠤ ᠡᠪᠠᠦᠡᠴᠢᠨ ᠢ ᠠᠨᠠᠭᠠᠬᠤ ᠣᠢ᠌ᠯᠠᠳᠤᠯ ᠲᠡᠶ᠃ ᠣᠳᠤ ᠭᠦᠭ᠍ᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠡᠤᠨ ᠡᠯᠡᠰᠤ ᠶᠢ ᠭᠡᠷ ᠲᠤ ᠣᠷᠤᠭᠤᠯᠤᠨ ᠢᠯᠴᠢ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠳᠤᠭᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠣᠰᠤᠳ ᠹᠢᠽᠢᠺ ᠤᠨ ᠣᠢ᠌ᠯᠠᠳᠤᠯ ᠢ ᠬᠠᠪᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠵᠠᠰᠠᠯ ᠭᠢᠭᠦ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃

ᠶᠠᠰᠤ ᠪᠠᠷᠢᠬᠤ ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊ ᠶᠠᠰᠤ ᠪᠠᠷᠢᠬᠤ ᠪᠣᠯ ᠣᠷᠳᠤ ᠣᠳᠠᠭᠠᠨ ᠳᠡᠦᠭᠡ ᠲᠡᠶ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠡᠮᠴᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠵᠣᠢ᠌ᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠠᠷᠢᠭᠢ ᠦᠯᠢᠶᠠᠵᠤ ᠰᠢᠪᠳᠤᠷᠬᠤ᠂ ᠢᠯᠢᠭᠦ᠂ ᠡᠯᠡᠰᠤ ᠳᠠᠪᠣᠰᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠠᠷ ᠳᠤᠮ ᠭᠢᠭᠦ᠂ ᠳᠤᠭᠰᠢᠵᠤ ᠳᠤᠷᠭᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷᠢᠯ ᠶᠢᠡᠷ ᠶᠠᠰᠤ ᠪᠠᠷᠳᠡᠭᠦ᠂ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠤ ᠮᠤᠯᠳᠠᠷᠬᠤ᠂ ᠳᠠᠷᠢᠭᠢ ᠳᠤᠷᠭᠢᠬᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢ ᠡᠮᠴᠢᠯᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠣᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠳᠤ ᠵᠠᠰᠠᠯ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠣᠷᠴᠢᠮ ᠤᠨ ᠵᠢᠯ ᠡᠴᠡ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠶᠠᠰᠤ ᠪᠠᠷᠢᠶᠠᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠠᠯᠳᠠᠷᠰᠢᠯ ᠳᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠨᠤᠷ ᠲᠤ ᠭᠦᠷᠴᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃


ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠤᠶᠠᠨ
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠢᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠡᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌
ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠡᠩᠬᠡ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 5119
ᠴᠠᠭ᠄ 2009 ᠤᠨ ᠤ 11 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 11
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ
ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ