ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ
ᠱᠤᠪᠣᠭᠤᠷ ᠢᠨᠢᠶᠠᠳᠤ

ᠰᠢᠭᠦᠰᠤ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠭᠢᠮ ᠶᠢᠡᠷ ᠰᠥᠪᠠᠭᠡ ᠳᠠᠷᠤᠳᠠᠭ

ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠭᠤᠨ ᠰᠤᠷᠤᠭᠳᠠᠭᠠᠤᠨ ᠶᠠᠪᠣᠬᠤ ᠶᠢ

ᠰᠢᠮ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠣᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠸᠢᠲ᠋ᠠᠮᠢᠨ ᠬᠠᠷᠠᠵᠤ

ᠱᠤᠷᠪᠣᠭ ᠯᠤᠤᠪᠠᠩ ᠶᠢᠡᠷ ᠱᠤᠪᠣᠢ᠌ᠵᠤ ᠢᠨᠢᠶᠡᠭᠦ ᠶᠤᠮ

ᠠᠳᠠᠯᠢᠬᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠤᠳᠤᠭᠤᠳᠤᠨ ᠤ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠ

ᠠᠯᠢᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠴᠤ ᠳᠡᠭᠡᠵᠤ ᠶᠥᠷᠭᠡᠭᠦ ᠭᠡᠵᠢ

ᠰᠤᠷᠤᠭᠳᠠᠭᠠᠤᠨ ᠶᠠᠪᠣᠭᠰᠠᠨ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠬᠣᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ

ᠱᠤᠪᠣᠢ᠌ᠭᠠᠤᠨ ᠢᠨᠢᠶᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠯᠤᠤᠪᠠᠩ ᠴᠤ ᠣᠷᠤᠯ᠎ᠠ


《ᠣᠶᠠᠬᠠᠨ ᠠᠪᠬᠠᠢ》 ᠵᠢᠨ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠣᠬᠤᠷᠢᠭᠠᠤᠨ ᠰᠠᠭᠤᠭᠰᠠ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠣᠳᠠᠰᠤ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳ ᠮᠠᠨᠠᠢ᠌ᠭᠢᠳ ᠪᠢᠴᠢ ᠯᠠ ᠭᠡᠭᠦ ᠶᠤᠮ᠃ ᠭᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠠᠭᠯᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠣᠢ᠌ᠳᠠ ᠰᠢᠯᠦᠭ᠌ ᠮᠠᠨᠢ ᠬᠤᠳᠠ ᠠᠰᠠᠷ ᠤᠨ ᠭᠣᠢ᠌ᠳᠠ ᠰᠢᠯᠦᠭ᠌ ᠲᠡᠶ ᠡᠩ ᠵᠡᠷᠭᠡᠴᠡᠭᠦ ᠳᠤ ᠢᠴᠢᠮᠠᠷ ᠶᠤᠮ᠂᠂ ᠳᠡᠭᠡᠪᠠᠴᠤ ᠶᠠᠭᠠᠮᠠᠢ᠂ ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠥᠰᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠶ ᠠᠪᠬᠠᠢ ᠰᠢᠯᠦᠭ᠌ ᠤᠳ ᠤᠨ ᠬᠠᠵᠠᠭᠤᠳᠠ ᠥᠷᠦᠭᠡᠰᠤᠨ ᠨᠢᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠨᠠᠷᠠ ᠥᠭᠡᠳᠡ ᠣᠨᠢ᠌ᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢᠰᠤᠬᠠᠢ ᠰᠢᠯᠦᠭ᠌ ᠶᠢᠡᠨ ᠪᠠᠰᠠ ᠳᠠᠯᠪᠢᠴᠢᠬᠠᠯ᠎ᠠ᠂ ᠠᠭᠤᠴᠢᠯᠠᠭᠠᠷᠠᠢ︕

ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠭᠠᠳᠠᠨ
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠢᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠡᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌
ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠰᠢᠯᠦᠭ
ᠳᠠᠷᠤᠮ᠄ 11667
ᠴᠠᠭ᠄ 2009 ᠤᠨ ᠤ 05 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 16
ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠦᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ
ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ