ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ
ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠮᠤᠷᠢ

ᠠᠯᠢ ᠡᠷᠳᠡ ᠡᠴᠡ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠣᠰᠤᠨ ᠤ ᠳᠤᠩᠭ᠋ᠠᠯᠠᠭ ᠡᠪᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠰᠤᠷᠭᠤᠭ ᠶᠢᠡᠷ ᠣᠯᠠᠷᠢᠯ ᠡᠭᠡᠯᠵᠢᠯᠡᠨ ᠳᠠᠪᠤᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠮᠠᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠦᠨᠢᠷ ᠦᠰᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠭᠡᠷ ᠢᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠢᠯᠠ᠃ 《ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ ᠲᠡᠶ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ᠂ ᠰᠦ᠋ ᠲᠡᠶ ᠭᠡᠭᠦᠤ ᠶᠢᠨ ᠣᠨᠠᠭ᠎ᠠ》 ᠭᠡᠳᠡᠭ᠍ᠴᠢᠯᠡᠨ ᠮᠤᠷᠢ ᠶᠠᠷᠤᠨᠢ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠣᠢ᠌ᠯᠠᠳᠪᠣᠷᠢᠯᠠᠯ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠳᠤ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠣᠢ᠌ᠯᠠᠳᠤᠯ ᠥᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠭ᠍ᠰᠡᠭᠡᠷ ᠢᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃ ᠳᠤᠤᠷ᠎ᠠ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠮᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠠᠴᠠᠯᠢᠭ ᠵᠢᠰᠤᠮ ᠤᠨ ᠳᠤᠬᠠᠢ ᠣᠯᠤᠯᠳᠠ ᠳᠦᠷᠦᠭ᠍ᠳᠡᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠯᠴᠠᠶ᠎ᠠ᠃

ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠮᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠠᠴᠠᠯᠢᠭ ᠄ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠮᠤᠷᠢ ᠬᠠᠭᠢᠷ ᠭᠦᠢᠳᠡᠨ ᠳᠤ ᠳᠠᠰᠪᠣᠷᠢᠳᠠᠢ᠂ ᠠᠴᠢᠶ᠎ᠠ ᠳᠡᠭᠡᠭᠡᠪᠦᠷᠢ ᠳᠤ ᠳᠠᠭᠠᠮᠠᠭᠠᠢ᠂ ᠣᠨᠤᠵᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠭᠢᠯᠪᠠᠷ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠮᠤᠷᠢ ᠮᠠᠩᠬ᠎ᠠ᠂ ᠠᠭᠤᠯᠠᠨ ᠭᠤᠤ᠂ ᠣᠰᠤ ᠰᠢᠪᠠᠷ ᠲᠤ ᠳᠦᠳᠠᠯ ᠦᠭᠡᠶ ᠭᠦᠶ‍ᠦᠳᠡᠭ᠌ (ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠮᠤᠷᠢ ᠶᠢ ᠬᠤᠷᠳᠤᠨ ᠮᠤᠷᠢ᠂ ᠵᠢᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠮᠤᠷᠢ᠂ ᠬᠠᠳᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠮᠤᠷᠢ ᠭᠡᠵᠤ ᠣᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠣᠷᠤᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠳᠠᠭ)᠃

ᠵᠢᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠤ ᠭᠦᠶ‍ᠦᠳᠡᠯ ᠄ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠬᠨ᠂ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠭᠤᠶ᠎ᠠ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠪᠣᠶᠤ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠨ᠂ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠭᠤᠶ᠎ᠠ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠰᠤᠯᠪᠢᠴᠠᠨ ᠭᠦᠶ‍ᠦᠭᠦ ᠭᠦᠶ‍ᠦᠳᠡᠯ ᠢ ᠭᠡᠯᠡᠨ᠎ᠡ (ᠡᠭᠦᠨ ᠳᠤ᠂ ᠣᠷᠤᠰᠤᠮ᠎ᠠ ᠵᠢᠷᠤᠭ᠎ᠠ᠂ ᠳᠠᠯᠠᠮᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ᠎ᠠ᠂ ᠳᠡᠮᠡᠭᠡᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠣᠢ)᠃

ᠬᠠᠳᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠤ ᠭᠦᠶ‍ᠦᠳᠡᠯ ᠄ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠬᠠ᠂ ᠪᠠᠷᠭᠤᠨ ᠭᠤᠶ᠎ᠠ ᠪᠣᠶᠤ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠨ᠂ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠭᠤᠶ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠰᠤᠯᠪᠢᠴᠠᠨ ᠬᠠᠳᠠᠷᠢᠬᠤ ᠭᠦᠶ‍ᠦᠳᠡᠯ ᠢ ᠭᠡᠯᠡᠨ᠎ᠡ (ᠡᠭᠦᠨ ᠳᠤ᠂ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠬᠠᠳᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠂ ᠳᠠᠯᠠᠮᠠᠨ ᠬᠠᠳᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠂ ᠬᠠᠯᠢᠰᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠶᠤ ᠰᠤᠯᠢᠭ ᠬᠠᠳᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠣᠢ)᠃

ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠤ ᠵᠢᠰᠤᠮ ᠄ ᠴᠠᠭᠠᠨ᠂ ᠵᠢᠪᠠᠨ ᠪᠣᠷᠤ᠂ ᠳᠠᠮᠤᠷ ᠭᠦᠭᠡ (ᠣᠯᠠᠭᠠᠨ)᠂ ᠡᠭᠦᠯᠡᠨ ᠪᠣᠷᠤ᠂ ᠰᠢᠷᠭ᠎ᠠ᠂ ᠬᠤᠯᠠ᠂ ᠭᠡᠭᠡᠷ᠂ ᠴᠢᠪᠳᠠᠷ ᠭᠦᠷᠡᠩ᠂ ᠵᠡᠭᠡᠷᠳᠡ᠂ ᠬᠠᠯᠳᠠᠷ᠂ ᠠᠯᠠᠭ᠂ ᠴᠤᠬᠤᠷ᠂ ᠬᠠᠯᠢᠭᠤᠨ᠂ ᠰᠠᠷᠠᠯ ᠭᠡᠵᠤ ᠣᠯᠠᠨ ᠵᠢᠰᠤᠮ ᠤᠳ ᠪᠣᠢ᠃

ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠤ ᠵᠠᠩ ᠠᠭᠠᠰᠢ ᠄ ᠠᠷᠳᠠᠭ᠂ ᠣᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠭᠢᠮᠳᠠᠭᠠᠢ᠂ ᠣᠠᠴᠠ ᠨᠤᠮᠤᠬᠠᠨ ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠣᠢ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠳᠤ᠂ ᠣᠰᠤ ᠣᠤᠭᠤᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠠᠮᠢᠰᠬᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠣᠤᠭᠤᠬᠤ ᠮᠤᠷᠢ ᠳᠠᠪᠭᠢᠭ᠎ᠠ ᠳᠦᠷᠭᠡᠨ ᠳᠠᠭᠢᠶ᠎ᠠ ᠰᠢᠭ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ ᠳᠠᠭᠢᠨ ᠣᠰᠤ ᠣᠤᠭᠤᠬᠤ ᠮᠤᠷᠢ ᠣᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠭᠡᠮᠳᠦᠭᠦ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠭᠦᠴᠤᠨ ᠴᠢᠳᠠᠯ ᠶᠡᠭᠡ ᠭᠡᠳᠡᠰᠤ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠢᠳᠡᠭᠦ ᠨᠢ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠤᠷᠢ ᠴᠢᠳᠠᠯ ᠶᠡᠭᠡᠳᠡᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠤ᠂ ᠰᠠᠢ᠌ᠳᠤᠷ ᠠᠷᠠᠴᠢᠯᠠᠨ ᠳᠤᠳᠤᠮᠳᠠᠵᠤ᠂ ᠣᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠰᠠᠢ᠌ᠳᠤᠷ ᠭᠢᠪᠠᠯ ᠨᠠᠢ᠌ᠷ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠤᠨ ᠮᠡᠡᠭᠯᠡᠢ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠨᠢ ᠭᠠᠷᠴᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ᠃


ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠ‍‌ᠶᠢᠭ ᠄ ᠵᠠᠷᠤᠳ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠤ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠭᠡᠭ᠍ᠳᠤ ᠭᠠᠴᠠᠭ᠎ᠠ

ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠷᠵᠢᠭᠡᠨ ᠮᠤᠠᠳᠤ
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠢᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠡᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌
ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠣᠷᠠᠯᠢᠭ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 64599
ᠴᠠᠭ᠄ 2014 ᠤᠨ ᠤ 06 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 27
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ
ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ